A XX. század magyar nyelvű
tanatológiai szakirodalmának
bibliográfiája

 

Szerkesztette: Dr. Pilling János


 

A halál, a haldoklás és a gyász kérdéseivel foglalkozó tanatológia jellegzetesen XX. századi tudományág. A modern kor nyugati társadalmában a halállal kapcsolatos egyéni és társadalmi szintű elhárítások felerősödtek - a tanatológia részben ezeknek a folyamatoknak egyfajta ellenreakciójaként alakult ki. Létrejöttének kedvezett, hogy a XX. században a korábban elkülönült tudományágakból egyre több interdiszciplináris, holisztikus szemléletű szakág született. Ezek sorába tartozik a tanatológia is, amelynek szakemberei között egyaránt találhatók orvosok, pszichológusok, teológusok, filozófusok, néprajzkutatók, antropológusok, bioetikusok, kultúrtörténészek - a felsorolás még hosszan folytatható lenne.

A tanatológiának ezt a sokszínűségét tükrözi ez a bibliográfia is, amely a halállal, haldoklással, gyásszal kapcsolatos, XX. században megjelent magyar nyelvű könyvek, könyv fejezetek és tanulmányok adatait foglalja össze tematikus csoportosításban. Bár a bibliográfia saját területén a teljességre törekszik, nyilvánvaló, hogy ez a cél csak megközelíthető, de nem érhető el. A XX. században megjelent könyvek és folyóiratok rendkívül nagy száma miatt egy hiánytalan bibliográfia csupán teoretikusan létezhet. Az itt felsorolt, több mint 800 mű adatai azonban bizonyára megfelelő tájékozódási alapot jelenthetnek a tanatológia iránt érdeklődőknek.

A bibliográfia összeállításának főbb szempontjai a következők voltak:

A tematikus csoportosítás célja, hogy a tanatológia egyes témakörei iránt érdeklődők egybegyűjtötten találhassák meg az ide tartozó művek adatait - e csoportosítás nélkül egy több száz tételes bibliográfia áttekinthetetlenné, kezelhetetlenné válna. A tanatológia interdiszciplinaritása miatt azonban a különböző csoportokba sorolt írások témakörei helyenként átfedhetnek egymással. Az egyes témakörök szakirodalmát az itt közölt felosztásnál alaposabban megismerni kívánók számára ajánlott ezért a bibliográfia elektronikus, Interneten megtalálható változatának kulcsszavak szerinti böngészése is.

A bibliográfia egyes tételeinél szereplő adatok sorrendje a következő:

Bár a legtöbb hivatkozás ezeket az adatokat tartalmazza, egyes (elsősorban irodalomjegyzékekből származó) hivatkozások adatai hiányosak. E bibliográfia szerkesztőjeként köszönettel fogadnám, ha használói a felsorolásból hiányzó művek adatait, az esetleges hibák javításait, a hiányzó adatok kiegészítéseit postai úton vagy e-mailen eljuttatnák hozzám - ezek a kiegészítések a bibliográfia elektronikus változatában hozzáférhetővé válhatnak.

E bibliográfiát azzal a reménnyel teszem közzé, hogy haldoklók és gyászolók segítésével foglalkozók, a tanatológia témaköreit oktatók, tanulmányokat, szakdolgozatot készítők, s mindazok, aki szeretnének e témakörről bővebb ismeretekkel rendelkezni, hasznos forrásként használhatják.

Ezúton is köszönöm Blasszauer Béla, Marosi Miléna, Révész Renáta és Hegyi Péter kiegészítéseit. Tisztelettel emlékezem Kunt Ernőre, aki Az utolsó átváltozás című művében közzétette korának legteljesebb, magyar nyelven hozzáférhető bibliográfiáját, amelyet jelentős forrásmunkaként használhattam.

Dr. Pilling János
Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
E-mail: pilljan@net.sote.huMAGYAR NYELVŰ
TANATOLÓGIA SZAKIRODALOM

Rövidítések:

é.n.: év nélkül
évf.: évfolyam
ford.: fordította
h.n.: hely nélkül
k.n.: kiadó nélkül
szerk.: szerkesztette
uő: ugyanő
A tanatológia több témakörét is érintő
tanulmány-, riport- vagy esszékötetek

Adamik Lajos, Jelenczki István, Sükösd Miklós (szerk.) (1987): Mauzóleum. A halállal való foglalkozás. Bölcsész Index Centrál Könyvek, Budapest

Albom, Mitch (2000): Keddi beszélgetések életről és halálról (ford.: Sárközy Elga). Magyar Könyvklub, Budapest

Blasszauer Béla (1999): Az életvégi döntések. Kiszolgáltatottság, felelősség, hospice. SubRosa Kiadó, Budapest

Fábián László (1997): A fájdalom embere. Találgatások a halálról. Kráter Műhely Egyesület, Budapest

Freud, Sigmund (1991): A halálösztön és az életösztönök. Múzsák Kiadó, Budapest

Galsai Pongrác (1987): Egy hipochonder emlékiratai. Magvető Könyvkiadó, Budapest

Illyés Gyula (1996): Kháron ladikján. Windsor Kiadó, Budapest

Jelenczki István (1997): Tabernákulum, 1975-1995. Budapest Galéria

Jung, Carl Gustav (1997): Gondolatok az életről és a halálról. Kossuth Kiadó, Budapest

Juszt László, Zeley László (1981): A halál egészen más? Medicina, Budapest

Kunt Ernő (1981): A halál tükrében. Magvető, Budapest

Mészáros Emese (1998): VÉGtelenül. Beszélgetések a halál közelségéről. Kéri & Halász Kiadása, Budapest

Pilling János (szerk.) (1999): A halál és a haldoklás kultúrantropológiája. SOTE, Budapest

Pilling János (szerk.) (1999): A haldoklás és a gyász pszichológiája. SOTE, Budapest

Polcz Alaine (1989): A halál iskolája. Magvető, Budapest

Polcz Alaine (1996): Éjjeli lámpás. Jelenkor Kiadó, Pécs (új kiadás: 1999)

Polcz Alaine (1998): Ideje a meghalásnak. Pont Kiadó, Budapest

Popper Péter (1999): Fáj-e meghalni? Saxum Kft., Budapest

Rott Pál (1996): Gondolatok életről - halálról. Kaposvár, Somogy Megyei TIT

Szenti Tibor (1994): A halál. Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház és az "Életünkért, Egészségünkért, Hódmezővásárhely Lakosságáért Alapítvány". Szeged - Hódmezővásárhely

Széll Kálmán (1983): Halálszemléletünk az ezredforduló orvostudományában. Az orvostudomány aktuális problémái, 52, Medicina, Budapest


Kultúrtörténet

A halottkémlés kézikönyve. Gyakorlati útmutató halottkémek számára. Budapest, 1910

Aries, Philippe (1987): Gyermek, család, halál. (ford.: Csákó Mihály és Szapor Judit). Gondolat Kiadó, Budapest

Kalla Zsuzsa (szerk.) (1997): Kegyelet és irodalom. Kultusztörténeti tanulmányok. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

Kozáky I. (1936-1944): A Haláltáncok története I-III. Budapest

Kultsar György (1990): Az halálra való készöletröl rövid tanóság. (Eredeti megjelenés: Alsólindva, 1573). Válogatta és sajtó alá rendezte: Nyíri Sándor. Budapest, Ráday Gyűjtemény.

Lakner Judit (1993): Halál a századfordulón. MTA Történettudományi Intézete, Budapest

Lavrin, Alekszandr (1996): Ezeregy halál. Meghökkentő esetek a halálozás történetéből. Nótárius Könyvkiadó, Budapest

Magyar László András (1989): Bevezetés a kísértettanba. Akadémiai Kiadó, Budapest

Nemere István (1999): A kivégzések története. Alexandra Kft., Pécs

Nemere István (1998): Hogyan haltak meg? 15 híres ember utolsó órái. Laude Kiadó, Budapest

P. Ferreres János (1909): A valódi halál és a látszólagos halál tekintettel a szentségekre. Fisiologico-theologikus tanulmány (Ford.: Kanyó Gyula). Szabadka

Pócs Éva (1997): Élők és holtak, látók és boszorkányok. Mediátori rendszerek a kora újkor forrásaiban. Akadémiai Kiadó, Budapest

Santarcangeli, Paolo (1980): "Pokolra kell annak menni..." Költők pokoljárása (ford.: Farkas Márta, Kepes Judit). Gondolat, Budapest

Szabó Péter (1989): A végtisztesség. Magvető, Budapest

Sz. Farkas Jenő (1989): Drakula vajda históriája. Akadémiai Kiadó, Budapest


Világvallások, ősi kultúrák halál- és túlvilágképe

Kereszténység

Arató László (szerk.) (1994): A túlvilág titkaiból. Márton Áron Kiadó Orsz. Lelkipásztori Intézet, Budapest

Babos István (1978): A betegek kenete. Teológiai Kiskönyvtár, Róma

Balthasar, Hans Urs von (2000): A három nap teológiája. Myterium Paschale. Osiris Kiadó, Budapest

Boros László (1998): A halál misztériuma. Az ember a végső döntés helyzetében (ford.: Gáspár Csaba László). Vigilia Kiadó, Budapest

Bölcskei Gusztáv (vál. és ford.) (1991): A halálon túl. Öt évezred filozófiai és theologiai válaszaiból. A Debreceni Református Theologiai Akadémia Etikai és Szociáletikai Szemináriumának füzetei. Debrecen

Brincke G. R. (é.n.): A túlvilágról. (ford.: Szabadi Gusztáv). Evangéliumi Kiadó, Budapest

Fövennyessy János (1923): "Temessük el a halottakat!" Temetési énekek ref. énekvezérek, tanítók, énekkarok, családok és gyülekezetek használatára. Mezőkövesd

Gerber, Samuel (1997): Halál, hol a te fullánkod? Schafer, Ortwin: Halál, hol a te diadalod? Evangéliumi Kiadó, Budapest

Glóner Rózsa (1997): Halál helyett az élet kultúrája (Abortusz és eutanázia). K.n., Róma

György Attila (é.n.): Testvérünk a halál. Vigasztaló gondolatok szeretteink sírjánál. K.n.

Gyűrű Géza (1987): Istennek halunk meg (temetési szentbeszédek, elmélkedések). Ecclesia Kiadó, Budapest

Hebert, Albert J., S. M. (1995): Lázár, kelj fel! Ecclesia, Budapest

Joni Earickson (1996): Élet és halál dilemmája - súlyos betegek és családjuk döntése. Vigilia Kiadó, Budapest

Kisfalusi János (1996): Esküvői és temetési beszédek. Magánkiadás, h.n.

Lohfink, Gerhard (1992): Jézus utolsó napja. Nem a halálé az utolsó szó. Egyházfórum, Budapest-Luzern

Kremer, Jacob (1991): A halottak jövője. A személyes feltámadás reménye a századok nyomán (ford: Ruzsicky Éva). Szent István Társulat, Budapest

Lutzer, Erwin W. (2000): Egy perccel a halál után. Előzetes kép végső úti célunkról, a Biblia szerint. Evangéliumi Kiadó, Budapest

Lützeler, Heinrich (1943): A túlvilági élet vigasza. Herder Kaidás / Freiburg I. Br. és Bécs

Makkai Sándor (1918): A halál mysteriuma. Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség, Budapest,

Mácz István (1996): Veletek sírok, hogy velem reméljetek (Levelek és elmélkedések halottainkról, halálunkról). Szent Gellért Egyházi Kiadó, Budapest

Nagymihályi Géza (1999): Eszkatológia és misztika a keresztény keleten. Művészettörténeti tanulmányok. M+Z 2000 Kft, Hajdúböszörmény

Prohászka Ottokár (1913): A túlvilág tornácaiban. Szociális Missió-Társulat, Budapest

Sípos Ete Álmos (1999): Lesz-e feltámadás, és ha igen, hogyan? Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest

Szenes László (1986): Nincs már szívem félelmére. Megnyugvást keresőknek, gyász idején. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest

Szilháti Sándor (1998): Vigasztaló szó. Kálvin Kiadó, Budapest

Trikál József (1911): A lélek. Szent István Társulat, Budapest

(sz.n) (1915): Temetési énekek. Rövidített, néhány új énekkel megtoldott, igazított kiadás. Városi nyomda, Debrecen

(sz.n.): (1993): Temetési szertartáskönyv. Szent István Társulat, Budapest

(sz.n.): (1999): A halál után. "Kiválasztott magának már a világ teremtése előtt". Evangéliumi Kiadó, Budapest

Judaizmus

Grózinger Sándor (1999): Feltámadás a bibliai zsidóságban. Makkabi Kiadó, Budapest

Halász Nátán (szerk.) (1902): Kegyelet forrása. Pesti Chevra Kadisa

Raj Tamás (1998): Vigasztaljátok népemet. Gyászszokások, temetői imádságok, vigasztaló zsoltárok. Makkabi Kiadó, Budapest

Silberfeld Jakab (1999): Lélekvándorlás a zsidóságban. Makkabi Kiadó, Budapest

Keleti vallások és kultúrák

Bardo-tanítások. A halál és az újjászületés útja. Farkas Lőrinc Imre Kiadó, Budapest, 2000

Tibeti Halottaskönyv. (ford.: Hetényi Ernő). Háttér Kiadó, 1991

A köztes lét könyvei (ford.: Kara György). Európa Könyvkiadó, Budapest, 1986

Hindu Halottaskönyv (ford.: Hetényi Ernő). Trivium Kiadó, 1994

Kilépés a fénybe. Egyiptomi Halottaskönyv (ford.: Bánfalvi András). Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, Budapest, 1994. ill. 2 rész: 1995

Perzsa halottaskönyv (ford.: Darabos Pál). Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, Budapest, 1999

Khajjám, Omar (1997): A mulandóság mámora (szerk.: Steinert Ágota). Terebess Kiadó, Budapest

JISEI. Zen-szerzetesek és haiku költők versei a halál mezsgyéjéről. Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, Budapest, 1994

Nagy Péter (1994): "... Vagy itten az ember csak öltözik át?" (A reinkarnáció gondolata keleten és nyugaton). Védikus Kultúráért Alapítvány, Budapest

Osho Rajneesh (1996): A halál, a képzelt ellenség. Amrita Kiadó, Budapest

Sri Chinmoy (1994): Halál és újjászületés (ford.: Sri Chinmoy Centre Bp). The Golden Shore Ezoterika Kft., Budapest

Szögjal Rinpocse (1995): Tibeti könyv életről és halálról (ford.: Sárközi Alice). Magyar Könyvklub, Budapest (második kiadás: 2000)

Szögjal Rinpocse (1997): Pillanatról pillanatra. Napi elmélkedések életről és halálról (ford.: Sárközi Alice). Officina Nova Magyar Könyvklub Bt., Budapest

Szertartás a halottakért. Tibeti halálmeditációk. (ford.: Bánfalvi András). Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, Budapest, 1998

Varga Edith (1998): Napkorong a fej alatt. Akadémiai Kiadó, Budapest


Filozófia

Balázs Béla (1998): Halálesztétika. Papirusz Book, Budapest

Bettelheim, Bruno (1988): A végső határ. Európa Könyvkiadó, Budapest

Derrda, J; Kant, I. (1993): Minden dolgok vége. Századvég Kiadó, Budapest

Elias, Norbert (2000): A haldoklók magányossága (ford.: Glavina Zsuzsa). Helikon Kiadó, Budapest

Földényi F. László (1990): A medúza pillantása. Lánchíd Kiadó, Budapest

Kierkegaard, Sören (1993): A halálos betegség. Budapest

Maeterlinck, Maurice (1993): A halál (ford.: Fehér Sándor). Karen, "Nagypapi nyomdájában"

Platon (1993): Szokratesz védőbeszéde. Adams Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest

Platon (1984): Phaidon. In: Platon összes művei I. Európa Könyvkiadó, Budapest

Marcus Aurelius elmélkedései. Európa Könyvkiadó, 1974

Seneca, Lucius Annaeus (1967): Vigasztalások. Magyar Helikon Kiadó, Budapest (valamint: Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1993)

Seneca, Lucius Annaeus (1997): Az élet rövidségéről. Seneca Kiadó, Budapest

Schopenhauer, Arthur (1991): A világ mint akarat és képzet. Európa Könyvkiadó, Budapest

Schopenhauer, Arthur (1992): A halálról. A faj élete. A tulajdonságok öröklése. Hatágú Síp Alapítvány, Budapest

Schopenhauer, Arthur (é.n.): Szerelem, élet, halál. Göncöl Kiadó, Budapest

Schopenhauer, Arthur (1995): Pesszimista írások (ford.: Lieberman Pál, Kecskeméti György és Kecskeméti Pál). Farkas Lőrinc Imre Kiadó, Budapest


Néprajz, antropológia, temetkezés

Balassa Iván (1989): A magyar falvak temetői. Corvina, Budapest

Balázs Lajos (1995): Menj ki én lelkem a testből (Elmúlás és temetkezés Csíkszentdomokoson). Pallas-Akadémia, Csíkszereda

Bosnyák Sándor (1977, 1984): A bukovinai magyarok hitvilága I, II. MTA Néprajzi Kutatócsoport, Budapest.

Czövek Judit (1987): Halottlátók a magyar néphagyományban. A Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének kiadványa, Debrecen

Csapó Julianna (1977): A tarpai temetés. Honismereti kutatások Szabolcs-Szatmárban IV. Néprajz. Nyíregyháza

Csernus-Lukács Lajos, Triff Viktor et al. (1999): Budapesti temetők. Főpolgármesteri Hivatal Sajtó Osztály, Budapest

Dobri Mária (szerk.) (é.n.): A horvátnádaljai temető sírköve. Szegények Orvosa Körmendért Alapítvány, Körmend

Dudás Ferenc, Hazafi Zoltán (2000): Módszertani útmutató jegyzőknek a temetkezés helyi rendjének szabályozásáról. Perfekt Pénzügyi Szakoktató és Kiadó Rt., Budapest

Emmer Edit (szerk.) (1998-1999): Legyen akaratod szerint. k.n. (Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület?), Budapest

Galamb Anett (1999): Halottkultusz Besenyőtelek, Dormánd, Poroszló, Mezőtárkány községekben. MTA Politikatudományok Intézete, Budapest

Hanák Péter, Szilágyi Erzsébet (1979): Egy különös jelenség - a "halottlátó" a tömegkommunikációs eszközök tükrében és a közvéleményben. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest

Hermann István, ifj. (1995): A pápai temetők története. Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa

Hogya György (1997): Adatok Veszprém város temetőinek történetéhez. Magánkiadás

Hoppál Mihály, Novák László (1982): Halottkultusz (Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10.). MTA Néprajzi Kutatócsoport, Budapest

Juhász István (2000): Kecskemét város temetői. Print 2000, Kecskemét

Kamper, Dietmar; Wulf, Christoph (szerk.) (1998): Antropológia az ember halála után (ford.: Balogh István). Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest

Keszi-Kovács László (1944): A kolozsvári hóstátiak temetkezése. Kolozsvár

Kincs Miklós (1948): Nevettető fejfák. Derűfakasztó sírfeliratok. Édes részegek. Budapest

Kissházy József (1988): Nevetős Fejfák (1932-es miskolci kiadás reprintje). SZÁMALK Kiadói Főosztálya, Nyíregyháza

Kormos Éva (1996): Albánia: az emberélet fordulói; halál, vallás, esküvő - átmeneti rítusok a balkáni társadalomban. MTA Politikatudományi Intézet, Budapest

Kovács András (1995): Útfélen fejfa. Kriterion Kiadó, Bukarest

Kovács Ákos (szerk.): (1989): Haláljelek. Budapest, Liget Kiadó

Kríza Ildikó (1967): A halálra táncoltatott lány. Egy magyar népballadacsoport vizsgálata. Budapest

Kríza Ildikó (1993): Felsőnyéki halotti búcsúztatók. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet

Kunos Miklós (1948): Nevettető fejfák. Budapest

Kunt Ernő (1975): Hiedelemrendszer és társadalmi parancs (A magyar népi halotti szokások társadalmi vonatkozásai). Visegrád

Kunt Ernő (1978): Temetők az Aggteleki-karszt falvaiban. Debrecen

Kunt Ernő (1987): Az utolsó átváltozás. A magyar parasztság halálképe. Gondolat Könyvkiadó, Budapest

Kunt Ernő (1983): Temetők népművészete. Corvina, Budapest

Lajtha László (1956): Sopron megyei virrasztó énekek. Budapest

Lászlóffy Aladár, Kántor László (1989): Házsongárd. Helikon Kiadó, Budapest

"Már elmegyek az örömbe". László Márton - Pintyer Feri Marcika Halottaskönyve. Bonyhádi Székely Kör - Tolna Megyei Könyvtár, Szekszárd, 1994

Moldován Domokos (1982): A halottlátó. Gondolat Könyvkiadó, Budapest

Molnár V. József (1991): Az emberélet fordulói. Születés, esküvő, halál a régi faluban. Melius, Pécs

Olasz Ferenc (1975): Fejfák. Budapest

Ökrösné Bartha Júlia (1996): Az anatóliai törökök temetkezési szokásai. Kossuth Lajos Tudományegyetem Kiadója, Debrecen

Pocsai Judit, Tóth László (1990): Csöndes kertek. Néhány gondolat és tény a temetőkről. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

Radnócziné Kása Katalin (1999): A budapesti temetők fasori felmérése. Budapesti Temetkezési Intézet Rt., Budapest

Radó Dezső (1987): A temető csendje (Riportok és meditációk a temetkezésről). Vízügyi Dokumentációs Szolgáltató Leányvállalat, Budapest

Rácz Z., Varga K. (1976): A gyászszertartásokról. Népművelődési Propaganda Iroda, Budapest

Sápi L. (1966): A régi debreceni temetők és síremlékek. Debrecen

Sáros László, Váli Dezső (1993): Tanú ez a kőhalom. Zsidó temetők Közép-Európában. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest

Selendy Szabolcs (szerk.) (1972): Temetőkert. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

Siliotti, Alberto (2000): Az öröklét hajlékai. A világ leghíresebb temetkezési helyei. Gabo Könyvkiadó Kft, Budapest

Siliotti, Alberto (2000): Királyok Völgye. Théba templomai és temetői. Gabo Könyvkiadó Kft, Budapest

Szapu Magda (1984): Halotti szokások és hiedelmek a kaposszentjakabi oláh cigányoknál. MTA Néprajzi Kutatócsoport, Budapest

Szekeres Ilona (1995): Az emberélet fordulói - születés, házasság, halál - sajókazai népszokások. Magánkiadás, h.n.

Szeléndy Szabolcs (1972): Temetőkert - magyar és külföldi temetők története és művészete, fejfák, sírkövek, kolombáriumok, a temetőkert díszítése és ápolása, a tervezés feladatai, jogok és kötelezettségek, sírgondozási szolgáltatások, növényválasztási tanácsok. Budapest

Szenik Ilona (1996): Erdélyi és moldvai magyar siratók, siratóparódiák és halottas énekek. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár - Bukarest

Szöllősi Gyula (főszerk.) (1980): Hajdú-Bihar temetőművészete. Hajdú-Bihar megyei Tanács Műemléki Albizottsága, Debrecen

Tám László (1999): Keresztek, szentek, kálváriák, temetők. A magyarországi németek szakrális emlékei. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány

Tárkány Szűcs Ernő (1961): Vásárhelyi testamentumok. Budapest

Tóth Ferenc (1996): Makói temetők. Makói Önkormányzati Hivatal

Trugly Sándor (1994): Griffek és oroszlánok népe. A Rév-komáromi avar temető kincsei. Kalligram Kiadó, Bratislava

Ujváry Zoltán (1978): A temetés paródiája. Temetés és halál a népi játékokban. Debrecen

Verrasztó Antal (1996): Visszaszámlált évek. Az orosházi temetők története. Orosházi Evangélikus Egyházközség

Virág Magdolna (1994): Temetés a Tövisháton - haldoklóhoz, halotthoz kapcsolódó szokások három szilágysági faluban. Győrffy I. Néprajzi Egy., Debrecen

V. Kovács S. (szerk.): Tar Lőrinc pokoljárása. Középkori magyar víziók. Szépirodalmi, Budapest

Wernei-Kronberger E. (1933): Magyar középkori síremlékek. Budapest

Wick Béla (1920): Kassa régi temetői, templomai, kriptái és síremlékei. Kassa

Wick Béla (1933): Kassa régi síremlékei

Wirth Péter, Jólesz László (1985): Itt van elrejtve. Tokaj-hegyaljai zsidó temetők. Európa Könyvkiadó, Budapest

Ziniel K. (1955): A búcsúztató és a búcsúztató ballada összefüggései. Budapest

Zontai Lajos (1973): A kálvinizmus és a művészet Debrecenben. A debreceni temetők művészete. Debrecen


Halálközeli élmények

1. A halálközeli élmények kutatása

Ács Géza, Pilling János, Zatik István (1992): Meghaltam - és élek. Halál közeli élmények. Medicina, Budapest

Árvai Attila (1997): Halálközeli élmények magyar földön. Magánkiadás, Rekord Nyomdaipari Szolgáltató Kft, Miskolc (második, bővített kiadás: 1998)

Hampe, Johann Christoph (1992): A meghalás egészen más. Agapé, Újvidék (valamint: Lux Kiadó, Budapest, 1993)

Moody, Raymond (1983): Élet az élet után. Gondolatok a halál utáni életről. (ford.: Kisnemes János). Ecclesia, Budapest

Moody, Raymond (1989): A fényen túl. (ford.: Várhidy Gyula). Szent István Társulat, Budapest

Ring, Kenneth (1990): A Halált átélni - az Életet megnyerni. (ford.: Benkovics László). Szent István Társulat, Budapest

Ring, Kenneth (1993): Halálközeli élmények. A klinikai halál állapotának tudományos vizsgálata. (ford.: Béresi Csilla). Édesvíz Kiadó, Budapest

2. Beszámolók saját halálközeli élményekről

Brinkley, Dannion (1996): Megváltott a fény. Édesvíz Kiadó, Budapest

Brinkley, Dannion (1996): Megmentőm, a fény. Magyar Könyvklub, Budapest

Brinkley, Dannion; Perry, Paul (1998): A békét adó fény (ford.: Nagy Ágnes). Magyar Könyvklub, Budapest

Eadie, Betty (1994): Átölel a fény. Édesvíz Kiadó, Budapest (valamint: Magyar Könyvklub, Budapest, 1995)

Jankovich István (1992): Túléltem a halálomat. Édesvíz Kiadó, Budapest

Ritche, George (1986): Visszatérés a holnapból (ford.: Votisky Éva). Ecclesia, Budapest


Haldokló betegek gondozása, hospice

Baczak, Jacek (1998): Egy éjszakai ügyeletes feljegyzései. (Ford.: Éles Márta). József Attila Kör - Jelenkor Kiadó, Budapest - Pécs

Böszörményi Dalma (szerk.) (1995): Súlyos betegen élni. Méltósággal meghalni. Hospic kézikönyv. Corvinus Kiadó, Budapest

Dettre Gábor, Kathleen Gati (1995): A színésznő és a halál. Hunnia Plusz Kft, Budapest

Drazba, Joanna (1998): A szempillák függönyén túl (ford.: Mustos Edit és Szumska Irena). Pont Kiadó, Budapest

Feuer Mária, Füri Anna (1993): Az élet végső dolgai. Relaxa Kft, Budapest

Feuer Mária (1999): A nagy megpróbáltatás. Saxum Kft., Budapest

Gots Antal (1994): Ha embertársad haldoklik. Corvinus Kiadó, Budapest

Hegedűs Katalin (szerk.) (1994): Halálközelben. A haldokló és a halál méltóságáért. Magyar Hospice Alapítvány, Budapest

Hegedűs Katalin (szerk.) (1995): Halálközelben II. A haldokló és a halál méltóságáért. Magyar Hospice Alapítvány, Budapest

Hegedűs Katalin (szerk.) (1995): Lélektől lélekig. Súlyos betegek és haldoklók pszichés gondozása. SOTE Magatartástudományi Intézet - MAPET - Végeken Alapítvány, Budapest

Hegedűs Katalin (1999): Hospice alapismeretek. SOTE, Budapest

Hegedűs Katalin (2000): Az emberhez méltó halál. Oisris Kiadó, Budapest

Hegedűs Katalin, Szy Ildikó (szerk.) (2000): A terminális állapotú daganatos betegek palliatív ellátása. Szakmai irányelvek. Magyar Hospice Egyesület, Budapest

Hennezel, Marie de (1997): A meghitt halál. Európa Könyvkiadó, Budapest

Hennezel, Marie de; Leloup, Jean-Yves (1999): A halál művészete (Ford.: Tótfalusi Ágnes). Európa Könyvkiadó, Budapest

Hennig, Kurt (1996): Isten igéje - elkísér a halálban is: súlyos betegek, haldoklók mellett (ford. Szesztay Mária). Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója

"Hospice beteggondozás" füzetek

Hegedűs Katalin (1. kiadás: 1996; 2., aktualizált kiadás: 1998): Hospice Magyarországon. Magyar Hospice Egyesület, Budapest

Pilling Róbert (1996): Súlyos betegek táplálkozása. Magyar Hospice Egyesület, Budapest

Lévay Ádámné (1996): Súlyos betegek mozgásterápiája. Magyar Hospice Egyesület, Budapest

Borbényi Erika, Révész Istvánné, Kun Andrea (1996): Súlyos betegek mindennapi gondozása. Magyar Hospice Egyesület, Budapest

Ruzsa Ágnes (1996): Bevezetés a palliatív terápiába. Magyar Hospice Egyesület, Budapest

Debrecenyi Károly István (1999): A spiritualitás mint híd. Magyar Hospice Egyesület Budapest

Horváth Erzsébet (1999): Szociális munka a hospice-ban. Magyar Hospice Egyesület, Budapest

Kishalminé Bana Anna (1999): Hospice nyilvántartási rendszerek. SOTE, Budapest

Krasznai Éva (szerk.) (1994): Otthoni Ápolás és Hospice Szolgálat. Országos Egészségbiztosítási Önkormányzat, Budapest (konferencia kiadvány, nyilvános forgalomba nem került)

Kübler-Ross, Elisabeth (1988): A halál és a hozzá vezető út. (ford.: Blasszauer Béla). Gondolat Kiadó, Budapest

Nikelski, Hartmut (1984): Keresztény segítségnyújtás haldoklóknak. Szent István Társulat, Budapest

Reoch, Richard (2000): A jó halálról. Holisztikus kalauz haldoklók és gondozóik számára. Medicina Könyvkiadó, Budapest


Gyász

Bakó Tihamér (1996): Verem mélyén. Könyv a krízisről. Cserépfalvi, Budapest

Erős Ferenc (szerk.) (1994): Holocaust (A Thalassa című folyóirat tematikus száma). T-Twins Kiadó, Budapest

Exley, Helen (szerk.) (1999): A vigasz szavai (ford.: Cserna György). Alexandra Kiadó, Pécs

Herényi Károly; Bakos Zoltán (szerk.) (1994): Nemzeti gyász, 1993. dec. 12-18. Temise Kft, Budapest

Kast, Verena (1995): A gyász. Egy lelki folyamat stádiumai és esélyei. (Ford.: Mérei Vera). T-Twins Kiadó, Budapest

Kast, Verena (2000): Kötés és oldás (ford.: Liska Endre). Európa Könyvkiadó, Budapest

Kiss Antal Jenő (1992): "Ne sírj!": Isten igéje megvigasztal: a ravatal mellett. Debreceni Református Theológiai Akadémia, Debrecen

Körner-Armbruster, Angela (1998): Halva született, leány. (Fordította: Hajnal Krisztina). Európa Könyvkiadó, Budapest

Müller, Wunibald (1995): Gyász idején... (ford.: Nyiredy Maurus OSB). Bencés Kiadó, Pannonhalma

Németh Tünde, Nyíri Magdolna (szerk.) (1999): Gyász a szeretetben és a családban. NEVI Mentálhigiénés Program, Budapest (konferencia kiadvány, nyilvános forgalomba nem került)

Oláh János (1999): Judaisztika 1. Ünnepek, emléknapok, gyász- és böjtnapok, nevezetes napok, 1999. Filum-Suliker Könyvkiadó

Polcz Alaine (2000): Gyászban lenni. Pont Kiadó, Budapest

Uta Schlegel - Holzmann (1995): Nincs több kettesben töltött esténk. (Családi állapota özvegy). Kálvin Kiadó, Budapest

Tatelbaum, Judy (1998): Bátorság a gyászhoz. (ford.: Jámbor Katalin). Pont Kiadó, Budapest

Tegez Lajos (1999): A halál árnyéka völgyében. Segítség gyászolóknak. Egy asszony vallomása. Kálvin Kiadó, Budapest

Virág Teréz (szerk.) (1997): Elhúzódó társadalmi traumák hatásának felismerése és gyógyítása. Animula Egyesület, Budapest

Zseni Annamária (szerk.) (1998): Megélni - túlélni. Pszichodráma a gyakorlatban II. Animula, Budapest


A gyermek és a halál

Alex, Marlee és Ben (1991): Nagypapa meg én és az elmúlás. Tankönyvkiadó, Budapest

Nagy Mária Ilona (1997): A gyermek és a halál. Pont Kiadó, Budapest

Feuer Mária (1994): Kapu. Halálosan beteg gyermekek rajzai. Nalors Grafika Kft., Vác

Polcz Alaine (1993): Meghalok én is? A halál és a gyermek. Századvég Kiadó, Budapest. (valamint: Osiris Kiadó, Budapest, 1995; Pont Kiadó, Budapest, 2000)

Zachert, Christel; Zachert, Isabell (1994): Belli. Várlak otthon, a Paradicsomban...! Belvárosi Könyvkiadó, Budapest


AIDS

»Fejed Benő« (1992): Én és az AIDS (Magyar AIDS-esek vallanak). Golden Book Kiadó, Budapest

Goudsblom, Johan et al. (1994): Az AIDS-gondolkodás. Egy betegség társadalomrajza. MTA Szociológiai Intézet - T-Twins Kiadó, Budapest

Hancock, G.; Carim, E. (1987): Az AIDS társadalmi háttérrel. Gondolat Könyvkiadó, Budapest

Kincaid, Jamaica (1999): Öcsém halála. Helikon Kiadó Kft., Budapest 

Léderer Pál (szerk.) (1994): Az AIDS-gondolkodás. T-Twins Kiadó, MTA Szociológiai Intézet, Max Weber Alapítvány, Budapest

Sontag, Susan (1990): Az AIDS és metaforái. Európa Könyvkiadó, Budapest

(sz.n.) (1994): A koton filozófiája. AIDS és társadalom. T-Twins Kiadó, Budapest


Eutanázia

Blasszauer Béla (szerk.) (1984): A jó halál. Gondolat Könyvkiadó, Budapest

Blaszauer Béla (1997): Eutanázia. Medicina, Budapest

Evangelium Vitae. II. János Pál pápa Az élet evangéliuma kezdetű enciklikája (ford.: Diós István). Szent István Társulat, Budapest

Hegedűs Katalin (szerk.) (1993): Orvosetikai dilemmák I-II. TIT, Budapest

Kéthely Sándor (1924): Az öngyilkosság és az euthanasia. Dunántúl Könyvkiadó és Nyomda RT., Pécs

Peck, Scott M. (1999): A lélek tagadása. Az eutanázia és a halál spirituális és orvosi szemszögből. Édesvíz Kiadó, Budapest


Halálbüntetés

Dülmen, Richard van (1990): A rettenet színháza. Ítélkezési gyakorlat és büntetőrituálék a kora újkorban. Századvég Kiadó - Hajnal István Kör, Budapest

Firon András (1991): Káinbélyeg. Nyugdíjazzuk-e végleg a hóhért? Panoráma, Budapest

Sípos Ete Álmos (1999): Halálbüntetés: igen vagy nem? Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest

Szemere Bertalan (1990): A büntetésről és különösebben a halálbüntetésről. Halálbüntetést Ellenzők Ligája


Ezoterikus írások, misztika, okkultizmus

Aubyn, Lorna St. (1994): A gyógyító halál. Ariadne Gaia Alapítvány, Budapest

Bô Yin Râ (1997): A túli világ könyve. Püski, Budapest

Boar, Roger (1992): A világ legnagyobb kísértetei. Új Vénusz Könyvkiadó Kft, Budapest

Cavendish, Richard (1995): Démonok, kísértetek, szellemek. Magyar Könyvklub Bt, Budapest

Dethlefsen, Thorwald (1996): Az újjászületés élménye. Gyógyítás reinkarnációval (ford.: Hajós Gabriella). Magyar Könyvklub, Budapest

Dethlefsen, Thorwald (1996): Élet az élet után. A lélek halhatatlan (ford.: Farkas Tünde). Magyar Könyvklub, Budapest

Enel, Salve (1998): Túlvilági élmények (Mit érez a haldokló?). Dávid Könyvkiadó, Szeged

Evola, Julius (1997): A megvalósítás és a halál utáni akciók. Krinémbara Minorim

Fiore, Edith (é.n.): Nyugtalan holtak (ford.: Angster László). Agykontroll Kft., Budapest

Goldberg, Bruce (1996): Előző életek, jövendő életek - hipnózis, reinkarnáció, karma. Édesvíz Kiadó Kft, Budapest

Gyöngyösi Anna, Szabó Szilád (1999): Sok életem, sok halálom. Horizont Kiadó, Budapest

Hall, Judy (1999): Reinkarnációs terápia. Bionergetic Kft, Piliscsaba

Jankovich István (1998): Reinkarnáció. Valóság-e az újjászületés? Édesvíz Kiadó Kft, Budapest

Josikava, Eidzsi (é.n.): Az élet és a halál útja. Édesvíz Kiadó, Budapest

Langley, Noel (1999): Cayce a reinkarnációról. Édesvíz Kiadó Kft., Budapest

Leadbeater, Charles Webster (1996): Élet a halál után és ahogyan ezt a teozófia kifejti. Magyar Teozófiai Társulat, Budapest

Misraki, Paul (1995): A halál utáni élet. LAP-ICS Kiadó, Budapest

Moody, Raymond; Perry, Paul (1995): Kedves kísértetek (Ford.: Molnár Simon). I.P.C. Könyvek, Budapest

Murphet, Howard (1993): Túl a halálon. Édesvíz Kiadó, Budapest.

Randall, Neville (1992): Élet a halál után (Szellemvilág, mennyország, visszatérés) (ford.: Vangel Tibor). Édesvíz Kiadó, Budapest

Rátai János (1988): A szellem kalandjai. Minerva, Budapest

Rijckenborgh, Jan van (é.n): Az élet és halál misztériuma. Magyarországi Arany Rózsakereszt Vallásközösség (ill.: átdolgozott kiadás "Élet és halál rejtélye" címmel 1997-ben, ugyanezen kiadónál)

Schiebeler, Weerner (1997): A gyász hatása az elhunytakra. Szellemi Búvárok Egyesülete, Budapest

Steinpach, Richard (1993): Hogyhogy élünk a halál után? A Stiftung Gralbotschaft Kiadója, Stuttgart

Swedenborg, Emanuel (1993): Menny és pokol - látottak és hallottak szerint. Kállai Könyvkiadó, Debrecen

Szabó Judit (2000): Hazatérés. A lélek útja a halál után. Magánkiadás

White, John (1995): Az elmúlás misztériuma (Ford.: Varga Orsolya). Édesvíz Kiadó, Budapest

Whitton, Joel L.; Fisher, Joe (1995): Létköz (ford.: Angster László). Agykontroll Kft, Budapest


 

TANULMÁNYOK
ÉS KÖNYV FEJEZETEK

A halálról általában

A szép öregségről és a jó halálról. Vigilia, 1995, 7. szám, 481-514

Barabás Zoltán (1985): Gondolatok a halálról. Élet és Tudomány Kalendáriuma, 292-299

Bárdos György (1995): Hadász öble, Kharón folyója... avagy gondolatok a halálról. Természet Világa (Természettudományi Közlöny), 126 (4): 160-164

Benedek István (1974): Korszerű elmélkedés a halálról. In: uő.: Pusztába kiáltott szó. Budapest, 386-389

Buda Béla (1998): A tanatológia és szakirodalma Magyarországon. Magyar tudomány, 43. évf. 12. sz. 1527-1530

Hillman, James (1993): A halálélmény (ford.: Kodolányi Gyula). Magyar Szemle, 2 (1): 48-62

Jelenczki István (1993): "...Öljük életünk lehetőségeit..." Beszélgetés Papp Lajos szívsebész professzorral. Esély, 5. szám, 90-103

Kunt Ernő (1978): A halál tükrében. Új Írás, 18 (3): 64-82

Kunt Ernő (1982): Halál, kultúra, társadalom. Világosság, 23 (6): 358-361

Lakner Judit (1990): Tanatológia. Valóság, 9 szám

Polcz Alaine (1978): A halál iskolája. Valóság, 8. szám, 63-77

Polcz Alaine (1992): A halál idején. Alföld, 43 (12): 43-48

Ribár János (1994): Reménység az élőknek - halálkutatás. Bárka, 1-2: 16-24

Széll Kálmán (1996): Hagyomány és korszerűség halálközelben. Magyar Bioetikai Szemle, 2 (2-3): 33-40

Széll Zsuzsa (1975): Kérdőjelünk a halál. Világosság, 16 (11): 691-697

Szikra Dorottya (1994): Hit és AIDS. Esély, 6. szám, 83-90

Tábit Sarolta (1998): "Az elmúlás misztériuma". A halálhoz való közeledés új kezdeményezései. Komplementer Medicina, 2 (11): 10-15

Tenczer Tamás (1994): A halál mint társadalmi probléma. Esély, 6. szám, 77-82

Ulicska László (1994): A halál utolsó "nagy korszaka". Esély, 6. szám, 63-67

Végh János (1992): Ars moriendi, a jó halál. Lege Artis Medicinae, 2 (11): 1090-1091

Végh Katalin (1994): A modern ember viszonya a halálhoz. Esély, 6 szám. 68-76


Kultúrtörténet

Aries, Philippe (1977): A halál iránti attitűdjeink - a fejlődés főbb állomásai és értelmezése. Mérleg, 13 (4): 339-354

Bachofen J. J. (1978): A sírszimbolika. In: A mítosz és az ősi társadalom. Budapest, Gondolat Kiadó, 23-96. (Eredeti megjelenése: 1859 Basel)

Berta Péter (1996): A körülállók teendői. Pompeji, 7 (3-4): 325-338.

Dézsi L. (1924): A magyar haláltáncról. Magyar Bibliophil Szemle, 1: 19-27

Füves Ödön (1967): A nyitott koporsóval való temetés megtiltása 1811-ben. Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica (Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei), 42, 246

Füves Ödön (1974): A temetés időpontjának szabályozása (1795). Orvostörténeti Közlemények, 73-74, 237

Horányi Ildikó (1995): A halál perszonális ábrázolása a középkor művészetében. Valóság, 38 (12): 31-48

Horányi Ildikó (1997): Tetszholtak, élve eltemetettek (Esetleírások a magyarországi teszhalál-irodalom alapján). Kharón, 1 (1): 39-69

Horányi Ildikó, Magyar László András (1998): Halálos szerelem. Mors in actu. Világosság, 39 (7): 64-80

Horányi Ildikó (1998-1999): A haldokló betegek gondozásánál betöltött lelkipásztori szerepkör megváltozása. Kharón, 2 (4), 35-53

Horányi Ildikó (1999): A nagy járványok hatása a halotti rítusokra és a gyászreakciókra. Kharón, 3 (3): 71-100

Horváth József (1991): "Tudnám bizonyos voltát, de bizonytalan idejét". Halálra készülés a XVII-XVIII. századi végrendeletek tükrében. Műhely, 14 (3), 17-21

Józan Péter (1978): A halállal szembeni magatartás változása a középkortól napjainkig. Orvosi Hetilap 119 (32): 1971-1978

Kovács Zoltán (1993): A haláltánc. Lege Artis Medicinae, 3 (8): 796-799

Kozáky István (1926): A középkori Haláltánc keletkezéstörténete. Egyetemes Philológiai Közlöny, 4. szám: 1-24

Kristóf Ildikó (1999): "Rendeld el házadat, mert meghalsz". A végrendelet készítés normái és formái a 16-17. századi magyarországi falvakban és mezővárosokban. In: Benedek Katalin - Takács Eszter (szerk.): Démonikus és szakrális világok határán. MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest

Nagy Ilona (1991): Nincs szöménválogatás. Mítoszaink a halálról. Liget, 4 (3): 117-122

Oravecz Róbert (1998-1999): Identitás és halál. Kharón, 2 (4): 27-33

Paczolay Péter (1982): "Halál, hol a te győzelmed?" Halálszemlélet a középkorban. Világosság, 23 (1): 24-31

Pais István (1962): A halottkultuszról. Világosság, 10

Pais István (1963): A halottkultusz eredete. Világosság, 10

Pellei Ilona (1995): Vázlatképek a vigasztalásra. (Mítoszok és vallások halálképe). Lege Artis Medicinae, 5 (4): 397-402

Szerbák Elek (1980): Halál, temetés és búcsúztatás a XIX. század eleji Magyarországon - különös tekintettel az orvostörténeti adatokra. Orvostörténeti Közlemények, 1980, 89-91: 175-190

Trócsányi Zoltán (1987): Tetszhalottak. In: uő: Magyar régiségek és furcsaságok, 93-107. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Minerva szerkesztősége - Helikon Kiadó, Budapest (reprint)

Túry Ferenc (1992): Halotti tor - halálszimbólumok az étkezésben és az evészavarokban. Végeken 3 (2): 3-7

Végh János (1992): Ars Moriendi, a jó halál. Lege Artis Medicinae, 2 (11): 1090-1091


Világvallások, ős
i kultúrák halál- és túlvilágképe

Kereszténység

Balázs Sándor (1969): Optimista elmélkedés a halálról. Világosság, 10 (1): 28-30

Bernáth Miklós: Túlvilág a Bibliában. IMIT évkönyv, Budapest, 1911. 27-50

Bolberitz Pál (2000): Tanatológia és eszkatológia. Jel, 12 (7): 3-6

Böszörményi Zoltán (1979): A haldoklás és a halál. Új írás, 19 (5): 87-97

Bresnahan, J. F. SJ (1996): Meghalni katolikus módon. Mérleg, 32 (3): 282-286

Fél Edit (1985): Margit és a halál. Vigilia, 50 (11): 865-871

Greshake, G. (1977): A halál és feltámadás. Mérleg, 13 (4): 355-369

Gyökössy Endre (1986): Szemben a halállal. In: uő: Magunkról magunknak. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 184-196

Kisfalusi János (1995): Az ember halála és temetése. In.: uő: Ünnepi népszokások a Keleti Egyházban. Magánkiadás, h.n., 61-94. o.

Kiss I. (1980): Halálfélelem. Vigília, 45 (11)

Kovács János (1979): Halál, hol a te fullánkod? Forrás, 11 (5): 51-61

Németországi Evangélikus Egyház Hivatala - Német Püspöki Kar titkársága (1996): Meghalni - az élettől körülölelve. Mérleg, 32 (3): 296-300

Pais István (1961): A lélekhit és vallási túlvilág. Világosság, 11.

Szabó Ferenc (1972): A halál teológiája. Vigilia, 11: 737-744

Walter, R. (1996): Egyházközösségek az életért. A hospice-mozgalom törekvése és a megújult lelkigondozás látomása. Mérleg, 32 (3): 287-289

Weizsacker, C. F. (1977): A halál küszöb (Gondolatok a halálprobléma vallási és teológiai szemléletéről). Mérleg, 13 (4): 320-338

(sz. n.) (1993): A halál mibenlétéről és a vele kapcsolatos egyetlen reménységről. In: Mit mond a Biblia... (összeállította: Vankó Zsuzsa), 141-158. Bibliaiskolák Közössége, Budapest

Judaizmus

Flesch Ármin (1911): A halál zsidó szempontból. IMIT évkönyv, Budapest, 122-142

Jólesz Károly (é.n.): A gyász. In: uő: Miért? Zsidó törvények és szokások magyarázata. Copyright Kiadó és Nyomda,

Oláh János (1998): Mindennek rendelt ideje van II. Lauder Javne, Budapest, 32-36.

Oláh János (2000): A halál zsidó szempontból a bibliai és talmudi források alapján. Kharón, 4 (1-2): 91-101

Lőwy Tamás (1990): A bölcsőtől a koporsóig. In: Raj Tamás (szerk.): Halljad Izrael. A zsidó vallás alapjai. Magyar Izraeliták Országos Képviselete, Budapest

Rosenberg Leopold (1996): A gyászesettel kapcsolatos törvények. In.: uő. A zsidó vallás törvényei. Makkabi Kiadó, Budapest, 91-110

Scheiber Sándor (1942): A halottas sófárfúvás és a hét körmenet. Múlt és Jövő, 11-12

Filozófia

Ancsel Éva (1969): Részvét és megrendülés. Világosság, 4

Csejtei Dezső (2000): Az egzisztenciálfilozófiák haláltipológiájáról. Kharón, 4 (1-2): 102-113

Csejtei Dezső, Juhász Anikó (1996): Schopenhauer a halálról. Pompeji, 7 (1): 121-137

Csejtei Dezső, Juhász Anikó (1996): A civilizált halál. Reflexiók Norbert Elias esszéje kapcsán. Pompeji, 7 (3-4): 303-310

Csejtei Dezső, Juhász Anikó (1997): A fiktív lény halála. Tiszatáj, 51. évf., 28-33

Elias, Norbert (1996): A haldokló magányosságáról korunkban (ford.: Csejtei Dezső és Juhász Anikó). Pompeji, 7 (3-4): 254-302

Hamvas Béla (1943-44): Halottasének. Forrás, 7. szám, 77-80

Szombath Attila (1994): A halál metafizikája. Magyar Filozófiai Szemle, 38 (5-6): 633-670

Whitebook, Joel (1995): A Thanatosz valósága: Lacan elemzése az énről (ford.: Ülkei Zoltán). Thalassa, 6 (1-2): 19-35


Néprajz, antropológia, temetkezés

Albert István (1901): Halotti szokások a baranyai Hegyhát vidékén. Ethnographia, XII: 25-32

Ács Anna (1991): "A halott hazajön a temetőből". Múzeumi Diárium: 20-22

Bakay K. (1978): Honfoglalás- és államalapításkori temetők az Ipoly mentén. Studia Cumitatensia, 6.

Balassa Iván (1945): A magyar gyászszínek kérdéséhez. Ethnographia, 56. évf. 69-70

Balassa Iván (1949): A magyar temetőkről. Folio Ethn. I: 103-126

Balassa Iván (1973): A magyar temetők néprajzi kutatása. Ethnographia, 84 (3): 225-242.

Balázs Lajos (1998): Hogyan hal meg a csíkszentdomokosi parasztember? Kibékülés Istennel. Kharón, 2 (3): 27-36

Balogh József (1928): A "lakodalmas temetés" Aranynál. Ethnographia, 39. évf.: 39

Baloghy Dezső (1900): A magyar halotti szokások pogány hagyományaihoz. Ethnographia. 11. évf., 190

Banner János (1914): Jászberényi sírkeresztek. Néprajzi Értesítő, 15. évf., 98-108

Barna Gábor (1973): Halottlátók Borsodban. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, 12: 109-113

Bálint Cs. (1969): A honfoglalás kori lovastemetkezések néhány kérdéséhez. In: Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1969. Szeged, 107-114

Bálint Sándor (1946): A halálhoz és a temetéshez fűződő szegedi néphagyományok. Az Alföldi Tudományos Intézet Évkönyve, 1944-45, Szeged, 58-69

Bán A. (1906): Falvak, épületek és temetők Karjala végvidékein. Néprajzi Értesítő, 7. évf., 263-275

Bátky Zsigmond (1904): Adatok a kopjafákhoz. Néprajzi Értesítő, 5. évf., 107-110

Bátky Zsigmond (1911): Adatok a fehér gyászviselethez. Ethnographia, 22. évf., 33, 101

Beck Zoltán (1965): Temetkezési szokások Orosházán. A Szántó Kovács János Múzeum Évkönyve (1963-64), 439-450 (Orosháza)

Beck Zoltán (1974): A halottak húsvétja a kétegyházi románoknál. In: Népszokások Békés megyében. Békéscsaba

Belényesi Márta (1958): Somogyi adatok a halottsiratás és a halotti tor történetéhez. Néprajzi Közlemények, 3 (4): 338-344

Bene L. (1905): Kalotaszegi fejfák. Erdély, 118-121 (Kolozsvár)

Bencsik János (1970): Adatok a Hajdúságból a temetkezés szokásának és hiedelemanyagának gyűjtéséhez. Déri Múzeum Évkönyve, Debrecen, 429-446

Berze Nagy János (1911): A zászlós kopjafa emlékei Hevesben. Ethnographia, 22. évf., 124-125

Berze Nagy János (1943): Kővel, gallyal behányt halmok. Ethnographia, 54. évf., 251-252

Béres András (1973): Halottak húsvétja. Temetkezési szokások a régi Bihar megyében. Ethnographia, 84. évf., 345-367

Biczó Ilona (1912): Nagykőrösi fejfák. Néprajzi Értesítő, 9. évf., 166-173

Biczó Ilona (1912): A kosdi temető. Néprajzi Értesítő, 13. évf., 69-84

Bondár Ferenc (1982: Halállal kapcsolatos hiedelmek. Folklór Archívum, 14. évf., 37-39

Bosnyák Sándor (1980): A halál. Folklór Archívum, 12. évf., 218-229

Bosnyák Sándor: A halál országa. Az öregek önkéntes halála. Kharón, 3 (1-2): 123-130

Bosnyák Sándor (2000): A lészpedi látóleán, aki Isten csókját hordozza az arcán. Kharón, 4 (1-2): 62-90

Burgyán Miklós (1972): Magyarországi szív alakú sírjelek. Ethnographia, 83. évf.

Cholnoky Viktor (1910): A temető esztétikája. A Ház Művészeti Folyóirat, 8-9. szám

Czebély Lajos (1992): Halottas szokások és hiedelmek Visken. Néprajzi Látóhatár, 1 (1-2): 148-154

Csalog József (1940): A sárközi református temetők ember alakú fejfái. Néprajzi Értesítő, 32. évf., 381-385

Csalog József (1950): A hazajáró halottak elleni védekezésnek egy különös esete Gerjénből. Ethnographia, 61. évf., 231-233

Csalog József (1957): A szentesi református temető gombfái. Néprajzi Értesítő, 68. évf., 203-210

Császi Irén (1992): Temetkezési szokások Páskaházán. In: Tanulmányok Faggyas István tiszteletére. KLTE Néprajzi Tanszék, Debrecen, 109-130

Cservenyák László (1991): Az emberi élet utolsó fordulója. A halál és a temetés szokásai Nyírcsaholyban. Múzeumi kurír, 61 (7:1): 30-33.

Csete Balázs (1942): Temetés a kalotaszegi Nyárszón. Ethnographia, 53. évf. 200-215

Csiszár Á. (1965-1966): A hazajáró lélek. A beregi nép lélekhitéből. A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, VIII-IX, 159-201

Dankó Imre (1975): A hajdúböszörményi temetők költészete. A Hajdúsági Múzeum Évkönyve, II, 285-294

Dankó Imre (1976): Adatok a "lábtúl való fa" elterjedéséhez. Múzeumi Kurír, 3 (2): 32-35

Dégh Linda (1957): Adalék a "hálás halott" epizód mesei és mondai formálódásához. Ethnographia, 68. évf., 307-318

Dienes I. (1963): Honfoglalóink halottas szokásának egyik ugor kori eleméről. Archeológiai Értesítő, 90 (1): 108-112

Diószegi Vilmos (1953): Nem halt meg, csak elrejtezett.... A Néprajzi Múzeum Adattárának Értesítője, 1, 42-44

Diószegi Vilmos (1956): A novaji tudósasszony. Néprajzi Közlemények I, 58-77

Domanovszky György (1936): Bereg megyei fejfák. Néprajzi Értesítő, 28. évf., 91-98

Domanovszky György (1937): Fejfák Szatmár és Szabolcs megyéből. Ethnographia, 29. évf., 423-437

Dömötör Sándor (1927): A halál országa (mese). Ethnographia, 38. évf., 265-266

Dömötör Sándor (1959): Az abádszalóki temető süveg alakú fejfái. Jászkunság, 179-182

Dömötör Sándor (1960): Abádszalóki fejfa-díszítések. Index Ethn. 81-94

Ecsedi István (1929): Siratóénekek Hajdúszoboszlóról. Ethnographia, 40. évf., 113-116

Ecsedy I. (1978): A magyarországi "Attila sírja" - hagyomány keleti hátteréről. In: Hoppál M., Istvánovits M. (szerk.): Mítosz és történelem. Előmunkálatok a magyarság néprajzához 3. Budapest, 64-77

Erdész Sándor (1968): Fejfaírók a szatmári Erdőháton. Ethnographia, 89. évf., 201-224

Erdész Sándor (1977): A "nevető fejfák" kérdéséhez. In: Előmunkálatok a magyarság néprajzához 1, 163-167

Ébner László (1902): Temető-fejfa, kopjafa. Néprajzi Értesítő, 3. szám

Fejős Zoltán (1979): Az átmeneti rítusok. Ethnographia, 90 (3): 406-414

Felföldi László (1976): Keresztelő, lakodalom, temetés Kisteleken. In: Tanulmányok Kistelek történetéből és népéletéből. Kistelek, 423-466

Fekete J. (1910): Tudósasszonyok. Ethnographia, 21. évf., 291-292

Felhősné Csiszár Sarolta (1992): A fejfa szerepe a Beregi-Tiszahát halottkultuszában. In: Kultúra és tradíció 1. HOM, Miskolc, 167-171

Ferenczi Imre (1959): Adatok a látó (néző) alakjához. Ethnographia, 70. évf.

Ferenczi Imre (1965): Egy temetési rítus magyar párhuzamai és történeti összefüggései. Néprajz és Nyelvtudomány, IX. (Szeged)

Fettich Nándor (1956): Az ember formájú életfáról. Index Ethnographicus

Fél Edit (1935): Adatok a gyászszínekhez és párhuzamok. Ethnographia, 46. évf., 6-7

Fél Edit (1940): Újabb adatok a zöld gyászszín magyarországi előfordulásához. Néprajzi Értesítő, 32. évf., 417

Fodor I. (1970): A sírszobrok kérdéséhez. Folia Archeologica, 21. évf., 113-125

Fodor I. (1972): Újabb adatok a bánkúti sír értékeléséhez. Folia Archeologica

Földvári Zsigmond (1970): Kopjafák a kiskunlacházi református temetőben. A ceglédi Kossuth Múzeum Adattára

Fülöp Katalin (1992): Kalendáris szokások Páskaházán. In: Kultúra és tradíció 1. HOM, Miskolc, 305-309

Fülöp Imre (1902): Temetőfejfa, kopjafa. Néprajzi Értesítő, 3. évf., 61-63

Fülöp Lajos (1969): A születés, házasság és halál szokásai Gyöngyöspatán. Múzeumi Füzetek, 10 (Gyöngyös)

Füves Ödön (1967): A pesti görögök temetkezése. Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica (Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei), 43, 164-166

Gaál György (1980): Házsongárdi pantheon. In: Korunk évkönyve, Kolozsvár, 247-281

Gazda József (1992): Árnyékodba lefeküdtem. Elmúlás és halál. Forrás, 21 (1): 61-73

Gál Kálmán (1895): Temetési szokások a Nógrád mellett. Ethnographia, 6. évf., 222-226

Gárdonyi Géza (1906): A halottas tánc. Ethnographia, 17. évf., 251-253

Gönczi Ferenc (1903): A lükő és fejfa Göcsejben. Néprajzi Értesítő, 4. évf., 140-145

Gönczi Ferenc (1942): A halottnak nyitott koporsóba való temetése. Ethnographia, 52. évf., 234

Györffy István (1907): Nagykunsági fejfák. Néprajzi Értesítő, 8. évf., 94-105

Herkely Károly (1937): A matyók betegsége és halála. Ethnographia, 48. évf. 181-187

Honti János (1936): Mesék és mítoszok a halálról és a halhatatlanságról. Ethnographia, 47. évf., 34-59, ill: Válogatott tanulmányok, Budapest, 1962, 265-272

Hoppál Mihály (1997): Halálélmények a sámánizmusban. Kharón, 2 (1): 27-38

Hutás Magdolna (1955): A ravatal. Magyar Nyelv, 92

Illyés Endre (1941): A sírgöröngy rejtelmei a beregi néphitben. Debreceni Képes Kalendárium, 74-76

Imreh Pál, Hoppál Mihály (1977): Fejfák és temetők Erdélyben. Folklór Archívum, 7: 5-77

Ipolyi Arnold (1854): Halál utáni állapot. Temetés. In.: uő.: Magyar Mythologia 358-390, ill. 548-570. Heckenast Gusztáv, Pest, ill. reprint: Európa Könyvkiadó, Budapest, 1987

Istvánovits M. (1976): Sirató és munkadal. A grúz "mtibluri". Ethnographia, 4. szám

Jankulov Boriszláv (1914): Magyar temetők a balkán félszigeten. Ethnographia, XXV

Jaschik Álmos (1927): Néprajzi barangolások. Isaszegi sírkeresztek. Az albertirsai temető. Magyar Iparművészet, 30.

Juhász Ágnes (1976): A halott-tettetés szokása Vizsolyban. HOM közleményei, 15, Miskolc, 77-78

Jung Károly (1980): A kiházasítatlanok koronája. Ethnographia, 91. évf., 79-98

Jung Károly (1992): A kiházasítatlanok halotti koronája. Adalékok a halott lakodalmának kérdéséhez a jugoszláviai, vajdasági magyarság hagyományvilágában. In: Köznapok és legendák. Forum, Újvidék, 45-69

Jung Károly (1992): A haláljóslás és a halál előjelei a jugoszláviai magyarság hagyományvilágában. In. Köznapok és legendák. Forum, Újvidék, 70-77

Kallós Zoltán (1978): Siratóénekek és keservesek. Forrás, 9. szám, 34-41

Katona Imre (1973): A pápai bencés templom kriptája. Orvostörténeti Közlemények, 66-68, 109-127

Katona Imre (1978): A magyar halottas költészet tiszta és átmeneti műfajai. HITK, 35, 25-34

Katona L. (1912): Túlvilági látomások codexeinkben. In: Irodalmi tanulmányok II. Budapest, 101-125

Kálmán Ödön: A gyászruha színe a zsidóknál. In: IMIT évkönyv, Budapest, 1937, 314. o.

Kálmány Lajos (1912): Halottas tánc. Ethnographia, 23. évf., 292-294

Károly S. László (1977): "Jaj, nekem szomorú életem!" A szövegformák főbb típusai siratóénekeinkben. In: Népi kultúra - népi társadalom IX. Budapest, 307-329

Késmárki Julianna (1989): Az emberi élet fordulói: a halálhoz és a temetkezéshez fűződő szokások Sükösdön. Eötvös József Tank. Főisk. tud. közlem., 3:48-61.

Kiss Eszter (1928): Siratóversek (Hajdúnánás). Ethnographia, 39. évf., 115-117

Kiss Eszter (1932): Hajdúnánási temetkezési szokások. Ethnographia, 42. évf., 37-40

Kiss Lajos (1906): Magyar fejfák, bálványfák. Magyar Iparművészet, 9.

Kiss Lajos (1920): Hódmezővásárhelyi temetkezési szokások. Ethnographia, 31. évf., 80-94

Kiss Lajos (1926): Színes és virágos koporsók Nyíregyházáról. Néprajzi Értesítő, XVIII, 27-28

Kiss Lajos (1966): Zenetörténeti emlékek a szlavóniai virrasztó énekekben. Ethnographia, 77. évf., 151-211

Kiss Lajos (1976): Temető. Magyar Nyelvőr, 100. évf., 458-461

Kiss Lajos, Rajeczky B. (1966): Siratók. In: A Magyar Népzene Tára, V, Budapest

Kiss M. (1973): A Buda környéki szerbek halotti emlékünnepei. In: Népi kultúra - népi társadalom VII. Budapest, 137-159

Koczogh Á. (1979): Főtül való fák. Confessio, 3 (4): 84-101 (Debrecen)

Kocsis Gyula (1991): A gyászjelentés szerepe egy mezővárosi társadalom kapcsolatrendszerében. Ethnographia, 102 (1-2): 147-159

Kodolányi János (1947): Adatok Kápolnásfalu (Udvarhely m.) temetkezési szokásaihoz. Ethnographia, 58. évf., 121

Kodolányi János (1959): A temetők és a temetkezések rendjének szabályozása a XVIII. Században. Néprajzi Közlemények IV, 244-253

Kóka R. (1982): A lészpedi "szent leján". Tiszatáj, augusztus, 29-44.

Kopp János (1971): Kopjafák a dömsödi temetőben. A ceglédi Kossuth Múzeum adattára

Kós Károly (1956): Ékes fejfáinkról. Művelődés, II, 36-37, 54

Kós Károly (1972): A székely sírfák kérdéséhez. In: Népélet és néphagyomány. Bukarest, 253-273

Kós Károly (1972): Szerelem és halál a szilágysági népművészetben. In: Népélet és néphagyomány. Bukarest, 209-237

Kós Károly (1974): Sírjelek. In: Szilágysági magyar népművészet. Bukarest, 114-123

Kovács L. (1971): A honfoglaló magyarok lándzsái és lándzsástemetkezésük. Alba Regia, XI, 81-108

Körner Tamás (1970): Mutatvány a készülő hiedelemmonda katalógusból 3. A halál és a halottak. Ethnographia, 81. évf., 55-96

Kríza Ildikó (1991): Halotti búcsúztatók. Confessio, 15 (3): 88-94

Krupa András (1987): A békéscsabai szlovákok temetkezési szokásai. Folklór és Tradíció, 4: 57-65

Krupa András (1991-1992): Mindenszentek és halottak napja a magyarországi szlovákoknál. Néprajz és nyelvtudomány, 34: 173-193

Kui János (1992): Játék, tánc, halál a sarmasági néphagyományban. Művelődés, 41 (3): 13-16

Kunt Ernő (1975): A magyar népi temetők szemiotikai elemzése. Herman Ottó Múzeum évkönyve, XIII-XIV, Miskolc

Kunt Ernő (1978): A halál tükrében. Új Írás, 3. szám

Kunt Ernő (1990): Emlékezés és felejtés, avagy a halál három kalapja. Holmi, 2 (10), 1089-1101

Láng János (1974): A halottak szelleme. A halottak szellemeivel kapcsolatos hiedelmek. In: uő: Lélek és Isten. Gondolat Kiadó, Budapest, 130-181, és 182-230

Liszka József (1992): Falusi temetők a szlovákiai Kisalföld keleti felén. In. Fejezetek a szlovákiai Kisalföld néprajzából. OKTK Magyarságkut. Program, Budapest, 116-135 (ill.: A Magyarságkutatás könyvtára, 12.)

Luby Margit (1927): Régi sírfeliratok Szatmár megyéből. Ethnographia, 38. évf., 205

Lükő Gábor (1942): Tanulmányutam a szatmári, beregi, máramarosi, továbbá a Közép-Tisza melléki községek temetőiben. A debreceni Déri Múzeum Évkönyve

Lükő Gábor (1971): Kiskunsági kopjafák. Művészet, 12 (9): 6-7

Markelov M. (1980): Halottkultusz a Volga-kámai finnugor népek temetési szokásaiban. In: Hoppál Mihály (szerk.): A Tejút fiai. Európa Könyvkiadó, Budapest, 333-350

Moldován Domokos (1971): "Halálnak halálával halsz...". Ethnographia, 82. évf. 586-618

Moldován Domokos (1980): Erőst fáj a fejem, ha megyek látomásba. Kortárs, szeptember, 1375-1390

Moldován Domokos (1985): Ha megyek látomásba. Filmkultúra, november, 76-93

Molnár József (1938): A halott és eltakarítása Hajdúnánáson. Ethnographia, 40. évf., 138-148

Molnár Józsefné (1928): Komlóstótfalu (Szatmár megye) fejfái. Néprajzi Értesítő, 30. évf., 223-238

Morvay Péter (1957): 58 kiskérdőív a fejfa és lábformák kutatásához. A Néprajzi Múzeum Adattári Értesítője, 76-78

Morvay Péter (1958): A templomkertben, temetőben és a halotti toron táncolás s a halottas játék népszokásához. Ethnographia, 69. évf., 73-82

Morvay Péter (1958): Ember alakú fejfák a börvélyi temetőben. Ethnographia, 69. évf., 53-68

Morvay Péter (1962): Miről vallanak a temetők? Reformátusok Lapja, 4

Morvay Péter (1969): Fejfák és fejfa-faragók. Reformátusok Lapja, 4

Mozsolits Amália (1947): Végrendelet. Ethnographia, 58. évf., 281

Munkácsy Bernát (1900): Adalékok a magyar halotti szokások pogány hagyományaihoz. Ethnographia, 11. évf., 97-111

Nagy Dezső (1974): A magyar fejfák és díszítményeik. Folklór Archívum, 2

Nagy Ibolya (1992): Adalékok a hajdúszoboszlói temetkezési szokások történetéhez. In: Néprajzi tanulmányok. (A Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei, 51.) HBM Múz. Ig, Debrecen, 161-174

Nagy Ibolya (1991): Fejfák - emlékjelek az időben. Magyar Híd, 1 (1): 18-19.

Nagy Jenő (1942): Temetés, temető és halotti tor a kalotaszegi Magyarvalkón. Ethnographia, 53. évf., 132-143

Nagy Olga (1982): A halál az élet rendjében I. Szempontok egy népi thanatológiához. Korunk, 41 (5): 343-349

Nagy Olga (összeáll.) (1992): Halál és temetés. Kérdőív. KJNT ért, 1-2: 14-18.

Nagy Ödön (1991): Az egyház szerepe halottas szokásaink alakításában. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében 1. VEAB; Caritas Transsylvania, Veszprém, 179-184

Nagy Ödön (1992): Temetési szokások a Maros megyei református gyülekezetekben. Néprajzi Látóhatár, 1 (3-4): 53-63

Novák József Lajos (1910): A temető népi művészete. Néprajzi Értesítő, 11. évf., 1-27, 149-161

Novák László (1964): A halál árnyékában (Adatok az irsai temetők néprajzához). A ceglédi Kossuth Múzeum adattára

Novák László (1973): Halottkultusz és fejfatípusok Albertirsán. Studia Comitatensia, 2, 203-228

Novák László (1975): A Duna-Tisza köze temetőinek néprajza. Bács-Kiskun Megyei Múzeum Közleményei, 219-305

Novák Vilmos (1943): A születés, keresztelés és halálozás szokásai a muravidéki szlovénoknál. Ethnographia, 54. évf., 177-186

Nyárády Albert (1906): Temetkezés a palócok földjén. Néprajzi Értesítő, 7. évf.

Nyárády Mihály (1960): A szatmárcsekei református temető fejfái. A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve, 193-218

Nyári Albert (1908): A halottlátó. Ethnographia, 19. évf., 93-94

Oláh Sándor (1992): Szabályszegés az utolsó búcsúnál. In: Kapcsolat, környezet, közösség. Politika-Kultúra, Budapest, 84-86.

Oravecz Róbert - Oravecz Julianna (2000): A menekült lét thanatológiai aspektusai. Kharón, 4 (1-2): 23-31

Pál András (1910): A csángó nép gyászának humora. Ethnographia, 21. évf., 294-296

Penavin Olga (1974): Betegség, halál és temetés Szlavóniában. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 6. évf., június-szeptember, 139-151

Penavin Olga (1977): Halotti búcsúztatók, imák, koldusénekek, gyógyító ráolvasások. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 32, 5-23

Penckóferné Punykó Mária, Borsos Balázs (1992): Sírversek a Szernye-mocsár környéki magyar falvak temetőiben. Néprajzi Látóhatár, 1 (1-2): 155-166

Petkes József (1972): Kopjafák. Művelődés, 1972, 6. szám, 44.

Péterfy László (1977): Faragott sírkövek és díszítményeik a nagykendi temetőben. Folklór Archívum, 7, 79-163

Pintér Sándor (1991): A palócok születése, házassága és halálozása. Ethnographia, 3-4: 97-109

Pócs Éva (1979): Fejfa. In: Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon II. Budapest, 97-107

Pócs Éva (1992): "Nyers és főtt": Halál és élet. A kulturális vívmányok helye az európai parasztság archaikus világképében. In: Kultúra és tradíció, 1. HOM, Miskolc, 11-21

Pócs Éva (1997): A magyar halottlátó és a keresztény Európa. In: Lackovits Emőke (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében II. Budapest, 25-41

Posonyi E. (1942): A Tar Lőrinc-monda és a Szent Patrik purgatóriumi víziók keletkezése. Magyarságtudomány, I.

Prückler József (1944): Jászberényi református temetői kopjafák. Jászberényi Jász Múzeum évkönyve, 1938-1943.

"R" (1907): Somogyi és ormánsági fejfák. Magyar Iparművészet

Rajeczky Benjamin (1958): "Kaszás e földön a halál.". Néprajzi Közlemények, 3. évf., 26-31

Relkovic D. (1928): Kopjafás temetés Keszthely vidékén. Ethnographia, 40. évf., 184

Réthei Prikkel Mariann (1906): Magyar halottas táncok. Ethnographia, 18. évf., 167-172

Rézműves Melinda (1992): Halottakra való emlékezés. Phralipe, 3 (3): 9-13.

Roediger Lajos (1903): Kopjafák a kovásznai temetőben. Néprajzi Értesítő, 4. évf., 299-302

Róheim Géza: Halotti szertartások. In: uő.: Magyar néphit és népszokások. Universum reprint, Szeged, 155-196 (eredeti megjelenés: Atheneaum, 1925, 155-204)

Róheim Géza (1913): A halálmadár. Ethnographia, 24. évf., 23-32

Róheim Géza (1915): A külső lélek nyomai a népmesében. Ethnographia, 26. évf.

Róheim Géza (1916): Az élet fonala. Ethnographia, 27. évf.

Rostás-Farkas György, Kassai Ervin (1992): Halotti szokások. In: uők: A cigányok hiedelemvilága. Magánkiadás, Budapest, 82-86

Sámuel Aladár (1918): Kisküküllő vármegye református népének temetkezési szokásai. Ethnographia, 29. évf., 91-106

Sándor Mihályné (1970): Fejfák (fűtűl való fák) Berettyóújfaluban. Múzeumi Kurír, 4. szám, 22-23

Sápi László (1965): A régi debreceni temetők és síremlékek. A debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1962-1964, 151

Schmidt T. (1914): Adalékok a hazai oláhság temető-kultuszához. Ethnographia, 15. évf., 142-161

Sebestyén Károly (1905): Székelyföldi kopjafák és keresztek. Néprajzi Értesítő, 6. évf., 103-107

Sebestyén Károly (1907): Háromszéki sírkövek. Ethnographia, 8. évf., 105-110

Sinkó Ferenc (1957): A törteli temetőben. Új Ember, november 10.

Solymossy Sándor (1930): Ősi fejfaformák népünknél. Ethnographia, 41. évf., 65-84

Stanca Domokos (1972): A dobravölgyi magyar katonai temető. Orvostörténeti Közlemények, 64-65, 245-247

Stripszky Hiador (1909): Halottasházi játékok Máramarosban. Erdélyi Múzeum, 26. (új évf.: 4), 180-188

Szabó Ferenc (1962-1964): A régi debreceni temetők és síremlékek. A debreceni Déri Múzeum évkönyve, 151

Szabó J. Gy. (1964): Honfoglalás kori sírok Eger-Répástetőn. Egri Múzeum Évkönyve 2, 105-139

Szabó J. Gy. (1970): A káli (Heves m.) honfoglalás kori temető. Archeológiai Értesítő, 97 (2): 264-271

Szabó J. Gy. (1976): Árpád-kori telep és temetője Sarud határában. Egri Múzeum Évkönyve 14, 17-89

Szabó Kálmán (1934): A halotti tor emléke Kecskemét város tanácsi jegyzőkönyveiben. Ethnographia, 65. évf., 81.

Szabó T. Attila (1946): Kopjafás-zászlós temetkezés a kalotaszegi zsobokon. Erdélyi Múzeum, 51. évf., 86.

Szakál Aurél (1991): Régi halasi sírjelek, 1. Fejfák. Műhely Napló, 3 (12): 6-7

Szakál Aurél: Régi halasi sírjelek, 2. A fa sírkeresztek. Műhely Napló, 4 (1): 4-5

Szakál Aurél (1992): Régi halasi sírjelek, 3. Kő sírkeresztek. Műhely Napló, 4 (2): 6-7

Szakál Aurél (1992): Régi halasi sírjelek, 4. Református sírkövek. Műhely Napló, 4 (3): 6-7

Szakál Aurél (1992): Régi halasi sírjelek, 5. Református sírkövek. Műhely Napló, 4 (4): 6-7

Szakál Aurél (1992): Régi halasi sírjelek, 6. Zsidó sírkövek. Műhely Napló, 4 (5): 10-11

Szendrey Ákos (1928): Az ősmagyar temetkezés. Ethnographia, 39. évf., 12-26

Szendrey Ákos (1941): A halott lakodalma. Ethnographia, 53. évf., 44-53

Szendrey Ákos (1946): A magyar lélekhit. Ethnographia, 57. évf., 34-46

Szendrey Zsigmond (1930): Nevető fejfák. Népünk és Nyelvünk, 2.

Szendrey Zsigmond (1931): Fára aggatott rongyok. Ethnographia, 42. évf.

Szendrey Zsigmond (1934): Népszokásaink lélektani alapjai. Ethnographia, 45. évf., 3-19

Szendrey Zsigmond (1937): Nevető fejfák. In: A magyarság néprajza, 2. kiadás, III., 346-350. Budapest

Szendrey Zsigmond (1938): A fehér szín szerepe és jelentősége. Ethnographia, 49. évf., 420-422

Szendrey Zsigmond (1938): A halottak, szentelmények és eljárásmódok varázslatokban. Ethnographia, 49. évf., 32-46

Szendrey Zsigmond, Szendrey Ákos (1941): Temetés. In: A magyarság néprajza, III, 251-257. Budapest

Szenti Tibor (1998): Közösség által kiváltott halál, vagy belső késztetésből feladott élet, illetve különféle "woodoo-jellegű" halálnemek. I. rész: Kharón, 2 (2): 15-53. II. rész: Kharón, 2 (3): 51-87

Székely Zoltán (1955): Régi temetkezés nyomai Kovásznán. Múzeumi évkönyv, Ozora, 63-64

Szinte Gábor (1901): Kopjafák (temető fejfák) a Székelyföldön I. Néprajzi Értesítő, 2. évf., 115-121

Szinte Gábor (1905): Kopjafák (temető fejfák) a Székelyföldön II. Néprajzi Értesítő, 6. évf., 91-102

Szűcs Sándor (1948): Sárréti pákász temetkezések. Ethnographia, 59. évf., 72-77

Tagán Galindzsán (1937): A csónak az Amúr menti népek temetkezésében. Néprajzi Értesítő, 29. évf.

Tari L. (1976): Hangszeres zene a népi gyászszertartásban. Ethnographia, 87. évf., 133-160

Tettamenti S. (1975): Temetkezési szokások a X-XI. században a Kárpát-medencében. Studia Comitatensia, 3: 79-122 (Szentendre)

Timaffy László (1963): Emberalakú fejfák, sírkeresztek kisalföldi temetőkben. Arrabona, 5.

Timaffy László (1991): Kisalföldi halottas hagyományaink. Műhely, 14 (3): 22-24.

Topál J. (1972): Árpád-kori temető és templom Cegléd-Madarászhalmon. Studia Comitetatensia, 1.

Tóth Judit (1992): Mozsgó és vonzáskörzetének temetkezési szokásai a XX. században. JPM Évk, 36: 205-228

Tömörkény István (1905): Temetések rendje a szegedi határban. Néprajzi Értesítő, 6. évf., 170-179

Török Elek (1991): Temetési szokások a nyárádgálfalvi unitárius egyházközségben. In: Vallási néprajz, 5. Ref. Teol. Dokt. Koll., Debrecen, 291-302

Tüskés Gábor (1980): Útmenti és temetői kőfeszületek Abaliget-Orfű környékén. Ethnographia, 91. évf., 98-114

Ujváry Zoltán (1973): A temetést parodizáló színjátékszerű szokások kérdéséhez. In: Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv. Szolnok, 221-230

Ujváry Zoltán (1975): Halál és temetés két Túróc-völgyi faluban. Varia Folkloristica, 129-162 (Debrecen)

Újhelyi János (1942): Kopjafák. In: A ceglédi magyar királyi állami Kossuth Gimnázium évkönyve 1941-42. Cegléd

Vajda László (1948): Kövek a síron. In: Izraelita Magyar Irodalmi Társaság Évkönyve. Budapest

Varga Éva Teréz (1992): Régi temetkezési szokás (a halott lakodalma) egyes elemeinek továbbélése az 1980-as években. Pápai Múzeumi Értesítő, 3-4: 157-162

Vargyas Gábor (1963): Keleti párhuzamok Tar Lőrinc pokoljárásához. Műveltség és Hagyomány (valamint a Keleti kultúra - nyugati hagyomány című kötetben, Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1984, 60-85)

Virt István (1989): Halottas szokások és hiedelmek a Baranya megyében élő moldvai csángóknál. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs, 227-239.

Virt István (1990): Egy moldvai magyar község (Pusztina) halottas szokásai. In.: Fejős Zoltán - Küllős Imola (szerk.): Vallásosság és népi kultúra a határainkon túl. Magyarságkutató Intézet, Budapest, 132-145

Virt István (1991): Halottas szokások és hiedelmek a Nyitra környéki falvakban. A szokás- és hiedelemrendszer változásai egy nyelvszigetet alkotó népcsoportnál. In. Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében, Komárom 1991. CSMNT, Komárom, 28-29

Virt István (1991): Halottas szokások változásainak vizsgálata Pusztinán és a Baranya megyében élő csángóknál. In.: Halász Péter (szerk.): A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 649-654.

Virt István (1992): Csángó halotti szokások. Téka, 12: 24-31

Virt István (1993): "Megszabadultam már a testi haláltól" (A moldvai csángók lélekhite). In: Péterbencze Anikó (szerk.): Moldovának szíp tájaind születtem. Jászberény, 60-67. o.

Virt István (1994): Halál és emlékezés (Halottak napi szokások a Bákó megyei Pusztinán). Néprajzi Látóhatár 1-2. sz. 125-135. o.

Virt István (1998): "Elszakasztottad a testemtől én lelkemet". (Közösségi szereprendszer a moldvai csángók halottas szokásainak és hiedelmeinek hagyományozódásában). Kharón, 2 (2): 55-77

Viski Károly (1910): Mi a kopjafa? Néprajzi Értesítő, 11. évf., 221-224

Viski Károly (1913): Szalontai fejfák vésett díszítései. Néprajzi Értesítő, 14. évf., 4-9 és 68-76

Viski Károly (1934): A hagyomány tárgyai (Temetés). In: A magyarság néprajza, 2. kiadás, II., 351-352. Budapest

Viski Károly (1934): Fejfafaragás. In: A magyarság néprajza, 2. kiadás, II., 289-303. Budapest

Welsinszky Zoltán (1928): A holt vőlegény. Ethnographia, 39. évf., 54-55

Wilhelmb Gizella (1977): Halotti képmások, ravatalképek. Művészet, 12. szám, 32-36

Wirth Péter (1977): A szatmárcsekei református temető védelme. Műemlékvédelem, 21. évf., 96-102

Zentai János (1963): Ormánsági fejfák. In: A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve. Pécs, 277-293

Zentai János (1966): A Janus Pannonius Múzeum fejfa-archívumából. Múzeum Körlevél, 6. szám, 6-8

Zentai János (1967): Fejfaarchívum Pécsett. In: A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve. Pécs

Zentai János (1968): Ősi elemek nyomai magyar protestáns fejfákban. Th. Sz. 3-4

Zentai Tünde (1972): Nádudvari sírjelek. Ethnographia, 83. évf., 305-309

Zsók Béla (1995): A halálra való felkészülés világi és vallásos megnyilvánulásai a dévai (bukovinai székely) csángó telepen. In: Barna Gábor (szerk.) Vallásos népélet a Kárpát-medencében. Népismereti tanulmányok és közlések. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 181-190


Halálközeli élmények

Bosnyák Sándor (1998): Visszasírás. A parasztság halálközeli élményei. Kharón, 2 (1): 45-75

Jansen, KLR (1999): A halálközeli élmény NMDA-ketamin elmélete (Gerevich Zoltán referátuma). Psychiatria Hungarica, 14 (1): 94-97

Móricz Vince (1984): Élet a halál után. Hitélet, 22 (3): 17-24

M. Topits Judit - Pilling János (1997): Meghaltam - és élek. Halálközeli élmények. Kharón, 1 (1): 71-90

Pilling János (1992): Halállátók. A halálközeli élmények. Végeken, 3 (2): 8-14

Pilling János (1998): Halálközeli élményt átélt emberek világ- és túlvilágképe. Kharón, 2 (3): 37-50

Schröter-Kunhardt, M. (1996): Halálközeli tapasztalatok. Új antropológiai paradigma. Mérleg, 32 (3): 292-295

Zatik István (1993): A halálközeli élmények magyarázatai. Végeken, 4 (2): 11-15


Haldokló betegek gondozása, hospice

Az utolsó ápolás, a palliatív szeretet. Egészségügyi Munka, 36 (5), 1989 május, 137

Andor Miklós (1993): Halál - halálozás - gyász az általános orvosi gyakorlatban (Dum spiro spero!). Medicus Universalis, 26 (1): 73-78

Császár Gyula (1979): Az orvos-beteg kapcsolat a haldoklás lelki folyamatában. Orvosképzés 54 (5)

Cseri Péter (2000): Javaslatok a hospice-palliatív ellátásban dolgozó szociális munkások szerepének és feladatainak tisztázásához, kialakításához. Kharón, 4 (3): 78-83

Cseri Péter (2000): Minőségügy, szakmai standardok a hospice-palliatív ellátásban. Kharón, 4 (3): 84-93

Debrecenyi Károly István (1999): A spiritualitás mint a hospice ellátásban megtanulható közös nyelv. Kharón, 3 (3): 16-31

Donovan, Kath (1999): A rossz hírek közlése. Kharón, 3 (1-2): 27-45

Goddard, Maria K. (1993): A gondozási hatékonyság vizsgálatának fontosságáról: a haldoklókat ápoló szolgáltatók esete. Esély, 5. szám, 73-79

Gyukits György (1998): A haldokló betegek ellátásának szociális dimenziói Angliában. Esély 5. szám, 72-84

Gyukits György (1999): A szociális munka szempontjai a hospice szellemű ellátás során, az angol modell alapján. Kharón, 3 (1-2): 12-26

Gyukits György - Millet Ilona - Sandrine Afchain - Céline Lemasson (2000): APRAE - Egy franciaországi civil szervezet, amely elősegíti az AIDS betegek társadalmi integrációját. Kharón, 4 (1-2): 32-61

Gyukits György, Keresztes Cecília (2000): Szociális munka egy palliatív terápiában részesülő daganatos beteggel. Kharón, 4 (3): 110-122

Gyukits György, Keresztes Cecília (2000): Szociális munka a hospice-szellemű ellátásban. Esély, 2000/6.

Harmat Pál (1979): Otthon meghalni. Orvosi Hetilap, 120 (23)

Hegedűs Katalin (1992): "A harmadik út". Haldokló-gondozás Franciaországban. Lege Artis Medicinae, 2 (7): 686-690

Hegedűs Katalin (1993): A haldoklók gondozása. Valóság, 36 (8): 101-107

Hegedűs Katalin (1994): Hospice-modell Lyonban. Lege Artis Medicinae, 4 (11): 1093-1097

Hegedűs Katalin (1995): "Írd meg tehát, amiket láttál..." Segítőként az elfekvőben. Végeken, 6 (2): 30-31

Hegedűs Katalin (1998): Súlyos állapotban levő és haldokló daganatos betegek betegségtudata. Kharón, 2 (1): 13-32

Hegedűs Katalin (1998): A nemzetközi hospice mozgalom. Kharón, 2 (3): 13-25

Hegedűs Katalin (1999): Haldoklók lelki kísérése a világ hospice-aiban. Lege Artis Medicinae, 9 (6): 494-499

Hegedűs Katalin (1999): "A palliatív gondozás jövőjét a mobil team-ek elterjesztésében látom ..." Beszélgetés Dr. Jean-Michel Lassauniere-rel. Kharón, 3 (1-2): 7-11

Hegedűs Katalin (1999): A haldokló betegek jogai Magyarországon. Magyar Bioetikai Szemle, 5 (1): 12-21

Hegedűs Katalin (2000): A haldokló betegeket kísérő személyzet mentálhigiénéje. A kiégés és a pszichés terhek csökkentésének lehetőségei. Lege Artis Medicinae, 10 (5): 448-452

Hegedűs Katalin (2000): Hospice a tabuk ellen. Magyar Bioetikai Szemle, 6 (4): 29-35.

Hennezel, Marie de (1989): "Szeretettel teljes kommunikáció - az utolsó percig...". Egészségügyi Munka, 36 (5): 137-141

Hennezel, Marie de (1998): A meghitt távolság (ford.: Hegedűs Katalin). Kharón 2 (1): 5-12

Horváth Erzsébet (1998): "Itt az életről van szó" Beszélgetés Polcz Alaine-nel. Kharón 2 (2): 5-14

Hospice - Home Care. A Medicus Universalis tematikus melléklete, 1994 július

Iblacker, Reinold SJ (1996): Hogyan csinálta ezt Dr. Saunders? A hospice-mozgalom megalapítójáról. Mérleg, 32 (3): 290-291.

In memoriam Gyöngyi. Replika, 1997, 26 (6): 5-13

Kun Istvánné (1990): "Csak akkor ne legyek egyedül!". Egészségügyi Munka, 37 (2): 38-39

Lassauniere, Jean-Michael (2000): Mobil team a palliatív ellátásban (ford.: Veszelka András). Kharón, 4 (3): 131

Levendel László (1993): Az öreg orvos és a halál. In: uő: A túlélő. Phoenix Alapítvány, Budapest

Losonczi Ágnes (2000): Bevezető "A szociális munkás a súlyos beteg mellett" című konferencián. Kharón, 4 (3): 69-77

Nagy Zsuzsanna Anikó (1994): A terminális állapot diagnózisának közlése és a saját halálhoz való viszony. Lege Artis Medicinae, 4 (7): 694-699

Némethné Németh Edit (2000): A szociális munka nehézségei - a hivatalok útvesztőiben. Kharón, 4 (3): 94-98

Oliviere, David (2000): Szociális munka családokkal a hospice-palliatív ellátásban (ford.: Cseri Péter). Kharón, 4 (3): 99-105

Pilling János (1998): A klinikai pszichológus szerepe a hospice gondozásban. In: Bagdy Emőke (szerk.): A klinikai pszichológia és a mentálhigiéné szakmai protokollja. Animula Kiadó, Budapest, 177-178

Redwood, Daniel (1999): Elisabeth Kübler-Ross a halálról és a haldoklásról (ford.: Tromm Kata). Kharón, 3 (3): 6-15

Ruzsa Ágnes, Kolonits Zsuzsa, Padányi János (1994): Terminális állapotú rákbetegek otthoni gondozása. Lege Artis Medicinae, 3. sz., 256-260

Soros György (1998-1999): Gondolatok a "Halál Amerikában" projekt kapcsán (ford.: Szikra Ágnes). Kharón, 2 (4): 5-12

Szögeczki József (2000): Hospice menedzsment. Kharón, 4 (3): 106-109

Szumska Irena (1998): "...hogy az emberek felesleges szenvedések nélkül haljanak meg" Beszélgetés Jacek Luczak-kal. Kharón, 2 (3): 5-11

Ulbing István (1998): A haldokló beteg kezelése, ápolása. Medicus Universalis, 31 (1): 7-12


Gyász

Bagdy Emőke (1989): Határmezsgyén. A halál és a gyász. in: Lelki jelenségek és zavarok (szerk.: Jelenits István, Tomcsányi Teodóra). Római Katolikus Kiadó, 202-227

Bakó Tihamér (1995): Gyászban foganva. Thalassa, 6 (1-2): 179-203

Balogh Éva (1999): "A bánat bálnája". Párterápia gyászban. Kharón, 3 (3): 50-32

Barta Anna (1993): Szeparációs szorongás és gyermeki gyász II. In: Gerő Zsuzsa (szerk.): A gyermek-pszichoterápia elmélete és gyakorlata I.-II.-III. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Bodó Sára (2000): Lelkész a gyászoló mellett. Kharón, 4 (3): 7-13

Boga Bálint (2000): Kadmosz szindróma. Kharón, 4 (1-2): 6-22

Freud, Sigmund (1997): Gyász és melankólia. (ford.: Berényi Gábor) In: Freud, Sigmund: Ösztönök és ösztönsorsok. Filum Kiadó, Budapest, 129-143

Gera Sándorné (2000): Gyászolók önsegítő csoportjának szervezési tapasztalatai. Kharón, 4 (3): 52-54

Hanus, Michael (1998): A gyászmunka (ford.: Demeter Anikó). Nemzetközi Grafológiai Szemle, 5 (2): 5-7

Harvey, John H. - Miller, Eric D. (1999): A veszteségpszichológia felé (ford.: Benczúr Lilla és Gocsál Ákos). Kharón, 3 (3): 32-49

Hézser G. (1991): A gyászoló ember. In: A pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve. Református Zsinati Iroda Sajtóosztály, Budapest, 233-253)

Harsch, Helmuth (1989): A gyász (Részlet a szerzőnek "A segítő beszélgetés" című munkájából). In: Brückner Ákos, Csáky P. Roger, Kónya Olga, Tomcsányi Teodóra (szerk.): Krízis - pszichoszomatika - alkoholizmus - narkománia. Híd Családsegítő Központ, Budapest, 14-20

Klein, M. (1999): A gyász és kapcsolata a mániás depressziós állapotokkal. In: Berényi Gábor (szerk.): A szó előtti tartomány. Akadémiai Kiadó, Budapest

Koltai M., Kelemen G., Magasi I. (1995): Az élők bűntudata - a gyász és az identitás megrendülésének összekapcsolódása a családban. Pszichoterápia, 4 (1), 33-38

Kovácsné Török Zsuzsanna (1996): Hol van a Kisherceg: a csillagokban vagy a szívünkben? Perinatális halált követő késleltetett, gátolt gyász pszichoterápiás feldolgozása. Pszichoterápia, november, 393-397.

Kovácsné Török Zsuzsanna, Szeverényi Péter, Forgács Attila (1994): Perinatális gyászreakció. Orvosi Hetilap, 135 (34): 1863-1867

Kovácsné Török Zsuzsanna, Szeverényi Péter, Hetey A.-né (1995): A gyász pszichológiai vonatkozása I. A gyász folyamata: a normál és a patológiás gyászmechanizmus. Magyar Pszichológiai Szemle, 35 (3-4): 243-249

Kovácsné Török Zsuzsanna, Szeverényi Péter (1996): A gyász pszichológiai vonatkozásai II. A perinatális gyász. Magyar Pszichológiai Szemle, 52 (1-3) 67-79

Kovácsné Török Zsuzsanna, Szeverényi Péter (1998): A vetélés és a szülés körüli gyermekelvesztés a pszichológus szemével. Kharón, 2 (1): 33-43

Kovácsné Török Zsuzsanna, Szeverényi Péter (1999): A gyász pszichológiai vonatkozásai III. A gyermek és a halál. Magyar Pszichológiai Szemle, 54 (2): 135-145

Kovácsné Török Zsuzsanna (2000): Pszichoterápiás segítségnyújtás perinatális gyermekelvesztés után. Kharón, 4 (3): 22-27

Lindemann, Erich (1998-99): Az akut gyász tünettana és kezelése (ford.: Révész Renáta). Kharón, 2 (4): 13-26

Mangaud, Catherine (1998): Grafológiai esettanulmányok a gyászmunka fázisairól (ford.: Demeter Anikó). Nemzetközi Grafológiai Szemle, 5 (2): 8-22

Miller, Mark; Frank, Ellen; Cornes, Cleon et all (1999): Interperszonális pszichoterápia alkalmazása a gyásszal összefüggő depresszióban házastársukat elveszített időseknél (ford.: Benczúr Lilla és Pilling János). Kharón, 3 (1-2): 46-70

Myner A. Hofer (1993): A kapcsolatok, mint szabályozók: A tárgyvesztés egy biológiai perspektívája. (ford.: Fülöp Sándor). In: Kulcsár Zsuzsanna: Pszichoszomatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Németh Tünde (2000): A szeretet hídján. Kharón, 4 (3): 28-36

Papp Ferenc (2000): Özvegyklubunk története és eddigi fejlődése. Kharón, 4 (3): 37-51

Pilling János (1998): Tanatológia: haldoklók és gyászolók pszichés gondozása. In: Füredi János (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 705-714

Polcz Alaine (1997): Együtt - a halálban és a gyászban. Kharón, 1 (1): 91-110

Rettegi Zsolt (2000): Cselekvés és gyász. Kharón, 4 (3): 55-58

Ribár J. (1990): Gyászolók lelkigondozása. In: Egymás között egymásért. Szerk.: Jelenits I., Tomcsányi T. Híd Családsegítő Központ, Szeged

Riskó Ágnes (1999): Tapasztalatok gyógyíthatatlan betegek és gyászolók analitikuspszichoterápiájával kapcsolatban. In: Bokor László (szerk.): Pszichoanalízis és analitikuspszichoterápiák. MPE, Animula., Budapest, 149-159.

Rosenberg Leopold (1996): A gyászesettel kapcsolatos törvények. In: uő: A zsidó vallás törvényei. Makkabi Kiadó, Budapest (reprint)

Szamosi Eszter (2000): Transzcendens élmények a gyászban. Kharón, 4 (3): 14-21

Varga Zsuzsa (1993): Szeparációs szorongás és gyermeki gyász I. In: Gerő Zsuzsa (szerk.): A gyermek-pszichoterápia elmélete és gyakorlata I.-II.-III. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Vikár György (1984): A gyermek és a gyász. In: Vikár György: Gyógyítás és öngyógyítás. Magvető, Budapest, 101-126

Vikár György (1993): Gyászreakciók a gyermekkorban. In: Gerő Zsuzsa (szerk.): A gyermek-pszichoterápia elmélete és gyakorlata I.-II.-III. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest


A gyermek és a halál

Baumann Piroska (1978): Hogyan vélekedik a gyermek a halálról? Orvosi Hetilap 119 (28)

Fodor-Szlovencsák Katalin (2000): A gyermek halálképének fejlődése. Kharón, 4 (4): 89-135

Polcz Alaine (1979). A gyermekek haláltudata. Valóság, (3): 61-70

Polcz Alaine (1980): Malignus betegségben szenvedő gyermekek és hozzátartozóik pszichológiai segítése. Magyar Pszichológiai Szemle, 37 (5): 501-510


Eutanázia

A perzisztáló állapotú betegek problémája. Lege Artis Medicinae, 1994, 8. sz.

A súlyosan beteg újszülöttek gyógyításának etikája. A szülők bevonása a döntésbe. Szülészet-nőgyógyászat és kutatásetika 3. 31-39

Az eutanázia kérdései. Magyar Tudomány, 1996, 7. szám, 769-819

Ádám György (1991): Az orvos lelkiismereti szabadságának határáról. Lege Artis Medicinae, 1 (13): 864-870

Árvai Magdolna (1995): A betegek jogai. Látlelet, 7, 7

Bíró Endre (1978): Megmondani! Egészségügyi Dolgozó, 3 (1): 7

Blasszauer Béla (1980): Eutanázia: érvek és ellenérvek. Valóság, 23 (4): 61-73

Blasszauer Béla (1981): Az orvosi etika. Valóság, 24 (4)

Blasszauer Béla (1982): A fájdalom és az eutanázia. Világosság, 23 (1): 34-35

Blasszauer Béla (1991): Eutanázia 1991-ben. Lege Artis Medicinae, 1 (11-12): 754-759

Blasszauer Béla (1992): Eutanázia. Valóság, 35 (3): 105-110

Blasszauer Béla, Jakab Tibor (1992): Erkölcsi "indikáció" az élet végén hozott orvosi döntésekben. Orvosi Hetilap, 133 (41): 2656-2659

Blasszauer Béla (1993): Van-e jó halál? Kritika, 9. szám

Blasszauer Béla: Eutanázia. Szülészet-nőgyógyászat és kutatásetika 4., 11-22

Blasszauer Béla (1995): Az eutanázia. In: uő.: Orvosi etika. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 159-185

Blasszauer Béla (1997): Az élet végén esedékes döntések. Kharón, 1 (1): 17-25

Blasszauer Béla (1999): Az eutanázia. Komplementer Medicina, 3 (2): 6-9

Bockhor Ádám (1927): Az ún. értéktelen élet megrövidítésének erkölcsi kérdéseiről. Religio, 86 (2)

Boda Domokos (1995): Félreértések és buktatók az orvosi etika keskeny útján. Orv. Hetilap, 136 (5): 251-255

Boldizsár Ferenc (1970): Eutanázia - Igen? Nem? Valóság, 13 (10)

Böszörményi Miklós (1982): Az orvos-beteg kapcsolat néhány gyakorlati etikai kérdése. Orvosi Hetilap, 123 (25): 1527

Buda Béla (1984): Az euthanasia dilemmái. Confessio, 3

Buda Béla (1994): Az euthanasia dilemmái. In: uő: Mentálhigiéné. Animula, Budapest, 375-386

Bugyi István (1978): "Öröm nélkül lehet élni, de remény nélkül nem!". Egészségügyi Dolgozó, 4 (1)

Clark, Brian (1980): Mégis, kinek az élete? (ford.: Vajda Miklós). Nagyvilág, 3. szám: 372-415

Czeizel Endre (1982): A teratanázia. Valóság, 25 (6)

Dániel Károly (1981): Az eutanázia és a rákos betegség utolsó szakasza. Korunk, 40 (6): 469

Dezső László (1976): Euthanasia avagy az orvosi etika válsága? Orvosi hetilap, 117 (22): 1323-1328

Dezső László (1976): Az euthanasia avagy az orvosi etika válsága? Orvosi Hetilap, 117 (22): 1323-1328

Dezső László (1976): Az euthanasia és az orvosi etika néhány kérdéséről. Orvosi Hetilap, 117 (48): 2954

Dósa Ágnes (1995): Az eutanázia jogi szabályozása Hollandiában. Magyar Bioetikai Szemle, 1-2 szám, 47-50

Dörner, Klaus (1996): "Szociális kérdés" és eutanázia a fejlett Nyugaton. Eszmélet, 30. szám

Eareckson, J. T. (1995): Miért ne válasszuk a halált? Vigilia, 7: 486

Fáklya Csaba (1994): Ismét az eutanáziáról: A Liberális Orvosklub válasza. Lege Artis Medicinae, 4 (4): 376-377

Ferencz Zoltán, Korinek László (1978): Etikai és büntetőjogi megfontolások az eutanázia értelmezésében. Jogtudományi Közlöny, június

Filó Mihály (1999): Az eutanázia jogi szabályozásának problémái. Kharón, 3 (1-2): 71-122

Gaizler Gyula (1993): Az élet szeretete, az élet választása. Az orvos feladata és szép kötelessége. Távlatok, 11: 282-290

Gaizler Gyula (1993): Terjed a halálba menekülés vágya. Tál és Kendő, 4 (3)

Gujás Márta (1995): Az eutanázia orvosetikai vonatkozásai. Látlelet, 5. sz.

Hegedűs Katalin (1993): Eutanázia mozgalmak Európában. Lege Artis Medicinae, 3 (8): 784-789

Hegedűs Katalin (1996): Hospice - az eutanázia alternatívája. Magyar Bioetikai Szemle, 2 (2-3): 41-46

Hegedűs Katalin (1997): Élet-halál döntések a modern medicinában. Lege Artis Medicinae, 7 (2): 282-287

Horváth Tibor (1973): Euthanazia - az orvosetika és a büntetőjog dilemmája. Magyar Tudomány, 10: 648-650

Iháros Ibolya (1995): Euthanasia avagy a jó halál joga. Látlelet, 7, 7

Jávor Tibor, Széll Kálmán (1990): Reszuszcitálni vagy sem? Orvosi Hetilap, 131 (66): 1999

Jenei Ilona (1997): A halál siettetése. Eutanázia, halálba segítés. Magyar Bioetikai Szemle, 3 (3): 33-38.

Jobbágyi Gábor (1981): Euthanázia - egy élő probléma polgári jogi szempontból. Jogtudományi Közlöny, 36 (11)

Ki dönt az eutanáziáról? I-IV. rész. Magyar Orvos, 1996 márc. - júl.

Király Ernő (1982): Euthanasia és büntetőjog. Korunk, 2: 123-126

Kis János (1995): Eutanázia. Világosság, 6. szám, 26-54

Kis János (1997): Eutanázia. In: Az állam semlegessége. Atlantisz, Budapest, 267-322.

Kovács József (1995): Eutanázia és bioetika. Világosság, 36 (7): 28-41

Kovács József (1997): Az orvosilag haszontalan kezelés fogalma. In: uő: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. Medicina Könyvkiadó, Budapest

Kovács József (szerk.) (1998): Irányelvek az életfenntartó kezelések megszüntetése és a haldoklók gondozása terén. Kivonat a Hastings Center munkacsoportja által kidolgozott irányelvekből. I. rész: Lege Artis Medicinae, 8 (11): 804-809, II. rész: Lege Artis Medicinae, 8 (12): 896-903.

Kovács Judit: Az újraélesztés és az eutanázia kérdése a neonatológiában. Szülészet-nőgyógyászat és kutatásetika 3. 41-53

Kövesi Ervin (1995): Emberhez méltó élet, méltóságteljes halál. Valóság, 38 (7): 75-79

Magyar Imre (1970): Az orvos és a halál. Orvosi Hetilap, 111 (51): 3011-3014

Magyar Imre (1978): Reményt kell nyújtani. Egészségügyi Dolgozó, 1 (2): 2-7

Mestyán Gyula (1986): Élet - de milyen? Orvosi Hetilap, 127 (5): 179

Molnár László, Köves István (1991): "Gyógyítani" a gyógyíthatatlanokat: Nyílt levél a gyógyító orvosokhoz. Magyar Sebészet 44 (5): 235-238

Monory Bulcs (1981): Az euthanasia mint a jelen élő problémája. Jogtudományi Közlöny, 36 (8)

Monory Bulcs (1982): Az euthanasia modern értelmezése. Magyar Jog, 29 (4)

Monory Bulcs (1982): Euthanasia - a pro és kontra nézetek tükrében. Orvostörténeti Közlemények, 97-99, 107-126

Mozsgay Géza (1994): Riport, némi szubjektivitással. Eutanázia: ante finem? Egészségnevelés, 35 (2): 78-81

Patakiné Matkó Ida (1994): A holland eutanáziatörvény: Kérdések, javaslatok. Lege Artis Medicinae, 4 (5): 488-491

Pintér András (1996): Hippokratész vagy Taigetosz - etikai dilemmák az újszülöttsebészetben. Orvosi Hetilap, 137 (3): 115-119

Rosdy Pál (1980): A Hittani Kongregáció nyilatkozata az eutanáziáról. Vigilia, 45 (11): 749-752

R. Papp Ágnes (1995): Mégis, kinek az élete? Konzílium, 7-8: 15

Rüping H. (1977): A halálba segítés és "irányított elhalálozás". Orvosi Hetilap 118 (10)

Sándor Judit (1995): Az élet, vagy az emberi méltóság? Világosság, 36 (7): 41-50

Sáray Gyula (1994): Mettől meddig védett az élet? Orvosi Hetilap, 135 (38): 2117

Schickedanz, Linda (1995): Eutanázia: gyilkosság vagy ellátási forma? Egy ápolónő védbeszéde az egyensúly megtartásáért. Nővér, 8 (2): 11-16

Schultz Károly (1993): Magyar gyermekorvosok véleménye a súlyosan károsodott újszülöttek kezelésével vagy nem kezelésével kapcsolatos etikai kérdésekről. Gyermekgyógyászat, 44 (6): 443-449

Simon Tamás (1990): Eutanázia-e az, amit passzív eutanáziának nevezünk? Orvosi Hetilap, 131 (17): 931-932

Somfai Béla (1993): Éhhalál vagy jó halál? Vigilia, 11: 803-806

Somfai Béla (1995): Az élet evangéliuma és a "kegyes halál" kegyetlensége. Vigilia, 60: 495-500

Somfai Bála (1995): Eutanázia keresztény szemmel. Világosság, 36 (6): 55-62

Somogyi János, Blasszauer Béla (1979): A Népek Temploma. Világosság, 20 (10): 651-655

Szám István (1981): Az élet egészen más! Egészségügyi Dolgozó, 25 (10)

Szenesi Katalin (1993): Gyógyítás a múlandóság szolgálatában. Lege Artis Medicinae, 3 (6): 599

Széll Kálmán (1976): Az euthanasia és az orvosi etika néhány kérdéséről. Orvosi Hetilap, 117 (48)

Tasnádi Endre (1993): A halálhoz való jog. Magyar Jog, 7. szám

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) (2000): A TASZ az eutanáziáról. Kharón, 4 (1-2): 114-124

Téglásy Imre (1995): Az eutanázia avagy "jó (a) halál" - de kinek? Magyar Bioetikai Szemle, (1-2): 51-54

Tóth Gábor Attila (1995): Eutanázia - döntés előtt. Világosság, 36 (7): 51-64

Uray Éva: Eutanázia és intenzív ellátás. Szülészet-nőgyógyászat és kutatásetika 4.: 5-9

Walsa Róbert (1970): Resuscitatio, cerebralis halál és szívtransplantaciók. Orvosi Hetilap, 111 (51)

Zárday Zoltán (1996): Eutanázia vita az Egyesült Államokban. Magyar Bioetikai Szemle, 2-3 sz.: 47-51


Pszichológia, pszichoterápia

Békés Vera (2000): Ki fél a haláltól? A halálfélelem és korrelátumai. Kharón, 4 (4): 5-65

Buda Béla (1994): A halál és a haldoklás mentálhigiénés aspektusai. In: Buda Béla: Mentálhigiéné. Animula, Budapest, 264-284

Buda Béla (1994): A halál és a haldoklás szociálpszichológiai jelenségei. In: uő.: Fejezetek az orvosi szociológia és társaslélektan tárgyköréből. Támasz Alapítvány, Budapest

Buda Béla (1997): A halál és a haldoklás szociálpszichológiai tényezői és folyamatai. Kharón, 1 (1): 5-15

Freud, Sigmund (1995): Viszonyunk a halálhoz (ford.: Szalai István) In: Freud, Sigmund: Tömegpszichológia. Cserépfalvi Kiadó, Budapest, 175-184

Kulcsár Zsuzsanna (1998): Terminális betegség, tanatológiai kérdések. In: uő: Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 118-149

Kelemen Gábor, Koltai Mária (1994): A "halálálmok" mentálhigiéniai és antropológiai jelentősége. Pszichoterápia, 3 (4): 265-274

Temesváry Beáta (1996): A halálfélelem néhány sajátos aspektusa. Orvosi Hetilap, 137 (26): 1419-1425

Tomer, Adrian; Eliason, Grafton (2000): A halálfélelem átfogó modelljének alapjai (ford.: Bíró Zsuzsa). Kharón, 4 (4): 66-88

Vas József (1993): Halál és újjászületés analógiák a pszichoterápiában. Pszichoterápia, (2): 21-33

Vikár György (1994): A szenvedés és a halál motívumai Ferenczi klinikai naplójában. Pszichoterápia, 3 (1): 27-30


Nyelvészet

Cselovszkyné Tarr Klára (1999): A "megszépített" halál. Kharón, 3 (3): 63-70

Spannraft Marcellina: Gyászról - a metaforák nyelvén. Kharón, 4 (3): 59-65


Oktatás

Feuer Mária (1996): Hallgatói reflexiók a thanatológiai kurzuson. Szociális Munka, 4. szám, 253-280

Ligetiné Verebély A. (1994): A halálról - pedagógiai nézőpontból. Új Pedagógiai Szemle, 43 (2): 37-43

Shüttler T. (1993): Nézőpontok. Osztályfőnöki óra a halálról és az életről. Új Pedagógiai Szemle, 43 (2): 44-51.


 

A XX. század magyar nyelvű tanatológiai szakirodalmának bibliográfiája

A Kharón - Thanatológiai Szemle
5. évfolyam 2-3. (2001 tavaszi-nyári) számának melléklete

Kiadó: Magyar Thanatológiai Alapítvány, Budapest-Pécs

Szerkesztő: Dr. Pilling János

Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

Tel.: 2102930/6354

E-mail: pilljan@net.sote.hu