Kezdőlap

Paulinyi Oszkár (Garamszeg, 1899. dec. 28.Bp., 1982. máj. 1.): történész, levéltáros, a történelemtudomány kandidátusa (1957), doktora (posztumusz, 1983). Egy.-i tanulmányait az Eötvös Kollégium tagjaként a bp.-i tudományegy.-en végezte történelem-latin szakon, 1922-ben magyar művelődéstörténetből doktorált. 1922-23-ban két féléven át a bécsi és a berlini egy.-en tanult. Németo.-ban kutatásokat folytatott az augsburgi Fugger-levéltárban. 1923-ban a Magy. Orsz. Levéltár allevéltárnoka lett. 1930-tól 1946-ig a bécsi levéltárakhoz kirendelt m. küldött. 1947-49-ben a Szovjet Tudományos Akadémia megbízásából szervezett bécsi kutatásokban vett részt. 1949-55-ben a Magy. Orsz. Levéltár előadója, osztályvezetője, majd kamarai levéltárának referense volt. 1955-59-ben vezette az MTA általa megszervezett csehszlovákiai társadalomtudományi kutatócsoportot. 1957-től az MTA Történettudományi Intézetének munkatársa, 1960-tól nyugalomba vonulásáig (1970) főmunkatársa. Főként késő középkori m. gazdaságtörténettel és a m. pénzverés és bányászat történetével foglalkozott. – F. m. A sóregále kialakulása Magyarországon (Századok, 1924); Iratok Kassa sz. kir. város 1603-1604-ben megkísérelt rekatolizálásának történetéhez (Magyar Protestáns Egyháztörténeti Emlékek, XIV. Bp., 1930); Magyarország aranytermelése a XV. század végén és a XVI. század derekán (Gr. Klebelsberg Kunó Magyar Történetkutató Intézet Évkönyve, 1936); Ipar, kereskedelem (Magyar Művelődéstörténet, II. Bp., 1939); A vállalkozás kezdeti formái a feudáliskori nemesércbányászatban (Bp., 1966); Nemesérctermelésünk és országos gazdaságunk általános alakulása a bontakozó és a kifejlett feudalizmus korszakában (Századok, 1977). – Irod. Heckenast Gusztáv-Szabad György-Székely György: P. O. (Tört. Szle, 1984. 3. sz.).