Kezdőlap

Radvánszky Antal, báró (Besztercebánya, 1807. jún. 7.Radvány, 1882. jún.): nagybirtokos, politikus. 1825-től a pozsonyi jogak.-n folytatta tanulmányait: 1827-től Zólyom vm. tb. aljegyzője és 1828-ban az ev. egyház egyetemes gyűlésének aljegyzője lett. 1830-ban ügyvédi vizsgát tett. 1832-ben Zólyom vm. főjegyzője, 1840-ben alispánja, 1842-től a zólyomi ev. esperesség főkurátora lett, majd 1843-ban megyéje ogy.-i követe. 1848-ban Zólyom vm. főispánja és a főrendiház egyik jegyzője lett, majd mint nemzetőr kapitány részt vett a zólyomi nemzetőrség szervezésében. Az abszolutizmus idején birtokán gazdálkodott. Miután a zólyomi ev. esperesség a protestáns pátenst elfogadta, egyházi állásáról lemondott. 1861-ben és 1865- től ismét Zólyom vm., 1877-től Turóc vm. főispánja is. 1879-ben valóságos belső titkos tanácsossá nevezték ki és a mo. i ev. egyház főfelügyelőjévé választották. Agitációt fejtett ki a protestáns tanügy reformja érdekében. – M. Önéletrajz (kiadta Haan Lajos, Protestáns könyvtár, XVII.). – Irod. Deák Farkas: Br. R. A. emlékezete (Bp., 1883).