Kezdőlap

Warga János, Szigethi Warga (Kovácsvágás, 1804. jan. 8.Nagykőrös, 1875, jan. 10.): pedagógus, az MTA l. tagja (1835). A sárospataki főisk.-n végzett bölcsészeti, jogi és teológiai tanulmányokat. 1831 – 32-ben a kollégium mennyiségtan- és természettantanára. Szemere Bertalannal megalapította a Sárospataki Nyelvmívelő Társulatot, majd szerk. a Parthenon c. irodalmi folyóiratot. 1833-tól Nagykőrösön tanár, tanszékének elfoglalása előtt azonban a berlini egy.-en a matematika és fizika mellett neveléstant és filozófiát is hallgatott. Egyike volt Hegel első mo.-i követőinek és első azok között, akik Kazinczy nyelvújító mozgalmának eredményeit és a reformkori irodalmat tanítványaikkal megismertették. 1837-től sürgette a m. tanítóképzés ügyének rendezését, 1839-ben a nagykőrösi gimn.-ot tanítóképző osztályokkal bővítette és 1855-ben megszervezte az önálló tanítóképzőt. Nevelési rendszerének alapjául a tapasztalati lélektant jelölte meg. Számos középisk. tankönyvet írt. – F. m. Vezérkönyv az elemi nevelés és tanításra (I – II., Buda, 1837 – 38); Neveléstan (Kecskemét, 1844); Bölcsészettan. I. Tapasztalati lélektan (Pest, 1861); II. Gondolkodástan (Pest, 1861); Bölcseleti tudományok rendszerének alapvonalai (I – III. Pest – Kecskemét 1869 – 1873). – Irod. Galgóczy Károly: Emlékbeszéd (Ért. a Társadalomtud. köréből, Bp., 1875); Váczy Ferenc: Sz. W. J. (Nagykőrösi Arany János Társ. Évk. 1925 – 26); Deák Gábor: Emlékezés Sz. W. J.-ra (Borsodi Szle, 1961). – Szi. Arany János verse (1858).