Kezdőlap

Rőzse István (Nyíregyháza, 1899. ápr. 27.Nyíregyháza, 1964. máj. 9.): evangélikus lelkész, megválasztott püspök. Földműves szülők tizenkettedik gyermekeként a nyíregyházi ev. főgimn.-ban 1917-ben érettségizett. 1917-18-ban a román és az orosz hadszíntéren harcolt. 1919-től 1921-ig a debreceni egy. ref. teológiai fakultásán tanult, ahol 1921-ben alapvizsgát tett. Tanulmányait a Pozsonyból és Eperjesről elűzött és Bp.-re menekült ev. teológiai fakultásból szervezett teológiai ak.-n folytatta, ahol 1923-ban szigorlatozott. Utána a németo.-i Bethelben diakónusként dolgozott. 1923. okt. 7-én Geduly Henrik püspök avatta lelkésszé Nyíregyházán. 1923-tól nyíregyházi segédlelkész. 1926-27-ben ösztöndíjas volt Baselben. 1927től segédlelkész Szarvason. 1929-től parochus Kiskőrösön. 1938-tól Nyíregyházán lelkész, ahol igazgatólelkésznek, esperesnek és püspökhelyettesnek is megválasztották. 1948 őszén a tiszai egyházkerület egyhangúlag püspökké választotta. A kommunizmus uralma alatt ez volt az utolsó törvényes ev. püspökválasztás. ~t azonban félreállították, és az államhatalom, valamint a pártszervezetek támogatása mellett az egyházkerület gyülekezeteinek szavazatát Vető Lajos „bizalmi” mellett sorakoztatták fel. ~ ezután egyházkormányzati feladatot nem vállalt. Az államhatalom vele és családjával szemben nem egyszer hátrányos megkülönböztetéssel lépett fel. Cikkei, tanulmányai egyházi lapokban (Keresztyén Igazság stb.) jelentek meg. – F. m. Konfirmációi kiegészítő káté (Kiskőrös, 1930); Az evangélikus egyház története Szabolcs megyében (Szabolcs vármegye, szerk. Dienes István, Bp., 1939). – Irod. Pásztor P.: R. I. (Evangélikus Naptár, Bp., 1965); Herényi István: Az evangélikus egyház az egyháztörténet tükrében 1945-1990 (Velem, 1991); Ifj. Rőzse István: A tiszai evangélikus egyházkerület utolsó püspökválasztásáról (Keresztyén Igazság, 1992, Tél).