Kezdőlap

Radbezy István, Rádeczy, Radetius (?? , 1586. febr. 4.): egri püspök, kir. helytartó. 1559 előtti pályája ismeretlen; ekkor I. Ferdinánd a török elleni segítség ügyében a pápához küldte követül és a szkalkai apátságot adományozta neki. Ugyanebben az időben pártfogója, Oláh Miklós érsek esztergomi kanonokká, utóbb a káptalan nagyprépostjává nevezte ki. 1567-től 1572-ig a kir. által kinevezett váradi püspök és kir. tanácsos volt. Püspöki székhelyét azonban nem foglalhatta el és ezért 1568-ban megkapta a pozsonyi prépostság javadalmait. Ettől fogva haláláig a m. kamara elnökségét is betöltötte. 1572 júl.-ától egri püspök volt, majd 1573 szept.- étől Verancsics Antal érseket követte a kir. helytartói hivatalban. – Irod. Kárpáthy-Kravjánszky Mór: Rudolf uralkodásának első tízéve (Bp., 1933); Ember Győző: Az újkori magyar közigazgatás története (Bp., 1946).