Kezdőlap

Ráski Sándor (Kassa, 1920. dec. 1.Bécs, 1977. júl. 10.): ref. püspök. A teológiát Sárospatakon végezte (1949), lelkészi oklevelet kapott (1945). Segédlelkész Kassán, Sárospatakon. 1948-tól a sárospataki Ref. Tanítóképző Intézet vallásoktatója, majd Miskolcon segédlelkész, utóbb püspöki másodlelkész. 1950-től a miskolc-belvárosi egyházközség lelkésze. 1959-től a borsodi egyházmegye esperese és a tiszáninneni egyházker. lelkészi főjegyzője; az egyházker. püspökévé választották (1964). E minőségében az Orsz. Ref. Diakóniai Tanács elnöke (1973), s a Mo.-i Egyházak Ökumenikus Tanácsának alelnöke volt. Részt vett a Keresztyén Békekonferencia, az Európai Egyházak Konferenciája munkáiban. 1977. júl.-ban egyházi konferencián vett részt az ausztriai Oberwartban. – Cikkei jelentek meg egyházi lapokban. – Irod. Elhunyt R. S. püspök (Reformátusok Lapja, 1977. 30. sz.).