Kezdőlap

Kertai György (Bp., 1912. aug. 21.Bp., 1968. máj. 11.): geológus, az MTA l. tagja (1965), Kossuth-díjas (1953). A bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen természetrajz-vegytan szakos tanári oklevelet szerzett 1935-ben, ugyanabban az évben doktori szigorlatot tett. Az ásvány- és kőzettan témakörben a kristályoptika, ércgenetika területén végzett kutatómunkát. 1937-ben a Standard Oil mo.-i koncessziós vállalatánál, a későbbi Magy.–Amerikai Olajipari Rt. (MAORT)-nál alkalmazták. Munkaterülete a Dunántúl volt, ahol 1942-ben már a kutatás irányításában dolgozott. A zsidótörvények miatt 1944-ben elbocsátották, de munkaszolgálatosként ugyanott igénybe vették szakismereteit. Rövid időt töltött német őrizet alatt a sopronbánfalvai gyűjtőtáborban. 1945 után részt vett a hároméves terv kidolgozásában. Kerületi főgeológus volt a MAORT-nál Nagykanizsán, az államosítás után ebben a minőségben dolgozott tovább. 1951-ben Bp.-en a Magy.–Szovjet Olajipari Vállalat, 1954-ben az egységes m. olajipar főgeológusa. 1957-től a Kőolajipari Tröszt kutatási főosztályvezetője, 1963-tól az Orsz. Kőolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT) kutatási vezérig. h.-eként vezette az ország területén a szénhidrogénkutatást. 1964-ben a Központi Földtani Hivatal elnökévé nevezték ki. 1947-ben a szegedi tudományegy.-en magántanár, majd haláláig a bp.-i egy.-en kőolajföldtani előadásokat tartott. A bp.-i egy. c. egy.-i tanára (1963-tól), az MTA Földtani Bizottságának alelnöke, elnöke a Kőolaj-földgáz- és Vízbányászati Szakbizottságnak. A Magyarhoni Földtani Társulat főtitkára és két ciklusban elnöke volt (1960-1966). Nevéhez fűződik a kiscsehi-lendvaújfalusi-nagylengyeli, görgeteg-babócsai szénhidrogén-telepek feltárása. Az irányításával kidolgozott koncepciók alapján tárták fel a Nagy-Alföld jelentős szénhidrogén-előfordulásait, ugyanígy Battonya, Pusztaföldvár, Hajdúszoboszló, Kunmadaras térségében. Szorgalmazta a korábban kilátástalannak ítélt alföldi szénhidrogén-kutatásokat. A szénhidrogén-telepek rendszerezése, új nómenklatúrája nemzetközi elismerést aratott. Tudományos és gazdasággeológiai tevékenységét nyomtatásban megjelent értekezései, előadásai, könyvei, egy.-i jegyzetei és száznál több hasonló értékű, ipari témájú kéziratos munka rögzíti. – F. m. Kőolajföldtani alapismeretek (Bp., 1951); Kőolajföldtan (Bp., 1966); A kőolaj és a földgáz vegyi összetétele és keletkezése (sajtó alá rendezte Szurovy Géza, Bp., 1972). – Irod. Székely Lajos: Dr. K. Gy. (Bányászat, 1968); Dank Viktor: Dr. K. Gy. emlékezete (Földtani Közl., 1969).