MAGYARORSZÁG MADARAI

 

A FÖLDMIVELÉSÜGYI MAGYAR KIR. MINISTER KIADVÁNYAI.

MAGYAR ORNITHOLOGIAI KÖZPONT.

MAGYARORSZÁG MADARAI
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL
GAZDASÁGI JELENTŐSÉGÖKRE.

A FÖLDMIVELÉSÜGYI MAGYAR KIRÁLYI MINISTER MEGBIZÁSÁBÓL
IRTA
CHERNELHÁZI CHERNEL ISTVÁN.

KÉPEKKEL ELLÁTTA
NÉCSEY ISTVÁN.

INTÉZTE
HERMAN OTTÓ.

ELSŐ KÖNYV.

XI TÁBLÁVAL, 49 SZÖVEGRAJZZAL.

BUDAPEST.

1899.

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA.

Minél jobban ismerjük meg a körülöttünk és velünk élő lényeket, tulajdonságaikat; minél mélyebben vizsgáljuk azokat a kapcsolatokat, a melyek e lényeket a természet egészével, nem különben az ember érdekével összefűzik annál tisztábban fog kidomborodni e lények jelentősége, ebben a haszon és kár, melyet az embernek szereznek s annál igazságosabb lesz az üldözés vagy védelem alapja, a melyet reájok alkalmazunk.