Kezdőlap

Zsoldos Jenő (Bp., 1896. ápr. 2.Bp., 1972. nov. 20.): irodalomtörténész, nyelvész, pedagógus. A bp.-i tudományegy. bölcsészeti karát végezte m.–latin szakon, doktorált (1923). 1919-ben a Tavaszmező u.-i gimn.-ban tanított, 1920-tól a Pesti Izraelita Hitközség leánygimn.-ának (később Anna Frank Gimn.) tanára, 1939-től 1965-ig, nyugdíjazásáig ig.-ja. 1936-tól 1943-ig a Libanon c. folyóiratot szerk. Részt vett a Magy.–Zsidó Oklevéltár szerkesztésében. Nyelvészeti munkásságot is folytatott, 30 éven át állandó munkatársa volt a Magy. Nyelvőrnek. Főleg szótártörténeti dolgozatokat publikált, a reformkor nyelvével és a munkásmozgalom szókincsének kutatásával foglalkozott. Nyelvkönyveket is írt. Kiadott Scheiber Sándorral Kosztolányi-, Mikszáth-leveleket. – M. A biblia, a midrás és a zsidó Mikes Törökországi leveleiben (Bp., 1931); Kazinczy Ferenc és a zsidóság (Bp., 1934); A felvilágosodás német zsidó írói és a magyar irodalom (Bp., 1934); Száz év előtt. Az első magyar-zsidó írónemzedék (szerk. Turóczi-Trostler Józseffel, Bp., 1940); Magyar irodalom és zsidóság (szerk., Bp., 1943); A héber mese jelentkezése a magyar irodalomban (Bp., 1946); 1848–49 a magyar zsidóság életében (Bp., 1948); Palesztina-szótár (Gellért Endrével, Bp., 1948); Magyar nyelvtan (Bp., 1951); Vajda János levelei Milkó Izidorhoz (Scheiber Sándorral, Bp., 1958); Ó mért oly későn. Levelek Kiss József életrajzához (Scheiber Sándorral, Bp., 1972). – Irod. Scheiber Sándor: Zs. J. irodalmi munkássága (Magy.–Zsidó Oklevéltár, XIV., Bp., 1971); Zs. J. (Magy. Nyelv, 1972. 4. sz.); Dán Róbert: Zs. J. (Irod. tört. Közl., 1972. 5–6. sz.); Vargha Balázs: Zs. J. búcsúztatása (Élet és Irod., 1977. 50. sz.); Tompa József: Zs. J. (Magy. Nyelvőr, 1973. 1. sz.).