Kezdőlap

Soó Rezső (Székelyudvarhely, 1903. aug. 1.Bp., 1980. febr. 10.): botanikus, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1947, r. 1951), Kossuth- díjas (1951, 1954). Középisk.-it Kolozsvárott végezte, 1925-ben a bp.-i tudományegy.-en tanári oklevelet és doktorátust szerzett. Két éven át a berlini Collegium Hungaricum tagja. 1927-29-ben a tihanyi Biológiai Kutatóintézetben adjunktus, 1929-ben rk. egy.-i tanár, a debreceni tudományegy. növénytani tanszékének vezetője. Intézetével megalapította és 11 éven át vezette az Európa szerte híressé vált debreceni cönológiai (és ökológiai) isk.-t, mely a hazai növényföldrajz és fejlődéstörténet vonatkozásában is úttörő. Florisztikai, geobotanikai és cönológiai kutatások mellett vegetációtörténettel, rendszertannal (főleg orchideák), természetvédelemmel foglalkozott. 1940-44-ben a kolozsvári egy.-en a növényrendszertani tanszéket, a Botanikus Kertet és az Erdélyi Nemzeti Múz. Növénytárát vezette. 1945 után egy évtizedig újra debreceni tanszékére került vissza. Ez idő alatt lett az MTA Biológiai Osztályának elnöke, a debreceni egy. dékánja; szerk. az Acta Geobotanica Hungaricát, számos külföldi rendezvényen vett részt. Már 1952 és 1955 között is előadó a bp.-i egy.-en, 1955-ben pedig végleg a fővárosba került. Ettől kezdve nyugállományba vonulásáig (1969) az Eötvös Loránd Tudományegy. (ELTE) növényrendszertani és növényföldrajztani tanszékének professzora, a Botanikus Kert ig.-ja. Itt folytatta tovább 1963-ban megkezdett életművének, hatkötetes kézikönyvének megírását. Az utolsó kötet megjelenését (1980. dec.) már nem érhette meg. Hét évtizedet átfogó tudományos munkássága több mint 660 publikációt mutat fel, köztük 30 könyvet. Tárgykörük a botanika számos területére terjed ki; az említetteken felül tan- és kézikönyvek, nómenklatúra, botanikatörténet, bibliográfia. – F. m. Geobotanische Monographie von Kolozsvár (Debrecen, 1927); Monographie und lconographie der Orchideen Europas… (társszerző, Berlin, 1930-1940) (Nachdr. 1972); Floren und Vegetationskarte des historischen Ungarns (Debrecen, 1933); A Mátra hegység és környékének flórája (Debrecen, 1937); A Tiszántúl flórája (Debrecen, 1938); A Székelyföld flórájának előmunkálatai (Kolozsvár, 1940); A Székelyföld flórája (Kolozsvár, 1943); Magyar Flóraművek (I-III., VI-VII., Debrecen és Kolozsvár, 1937-1949); Kolozsvár és környékének flórája (Kolozsvár, 1941-44); Növényföldrajz (Bp., 1945, 1965): Az Erdélyi Mezőség flórája (Debrecen, 1949); Közép-Erdély erdei növényszövetkezetei és azok jellemző fajai (Sopron, 1948); A magyar növényvilág kézikönyve (I-II., Jávorka Sándorral, Bp., 1951); Fejlődéstörténeti növényrendszertan (Bp., 1953); A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve (I-VI., Bp., 1964-80); Magyar Flóra (Növényhatározó, II. köt. 4. kiad. Bp., 1968); Bibliographia synoecologica scientifica hungarica, 1900-1972 (Bp., 1978). – Irod. Máthé Imre: S. R., 1903-1980 (Botan. Közl., 1980); Zólyomi Bálint: S. R., 1903-1980 (Magy. Tud., 1980); Priszter Szaniszló: S. R. botanikai munkásságának bibliográfiája (A magyar flóra… kézikönyve VII., Bp., 1985); Simon Tibor: S. R. 1903-1980 (Egy. L., 1980. 3. sz.); Simon Tibor: A magyar flóra kézikönyve (Tudomány, 1986).