Kezdőlap

Stöckel Lénárt (Bártfa, 1510Bártfa, 1560. jún. 7.): a bártfai ev. iskola rektora, Felső-Magyarország reformátora. 1530-ban Wittenbergben tanult, ahol Lutherrel és Melanchtonnal került közelebbi kapcsolatba. Több évet töltött Németo.-ban. 1536 – 38-ban Eislebenben az ottani isk. ig.-ja volt. 1539-ben hazatért és Bártfán Melanchton szellemében átszervezte és magas színvonalra emelte az ev. iskolát. A felső-mo.-i öt szabad kir. város: Kassa, Eperjes, Lőcse, Bártfa, Kisszeben között megteremtett egységgel megnyerte őket a reformációnak. Sokat tett az abban az időben keletkezett bártfai nyomda felvirágoztatása érdekében. – F. m. Apologia Ecclesiae Bartfensis (Bártfa, 1558); Confessio Christianae doctrinae (Bártfa, 1560); Annotationes locorum communium doctrinae Christianae Philippi Melanchthonis (Basel, 1561); Leges scholae Bartphensis (Leipzig u. Ofen, 1789). – Irod. Szilasi Klára: S. L. Zsuzsanna-drámája és a bártfai német iskolai színjáték a XVI. sz.-ban (Bp., 1918).