Saliga Irén


Erdélyi Lapok
Repertórium


1908 – 1913

 

Szeged
2000

TARTALOM

Bevezetés

Könyvészeti leírás

Repertórium
Időrendi leírás
Szerzői névmutató
Tárgymutató

Rövidítésjegyzék

Bevezetés

1. A folyóiratról

Az Erdélyi Irodalmi Társaság (EIT) folyóirata, az Erdélyi Lapok 1908 januárjától 1913 márciusáig élt, 6 évfolyamot ért meg. (Az első évben 6, a másodikban 23, a harmadikban 24, a negyedikben 23, az ötödikben 40 és a hatodik évfolyamban 13 szám jelent meg. Kezdetben (1-4. évf.) kéthetente jelent meg, míg az 5. évfolyamtól kezdődően hetilappá vált.

Szerkesztője az indulástól a 2. évfolyam végéig egyedül Kovács Dezső, a 3. évfolyam 1. számától társszerkesztőként Kiss Ernő szerepel a lapon. Az 5. évfolyam 1. számától főszerkesztőként Bánffy Miklós van feltüntetve.

Az Erdélyi Lapok irodalomtörténeti jelentőségét az adja, hogy részben szerzői révén, részben pedig szellemében, előfutára, megalapozója volt annak a transzilvánizmusnak, amely a kisebbségbe került romániai magyarság két háború közötti irodalmát meghatározta. Az Erdélyi Lapok szerkesztői és szerzői közül többen aktív résztvevői lettek az új, nemzetiségi magyar irodalomnak (Bánffy Miklós, Gyallay Domokos, Kós Károly, Berde Mária stb.). Az Erdélyi Lapok és transzilvanizmus szoros összekapcsolódását jelzi, hogy Kós Károly a rövidéletű (mindössze 12 számot megért) Kalotaszeg című folyóiratát egyesíti az Erdélyi Lapokkal. Itt jelennek meg azok a századeleji tudományos szerzők is, akik történeti, művelődéstörténeti munkáikkal alapozzák meg a transzilván ideológiát és irodalmat. (Pl. Kelemen Lajos, Bíró Vencel, Seprődi János, Csűri Bálint stb.) Az irodalomtörténetírás eddig is számon tartotta a folyóiratot: Pomogáts Béla: A transzilvanizmus (Bp. 1984) című könyvében még árnyalás nélkül mindenestül konzervatív folyóiratnak nevezi, de Mózes Huba: Sajtó, kritika, irodalom (Bukarest, 1983) kimutatja, hogy mind az un. modern irodalomról, mind pedig a korabeli magyar társadalomról figyelemreméltó írások jelentek meg a lapban. Az Erdélyi Lapok világirodalmi kitekintése erős volt, föltűnik benne a román irodalom is (Eminescu, Emil Isac stb.), a nemzetiségi kérdés gondja szintúgy. Vannak kuriozitások is a lapban, pl. Komlós Aladár indulása (verssel), Jékely Lajos (azaz Áprily Lajos) indulása, Kaffka Margit fogadtatása stb. Nagy művelődéstörténeti anyag található a folyóiratban, kisebb írásaiban, az események kommentárjaiban, nekrológokban rengeteg adat halmozódott föl és ezt a repertórium részletesen feltárja.

A folyóiratot az 1. évfolyam 6. számától kezdve illusztrációk gazdagítják, szépítik. Ezek főleg arcképek.

De bármily erőfeszítéseket is tett a szerkesztőség, ill. az EIT, a folyóirat készült megszűnni. A közlemény így szól: "Az Erdélyi Lapok 1908 őszén indult ... s most ime, eljutott pályájának végére. Az Erdélyi Irodalmi Társaság alapszabályszerű kötelességét teljesítette, midőn folyóiratát megindította, s határozott céllal arra törekedett, hogy az erdélyi művelt közönség kezébe egy előkelő színvonalon álló, tartalmas, és minden ízében magyar lapot adjon. Nemesen szórakoztatni, műveltségben előbbre vinni és ízlésben finomítani akart az Erdélyi Lapok, meg tért nyitni azoknak az íróknak, akik Erdély-szerte sokszor csak maguknak írtak, vagy kicsiny hetilapokba szorultak. – Sajnálattal kell bevallanunk, hogy ebbeli törekvésünkben, nem támogatott bennünket a nagyközönség oly mértékben, mint elvárhattuk s becsülettel végzett munkásságunk fejében megérdemeltük volna. Ez a tapasztalat bírta az Erdélyi Irodalmi Társaságot arra, hogy az Erdélyi Lapokat beszüntesse...". (in: EL 6 (1913) 13. 198.)

 

2. A repertóriumról

A munka három fő egységből áll:

1. időrendi leírás
2. szerzői névmutató
3. tárgymutató

Irodalmi folyóiratoknál jól bevált módszer, hogy a feltárás első részeként, időrendi leírást alkalmazunk. Irodalomtörténeti szempontból sokat mondhat, hogy milyen szerzői gárda dolgozott a lapnál egy időben.

A repertórium elkészítésénél nem volt gond az önállóan megjelent irodalmi anyag feltárásánál (szerzővel jelölt írások, próza, vers stb.), de a Megjegyzések, a Színház, az Új Könyvek rovatok másféle feltárást igényeltek. Csak sommásan, egy tételszámmal ellátva ezek semmitmondó adathalmazok lettek volna. Ezért ezek részletes feltárása mellett döntöttünk oly módon, hogy a tételszám mellett (melyet a rovat kapott), perelt abc jelzéssel láttuk el a kisebb nagyobb híranyagot, közleményt (pl. ezekből jöttek ki legnagyobbrészt az életrajzi adatok! A nekrológok szintén itt találhatók. A Megjegyzések rovatban még versközlés is előfordult. ld. 374. tétel.). Ezeket a vegyes tartalmú közleményeket rovatonként – hogy összetartozásukat jelezzük -, félkövér (a, b, c stb.) betűkkel láttuk el.

Az álnévvel ellátott anyag feloldása igen kis mértékben sikerült, tekintettel arra, hogy Gulyás ezt a folyóiratot nem dolgozta fel. Úgy gondoltuk, inkább maradjon feloldatlan egy-egy álnév, betűjel, mintsem hibás megoldást közöljünk.

A szerzői betűrendbe az önállóan, aláírással megjelent munkák kerültek. (Ezek a szakrendben önálló tételszámmal szerepelnek (pl. versek, tanulmányok stb.).

A tárgymutató a tárgyszavak füzérét jelenti. Az önállóan megjelent munkák tételszámukkal kerültek a szakrendbe, míg minden más közlemény (pl. könyvismertetések, színházi hírek, zenei újságok stb.) külön feltárást kaptak. A könyvismertetéseknél annak írója szerzőnek számít, de az aforizmák íróit nem tekintettük szerzőknek, ezek is a szakrendben szerepelnek. Fontosnak tartottuk az egyesületek, intézmények, társaságok "összehozását" hn, ezért ezek egyesületek tárgyszó alatt szerepelnek (önálló helyükről utaló készült). Egy pár fontosabbnak ítélt (vagy gyakrabban előfordult) témát is csoportosítottunk pl. aforizmák, elbeszélések, kiállítások stb. Külön ügyeltünk az EIT működésére, az ezzel kapcsolatos anyag kiemelésére, csoportosítására.

A repertóriumhoz rövidítésjegyzék is tartozik.

Szeretnénk hinni, hogy e munka hasznos segítséget jelent mind a kor, mind pedig Erdély (közelebbről Kolozsvár) történetének kutatói számára, használata megkönnyíti a témában való elmélyedést az érdeklődők számára.

Fogadják szeretettel.

Az Összeállító

 


Könyvészeti leírás

ERDÉLYI LAPOK

Az Erdélyi Irodalmi Társaság folyóirata
Szerk. Kovács Dezső
3. évf. 1. sz.-tól társszerk. Kiss Ernő.
5. évf. 1. sz.-tól főszerk. Bánffy Miklós.
Megjelent: 1 (1908) – 6 (1913) márc.
Nyomda: Gámán J. örököse könyvnyomdájában, Kolozsvár.
Megjelenés: kéthetente, 5. évf.-tól (1912) hetilap.
Kiadja a Gámán-Nyomda 4. évf. 1911-ig.


1. évf. 1908.

1. sz. okt. 1.

 

2. sz. okt. 15.

 

3. sz. nov. 1.

 

4. sz. nov. 15.

 

5. sz. dec. 1.

 

6. sz. dec. 15.

Dózsa Endre képével. 121. p.; Csermely János "címképe" 141. p.


2. évf. 1909.

1. sz. jan. 1.

Jékey Aladár arcképével. 1. p.

2. sz. febr. 1.

Fráter Lóránd arcképével. 25. p.

3. sz. febr. 15.

Brandt József arcképével. 49. p.

4. sz. márc. 1.

Bánffy Miklós arcképével. 73. p.

5. sz. márc.15.

Eszterházy Kálmán arcképével. 97. p.

6. sz. ápr. 1.

Szvacsina Géza arcképével. 121. p.

7. sz. ápr. 15.

Kenessey Béla arcképével. 147. p.

8. sz. máj. 1.

Bálintitt József arcképével. 179. p.

9. sz. máj. 15.

Szamosi János arcképével. 205. p.

10. sz. jún. 1.

Miksa Zsuzsánna arcképével. 233. p.; Miksa György arcképével. 239. p.

11. sz. jún. 15.

Lechner Károly arcképével. [257]. p.

12. sz. júl. 1.

Majláth Gusztáv Károly képével. 283. p.

13. sz. júl. 15.

Cs. Papp József képével. 309. p.

14. sz. aug. 1.

E. Kovács Gyula képével. 337. p.

15. sz. aug.15.

Bethlen Bálint képével. 366 p.

16. sz. szept.1.

Ferencz József püspök. 393. p.

17. sz. szept.15.

Udránszky László. 421. p.

18. sz. okt. 1.

Kiss Ernő, Boros György, Szabó Jenő. 449. p.

19. sz. okt. 15.

Thaly Kálmán. 477. p.; Levélrészlet facsimile. 550. p.

20. sz. nov. 1.

Id. Wesselényi Miklós. 505. p.; Id. Wesselényi Miklósné Cserey Heléna. 514. p.

21. sz. nov. 15.

Gyulai Pál. 533. p.

22. sz. dec. 1.

Az EME emlékplakettje. 567. p.; Az EME régi épülete. 568. p.

23. sz. dec. 15.

Márki Sándor. 595. p.


3. évf. 1910.

1. sz. jan. 1.

Hory Béla. 1. p.

2. sz. jan.15.

Petelei István. 29. p.

3. sz. febr. 1.

Meltzl Hugó. 57. p.

4. sz. febr. 15.

Csengeri János. 85. p.

5. sz. márc. 1.

Jakab Ödön. 123. p.

6. sz. márc. 15.

Yörgné Draskóczy Ilma. 155. p.; Pekár Gyula. 156. p.; Sárga Jánosné. 157. p.; Szabolcska Mihály. 158. p.; Farkas Ödön. 159. p.

7. sz. ápr. 1.

Kelemenné Zathureczky Berta. 187. p.; Ada Negri. 194. p.

8. sz. ápr. 15.

Széchenyi István. 219. p.

9. sz. máj. 1.

Garibaldi. 251. p.

10. sz. máj. 15.

Felszeghy Dezső. 283. p.

11. sz. jún. 1.

Gyarmathy Zsigáné. 315. p.

12. sz. jún. 15.

Tóvölgyi Margit. 347. p.

13. sz. júl. 1.

Csernátoni Gyula. 379. p.; Teleki Géza, Iványi-Grünwald Béla. 381. p.; Rózsa Miklós, Kónyay Elemér. 382. p.

14. sz. júl. 15.

Szász Domokosné képével. 411. p.

15. sz. aug. 1.

Pálmay Ilka. 443. p.

16. sz. aug. 15.

Ferencz József osztrák császár. 475. p.; Fáy Szeréna, S. 496. p.

17. sz. szept. 1.

Székely Bertalan képével. 503. p.

18. sz. szept. 15.

Szádeczky Lajos. 535. p.

19. sz. okt. 1.

Szentgyörgyi István. 567. p.

20. sz. okt. 15.

Pákey Lajos. 599. p.; Brassai Sámuel síremléke. 613. p.

21. sz. nov. 1.

Csulak Lajos. 631. p.; Farnos Dezső. 632. p.; Tanács József. 633. p.

22. sz. nov. 15.

Purjesz Zsigmond. 663. p.

23. sz. dec. 1.

Komáromy Andor. 695. p.

24. sz. dec. 15.

Vass József. 727. p., Galambos Ferenc. 757. p.


4. évf. 1911.

1. sz. jan. 1.

Fanghné Gyújtó Izabella. 1. p.

2. sz. jan. 15.

Heppes Miklós. 33. p.

3. sz. febr. 1.

Ugron Gábor. 65. p.

4. sz. febr. 15.

Geiger Albert. 95. p.

5. sz. márc. 1.

Thaly Kálmán. 123. p.

6. sz. márc. 15.

Kolozsvári Állandó márc. 15-ki Bizottság. 155. p.

7. sz. ápr. 1.

Bánffy Dezső. 185. p.

8. sz. ápr. 15.

Szentgyörgyi István. 217. p.

9. sz. máj. 1.

De Gerando Antonia. 251. p.

10. sz. máj. 15.

Lovassy Andor. 283. p.

11. sz. jún. 1.

Böhm Károly. 317. p.; Orbán Balázs és a családi címer. 333. p.

12. sz. jún. 15.

Hegedüs István. 349. p.

13. sz. júl. 1.

Kriza János. 381. p.

14. sz. júl. 15.

Pósta Béla. 413. p.

15. sz. aug. 1.

Versényi György. 445. p.

16. sz. aug. 15.

Gyalui Farkas. 469. p.

17. sz. szept. 1.

Béldy Ákos. 501. p.; Sándor József, P. 502. p.; Kuun Kocsárd és Ereklyemúzeum Algyógyon. 503. p.; Bethlen Gábor és Kuun Géza. 504. p.; EMKE Népkönyvtára (könyves szekrény képe) 505. p.

18. sz. szept. 15.

Hirschler József. 535. p.; Nemes Ferenc. 541. p.

19. sz. okt. 1.

William Hobbs Shrubsole. 567. p.

20. sz. okt. 15.

Melka Vince. 599. p.; Frederi Mistral. 609. p.

21. sz. nov. 1.

Lázárné Kasztner Janka. 631. p.

22. sz. nov. 15.

Silvester Domokos. 659. p.

23. sz. dec. 1.

Cigányleány. Ács Ferenc festm. 671. p.; Deák Albert. 687. p.; Csermely János: Varró asszony. festm. 690. p.

24. sz. dec. 15.

Lendvay Emil. 715. p.; Gyarmathyné és családja. 729. p.


5. évf. 1912.

1. sz. jan. 1.

Bernády György. 1. p.

2. sz. ápr. 6.

Janovics Jenő. 17. p.

3. sz. ápr. 15.

Seprődi János. 37. p.

4. sz. ápr. 20.

Kenyeres Balázs. 53. p.

5. sz. ápr. 27.

Lázár Gyula. 69. p.

6. sz. máj. 4.

Majláth Györgyné. 89. p.

7. sz. máj. 11.

Schwarzel Adél. 109. p.

8. sz. máj. 18.

Révay Károly. 129. p.

9. sz. máj. 25.

Jósika Gábor. 149. p.

10. sz. jún. 1.

Kuncz Elek. 173. p.

11. sz. jún. 8.

Székely-Doby Géza. 191. p.

12. sz. jún. 15.

Özv. Eszterházy Jánosné. 211. p.

13. sz. jún. 22.

Deák Zsigmond. 231. p.

14. sz. jún. 29.

Szakács Andor. 247. p.

15. sz. júl. 6.

Fekete Gábor arcképével. 267. p.

16. sz. júl. 13.

Hangay Oktáv. 285. p.

17. sz. júl. 20.

Jármay Béla. 303. p.

18. sz. júl. 27.

Szabó Dénes. 321. p.

19. sz. aug. 3.

Petőfi-relief képe. 337. p.

20. sz. aug. 10.

Tarcsafalvi Albert. 352. p.

21. sz. aug. 17.

Széklaki János. 369. p.

22. sz. aug. 24.

Szemere Bertalan. 385. p.

23. sz. aug. 31.

Uszkay Bálint. 401. p.

24. sz. szept. 7.

Beöthy Zsolt. 417. p.

25. sz. szept. 14.

Kosutány Ignác. 434. p.

26. sz. szept. 21.

Farkas Ödön. 453. p.; Nogi Maresuke japán hadvezér. 460. p.

27. sz. szept. 28.

Lukáts Adolf. 473. p.

28. sz. okt. 5.

Zolnai Gyula. 493. p.

29. sz. okt. 12.

Pröhle Vilmos. 513. p.

30. sz. okt. 19.

Rigler Gusztáv. 531. p.

31. sz. okt. 26.

Felszeghy Ferenc. 547. p.

32. sz. nov. 2.

Teleki Ádám. 563. p.

33. sz. nov. 9.

Fejér Gerő. 507. p.

34. sz. nov. 16.

Rákosi Jenő. 595. p.

35. sz. nov. 23.

Förstner Tivadar. 611. p.

36. sz. nov. 30.

Gödri Ferenc. 627 p.

37. sz. dec. 7.

Lázár István. 643. p.

38. sz. dec. 14.

Széll József. 659. p.

39. sz. dec. 21.

Gidófalvi István. 676. p.

41. sz. dec. 28.

Kaposi József. 699. p.


6. évf. 1913.

1. sz. jan. 4.

Koós Mihály. 1. p.

2. sz. jan. 11.

Bánffy Zoltánné. 13. p.

3. sz. jan. 18.

Petrichevich-Horváth Kálmán. 29. p.

4. sz. jan. 25.

Barcsay Domokos. 45. p.

5. sz. febr. 1.

Réthi Lajos. 61. p.

6. sz. febr. 8.

Bánffy Ernő. 77. p.

7. sz. febr. 15.

Thiering Oszkár. 93. p.

8. sz. febr. 11.

Teleki Domokos. 109. p.

9. sz. márc. 1.

Hangay Sándor mellszobra.

10. sz. márc. 8.

Sperker Ferenc. 141. p.

11. sz. márc.15.

Incze Gerő. 157. p.

12. sz. márc. 22.

Fekete-Nagy Béla. 173. p.

13. sz. márc. 29.

Marenzi Ferenc. + Melléklet.

A képek (arcképek) többsége fényképmásolat.

Az 1. évfolyam 6. számától kezdve:
1. évf. 2 kép.
2. évf. 26 kép.
3. évf. 37 kép.
4. évf. 34 kép.
5. évf. 41 kép.
6. évf. 13 kép.

 


Repertórium


Időrendi leírás

1
DÓZSA Endre
Elöljáró beszéd. = 1. évf. 1908. 1. sz. 1-2.

2
JÉKEY Aladár
Átellenben ... – Csüggedés. [Vk.] = 1. évf. 1908. 1. sz. 3.

3
KONCZ Ákos
Tunyogi az ezeres kapitány. [Elb.] = 1. évf. 1908. 1. sz. 4-6.

4
Amida. Japán legenda. [Elb.] = 1. évf. 1908. 1. sz. 6-7.

5
BODOR Aladár
Felsővidra. (Úti levelek Erdélyországbúl). = 1. évf. 1908. 1. sz. 7-9.

6
JANOVICS Jenő
A dán és a magyar színpad. [Ért.] = 1. évf. 1908. 1. sz. 9-11.

7
SEPRŐDI János
A hazai kis-oroszok között. [Ért.] 1. r. Elindulás. = 1. évf. 1908.1. sz. 11-13.
Utóbb: 45.

8
FELSZEGHY Dezső
A ravatalnál. – Öreg hársfa. [Vk.] = 1. évf. 1908. 1. sz. 13.

9
Márki Rákóczija. Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc. [Életr.] 1. köt. 1676-1707. Bp. 1907 Athenaeum. [Ism.] = 1. évf. 1908. 1. sz. 13-14.

10
RUNEBERG, [John Ludvig]
Sven Dufva. – – költeménye. Ford. Pálfi Márton. = 1. évf. 1908. 1. sz. 14-15.

11
lm.
A kalotaszegi műfaragás. [Ért.] = 1. évf. 1908. 1. sz. 16-18.

12
HEGYESY Vilmos
Wesselényi [Miklós]. (1809-1909). [Tan.] = 1. évf. 1908. 1. sz. 18-20.

13
[Aforizmák]. = 1. évf. 1908. 1. sz. 20.

14
Megjegyzések. = 1. évf. 1908. 1. sz. 21-22.
a. Magyar lélek szerint szolgálni fogjuk a folyóirattal a magyar nemzeti irodalmat ...
Az Erdélyi Lapok programja.
b. Október: Gróf Batthyány Lajos, Kiss Ernő stb. – Emlékezés.
c. e.: Váradi Miklóst ... Apponyi Albert ... a színház örökös tagjává nevezte ki.
A kolozsvári Nemzeti Színházhoz.
d. a.: A tévelygők. – Naftalin. [Színikrit.] – Géczy István és Heltai Jenő darabjáról.

15
A Felsővidráról. Bodor Aladár: Úti levelek Erdély országbúl c. könyvéről. [Ism.] = 1. évf. 1908. 1. sz. 22-23.

16
Meghívó ... E. I. T. ... = 1. évf. 1908. 1. sz. 23. – Első felolvasó ülés.

17
Hargita
Krónika. [V.] = 1. évf. 1908. 1. sz. 23.

18
Kovács bácsi elégtételt ad. [Adoma]. = 1. évf. 1908. 1. sz. 23-24.

19
Előfizetési felhívás. Erdélyi Lapok ... = 1. évf. 1908. 1. sz. 24.

20
MÁRKI Sándor
Danton és Robespierre. [Tan.] = 1. évf. 1908. 2. sz. 25-29.
Danton, Georges Jacques
Robespierre, Maximilien-Francois-Marie Isidor der

21
[DAPSY Gizella] Nil.
Titkolt dalok. – Egy szomorú asszonynak. [Vk.] = 1. évf. 1908. 2. sz. 30.

22
[RÉVAI] Révay Károly
Anyaság. [Elb.] = 1. évf. 1908. 2. sz. 30-33.

23
Tolsztoj [Lev Nikolaevics]. [Jell.]. = 1. évf. 1908. 2. sz. 33-34.

24
TOLSZTOJ, [Lev Nikolaevics] Leó
A boldogság. [Elb.] = 1. évf. 1908. 2. sz. 34-35.

25
SEBESI Samu
A szekunda. [Elb.] = 1. évf. 1908. 2. sz. 35-37.

26
SZABOLCSKA Mihály
Sztrajk. – Hír a falunkból. [Vk.] = 1. évf. 1908. 2. sz. 37.

27
CSENGERI János
Euripidész. [[Ért. 1. r.] = 1. évf. 1908. 2 . sz. 43.

28
WASS György
Te még ... [V.] = 1. évf. 1908. 2. sz. 40.

29
DE GERANDO Félix
Párisi jegyzetek. [Ért.] = 1. évf. 1908. 2. sz. 40-43.

30
SEPRŐDI János
A hazai kis-oroszok között. [Ért.] 2. [r.] = 1. évf. 1908. 2. sz. 43-44.
Politikai és társadalmi viszonyok. – Előbb: 7., utóbb: 40.

31
[Aforizma]. = 1. évf. 1908. 2. sz. 44.

32
Megjegyzések. = 1. évf. 1908. 2. sz. 45-47.
a. Rudolf királyfi szobra. – Rudolf trónörökös emlékezete.
b. Léczfalvi Szacsvay Sándor. [Nekr.]
c. Szentirmay Elemér. [Nekr.] – Németh János dalköltőről.
d. Felolvasó ülése volt az Erdélyi Irodalmi Társaságnak.
e. Csókkirály. – Orbán Jenő daljátéka. Zenéjét szerezte: Sztojanovics Jenő.
f. A számum. – August Strindberg darabjának bemutatójáról.
g. Nil Kolozsvárra jön az EIT felolvasó ülésére. – Dapsy Gizella írónő.
h. Revolvergolyók. – Példabeszéd. Pesti proletárok lövöldözése egymásra.

33
Az Erdélyi Irodalmi Társaság ... = 1. évf. 1908. 2. sz. 47. – Újabb felolvasó ülés.

34
Krónika. = 1. évf. 1908. 2.sz. 47-48.
Az öreg úr. – Hol van Sebesi Samu? – Deák Ferenc. – Sebesi Samu.

35
FELSZEGHY Dezső
Két sír. [V.] = 1. évf. 1908. 2. sz. 49-50.

36
-s.
Milyen város Kolozsvár? [Ért.] = 1. évf. 1908. 3. sz. 50-52.

37
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Melyik a győztes. [Elb.] [1. r.] = 1. évf. 1908. 3. sz. 52-55.

38
BODOR Aladár
Új vágyak. – Magyar dalos Szent-Gallenben. [V.] = 1. évf. 1908. 3. sz. 55-56.

39
CSEHOV, [Anton Pavlovics] Antal
Milyen a publikum. – – rajza. [Elb.] Orosz eredetiből [ford.] Sztripszky Hiador. = 1. évf. 1908. 3. sz. 56-58.

40
HARSÁNYI Zsolt
Félvér. [V.] = 1. évf. 1908. 3. sz. 58.

41
PÉTERFI Tibor
A kötelesség. [Elb.] = 1. évf. 1908. 3. sz. 58-60.

42
ORBÓK Attila
Az ital. [Elb.] = 1. évf. 1908. 3. sz. 60-61.

43
CSENGERI János
Euripidész. [Ért. 2. r.] = 1. évf. 1908. 3. sz. 27.
Előbb: 27.

44
PAPP József, Cs.
"Dante" [Alighieri]. [Ért.] = 1. évf. 1908. 3. sz. 64-66.

45
SEPRŐDI János
A hazai kis-oroszok között. [Ért.] 3. [r.] = 1. évf. 1908. 3. sz. 67-69.
Előbb: 7., 30.

46
Megjegyzések. = 1 évf. 1908. 3. sz. 69-72.
a. [DEKÁNI Kálmán] K.: A közös sír. – Petőfi Sándor családjának közös sírja.
b. Sz-g.: Cholnoky Jenő.
c. A Holnap. – A "holnaposok" kritikája. (Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka Ákos, Emőd Tamás, Juhász Gyula, Miklós Jutka).
d. Kuncz Jenő. – A bálványok bolondja című darabja kolozsvári bemutatójáról.
e. (s.): Magyar színpadi írók. – Janovits Jenő kolozsvári színigazgató dícsérete.
f. Sisak: Csermely János. – A festő bemutatása.
g. Színház és sport. – Új hetilap indul Kolozsvárt, szerk. Kiss Menyhért, ifj.
h. A Hunyadmegyei Történelmi Társaság ... közgyűlése Déván [Deva].

47
Az Erdélyi Irodalmi Társaság ... felolvasó ülése. = 1. évf. 1908. 3. sz. 72.

48
Krónika. = 1. évf. 1908. 3. sz. 72.
a. A visszautasított exlibris. – Kürthy György színész, ex libris-készítőről.
b. A Boccacio. – Anekdota Bartha Imre jogászról.

49
BARABÁS Ábel
A Petőfi-könyvtár. [Ért.] = 1. évf. 1908. 4. sz. 73-74.

50
FELSZEGHY Béla
Olvasás közben. [Friedrich] Nietzsche – Zarathustra. [Ért.] = 1. évf. 1908. 4. sz. 75.

51
[DAPSY Gizella] Nil.
Csókok. – Csak egyszer! ... [Vk.] = 1. évf. 1908. 4. sz. 76.

52
MEGYESY Vilmos
A fekete napsugár. [Elb.] = 1. évf. 1908. 4. sz. 77-80.

53
TARCSAFALVI Albert
Vágy. – Ősszel az erdőben. [Vk.] = 1. évf. 1908. 4. sz. 80.

54
DE AMICIS, Edmondo
Az íróasztal. [Ért.] Olaszból. [ford. Cs. Papp József] Szamosmenti. = 1. évf. 1908. 4. sz. 80-82.

55
[DEÁK Albert] Köpetzi Boóz D. Albert
Őszi felhők. [V.] = 1. évf. 1908. 4. sz. 82.

56
GYALLAY Domokos
Megváltozott-e a világ? [Elb.] = 1. évf. 1908. 4. sz. 82-85.

57
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Melyik a győztes? Elb. [2. rész]. = 1. évf. 1908. 4. sz. 85-88.
Előbb: 37., utóbb: 71.

58
REUF, Mehmed
A szerelem. [Elb.] Törökből [ford.] Vincze Frigyes. = 1. évf. 1908. 4. sz. 88-90.

59
[Aforizmák]. = 1. évf. 1908. 4. sz. 90.

60
Megjegyzések. = 1. évf. 1908. 4. sz. 91-94.
a. Előfizetési felhívás. Erdélyi Lapok.
b. Az EIT ... felolvasó ülése.
c. A lélek és az alkohol. – Lechner Károly előadása az Erdélyi Múzeum-Egyesületben.
d. Emlékkönyv Beöthy Zsolt születésének hatvanadik évfordulójára.
e. (-ó): Színi Gyulának novellás-könyve jelent meg a napokban ... – Lelki kalandok. Elbeszélések. Bp. 19908, Grill.
f. (-szl.-): Az élet őfelségéhez. – Miklós Jutka Nagyváradon megjelent verseskötete.
g. (=): Taft és Bryan. – Az amerikai elnökválasztásról. William Howard Taft és William Jannings Bryan elnökjelölt.
h. (=): Association. – A párizsi telefon-előfizetők szövetségéről.
i. [KELEMEN Lajos] Knls.: Geográfia és népköltés. – A székelységről.
j. Legifjabb Szász Károly egy kötet költeményre hírdet előfizetést ... – Álmok, emlékek. Válogatott költemények. Marosvásárhely, 1908.
k
. Virágénekek című verses kötetére hírdet előfizetést P. Jánossy Béla ...
l. Mehmed Reuf. A török elbeszélőről.
m. Az EIT felolvasó ülése.

61
Krónika. = 1. évf. 1908. 4. sz. 94-95.
(-s): Victorian Sardou. [Nekr.]

62
A szerkesztőség izenetei. = 1. évf. 1908. 4. sz. 95.

63
Előfizetési felhívás. = 1. évf. 1908. 4. sz. 96.

64
APÁTHY István
Aggodalmak, remények. [Ért.] = 1. évf. 1908. 5. sz. 97-98.

65
OLÁH Gábor
Könyvek városában. [V.] = 1. évf. 1908. 5. sz. 99.

66
CHOLNOKY Jenő
A sao-hszingi temető. [Elb. 1. r.] = 1. évf. 1908. 5. sz. 99-102.
Utóbb: 83.

67
NEVICZKY János
Az ősöm. [V.] = 1. évf. 1908. 5. sz. 102.

68
KÉSMÁRKY Róza, B.
Különbség. [Elb.] = 1. évf. 1908. 5. sz. 103-107.

69
KISS Menyhért
Ének. [V.] = 1. évf. 1908. 5. sz. 107.

70
DE AMICIS, Edmondo
A kis Garibaldista. [Elb. 1. r.] Olaszból [ford.] Cs. Papp József. = 1. évf. 1909. 5.sz. 107-109.
Utóbb: 99.

71
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Melyik a győztes? Elb. [3. r.] = 1. évf. 1908. 5. sz. 110-113.
Előbb: 37., 57.

72
SEBESTYÉN József, K.
A szentpéteri templom. [Tan.] = 1. évf. 1908. 5. sz. 113-114.
Stein János képei.

73
GYULAI György
Az ékszer. [V.] = 1. évf. 1908. 5. sz. 114-115.

74
[Aforizmák]. = 1. évf. 1908. 5. sz. 115.

75
Megjegyzések. = 1. évf. 1908. 5. sz. 116-119.
a. Erdélyi Lapok. [Ism.] = 1. évf. 1908. 5. sz.
b. -rk-.: Erzsébet napja. – Erzsébet osztrák császárné, magyar királynéról.
c. [DEKÁNI Kálmán] K.: André. (Rudyard Kipling egy verséről).
d. Irodalmi disznóságok. – Szomory Dezső könyvének elmarasztalása.
e. L. J.: A sajtónak is volt néhány érdekessége az elmúlt napokban. – Feszl Géza.[Nekr.]
f. A Múzeumegyesület népszerű előadásai ...- Apáthy István Az öregségről és a halálról című előadása az Erdélyi Múzeum-Egyesületben.
g. A nemzeti munka Hunyadmegyében. – A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat megalakulásáról.
h. Szávay Gyula két új kötetére hírdet előfizetést ... – Szávay Gyula – Géczy István: Világosság. Drámai költemény. – Szávay Gyula: Az ezüstpohár és más újabb versek.

76
Krónika. = 1. évf. 1908. 5. sz. 119-120.

77
A szerkesztőség izenetei. = 1. évf. 1908. 5. sz. 120.

78
[DÓZSA Endre]
Karácsony. [Ért.] = 1. évf. 1908. 6. sz. 121-122. – A szerző fényképével.

79
MÁRKI Sándor
Thaly Kálmán. [Ért.] = 1. évf. 1908. 6. sz. 122-124.

80
GOETHE, [Johann Wolfgang v.]
Torquato Tassojából. [V.] [Ford.]: Csengeri János. = 1. évf. 1908. 6. sz. 124-127.

81
GYÓNI Géza
Betlehemesek. [V.] = 1. évf. 1908. 6. sz. 127.

82
[DAPSY Gizella] Nil.
Fiatalság. [Elb.] = 1. évf. 1908. 6. sz. 127.

83
CHOLNOKY Jenő
A shao-hszingi temető. [Elb. 2. r.] = 1. évf. 1908. 6. sz. 132-133.

84
JÉKEY Aladár
Öreg nóta. – Ide lenn. [Vk.] = 1. évf. 1908. 6. sz. 134.

85
KOVÁCS Dezső
Levél a filegoriából. [Elb.] = 1. évf. 1908. 6. sz. 135-136.

86
PAPP Dezső, Nógrádi
Dalok. [V.] = 1. évf. 1908. 6. sz. 136.

87
ORBÓK Attila
A lila sáv. Drámai jelenet. = 1. évf. 1908. 6. sz. 137-140.

88
N.
Oláh Gábor. = 1. évf. 1908. 6. sz. 140.

89
Megjegyzések. = 1. évf. 1908. 6. sz. 141-143.
a. Előfizetési felhívás. – Erdélyi Lapokra.
b. Dózsa Endre arcképével kezdjük meg az Erdélyi Lapok illusztrálását. – Címlapon.
c. Az EIT november 29-én tartotta harmadik ülését ...
d. (-szl.-): Jó könyvek. [Ism.] – Lőrinczy György: A rétek lelke. – Szávay Gyula: Az ezüst pohár és más versek. – Pakots József: Fiamhoz.
e. Boszniában karácsonyozó magyar véreinknek ...
f. [ORBÓK Attila] o.-a.-: A túlsó partról. – Salten Felix három egyfelvonásos szatírája bemutatójáról.
g. Karácsonyi képkiállítás. – Kolozsvári festők, rajzolók, szobrászok és műépítők kiállítása.
h. Színházi Újság. – Harsányi Zsolt és Incze Sándor induló hetilapjáról.
i. Új címképünket Csermely János festőművész készítette.
j. Kolozsvár műértő közönségét ... képkiállítás ... megnyitására ... meghívják a kiállító művészek.

90
Krónika. = 1. évf. 1908. 6. sz. 143.
A három Dózsa. – Balla Miklós költőről és Dózsa Endre alispánról szóló anekdota.

91
A szerkesztőség izenetei. = 1. évf. 1908. 6. sz. 144.

92
[DEKÁNI Kálmán] K.
Jékey Aladárnak. [Ért.] = 2. évf. 1909. 1. sz. 1-2.

93
JÉKEY Aladár
Fehér virág. [V.] = 2. évf. 1909. 1. sz. 2.

94
PRÖHLE Vilmos
A megifjodott Törökország. [Ért.] = 2. évf. 1909. 1. sz. 2- 4.

95
BEDŐ Ferencz
András-diák életéből. [Elb.] = 2. évf. 1909. 1. sz. 4-9.

96
ORBÓK Loránt [Loránd]
A muff. [Elb.] = 2. évf. 1909. 1. sz. 9-11.

97
T. Gy.
Graf Jakab. [Ért.] = 2. évf. 1909. 1. sz. 11.

98
BODOR Aladár
Fajok harca. – Lehel kürtje. [Vk.] = 2. évf. 1909. 1. sz. 12.

99
DE AMICIS, Edmondo
A kis Garibaldista. [Elb. 2. r.] = 2. évf. 1909. 1. sz. 13-14.
Előbb: 70.

100
FRANCE, Anatole
Judea kormányzója. [Elb. Ford.]: K-n. = 2. évf. 1909. 1. sz. 14-15.

101
Árgus
A kolozsvári műtárlat. [Ism.] = 2. évf. 1909. 1. sz. 15-16.

102
[RÉVAI] Révay Károly
Hanyatlás. [V.] = 2. évf. 1909. 1. sz. 17.

103
SEBESI Samu
Ricza. – – elbeszélése. [1. r.] = 2. évf. 1909. 1. sz. 17-18.
Utóbb: 118., 134., 146., 160., 174., 185., 200., 212., 226., 241., 254., 268.

104
[Aforizmák. Írta: [Deák Albert] Köpetzi B. A. = 2. évf. 1909. 1. sz. 19.

105
Megjegyzések. = 2. évf. 1909. 1. sz. 20-22.
a. – -: Vis major .. – Az Erdélyi Lapok késének oka: a kolozsvári nyomdászok sztrájkja.
b. Mártonfi Lajos. [Nekr.]
c. Az "Utolsó könyv". – Zboray Aladár poszthumusz könyve. [Ism.]
d. (-ó): Vándor Iván novelláskönyvét, a "Köd-kisasszonyt" jóleső érzéssel teszi le az ember. ...[Ism.]
e. (-ó.): Elfeledett könyvek. [Ism.] – Juhász Gyula verseskötetéről.
f. V.- – : Ellopott uradalom. – Keszthely, Zalaegerszeg közötti Kopornoki uradalomról.
g. -a-: Harden felolvas. – Max Harden német újságíró. [Max Witkowski].
h. -ss: Steinheilné. – A férjgyilkos francia asszonyról.
i. Virágénekek. – P. Jánossy Béla verseskötetéről.
j. A Kolozsvári Festőiskola. – Felhívás beíratkozásra.

106
Krónika. = 2. évf. 1909. 1. sz. 22 -23.
Tommaso Salvini. – Az olasz színész méltatása.

107
A szerkesztőség izenetei. = 2. évf. 1909. 1. sz. 23.

108
SZÁDECZKY Lajos
Erdély műkincsei. [Ért. 1. r. Építészet, festészet]. = 2. évf. 1909. 2.sz. 25-28.

109
FABULA János
Merán. – Kis húgom albumába. – Káprázatok. [Vk.] = 2. évf. 1909. 2.sz. 29.

110
GYALLAY Domokos
Fodor Miklós megmenekül. [Elb.] = 2. évf. 1909. 2.sz. 30-32.

111
FARKAS Sándor
Jerünk, szivem! ... [V.] = 2. évf. 1909. 2.sz. 33.

112
KATÓ József
Az én lelkem ... [V.] = 2. évf. 1909. 2.sz. 33.

113
LECHNER Károly
Téves eszméink. [Ért. 1. r.] = 2. évf. 1909. 2.sz. 34-37.

114
SZÁSZ Károly, legifj.
Biztatás. – A Heine-dalokból. [Vk.] = 2. évf. 1909. 2.sz. 37.

115
[HORY Etelka] Gyarmathy Zsigáné, özv.
Egy pár képről. Csoma Ilona festőművész és Telegdy Árpád művészettörténeti író
? védelmében. = 2. évf. 1909. 2.sz. 38.

116
[GYÓNI GÉZA] (gy. g.)
[Dapsy Gizella] Nil. = 2. évf. 1909. 2. sz. 39.
Megjelent "Nálunk" című verseskönyve.

117
HARSÁNYI Zsolt
Csend. [Elb.] = 2. évf. 1909. 2.sz. 39-42.

118
SEBESI Samu
Ricza. – – elbeszélése. 2. [r.] = 2. évf. 1909. 2.sz. 42-43.
Előbb: 103., utóbb: 134., 146., 160., 174., 185., 200., 212., 226., 241., 254., 268.

119
Megjegyzések. = 2. évf. 1909. 2.sz. 44-46.
a. Olvasóinkhoz. – Előfizetési felhívás.
b. Az igric. – Fráter Loránd népdalénekesről.
c. (M.): Euripides magyarul. – Latzkóczy Mihály Herakles és Csengeri János Hippolytos fordításáról. [Ism.]
d. -i-s.: Legifj. Szász Károly: Versek. [Ism.]
e. -V.: P. Jánossy Béla virágénekei. [Ism.]
f. Az EIT ... felolvasó ... üléséről ...
g. -u.: A foglyok. – Plautus vígjátékának előadásáról. [Színikrit.]
h. Vármegyebál. – Jótékonysági bál Kolozs megyében.
i. -V.: Diplomás cselédlány. – Bossányi Ilona öngyilkosságáról.

120
Meghívó. Az EIT ... felolvasó ülésére. = 2. évf. 1909. 2.sz. 46.

121
Hargita.
Krónika. [V.] = 2. évf. 1909. 2.sz. 46-47.

122
A szerkesztőség izenetei. = 2. évf. 1909. 2.sz. 47.

123
Dr. -i -l.
Brand József. [Ért.] = 2. évf. 1909. 3.sz. 49-51. – Az orvosprofesszor fényképével.

124
DE GERANDO Félix
Algíri képek. A fehér város. – Egy néma nép. [Elb. 1. r.] = 2. évf. 1909. 3.sz. 51-54.
Előbb: 145.

125
GYÓNI Géza
Asszonyszív. – Magdolna vár. – Fogantatás. [Vk.] = 2. évf. 1909. 3.sz. 55.

126
[LONGI] LONGHI A. István
Illúziók. [Elb.] = 2. évf. 1909. 3. sz. 56-57.

127
BÁLINTITT József
A boldogság. [V.] = 2. évf. 1909. 3.sz. 55.

128
[DAPSY Gizella] Nil.
Visszajöttem. [V.] = 2. évf. 1909. 3.sz. 57.

129
[ÁPRILY] Jékely Lajos
Emberek. [V.] = 2. évf. 1909. 3.sz. 57.

130
SZÁDECZKY Lajos
Erdély műkincsei. [Ért.] 2. [r.] Építészet, festészet. = 2. évf. 1909. 3.sz. 58-60.
Előbb: 108., utóbb: 139.

131
LECHNER Károly
Téves eszméink. [Ért.] 2. [r.] = 2. évf. 1909. 3.sz. 60-64.
Előbb: 113., utóbb: 140.

132
Egy készülő verseskönyvből. Andor Gyula: Dalok. = 2. évf. 1909. 3.sz. 65.

133
SEBESTYÉN József
A minorita templom új mennyezetképei. = 2. évf. 1909. 3.sz. 66.
Kolozsvár, Lohr Ferenc secco képei.

134
SEBESI Samu
Ricza. – – elbeszélése. 3. [r.] = 2. évf. 1909. 3.sz. 67-68.
Előbb: 103., 118., utóbb: 146., 160., 174., 185., 200., 212., 226., 241., 268.

135
Megjegyzések. = 2. évf. 1909. 3.sz. 68-71.
a. Olvasóinkhoz. – Előfizetési felhívás, Erdélyi Lapok.
b. F-s.: A kolozsvári új egyetemi könyvtár.
c. -(s.)-: Szabolcska jubileumára. – A temesvári pap-költő, Szabolcska Mihály paposkodása 10. évfordulója.
d. A vármegyebál. – Kolozs megyei jótékonysági bál.
e. (-szl-): Büky Györgynek hívják ... [Ism.] – Úton a lelkemmel c. verseskönyve.
f. Az EIT ... – A felolvasó ülés elhalasztása.
g. [VASS Béla] -V.: A föld. – Az emberi segítségnyújtásról a földrengések kapcsán.
h. [VASS Béla] -ss.: Roosevelt a katedrán. – A volt amerikai elnök előadáskörúton: Berlin, Oxford, Páris (Sorbonne).
i. -ó: A pornográfiát igazán elismerésre méltó buzgósággal üldözik ... – A könyvkiadásról.
j. [VASS Béla] V.-: 150 korona egy emberéletért. – Egy pesti milliomos jutalmazta ennyivel életmentőjét.
k. [VASS Béla] V-: Két párbaj. – A párbaj ellen.

136
Meghívó ... az EIT felolvasó ülésére. = 2. évf. 1909. 3.sz. 71.

137
Krónika. = 2. évf. 1909. 3.sz. 71.
-p-f.: Catulle Mendés. – A francia író öngyilkossága?

138
[Bánffy Miklós] Kisbán Miklós. [Ért.] = 2. évf. 1909. 4.sz. 73-74.

139
SZÁDECZKY Lajos
Erdély műkincsei. [Ért. 3. r.] = 2. évf. 1909. 4.sz. 75-76.
Előbb: 108., 130.

140
LECHNER Károly
Téves eszméink. [Ért.] 3. [r.] = 2. évf. 1909. 4.sz. 76-80.
Előbb: 113., 131.

141
KUTHY Sándor
Ennyi. [V.] = 2. évf. 1909. 4.sz. 80.

142
FABULA János
Életmentés. [Elb.] = 2. évf. 1909. 4.sz. 80-82.

143
OLÁH Gábor
Esengés az Élethez. [V.] = 2. évf. 1909. 4.sz. 82.

144
BODOR Aladár
A cseppkő. [V.] = 2. évf. 1909. 4.sz. 83.

145
DE GERANDO Félix
Algíri képek. – A telepesek. [Elb. 2. r.] = 2. évf. 1909. 4.sz. 84-87.
Előbb: 124.

146
SEBESI Samu
Rica. – – elbeszélése. 4. [r.] = 2. évf. 1909. 4.sz. 87-90.
Előbb: 103., 118., 134., utóbb: 160., 174., 185., 200., 212., 226., 241., 254., 268.

147
Megjegyzések. = 2. évf. 1909. 4.sz. 91-95.
a. Az EIT ... felolvasó ülése ...
b. [DEKÁNI Kálmán] K.: A kivándorló. [Színikrit.] – Herczeg Ferenc színműve.
c. Kóbor istenek ... [Színikrit.] – Virányi Jenő operettje. Szöveg: Sebestyén Kálmán és Adorján László.
d. (-ó.): Elfeledett könyvek. [Ism.] – Ráskai Ferenc Tavasz felé c. verses könyve.
e. L-.: Új folyóiratok. – A család. Szerk. Ruttkay György, Az idő. Szerk. Ráskai Ferenc.
f. Az Arany János-Társaság ... – Az EIT pártoló tagjai sorába lép.
g. V.-: A ródli és egyebek. – A gyerekek téli szabadban való tartózkodásáról.
h. V.-: Halt, wer da!? – Egy postás balesete, mert nem tudott németül.
i. Lerombolt bérkaszárnynák. [sic!] – A lakbéruzsora ellen.
j. -ss-: Hervadó liliomok. [Színikrit.] – Leroux és Pierre Wolff francia írók színművéről.
k. Sebesi Samu írótársunktól új népszínművet ad elő ... a Kolozsvári Nemzeti Színház, A mákvirág címmel. [Színikrit.]
l. Gyóni Gézától ... "Szomorú szemmel" verskötet jelenik meg. [Ism.]
m. Felhők. Írta: Barabás Ábel. [Ism.] – A Petőfi-Könyvtár tanulmánykötete.

148
A szerkesztőség izenetei. = 2. évf. 1909. 4.sz. 95.

149
Hargita
Gróf Eszterházy Kálmán. [Ért.] = 2. évf. 1909. 5.sz. 97-98.
Fényképpel.

150
[ESTERHÁZY] Eszterházy Kálmán
Március 15-ike. = 2. évf. 1909. 5.sz. 98-101.

151
[DAPSY Gizella] Nil.
Mondd ... [V.] = 2. évf. 1909. 5.sz. 101-102.

152
PERSIÁN Gerő
Fogoly honvédek. [Ért.] = 2. évf. 1909. 5.sz. 103-104.

153
KISS Menyhért
Szamosparti álom. [V.] = 2. évf. 1909. 5.sz. 104.

154
DÁNÉR István
Mese a jókedvű mesterlegényről. [Elb.] = 2. évf. 1909. 5.sz. 104-107.

155
EMINESCU, [Mihail]
Mortua Est. [V.] Ford. Révai Károly. = 2. évf. 1909. 5.sz. 107-108.

156
BINDER Laura
Perasto. [Elb.] = 2. évf. 1909. 5.sz. 108-111.

157
VASS Béla
A tó. [V.] = 2. évf. 1909. 5.sz. 111.

158
CSENGERI János
Plautus "Foglyok" című vígjátéka. [1. r.] = 2. évf. 1909. 5.sz. 111-112.
Utóbb: 170.

159
LUGOSI József
Tamásy és Sándor kivégzéséről. = 2. évf. 1909. 5.sz. 112-114.
Két 48-as honvédtiszt, Sándor László és Tamásy őrnagy vértanúsága. Ld. még a 176-i tételt.

160
SEBESI Samu
Rica. – – elbeszélése. [5. r.] = 2. évf. 1909. 5.sz. 114-116.
Előbb: 103., 118., 134., 146., utóbb: 174., 185., 200., 212., 226., 241., 254., 268.

161
Megjegyzések. = 2. évf. 1909. 5.sz. 116-119.
a. Olvasóinkhoz. – Előfizetési felhívás, Erdélyi Lapok.
b. F.: Március idusán. (Egy arckép előtt). – Esterházy Kálmán.
c. Mákvirág. [Színikrit.] – Sebesi Samu népszínművének kolozsvári bemutatójáról.
d. Gyulai Pál – Petőfiről. [Ism.] – Gyulai Pál: Petőfi Sándor és lyrai költészetünk.
e. Az útitárs. A vámos. A boldogság. [Színikrit.] – Gyulai Farkas három egyfelvonásosának bemutatója a kolozsvári Nemzeti Színházban.
f. -Va: Agglegényadó a Balkánon. – Bulgáriában.
g. [Vass Béla] -ss.: A léghajózás doktorai. – A müncheni Technikai Főiskola adománya Wilbur Wright és Orville léghajósoknak.
h. Bé-: Egy feminista apostolnő. – Chappmann Catt (amerikai) milliárdosnő felolvasása – a feminizmus ellen!
i. la-: A masamód hercegnő. – Toselliné volt szász királyné munkavállalása.

162
Meghívó az EIT felolvasó ülésére ... = 2. évf. 1909. 5.sz. 119.

163
A szerkesztőség izenetei. = 2. évf. 1909. 5.sz. 119.

164
(s.)
Szvacsina Géza. = 2. évf. 1909. 6.sz. 121-122. – Fényképpel.

165
RADNÓTI Dezsőné
A nő Tompa költészetében. [Ért. 1. r.] = 2. évf. 1909. 6.sz. 122-126.

166
PAP Dezső, Nógrádi
Versek. 1. Én csak magamnak ... 2. Alföld. 3. Ha még egyszer ... = 2. évf. 1909. 6.sz. 127.

167
ORBÓK Lóránd
A boldogság titka. [Elb.] = 2. évf. 1909. 6.sz. 127-129.

168
JOLANDA
Férjvadászat. [Ért.] = 2. évf. 1909. 6.sz. 129-130.

169
FODOR Erzsike, K.
Leánykérés. [V.] = 2. évf. 1909. 6.sz. 130.

170
CSENGERI János
Plautus. "Foglyok" című vígjátéka. [Ért. 2. r.] = 2. évf. 1909. 6.sz. 130-132.
Előbb: 158.

171
KOLLMANN Dezső
Két levél. [V.] = 2. évf. 1909. 6.sz. 132-133.

172
KONRÁDI Dániel
Az alkohol és a fertőző betegségek. [Ért.] = 2. évf. 1909. 6.sz. 133-135.

173
-y-y.
Fővárosi levél. [Ért.] = 2. évf. 1909. 6.sz. 135-137.

174
SEBESI Samu
Rica. – – elbeszélése. (6.) [r.] = 2. évf. 1909. 6.sz. 137-139.
Előbb: 103., 118., 134., 146., 160., utóbb: 185., 200., 212., 226., 241., 254., 268.

175
LÁSZLÓ István
Dal. – Őszi est. [Vk.] = 2. évf. 1909. 6.sz. 139.

176
Megjegyzések. = 2. évf. 1909. 6.sz. 140-143.
a. Olvasóinkhoz. – Előfizetési felhívás, Erdélyi Lapok.
b. Márki Sándor kitüntetése. – római Societa Internazionale degl' Intellettvali tudományos, szépirodalmi és művészeti társaság tiszteleti tagjául választotta.
c. [DEKÁNI Kálmán] K.: Hivatalnok urak. [Színikrit.] – Földes Imre társadalmi színműve bemutatója.
d. Va.-: A "Tanítónő" az Akadémiában (!) – Bródy Sándor és az akadémiai Vojnich-díj.
e. -ss: Az anyaság és a társadalom. – Egy leányanya öngyilkossága.
f. k.-a.: Keletiek Nyugaton. (Úti leirat). [Ism.] – Oláh Gábor és Bodor Aladár könyvei.
g. V.-: A női hódítás iskolája. – Iskola Londonban.
h. (-ó.): Rabszolgák. [Ism.] – Vértesy Gyula novellái.
i. Tamás[y] és Sándor. – Sándor László és Tamásy őrnagy, 48-as tisztek vértanúságáról. Ld. még a 159-es tételt.

177
Meghívó az EIT felolvasó [ülésére]. = 2. évf. 1909. 6.sz. 143.

178
K. Z.
Kenessey Béla. [Ért.] = 2. évf. 1909. 7.sz. 147-148.

179
RADNÓTI Dezsőné
A nő Tompa [Mihály] költészetében. [Ért.] 2. [r.] = 2. évf. 1909. 7.sz. 149-151.
Előbb: 165.

180
ANDOR Gyula
Szomorú város. (Budapest). [V.] = 2. évf. 1909. 7.sz. 152.

181
KENESSEY Béla
Jób könyve. [Ért. 1. r.] = 2. évf. 1909. 7.sz. 152-156.
Utóbb: 189.

182
[BÁNFFY] Kisbán Miklós
A rettentő Safranics és a kis Borbálka. [Elb.] = 2. évf. 1909. 7.sz. 156-166.

183
FABULA János
Velencei strófeák. – Egyszer volt. – A gondola. – Addio, mia bella Napoli. [Elb. füzér].
= 2. évf. 1909. 7.sz. 166-169.

184
GYÓNI Géza
Don Juan végrendelete. [V.] = 2. évf. 1909. 7.sz. 169.

185
SEBESI Samu
Rica. – – elbeszélése. (7.) [r.] = 2. évf. 1909. 7.sz. 169-170.
Előbb: 103., 118., 134., 146., 160., 174., utóbb: 200., 212., 226., 241., 254., 268.

186
KRÜZSELYI [Erzsébet] Erzsike
Olajág. – Levél. [Vk.] = 2. évf. 1909. 7 sz. 171.

187
Megjegyzések. = 2. évf. 1909. 7 sz. 172-174.
a. Olvasóinkhoz. – Előfizetési felhívás, Erdélyi Lapok.
b. [ORBÓK Attila] (-o.a-.): Szomorú szemmel. [Ism.] – Gyóni Géza verseskötetéről.
c. Az EIT ... – Felolvasó üléséről.
d. (-szl.-): A nagy véletlen. (Ritoók Emma regénye). [Ism.]
e. [Orbók Attila] (o-a-.): Rajongók ... [Ism.] – Longi A. István elbeszélései.
f. Az EIT-nak érdekes ülése ...
g. V-: A béke húsvétja.
h. Erdélyi Bakter címmel ... élclap indult meg Kolozsvárt, szerk. Szuchán Elemér.
i. V-: Zendülés a Honvéd-menházban. – 48-as honvédek rossz soráról.

188
Krónika. = 2. évf. 1909. 7.sz. 174-175.
Névtelen levél ... Bölcsházy István úrnak, az Erdélyi Lapok főszedőjének.
Bodor Aladár védelmében.

189
KENESSEY Béla
Jób könyve. [Ért.] 2. [r.] = 2. évf. 1909. 8. sz. 179-182.
Előbb: 181. Fényképpel.

190
[DAPSY Gizella] Nil.
El nem küldött levelek. [V.] = 2. évf. 1909. 8. sz. 182-183.

191
BÁLINTITT József
A főügynök. [Elb.] = 2. évf. 1909. 8. sz. 183-185.

192
SZÁSZ Piroska, B.
Gyermekeimről. 1. Ő meg ne tudja. – 2. Már látom ... [Vk.] = 2. évf. 1909. 8. sz. 185.

193
JÁNOSSY Béla, P.
A vendég. [Elb.] = 2. évf. 1909. 8. sz. 185-188.

194
WASS György
Idyll a karácsonyfán. [V.] = 2. évf. 1909. 8. sz. 188-189.

195
VERSÉNYI György
Szánduj. [Elb.] = 2. évf. 1909. 8. sz. 189-190.

196
KUTHY Sándor
Gobelin. [V.] = 2. évf. 1909. 8. sz. 190.

197
Egy asszony (Bluette)
Nőiesség. [Ért.] = 2. évf. 1909. 8. sz. 191-192.

198
BYRON, [George Gordon]
(Varázsdal). – – Manfrédjéből. Ford. Komáromy Andor. = 2. évf. 1909. 8. sz. 193.

199
ORBÓK Attila
Helycsere. Jelenet. = 2. évf. 1909. 8. sz. 193-195.

200
SEBESI Samu
Rica. – – elbeszélése. 8. [r.] = 2. évf. 1909. 8. sz. 196-197.
Előbb: 103., 118., 134., 146., 160., 174., 185., utóbb: 212., 226., 241., 254., 268.

201
[Aforizma]. = 2. évf. 1909. 8. sz. 197.

202
Megjegyzések. = 2. évf. 1909. 8. sz. 198-201.
a. Szamosi János. [Nekr.]
b. Bálintitt József. – Méltatás az EIT-beli tagsága alkalmából.
c. Szádeczky Lajost ... az Akadémia ... rendes tagjának választotta.
d. Az EIT ... – Felolvasó ülés.
e. [DEKÁNI Kálmán] K.: Thury Zoltán Ilona című 3 felvonásos színművéről. [Ism.]
f. (-ó.): A fehér hegedű. [Ism.] – Kuthy Sándor verseskönyve.
g. A forrás tündére. [Színikrit.] – Reichardt Henrik operettje a Nemzeti Színházban.
h. (-szl.-): Két verseskönyvről. [Ism.] – Hangay Sándor és Gyagyovszky Emil munkái.
i. [VASS Béla] -ss.: Egy játékos, aki lop. – A szenvedélyes kártyajátékosokról.
j. [VASS Béla] Bé.: A házasságszédelgés alkonya. – Berlini újsághír.

203
KÁLMÁN János
Szamosi János. [Ért.] = 2. évf. 1909. 9. sz. 205-207. – Fényképpel.

204
PAP Dezső, Nógrádi
Nyugat. [V.] = 2. évf. 1909. 9. sz. 207-208.

205
VÉRTESY Gyula
A leszámolás. [Elb.] = 2. évf. 1909. 9. sz. 208-210.

206
PAP József, Cs.
Róma meghódítói. [Ism.] = 2. évf. 1909. 9. sz. 211-212.
Giuseppe Castelli regényéről.

207
[RÉVAI] Révay Károly
A bánya. [V.] = 2. évf. 1909. 9. sz. 212-213.

208
GYALLAY Domokos
A fakó csikó. [Elb.] = 2. évf. 1909. 9. sz. 213-216.

209
KISS Menyhért
Ének. [V.] = 2. évf. 1909. 9. sz. 216.

210
PRÖHLE Vilmos
Yamato lelke. [Ért.] = 2. évf. 1909. 9. sz. 217-220.

211
PASSERINI, G. L.
Egyedül ... [V.] Olaszból [ford.] Felszeghy Dezső. = 2. évf. 1909. 9. sz. 220.

212
SEBESI Samu
Rica. – – elbeszélése. 9. [r.] = 2. évf. 1909. 9. sz. 220-222.
Előbb: 103., 118., 134., 146., 160., 174., 185., 200., utóbb: 240., 254., 268.

213
[Aforizma. Írta]: Emmerlingné, P. M. = 2. évf. 1909. 9. sz. 223.

214
Megjegyzések. = 2. évf. 1909. 9. sz. 224-226.
a. Az Erdélyi Lapok új kiadóhivatala: Gámán János örököse.
b. [KELEMEN Lajos] (knls.): Gróf Bánffy György. – Az Erdélyi Múzeum levéltárának
egyik megalapozója, fő gyarapítója.
c. Tagválasztás az EIT-ben. – Tagajánlásokat kérnek.
d. Az EIT idei rendes zárt közgyűlése ...
e. ff.: Az Erdélyi Múzeum[-Egyesület] Képzőművészeti Szakosztálya ... gyűlése.
f. [VASS Béla] v.s.: Választási rendszerek. Írta gróf Bethlen György. [Ism.]
g. [VASS Béla] Va.: Török képek. – A mai török viszonyokról.
h. [Vass Béla] -ss.: Csak zajtalanul. – Hangtalan ágyú – füstnélküli lőpor, amerikai találmányok.

215
Krónika. = 2. évf. 1909. 9. sz. 226-227.
Orbók Attila Jókai Mór sírjáról.

216
Szerkesztői Üzenetek. = 2. évf. 1909. 9. sz. 227.

217
[DEKÁNI Kálmán] K.
Egy végrendelet. = 2. évf. 1909. 10. sz. 231-232.
Miksa Zsuzsánna végrendelete az EMKE javára. Fényképpel.

218
ALBISY Katalin
Szózat a néphez. [V.] = 2. évf. 1909. 10. sz. 232.

219
[RÉVAI] Révay Károly
Az aranyozott Krisztus-szobor. [Elb.] = 2. évf. 1909. 10. sz. 234-237.

220
DÁNÉR István
Az ötszázkilencvenkettes. [Elb.] = 2. évf. 1909. 10. sz. 237-238.

221
ZATHURECZKY Berta, Kelemenné
A Fekete-tó. Székely rege. [1. r.] = 2. évf. 1909. 10. sz. 238-242.
Utóbb: 233.

222
FARKAS Sándor
Mint mi is megbocsátunk ... [V.] = 2. évf. 1909. 10. sz. 242-243.

223
TÓTHFALUSI József
A Kemény Zsigmond Társaság munkaprogramja. = 2. évf. 1909. 10. sz. 243-244.

224
REVICZKY János
Leány. [V.] = 2. évf. 1909. 10. sz. 244-245.

225
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Képzőművészeti Szakosztálya. = 2. évf. 1909. 10. sz. 246-247. – Felhívás megalakulásra.

226
SEBESI Samu
Rica. – – elbeszélése. 10. [r.] = 2. évf. 1909. 10. sz. 247-249.
Előbb: 103., 118., 134., 146., 160., 174., 185., 200., 212., utóbb: 241., 254., 268.

227
SZILÁGYI Dezső
Bolond órák. [V.] = 2. évf. 1909. 10. sz. 249.

228
Megjegyzések. = 2. évf. 1909. 10. sz. 250-253.
a. Meghívó. – Az EIT közgyűlésére.
b. Két zászló. – Az egyetemi ifjúság zászlóavatási ünnepsége, Márki Sándor beszéde.
c. Zászlószentelés. – Az egyetemi ifjúság költséges zászlóavatási ünnepségéről.
d. Meltzl Hugó Petőfi tanulmányai. Petőfi-Könyvtár. 10.- [Ism.]
e. Kiss Menyhért. [Ism.] – Elbeszéléskötete ?
f. (-n.): Élet. – Új folyóirat, a Szent Imre Kollégium kiadása.
g. (-ó.-): Költemények belső versben. [Ism.] – Kőszegi László könyve.
h. V-: Összeesküvés a cárné ellen. – Merénylettervezet Velencében.

229
Dr. Lechner Károly. = 2. évf. 1909. 11. sz. [257].
Fényképpel.

230
JOLANDA
A nők és az automobil. [Ért.] Olaszból [ford. Cs. Papp József] Szamosmenti. = 2. évf. 1909. 11. sz. 258-259.

231
HÍDVÉGI Ernő
Színész-történetek. = 2. évf. 1909. 11. sz. 259-260.

232
POMPILJ, Vittoria Aganoor
Szerenád. – Egy menyasszony emlékkönyvéből. – Feljajdult ... [Vk.] Ford. Felszeghy Dezső. = 2. évf. 1909. 11. sz. 261-262.

233
ZATHURECZKY Berta, Kelemenné
A Fekete-tó. (Székely rege. 2. r.) = 2. évf. 1909. 11. sz. 262-265.
Előbb: 221.

234
ORBÓK Loránd
Post restante 25. [Elb.] = 2. évf. 1909. 11. sz. 265-267.

235
VÉRTESY Gyula
Elszállt hangulatok. [V.] = 2. évf. 1909. 11. sz. 267.

236
LONGI A. István
Leontin asszony. [Elb.] = 2. évf. 1909. 11. sz. 267-269.

237
VASS Béla
Hamburgi levél.[Ért.] = 2. évf. 1909. 11. sz. 269-271.

238
SASSI NAGY Ferenc
Az én édes anyám. [V.] = 2. évf. 1909. 11. sz. 271-272.

239
N. Gy.
A kolozsvári képkiállítás. = 2. évf. 1909. 11. sz. 272.

240
-r.
Nemzeti Színházunk. Hídvégi Ernő távozása. = 2. évf. 1909. 11. sz. 272-273.

241
SEBESI Samu
Rica. – – elbeszélése. 11. [r.] = 2. évf. 1909. 11. sz. 273-276.
Előbb: 103.,118.,134.,146.,160.,174.,185.,200.,212., 226.,241., utóbb: 254.,268.

242
Megjegyzések. = 2. évf. 1909. 11. sz. 277-280.
a. Az EIT ... közgyűléséről.
b. Az Erdélyi Múzeum legújabb száma. [Ism.]
c. Új lap. – Bohémia címmel, Longhi A. István szerkesztésében képzőművészeti, színházi és szépirodalmi lap indul Kolozsvárt.
d. [VASS Béla] V.: A Tanítónő sorsa. – Bródy Sándor darabjának betiltása Gyergyószentmiklóson.
e. [VASS Béla] -ss.: Epilogus a tornaversenyekhez. – A versenyek beszüntetéséről.
f. [VASS Béla] -a.: A krakkói istenítélet. – A puskaporos torony égése.
g. [VASS Béla] Bé.: Érett gyermekek. – Koraérett gyerekek tragédiája.
h. Házassági szerződés. – A Daily Telegraph híradása az amerikai gyakorlatról.
i. [VASS Béla] -la: Az eszkimó és a fóka. – Az Országos Orvos-Szövetség körirata.

243
Dr.
Gróf Majláth Gusztáv Károly. [Ért.] = 2. évf. 1909. 12. sz. 283-284.
Fényképpel.

244
DÓZSA Endre
A régiekről. [Ért.] = 2. évf. 1909. 12. sz. 284-285.

245
KOVÁCS Dezső
Az újakról. [Ért.] = 2. évf. 1909. 12. sz. 286.

246
KOMLÓS Aladár
Várni. [V.] = 2. évf. 1909. 12. sz. 286.

247
JÉKEY Aladár
Tambura. [V.] = 2. évf. 1909. 12. sz. 287.

248
EURIPIDES
Medeájából. [Tr. Ford.] Csengeri János. = 2. évf. 1909. 12. sz. 288-290.

249
KOVÁCS Dezső
A kaland. [Elb.] = 2. évf. 1909. 12. sz. 290-293.

250
[DAPSY Gizella] Nil.
Tavaszok. [V.] = 2. évf. 1909. 12. sz. 293-294.

251
ORBÓK Attila
Aimée. Dráma egy felvonásban. [1. r.] = 2. évf. 1909. 12. sz. 294-297.
Utóbb: 267.

252
[delta]
A kávéházból. [Elb.] = 2. évf. 1909. 12. sz. 297-299.

253
ANDOR Gyula
Apám. – Szeretném ... [Vk.] = 2. évf. 1909. 12. sz. 299.

254
SEBESI Samu
Rica. – – elbeszélése. 12. [r.] = 2. évf. 1909. 12. sz. 299-301.
Előbb: 103., 118., 134., 146., 160., 174., 185., 200., 212., 226., 241., utóbb: 268.

255
[Aforizma. Írta]: Emmerlingné, P. M. = 2. évf. 1909. 12. sz. 301.

256
Megjegyzések. = 2. évf. 1909. 12. sz. 302-305.
a. Előfizetési felhívás. – Erdélyi Lapok.
b. -a.: Álmok és ábrándok. – Sziklay György verseskönyve.
c. (-n.): Járok a tarlón. – Vermes Ernő verseskönyve.
d. A régiekről és az újakról. – Az EIT közgyűlése: elnöki megnyitó, titkári jelentés.
e. Somló Emma. – A színművésznő méltatása.
f. Mesék a most élő királyoknak. [Ism.] – Ercole Luigi Morselli könyvéről.
g. va-: Lateiner nyomorúság. – Szász József diplomás lopása.
h. -é.: A legújabb magyar siker. – A monacói nemzetközi motorosverseny győztese Korvin főhadnagy.
i. V.: Újabb Messina. – Földrengés a francia Rivierán.
j. [Vass Béla] -ss.: A Henrik-herceg-út. – A német császár öccsének budapesti látogatása.
k. Bé-: Jáger Mari. – Gyilkos.

257
Szerkesztői Üzenetek. = 2. évf. 1909. 12. sz. 305.

258
F.
A mi olaszunk. [Ért.] = 2. évf. 1909. 13. sz. 209-310.

259
MADELINE, Giovanni
Franceschina. [Elb.] = 2. évf. 1909. 13. sz. 310-312.

260
FELSZEGHY Oszkár
Metamorphosis. [Elb.] = 2. évf. 1909. 13. sz. 312-313.

261
Közös úton. [Vk.] = 2. évf. 1909. 13. sz. 314. – BERDE Mária: Találkozás. – HARSÁNYI Zsolt: Húsvét. – INDIG Ottó: Levél. – NÉMETH Andor: Melisande.

262
N.
Szomorúság tarlóján. = 2. évf. 1909. 13. sz. 315-316.
Vértessy Gyula versei.

263
KRÜZSELYI [Erzsébet] Erzsike
Tavaszkor. [V.] = 2. évf. 1909. 13. sz. 316.

264
KOVÁCS Dezső
Közös úton. [Ért.] = 2. évf. 1909. 13. sz. 316-318.

265
DENGYEL István
A tegnap éjjel ... [V.] = 2. évf. 1909. 13. sz. 319.

266
VEZSENYI Béla
Dante paradicsoma. = 2. évf. 1909. 13. sz. 319-322.
A Divina Commedia 3. része. Prózára átírta és magyarázta Cs. Pap József.

267
ORBÓK Attila
Aimée. Dráma egy felvonásban. 2. [r.] = 2. évf. 1909. 13. sz. 322-326.
Előbb: 251.

268
SEBESI Samu
Rica. – – elbeszélése. 13. [ befejező r.] = 2. évf. 1909. 13. sz. 326-328.
Előbb: 103., 118., 134., 146., 160., 174., 185., 200., 212., 226., 241., 254.

269
[Aforizmák. Írta]... Jókai [Mór]. = 2. évf. 1909. 13. sz. 328.

270
Megjegyzések. = 2. évf. 1909. 13. sz. 329-332.
a. A szolgabíró. – Hankó Veres Károly Kolozs vármegye főszolgabírója.
b. A Kemény Zsigmond Társaság közgyűlése.
c. A levelesládák veszedelmei. – Kérik, hogy a házaknál kallódó leveleket az Erdélyi Nemzeti Múzeumnak ajánlják fel.
d. [WASS György] w.: A vármegye képei. – Az EME Képzőművészeti Szakosztályáról.
e. [VASS Béla] V-: A rikkancs-poéta. [Ism.] – Bakti Gyula "Vergődések" című kötete.
f. [VASS Béla] -a: Szabad órák cím alatt jelentek meg Szegeden Mátrai Ferenc Béla elbeszélései. [Ism.]
g. [VASS Béla] – l: Magyar szenzációk. – A nyári időszak eseményei.
h. [Vass Béla] Bé-: Az őrültség széruma. – Dr. Munch H. felfedezése.
i. [Vass Béla] -ss.: Újabb világesemények. – Világpolitika.
j. (m.): A román királyné Borszéken. – Carmen Sylva.
k. Aimée. [Ism.] – Orbók Attila egyfelvonásosa könyvalakban is megjelent.

271
H. V.
Kovács Gyula. [Ért.] = 2. évf. 1909. 14. sz. 337-339.

272
FELSZEGHY Dezső
Tíz év. Emlékezés E. Kovács Gyulára. – A szellem él. [Vk.] = 2. évf. 1909. 14. sz. 340.

273
[RÉVAI] Révay Károly
Démon. [Elb.] 1. [r.] = 2. évf. 1909. 14. sz. 340-344.

274
NÉMETH Andor
Tavaszi szimfónia. [Elb.] = 2. évf. 1909. 14. sz. 344-347.

275
Bluette
A nő és az alkohol. [Ért.] = 2. évf. 1909. 14. sz. 347-350.

276
TARCSAFALVI Albert
A magyar földmíveshez. [V.] = 2. évf. 1909. 14. sz. 350.

277
GYALLAY Domokos
A kuvasz. [Elb.] = 2. évf. 1909. 14. sz. 351.

278
VERSÉNYI György
Játszó gyermekek. [V.] = 2. évf. 1909. 14. sz. 362.

279
[Új Könyvek. Ism.]. = 2. évf. 1909. 14. sz. 352-353.
-andi.: Írásokról való írás. – Ady Endre: Új csapáson. – Babits Mihály: Levelek Irisz koszorújából. – Orbók Attila: Aimée. – Bíró Lajos: Férfiak.

280
(gl.)
Az Operaház jubileuma. = 2. évf. 1909. 14. sz. 353-354.
Megnyitásának 25. évfordulója.

281
VASS Béla
Pesti levél. [Ért.] = 2. évf. 1909. 14. sz. 354-355.

282
Megjegyzések. = 2. évf. 1909. 14. sz. 356-359.
a. FELSZEGHY Dezső: Bleriot. [V.]
b. MÁRKI Sándor: Martin Lajos halálára. [Nekr.]
c. E. Kovács Gyula. – Emlékezés.
d. Az EIT tagválasztó és tisztújító közgyűlése.
e. A nők és az alkohol. – Bluette cikkéről.
f. E. Kovács Gyuláné halála. [Nekr.] – Kovácsné-Pataky Rózsa.
g. -a-: Hamburgi győzelmünk. – A pesti Pannónia Evező Klub szenior-nyolcasa nyerte meg a nyolcevezős versenyt, s ezzel Hamburg város díját.
h. [Vass Béla] Bél-: Az elmegyógyintézetekben. – Az idegszanatóriumokkal való visszaélésekről.
i. [Vass Béla] -ss.: A bihari úri rablók. – A troppani Popeszku Aurél kleptomániás – mint jegyző!
j. (gy.): Az új mérnökdoktor. – A budapesti műegyetem József főherceget tiszteletbeli doktorává avatja.
k. [Vass Béla] V-: Thawt Engline. – Hamis tanú gyilkossági ügyben.
l. [Vass Béla] -la: Katonatisztek takarékpénztára. – Osztrák példa.
m. A nyári színház harmincöt évi szolgálat után immáron teljesen eltünt a föld színéről.

283
Az Erdélyi Lapok ... = 2. évf. 1909. 14. sz. 359-360. – Előfizetési felhívás.

284
Szerkesztői Üzenetek. = 2. évf. 1909. 14. sz. 360.

285
Nulla.
Gróf Bethlen Bálint. [Ért.] = 2. évf. 1909. 15. sz. 365-367. – Fényképpel.

286
PRÖHLE Vilmos
Magrebi. [Ért.] = 2. évf. 1909. 15. sz. 367-370.

287
KISS Menyhért
Utak. [V.] = 2. évf. 1909. 15. sz. 370.

288
KOVÁCS Dezső
Az éj. [V.] = 2. évf. 1909. 15. sz. 370-374.

289
ORBÓK Loránd
Jantschi. [Elb.] = 2. évf. 1909. 15. sz. 374-376.

290
SZÁSZ Károly
Régi kertünkben. – Viszontlátás. [Vk.] = 2. évf. 1909. 15. sz. 376-377.

291
DÁNÉR István
Elmondás. [V.] = 2. évf. 1909. 15. sz. 377.

292
[RÉVAI] Révay Károly
Démon. [Elb.] 2. [r.] = 2. évf. 1909. 15. sz. 380.
Előbb: 273.

293
GYÓNI Géza
Aratás nélkül. [V.] = 2. évf. 1909. 15. sz. 380.

294
VAJTHÓ László
Merlin. [V.] = 2. évf. 1909. 15. sz. 380.

295
Innominata
A szigorú mama. [Elb.] = 2. évf. 1909. 15. sz. 381-383.

296
Megjegyzések. = 2. évf. 1909. 15. sz. 384-387.
a. Világos. – Emlékezés a fegyverletételre.
b. Mit csinálnak a német színészek? – A naturalista színjátszás kritikája.
c. -andi: [Új könyvek. Ism.] – Gellért Oszkár: A deltánál. – Kemény Simon: Lamentációk. Móricz Zsigmond: Hét krajcár.
d. [Vass Béla] -ss.: A munka színháza. – A legújabb budapesti színház, amelyet a munkások szakszervezetének a palotájában építtet a vezetőség.
e. V-: Detlev von Liliencron. [Nekr.]
f.-a-: A repülő ember. – A repülés jövője.
g. Bé-: A barcelonai zendülés. – A spanyolországi állapotokról.
h. Franciák és németek és magyarok. – A repülésről.

297
[Erdélyi Lapok. Fizetési felszólítás]. = 2. évf. 1909. 15. sz. 387.

298
[BOROS György] B. Gy.
Ferencz József. [Ért.] = 2. évf. 1909. 16. sz. 393-395.
A püspök fényképével.

299
KEATS, John
La belle dame sans merci. – – balladája. Angolból [ford.] Hegedűs István. = 2. évf. 1909. 16. sz. 395.

300
HANGAY Sándor
Balassa [Bálint], Csokonai [Vitéz Mihály], Petőfi [Sándor]. [Ért.] = 2. évf. 1909. 16. sz. 395-398.

301
PAPP József, Cs.
Türr István hátrahagyott írásai. [Ért.] = 2. évf. 1909. 16. sz. 398-400.

302
[PAPP József, Cs.] Szamosmenti
Dante [Alighieri] hamvai. [Ért.] = 2. évf. 1909. 16. sz. 400-402.

303
VASS Béla
Jelenések. [V.] = 2. évf. 1909. 16. sz. 402.

304
PAPP Dezső, N[ógrádi]
Versek: Virágének. – Várok reád ... – Emlékül. = 2. évf. 1909. 16. sz. 403.

305
NÉMETH Andor
Erotika. [Elb.] = 2. évf. 1909. 16. sz. 404-405.

306
[Új Könyvek. Ism.] = 2. évf. 1909. 16. sz. 405-406.
-andi.:[August] Strindberg Ágost: A boldogok szigete. – Anatol[e] France: A pingvinek
szigete.

307
FELSZEGHY Dezső
A trón. Szomorújáték. [1. r.] = 2. évf. 1909. 16. sz. 407-410.
Utóbb: 324., 338., 352., 372.

308
FARKAS Sándor
A kis fiam ... [V.] = 2. évf. 1909. 16. sz. 411.

309
Megjegyzések. = 2. évf. 1909. 16. sz. 412-415.
a. Az EIT ... tisztújító és tagválasztó [közgyűlése].
b. A nemzetközi orvoskongresszus. – Budapesten.
c. Neveljünk iparosokat! – Propaganda.
d. Farkas Sándor, az Erdélyi Lapok poétamunkatársa ... Fejért ref. papja lett.
e. [Ács] Áts Ferenc. – Impresszionista festőművész.
f. Shackleton hadnagy. – Az állami támogatásról.
g. A hitel. – Az aradi szabómesterek összefogása a hitel ellen.
h. A szlatinai "merénylet". – Az újságok hamis képe a nemzetiségi kérdésről.
i. Kolera. – Az oroszországi járványról.
j. A bankrablásokhoz. – Elszaporodásukról.

310
[Erdélyi Lapok. Fizetési felszólítás]. = 2. évf. 1909. 16. sz. 415.

311
Szerkesztői Üzenetek. = 2. évf. 1909. 16. sz. 415.

312
Udrándszky László. [Ért.] = 2. évf. 1909. 17. sz. 421-422.
A kolozsvári egyetem új rektora, fényképpel.

313
MANTEGAZZA, Paolo
A boldogság könyve. [Részlet]. Olaszból [ford.] p-f [Cs. Papp József]. = 2. évf. 1909. 17. sz. 422-424.

314
SZABOLCSKA Mihály
Ünneplés közt. [V.] = 2. évf. 1909. 17. sz. 424.

315
ORBÓK Loránd
Isogi útja. Japán mese. = 2. évf. 1909. 17. sz. 425.

316
[RÉVAI] Révay Károly
Kerestelek! ... [V.] = 2. évf. 1909. 17. sz. 426.

317
WASS György
A gyöngyhalász. [V.] = 2. évf. 1909. 17. sz. 426.

318
ISAC Emil
A költő. [Elb.] = 2. évf. 1909. 17. sz. 427-428.

319
Görög dalköltőkből. 1. (ALKMAN): Nyugalom. – 2. (IBYKOS): Eros, újra Eros! [Ford.] Csengeri János. = 2. évf. 1909. 17. sz. 428.

320
SZENDE Arisztid
A waterlooi csata. [Ért.] = 2. évf. 1909. 17. sz. 428-431.

321
Új könyvek. [Ism.] = 2. évf. 1909. 17. sz. 432.
-andi.: Hauptmann, Gerhard: Florian Geyer. – Isac Emil: Modern impressziók és benyomások.

322
ANDOR Gyula
Kérkedve szól ... – Kápráztató ... [Vk.] = 2. évf. 1909. 17. sz. 433.

323
[BÁNFFY Miklós ?] -y-s.
Az EMKE. = 2. évf. 1909. 17. sz. 323.
Fennállásának 25 éve.

324
FELSZEGHY Dezső
A trón. Szomorújáték. [2. r.] = 2. évf. 1909. 17. sz. 435-439.
Előbb: 307., utóbb: 337., 351., 372.

325
KATÓ József
Pacsirtadalok. [V.] = 2. évf. 1909. 17. sz. 439.

326
Megjegyzések. = 2. évf. 1909. 17. sz. 440-442.
a. Az Erdélyi Lapok. – Egyéves a folyóirat. – Előfizetési felhívás.
b. A nagyasszony. – Erzsébet osztrák császárné, magyar királyné halálának évfordulója.
c. Türr tábornok írásai. – Türr István hagyatéka körüli vita.
d. Az EIT új tagjai. – Ferencz József unit. püspök, Majláth Gusztáv róm. kath. püspök, Szabó Jenő pap, Kiss Ernő tanár, Boros György unit. theol. dékán.
e. Galilei messzelátója. – 300 éves.
f. Cook vagy Peary? – James Cook és Robert Edwin Peary, Északi sark.
g. A waterlooi csata. – A közölt részlet Szende Arisztid: Napoleon könyvéből való.

327
Szinház [Színikrit.] = 2. évf. 1909. 17. sz. 442-443.
a. A Császár katonái. – Földes Imre darabja a színházban.
b. G.: Színházi zene. – Jacobi Viktor és Martos Ferenc operettje: A Jánoska. – A cigánybáró felújítása.
c . -y.: A Jánoska. – Elmarasztaló kritika Jacobi Viktor és Martos Ferenc operettjéről.

328
Az irodalmi társaság új tagjai. (EIT). = 2. évf. 1909. 18. sz. 449-450.
Kiss Ernő főgimn. tanár, Boros György unit. teol. dékán, Szabó Jenő kézdivásárhelyi pap.

329
[DAPSY Gizella] Nil.
El nem küldött levelek. [V.] = 2. évf. 1909. 18. sz. 451.

330
VERSÉNYI György
Gyermektörténetek. [Elb.] = 2. évf. 1909. 18. sz. 452-454.

331
KISS Ernő
Vörösmarty [Mihály] és Petőfi [Sándor]. = 2. évf. 1909. 18. sz. 454-455.

332
FELSZEGHY Oszkár
A márványszobor. [Elb.] = 2. évf. 1909. 18. sz. 456-459.

333
KISS Menyhért
Változatok. [V.] = 2. évf. 1909. 18. sz. 459.

334
A külföld irodalmából. [Ism.] = 2. évf. 1909. 18. sz. 459-461.
Kielland, Axel: A mocsár. Norvégból ford. Orbók Attila.

335
KOMLÓS Aladár
Bolondság álmodni. [V.] = 2. évf. 1909. 18. sz. 461.

336
VAJTHÓ László
Hervadás. [V.] = 2. évf. 1909. 18. sz. 461.

337
FELSZEGHY Dezső
A trón. Szomorújáték. [3. r.] = 2. évf. 1909. 18. sz. 462-468.
Előbb: 307., 324., utóbb: 351., 372.

338
Megjegyzések. = 2. évf. 1909. 18. sz. 469-471.
a. [MAKKAI Ernő] M. E.: Thaly Kálmán meghalt. [Nekr.]
b. Simó Lajos. [Nekr.]
c. -nd.: Hauptmann, Gerhard: A szegény Henrik. – – drámája. [Színikrit.]
d. [Vass Béla] : Tizennégy évig jezsuita. [Ism.] – Paul Hoensbroeck önéletrajza.
e. Tüzek címmel Szenkovitsné Rusz Rózsika ... előfizetést hirdet ... verskötetére.

339
Meghívó ... = 2. évf. 1909. 18. sz. 471. – EIT felolvasó ülés.

340
SZÍNHÁZ. [Színikrit.] = 2. évf. 1909. 18. sz. 471-472.
a. Hanka. – Zapolszky Gabriella darabja a kolozsvári Nemzeti Színházban.
b. Bánk bán. – Az előadás dícsérete.
c.: Operette-újdonság. – Leon Victor és Fall Leo: Elvált asszony.

341
Szerkesztői Üzenetek. = 2. évf. 1909. 18. sz. 472.

342
SZÁDECZKY Lajos
Dayka, Kazinczy, Thaly. [Ért.] = 2. évf. 1909. 19. sz. 473-479.

343
SZABOLCSKA Mihály
Az én kis lányom ... [V.] = 2. évf. 1909. 19. sz. 479.

344
CSENGERI János
Szamosi János emlékezete. [Ért. 1. r.] = 2. évf. 1909. 19. sz. 479-481.
Utóbb: 371., 384.

345
APÁTHY István
A virágzó galagonyához. – Vadrózsa ne virulj ... – A világnak. [Vk.] = 2. évf. 1909. 19. sz. 481-482.

346
MANTEGAZZA, Paolo
Az új biblia szelleme. [Részl.] Olaszból [ford.] Cs. Papp József. = 2. évf. 1909. 19. sz. 482-485.

347
GYALUI Farkas
Katonatemetés. [Elb.] = 2. évf. 1909. 19. sz. 485-487.

348
PETHŐ Tibor
Ébredés. [V.] = 2. évf. 1909. 19. sz. 487.

349
BOROS György
A fellegek közt. [Ért.] = 2. évf. 1909. 19. sz. 487-488.

350
VÉRTESY Gyula
Sötét madár. [V.] = 2. évf. 1909. 19. sz. 488.

351
FELSZEGHY Dezső
A trón. Szomorújáték. [4. r.] = 2. évf. 1909. 19. sz. 488-494.
Előbb: 307., 324., 337., utóbb: 372.

352
VASS Béla
Keresztúton. [V.] = 2. évf. 1909. 19. sz. 494.

353
Művészet. = 2. évf. 1909. 19. sz. 495-496.
BÁLINTITT József: A secessioról.

354
Új Könyvek. [Ism.] = 2. évf. 1909. 19. sz. 496-497.
a. (-ón.): Kárpáti Aurél versei. [Ism.] – Az én örökségem címmel.
b. Magyar symphoniák. [Ism.] – Kozma Andor új verseskönyve.
c. [DEKÁNI Kálmán] K.: Új novellák. – Kiss Menyhért előfizetést hirdet új kötetére.

355
SZÍNHÁZ. [Színikrit.] = 2. évf. 1909. 19. sz. 497-498.
a. [DEKÁNI Kálmán] K.: Vakmerő játék. – Ernst Didring darabja.

356
ZENE. [Zenekrit.] = 2. évf. 1909. 19. sz. 498-499.
a. Dr. Székelyhídi Ferenc búcsúja. – A tenorista az Operaházhoz szerződött.
b. G.: Pillangó kisasszony. – Giacomo Puccini operája bemutatója.

357
Megjegyzések. = 2. évf. 1909. 19. sz. 499-500.
a. A hazugság dekadenciája. – Mark Twain előadásáról.
b. V.: Ellopott vizek. – Budapest vízellátása.
c. Az EIT felolvasó [ülése].
d. A legújabb lovagrend. – Az Udvariasság Lovagrendje Saint-Louisban.

358
DÓZSA Endre
Az első Wesselényi Miklós emlékezete. 1809-1909. [Ért.] [Nekr.] = 2. évf. 1909. 20.sz. 505. – Fényképpel.

359
BERZSENYI Dániel
Wesselényi [Miklós] hamvaihoz. 1810. – – elégiája. [V.] = 2. évf. 1909. 20.sz. 506.

360
HEGYESY Vilmos
Id. báró Wesselényi Miklós. [Ért.] = 2. évf. 1909. 20.sz. 507-510.

361
KEMÉNY Zsigmond
[Wesselényi Miklósról. 1. r.]. = 2. évf. 1909. 20.sz. 510.

362
WERSÉNYI György
Emlékezem ...[Id. Wesselényi Miklós]. = 2. évf. 1909. 20.sz. 511-512.

363
FELSZEGHY Dezső
Wesselényi. (Óda). = 2. évf. 1909. 20. sz. 512-513.
Id. Wesselényi Miklós.

364
ÚJFALVY Sándor
Wesselényi Miklósról. – – emlékiratából kiadja: Gyalui Farkas. = 2. évf. 1909. 20. sz. 513-514.

365
KEMÉNY Zsigmond
Id. Wesselényi Miklósné Cserey Heléna. = 2. évf. 1909. 20.sz. 514.
Fényképpel.

366
[KISS Ernő] k. e.
Wesselényi és Kazinczy. = 2. évf. 1909. 20.sz. 515-516.
Id. Wesselényi Miklós és Kazinczy Ferenc.

367
SEBESTYÉN József, K.
A Wesselényiek címere. [Ért.] = 2. évf. 1909. 20.sz. 516-517.

368
KEMÉNY Zsigmond
[Id. Wesselényi Miklósról. 2. r.] = 2. évf. 1909. 20.sz. 517.

369
Wesselényi-ünnepeink. = 2. évf. 1909. 20.sz. 518.
Az EIT-ben és a Nemzeti Színházban.

370
JAKAB Ödön
Szegény ember dolga. [V.] = 2. évf. 1909. 20.sz. 518.

371
CSENGERI János
Szamosi János emlékezete. [Ért. 2. r.] = 2. évf. 1909. 20.sz. 519-520.
Előbb: 344., utóbb: 384.

372
FELSZEGHY Dezső
A trón. Szomorújáték. [5. r.] = 2. évf. 1909. 20.sz. 520-524.
Előbb: 307., 324., 337., 352.

373
Színház. [Színikrit.] = 2. évf. 1909. 20.sz. 525-526.
a. [KISS Ernő] (k. e.): A bunda. – Gerhard Hauptmann darabjának bemutatója.
b. Az Út az Újvilág felé ... [Ism.] – Fekete Nagy Béla színdarabja.
c. -pr-: Szentgalleni kaland. – Farkas Imre operettje bemutatója.

374
Megjegyzések. = 2. évf. 1909. 20. sz. 526-528.
a. SZABOLCSKA Mihály: Ferrer. [V.]
b. Az anziói szép leány. – Ókori női szobrot találtak Anzióban.
c. Népszerű tudományos előadások. – Az EIT előadássorozatáról.
d. Ötven év. – Az EME jubileuma.

375
Fizetési felhívás. = 2. évf. 1909. 20.sz. 528. – Erdélyi Lapok, elmaradás.

376
F.
Gyulai Pál. 1826-1909. [Nekr.] = 2. évf. 1909. 21. sz. 533-534. – Fényképpel.

377
GYULAI Pál
Erdély. [V.] = 2. évf. 1909. 21. sz. 535-536.

378
Krónikás
Gyulai Pál, s a márciusi napok Kolozsvárt. [Ért.] = 2. évf. 1909. 21. sz. 535-537.

379
BODOR Aladár
Tavasz előtt járó. [V.] = 2. évf. 1909. 21. sz. 537.

380
MÁRKI Sándor
Horváth Mihály. [Ért.] = 2. évf. 1909. 21. sz. 537-541.

381
PAPP Dezső, Nógrádi
Kolozsvár. [V.] = 2. évf. 1909. 21. sz. 541-542.

382
PUSKÁS Endre
Ősz. [V.] = 2. évf. 1909. 21. sz. 542.

383
ZATHURECZKY Berta, Kelemenné
A karikagyűrű. [Elb.] = 2. évf. 1909. 21. sz. 542-546.

384
CSENGERI János
Szamosi János emlékezete. [Ért. 3. r.] = 2. évf. 1909. 21. sz. 546-549.

385
Thaly Kálmán s a pángermánok. [Ért.] = 2. évf. 1909. 21. sz. 549-550.

386
SEPRŐDI János
Béla futása. [Ism.] Az első magyar opera. Zene: Ruzitska József. Szöveg: Kotzebue után Kotsi Patkós János. = 2. évf. 1909. 21. sz. 550-553.

387
FELSZEGHY Dezső
A trón. Szomorújáték. [6. r.] = 2. évf. 1909. 21. sz. 550-556.
Előbb: 317., 324., 337., 352., 372.

388
Új Könyvek. [Ism.] = 2. évf. 1909. 21. sz. 557-558.
a. [KISS Ernő] k. e.: Kozma Andor új kötete. – Magyar symphoniak. Költemények.
b. Vas.: Zsoldos Benő: Lalla Radha és egyéb műfordítások.

389
Színház. [Színikrit.] = 2. évf. 1909. 21. sz. 558-560.
KISS Ernő: Két klasszikus est. – Istvánfi Jenő vendégszereplése. – Shakespeare: Velencei kalmár. – Sophokles: Oedipus.

390
Fizetési felszólítás ... = 2. évf. 1909. 21. sz. 560.

391
Zene. [Zenekrit.] = 2. évf. 1909. 21. sz. 560.
a. G.: A Kolozsvári Jótékony Nőegylet hangversenye.
b. G.: Hainemann Sándor kamara énekes hangversenye.
c. G.: Orgona hangversenyt rendezett a ferencrendiek templomában Járossy Dezső temesvári egyházi karnagy Vikol Rózsi közreműködésével.

392
Megjegyzések. = 2. évf. 1909. 21. sz. 561.
a. Gyulai Pál temetése.
b. Új alapító tagok. – Erdélyi Irodalmi Társaság: Majláth Gusztáv róm. kath. püspök, Wesselényi Miklós koronaőr.
c. Jöjj el, oh kritika! – Gyulai Pál kritikus pótlása.
d. (-ón.): Az új vicclap. – Izé. Dícsérő beharangozás.

393
Szerkesztői Üzenetek. = 2. évf. 1909. 21. sz. 561.

394
Új festőiskola. = 2. évf. 1909. 21. sz. 562. – Csoma Ilonáé, Kolozsvárott.

395
LECHNER Károly
Gr. Mikó Imre emlékezete. [Ért.] = 2. évf. 1909. 22. sz. 567-568.

396
[DÉKÁNI Kálmán] K.
Az Erdélyi Nemzeti Múzeum ünnepnapja. [Ért.] = 2. évf. 1909. 22. sz. 568-569.

397
KATÓ József
A szakadék. – Ibsen. [V.] = 2. évf. 1909. 22. sz. 569.

398
MEDGYES Lajos
Az Erdélyi Múzeum megnyitásának ünnepén. – Kolozsvár, 1859. nov. 22. [V.] = 2. évf. 1909. 22. sz. 569.

399
NAGY Miklós
Ötven évvel ezelőtt. – – levele. = 2. évf. 1909. 22. sz. 570-571.
Beszámoló az Erdélyi Múzeum-Egyesület megnyitó ünnepélyéről.

400
[RÉVAI] Révay Károly
Ezer év múlva. [V.] = 2. évf. 1909. 22. sz. 571.

401
MAGOSS Irén
Az E.M.E. jubileumi plakettje. = 2. évf. 1909. 22. sz. 572.

402
JAKAB Ödön
Oázis a sivatagban. [Elb.] = 2. évf. 1909. 22. sz. 572-576.

403
[Aforizma. Írta]: Kemény István. = 2. évf. 1909. 22. sz. 576.

404
ILLYÉS János
Örökség. [V.] = 2. évf. 1909. 22. sz. 576.

405
HUBER Imre
A gyermek és a természet. [Elb.] = 2. évf. 1909. 22. sz. 576-580.

406
LOVASSY Andor
Gaudeamus igitur ... A nagyszalontai gimnáziumról. [Elb.] = 2. évf. 1909. 22. sz. 580-584.

407
MORTON, Johnson
Egy tévedés. [Elb.] Angolból ford. Kendeffy Katinka. [1. r.] = 2. évf. 1909. 22. sz. 584-585.
Utóbb: 428.

408
Új könyvek. [Ism.] = 2. évf. 1909. 22. sz. 586.
a. Charon.: Gyigyóka. – Zsoldos László regénye.
b. Felszeghy Dezsőnek A trón című történeti színdarabja ...az Erdélyi Lapok kiadásában
jelent meg.

409
Szinház. [Színikrit.] = 2. évf. 1909. 22. sz. 586-587.
a. A taifun. Lengyel Menyhért e 4 felvonásos darabja ...
b. Bánk bán. Az E. M. M. [E.M.E.] jubileuma alkalmából ... Katona József darabja.

410
Zene. = 2. évf. 1909. 22. sz. 587.
a. G.: A Bruxellesi vonós négyes ... hangversenye ...
b. G.: Backhaus Vilmos zongoraversenye ...
c. G.: Sauer Emil zongoraművész ...[hangversenye].

411
Megjegyzések. = 2. évf. 1909. 22. sz. 587-589.
a. Székely műipar. – Iparvédelem.
b. Aramis.: A "nagy kontár" hagyatéka. – Reviczky Gyuláról.
c. Familia artistica. – Olasz művészek kiállítása Milánóban.
d. V.: Gyorsíró miniszterelnökné. – Zahlenák dán politikus felesége parlamenti gyorsíró.

412
Meghívó. – Az EIT felolvasó ülésére. = 2. évf. 1909. 22. sz. 589.

413
Az EME 50 éves jubileumára vert művészi plakett ... kapható. = 2. évf. 1909. 22. sz. 589.

414
Szerkesztői Üzenetek. = 2. évf. 1909. 22. sz. 589.

415
Új festőiskola. = 2. évf. 1909. 22. sz. 590.
Csoma Ilonáé, Kolozsvárt.

416
[MAKKAI Ernő] M. E.
Dr. Márki Sándor. [Ért.] = 2. évf. 1909. 23. sz. 595-597. – Fényképpel.

417
FARKAS Sándor
Karácsonyi imádság. [V.] = 2. évf. 1909. 23. sz. 597.

418
KOVÁCS Dezső
Tündér Ilona. [Elb.] = 2. évf. 1909. 23. sz. 597-599.

419
OLÁH Gábor
Kis királyok ünnepén. [V.] = 2. évf. 1909. 23. sz. 599.

420
GYALLAY Domokos
A kóborlók. [Elb.] = 2. évf. 1909. 23. sz. 599-600.

421
JAKAB Ödön
Telnek az évek. [V.] = 2. évf. 1909. 23. sz. 601.

422
[KAMENYITZKY Etel] Ádám Éva
Szőke királyné. [Elb.] = 2. évf. 1909. 23. sz. 602-603.

423
BODOR Aladár
Aranymosók. [V.] = 2. évf. 1909. 23. sz. 603.

424
p.
Törvénytelen szobrok. [Elb.] = 2. évf. 1909. 23. sz. 604-605.

425
VAJTHÓ László
Látogatóban. [V.] = 2. évf. 1909. 23. sz. 605.

426
[Aforizmák. Írta]: Puskás Endre. = 2. évf. 1909. 23. sz. 605.

427
A külföld irodalmából. – Peter Altenberg: Jelenet. – Álarcok. Ford. Orbók Attila. = 2. évf. 1909. 23. sz. 606-607. – Osztrák író.

428
MORTON, Johnson
Egy tévedés. [Elb. 2. r.] Ford. Kendeffy Katinka. = 2. évf. 1909. 23. sz. 607-611.
Előbb: 407.

429
[Aforizmák. Írta]: Puskás Endre. = 2. évf. 1909. 23. sz. 611.

430
Új Könyvek. [Ism.] = 2. évf. 1909. 23. sz. 612-613.
a. VASS Béla: Julia Adam: Der Naturisinn in der deutschen Dichtung.
b. Kardos Andornak, a kolozsvári Nemzeti Színház tagjának Szerelem című drámája ... könyvben is megjelenik.
c. Jakab Ödöntől Singer és Wolfner kiadásában a karácsonyi könyvpiacra új verskötet jelent meg Őszi virágok címmel.

431
Színház. [Színikrit.] = 2. évf. 1909. 23. sz. 614.
[KISS Ernő] k. e.: Ivánfi és Sebestyén. – Lear király. – Ivánfi Jenő és Sebestyén Kálmán színészek.

432
Zene. [Zenekrit.] = 2. évf. 1909. 23. sz. 614-615.
-pr-: Tosca. Zenedráma. Zenéjét szerezte G[iacomo] Puccini, szövegét írta Victorian Sardou, ford. Makó Lajos.

433
Megjegyzések. = 2. évf. 1909. 23. sz. 615-616.
a. Karácsony.
b. A Nobel-díj nyertesei. [1909]. – Guglielmo Marconi és Ferdinand Braun a fizikai, Wilhelm Ostwald a kémiai, Kocher Tivadar az orvosi, Lagerlöf Selma az irodalmi Nobel-díjat kapta.
c. Bodor Aladártól Újabb versek címmel ... kötet fog megjelenni.
d. Az EIT ... – felolvasó üléséről.
e. Magyar aviatikusok párbaja.
f. A Jézuskához. – A karácsonyi ajándékozásról.

434
Szerkesztői Üzenetek. = 2. évf. 1909. 23. sz. 616-617.

435
Új festőiskola ... = 2. évf. 1909. 23. sz. 617. – Csoma Ilonáé, Kolozsvárt.

436
FELSZEGHY Dezső
Hory Béla. [Jell.]. = 3. évf. 1910. 1. sz. 1-2. – Fényképpel.

437
HORY Béla
Fájdalmaidat ne vidd piacra. [V.] = 3. évf. 1910. 1. sz. 2.

438
DÓZSA Endre
Új irányok. [Ért.] = 3. évf. 1910. 1. sz. 2-3.

439
VÉRTESY Gyula
Virágokon át ... [V.] = 3. évf. 1910. 1. sz. 3.

440
[Aforizmák]. = 3. évf. 1910. 1. sz. 3.

441
HORY Béla
Az a vörösszakállú zsidó. Igaz történet a Bach-korszakból. = 3. évf. 1910. 1. sz. 4-5.

442
TARCSAFALVI Albert
Nem hal meg az ... [V.] = 3. évf. 1910. 1. sz. 5.

443
BOROS György
Milton. (1608-1674). = 3. évf. 1910. 1. sz. 5-10. – John Milton.

444
FELSZEGHY Jolán
A kagyló. [Elb.] = 3. évf. 1910. 1. sz. 10-11.

445
BÖLÖNY József
Karácsony a pusztán. [V.] = 3. évf. 1910. 1. sz. 11.

446
TÓTH József, R.
Vallomás. [Elb.] = 3. évf. 1910. 1. sz. 12-14.

447
ISAC, Emil
Búg a gyárkürt ... – – verseiből. Ford. Ligeti Ernő. = 3. évf. 1910. 1. sz. 14.

448
CHAMISSO, [Adalbert v.]
Az óriások játéka. – – verse. Ford. Kovács György. = 3. évf. 1910. 1. sz. 14.

449
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Emancipált kisasszony. [Elb. 1. r.] = 3. évf. 1910. 1. sz. 14-16.

450
Új könyvek. [Ism.] = 3. évf. 1910. 1. sz. 17-18.
a. (-szl-): Boszorkányos esték. – Kosztolányi Dezső elbeszélései.
b. Ks. Ar.: Kiss Menyhért: A Hargita alatt. Elbeszélések.
c. Egy új Petőfi-kiadás. – Petőfi Sándor összes költeményei. Sajtó alá rend., bev. Kardos Albert. Debrecen, 1909.

451
Színház. [Színikrit.] = 3. évf. 1910. 1. sz. 18-20.
Két bemutató. – Bataille, Henrik: A botrány. Színmű. – Maeterlinck, Maurice: Maria Magdolna.

452
Megjegyzések. = 3. évf. 1910. 1. sz. 21-23.
a. Változás a szerkesztőségben. – Új társszerk. Kiss Ernő.
b. Meltzl Hugó emlékezete. – Farnos Dezső felolvasása az EIT-ben.
c. "Magyar" operett. – Rieger Alfred: Weiberfeind.
d. A repülő ember. – Wilhelm Ostwald Nobel-díjas német fizikus cikkéről.
e. Székely Kör. – Budapesten alakult 1901-ben.

453
Meghívó ...= 3. évf. 1910. 1. sz. 23. – Az EIT felolvasó ülésére.

454
Szerkesztői Üzenetek. = 3. évf. 1910. 1. sz. 23-24.

455
GYALUI Farkas
Petelei István. [Jell.]. = 3. évf. 1910. 2. sz. 29-31. – Fényképpel.

456
[DAPSY Gizella] Nil.
Confiteor ... [V.] = 3. évf. 1910. 2. sz. 31.

457
DÓZSA Endre
Transsylvanismus. – Elnöki megnyitó. [1. r.] = 3. évf. 1910. 2. sz. 32-33.
Utóbb: 499.

458
KUN József
Egy régi festmény előtt. [V.] = 3. évf. 1910. 2. sz. 33.

459
[Aforizmák. Írta]: Petrichevich-Horváth Kálmán, Lionardo [Leonardo da Vinci].

460
PETELEI István
Az apró képek-ből. [Elb.] = 3. évf. 1910. 2. sz. 34-37.

461
PETHŐ Tibor
A tagadás dala. [V.] = 3. évf. 1910. 2. sz. 37.

462
KISS Menyhért
Csiksomlyói legenda. [Elb.] = 3. évf. 1910. 2. sz. 38-40.

463
[BOCCACCIO, Giovanni]
Régi mesék. A száz régi novella című olasz gyűjteményből. Olaszból [ford.] Cs. Papp József. = 3. évf. 1910. 2. sz. 40-41.
Dekameron.

464
[Aforizmák. Írta]: [Platon] Platen, Hallermund. = 3. évf. 1910. 2. sz. 41.

465
KISS Ernő
Mikszáth [Kálmán. 1. r.] = 3. évf. 1910. 2. sz. 42-44.
Utóbb: 481.

466
FERENCZY Ilonka
Ha elmegyek házad előtt ... [V.] = 3. évf. 1910. 2. sz. 44.

467
DAUDET, Alphonse
Művészházasság. [Elb.] Ford. Sybilla. = 3. évf. 1910. 2. sz. 44-46.

468
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Emancipált kisasszony. [Elb. 2. r. ] = 3. évf. 1910. 2. sz. 46-47.
Előbb: 449., utóbb: 487., 507., 522., 537., 554.

469
[Aforizmák. Írta]: Steinhausen. = 3. évf. 1910. 2. sz. 47.

470
Új Könyvek. [Ism.] = 3. évf. 1910. 2. sz. 48.
a. (-n.): A tükröm. (Jászai Mari könyve).
b. (x): A fekete lant. Horváth Ákos verseskönyve.

471
Színház. [Színikrit.] = 3. évf. 1910. 2. sz. 49-50.
[KISS Ernő] k. e.: Három eredeti darab. – Molnár Ferenc: Liliom. – Móricz Zsigmond: Sári bíró. – Földes Imre: A kuruzsló.

472
Zene. [Zenekrit.] = 3. évf. 1910. 2. sz. 50.
a. A Kolozsvári Zenetársaság ... – Hangversenyén Temesváry János hegedűművész
szerepelt.
b. Mignon. – Puccini operájának silány előadásáról.

473
[Fizetési felszólítás. Elmaradás – Erdélyi Lapok]. = 3. évf. 1910. 2. sz. 50.

474
Megjegyzések. = 3. évf. 1910. 2. sz. 51-52.
a. Az EIT felolvasó ülése.
b. Petelei István halála. [Nekr.]
c. Shakespeare-Tár. [Ism.] – A Kisfaludy-Társaság kiadványáról.

475
Szerkesztői Üzenetek. = 3. évf. 1910. 2. sz. 52.

476
FARNOS Dezső
Meltzl Hugó emlékezete. [Ért. 1. r.] = 3. évf. 1910. 3. sz. 57-60.
Fényképpel. – Utóbb: 501.

477
[Aforizmák. Írta]: Jules Breton. = 3. évf. 1910. 3. sz. 60.

478
RÉVAI Károly
A villámról. [V.] = 3. évf. 1910. 3. sz. 60.

479
JÁNOSSY Béla, P.
Lángok a kolostorban. [Elb.] = 3. évf. 1910. 3. sz. 61-64.

480
KUN József
Kagylósugár. [V.] = 3. évf. 1910. 3. sz. 64.

481
KISS Ernő
Mikszáth [Kálmán. Ért. 2.] = 3. évf. 1910. 3. sz. 64-68.
Előbb: 465., utóbb: 506., 520., 536., 552.

482
[Aforizmák. Írták]: Stevens, Voltaire, Goethe, Otto Weisz. = 3. évf. 1910. 3. sz. 68.

483
KATÓ József
A tenger. [V.] = 3. évf. 1910. 3. sz. 68.

484
VERSÉNYI György
Sommás eljárás. [Elb.] = 3. évf. 1910. 3. sz. 69-70.

485
KRÜZSELYI [Erzsébet] Erzsike
Az élet. [V.] = 3. évf. 1910. 3. sz. 70.

486
[BAYER József]
Shakespeare-előadások Kolozsvárott. [Ism.] = 3. évf. 1910. 3. sz. 71-73. – Részletek
Bayer József: Shakespeare drámái hazánkban című művéből.

487
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Emancipált kisasszony. [Elb. 3. r.] = 3. évf. 1910. 3. sz. 73-75.
Előbb: 449., 468., utóbb: 507., 522., 537., 554.

488
Új Könyvek. [Ism.] = 3. évf. 1910. 3. sz. 75-76.
a. [KAMENYITZKY Etel] Ádám Éva: Könyv a mi Erzsébetünkről. – Sztáray Irma: Erzsébet királyné kíséretében.
b. (-szl.-): Levelek, amiket nem írunk meg. – Csergő Hugó könyve.
c. V. B.: Irodalmi börze. – Most indult debreceni lap. Alcíme: Szépirodalmi, tudományos
és társadalmi tudósító.

489
Színház. [Színikrit.] = 3. évf. 1910. 3. sz. 76-77.
a. [KISS Ernő] k. e.: Ifjúság. Dráma. Írta: Halbe Miksa.
b. G.: Luxemburg grófja. – Lehár operettjéről.

490
Zene. [Zenekrit.] = 3. évf. 1910. 3. sz. 77.
Swerdström Valborg asszony ... – Kolozsvári vendégszerepléséről.

491
[Fizetési felszólítás. Erdélyi Lapok – elmaradás]. = 3. évf. 1910. 3. sz. 77.

492
Megjegyzések. = 3. évf. 1910. 3. sz. 78-79.
a. Az E.I.T. új alapító tagjai. – Majláth Gusztáv Károly püspök, Wesselényi Miklós korona
őr, özv. Meltzl Hugóné, Gaál Gyula orsz. gyűl. képviselő.
b. Felolvasó ülés. – E.I.T.
c. Lesz-é világ vége? – Meyer Vilmos természettud. író jóslata a Halley-üstökös kapcsán.
d. Politika és művészet. – Olaszország színházairól.

493
Meghívó. – Az E.I.T. felolvasó ülésére. = 3. évf. 1910. 3. sz. 79.

494
Szerkesztői Üzenetek. = 3. évf. 1910. 3. sz. 79-80.

495
Isaye világhírű hegedűművész hangversenye ... = 3. évf. 1910. 3. sz. 80.
Gönczy Mór zongoraművész közreműködésével.

496
Új festőiskola. = 3. évf. 1910. 3. sz. 80.
Csoma Ilonáé, Kolozsvárt.

497
KÁLMÁN János
Dr. Csengeri János. [Jell.]. = 3. évf. 1910. 4. sz. 85-88. – Fényképpel.

498
FARKAS János
Megcsal a tél ... [V.] = 3. évf. 1910. 4. sz. 88.

499
DÓZSA Endre
Transsylvanizmus. [Ért. 2. r.] = 3. évf. 1910. 4. sz. 89-91.
Előbb: 457.

500
[DAPSY Gizella] Nil.
Prielle Cornélia. – Halálának évfordulójára. [V.] = 3. évf. 1910. 4. sz. 92.

501
FARNOS Dezső
Meltzl Hugó emlékezete. [Ért. 2. r.] = 3. évf. 1910. 4. sz. 92-94.

502
[Aforizmák. Írták]: [Friedrich] Schiller, [Paolo] Mantegazza. = 3. évf. 1910. 4. sz. 94.

503
[KAMENYITZKY Etel] Ádám Éva
Az én világom. [Elb.] = 3. évf. 1910. 4. sz. 95-96.

504
BÖLÖNY József
A sebzett holló. [V.] = 3. évf. 1910. 4. sz. 96.

505
HARSÁNYI Zsolt
A kis Töff-töff legendája. [Elb.] = 3. évf. 1910. 4. sz. 96-99.

506
KISS Ernő
Mikszáth [Kálmán. Ért. 3. r.] = 3. évf. 1910. 4. sz. 99-102.
Előbb: 465., 481., utóbb: 521., 536., 552.

507
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Emancipált kisasszony. [Elb. 4. r.] = 3. évf. 1910. 4. sz. 102-104.
Előbb: 449., 468., 487., utóbb: 522., 537., 554.

508
Színház. [Színikrit.] = 3. évf. 1910. 4. sz. 105.
a. [KISS Ernő] k. e.: Bemutatók. – Wolff, Pierre: Az ingovány.
b. G. D.: Hoffmann meséi. – Offenbach operettje.

509
Zene. [Zenekrit.] = 3. évf. 1910. 4. sz. 105-106.
G.: A Zenekonzervatórium hangversenye. – Hoffmann Henrik Fritjhof-szimfóniájával.

510
Megjegyzések.
a. Az E.I.T. felolvasó ülése.
b. A mi matinénk. – Irodalmi és művészeti program az EIT rendezésében.
c. Az egyetemi könyvtár és közönsége.

511
Szerkesztői Üzenetek. = 3. évf. 1910. 4. sz. 107.

512
KISS Ernő
Jakab Ödön. [Jell.] = 3. évf. 1910. 5. sz. 123-125. – Fényképpel.

513
VÉRTESY Gyula
Kérés. [V.] = 3. évf. 1910. 5. sz. 125.

514
[Aforizmák. Írták]: Petrichevich-Horváth Kálmán, Albrecht Dürer, [Paolo] Mantegazza. = 3. évf. 1910. 5. sz. 125.

515
KAPOSI József
Magyarország és Dante születésének hatszázados évfordulója. = 3. évf. 1910. 5. sz. 126-129. – Mutatvány a szerző Dante Magyarországon című tanulmányából.

516
KUTHY Sándor
Költők asszonya. [V.] = 3. évf. 1910. 5. sz. 129.

517
FELSZEGHY Dezső
Kőrösi Csoma Sándor. [V.] = 3. évf. 1910. 5. sz. 130.

518
FABULA János
A meg nem értett ember. [Elb.] = 3. évf. 1910. 5. sz. 131-133.

519
LIGETI Ernő
Bölcsődal. [V.] = 3. évf. 1910. 5. sz. 133-134.

520
KISS Ernő
Mikszáth [Kálmán. Ért. 4. r.] = 3. évf. 1910. 5. sz. 134-136.
Előbb: 465., 481., 506., utóbb: 536., 552.

521
DE GERANDO Félix
Nizzai levelek. [Elb. 1. r.] = 3. évf. 1910. 5. sz. 136-137.
Utóbb: 672.

522
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Emancipált kisasszony. [Elb. 5. r. ] = 3. évf. 1910. 5. sz. 138-141.
Előbb: 449., 468., 487., 507., utóbb: 537., 554.

523
Új Könyvek. [Ism.] = 3. évf. 1910. 5. sz.
a. Radnóti Dezsőné: Útirajzok. – Schwarczel Adél könyve.
b. V. B.: Paul Mahn: Die Orgie des Lebens. [Az élet orgiája].
c. 'Nagyasszonyunk'. – Induló Győri folyóirat.

524
Színház. [Színikrit.] = 3. évf. 1910. 5. sz. 143-144.
a. [KISS Ernő] k. e.: A találkozás. – Pierre Berton színműve.
b. Trenk báró. – Operett. Szöveg: Jókai után Wilner és Bodanszky. Zene: Albini Felix.

525
Zene. [Zenekrit.] = 3. évf. 1910. 5. sz. 144.
a. Isaye Jenő hangversenye. – Hegedűművész.
b. Alpár Irén hangversenye. – Zongoraművész.

526
Megjegyzések. = 3. évf. 1910. 5. sz. 145-147.
a. Kőrösi Csoma Sándor. Az Asiatic Society of Bengal díszes ünnepet rendezett ...
b. A mi matinénk. – Irodalmi és művészeti program az EIT rendezésében.
c. Dr. K. J.: Kulturfeltámadás. – A kultúra szükségességéről.
d. Cigány-magyarság. – Leone Franco "magyar tárgyú" dalműve: "A cigánynő" bemutatója Genovában.
e. Griff: Egy képkiállításról. – Neogrády festőművész kiállítása.
f. A Halley-féle üstökös. – Messerschmitt tanár cikke a "Prometheus" című csillagászati
lapban.
g. A Chantecler-üzlet. – A Rostand és Társai cég reklámhadjárata Rostand darabja érdekében.

527
Szerkesztői Üzenetek. = 3. évf. 1910. 5. sz. 147.

528
Új festőiskola. = 3. évf. 1910. 5. sz. 147. – Csoma Ilonáé, Kolozsvárt.

529
Vendégeink Hargitta: [Jörgné Draskóczy Ilma]. – RADNÓTI Dezsőné: [Pekár Gyula]. – S-u.: [Szabolcska Mihály]. – Sárga Jánosné. – G.: Farkas Ödön. = 3. évf. 1910. 6. sz. 155-159. – Fényképekkel.

530
DRASKÓCZY Ilma, Jörgné
Én. [V.] = 3. évf. 1910. 6. sz. 159.

531
SEBESI Samu
Az idegen. Paraszt-történet. [Elb.] = 3. évf. 1910. 6. sz. 159-164.

532
PÁLJÁNOS Károly
A sötét úton. [V.] = 3. évf. 1910. 6. sz. 164.

533
BÁLINTITT JÓZSEF
Sport-régiséggyűjtők. = 3. évf. 1910. 6. sz. 164-166. – A régiséggyűjtés divatjáról.

534
ANDOR Gyula
Apám. [V.] = 3. évf. 1910. 6. sz. 166.

535
FELSZEGHY Oszkár
Egy asszony. [Elb.] = 3. évf. 1910. 6. sz. 166-170.

536
KISS Ernő
Mikszáth [Kálmán. Ért. 5. r.] = 3. évf. 1910. 6. sz. 170-173.
Előbb: 465., 481., 506., 520., utóbb: 552.

537
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Emancipált kisasszony. [Elb. 6. r.] = 3. évf. 1910. 6. sz. 173-174.
Előbb: 44., 468., 487., 507., 522., utóbb: 554.

538
Új Könyvek. [Ism.] = 3. évf. 1910. 6. sz. 175-176.
a. R.: Fanghné könyve az ifjúság számára. – Gyújtó Izabella, Fanghné: A szabadságharc
korából.
b. cs. p. j. [Cs. PAPP József]: Shakespeare, a férfi. – Harris, Frank: The man Shakespeare.

539
Színház. [Színikrit.] = 3. évf. 1910. 6. sz. 176-177.
a. [KISS Ernő] k. e.: Újházi és Blaha. – Újházi Ede és Blaha Lujza vendégszereplése.
b. A sötét pont. – Kadelburg et comp. bohózata.

540
Zene. [Zenekrit.] = 3. évf. 1910. 6. sz. 177-178.
a. G.: Klengel Gyula gordonkaművész hangversenye.
b. G.: A zenekonzervatórium hangversenye.

541
Megjegyzések. = 3. évf. 1910. 6. sz. 178-179.
a. Havas esőben, esernyő alatt ... – Emlékezés 1848. március 15-re.
b. Sz-r.: Prohászka. – Prohászka Ottokár előadása a gyermekvédelemről a kolozsvári
egyetemen.
c. A lavina. – Az aradi Mérnök- és Építész-Egyesület akciója a magyar ipar védelmére.
d. A nagy orvos. – Forel Ágostról.
e. A pénz ő felsége. [Színikrit.] – Pekár Gyula színműve az Urániában.

542
Szerkesztői Üzenetek. = 3. évf. 1910. 6. sz. 179-180.

543
Új festőiskola. = 3. évf. 1910. 6. sz. 180. – Csoma Ilonáé, Kolozsvárt.

544
SEPRŐDI János
Erdélyi dal-zeneköltők. 1. Kelemenné Zathureczky Berta. [Ért.] = 3. évf. 1910. 7. sz. 187-189. – Kelemen Lajosné Zathureczky Berta.

545
[Aforizmák. Írta]: Locke, Montaigne. = 3. évf. 1910. 7. sz. 189.

546
DRASKÓCZY Ilma, Jörgné
Nagyanyó. [V.] = 3. évf. 1910. 7. sz. 190.

547
VÉRTESY Gyula
Upmann mellett.[Elb.] = 3. évf. 1910. 7. sz. 190-194.

548
NEGRI, Ada
Megyek, Nini! ... – Elment. – – verseiből. [Olaszból] ford. Felszeghy Dezső. = 3. évf. 1910. 7. sz. 194-195.

549
MELTZL Hugó
Dante három L-je. [Ért.] Ford. Cs. Papp József. = 3. évf. 1910. 7. sz. 198. – Lonza, Leone, Lupa = párduc, oroszlán, nőstényfarkas.

550
ILLYÉS János
A romantika kísértése. [V.] = 3. évf. 1910. 7. sz. 198.

551
TOMPA János
Télen a tavaszról. [Elb.] = 3. évf. 1910. 7. sz. 198-202.

552
KISS Ernő
Mikszáth [Kálmán. Ért. 6. r.] = 3. évf. 1910. 7. sz. 202-204.
Előbb: 465., 481., 506., 520., 536.

553
FELSZEGHY Dezső
Költemények prózában. – Fáklyafény. – Illúzió. = 3. évf. 1910. 7. sz. 204-205.

554
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Emancipált kisasszony. [Elb. 7. r. ] = 3. évf. 1910. 7. sz. 206-207.
Előbb: 449., 468., 487., 507., 522., 537.

555
Új Könyvek. [Ism.] = 3. évf. 1910. 7. sz. 208-209.
a. ORBÓK Attila: Írásokról való írás. – Felszeghy Dezső: A trón. Szomorújáték. – Bodor
Aladár: Zátonyon. Versek. – Horváth Ákos: Fekete lant. Versek.
b. II. Rákóczi Ferenc élete. – Márki Sándor regényének 2. kötete.
c. Mikszáth Kálmán. – Kiss Ernő korábban itt megjelent írása füzetben is megjelent.

556
Színház. [Színikrit.] = 3. évf. 1910. 7. sz. 209-210.
a. [KISS Ernő] k. e.: Bemutatók. – Vendégszereplések. – Géczy István: A toloncházban. – Heltai Jenő: A masamód. Márkus Emilia és Csortos Gyula vendégjátéka.
b. G.: Carmen. – A kolozsvári szegényes előadás kritikája.

557
Erdélyi Lapok. = 3. évf. 1910. 7. sz. 210. – Előfizetési felhívás.

558
Megjegyzések. = 3. évf. 1910. 7. sz. 211-212.
a. Az E.I.T. matinéja.
b. Kolozsvári aranynapok. – Gyallay Domokos regényének közlését kezdi meg az EL.
c. Az E.I.T. felolvasó ülése.
d. Sz-r.: Lex Violette. – Violette francia képviselő Párisban az apacsok ellen.
e. r-ő.: Áldott milliók. – A jótékonyságról.

559
Szerkesztői Üzenetek. = 3. évf. 1910. 7. sz. 212.

560
Meghívó. = 3. évf. 1910. 7. sz. 212. – Az E.I.T. felolvasó ülésére.

561
[Fizetési felszólítás. Erdélyi Lapok – elmaradás]. = 3. évf. 1910. 7. sz. 212.

562
DÓZSA Endre
Széchenyi István. = 3. évf. 1910. 8. sz. 219-221.

563
PÁLJÁNOS Károly
Az én Múzsám. [V.] = 3. évf. 1910. 8. sz. 221.

564
[Aforizma. Írta]: Kossuth Lajos. = 3. évf. 1910. 8. sz. 223.

565
DOLESCHALL Ervinné
Ezer éves. – Az én virágom. [Vk.] = 3. évf. 1910. 8. sz. 224.

566
KRISTÓF György
Elmélet és gyakorlat a művészet terén. [Ért.] = 3. évf. 1910. 8. sz. 224-226.

567
KUTHY Sándor
Esti séta Nórával. [V.] = 3. évf. 1910. 8. sz. 226-227.

568
SANDEAU, Jules
Az utolsó tündér. [Elb.] Ford. Sybilla. = 3. évf. 1910. 8. sz. 227-230.

569
KISS Ernő
Shakespeare kultusza hazánkban. [Ért.] = 3. évf. 1910. 8. sz. 230-232.

570
GYALLAY Domokos
Kolozsvári aranynapok. Gólyakor. R. [1. r.] = 3. évf. 1910. 8. sz. 232-235.
Utóbb: 587., 608., 622., 641., 658., 674., 694., 708., 724., 745., 760., 779., 800., 815., 829., 849.

571
[Idézet] Apponyi [Alberttől]. = 3. évf. 1910. 8. sz. 235.

572
Új Könyvek. [Ism.] = 3. évf. 1910. 8. sz. 236.
a. (-ón.): Dél van. (Somlyó Zoltán versei).
b. Magyar írók levelei báró Jósika Miklóshoz. Közzétette: Szádeczky Béla.
c. Az Erdélyi Múzeum legújabb füzete.

573
Színház. [Színikrit.] = 3. évf. 1910. 8. sz. 236-237.
a. Bemutatók. – Paul Gavault: A kis cukros. – James Matthew: Barrie, Sir: Amihez minden asszony ért. Vígjáték.
b. G.: Szamosi Elza vendégjátéka. – Operaénekesnő.

574
Megjegyzések. = 3. évf. 1910. 8. sz. 238-242.
a. Gyarmathy Zsigáné. [Nekr.]
b. Esterházy Kálmán gróf. – Kolozs megye és Kolozsvár város új főispánja.
c. Mikszáth Kálmán levele. – A jubiláló író kitér a kolozsvári meghívás elől.
d. Az E.I.T. felolvasó ülése.
e. -er.: Kanyaró Ferenc. [Nekr.] – Irodalomtörténész.
f. -rő.: A szegény költő. – Hégésippe Moreau halálának évfordulója.
g. Pályázat a Kovács Sámuel pályadíjra. – Felhívás történelmi tárgyú ballada, vagy kisebb elbeszélés írására.
h. S-r.: Szabad, – minden szabad! Magyargyalázás. – Maniu Cassiu kegyelmet kap.
i. Szaulits Antal: Liliomszál... Lápvirág. [Erkölcsi meditáció].

575
Szerekesztői üzenetek. = 3. évf. 1910. 8. sz. 242-243.

576
A m. kir. belügyminiszter rendelete. = 3. évf. 1910. 8. sz. 243.
Az Uránia Színház kolozsvári fiókszínházának pártfogása.

577
Erdélyi Lapok. = 3. évf. 1910. 8. sz. 243. – Előfizetési felhívás.

578
DÓZSA Endre
Garibaldi. [Ért.] = 3. évf. 1910. 9. sz. 251-252.
Giuseppe Garibaldi és felesége fényképével.

579
VERSÉNYI György
Garibaldi. [Óda]. = 3. évf. 1910. 9. sz. 253.

580
PAPP József, Cs.
Garibaldi most ötven éve. [Ért.] = 3. évf. 1910. 9. sz. 253-257.

581
Garibaldi nóták. = 3. évf. 1910. 9. sz. 257.

582
Garibaldi-himnusz (1858). = 3. évf. 1910. 9. sz. 258-259.
Szövege Luigi MECANTINI Lajos. Ford. HEGEDŰS István. Zene: A. OLIVERI. – Kotta és szöveg.

583
Teleki Sándor – Garibaldiról. Közread. Gyalui Farkas. – Levél. = 3. évf. 1910. 9. sz. 260.

584
FELSZEGHY Dezső
Garibaldi felesége. [V.] = 3. évf. 1910. 9. sz. 261.

585
TÜRR (István)
Garibaldiról. Emlékbeszéd. = 3. évf. 1910. 9. sz. 261-262.

586
HORVÁTH Kálmán
A magyar légióban. Egykorú följegyzések. [1. r.]: Egy garibaldista visszaemlékezése. = 3. évf. 1910. 9. sz. 262-267.
Utóbb: 604.

587
GYALLAY Domokos
Kolozsvári aranynapok. Gólyakor. R. [2. r.] = 3. évf. 1910. 9. sz. 268-270.
Előbb: 570., utóbb: 608., 622., 641., 658., 674., 694., 708., 724., 745., 760., 779., 800., 815., 829., 849.

588
Az Erdélyi Lapok ... = 3. évf. 1910. 9. sz. 270.
Fizetési felhívás.

589
Új Könyvek. [Ism.] = 3. évf. 1910. 9. sz. 271-272.
a. (-ón.): Vasárnapok. – Szabolcsi Lajos verseskötete.
b. Színjáték. – Színházi és zenei hetilap indult e címen Bárdos Artur szerkesztésében.

590
Színház. [Színikrit.] = 3. évf. 1910. 9. sz. 272.
a. [A Luxemburg grófja jubileumán melegen üdvözölte a közönség Lehár Ferencet.
b. Roda Roda és Rössler vidám estét rendeztek a Csákó és kalap c. ... mókájukkal.
c. Bakonyi Károly és Kálmán Imre ... kedves mesét dolgoztak föl Az obsitosban.

591
Zene. [Zenekrit.] = 3. évf. 1910. 9. sz. 272-273.
G. D.: Goldmark Károly ... – Születése 80. évfordulóján hangverseny Kolozsvárt.

592
Megjegyzések. = 3. évf. 1910. 9. sz. 273-275.
a. Mr. Roosevelt. – Az amerikai elnök magyarországi látogatása alkalmából mondott beszéd.
b. Felsősófalva. – Tűzvész.
c. Garibaldisták nótája. – Puskás Lajos garibaldista visszaemlékezése.
d. Mark Twain. – Megeml.
e. Björnstjerne Björnson. – A norvég novellista halálára.
f. Roosevelt és Chantecler. – Edmond Rostand: Chantecler c. darabját és Roosevelt bábolnai látogatását mutatja be az Uránia színpadán.

593
Meghívó. = 3. évf. 1910. 9. sz. 274.
Garibaldi emlékünnepség az E.I.T. rendezésében.

594
A magyar kir. államvasutak nyári menetrendje 1910-re. = 3. évf. 1910. 9. sz. 275.

595
Szerkesztői Üzenetek. = 3. évf. 1910. 9. sz. 276.

596
Felszeghy Dezső. = 3. évf. 1910. 10. sz. 283.
Méltatás versei második kiadása alkalmából. Fényképpel.

597
FELSZEGHY Dezső
Életrajzom. = 3. évf. 1910. 10. sz. 284-286.

598
FELSZEGHY Dezső
Májusban. [V.] = 3. évf. 1910. 10. sz. 286.

599
RIETLY Károly
Goldmark Károly születésének 80. évfordulójára. = 3. évf. 1910. 10. sz. 287-289.

600
KOMJÁTHY Jenő
Magyar vagyok. [V.] – – kiadatlan hagyatékából. = 3. évf. 1910. 10. sz. 289.

601
ORBÓK Attila
Ferike elment. Egy művész naplójából. [Elb.] = 3. évf. 1910. 9. sz. 290-293.

602
KRÜZSELYI [Erzsébet] Erzsike
Vigasztaló. [V.] = 3. évf. 1910. 9. sz. 293.

603
DENGYEL István
Nem az volt ... [V.] = 3. évf. 1910. 9. sz. 293.

604
HORVÁTH Kálmán
A magyar légióban. Egykorú följegyzések. [2. r.] = 3. évf. 1910. 9. sz.
Egy garibaldista emlékezése.
Előbb: 586.

605
ANDOR Gyula
Nyár. [V.] = 3. évf. 1910. 9. sz. 294.

606
LAMARTINE, [Alphonse Marie Louis]
Lady Esther Stanhope-nál. [Elb. 1. r.] Ford. Kendeffy Katinka. – – Voyage en Orient-jéből. = 3. évf. 1910. 10. sz. 295-299.
Utóbb: 620.

607
[Aforizmák. Írták]: [Eugene] Delacroix, [Friedrich] Hebbel. = 3. évf. 1910. 10. sz. 299.

608
GYALLAY Domokos
Kolozsvári aranynapok. Gólyakor. R. [3. r.] = 3. évf. 1910. sz. 299-303.
Előbb: 570., 587., utóbb: 622., 641., 658., 674., 694., 708., 724., 745., 760., 779., 800., 815., 829., 849.

609
Színház. [Színikrit.] = 3. évf. 1910. 10. sz. 304-305.
a. [KISS Ernő] k. e.: Pethes Imre. – A színész vendégszereplése Kolozsvárt.
b. [KISS Ernő] k. e. A győztesek. – Émile Fabre színműve bemutatójáról.

610
Zene. [Zenekrit.] = 3. évf. 1910. 10. sz. 305-306.
G.: Orgona hangverseny. – A kolozsvári ferencrendiek templomában Járossy Béla orgonaművész és a Zenekonzervatórium növendékei Farkas Ödön vezetésével.

611
Megjegyzések. = 3. évf. 1910. sz. 306-307.
a. Jézus ajándéka. – Pünkösd ünnepéről.
b. Mikszáth (Kálmán). – A 40 éves jubileum alkalmából az E.I.T. részvétele az országos
ünnepségeken Budapesten.
c. Gyarmathy Zsigáné emlékezete. [Nekr.] – Hory Etelka (Gyarmathy Zsigáné) méltatása az EIT felolvasó ülésén.
d. Komjáthy Jenő műveinek terjesztése. – Mozgalom verseskötetei forgalmazásáért.
e. -er: Gyermeknap. – Gyűjtés. – A hivatalnokokra is ráférne egy kis támogatás ...
f. Sz-r: A templom. – A templomok ízléses berendezéséről, díszítéséről.

612
Szerkesztői Üzenetek. = 3. évf. 1910. 10. sz. 307.

613
[Erdélyi Lapok. Fizetési felszólítás]. = 3. évf. 1910. 10. sz. 307.

614
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Gyarmathy Zsigáné emlékezete. [Nekr.] = 3. évf. 1910. 10. sz. 315-319.

615
KUTHY Sándor
Anna. [V.] = 3. évf. 1910. 10. sz. 319.

616
VERSÉNYI György
A glogováci herceg. [Elb.] = 3. évf. 1910. 10. sz. 320-321.

617
FELSZEGHY Béla
Levél. [V.] = 3. évf. 1910. 10. sz. 322.

618
[KAMENYITZKY Etel] Ádám Éva
Bölcsődal. [Elb.] = 3. évf. 1910. 10. sz. 322-324.

619
GÁLFALVI NAGY Lajos
Szívemhez. [V.] = 3. évf. 1910. 10. sz. 324.

620
LAMARTINE, [Alphonse Marie Louis]
Lady Esther Stanhope-nál. [Elb. 2. r.] Ford. Kendeffy Katinka. – – Voyage en Orientjéből. = 3. évf. 1910. 10. sz. 324-328.
Előbb: 606.

621
ANDOR Gyula
Ha megbántottak ... [V.] = 3. évf. 1910. 10. sz. 328.

622
GYALLAY Domokos
Kolozsvári aranynapok. Gólyakor. R. [4. r.] = 3. évf. 1910. 10. sz. 329-334.
Előbb: 570., 587., 608., utóbb: 641., 658., 674., 694., 708., 724., 745., 760., 779., 800., 815., 829., 849.

623
[Aforizmák. Írták]: Mikszáth Kálmán, Alexandre Dumas, pere, Johann Wolfgang von Goethe. = 3. évf. 1910. 11. sz. 334.

624
Erdélyi Lapok. = 3. évf. 1910. 11. sz. 334.
Előfizetési felhívás.

625
Mikszáth Kálmán. [Nekr.] = 3. évf. 1910. 11. sz. 335-336.

626
Új Könyvek. [Ism.] = 3. évf. 1910. 11. sz. 336-337.
a. Magyar Shakespeare-tár. – A Bayer József szerkesztette sorozat 3. évfolyamába lép.
b. Felolvasások. – Az unitárius tanárok 3. értekezlete.

627
Színház. [Színikrit.] = 3. évf. 1910. 11. sz. 337.
[KISS Ernő] k. e.: A magyar színműírás, meg a magyar ipar. – Összehasonlítás.

628
Zene. [Zenekrit.] = 3. évf. 1910. 11. sz. 337.

629
Megjegyzések. = 3. évf. 1910. 11. sz. 337-339.
a. Gálfalvi Nagy Lajos. – Méltatás. [Nekr.]
b. [GÁLFALVI NAGY Lajos]: Péterfi Tamás albumába.
c. Az E.I.T. felolvasó ülése.
d. Teleki-Társaság. – Alapították nagybányai írók.
e. Kolozsvári művész Bécsben. – Györgyfalvy Miklós a vadászati kiállításon.
f. Sz-er.: Háztűznézés. – Egy új kezdeményezés a háztájnézés – tanácsok, jutalom.
g. M. O.: Sub auspiciis. – Zichy János beszéde Kolozsvárt a kötelességről.
h. -er.: Rombolás vagy építés? – Vita a latinról és az érettségiről a gimnáziumokban.
i. A Magyar Gyógyfürdő Részvénytársaság ... – Tisztújítás.

630
Szerkesztői Üzenetek. = 3. évf. 1910. 11. sz. 339.

631
F.
Tóvölgyi Margit. [Jell.] = 3. évf. 1910. 12. 347-349. – A színésznő fényképével.

632
[Aforizmák. Írták]: Alighieri Dante, Mikszáth Kálmán, Zsoldos László. = 3. évf. 1910. 12. sz. 349.

633
RÉVAI Károly
A halálról. [V.] = 3. évf. 1910. 12. sz. 349.

634
DE GERANDO Félix
Egy erős ember története. [Elb.] = 3. évf. 1910. 12. sz. 350-356.

635
DENGYEL István
Hiszek ... [V.] = 3. évf. 1910. 12. sz. 356.

636
[Aforizmák. Írták]: Zsoldos László, Mikszáth Kálmán. = 3. évf. 1910. 12. sz. 356.

637
BRODIE, Michael
Egyszerű történet. [Elb.] Ford. Kendeffy Katinka. = 3. évf. 1910. 12. sz. 357-360.

638
KÁDÁR Béla
Az én tavaszom. [V.] = 3. évf. 1910. 12. sz. 360.

639
MÓRICZ Károly
Este ... [V.] = 3. évf. 1910. 12. sz. 360.

640
TAKÁCS Zoltán, F[elvinczi]
Dürer elmélete a művészetről. Részlet – – életrajzából. = 3. évf. 1910. 12. sz. 361-362.
Albrecht Dürer.

641
GYALLAY Domokos
Kolozsvári aranynapok. Gólyakor. R. [5. r.] = 3. évf. 1910. 12. sz. 363-366.
Előbb: 570., 587., 608., 622., utóbb: 658., 674., 694., 708., 724., 745., 760., 779., 800., 815., 829., 849.

642
Új Könyvek. [Ism.] = 3. évf. 1910. 12. sz. 367.
a. Dürer. Írta Felvinczi Takács Zoltán. (Bp. 1909). – Albrecht Dürer.
b. Erdélyi Múzeum. – Az újabb folyóirat-szám ismertetése.

643
Színház. [Színikrit.] = 3. évf. 1910. 12. sz. 367-368.
[KISS Ernő] k. e.: Az évad haldoklása. – Az unalmas színházi szezonvég.

644
Megjegyzések. = 3. évf. 1910. 12. sz. 368-370.
a. Az E.I.T. Mikszáth-ünnepe. – Mikszáth Kálmán halála miatt elmaradt ünnepség helyett ősszel nagyszabású emlékünnepet terveznek.
b. Felhívás. – Tagajánlást kér az E.I.T.
c. Okos szavak. – Pedagógiai tanácsok gyermekneveléshez, pályaválasztáshoz.
d. -er.: Repülünk. – A magyar repülésről.
e. -ő.: A félreismert lángelméknek. – A francia állam emléket állít Pantheonjában az életükben nem ismert, elfeledve, vagy nyomorban meghalt zseniknek.
f. Egy régi szerkesztő vesződségei. – Döbrentei Gábor levele Sipos Pálhoz. Közzéteszi: Kristó György.
g. G-r.: Mátyás király. – A kolozsvári szivarkapapírgyár termékén levő ábrázolásról.

645
Szerkesztői Üzenetek. = 3. évf. 1910. 12. sz. 370.

646
Erdélyi Lapok. = 3. évf. 1910. 12. sz. 370. – Fizetési felhívás.

647
NAGY Károly
Csernátoni Gyula. [Ért.] = 3. évf. 1910. 13. sz. 379-380.

648
KUTHY Sándor
Felrepülni. [V.] = 3. évf. 1910. 13. sz. 380.

649
[KOVÁCS Dezső] -s-ő
A Művészház kiállítása. = 3. évf. 1910. 13. sz. 381-383.
Teleki Géza, Iványi-Grünwald Béla, Rózsa Miklós, Kónyay Elemér fényképével.

650
VÉRTESY Gyula
Az élet. [V.] = 3. évf. 1910. 13. sz. 383.

651
ZATHURECZKY Berta, Kelemenné
Kitagadva. [Elb.] = 3. évf. 1910. 13. sz. 383-388.

652
KRÜZSELYI [Erzsébet] Erzsike
Évfordulóra. – Apám emlékének. [Vk.] = 3. évf. 1910. 13. sz. 388.

653
FELSZEGHY Béla
Látások. (Útleírás). Velencében – Rómában. = 3. évf. 1910. 13. sz. 389-391.

654
[Aforizmák. Írta]: Mikszáth [Kálmán]. = 3. évf. 1910. 13. sz. 391.

655
KISS Menyhért
Solus. [V.] = 3. évf. 1910. 13. sz. 392.

656
FELSZEGHY Dezső
Költemények prózában. [Elb.] = 3. évf. 1910. 13. sz. 393-394.

657
VASS Béla
Búcsúszó. [V.] = 3. évf. 1910. 13. sz. 394.

658
GYALLAY Domokos
Kolozsvári aranynapok. Gólyakor. R. [6. r.] = 3. évf. 1910. 13. sz. 395-398.
Előbb: 570., 587., 608., 622., 641., utóbb: 674., 694., 708., 724., 745., 760., 779., 800., 815., 829., 849.

659
Erdélyi Lapok. = 3. évf. 1910. 13. sz. 398. – Előfizetési felhívás.

660
Színház. [Színikrit.] = 3. évf. 1910. 13. sz. 399-400.
A múlt évad. – Mérleg.

661
Megjegyzések. = 3. évf. 1910. 13. sz. 400-403.
a. Alsócsernátoni Csernátoni Vayda Gyula dr. [Nekr.]
b. [KOVÁCS Dezső] -s-ő: A jövendő Kolozsvárja. – A tisztviselő-választásról.
c. -er.: Szentkatolnai Bálint Benedek. – A népművész kiállítása.
d. S-r.: A drágaság. – Gondok a gazdasági életből.
e. Végre. – Tanévzárás – továbbtanulási gondok.
f. [VASS Béla] V.: Elrepített százezrek. – Szégyenletes és drága aviatikai verseny.
g. Az E.K.E. virágos levelezőlapjai. – Az Erdélyi Kárpát-Egyesület érdekében.
h. -ohó.: Vass és Vas. – Vass Emil repülőgépszerkesztő és Vas üzletember meghívták Kolozsvárra Frei Andre francia aviatikust és rendeztek egy gyönyörű repülő napot.

662
Szerkesztői Üzenetek. = 3. évf. 1910. 13. sz. 403.

663
[Fizetési felszólítás. Erdélyi Lapok – elmaradás]. = 3. évf. 1910. 13. sz. 403.

664
A nagyasszony. [Megeml.] = 3. évf. 1910. 14. sz. 411-412.
Szász Domokosné Nagy Ilka. Fényképpel.

665
JÁNOSSY Béla, P.
Anti bácsi. [V.] = 3. évf. 1910. 14. sz. 412.

666
VERSÉNYI György
A poéta. [Elb.] = 3. évf. 1910. 14. sz. 412-416.

667
PETHŐ Tibor
Kérdés. [V.] = 3. évf. 1910. 14. sz. 416.

668
KALCSOK Leó
Az éhség. – Orosz forradalmi tragédia. [Ért.] = 3. évf. 1910. 14. sz. 416-420.

669
BERDE Mária
Az ablaknál. – Nem értesz. – Tavaszi bánat. [Vk.] = 3. évf. 1910. 14. sz. 420-421.

670
LONGI A. István
Hallucinációk. [Elb.] = 3. évf. 1910. 14. sz. 421-422.

671
KOVÁCS Dezső
Az irgalom. [Elb.] = 3. évf. 1910. 14. sz. 422-423.

672
DE GERANDO Félix
Nizzai levelek. [Elb.] 2. [r.] Monte Carlo. = 3. évf. 1910. 14. sz. 423-425.
Előbb: 521.

673
[Aforizma. Írta]: Jakab Ödön. = 3. évf. 1910. 14. sz. 425.

674
GYALLAY Domokos
Kolozsvári aranynapok. Gólyakor. R. [7. r.] = 3. évf. 1910. 14. sz. 426-430.
Előbb: 570., 587., 608., 622., 641., 658., utóbb: 694., 708., 724., 745., 760., 779., 800., 815., 829., 849.

675
Új Könyvek. [Ism.] = 3. évf. 1910. 14. sz. 431.
a. Unitárius egyháztörténeti adatok. – Ifj. Biás István könyve, a marosvásárhelyi Teleki
Könyvtárból közöl 150 levelet, Kelemen Lajos bevezetőjével.
b. Magyar Nyelvőr. – A folyóirat újabb számának ismertetése.
c. A szünetelő 'Színjáték'. – Bárdos Artur színházi újságja.

676
Színház. [Színikrit.] = 3. évf. 1910. 14. sz. 431-432.
a. (k-s): Egy-két megjegyzés. – Évadvégi összegzés.
b. Pálmay Ilka. – A színésznő visszatért Kolozsvárra.

677
Megjegyzések. = 3. évf. 1910. 14. sz. 433-435.
a. A Vadrózsák költőjének. – Kriza János 100. születési évfordulójára.
b. Teleki Sándor gróf és Kerekes Márton. – Teleki levele a kolozsvári építőmesterhez.
c. A magyar iparért. – A Magyar Védő-Egyesületről.
d. Az udvarmester. – Baleset az udvari hajtóvadászaton.

678
Szerkesztői Üzenetek. = 3. évf. 1910. 14. sz. 435.

679
A magyar királyi államvasutak erdélyrészi fő- és mellékvonalainak menetrendje.
= 3. évf. 1910. 14. sz. 442.

680
Márius
Pálmay Ilka. = 3. évf. 1910. 15. sz. 443-445.
A színésznő fényképével.

681
DOLESCHALL Ervinné
Kora tavasz. [V.] = 3. évf. 1910. 15. sz. 445.

682
[Aforizmák. rta]: Puskás Endre. = 3. évf. 1910. 15. sz. 445.

683
HARTMANN János
Szeptember végén. = 3. évf. 1910. 15. sz. 446-448.
A szerző Petőfi tanulmányok c. kötetéből.

684
[Aforizmák. Írta]: Mikszáth [Kálmán]. = 3. évf. 1910. 15. sz. 448.

685
GOCKLER Lajos
Modern mesék. [Elb.] = 3. évf. 1910. 15. sz. 448-449.

686
Az Erdélyi Lapok ... = 3. évf. 1910. 15. sz. 449.
Előfizetési felhívás.

687
CSURA Miklós
Van egy özvegyasszony ... [V.] = 3. évf. 1910. 15. sz. 450.

688
[KAMENYITZKY Etel] Ádám Éva
Családi boldogság. [Elb.] = 3. évf. 1910. 15. sz. 451-452.

689
DOLESCHALL Ervinné
Hulló csillag. [V.] = 3. évf. 1910. 15. sz. 452.

690
ORBÓK Attila
Müncheni feljegyzések. [Útirajz]. = 3. évf. 1910. 15. sz. 453-454.

691
KRÜZSELYI [Erzsébet] Erzsike
Hit, remény, szeretet. [V.] = 3. évf. 1910. 15. sz. 454.

692
Az új városháza és a Vigadó. = 3. évf. 1910. 15. sz. 454-455.
Az építési pályázat eredménye.

693
HEGYI Zsigmond
Szomorú, ködös napokon ... – Halandóság. [Vk.] = 3. évf. 1910. 15. sz. 455.

694
GYALLAY Domokos
Kolozsvári aranynapok. Gólyakor. R. [8. r.] = 3. évf. 1910. 15. sz.
Előbb: 570., 587., 608., 622., 641., 658., 674., 708., utóbb: 724., 745., 760., 779., 800., 815., 829., 849.

695
Új Könyvek. [Ism.] = 3. évf. 1910. 15. sz. 463-464.
a. Sipos Kamilló, L.: Forradalom a természettudományokban. – Gustav Le Bon: L'evolution des forces c. könyvéről.
b. Erdélyi Múzeum. – Az új szám ismertetése.

696
Színház. [Színikrit.] = 3. évf. 1910. 15. sz. 464.
Az új színház. – Nyári bemutató.

697
Megjegyzések. = 3. évf. 1910. 15. sz. 465-468.
a. PAP Dezső, Nógrádi: Petőfi keresők. [V.]
b. VASS Béla: Budapest nyáron. – Vidékiek Pesten, pestiek vidéken.
c. -er.: Ehrlich. – Paul Ehrlich Nobel-díjas vegyész, orvos, a modern hematológia megalapozója.
d. (-x.): E. Kovács Gyula. [Nekr.] – A színész halálára.
e. Sz.: Új bélyegek. – A Magyar Iskola Egyesület által kibocsátott új sorozatról.
f. Népszámlálás. – A magyar és az európai adatokról.
g. (x.): A magyar bonvivant. – Ady Endréről gúnyosan.

698
Szerkesztői Üzenetek. = 3. évf. 1910. 15. sz. 468.

699
A magyar királyi államvasutak erdélyrészi fő- és mellékvonalainak menetrendje. = 3. évf. 1910. 15. sz. [474.]

700
Nyolcvan év. = 3. évf. 1910. 16. sz. 475-476.
Ferencz József osztrák császárról és magyar királyról. Fényképpel.

701
MÁRKI Sándor
A király népszerűsége. [Jell.] = 3. évf. 1910. 16. sz. 476-481.
Ferencz József osztrák császár, magyar király.

702
PETHŐ Tibor
Az élet komédiája. [V.] = 3. évf. 1910. 16. sz. 481.

703
KOVÁCS Dezső
Toldi Miklós, meg az öreg Bence. [Életr.] = 3. évf. 1910. 16. sz. 482-483.

704
SALLAK Róza
Mariskához. – Nem csókra vágyom ... – Hogy is lehetnék ... – Őszi lombhulláskor ...
[Vk.] = 3. évf. 1910. 16. sz. 484.

705
FELSZEGHY Jolán
Egy pillanat. [Elb.] = 3. évf. 1910. 16. sz. 485.

706
FINTA Gerő
Melódiák. [V.] = 3. évf. 1910. 16. sz. 485.

707
ORBÓK Attila
Frank Wedekindről. [Ért.] = 3. évf. 1910. 16. sz. 486-488.

708
GYALLAY Domokos
Kolozsvári aranynapok. Gólyakor. R. [9. r.] = 3. évf. 1910. 16. sz. 489-494.
Előbb: 570., 587., 608., 622., 641., 658., 674., 694., 708., utóbb: 724., 760., 779., 800., 815., 829., 849.

709
Színház. [Színikrit.] = 3. évf. 1910. 16. sz. 495-497.
a. F.: S. Fáy Szeréna. – A színésznő fényképével.
b. Kazárföldön. – Géczy István népszínműve.

710
Megjegyzések. = 3. évf. 1910. 16. sz. 497-498.
a. Dávid Ferenc. – Az unitárius püspökről, mint irodalmárról.
b. Giuseppe Cassone. – A remetéről, aki Petőfi Sándor János vitézét olaszra fordította.
c. -er.: Meghalt egy tudós. [Nekr.] – Katona Lajos irodalomtudós halálára.

711
Szerkesztői Üzenetek. = 3. évf. 1910. 16. sz. 498.

712
Székely Bertalan. [Nekr.] = 3. évf. 1910. 17. sz. 503-515.
A festőművész fényképével.

713
PUSKÁS Endre
Önarckép. – Megnyugvás. [Vk.] = 3. évf. 1910. 17. sz. 505.

714
PRÖHLE Vilmos
Amitől az ifjútörökök félnek. [Ért.] = 3. évf. 1910. 17. sz. 506-507.

715
PÁLJÁNOS Károly
Mariska. [V.] = 3. évf. 1910. 17. sz. 507.

716
JÁNOSSY Béla, P.
A karrier. [Elb.] = 3. évf. 1910. 17. sz. 507-510.

717
GÁBOR Dénes
Alkony. [V.] = 3. évf. 1910. 17. sz. 510.

718
PAPP József, Cs.
Dante első magyar fordítói. = 3. évf. 1910. 17. sz. 510-511.
Kaposi József tanulmánya Császár Ferencről, Bálint Gyuláról.

719
[TÓTH Sándor, Szamosközi] Szamosközi
Ha szívemen ... [V.] = 3. évf. 1910. 17. sz. 511.

720
HEINE, [Heinrich]
Olaf lovag. ( – – "Romanzero"-jából. Ford. Csüri Bálint). [V.] = 3. évf. 1910. 17. sz. 512.

721
FEHÉR Nyiko
Három virág. [Elb.] = 3. évf. 1910. 17. sz. 513-515.

722
Márki Rákóczija. [II. Rákóczi Ferenc]. [Ism.] = 3. évf. 1910. 17. sz. 515-516.

723
HORY Etelka
Hajóinduláskor. [Elb.] = 3. évf. 1910. 17. sz. 516-517.

724
GYALLAY Domokos
Kolozsvári aranynapok. Gólyakor. R. [10. r.] = 3. évf. 1910. 17. sz. 517-522.
Előbb: 570., 587., 608., 622., 641., 658., 674., 694., 708., utóbb: 745., 760., 779., 800., 815., 829., 849.

725
Paolo Mantegazza. [Nekr.] = 3. évf. 1910. 17. sz. 523.

726
Új Könyvek. [Ism.] = 3. évf. 1910. 17. sz. 523-524.
a. Nehéz idők emlékei. – Bányai-Rácz Sándor verseskötetéről.
b. Az 1840-es évek közgazdasági eszmeköre. – L. Sipos Kamilló tanulmányáról.

727
Színház.[Színikrit.] = 3. évf. 1910. 17. sz. 524.
A Színkör ünnepélyes felavatása Kolozsvárt.

728
Megjegyzések. = 3. évf. 1910. 17. sz. 525-527.
a. Az E.I.T. tagjaihoz. – Tagajánlásokat kérnek.
b. [VASS Béla] V-: Az iskola. – Tanévnyitásra.
c. Az apja meg a fia. – II. Vilmos Wilhelm német császár és fia, a trónörökös.
d. Sz.: Utópia és pénz. – A stockholmi békekongresszusról.
e. Dr. Juris: Sok az ügyvéd? – A statisztikai hivatal kiadványa kapcsán.
f. Hogyan nevelik a japán gyermekeket? – Ozakin asszony cikke a 'Matin'-ban.
g. Divatos női kalapok. – A kalapdivat hóbortjáról.
h. (-ohó): Humanizmus. – Az enyhe bírói ítéletekről.

729
Szerkesztői Üzenetek. = 3. évf. 1910. 17. sz. 527.

730
A kiadóhivatal üzenete. = 3. évf. 1910. 17. sz. 527.

731
Az Erdélyi Lapok ... = 3. évf. 1910. 17. sz. 528.
Előfizetési felhívás.

732
A magyar királyi államvasutak fő- és mellékvonalainak menetrendje. = 3. évf. 1910. 17. sz. [534.]

733
A. Z.
Dr. Szádeczky Lajos. [Jell.] = 3. évf. 1910. 18. sz. 535-536.
A történettudós fényképével.

734
[Aforizmák. Írta]: Puskás Endre. = 3. évf. 1910. 18. sz. 536.

735
[MÁRKI Sándor] M. S.
Gáspár Imre első bírálói. = 3. évf. 1910. 18. sz. 537-540.
A költő nekrológja.

736
PETHŐ Tibor
Munka. [V.] = 3. évf. 1910. 18. sz. 540.

737
GOCKLER Lajos
Az én kódexem. [Elb.] = 3. évf. 1910. 18. sz. 540-542.

738
VÉRTESY Gyula
Mindennapi temetés. [V.] = 3. évf. 1910. 18. sz.

739
PETHŐ Tibor
Protekció. [V.] = 3. évf. 1910. 18. sz. 542-543.

740
MANTEGAZZA, Paolo
Családi ereklyék. [Ért.] Olaszból. [ford.] Pp. [Cs. Papp József]. = 3. évf. 1910. 18. sz. 544-546.

741
SERESTÉLY Béla
Életünk. [V.] = 3. évf. 1910. 18. sz. 546.

742
KRISTÓF György
Gyulai Pál – adós. = 3. évf. 1910. 18. sz. 547-548.
Az elmaradt Kemény Zsigmond portré.

743
DOLESCHALL Ervinné
Csüggedés. [V.] = 3. évf. 1910. 18. sz. 548.

744
SZABÓ István, B.
Felfordult világ. [Elb.] = 3. évf. 1910. 18. sz. 549-551.

745
GYALLAY Domokos
Kolozsvári aranynapok. Gólyakor. R. [11. r.] = 3. évf. 1910. 18. sz. 551-556.
Előbb: 570., 587., 608., 622., 641., 658., 674., 694., 708., 724., utóbb: 760., 779., 800., 815., 829., 849.

746
Erdélyi Lapok ... Előfizetési felhívás. = 3. évf. 1910. 18. sz. 556.

747
Új Könyvek. [Ism.] = 3. évf. 1910. 18. sz. 557-558.
a. [KOVÁCS Dezső] K. D.: Napkeletről. – Pröhle Vilmos könyvéről.
b. A magyar Dante. – Cs. Papp József Dante-fordításáról.

748
Színház. [Színikrit.] = 3. évf. 1910. 18. sz. 558.
[KISS Ernő] k. e.: Hiába való fáradság és egyebek. – Bemutató: Reichenbach Herman A bilincsek. – Faragó Ödön és Szakács Andor színművészek méltatása.

749
Megjegyzések. = 3. évf. 1910. 18. sz. 558-560.
a. Tagválasztó közgyűlés. – E.I.T.
b. Az első felolvasó ülés. – E.I.T.
c. SERESTÉLY Béla: A kancsuka. – A francia törvényhozás terve bevezetéséről.
d. Dr-: A kolera. – Az Oroszországban dúló járványról.
e. Teremnek a királyságok. – Demokráciáról szónoklunk és királyságok alakulnak.
f. Gyávaság. – Olivier bírálata a francia kormány felé III. Napoleon emléke mellőzéséért.
g. -ohó.: Politika és üzlet. – Osztrák politikusok lemondanak az üzleti életben betöltött
szerepükről.

750
Szerkesztői Üzenetek. = 3. évf. 1910. 18. sz. 560.

751
Márius
Szentgyörgyi István. [Jell.] = 3. évf. 1910. 19. sz. 567-568.

752
KISS Menyhért
Alkonyat. [V.] = 3. évf. 1910. 19. sz. 568.

753
SZENTGYÖRGYI István
Emlékezés. = 3. évf. 1910. 19. sz. 569-571.

754
LEONARDO [Da Vinci]
Számvetés. [V.] = 3. évf. 1910. 19. sz. 571.

755
PRÖHLE Vilmos
A "Taifun" japán szempontból nézve. [Ért.] = 3. évf. 1910. 19. sz. 572-574.
Lengyel Menyhért színdarabjáról.

756
SZABÓ István, B.
Cigánytemetés. [V.] = 3. évf. 1910. 19. sz. 574.

757
VERSÉNYI György
Dobos Csiszlik Minya. [Elb.] = 3. évf. 1910. 19. sz. 575-576.

758
MANNHEIMER, Theodor
verseiből. – Az én imádságom ... – Egy nap se múlik el ... – Találka. [Ford. Gábor Dénes] G. D. = 3. évf. 1910. 19. sz. 577.

759
KOZMA Béla
A "De profundis" olvasásakor. = 3. évf. 1910. 19. sz. 578.
Oscar Wilde művéről.

760
GYALLAY Domokos
Kolozsvári aranynapok. Gólyakor. R. [12. r.] = 3. évf. 1910. 19. sz. 579-583.
Előbb: 570., 587., 608., 622., 641., 658., 674., 694., 708., 724., 745., utóbb: 779., 800., 815., 829., 849.

761
KOVÁCS Dezső
Az E.I.T. múlt éve. A titkár jelentése a szept. 30-iki közgyűlésen. = 3. évf. 1910. 19. sz.
583-585.

762
Új Könyvek. [Ism.] = 3. évf. 1910. 19. sz. 585.
a. (kl.): Új kolozsvári tudományos folyóiratok. – 'Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából'. Szerk. Pósta Béla.
b. 'Színjáték'. Bárdos Artur színházi hetilapjáról.

763
Színház. [Színikrit.] = 3. évf. 1910. 19. sz. 585-587.
A sasfiók. – Lear király. – A milliomos. – Edmond Rostand, William Shakespeare és Winchchell Smith darabjáról.

764
Megjegyzések. = 3. évf. 1910. sz. 587-590.
a. Az egyetem megnyitása. – Kolozsvár, tanévnyitó.
b. Sz-r.: A bécsiek Kovács Gyulája. – Joseph Kainz színész.
c. Sz.-: A Menza. – Az egyetemi menzáról.
d. SERESTÉLY Béla: Galeotto haldoklik. – Kessler úr, a hesszeni Hattersheim polgármestere rendeletet adott ki a pletykázás ellen.

765
Szerkesztői Üzenetek. = 3. évf. 1910. 19. sz. 590.

766
Erdélyi Lapok ... Előfizetési felhívás. = 3. évf. 1910. 19. sz. 590.

767
Az Erdélyi Lapok kiadóhivatalában ... = 3. évf. 1910. 19. sz. [598.]
Könyvajánlat, hirdetés.

768
[BOROS György] B. Gy.
Pákey Lajos. [Jell.] = 3. évf. 1910. 20. sz. 599-600.
Az építész fényképével.

769
PETHŐ Tibor
Befelé nézek. [V.] = 3. évf. 1910. 20. sz. 600.

770
DÓZSA Endre
Céljaink – útaink. Elnöki megnyitó E.I.T. = 3. évf. 1910. 20. sz. 601-602.

771
SERESTÉLY Béla
Szeretlek ... [V.] = 3. évf. 1910. 20. sz. 602.

772
SEBESI Samu
A gyermek bolondja. Falusi történet. [Elb.] = 3. évf. 1910. 20. sz. 603-606.

773
KENÉZY Csatár
A kis önkéntes. [V.] = 3. évf. 1910. 20. sz. 606.

774
OKOLICSÁNYI Gyula
A szerelem-doktor. [Elb.] = 3. évf. 1910. 20. sz. 607-609.

775
FELSZEGHY Jolán
A múlt visszatér. [Elb.] = 3. évf. 1910. 20. sz. 610-611.

776
DOLESCHALL Ervinné
Ma fáj még ... [V.] = 3. évf. 1910. 20. sz. 611.

777
A Brassai-emlék átadása. = 3. évf. 1910. 20. sz. 612-616.
A Brassai Sámuel-síremlék fényképével.

778
[Fizetési felszólítás. Erdélyi Lapok]. = 3. évf. 1910. 20. sz. 616.

779
GYALLAY Domokos
Kolozsvári aranynapok. Gólyakor. R. [13. r.] = 3. évf. 1910. 20. sz. 617-618.
Előbb: 570., 587., 608., 622., 641., 658., 674., 694., 708., 724., 745., 760., utóbb: 800., 815., 829., 849.

780
Új Könyvek. [Ism.] = 3. évf. 1910. 20. sz. 619.
Román költőkből. – Brán Lőrinc és Révai Károly fordításai.
[Mihail] EMINESCU: Miért nem jössz? [V.]

781
Előfizetési felhívás. = 3. évf. 1910. 20. sz. 619.
Csekme Ferenc könyvére: Képek a parokhiáról címmel.

782
Színház. [Színikrit.] = 3. évf. 1910. 20. sz. 620.
Bahr Hermann Koncert c. 3 felvonásosáról.

783
Megjegyzések. = 3. évf. 1910. sz. 621-622.
a. Az E.I.T. új tagjai. – Eszterházy Kálmán, Lechner Károly, Zathureczky Berta Kelemenné, Farnos Dezső, Tanács József, Csulak Lajos.
b. Az E.I.T. felolvasó ülése.
c. (kl.): Az E.M.E. dési vándorgyűlése.
d. Alkohol és szerelem. – A kolozsvári antialkoholistákról.

784
A m. kir. államvasutak téli menetrendje 1910-1911-re. = 3. évf. 1910. 20. sz. 622-623.

785
Erdélyi Lapok. = 3. évf. 1910. 20. sz. 623. – Előfizetési felhívás.

786
Szerkesztői Üzenetek. = 3. évf. 1910. 20. sz. 624.

787
A kiadóhivatal üzenete. = 3. évf. 1910. 20. sz. 624. – Fizetési felhívás.

788
Az új tagok. [Jell.] = 3. évf. 1910. 21. sz. 631-633.
E.I.T., Csulak Lajos, Farnos Dezső, Tanács József írók fényképével.

789
FARNOS Dezső
Ásatáson a rétyi nyíresben. [V.] = 3. évf. 1910. 21. sz. 633.

790
TANÁCS József
A galamb halála. Esküdtbírósági jelenet. [Elb.] = 3. évf. 1910. 21. sz. 634-637.

791
KÁDÁR Béla
Ősz. [V.] = 3. évf. 1910. 21. sz. 637.

792
CSULAK Lajos
Hogyan kaptam bele az írásba. Visszaemlékezés. = 3. évf. 1910.21. sz. 637-638.

793
KUTHY Sándor
Anna. [V.] = 3. évf. 1910. 21. sz. 638.

794
KOMJÁTHY Jenő
Jelenések. [V.] = 3. évf. 1910. 21. sz. 639.

795
RIETHY Károly
Erkel Ferenc. [Ért.] = 3. évf. 1910. 21. sz. 640-641.

796
[Fizetési felszólítás, Erdélyi Lapok]. = 3. évf. 1910. 21. sz. 641.

797
KRÜZSELYI [Erzsébet] Erzsike
Én. [V.] = 3. évf. 1910. 21. sz. 642.

798
TURINELLI-CORNELLI, Júlia
Az adott csók. [Elb.] = 3. évf. 1910. 21. sz. 642-644.

799
KAMENYITZKY Etel] Ádám Éva
Temetők világa. [Elb.] = 3. évf. 1910. 21. sz. 644-645.

800
GYALLAY Domokos
Kolozsvári aranynapok. Gólyakor. R. [14. r.] = 3. évf. 1910. 21. sz. 646-649.
Előbb: 570., 587., 608., 622., 641., 658., 674., 694., 708., 724., 745., 760., 779., utóbb: 815., 829., 849.

801
Új Könyvek. [Ism.] = 3. évf. 1910. 21. sz. 650.
a. Herczeg Ferenc új műve. – A fehér páva. Regény.
b. Erdélyi Múzeum. – A folyóirat új száma.
c. 'Színjáték'. Bárdos Artur színházi hetilapja.

802
Színház. [Színikrit.] = 3. évf. 1910. sz. 650-653.
a. [KISS Ernő] k. e.: Orvosok. – Bernhard Shaw komédiája bemutatójáról.
b. Machbeth. – A Shakespeare-mű méltatása.
c. Rozmarin néni. – Vajda Ernő darabja.
d. A kard becsülete. – Kaliczky Antal színműve.

803
Zene. [Zenekrit.] = 3. évf. 1910. 21. sz. 653.
Opera-előadások. – Leoncavallo Bajazzók és Puccini Pillangókisasszony c. operájáról.

804
Megjegyzések. = 3. évf. 1910. 21. sz. 654-656.
a. Kozma Béla: Halottak napján.
b. Az E.I.T. felolvasó ülése.
c. (kl.): Újfalvy emlékek. – Újfalvy Sándor emlékiratairól.
d
. Sz.-.: O.M.G.E. – O.M.K.E. meg a drágaság.
e. o-hó.: Amin kezdeni kellene. – A drágaság ellen.

805
Szerkesztői Üzenetek. = 3. évf. 1910. 21. sz. 656.

806
TOMPA János
Purjesz Zsigmond. [Jell.] = 3. évf. 1910. 22. sz. 663-664.
Az orvos fényképével.

807
TARCSAFALVI Albert
Hiszek. [V.] = 3. évf. 1910. 22. sz. 664-665.

808
DÓZSA Endre
Az erdélyi társadalom feladatai. Elnöki megnyitó. E.I.T. = 3. évf. 1910. 22. sz. 665-666.

809
SZABÓ Jenő
Költemények. – Szürkülünk. – Szieszta. – Parádi professzor sírjánál. [Vk.] = 3. évf. 1910. 22. sz. 667-668.

810
RÉTHI Lajos
Isten veled, szerelmem! Elb. = 3. évf. 1910. 22. sz. 668-673.

811
FELSZEGHY Dezső
Költemények prózában. = 3. évf. 1910. 22. sz. 673-674.

812
SZÁSZ Piroska, B.
Újabb versek. Fiamhoz. – Mi enyém? = 3. évf. 1910. 22. sz. 675.

813
CSÜRI Bálint
A metafora. [Ért.] = 3. évf. 1910. 22. sz. 676-679.

814
HARTENSTEIN István
Hulló levelek. [V.] = 3. évf. 1910. 22. sz. 679.

815
GYALLAY Domokos
Kolozsvári aranynapok. Gólyakor. R. [15. r.] = 3. évf. 1910. 22. sz. 680-682.
Előbb: 570., 587., 608., 622., 641., 658., 674., 694., 708., 724., 745., 760., 779., 800., utóbb: 829., 849.

816
Új Könyvek. [Ism.] = 3. évf. 1910. 22. sz. 683-684.
a. [KAMENYITZKY Etel] Ádám Éva
Két asszony könyve. – Jörgné Draskóczy Ilma: Melódiák. Költemények. – [Dapsy Gizella] Nil: Lélekstációk. Novellák. és El nem küldött levelek. Költemények.
b. Erdélyi Múzeum. – Az új folyóiratszám.
c. Csüri Bálint: Az ige. – Nyelvészeti tanulmány.

817
Színház. [Színikrit.] = 3. évf. 1910. 22. sz. 684-685.
a. A kormánybiztos. – Guthi Soma bohózatáról.
b. Makrancos hölgy. – A Shakespeare előadás gyenge színvonaláról.
c. Karenina Anna. – Guiraud drámája Tolsztoj regényéből.
d. Balkáni hercegnő. – Rubens Pál operettje.

818
Megjegyzések. = 3. évf. 1910. 22. sz. 685-688.
a. Az E.I.T. felolvasó ülése.
b. A magyar ifjúsághoz. – Szádeczky Lajos rektor beszéde az egyetemi ifjúsághoz.
c. Halász Ignác. – Zolnai Gyula felfedezése. Halász Ignác versfordításai: Finn népdalok.
d. Népszerű tudományos előadások. – Az E.M.E.-ben. – Cholnoky Jenő, Apáthy István, Seprődi János, Konrádi Dániel, Schneller István és Szádeczky Gyula előadásai.
e. -hó.: A tanárok. – A pedagógusok megbecsülésének hiányáról.
f. Sz.-: A drágaság. – A nemzetközi agrárértekezlet tanácskozásáról.
g. -er.: Tolsztoj. – Lev Nikolaevics Tolsztoj orvosával elutazott.
h. A könyvek sorsa. – Statisztika.

819
Szerkesztői Üzenetek. = 3. évf. 1910. 22. sz. 688.

820
FELSZEGHY Dezső
Komáromy Andor. = 3. évf. 1910. 23. sz. 695-696.
A tanár-író fényképével.

821
DOLESCHALL Ervinné
Napok ... percek. [V.] = 3. évf. 1910. 23. sz. 696.

822
[KAMENYITZKY Etel] Ádám Éva
Az már más. [Elb.] = 3. évf. 1910. 23. sz. 697-698.

823
SZABÓ István, B.
A mi évfordulónk. [V.] = 3. évf. 1910. 23. sz. 698.

824
DOMÁLDY Béla
Hiába ... – Tudjátok-e? [Vk.] = 3. évf. 1910. 23. sz. 699.

825
NAGY Albert
Asztalnál ülök ... [V.] = 3. évf. 1910. 23. sz. 699.

826
GÁL Kelemen
Nagy emberek. [Ért.] = 3. évf. 1910. 23. sz. 700-704.

827
SZÉKELY-DOBY Géza
A Beke-patikus vizsgája. [Elb.] = 3. évf. 1910. 23. sz. 705-709.

828
SZABÓ István, B.
Carmen lugubre. [V.] = 3. évf. 1910. 23. sz. 709.

829
GYALLAY Domokos
Kolozsvári aranynapok. Gólyakor. R. [16. r.] = 3. évf. 1910. 23. sz. 710-712.
Előbb: 570., 587., 608., 622., 641., 658., 674., 694., 708., 724., 745., 760., 779., 800., 815., utóbb: 849.

830
Új Könyvek. [Ism.] = 3. évf. 1910. 23. sz. 713-515.
a. Gajdács Pál költészete. – Gajdács Pál: Nőmnek. [V.]
b. A Szent Imre Egyesület évkönyve. – Beszámoló az 1909-1910. évről.
c. 'Színjáték'. – Bárdos Artur színházi hetilapja.
d. Hatszáz szám Magyar Könyvtár. – Singer és Wolfner kiadó könyvsorozatáról.

831
Színház. [Színikrit.] = 3. évf. 1910. 23. sz. 715-716.
a. Brassbound kapitány megtérése. – George Bernard Shaw vígjátéka.
b. G.: Cigányszerelem. – Lehár Ferenc operettjéről.

832
Zene. [Zenekrit.] = 3. évf. 1910. 23. sz. 716.
Hangverseny. – A kolozsvári Zenekonzervatóriumban.

833
Megjegyzések. = 3. évf. 1910. 23. sz. 717-720.
a. Felolvasó ülés. – Az E.I.T.-ben.
b. Sz-r.: Transzilvánizmusz. – Dózsa Endre E.I.T.-beli beszédével kapcsolatban.
c. =: Tolsztoj. [Nekr.] – Lev Nikolaevics Tolsztoj halála alkalmából.
d. Diák-kongresszus. – Országos.
e. =: Munkás-gimnázium. – 250 munkás számára az esti órákban.
f. -er.: Puccini és a franciák. – Francia operaszerzők a túlzott Puccini-kultusz ellen. Giacomo Puccini.
g. SERESTÉLY Béla: A borravaló. – Lyons londoni hoteligazgató a borravaló ellen.
h. o-hó.: Kultúr-ház. – Árapatak községben az Astra kultúrházat nyitott.
i. o-hó.: Az angol hidegvér. – Az edinburgi leányiskola növendékeinek "lázadása".

834
Szerkesztői Üzenetek. = 3. évf. 1910. 23. sz. 720.

835
Az Erdélyi Lapok kiadóhivatalában ... = 3. évf. 1910. 23. sz. 720.
Könyvajánlás.

836
BÍRÓ Vencel
Vass József. = 3. évf. 1910. 24. sz. 727-728.
Az író, nyelvész, utazó fényképével.

837
[Aforizmák. Írta]: Puskás Endre. = 3. évf. 1910. 24. sz. 728.

838
FARKAS Sándor
Karácsonyra. [V.] = 3. évf. 1910. 24. sz. 729.

839
ESTERHÁZY Kálmán
Egy 48-as honvéd visszaemlékezései. Elmondta: – – . = 3. évf. 1910. 24. sz. 730-735.

840
WASS György
Te vagy ... [V.] = 3. évf. 1910. 24. sz. 735.

841
PETHŐ Tibor
Éj. [V.] = 3. évf. 1910. 24. sz. 735.

842
SEBESI Samu
A vén vadász. [Elb.] = 3. évf. 1910. 24. sz. 735-738.

843
FELSZEGHY Dezső
Honvágy. Drámai költ. = 3. évf. 1910. 24. sz. 738-744.

844
[Aforizmák. Írta]: Mikszáth [Kálmán]. = 3. évf. 1910. 24. sz. 744.

845
CSULAK Lajos
A szerelmes mókus. Egy asszonyka elbeszélése. = 3. évf. 1910. 24. sz. 744-746.

846
FINTA Gerő
Hiszek! [V.] = 3. évf. 1910. 24. sz. 746.

847
Makrai Dénes. [Jell.] = 3. évf. 1910. 24. sz. 746-748.
A színész méltatása.

848
SALLAK Róza
Bomlik már. [V.] = 3. évf. 1910. 24. sz. 748.

849
GYALLAY Domokos
Kolozsvári aranynapok. Gólyakor. R. [16. r.] = 3. évf. 1910. 24. sz. 748-752.
Előbb: 570., 587., 608., 622., 641., 658., 674., 694., 708., 724., 745., 760., 779.,
800., 815., 829.

850
Erdélyi Lapok. = 3. évf. 1910. 24. sz. 753-754.
A három évi működés értékelése, jövő tervek, előfizetési felhívás.

851
Színház. [Színikrit.] = 3. évf. 1910. 24. sz. 754-755.
Bemutatók és egyebek. – Bataille. A balga szűz. – Johnson és Wicheler: Beulemans kisasszony házassága. – Molnár Ferenc: A testőr. – A két állandó színházról. – A színügyi választmányról.

852
Zene. [Zenekrit.] = 3. évf. 1910. 24. sz. 756.
a. G.: Hangversenyek. – A Kolozsvári Zenetársaság hangversenye. Jack von Lier gordonkaművész, Yvonne Dubel énekesnő.
b. A Kolozsvári Zenekonzervatórium növendékeinek hangversenye.

853
KOVÁCS Dezső
Negyven esztendő a könyvnyomtatás szolgálatában. = 3. évf. 1910. 24. sz. 757-858.
Gombos Ferenc nyomdász, szerkesztő.

854
Megjegyzések. = 3. évf. 1910. 24. sz. 758-762.
a. Az E.I.T. felolvasó-ülése.
b. -er.: Madarász Viktor. – Méltatás 80. születésnapjára.
c. Az utazások nevelő hatásáról.
d. Szádeczky Lajos rektor beszélt az új doktorokhoz. – A beszéd teljes szövegével.
e. A mester. – Újházy Ede színművész 40 éves jubileumára.
f. -er.: Magyar nők és magyar lányok. – A Magyarországi Nőegyesületek Szövetsége közgyűlése Budapesten. Rozenberg Auguszta elnöki beszéde.

855
Szerkesztői Üzenetek. = 3. évf. 1910. 24. sz. 762.

856
RADNÓTI Dezsőné
Fanghné Gyújtó Izabella.[Jell.] = 4. évf. 1911. 1. sz. 1-3.

857
KÁDÁR Béla
Utunk végén. [V.] = 4. évf. 1911. 1. sz. 3.

858
KENDEFFY Katinka
Regény-vázlat. [Elb.] = 4. évf. 1911. 1. sz. 4-10.

859
KOVÁCS Dezső
Fórposzton. Jelenet a katonai életből. [Elb.] = 4. évf. 1911. 1. sz. 10-12.

860
KRÜZSELYI [Erzsébet] Erzsike
Mit adsz nekem ... – Őszi strófák. – Ti égő dalú lányok. [Vk.] = 4. évf. 1911. 1. sz. 13.

861
VINCZE Frigyes
Fikri, a könyvkereskedő. [Jell.] = 4. évf. 1911. 1. sz. 14-16.
Garbisz Fikri.

862
VÉRTESY Gyula
A bükkösben ősszel. [V.] = 4. évf. 1911. 1. sz. 16.

863
HARTENSTEIN István
Haza mennék. [V.] = 4. évf. 1911. 1. sz. 16.

864
SERESTÉLY Béla
Egy vasárnap délután. [Elb.] = 4. évf. 1911. 1. sz. 17-18.

865
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Csodabogarak. R. [1. r.] = 4. évf. 1911. 1. sz. 18-20.
Utóbb: 877., 896., 910., 924., 941., 956., 973., 989., 1004., 1021., 1040., 1054., 1073., 1089., 1104., 1117., 1131.

866
Új Könyvek. [Ism.] = 4. évf. 1911. 1. sz. 21-22.
KEMÉNY Gábor: Gyóni Géza versei. Versek. – Szomorú szemmel.

867
Színház. [Színikrit.] = 4. évf. 1911. 1. sz. 23-24.
a. [KISS Ernő] k. e.: A nagyasszony. – Szomory Dezső színműve.
b. Hoffmann meséi ... – Baranyai Jolán zeneakadémiai növendék bemutatkozása.

868
Megjegyzések. = 4. évf. 1911. 1. sz. 24-26.
a. Széll Kálmán köszönete. – Felesége elhunyta alkalmából küldött E.I.T. részvétnyilvánításért.
b. Kass Ivor báró. [Nekr.] – A publicista halálára.
c. [KISS Ernő] k. e.: Dr. II. Vilmos. – A kolozsvári tudományegyetem díszdoktorrá avatta a német császárt.
d. [KOVÁCS Dezső] K. D.: Makray Dénes. – A színész méltatása.
e. Műemlékek restaurálása. – A Műemlékek Országos Bizottságáról.
f. (o-hó.): Színi iskolák. – A kolozsvári színi iskola megnyitása.
g. (o-hó.): Papiros éhség. – A fővárosi lapok karácsonyi számairól.

869
Szerkesztői Üzenetek. = 4. évf. 1911. 1. sz. 27.

870
KÖLTŐ Gábor
Heppes Miklós. = 4. évf. 1911. 2. sz. 33-46.
A jogász-bíró fényképével.

871
KENÉZY Csatár
Ittam a Léthe vizéből. [V.] = 4. évf. 1911. 2. sz. 34.

872
BÁLINTITT József
A virágos csészék. [Elb.] = 4. évf. 1911. 2. sz. 35-37.

873
RÉVAI Károly
A nagy vízen túl. [V.] = 4. évf. 1911. 2. sz. 37.

874
ORBÓK Attila
A nagy szellem. (Szatíra). Egy felvonásos. = 4. évf. 1911. 2. sz. 38-43.

875
SERESTÉLY Béla
Vallomások. [V.] = 4. évf. 1911. 2. sz. 44.

876
FRANCE, Anatole
Judea helytartója. [Elb. 1. r.] Ford. Gálffy Sándorné. = 4. évf. 1911. 2. sz. 45-47.

877
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Csodabogarak. R. [2 . r.] = 4. évf. 1911. 2. sz. 48-50.
Előbb: 865., utóbb: 896., 910., 924., 941., 956., 973., 989., 1004., 1021., 1039., 1054., 1073., 1089., 1104., 1117., 1131.

878
CZAKÓ Ferenc
Tudjátok-e mi a fájdalom? [V.] = 4. évf. 1911. 2. sz. 50.

879
Pályázati hírdetmény ... útbiztosi állásra. = 4. évf. 1911. 2. sz. 50.

880
Új Könyvek. [Ism.] = 4. évf. 1911. 2. sz. 51-53.
a. [CSEH Lászlóné] Cs. L.: Emlékezzünk régiekről. – Kelemen Lajosné elbeszélései.
b. Erdélyi Lapok. – Az első három évfolyam mérlege. – Előfizetési felhívás.

881
Színház. [Színikrit.] = 4. évf. 1911. 2. sz. 53-54.
a. Lalla Roukh. – David Felicien vígoperája.
b. Édes öregem és Narancsvirág. – Fall Leo és Farkas Imre operettjéről.
c. A képzelt beteg. – Moliere darabjának silány előadásáról.
d. A szent liget. – Flers és Caillavet szatírája.

882
Zene. [Zenekrit.] = 4. évf. 1911. 2. sz. 54.
A Kolozsvári Zenetársaságnak ... hangversenyén Godovszky Lipót zongoraművész szerepelt.

883
Megjegyzések. = 4. évf. 1911. . sz.
a. Felolvasó ülés. – E.I.T.
b. Sz-r.: Optimizmus, pesszimizmus. – Mecsnikovnak, a párisi Pasteur Intézet igazgatójának értelmezése e két kifejezésről.
c. (-r.): A "műkincses" Kolozsvár. – A Művészház tárlata.
d. SERESTÉLY Béla: A vörös kacaj. – A Londonban élő orosz anarchistákról.
e. A halhatatlan szakácsnak, Brillat-Savarinnak ... szobrot készülnek emelni a franciák.

884
Szerkesztői Üzenetek. = 4. évf. 1911. 2. sz. 58.

885
[Erdélyi Lapok. Fizetési felszólítás]. = 4. évf. 1911. 2. sz. 58.

886
(s.)
Ugron Gábor. = 4. évf. 1911. 3. sz. 65-66. – Fényképpel.

887
DOLESCHALL Ervinné
Van nekem egy titkos ... [V.] = 4. évf. 1911. 3. sz. 66.

888
[Aforizmák. Írták]: Zsoldos László, Doleschall Ervinné. = 4. évf. 1911. 3. sz. 66.

889
DÓZSA Endre
Fajszeretet. Elnöki megnyitó. [EIT]. = 4. évf. 1911. 4. sz. 67-68.

890
VÁLYI Mór
Elmúlás. [V.] = 4. évf. 1911. 3. sz. 68.

891
MÁRKI Sándor
Lánczy Gyula történelmi módszere. [Ért.] = 4. évf. 1911. 3. sz. 69-72.
Egyetemi előadás.

892
ANDOR Gyula
Spleen. [V.] = 4. évf. 1911. 3. sz. 72.

893
ZATHURECZKY Berta, Kelemenné
Régi alakok, régi szenvedélyek. [Elb. 1. r.] = 4. évf. 1911. 3. sz. 72-75.
Utóbb: 902.

894
MOORE, [Thomas]
verseiből. Ford. Bokor Lajos. = 4. évf. 1911. 3. sz. 76.

895
FRANCE, Anatole
Judea helytartója. [Elb. 2. r.] Ford. Gálffy Sándorné. = 4. évf. 1911. 3. sz. 77-80.
Előbb: 876.

896
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Csodabogarak. R. [ 3. r.] = 4. évf. 1911. 3. sz. 80-83.
Előbb: 865., 877., utóbb: 910., 924., 941., 956., 973., 989., 1004., 1021., 1039., 1054., 1073., 1089., 1104., 1117., 1131.

897
Új Könyvek. [Ism.] = 4. évf. 1911. 3. sz. 84.
a. Magyar Shakespeare-tár. – Ismertetés és előfizetési felhívás a Bayer József által
szerkesztett sorozatra.
b. Shakespeare és Vörösmarty. – Kiss Ernő értekezése.

898
Színház. [Színikrit.] = 4. évf. 1911. 3. sz. 84-86.
a. [KISS Ernő] k. e.: Újházi Ede. – Ünneplése 40 éves színészi jubileumán.
b. Két Shakespeare-est. – A Coriolanus előadás elmaradása, Romeo és Júlia előadás dícsérete.
c. Monna Vanna. – Materlinck darabja.
d. G.: Halhatatlan lump. – Dönmann szövege, Eysler zenéje. Operett.

899
Megjegyzések. = 4. évf. 1911. 3. sz. 87-88.
a. Felolvasó ülés. – E.I.T.
b. A vármegye bálja. – Kolozsvármegye.
c. (o-hó.): Az örmények. – A velencei és a magyar örményekről.
d. Az angol sajtó. – Borsa Mario milánói újságíró könyvéből. Az angol hírlapirodalom.

900
PÁKEI Lajos
Geiger Albert. [Nekr.] = 4. évf. 1911. 4. sz. 95-98.
A zongoraművész halálára. Fényképpel.

901
DARVAS János
Kék vizeken. [V.] = 4. évf. 1911. 4. sz. 98.

902
ZATHURECZKY Berta, Kelemenné
Régi alakok, régi szenvedélyek. [Elb. 2. r.] = 4. évf. 1911. 4. sz. 99-101. – Előbb: 893.

903
CSURA Miklós
Mese. [V.] = 4. évf. 1911. 4. sz. 101.

904
[Aforizmák. Írták]: Szikra, Zsoldos László. = 4. évf. 1911. 4. sz. 101.

905
KRISTÓF György
Az irodalmi modernség. [Ért.] = 4. évf. 1911. 4. sz. 102-104.

906
PAP Dezső, Nógrádi
Társaságban. [V.] = 4. évf. 1911. 4. sz. 105.

907
PORTIK Andor
Vetem búza, terem zab. [Elb.] = 4. évf. 1911. 4. sz. 106-108.

908
KENÉZY Csatár
Ne még! ... [V.] = 4. évf. 1911. 4. sz. 108.

909
[Aforizmák. Írta]: Zichy János. = 4. évf. 1911. 4. sz. 108.

910
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Csodabogarak. R. [ 4. r.] = 4. évf. 1911. 4. sz. 109-111.
Előbb: 865., 877., 896., utóbb: 924., 941., 956., 973., 989., 1004., 1021., 1039., 1054., 1073., 1089., 1104., 1117., 1131.

911
Új Könyvek. [Ism.] = 4. évf. 1911. 4. sz. 112-114.
a. KEMÉNY Gábor: Legendák a nagyapámról.
b. Kiss József legújabb költeményei.
c. HARTENSTEIN István: Új hiten. – Serestély Béla verseskönyve.

912
Színház. [Színikrit.] = 4. évf. 1911. 4. sz. 114.
a. A becstelen. – Garvay Andor drámája.
b. Hegyek alján. – D'Albert Jenő operája.

913
Zene. [Zenekrit.] = 4. évf. 1911. 4. sz. 114.
A vakok hangversenye. – A Nemzeti Színházban.

914
Megjegyzések. = 4. évf. 1911. 4. sz. 115-117.
a. Hilibi Hallar Károly dr. [Nekr.] – A jogász egyetemi tanár halálára.
b. Felolvasó ülés. – E.I.T.
c. SERESTÉLY Béla: Háztűznéző Társaság. – Az USA-beli Kansas Cityben működő
Társaság célja, hogy a lányok szülőknek védelmet nyújtson kalandor kérők ellen.
d. o-hó.: Jogos szemrehányás. – Budapesten kiállítást rendeztek Székely Bertalan hagyatékából. Bár Kolozsvár szülötte, itt egyetlen képe sincs. Javaslat: Kolozsvár szerezzen annyi képet, hogy egy Székely Bertalan Múzeum létesülhessen.
e. [KISS Ernő ?] -.-: Az újságírás szociológiája. – Toennies kieli tudós fejtegetése.
f. Két műsoros estély. – A kolozsvári ref. koll. ifjúságának táncestélye. – Az univ. főgimn. ifjúsági dal- és zene-estélye.

915
Szerkesztői Üzenetek. = 4. évf. 1911. 4. sz. 117.

916
MÁRKI Sándor
Thaly Kálmán ifjúsága. [Tan. 1. r.] = 4. évf. 1911. 5. sz. 123-127.
Utóbb: 931., 951., 968., 981., 995.

917
[Aforizmák. Írta]: Doleschall Ervinné. = 4. évf. 1911. 5. sz. 127.

918
BERDE Mária
Sirály. – Tavasz felé. Versek. = 4. évf. 1911. 5. sz. 127.

919
CSULAK Lajos
Hogy lett Lőw Áronból Lőfi Áron? Székely történet. [Elb.] = 4. évf. 1911. 5. sz. 128-130.

920
FARKAS Sándor
Sirató. [V.] = 4. évf. 1911. 5. sz. 131.

921
INCZE Béla
A múlt árnyéka. [Elb.] = 4. évf. 1911. 5. sz. 132-136.

922
WASS György
A "Hópelyhek"-ből. [Vk.] Dalaimról. – Búcsúsorok. – Nevessetek. = 4. évf. 1911. 5. sz. 137.

923
EURIPIDES
Iphigenia Aulisban. – – drámája. Ford. Csengeri János. Részlet. [1. r.] = 4. évf. 1911. 5. sz. 138-140.
Utóbb: 935., 953., 971., 985., 997., 1016.

924
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Csodabogarak. R. [ 5. r.] = 4. évf. 1911. 5. sz. 141-142.
Előbb: 865., 877., 896., 910., utóbb: 941., 956., 973., 989., 1004., 1021., 1039., 1054., 1073., 1089., 1104., 1117., 1131.

925
Új Könyvek. [Ism.] = 4. évf. 1911. 5. sz. 143.
a. A kis kadett és egyéb elbeszélések. – Innocens Meta könyve.
b. Erdélyi Múzeum. – Az újabb füzet ismertetése.
c. Keresztény Magvető. – A 46. évfolyamába lépő folyóiratról.

926
Színház. [Színikrit.] = 4. évf. 1911. 5. sz. 143-144.
a. Két bemutató. – Bródy Sándor: Medikus. – Földes Imre: Az arckép.
b. Svärdström Valborg. – Gounod Faustjának Margit szerepében.

927
Megjegyzések. = 4. évf. 1911. 5. sz. 145-146.
a. Az E.I.T. felolvasó ülése.
b. Sz-t.: Nem tudunk magyarul. – A mai magyar irodalmi nyelvről.
c. o-hó.: A századok óta folyó pör. – Goga Octavián pere kapcsán a nemzetiségi kérdésről.

928
Szerkesztői Üzenetek. = 4. évf. 1911. 5. sz. 147.

929
DÓZSA Endre
Március idusán. [Ért.] = 4. évf. 1911. 6. sz. 155-158.
A nép szabadsága, a magyar szabadság és a világszabadság gondolata.

930
MAKKAI Sándor
Rab zsidók éneke. [V.] = 4. évf. 1911. 6. sz. 159.

931
MÁRKI Sándor
Thaly Kálmán ifjúsága. [Tan. 2. r.] = 4. évf. 1911. 6. sz. 159-162.
Előbb: 916., utóbb: 951., 968., 981., 995.

932
SALLAK Róza
Romlik már ... [V.] = 4. évf. 1911. 6. sz. 162.

933
VERSÉNYI György
A kis franciák. [Elb.] = 4. évf. 1911. 6. sz. 163-165.

934
TARCSAFALVI Albert
A tyúk és a veréb. [V.] = 4. évf. 1911. 6. sz. 165.

935
EURIPIDES
Phigenia Aulisban. – – drámája. Ford. Csengeri János. [2. r.] = 4. évf. 1911. 6. sz. 165-169.
Előbb: 923., utóbb: 953., 971., 985., 997., 1016.

936
GAJDÁCS Pál
Katóka arcképe előtt. [V.] = 4. évf. 1911. 6. sz. 170.

937
[Aforizma. Írta]: Puskás Endre. = 4. évf. 1911. 6. sz. 170.

938
HARTENSTEIN István
Egy új élet felé. [Elb.] = 4. évf. 1911. 6. sz. 170-172.

939
BERDE Mária
Hazatérés. [V.] = 4. évf. 1911. 6. sz. 172.

940
[Aforizma. Írta]: Puskás Endre. = 4. évf. 1911. 6. sz. 172.

941
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Csodabogarak. R. [6. r.] = 4. évf. 1911. 6. sz. 173-174.
Előbb: 865., 877., 896., 910., 924., utóbb: 956., 973., 989., 1004., 1021., 1039., 1054., 1073., 1089., 1104., 1117., 1131.

942
[Aforizmák. Írta]: Puskás Béla. = 4. évf. 1911. 6. sz. 174.

943
Színház. [Színikrit.] = 4. évf. 1911. 6. sz. 175.
III. Rikárd. – Ivánfi Jenő vendégszereplése a Shakespeare műben.

944
Megjegyzések. = 4. évf. 1911. 6. sz. 175-177.
a. TARNAI Aladár: Ferdinánd király. – A bolgár király ötven éves.
b. Felolvasó ülés. – E.I.T.
c. Az E.M.E. közgyűlése.
d. -r.: Tetteket nem – tanácskozásokat! – A Kissarmáson feltört földgázról.
e. Fogazzaro.[Nekr.] – Antonio Fogazzaro.

945
Szerkesztői Üzenetek. = 4. évf. 1911. 6. sz. 177.

946
[DEÁK Albert] Író Deák
Báró Bánffy Dezső. [Tan.] = 4. évf. 1911. 7. sz. 185-186.
Fényképpel.

947
[Aforizmák. Írták]: Puskás Endre, Doleschall Ervinné, Mikszáth [Kálmán]. = 4. évf. 1911. 7. sz. 186.

948
SZILÁGYI Béla
Majd ... [V.] = 4. évf. 1911. 7. sz. 187.

949
NITSCH Árpád
Giorgio barátom anyósa. [Elb.] = 4. évf. 1911. 7. sz. 187-190.

950
DOLESCHALL Ervinné
Metamorfózis. [V.] = 4. évf. 1911. 7. sz. 190.

951
MÁRKI Sándor
Thaly Kálmán ifjúsága. [Tan. 3. r.] = 4. évf. 1911. 7. sz. 191-193.
Előbb: 916., 931., utóbb: 968., 981., 995.

952
WIGAND Edéné, Torockai
Versek. Esti hangulat. – Együtt megyünk-e? – Töredék egy kisvárosi kalendáriumból.
a) Február. i) Szeptember. = 4. évf. 1911. 7. sz. 194.

953
EURIPIDES
Iphigenia Aulisban. – – drámája. Ford. Csengeri János. [3. r.] = 4. évf. 1911. 7. sz. 195-198.
Előbb: 923., 935., utóbb: 971., 985., 997., 1016.

954
SERESTÉLY Béla
A szép Garamszegi Klára leánya. [Elb.] = 4. évf. 1911. 7. sz. 199-200.

955
DENGYEL István
Könyörgés. [V.] = 4. évf. 1911. 7. sz. 200.

956
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Csodabogarak. R. [7. r.] = 4. évf. 1911. 7. sz. 201-202.
Előbb: 865., 896., 910., 924., 941., utóbb: 973., 989., 1004., 1021., 1039., 1054., 1073., 1089., 1104., 1117., 1131.

957
Új Könyvek. [Ism.] = 4. évf. 1911. 7. sz. 203.
a. Sebők Zsigmond novellái. – A hivatal és egyéb történetek a Magyar Könyvtárban.
b. Gyóni Géza új kötete. – Az élet szeretője címmel.

958
Színház. [Színikrit.] = 4. évf. 1911. 7. sz. 203-204.
a. Az ismeretlen táncos. – Bernard Tristan vígjátéka.
b. Márkus [Emilia] Emma. – Nagyszerű alakításairól silány darabokban.
c. Bábjáték. – Pierre Wolff vígjátéka.
d. Babuska. – Stein és Wellner operettlibrettóját Fall Leó zenésítette meg.

959
Zene. [Zenekrit.] = 4. évf. 1911. 7. sz. 204-205.
a. Feld Olga ... – A hangversenyénekesnő alkonya.
b. Hangverseny. – A Zenekonzervatórium növendékeié.

960
Megjegyzések. = 4. évf. 1911. 7. sz. 205-207.
a. Kitüntetések. – Purjesz Zsigmond nemességet kapott, Bánffy Miklós cs. kir. kamarás lett. – Nyiredy Gézát ünnepelte a gyógyszerésznövendékek önképzőköre.
b. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület közgyűlése.
c. Tud-e írni és olvasni? – Egynehány neves francia szellemes válasza a népszámlálási lapokon.
d. Pályázat a Kovács Sámuel-pályadíjra. – Az E.M.E. pályázata magyar történelmi tárgyú balladára, vagy kisebb költői elbeszélésre.
e. Oláh vagy román? – A helyes szóhasználatról.

961
Szerkesztői Üzenetek. = 4. évf. 1911. 7. sz. 207.

962
[KISS Ernő] (k.e.)
Szentgyörgyi. = 4. évf. 1911. 8. sz. 217-219.
Szentgyörgyi István színművész méltatása. Fényképpel.

963
[Aforizmák]. = 4. évf. 1911. 8. sz. 219.

964
FELSZEGHY Dezső
Föltámadunk. [V.] = 4. évf. 1911. 8. sz. 219.

965
KUTHY Sándor
Anna. [V.] = 4. évf. 1911. 8. sz. 219.

966
KOVÁCS Dezső
Az éjszaka. [Elb.] = 4. évf. 1911. 8. sz. 220-222.

967
KOCSIS Vince
A Balaton partján. [V.] = 4. évf. 1911. 8. sz. 222.

968
MÁRKI Sándor
Thaly Kálmán ifjúsága. [Tan. 4. r.] = 4. évf. 1911. 8. sz. 223-225.

969
VÉRTESY Gyula
Visszajöttél. [V.] = 4. évf. 1911. 8. sz. 226.

970
SHE Oszkár
Homo Sum. [Elb.] = 4. évf. 1911. 8. sz. 226-228.

971
EURIPIDES
Iphigenia Aulisban. – – drámája. Ford. Csengeri János. [4. r.] = 4. évf. 1911. 8. sz. 228- 232.
Előbb: 923., 935., 953., utóbb: 985., 997., 1016.

972
PAP Dezső, Nógrádi
Mirjám. [V.] = 4. évf. 1911. 8. sz. 233.

973
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Csodabogarak. R. [ 8. r.] = 4. évf. 1911. 8. sz. 233-234.
Előbb: 865., 896., 910., 924., 941., 956., utóbb: 989., 1004., 1021., 1039., 1054., 1073., 1089., 1104., 1117., 1131.

974
[Fizetési felszólítás. Elmaradás – Erdélyi Lapok]. = 4. évf. 1911. 8. sz. 234.

975
Új Könyvek. [Ism.] = 4. évf. 1911. 8. sz. 235-237.
a. Dante Magyarországon. – Kaposi József könyve.
b. A homályból. – Komjáthy Jenő költeményei.
c. Erdélyi Múzeum. – Az új szám ismertetése.

976
Színház. [Színikrit.] = 4. évf. 1911. 8. sz. 237-238.
a. Szentgyörgyi István ünneplése. – 50 éves színészi jubileumán.
b. Medea. – Franz Grillparzer darabjának előadásán kevés volt a néző. Hettyei Aranka remekelt.
c. Anatol. – Artur Schnitzler 5 kis egyfelvonásosa. – Zajos siker.
d. Yvonne de Tréville ... – Az énekesnő vendégszereplése a Lakmé-ban. Hangversenyt is adott. – Leo Delibes.

977
Megjegyzések. = 4. évf. 1911. 8. sz. 239-241.
a. Szentgyörgyi István. – Adomák a színészről.
b. Az éjszaka. – Kovács Dezső bibliai tárgyú elbeszélései – megjelenés előtt.
c. Felolvasó ülés ... E.I.T.
d. Miért nem házasodnak az emberek. – Egy angol folyóirat körkérdésére adott válaszok.

978
Szerkesztői Üzenetek. = 4. évf. 1911. 8. sz. 241.

979
FELSZEGHY Dezső
De Gerando Antonina. [Jell.] = 4. évf. 1911. 9. sz. 251-252.
A tanárnő fényképével.

980
DENGYEL István
Csak azt szeretjük ... [V.] = 4. évf. 1911. 9. sz. 252.

981
MÁRKI Sándor
Thaly Kálmán ifjúsága. [Tan. 5. r.] = 4. évf. 1911. 9. sz. 253-256.
Előbb: 916., 931., 951., 968., utóbb: 995.

982
RÉVAI Károly
Versek. I. Tavasz. II. Emlékezés. = 4. évf. 1911. 9. sz. 257.

983
PORTIK Andor
Margareta. [Elb.] = 4. évf. 1911. 9. sz. 258-260.

984
FELSZEGHY Béla
Rontás. [V.] = 4. évf. 1911. 9. sz. 260.

985
EURIPIDES
Iphigenia Aulisban. Dráma. Ford. Csengeri János. [5. r.] = 4. évf. 1911. 9. sz. 261-263.
Előbb: 923., 935., 953., 971., utóbb: 997., 1016.

986
TÓTH József, R.
Az öreg Baló István házasodni készül. [Elb.] = 4. évf. 1911. 9. sz. 263-265.

987
[Aforizma. Írta]: Körösy László. = 4. évf. 1911. 9. sz. 265.

988
BERDE Mária
Rege a múltból. [V.] = 4. évf. 1911. 9. sz. 265.

989
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Csodabogarak. R. [ 9. r.] = 4. évf. 1911. 9. sz. 266-268.
Előbb: 865., 896., 910., 924., 941., 956., 973., utóbb: 1004., 1021., 1039., 1054., 1073., 1089., 1104., 1117., 1131.

990
Színház. [Színikrit.] = 4. évf. 1911. 9. sz. 269-270.
a. Szentgyörgyi István ünnepe. – A színész 50 éves jubileuma.
b. Utánam. – Henry Bernstein darabja.
c. Hegedűs Gyula vendégjátéka. – Kolozsvárt.
d. A millió. – Berr és Guillemaud bohózata.

991
Megjegyzések. = 4. évf. 1911. 9. sz. 271-273.
a. Petőfi-ünnep Nagyszebenben. – Emléktábla avatás.
b. Felolvasó ülés. – E.I.T.
c. Az E.I.T. új tiszteleti tagja. – Szentgyörgyi István színész.
d. Gyalui Farkas dr. – Kinevezték a kolozsvári Egyetemi Könyvtár igazgatójává.
e. Irodalmi matiné. – E.I.T.

992
Szerkesztői Üzenetek. = 4. évf. 1911. 9. sz. 273.

993
[KISS Ernő] (k. e.)
Lovassy Andor. = 4. évf. 1911. 10. sz. 283-284.
Fényképpel.

994
DOLESCHALL Ervinné
... Lengő pihe lágyan ... [V.] = 4. évf. 1911. 10. sz. 284.

995
MÁRKI Sándor
Thaly Kálmán ifjúsága. [Tan. 5. r.] = 4. évf. 1911. 10. sz. 285-288.

996
SERESTÉLY Béla
Alkony. [V.] = 4. évf. 1911. 10. sz. 288.

997
EURIPIDES
Iphigenia Aulisban. – – drámája. Ford. Csengeri János. [6. r.] = 4. évf. 1911. 10. sz. 289-290.
Előbb: 923., 935., 953., 971., 985., utóbb: 1016.

998
DEUTSCH Gyula
Virágok haldoklásakor. [V.] = 4. évf. 1911. 10. sz. 290.

999
Új német költőkből. [Vk.] – DEHMEL, Richard: A lány tavasza. Ford. Mina János. – BUSS, Karl: Intelem. Ford. Mina János. – MANNHEIMER, Theodor: Emlékszel-e? Ford. Gabriel Durus. – PFAU, Ludwig: Szólt a szív ... Ford. Träger Ernő. = 4. évf. 1911. 10. sz. 291.

1000
CSULAK Lajos
A diplomás székely. [Elb.] = 4. évf. 1911. 10. sz. 292-294.

1001
Jegyzetek. [Közli] Jámbor. (Debrecenben). – (Magyar leány). = 4. évf. 1911. 10. sz. 294-295.

1002
GAJDÁCS Pál
Hajnal Juci esküvője. [V.] = 4. évf. 1911. 10. sz. 295.

1003
TARNAI Aladár
Edith menyasszony lett. [Elb.] = 4. évf. 1911. 10. sz. 296-297.

1004
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Csodabogarak. R. [ 10. r.] = 4. évf. 1911. 10. sz. 296-297.
Előbb: 865., 896., 910., 924., 941., 956., 973., 989., utóbb: 1021., 1039., 1054., 1073., 1089., 1104., 1117., 1131.

1005
Új Könyvek. [Ism.] = 4. évf. 1911. 10. sz. 301-303.
a. Träger Ernő: Viola elbukott. – Oláh Gábor új verseskönyve.
b. (B. H.): Du Maine herceg. – Márki Sándor monográfiája.

1006
Színház. [Színikrit.] = 4. évf. 1911. 10. sz. 303-304.
a. A falu. – Móricz Zsigmond három egyfelvonásosa. Magyarosan. – Mint a mező vadvirágai. – Kend a pap?
b. Vendégjárás. – Színházi vendégjátékok: Góth-házaspár, Csortos Gyula, Medgyaszai Vilma, Arnoldson Sigrid.

1007
Zene. [Zenekrit.] = 4. évf. 1911. 10. sz. 304.
Kamarahangverseny a Zenekonzervatóriumban. – Növendékek.

1008
Megjegyzések. = 4. évf. 1911. 10. sz. 305-307.
a. Az E.I.T. matinéja.
b. [MÁRKI Sándor] M. S.: Karácson Imre. – A tudós kutató hamvainak hazahozatala Konstantinápolyból.
c. Korbuly Bogdán halála. – Nekr.
d. Sz-er.: Teleki László. – A politikus, költő születésének 100., halálának 60. évfordulójára.
e. A vármegye ifjúsága. – Jótékonysági bál.
f. Budapest és Kolozsvár. – Márki Sándort és Fejér Lipótot a budapesti tudományegyetem rendes tanárának nevezték ki.
g. Itáliáról. – Az egységes Itália ünnepére hívta fel a figyelmet Szádeczky Lajos rektor doktoravató beszédében.

1009
Szerkesztői Üzenetek. = 4. évf. 1911. 10. sz. 307.

1010
BARTÓK György
Böhm Károly. 1846-1911. [Tan.] = 4. évf. 1911. 11. sz. 317-319.
A filozófus fényképével.

1011
SALLAK Róza
Enyém a ... [V.] = 4. évf. 1911. 11. sz. 319.

1012
KRISTÓF György
Esztétikai jegyzetek. [Tan.] = 4. évf. 1911. 11. sz. 319-321.

1013
[Aforizmák]. = 4. évf. 1911. 11. sz. 321.

1014
KRÜZSELYI Erzsébet
Ne hívjatok ... [V.] = 4. évf. 1911. 11. sz. 322.

1015
KÁDÁR Béla
Szintelen köznapok. [V.] = 4. évf. 1911. 11. sz. 322.

1016
EURIPIDES
Iphigenia Aulisban. – – drámája. ford. Csengeri János. [7. r.] = 4. évf. 1911. 11. sz. 323-324.
Előbb: 923., 935., 953., 971., 985., 997.

1017
COPPÉE, François
Én és a madarak. [Elb.] = 4. évf. 1911. 11. sz. 325-327.

1018
KUTHY Sándor
Délibáb kisasszony. [V.] = 4. évf. 1911. 11. sz. 327.

1019
SHE Oszkár
Emberek. [Elb.] = 4. évf. 1911. 11. sz. 328-330.

1020
SERESTÉLY Béla
A lelked' várom. [V.] = 4. évf. 1911. 11. sz. 330.

1021
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Csodabogarak. R. [ 11. r.] = 4. évf. 1911. 11. sz. 330-332.
Előbb: 865., 896., 910., 924., 941., 956., 973., 989., 1004., utóbb: 1039., 1054., 1073., 1089., 1104., 1117., 1131.

1022
Új Könyvek. [Ism.] = 4. évf. 1911. 11. sz. 333-334.
a. A lengyelfalvi Orbán bárók. – A családtörténeti tanulmány szerzője: Persián Kálmán. Fényképpel.
b. Magyar Shakespeare-tár. – A Bayer József szerkesztette sorozat 2. füzete.
c. Erdélyi Múzeum. – Az újabb füzet ismertetése.

1023
Színház. [Színikrit.] = 4. évf. 1911. 11. sz. 334-335.
a. Egy test, egy lélek. – Kóbor Tamás drámája.
b. Az évad végén. Jászai vendégszereplése és Berki Lili búcsúja zárta be az idei szezont.

1024
Megjegyzések. = 4. évf. 1911. 11. sz. 335-339.
a. A mi matinénk. – E.I.T.
b. Báró Bánffy Dezső. – Nekr.
c. Felolvasó ülés. – E.I.T.
d. Kriza János emlékezete. – Születése 100. évfordulóján.
e. TRÄGER Ernő: "Figyelmébe ajánljuk". – A Magyar Védő-Egyesületről, most megjelent röplapjukról, mely tartalmazza Pósta Béla elnök beszédét a kivándorlásról és az iparvédelemről.
f. -ohó.: A strucc-toll fogyasztása. – A hatalmas kiadásról, melyet nem is mindig a valódiért fizetnek.

1025
Szerkesztői Üzenetek. = 4. évf. 1911. 11. sz. 339.

1026
[Fizetési felszólítás. Erdélyi Lapok – elmaradás]. = 4. évf. 1911. 11. sz. 339.

1027
[KOVÁCS Dezső] K. D.
Dr. Hegedűs István. [Mélt.] = 4. évf. 1911. 12. sz. 349-350.
Az egyetemi tanár 25. működési évfordulója, fényképpel.

1028
ERDŐHÁZY János
Gyermek a setétben. [V.] = 4. évf. 1911. 12. sz. 350.

1029
DÓZSA Endre
Báró Bánffy Dezső. = 4. évf. 1911. 12. sz. 350-352.

1030
[Aforizmák]. = 4. évf. 1911. 12. sz. 352.

1031
LÁSZLÓ Gyula
Dirba Péter. [Elb.] = 4. évf. 1911. 12. sz. 352-355.

1032
WILDE, Oscar
Requiescat. – – verse. Ford. W. A. = 4. évf. 1911. 12. sz. 355.

1033
RÉTHI Lajos
Erdélyi protestáns püspökök a politikában. [Ért.] = 4. évf. 1911. 12. sz. 355-358.

1034
GAJDÁCS Pál
Rügen szigetén. [V.] = 4. évf. 1911. 12. sz. 358.

1035
VIRÁGH Gábor
A nyomorultak utcájában. [Elb.1. r.] = 4. évf. 1911. 12. sz. 358-360.
Utóbb: 1053.

1036
VERSÉNYI György
Római katona Pannóniában. [V.] = 4. évf. 1911. 12. sz. 361.

1037
LOVAG Ádám
Qui vive? La France! Qvand meme. Párisi levél. = 4. évf. 1911. 12. sz. 362-363.

1038
WIGAND Edéné, Toroczkai
Szonett. [V.] = 4. évf. 1911. 12. sz. 363.

1039
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Csodabogarak. R. [ 12. r.] = 4. évf. 1911. 12. sz. 364-366.
Előbb: 865., 896., 910., 924., 941., 956., 973., 989., 1004., 1021., utóbb: 1054., 1073., 1089., 1104., 1117., 1131.

1040
Felhívás előfizetésre ... Erdélyi Lapok ... = 4. évf. 1911. 12. sz. 367.

1041
Színház. [Színikrit.] = 4. évf. 1911. 12. sz. 367-368.
A színházi évad mérlege. – Túlteng az operett. – A társulat nem nívós. – A vendégszereplések sikere.

1042
Megjegyzések. = 4. évf. 1911. 12. sz. 368-370.
a. Az alispán. – Dózsa Endre köszöntése közszolgálatának 30., alispánságának 10. évfordulóján.
b. Az utolsó felolvasó ülés. – E.I.T.

1043
Szerkesztői Üzenetek. = 4. évf. 1911. 12. sz. 370.

1044
Kriza János. = 4. évf. 1911. 13. sz. 381-382.
Születésének 100. évfordulója. Fényképpel.

1045
JAKAB Ödön
Kriza. [V.] = 4. évf. 1911. 13. sz. 382.

1046
[Aforizmák]. = 4. évf. 1911. 13. sz. 382.

1047
LECHNER Károly
Virágzások. = 4. évf. 1911. 13. sz. 383-388.

1048
PAPP Dezső, Nógrádi
Erdély. [V.] = 4. évf. 1911. 13. sz. 388.

1049
KENDEFFY Katinka
Álmok. [Elb. 1. r.] = 4. évf. 1911. 13. sz. 388-390.
Utóbb: 1062.

1050
BEDŐHÁZY János
Nyári éj. [V.] = 4. évf. 1911. 13. sz. 391.

1051
KONPNICKA, [Maria] Marya
Az öreg Zapala. [Novellarészlet]. Ford. Vaska Margit. = 4. évf. 1911. 13. sz. 391-396.

1052
VÉRTESY Gyula
Ünnepnap. [V.] = 4. évf. 1911. 13. sz. 396.

1053
VIRÁGH Gábor
A nyomorultak utcájában. [Elb. 2. r.] = 4. évf. 1911. 13. sz. 397-398.
Előbb: 1035.

1054
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Csodabogarak. R. [13. r.] = 4. évf. 1911. 13. sz. 399-400.
Előbb: 865., 896., 910., 924., 941., 956., 973., 989., 1004., 1021., 1040., utóbb: 1073., 1089., 1104., 1117., 1131.

1055
Felhívás előfizetésre ... = 4. évf. 1911. 13. sz. 401.

1056
Új Könyvek. [Ism.] = 4. évf. 1911. 13. sz. 401-402.
a. -cs.: Képek a parochiáról. – Csekme Ferenc kálvinista pap elbeszélései, rajzai.
b. Erdélyi Múzeum. – Az újabb füzet ismertetése.

1057
Megjegyzések. = 4. évf. 1911. 13. sz. 402-403.
a. Kriza János ... arcképét az Erdélyi Múzeum Albuma szerkesztőségének szívességéből közöljük.
b. Asbóth János. – A tudós politikus, hírlapíró halálára. [Nekr.]
c. o-hó.: Javulunk. – Az enyhe új büntető novelláról.
d. Sz-er.: A tanító. – A japán Nogi tábornokot tanítónak választották.
e. Pillantás a jövendőbe. – Edison cikke a "Cosmopolitan Magazine"-ben.

1058
Szerkesztői Üzenetek. = 4. évf. 1911. 13. sz. 403.

1059
KELEMEN Lajos
Dr. Pósta Béla. = 4. évf. 1911. 14. sz. 413-415.
A régészet egyetemi tanára fényképével.

1060
SERESTÉLY Béla
Napsugár kisasszony eljő értem ... [V.] = 4. évf. 1911. 14. sz. 415.

1061
[Aforizmák]. = 4. évf. 1911. 14. sz. 415.

1062
KENDEFFY Katinka
Álmok. [Elb. 2. r.] = 4. évf. 1911. 14. sz. 415-418.
Előbb: 1049.

1063
KRÜZSELYI Erzsébet
Ti lila bércek ... [V.] = 4. évf. 1911. 14. sz. 418.

1064
VÁRÓ Ferenc
Várdai Simon. [V.] = 4. évf. 1911. 14. sz. 418-419.

1065
GYÖRGY Lajos
Egy Zrínyi-regény. = 4. évf. 1911. 14. sz. 419-421.
Zrini Miklós horváth országi bán szerin vári baráttyainak és Illyefalvi Judit kisasszonynak történetei ... c. könyv.

1066
[Aforizma]. = 4. évf. 1911. 14. sz. 421.

1067
PETHŐ Tibor
Kék órák. [V.] = 4. évf. 1911. 14. sz. 421.

1068
DOLESCHALL Ervinné
Az én szerelmem. [V.] = 4. évf. 1911. 14. sz. 422.

1069
LOUYS, Pierre
Bilitis énekei. – – Chansons de Bilitis. Ford. Felszeghy Béla. = 4. évf. 1911. 14. sz. 423-424.

1070
BÖLÖNY József
A papa szava. [V.] = 4. évf. 1911. 14. sz. 424.

1071
TURINELLI-COMELLI Júlia
A varróleány. [Elb.] = 4. évf. 1911. 14. sz. 424-426.

1072
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Csodabogarak. R. [ 14. r.] = 4. évf. 1911. 14. sz. 427-430.
Előbb: 865., 896., 910., 924., 941., 956., 973., 989., 1004., 1021., 1040., 1054., 1072., 1088., 1103., 1116., 1130.

1073
Felhívás előfizetésre ... = 4. évf. 1911. 14. sz. 431.
Erdélyi Lapok.

1074
Új Könyvek. [Ism.] = 4. évf. 1911. 14. sz. 431-432.
a. Námik Kemál bej. – Vincze Frigyes tanulmánya a török költőről.
b. Hulló levelek. – Szaák Lujza novelláskötete.
c. Rákosi Jenő. – Schmidt Frigyes silány könyvéről.

1075
Színház. [Színikrit.] = 4. évf. 1911. 14. sz. 432.
Ármány és szerelem. – Friedrich Schiller drámája.

1076
Megjegyzések. = 4. évf. 1911. 14. sz. 433-437.
a. Föld és ég. – Földrengések: Kecskemét, Csik- és Háromszék megyékben. Felhívás segélyakciókra.
b. -er.: A jövő középiskolája. – Javaslatok reformokra.
c. SERESTÉLY Béla: A "tetszhalál" puska. – Puska, mely nem öl.
d. o-hó.: Az olcsóbb és jobb életért. – A kolozsvári állami tisztviselők pályadíjat tűztek ki a drágaság megfékezésére.
e. o-hó.: A fajok kongresszusa. – A londoni világkongresszusról.
f. A világ legnagyobb könyvtára. – William Davson-Johnston munkája az amerikai kongresszusi könyvtárról (Washington).
g. A párisi operák. – Az 1910. évi statisztika.
h. A német tornászat jubileuma. – Jahn Frigyes Lajos emlékezete a német tornászat
megteremtője.

1077
Szerkesztői Üzenetek. = 4. évf. 1911. 14. sz. 437.

1078
FELSZEGHY Dezső
Versényi György. = 4. évf. 1911. 15. sz. 445-447.
A tanár fényképével.

1079
BEDŐHÁZY János
Erdély. [V.] = 4. évf. 1911. 15. sz. 447.

1080
GYALLAY Domokos
Kibékülés a jó istennel. = 4. évf. 1911. 15. sz. 448-452.

1081
VERSÉNYI György
Egy faluban. [V.] = 4. évf. 1911. 15. sz. 452.

1082
SZÉPLAKY János
A felibrige. [Tan. 1. r.] = 4. évf. 1911. 15. sz. 453-456.
Az Olaszországban, Font-Segugno-ban megalakult irodalmi körről.
Utóbb: 1097.

1083
FELSZEGHY Dezső
Fehér rózsák ... [V.] = 4. évf. 1911. 15. sz. 456.

1084
[Aforizmák. Írták]: Dózsa Endre, Deutsch Gyula. = 4. évf. 1911. 15. sz. 456.

1085
SHE Oszkár
Tréfa és tragédia. [Elb.] = 4. évf. 1911. 15. sz. 457-459.

1086
DENGYEL István
Hajnali lovas. [V.] = 4. évf. 1911. 15. sz. 460.

1087
[Fizetési felszólítás – Erdélyi Lapok – elmaradás]. = 4. évf. 1911. 15. sz. 460.

1088
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Csodabogarak. R. [ 15. r.] = 4. évf. 1911. 15. sz. 460-464.
Előbb: 865., 896., 910., 924., 941., 956., 973., 989., 1004., 1021., 1039., 1054., 1072., 1088., 1103., 1116., 1130.

1089
Új Könyvek. [Ism.] = 4. évf. 1911. 15. sz. 465-466.
a. Petőfi eltűnésének irodalma. – Ferenczi Zoltán könyve a Petőfi Könyvtár sorozatban.
b. A Provencal Felibrek. – Széplaki János könyve.

1090
Megjegyzések. = 4. évf. 1911. 15. sz. 466-468
a. A hőség.
b. A népszámlálás eredményeiből.
c. A legolvasottabb írók. – Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Benedek Elek.

1091
Szerkesztői Üzenetek. = 4. évf. 1911. 15. sz. 468.

1092
Gyalui Farkas. = 4. évf. 1911. 16. sz. 469-470.
A könyvtárigazgató, irodalomtörténész, író fényképével.

1093
SERESTÉLY Béla
Marosmenti alkony. [V.] = 4. évf. 1911. 16. sz. 470.

1094
CSULAK Lajos
A titkár. = 4. évf. 1911. 16. sz. 471-473.

1095
[Aforizmák]. = 4. évf. 1911. 16. sz. 473.

1096
SZILÁGYI Béla
Háromszéki falu. [V.] = 4. évf. 1911. 16. sz. 473.

1097
SZÉPLAKY János
A felibrige. [Tan. 2. r.] = 4. évf. 1911. 16. sz. 474-477.
Az Olaszországban, Font-Segugno-ban megalakult irodalmi körről.
Előbb: 1082.

1098
SALLAK Róza
Tied az élet ... [V.] = 4. évf. 1911. 16. sz. 477.

1099
TARCSAFALVI Albert
Csupor Ágnes. [V.] = 4. évf. 1911. 16. sz. 478.

1100
TÓTH József, R.
Levél egy fiatal asszonyhoz. [Elb.] = 4. évf. 1911. 16. sz. 479-480.

1101
KRÜZSELYI Erzsébet
Éji csendben. [V.] = 4. évf. 1911. 16. sz. 480.

1102
DERCSÉNYI Etelka
Kedves emlékek. = 4. évf. 1911. 16. sz. 481-483.
[Jászai] Jászay Mari Nyíregyházán. – Zsül a női öltözőben [Zilahy Gyula színész]. – A smirkász és a mamelukok. [Anekdota].

1103
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Csodabogarak. R. [16 . r.] = 4. évf. 1911. 16. sz. 483-486.
Előbb: 865., 896., 910., 924., 941., 956., 973., 989., 1004., 1021., 1039., 1054., 1072., 1088., 1103., 1116., 1130.

1104
Új Könyvek. [Ism.] = 4. évf. 1911. 16. sz. 487.
a. [KISS Ernő] k. e.: Rektori beszédek. – Szádeczky Lajos beszédei, melyeket doktoravatásokon mondott.
b. Kedves emlékek. – Dercsényi Etelka színésznő könyvéről.

1105
Megjegyzések. = 4. évf. 1911. 16. sz. 488-492.
a. Kriza-ünnep Nagyajtán. – Ünnepség Kriza János szülőfalujában, 100. születésnapján.
b. Az EMKE ünnep. – A negyedszázados jubileum alkalmából.
c. -r.: Művészi nevelés. – Iskolán kívüli nevelés, pl. az iparosok körében.
d. Az angol sajtó. – Áttekintés a kezdetektől napjainkig.

1106
Szerkesztői Üzenetek. = 4. évf. 1911. 16. sz. 492.

1107
Az ünneplő EMKE. = 4. évf. 1911. 17. sz. 501-505.
Fényképekkel: Béldy Ákos, P. Sándor József, Kuun Kocsárd, Bethlen Gábor, Kuun Géza.

1108
BERDE Mária
Az ablaknál. [V.] = 4. évf. 1911. 17. sz. 506.

1109
SERESTÉLY Béla
Alkonyat. [V.] = 4. évf. 1911. 17. sz. 506.

1110
SHE Oszkár
Csendes dráma. = 4. évf. 1911. 17. sz. 506-510.

1111
TARCSAFALVI Albert
Nóta Fodor Juliskáról. [V.] = 4. évf. 1911. 17. sz. 510.

1112
ZATHURECZKY Berta, Kelemenné
Az arcmasszőz. [Elb.] = 4. évf. 1911. 17. sz. 511-513.

1113
DOLESCHALL Ervinné
Félálom. [V.] = 4. évf. 1911. 17. sz. 513.

1114
[KAMENYITZKY Etel] Ádám Éva
Királymesék. [Útirajz Potsdamról]. = 4. évf. 1911. 17. sz. 513-515.

1115
INCZE Béla
Találkozunk. [V.] = 4. évf. 1911. 17. sz. 515.

1116
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Csodabogarak. R. [17. r.] = 4. évf. 1911. 17. sz. 516-520.
Előbb: 865., 896., 910., 924., 941., 956., 973., 989., 1004., 1021., 1039., 1054., 1072., 1088., 1103., utóbb: 1130.

1117
Új Könyvek. [Ism.] = 4. évf. 1911. 17. sz. 521-522.
a. Az EMKE emlékkönyve. – P. Sándor József könyve a 25 éves jubileumra.
b. I. Berengár. – Ványolós Miklós könyve az olasz királyról és római császárról.

1118
Színház. [Színikrit.] = 4. évf. 1911. 17. sz. 522.
a. Osztrigás Mici és társai. – Elmarasztaló kritika a francia bohózatról.
b. Búcsúzások. – Színészek el-, illetve ideszerződése Kolozsvárra.

1119
Megjegyzések. = 4. évf. 1911. 17. sz. 523-524.
a. Az E.I.T. tagjaihoz.
b. -er.: Az iskola. – A tanítók izgatásáról, éveleji gondok.
c. A dicsőség új mértéke. – Browne amerikai irodalomtörténész találmánya az írók népszerűségéről.
d. o-hó.: Jagow úr mégis okos ember. – A berlini rendőrfőnök rendelete, mely megtiltja a hölgyek kalapviseletét a színházban.
e. Kalaptű és nadrágszoknya. – A divat ujdonságairól.

1120
Szerkesztői Üzenetek. = 4. évf. 1911. 17. sz. 525.

1121
Sz. J.
Hirschler József. [Mélt.] = 4. évf. 1911. 18. sz. 535-537.

1122
JÁNOSSY Béla, P.
A "Fáradtság dalai"-ból. [V.] = 4. évf. 1911. 18. sz. 537.

1123
SHE Oszkár
Nyári idill. [Elb.] = 4. évf. 1911. 18. sz. 538-539.

1124
DEHMEL, R[ichard]
verseiből. Éva siralma. Ford. Mina János. – Hangok az éjben ... – És eljöttél. Ford. Felszeghy Béla. = 4. évf. 1911. 18. sz. 540.

1125
SOMODI István
A testi kultúra ünnepe. [Ért.] = 4. évf. 1911. 18. sz. 541-542.
Nemes Ferenc városi tanácsos érdeme a kolozsvári sporttelep létesítése.

1126
HARTENSTEIN István
Szürke utcákon át. [V.] = 4. évf. 1911. 18. sz. 542.

1127
FELSZEGHY Jolán
Egy cserép virág. [Elb.] = 4. évf. 1911. 18. sz. 542-543.

1128
KUTHY Sándor
Anna. [V.] = 4. évf. 1911. 18. sz. 543.

1129
LANGREUTER, Marie-Louise
A Tátrában. [Útirajz]. = 4. évf. 1911. 18. sz. 544.

1130
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Csodabogarak. R. [ 18. r.] = 4. évf. 1911. 18. sz. 545-550.
Előbb: 865., 896., 910., 924., 941., 956., 973., 989., 1004., 1021., 1039., 1054., 1072., 1088., 1103., 1116.

1131
Új Könyvek. [Ism.] = 4. évf. 1911. 18. sz. 551-553.
a. KEMÉNY Gábor: Akkordok. Idus versei. [Vk.]
b. Petőfi és Madách. – Kristóf György tanulmánya Petőfi Sándorról és Madách Imréről.

1132
Színház. [Színikrit.] = 4. évf. 1911. 18. sz. 553-554.
a. Cyrano de Bergerac. – Edmond Rostand színművének felújítása.
b. Az ártatlan Zsuzsi. – Az operett elmarasztalása. (Szerzőket nem nevez meg!)

1133
Felhívás előfizetésre. = 4. évf. 1911. 18. sz. 554. – Erdélyi Lapok.

1134
Megjegyzések. = 4. évf. 1911. 18. sz. 555-558.
a. Az E.M.K.E ünnepe.
b. Az E.M.E. vándorgyűlése.
c. O-hó.: Közművelődési kongresszus. – Kolozsvárott, nyolcvannál több egyesület.
d. A nagyidők sajtója. – Debrecen nyomtató műhelye 350 éves.
e. E-ke.: Az automatikus gyújtó. – A gyújtó megadóztatásáról.
f. Apák, fiúk és asszonyok. – A felnőttek mintájára a tanulók sztrájkja Angliában. – Asszonyok sztrájkja a nagy drágaság miatt Franciaországban.
g. A japán sajtó. – Történeti áttekintés.

1135
Szerkesztői üzenetek. = 4. évf. 1911. 18. sz. 559.

1136
KENDEFFY Katinka
William Hobbs Shrubsole. [Jell.] = 4. évf. 1911. 19. sz. 567-569.
Az angol tudós, publicista fényképével.

1137
[Aforizmák. Írta]: Deutsch Gyula. = 4. évf. 1911. 19. sz. 569.

1138
SERESTÉLY Béla
A "Szveti Martin"-on. [V.] = 4. évf. 1911. 19. sz. 569.

1139
[Fizetési felszólítás. Elmaradás – Erdélyi Lapok]. = 4. évf. 1911. 19. sz. 569.

1140
FERENCZI Kálmán, Árkosi
A pálfalvi szélmolnár. [Elb.] = 4. évf. 1911. 19. sz. 570-573.

1141
TRÄGER Ernő
Tenger nagy városból ... [V.] = 4. évf. 1911. 19. sz. 573.

1142
SÁRKÁNY Lajos
Bánffy Dezső diákkorából. [Ért.] = 4. évf. 1911. 19. sz. 574-579.

1143
SZELE György, ifj.
Akácos kis falu ... [V.] = 4. évf. 1911. 19. sz. 579.

1144
JÁNOSSY Béla, P.
Claudia nővér dorgál. [Elb.] = 4. évf. 1911. 19. sz. 579-581.

1145
DEUTSCH Gyula
Lemondás előtt. [V.] = 4. évf. 1911. 19. sz. 581.

1146
DOLESCHALL Ervinné
Brandt bácsi ... [V.] = 4. évf. 1911. 19. sz. 582.

1147
[KAMENYITZKY Etel] Ádám Éva
Az olasz asszony. [Elb. 1. r.] = 4. évf. 1911. 19. sz. 583-584.

1148
Új Könyvek. [Ism.] = 4. évf. 1911. 19. sz. 585-587.
a. MÁRKOS Albert: A pálfalvi szélmolnár. – Árkosi Ferenczi Kálmán elbeszélései.
b. Erdélyi Múzeum. – Az újabb szám ismertetése.

1149
Színház. [Színikrit.] = 4. évf. 1911. 19. sz. 587-588.
a. Bemutatók. – A rivalda. Alphonse Daudet novellájából: a Művészházasságból való.
b. A bagdadi vőlegény. – Drámatörténeti ciklus. Janovics Jenő színigazgató programja. 27 előadásban be akarja mutatni a drámaírás történetét.

1150
Felhívás előfizetésre. = 4. évf. 1911. 19. sz. 589.
Erdélyi Lapok.

1151
Megjegyzések. = 4. évf. 1911. 19. sz. 589-590.
a. Az E.I.T. tagjaihoz. Zártkörű gyűlés tart ...
b. Felolvasó ülés. – E.I.T.
c. Melka Vince. – A festő nekrológja.
d. O-hó.: Vihar. – Adoma az E.I.T. közgyűléséről.
e. Stolpin városa. – A cár elleni merényletnek szolgája esett áldozatul. Emlékére a cár várost alapít Szibériában.

1152
Szerkesztői üzenetek. = 4. évf. 1911. 19. sz. 590.

1153
FELSZEGHY Dezső
Melka Vince. [Nekr.] = 4. évf. 1911. 20. sz. 599-601.
A festő halálára. Fényképpel.

1154
[Aforizmák]. = 4. évf. 1911. 20. sz. 601.

1155
FELSZEGHY Dezső
Medve-vadász. Melka Vince képe. [V.] = 4. évf. 1911. 20. sz. 602.

1156
DÓZSA Endre
"A magyarság ereje". [Ért.] = 4. évf. 1911. 20. sz. 602-604.

1157
BERDE Mária
Zsoltár. [V.] = 4. évf. 1911. 20. sz. 604.

1158
[Fizetési felszólítás. Elmaradás – Erdélyi Lapok]. = 4. évf. 1911. 20. sz. 604.

1159
GYALLAY Domokos
Az ölyvedi fehérasszony. [Elb.] = 4. évf. 1911. 20. sz. 605-608.

1160
KRÜZSELYI Erzsébet
Egy halott szerelemről. [V.] = 4. évf. 1911. 20. sz. 608.

1161
SZÉPLAKI János
Frederi Mistral. [1. r.] = 4. évf. 1911. 20. sz. 609-611.
Provenszi költő, fényképpel.
Utóbb: 1175.

1162
HEGEDŰS István
Asztrik szobra előtt. Pannonhalmi emlék. [V.] = 4. évf. 1911. 20. sz. 612.

1163
HARTENSTEIN István
Deszánka, a kis szerblány. [Elb.] = 4. évf. 1911. 20. sz. 613-614.

1164
FINTA Gerő
A "madrigál". [V.] = 4. évf. 1911. 20. sz. 614.

1165
[KAMENYITZKY Etel] Ádám Éva
Az olasz asszony. [Elb. 2. r.] = 4. évf. 1911. 20. sz. 614-616.
Beatrix magyar királyné.
Előbb: 1147., utóbb: 1180., 1200., 1217.

1166
Felhívás előfizetésre ... Erdélyi Lapok ... = 4. évf. 1911. 20. sz. 617.

1167
Új Könyvek. [Ism.] = 4. évf. 1911. 20. sz. 617-618.
a. Az új paradicsom. – Ferenczi Béla regénye.
b. Tükörképek a gyermekek világából. – Gyermekadomák, Balázs K. József gyűjtése.

1168
Színház. [Színikrit.] = 4. évf. 1911. 20. sz. 618-620.
a. Az első drámatörténeti előadás. – Sztárai vitatkozó műve: Az igaz papságnac tüköre és az Omnia vincit amor c. pálos közjáték.
b. Két Shakespeare est. – Othello és Machbeth.
c. Lackovics kapitány. – Abonyi Árpád darabja.

1169
Megjegyzések. = 4. évf. 1911. 20. sz. 621-624.
a. Felolvasó ülés ... E.I.T.
b. Az E.M.E. vándorgyűlése. – Vajdahunyad.
c . Liszt Ferenc. – Születése 100. évfordulóján ünnepség.
d. -er.: Magyar hét. – Kolozsvárt, okt. 23-28., a Védőegyesület rendezésében.
e. SERESTÉLY Béla: A szakáll propagandája. – Angliában egyesület alakult e célra.
f. A gyermekek világából. – Szemelvények Balázs K. József könyvéből.

1170
Szerkesztői üzenetek. = 4. évf. 1911. 20. sz. 624.

1171
HEINRICH Józsa
Lázárné Kasztner Janka. [Jell.] = 4. évf. 1911. 21. sz. 631-633.
Az igazgató-tanítónő fényképével.

1172
Kolozsvári
Bimbófakadás. [V.] = 4. évf. 1911. 21. sz. 633.

1173
TANÁCS József
Porba esett pecsenye. [Elb.] = 4. évf. 1911. 21. sz. 634-638.

1174
Chryzanthenie
Recidiva. [V.] = 4. évf. 1911. 21. sz. 638.

1175
SZÉPLAKI János
Frederi Mistral. [Jell. 2. r.] = 4. évf. 1911. 21. sz. 638-642.
Provenszi költő.
Előbb: 1161.

1176
KISS Alexandrine
Álmaim. [V.] = 4. évf. 1911. 21. sz. 642.

1177
FERENCZI Béla
Civakodás az élet. [Elb.] = 4. évf. 1911. 21. sz. 642-646.

1178
KONCZ János
Levél. [V.] = 4. évf. 1911. 21. sz. 647.

1179
DADAY András
A cegei tó mentén. [Elb.] = 4. évf. 1911. 21. sz. 647-648.

1180
[KAMENYITZKY Etel] Ádám Éva
Az olasz asszony. [Elb. 3. r.] = 4. évf. 1911. 21. sz. 649-650.
Beatrix magyar királyné.
Előbb: 1147., 1165. utóbb: 1200., 1217.

1181
Új Könyvek. [Ism.] = 4. évf. 1911. 21. sz. 651-652.
a. Vera, a nihilista lány. Wilde Oscar drámáját fordította Rozsnyai Kálmán.
b. Az élet mellől. – P. Jánossy Béla előfizetést gyűjt könyvére.
c. Párisi dolgok. – Kemény Gábor előfizetést gyűjt könyvére.
d. Képek a paróchiáról. – Csekme Ferenc könyvének sikere nyomán 2. kötete is megjelent, előfizetést gyűjt.

1182
Színház. [Színikrit.] = 4. évf. 1911. 21. sz. 652-654.
a. Bessenyei és Csokonai. – A drámatörténeti sorozat két előadása: Bessenyei György Philosophus-a, és Csokonai Vitéz Mihály Gerson du Malheureux-je, ez utóbbi ősbemutató.
b. A romlás. – Serédi Jenő darabja, mellyel dícséretet aratott korábban a szegedi Dugonics-Társaság pályázatán.
c. Hit és haza. – Schönherr Károly műve.
d. Házi tücsök. – Goldmark Károly poetikus operája.

1183
Megjegyzések. = 4. évf. 1911. 21. sz. 654-655.
a. Az EIT felolvasó ülése.
b. Meghívó. – Az EIT tagválasztó közgyűlésére.
c. -er.: Tehát Debrecen! – Az új egyetemért való küzdelemben úgy látszik Debrecen győz.
d. A drágaság igazi oka. – A drágaság oka a közvetítő kereskedelemben van.

1184
Szerkesztői üzenetek. = 4. évf. 1911. 21. sz. 655.

1185
TANKÓ Béla
Sylvester Domokos. (1844-1901). [Jell.] = 4. évf. 1911. 22. sz. 659-661.

1186
FELSZEGHY Dezső
Ábrándvilág ... – Ősz felé. [Vk.] = 4. évf. 1911. 22. sz. 661.

1187
GOPCSA László
Emlékezés Petelei Istvánra. [Jell.] = 4. évf. 1911. 22. sz. 661-662.

1188
JÁNOSSY Béla, P.
Dal vége ...[V.] = 4. évf. 1911. 22. sz. 662.

1189
SYLVESTER Ákos
Giza sírjánál. [V.] = 4. évf. 1911. 22. sz. 663.

1190
SHE Oszkár
Amikor a kis egér megfogja az oroszlánt. [Elb.] = 4. évf. 1911. 22. sz. 664-666.

1191
SERESTÉLY Béla
Álomfátyol. [V.] = 4. évf. 1911. 22. sz. 666.

1192
RÉTHI Lajos
Széljegyzetek. [Jell. Bánffy Dezsőről. 1. r.]. = 4. évf. 1911. 22. sz. 667-669.
Utóbb: 1213., 1230.

1193
Kolozsvári.
Egy ... [V.] = 4. évf. 1911. 22. sz. 669.

1194
[Fizetési felszólítás. Erdélyi Lapok – elmaradás]. = 4. évf. 1911. 22. sz. 669.

1195
TÓTH József, R.
Levél egy fiatal emberhez. [Elb.] 669-671.

1196
Cigányleány. Ács Ferenc festménye. = 4. évf. 1911. 22. sz. 671.

1197
DOLESCHALL Ervinné
Hulló rózsák. [V.] = 4. évf. 1911. 22. sz. 671.

1198
KEMÉNY Gábor
Az "Alliance française". [Ism.] = 4. évf. 1911. 22. sz. 671-673.

1199
VÉRTESY Gyula
Az emberek dícsérnek. [V.] = 4. évf. 1911. 22. sz. 673.

1200
[KAMENYITZKY Etel] Ádám Éva
Az olasz asszony. [Elb. 4. r.] = 4. évf. 1911. 22. sz. 673-675.
Beatrix magyar királyné.
Előbb: 1147., 1165., 1180. utóbb: 1217.

1201
Új Könyvek. [Ism.] = 4. évf. 1911. 22. sz. 676-677.
a. TRÄGER Ernő: Darwin és Ni[e]tzsche. – Koller István tanulmánya.
b. Gyarmathy Zsigáné válogatott művei. – Persián Kálmán gyűjtötte össze irodalmi munkásságának színe-javát, 10 kötetben, melyre előfizetéseket gyűjt.
Hory Etelka Gyarmathy Zsigáné.

1202
Színház. [Színikrit.] = 4. évf. 1911. 22. sz. 677-679.
a. Bánk Bán. – Felszeghy Dezső kritikája – a szerkesztőség hozzászólása.
b. A zseni. – Nagy Endre gyenge darabja.

1203
Megjegyzések. = 4. évf. 1911. 22. sz. 680-682.
a. Felolvasó ülés ... E.I.T.
b. Az E.I.T. közgyűlése.
c. Népszerű tudományos előadások. – Az Erdélyi Múzeum-Egyesületben.
d. Cigány leány című képünk Ács Ferenc ... képének ... reprodukciója.
e. Dr. Flóris Áron. – A művész és tanár kiállítása a Ferencz József Iparmúzeumban.
f. Az istenek hegye. – Ásatások Ciprus szigetén a Randid-i romoknál. Ohnefalsch-Richter Mikra régész cikke a Times-ban.

1204
Szerkesztői üzenetek. = 4. évf. 1911. 22. sz. 692-683.

1205
[KISS Ernő ?] -.-
Deák Albert. [Jell.] = 4. évf. 1911. 23. sz. 687-688.
A jogász-író fényképével.

1206
DARVAS János
Csipkerózsika halála. [V.] = 4. évf. 1911. 23. sz. 688.

1207
DÓZSA Endre
Falakat építünk. [Ért.] = 4. évf. 1911. 23. sz. 689-690.

1208
CSERMELY János
Varró asszony. = 4. évf. 1911. 23. sz. 690.
Festmény reprodukció.

1209
JÁNOSSY Béla, P.
A mama feláldozza magát. [Elb.] = 4. évf. 1911. 23. sz. 691-693.

1210
DOLESCHALL Ervinné
Rouge et noir. [V.] = 4. évf. 1911. 23. sz. 693.

1211
ERDÉLYI Pál
Bánk bán. [Előadás]. = 4. évf. 1911. 23. sz. 693-697.
Bevezető a kolozsvári Nemzeti Színház drámatörténeti sorozatához.

1212
KISS Menyhért
Tengeren. [V.] = 4. évf. 1911. 23. sz. 697.

1213
RÉTHI Lajos
Széljegyzetek. [Jell. Bánffy Dezsőről. 2. r.]. = 4. évf. 1911. 23. sz. 697-699.
Előbb: 1192., utóbb: 1230.

1214
MINA János
Est. [V.] = 4. évf. 1911. 23. sz. 699.

1215
PERSIÁN Kálmán
A "kalotaszegi asszony". [Jell. 1. r.] = 4. évf. 1911. 23. sz. 700-703.
Hory Etelka Gyarmathy Zsigáné.
Utóbb: 1232.

1216
SZELE György, ifj.
Üzenet haza. [V.] = 4. évf. 1911. 23. sz. 703.

1217
[KAMENYITZKY Etel] Ádám Éva
Az olasz asszony. [Elb. 5. r.] = 4. évf. 1911. 23. sz. 704-706.
Beatrix magyar királyné.
Előbb: 1147., 1165., 1180., 1200.

1218
Új Könyvek. [Ism.] = 4. évf. 1911. 23. sz. 707.
a. Tarcsafalvi Albert.
Az E.I.T. kiadásában megjelenő verseskötetéről.
b. Kiss Menyhért verses könyve.

1219
Színház. [Színikrit.] = 4. évf. 1911. 23. sz. 707-709.
a. A pártütők. – A drámatörténeti ciklus keretében mutatják be Kisfaludy Károly művét.
b. Papa. Flers és Caillavet francia szerzők darabja.
c. Az élő halott. – Tolsztoj drámai művét Vajda László átdolgozásában mutatta be a színház.
d. A kegyelmes úr. – Guthi Soma vígjátéka.

1220
Zene. [Zenekrit.] = 4. évf. 1911. 23. sz. 709-710.
a. Liszt-emlékünnep. – A Zenekonzervatórium hangversenye a Nemzeti Színházban.
b. Finn-dal. Raekellio Dagmar finn énekesnő ... hangversenye.
c. Casals Pablo portugál gordonkaművész, a jelenkor leghírnevesebb s legcsodálatosabb csellistája a kolozsvári zenetársaság szervezésében hangversenyzett.

1221
Művészet. [Művészetkrit.] = 4. évf. 1911. 23. sz. 710.
a. [LONGI A. István] l.a.i.: Ács és Csermely. – A két művész – Ács Ferenc és Csermely János – kiállítása a Vármegyeház üvegcsarnokában.
b. Müller-Merész Gyula kiállítása. – Az EME rendezésében az Egyetemi Könyvtárban.

1222
Megjegyzések. = 4. évf. 1911. 23. sz. 710-711.
a. Az E.I.T. felolvasó ülése.
b. Az E.I.T. közgyűlése.

1223
Szerkesztői üzenetek. = 4. évf. 1911. 23. sz. 711.

1224
-t.
Lendvay Emil. = 4. évf. 1911. 24. sz. 715-717.
A bankember fényképével.

1225
FELSZEGHY Béla
A csók. [V.] = 4. évf. 1911. 24. sz. 717.

1226
BENDEFFY Katinka
Utolsó karácsony. [Elb.] = 4. évf. 1911. 24. sz. 717-721.

1227
FELSZEGHY Dezső
Szálljatok le ... [V.] = 4. évf. 1911. 24. sz. 721.

1228
PRÖHLE Vilmos
Az Oszmán-ház és a kalifaság. [Ért.] = 4. évf. 1911. 24. sz. 721-725.

1229
DRASKÓCZY Ilma, Jörgné
Előérzet. [V.] = 4. évf. 1911. 24. sz. 725.

1230
RÉTHI Lajos
Széljegyzetek. [Jell. Bánffy Dezsőről. 3. r.] = 4. évf. 1911. 24. sz. 726-728.

1231
Kolozsvári
Hervad a fehér rózsa ... [V.] = 4. évf. 1911. 24. sz. 728.

1232
PERSIÁN Kálmán
A "kalotaszegi asszony". [Jell. 2. r.] = 4. évf. 1911. 24. sz. 728-731.
Hory Etelka Gyarmathy Zsigáné. Fényképpel.
Előbb: 1215.

1233
SHE Oszkár
December huszonnégy. [Elb.] = 4. évf. 1911. 24. sz. 731-733.

1234
LONGI A. István
A zongorás. [Elb.] = 4. évf. 1911. 24. sz. 733-734.

1235
Új Könyvek. [Ism.] = 4. évf. 1911. 24. sz. 735
a. Hulló szirmok. – Kolozsvári (álnév) verseskönyve.
b. Erdélyi Múzeum. – Az újabb füzet ismertetése.

1236
Színház. [Színikrit.] = 4. évf. 1911. 24. sz. 735-737.
a. Szentgyörgyi István kitüntetése.
A kiváló színész a Ferencz József-rend lovagkeresztjét kapta.
b. Csongor és Tünde. – Vörösmarty Mihály születésének tiszteletére mutatták be a kolozsvári Nemzeti Színházban.
c. Gaal József. – A peleskei nótárius c. bohózat került színre a szerző születése 100. évfordulóján.
d. A szerelem gyermeke. – Henry Bataille drámája.

1237
Zene. [Zenekrit.] = 4. évf. 1911. 24. sz. 737.
A Bruxellesi Vonósnégyes Társaság ... harmadik hangversenyét tartotta.

1238
Művészet. [Műkrit.] = 4. évf. 1911. 24. sz. 737-738.
Merész Gyula képkiállítása. – Müller-Merész Gyula festőművész kiállítása az Egyetemi Könyvtárban, az EME rendezésében.

1239
Megjegyzések. = 4. évf. 1911. 24. sz. 738-740.
a. Az E.I.T. az 1910-11. évben. – Kovács Dezső titkár jelentése.
b. CSULAK Lajos: Magyar bál, magyar ruha. – A Brassói Magyar Jótékony Nőegylet bálja.
c. Az EIT felolvasó ülése.

1240
Szerkesztői üzenetek. = 4. évf. 1911. 24. sz. 741.

1241
Pályázati hírdetmény ... vármegyei, irodatiszti állásra ...= 4. évf. 1911. 24. sz. 741.

1242
DÓZSA Endre
Dr. Bernády György. [Jell.] = 5. évf. 1912. 1. sz. 1-3.
A marosvásárhelyi polgármester fényképével.

1243
HANGAY Sándor
Új írás. – Patkónyomok mondják. [Vk.] 5. évf. 1912. 1. sz. 3.

1244
DOLESCHALL Ervinné
Egyszer – máskor ... [V.] = 5. évf. 1912. 1. sz. 3.

1245
PETELEI István
Másodvirágzás. [Elb.] = 5. évf. 1912. 1. sz. 4-7.

1246
KÓS Károly
Lárma-lángok. [Ért.] = 5. évf. 1912. 1. sz. 7-8.
A 'Kalotaszeg' beolvadásáról az Erdélyi Lapokba.

1247
TARCSAFALVI Albert
Székelyföldön. [V.] = 5. évf. 1912. 1. sz. 8.

1248
MÁRKI Sándor
Napló Arad ostromáról. = 5. évf. 1912. 1. sz. 8-9.
Galsai Kovách Ernő naplótöredékéről.

1249
JÁNOSSY Béla, P.
Az unoka. [Elb. 1. r.] = 5. évf. 1912. 1. sz. 10.
Utóbb: 1264., 1281., 1297., 1311., 1328., 1340., 1351., 1379., 1391., 1402., 1414., 1425., 1435.

1250
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 1. sz. 11.
1. A krónika. – 2. Az éjféli párbaj. [Anekdoták. Közzéteszi: Kovács Dezső] K. D.

1251
Új Könyvek. [Ism.] = 5. évf. 1912. 1. sz. 11-12.
a. Petelei István: Elbeszélések.
b. Olcsó Jókai. – A sikeres sorozatról.

1252
Színház. [Színikrit.] = 5. évf. 1912. 1. sz. 12.
[KISS Ernő] (k. e.): A drámatörténeti ciklus.

1253
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 1. sz. 13-14.
a. Rákosi Jenő az [Erdélyi] Irodalmi Társasághoz.
b. Erdélyi Lapok. – Hetilappá válik.
c. Az EME közgyűlése.
d. -r-: [Az erdélyi magyarságról].
e. Két új nagy családi levéltár Kolozsvárt. – Pályázat a Kovács Sámuel-pályadíjra.

1254
A szerkesztőség üzenetei. = 5. évf. 1912. 1. sz. 14.

1255
Nemzeti Színház [műsornaptára]. = 5. évf. 1912. 1. sz. 14-15.

1256
Nyári Színkör [műsornaptára]. = 5. évf. 1912. 1. sz. 15.

1257
[KISS Ernő] (k. e.)
Janovics Jenő dr. [Jell.] = 5. évf. 1912. 2. sz. 17-18.

1258
FERENCZI Béla
Halmos Jolán pártnert keres. [Elb.] = 5. évf. 1912. 2. sz. 19-23.

1259
EMMERLINGNÉ
Gondolatok. [Aforizmák]. = 5. évf. 1912. 2. sz. 23.

1260
HANGAY Oktáv
Csernátoni Gyula leveleiből. [Tan.] = 5. évf. 1912. 2. sz. 23-25.

1261
VÉRTESY Gyula
Nóták a kandalló mellől. [V.] = 5. évf. 1912. 2. sz. 25.

1262
SERESTÉLY Béla
Vidámkacajú Kostyál Rozália. [Elb.] = 5. évf. 1912. 2. sz. 26-27.

1263
DRASKÓCZY Ilma, Jörgné
Szent bánatok.[V.] = 5. évf. 1912. 2. sz. 27.

1264
JÁNOSSY Béla, B.
Az unoka. [Elb. 2. r.] = 5. évf. 1912. 2. sz. 27-28.
Előbb: 1249., utóbb: 1281., 1297., 1311., 1328., 1340., 1351., 1366., 1379., 1391.,1402., 1414., 1425., 1435.

1265
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 2. sz. 29.
3. A hivatal. [Anekdota. Közzéteszi]: K[ovács] D[ezső].

1266
Új Könyvek. [Ism.] = 5. évf. 1912. 2. sz. 29-31.
a. Kappa: Fontes Rerum Transylvanicarum. – Erdélyi jezsuiták levelezése és iratai a Báthoriak korából. (1571-1613). Gyűjt. és közrebocsátja: Veress Endre. 1. köt. (1571-1583).
b. A negyvenéves Nyelvőr.
c. Irodalomtörténet. – Az újabb szám ismertetése.

1267
Színház. [Színikrit.] = 5. évf. 1912. 2. sz. 31.
a. Janovics Jenő ünneplése. – Kolozsvári színidirektorsága 10 éves fordulója.
b. Pillangó kisasszony. – Giacomo Puccini operája Baranyai Jolán főszereplésével.

1268
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 2. sz. 32-33.
a. Az Erdélyi Irodalmi Társaság műsoros estéje.
b. [DEKÁNI Kálmán] K.: Gabányi Árpád. – A színész méltatása.
c. o-hó: A vándor apostol. – Németh János nyugalmazott színész.
d. Új adó. – Színházi jegyek adója Kolozsvárt.
e. Sz-r.: "Jönnek Tizennégyen". – Az új költői generációról.
f. Hogyan éljünk. – George F. Butler epigramma-könyévről. [Ism.]

1269
Testedzés. = 5. évf. 1912. 2. sz. 34.
a. A "Törekvés" Kolozsvárt. – Labdarugó klub.
b. Kerületi ifjúsági tornaverseny.

1270
Nemzeti Színház [műsornaptára]. = 5. évf. 1912. 2. sz. 34-35.

1271
Nyári Színkör [műsornaptára].= 5. évf. 1912. 2. sz. 35.

1272
A szerkesztőség üzenetei. = 5. évf. 1912. 2. sz. 35.

1273
[KOVÁCS Dezső] K. D.
Seprődi János. [Jell.] = 5. évf. 1912. 3. sz. 37-38.

1274
INCZE Béla
Rózsanyíláskor. [V.] = 5. évf. 1912. 3. sz. 38.

1275
PUSKÁS Endre
Hajós-dal. [V.] = 5. évf. 1912. 3. sz. 38.

1276
SEPRŐDI János
Zene és szerelem. [Tan. 1. r.] = 5. évf. 1912. 3. sz. 39-41.
Utóbb: 1295., 1310.

1277
BARANYAI Jolán
Útközben. [V.] = 5. évf. 1912. 3. sz. 41.

1278
S-r.-né
Csöndes óra. [Elb.] = 5. évf. 1912. 3. sz. 42-43.

1279
Gondolatok. [Aforizmák]. = 5. évf. 1912. 3. sz. 43.

1280
K. I.
Egy félkar története. = 5. évf. 1912. 3. sz. 43-44.
Részlet Eszterházy Kálmánnak az EIT estéjén tartott szabad előadásából.

1281
JÁNOSSY Béla, P.
Az unoka. [Elb. 3. r.] = 5. évf. 1912. 3. sz. 44-45.
Előbb: 1249., 1264., utóbb: 1297., 1311., 1328., 1340., 1351., 1366., 1379., 1391., 1402., 1414., 1425., 1435.

1282
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 3. sz. 46-47.
4. Felszeghy Dezső meg a korona. [Anekdota. Közzéteszi: Kovács Dezső] K. D.

1283
Színház. [Színikrit.] = 5. évf. 1912. 3. sz. 47-48.
a. [KISS Ernő] (k. e.): Györgyike, drága gyermek. – Szomory Dezső színműve.
b. Cs. Alszeghy Irma. – A budapesti színésznő vendégszereplése.

1284
Megjegyzések. 48-49. = 5. évf. 1912. 3. sz. 48-49.
a. Az Erdélyi Irodalmi Társaság műsoros estéje.
b. Nemes Endre. – A pap-tanár nekrológja.
c. Sok hűhó, semmiért. – Lengyel Menyhért Taifun c. darabjáról.

1285
Testedzés. = 5. évf. 1912. 3. sz. 49-50.
[Ráskai Ferenc ?] R. F.: Húsvéti mérkőzések. – Futbal.

1286
Nemzeti Színház [műsornaptára]. = 5. évf. 1912. 3. sz. 50.

1287
Nyári Színkör [műsornaptára]. = 5. évf. 1912. 3. sz. 50.

1288
A szerkesztőség üzenetei. = 5. évf. 1912. 3. sz. 51.

1289
-r-
Kenyeres Balázs dr. [Jell.] = 5. évf. 1912. 4. sz. 53-54.
Az orvosprofesszor fényképével.

1290
SALLAK Róza
Merengés. [V.] = 5. évf. 1912. 4. sz. 54.

1291
DÓZSA Endre
Moldován Gergely. [Tan.] = 5. évf. 1912. 4. sz. 54-56.
A Budapesti Hírlapban megjelent két Moldován-vezércikkről.

1292
FINTA Gerő
Magyar beszéd. [V.] = 5. évf. 1912. 4. sz. 56.

1293
HARTENSTEIN István
Dávid Ágnes. [Elb.] = 5. évf. 1912. 4. sz. 56-58.

1294
SZELE György, ifj.
Tárogatóhang. [V.] = 5. évf. 1912. 4. sz. 58.

1295
SEPRŐDI János
Zene és szerelem. [Tan. 2. r.] = 5. évf. 1912. 4. sz. 58-60.
Előbb: 1276., utóbb: 1310.

1296
Gondolatok. [Aforizmák]. = 5. évf. 1912. 4. sz. 60.

1297
JÁNOSSY Béla, P.
Az unoka. [Elb. 4. r.] = 5. évf. 1912. 4. sz. 60-61.
Előbb: 1249., 1264., 1281., utóbb: 1311., 1328., 1340., 1351., 1366., 1379., 1391., 1402., 1414., 1425., 1435.

1298
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 4. sz. 62-63.
5. A költő-ágy. [Anekdota Albert Károly tornatanárról. Közzéteszi: Kovács Dezső] K. D.

1299
Színház. [Színikrit.] = 5. évf. 1912. 4. sz. 63.
A frankfurtiak. – Rössler darabja a Rotschildokról.

1300
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 4. sz. 63-64.
a. Az E.I.T. új alapító-tagjai. – A Kolozsvármegyei Takarékpénztár R.-T.
b. Kritikus: Az E.I.T. műsoros estéje.
c. Moldován Gergely. – A kolozsvári egyetem román tanáráról a Budapesti Hírlapba írt cikkei kapcsán.
d. Ezerötszáz ember. – Hajókatasztrófa, a Titanic tragédiája.
e. -r.: A színházi jegyadó. – Kolozsvári specialitás.

1301
Testedzés. = 5. évf. 1912. 4. sz. 64-65.
[RÁSKAI Ferenc] RF: Németország és Magyarország válogatott csapatának mérkőzése. – Futbal.

1302
Nemzeti Színház [műsornaptára]. = 5. évf. 1912. 4. sz. 65-66.

1303
Nyári Színkör [műsornaptára]. = 5. évf. 1912. 4. sz. 66.

1304
A szerkesztőség üzenetei. = 5. évf. 1912. 4. sz. 66.

1305
Pályázati hírdetmény ... hivatalszolgai állásra. = 5. évf. 1912. 4. sz. 66.

1306
HEINRICH Józsa
Lázár Gyula. [Jell.] [Nekr.] = 5. évf. 1912. 5. sz. 69-70.
A történeti író nekrológja.

1307
FARKAS Sándor
A sas. [V.] = 5. évf. 1912. 5. sz. 70.

1308
ABBA, Giuseppe Cesare
Magyar garibaldistákról. (Egy olasz garibaldista naplójából). Olaszból [ford.]: Cs. Papp József. = 5. évf. 1912. 5. sz. 71-72.

1309
Derengő
Elveszett hajszálak. [Elb.] = 5. évf. 1912. 5. sz. 73-75.

1310
SEPRŐDI János
Zene és szerelem. [Tan. 3. r.] = 5. évf. 1912. 5. sz. 75-77.

1311
[JÁNOSSY Béla, P.]
Az unoka. [Elb. 5. r.] = 5. évf. 1912. 5. sz. 77-78.
Előbb: 1249., 1264., 1281., 1297., utóbb: 1328., 1340., 1351., 1366., 1379., 1391., 1402., 1414., 1425., 1435.

1312
MINA János
Az út. [V.] = 5. évf. 1912. 5. sz. 78.

1313
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 5. sz. 79.
6. A világosság meg a csikó. [Anekdota. Közzéteszi: Kovács Dezső] K. D.

1314
Új Könyvek. [Ism.] = 5. évf. 1912. 5. sz. 79-80.
a. Párisi dolgok. – Kemény Gábor könyve.
b. Olcsó Jókai. – A sikeres sorozat újabb füzetei.

1315
Színház. [Színikrit.] = 5. évf. 1912. 5. sz. 80-81.
a. Színtársulatok cseréje. – A budapesti Magyar Színház és a kolozsvári Nemzeti Színház vendégjátéka.
b. Bakó László. – A színművész, mint operaénekes.

1316
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 5. sz. 81-83.
a. TÖRÖK Károly: Egy kiállításról. – Ács Ferenc festőművész és tanítványai kiállítása.
b. 100-pater: A városháza. – Az új városháza építéséről.
c. o-hó.: Vége a zónának. – MÁV díjszabás-modosítás.

1317
Testedzés. = 5. évf. 1912. 5. sz. 83.
[RÁSKAI Ferenc ?] R. F.: A Magyarországi Testedző Egyesületek Szövetsége.

1318
Nemzeti Színház [műsornaptára]. = 5. évf. 1912. 5. sz. 83-84.

1319
Nyári Színkör [műsornaptára]. = 5. évf. 1912. 5. sz. 84.

1320
A szerkesztőség üzenetei. = 5. évf. 1912. 5. sz. 84.

1321
Pályázati hírdetmény ... hivatalszolgai állásra. = 5. évf. 1912. 5. sz. 85.

1322
[KAMENYITZKY Etel] Ádám Éva
Az országbíróné. [Jell.] = 5. évf. 1912. 6. sz. 89-92.

1323
SERESTÉLY Béla
Rokokó dal. [V.] = 5. évf. 1912. 6. sz. 92.

1324
GYALLAY Domokos
A Kovrig-vagyon örököst cserél. [Elb.] = 5. évf. 1912. 6. sz. 93-97.

1325
INCZE Béla
Nem vagy te boldog ... [V.] = 5. évf. 1912. 6. sz. 94.

1326
FEJÉR Andor
Köröspartján. [V.] = 5. évf. 1912. 6. sz. 97.

1327
MÁRKI Sándor
Bizánc. (Bevezető előadás Herczeg Ferenc színművének ifjúsági előadásához). [1. r.] = 5. évf. 1912. 6. sz. 97-99.
Utóbb: 1339.

1328
JÁNOSSY Béla, P.
Az unoka. [Elb. 6. r.] = 5. évf. 1912. 6. sz. 99-100.
Előbb: 1249., 1264., 1281., 1297., 1311., utóbb: 1340., 1351., 1366., 1379., 1391., 1402., 1414., 1425., 1435.

1329
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 6. sz. 101.
7. A hős temetése. – Tüköry Lajos garibaldista alezredes temetéséről.

1330
Színház. [Színikrit.] = 5. évf. 1912. 6. sz. 101-102.
a. A gúnyvacsora. – Sem Benelli "drámai költeménye" a Magyar Színházban.
b. Sárga liliom. – Bíró Lajos darabjáról.

1331
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 6. sz. 102-103.
a. Sub auspiciis. – Gajzágó László királyi gyűrűs doktoravatásáról.
b. Az Akadémia. – A Magyar Tudományos Akadémia pályázatairól, kitüntetéseiről.

1332
Nemzeti Színház [műsornaptára]. = 5. évf. 1912. 6. sz. 103-104.

1333
A szerkesztőség üzenetei. = 5. évf. 1912. 6. sz. 104.

1334
Pályázati hirdetmény[ek] ... hivatalszolgai, ... [és] ... közl[ekedési] útbiztosi állásra.
= 5. évf. 1912. 6. sz. 105.

1335
BINDER Laura
Schwarzel Adél. = 5. évf. 1912. 7. sz. 109-112.
Nekrológ a kolozsvári róm. kath. elemi leányiskola igazgatójáról.

1336
ZACHER Emil
A tábornok úr és a kadét. [Elb.] = 5. évf. 1912. 7. sz. 113-116.

1337
BODOR Aladár
A panoráma tigrise. [V.] = 5. évf. 1912. 7. sz. 116.

1338
MACSELLÁR ROLLES Kamill
Hódolat. [V.] = 5. évf. 1912. 7. sz. 116.

1339
MÁRKI Sándor
Bizánc. (Bevezető előadás Herczeg Ferenc színművének ifjúsági előadásához). [2. r.] = 5. évf. 1912. 7. sz. 117-118.
Előbb: 1327.

1340
JÁNOSSY Béla, P.
Az unoka. [Elb. 7. r.] = 5. évf. 1912. 7. sz. 118.
Előbb: 1249., 1264., 1281., 1297., 1311., 1328., utóbb: 1351., 1366., 1379., 391., 1402., 1414., 1425., 1435.

1341
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 7. sz. 119-120.
8. A gúnyvacsora. [Anekdota Huszár Károly komikusról és Beöthy Lászlóról. Közzéteszi: Kovács Dezső] K. D.

1342
Színház. [Színikrit.] = 5. évf. 1912. 7. sz. 121-122.

1343
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 7. sz. 122-123.
a. Hangay Sándor. – A költő ajándék-köteteket adott az EL-nak.
b. o-hó.: A gyermeknap. – A gyűjtésről.

1344
Nemzeti Színház [műsornaptára]. = 5. évf. 1912. 7. sz. 123.

1345
Nyári Színkör [műsornaptára]. = 5. évf. 1912. 7. sz. 123.

1346
A szerkesztőség üzenetei. = 5. évf. 1912. 7. sz. 123.

1347
Pályázati hírdetmény[ek] ... hivatalszolgai ... [és] ... útbiztosi állásra. = 5. évf. 1912. 7. sz.
124.

1348
NÉMETH Béla
Révai Károly. [Jell.] = 5. évf. 1912. 8. sz. 129-131.
A költő 40 éves jubileuma alkalmából, fényképpel.

1349
RÉVAI Károly
Dalok a negyven évről. [V.] = 5. évf. 1912. 8. sz. 131-132.

1350
SHE Oszkár
Tavaszi fagy. [Elb.] = 5. évf. 1912. 8. sz. 2-137.

1351
JÁNOSSY Béla, P.
Az unoka. [Elb. 8. r.] = 5. évf. 1912. 8. sz. 137.
Előbb: 1249., 1264., 1281., 1297., 1311., 1328., 1340., utóbb: 1366., 1379., 1391., 1402., 1414., 1425., 1435.

1352
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 8. sz. 138-139.
9. A dísz-őr. [Anekdota. Közzéteszi: Kovács Dezső] K. D.

1353
Új Könyvek. [Ism.] = 5. évf. 1912. 8. sz. 139-140.
a. Hajnalodik már! – Portik Andor verseskötetéről.
b. Szemiramisz csodakertje. – Hangay Sándor válogatott költeményei.
c. Az olcsó Jókai májusi számai.

1354
Színház. [Színikrit.] = 5. évf. 1912. 8. sz. 140-141.
A kém. Színjáték 3 felvonásban. Írta: Kistemaekers Henrik.

1355
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 8. sz. 141-142.
a. Az E.I.T. felolvasó ülése.
b. Pusztulás. – Tornádó Erdélyben.
c. Irodalmi vita-ülések. – Az Egyetemi Kör rendezésében.
d. -pr-: Az olasz gyermek-opera. – A gyermekszereplők foglalkoztatása ellen.

1356
Nemzeti Színház [műsornaptára]. = 5. évf. 1912. 8. sz. 143.

1357
Nyári Színkör [műsornaptára]. = 5. évf. 1912. 8. sz. 143.

1358
A szerkesztőség üzenetei. = 5. évf. 1912. 8. sz. 143.

1359
Pályázati hírdetmény ... útbiztosi állásra. = 5. évf. 1912. 8. sz. 144.

1360
-er.
B. Jósika Gábor. [Jell.] = 5. évf. 1912. 9. sz. 149-150.

1361
HANGAY Sándor
A puszta álma. [V.] = 5. évf. 1912. 9. sz. 150.

1362
FERENCZI Béla
A csendőr. [Elb.] = 5. évf. 1912. 9. sz. 151-154.

1363
AGÁRDI László
Germán népek között. I. Saltsjöbaden. [Útirajz]. = 5. évf. 1912. 9. sz. 154-155.

1364
BODOR Aladár
Szénaábrándok nevelése. [V.] = 5. évf. 1912. 9. sz. 156.

1365
McDONALD, Laetitia
Csak egy fehér lepke. [Elb. 1. r.] = 5. évf. 1912. 9. sz. 156-158.

1366
JÁNOSSY Béla, P.
Az unoka. [Elb. 9. r.] = 5. évf. 1912. 9. sz. 158-159.
Előbb: 1249., 1264., 1281., 1297., 1311., 1328., 1340., 1351., utóbb: 1379., 1391., 1402., 1414., 1425., 1435.

1367
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 9. sz. 160.
10. A cipő. [Anekdota Vékony Sándorról. Közzéteszi: Kovács Dezső] K. D.

1368
Új Könyvek. [Ism.] = 5. évf. 1912. 9. sz. 160-161.
Binder Laura: Schwarczel Adél posztumusz műve: "Képek és gondolatok a nevelés- és oktatás köréből".

1369
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 9. sz. 161-164.
a. Az E.I.T. felolvasó ülése.
b. [MAKKAI Ernő] M. E.: Az írói becsület.
c. [MAKKAI Ernő] M. E.: Komoly tréfák. – Az alkoholizmusról, a lóversenyről, az akadémiai díjakról.

1370
Testedzés. = 5. évf. 1912. 9. sz. 164-165.
[RÁSKAI Ferenc] R. F.: MOTESz. – A Magyarországi Testedző Egyesületek Szövetségének országos tornaünnepélye.

1371
Nemzeti Színház [műsornaptára]. = 5. évf. 1912. 9. sz. 165.

1372
Nyári Színkör [műsornaptára]. = 5. évf. 1912. 9. sz. 165.

1373
A szerkesztőség üzenetei. = 5. évf. 1912. 9. sz. 166.

1374
[KISS Ernő] (k. e.)
Kuncz Elek. [Jell.] = 5. évf. 1912. 10. sz. 173-174.
A kolozsvári tankerületi főigazgató fényképével.

1375
PUSKÁS Endre
Dal, melyet egykor hangosan kellett volna énekelni. [V.] = 5. évf. 1912. 10. sz. 174.

1376
McDONALD, Laetitia
Csak egy fehér lepke. [Elb.] = 5. évf. 1912. 10. sz. 175-177.

1377
SERESTÉLY Béla
Gita. [Elb.] = 5. évf. 1912. 10. sz. 177-179.

1378
DOLESCHALL Ervinné
Gyönyörű emlék. [V.] = 5. évf. 1912. 10. . 179.

1379
JÁNOSSY Béla, P.
Az unoka. [Elb. 10. r.] = 5. évf. 1912. 10. sz. 179-181.
Előbb: 1249., 1264., 1281., 1297., 1311., 1328., 1340., 1351., 1366., utóbb: 1391., 1402., 1414., 1425., 1435.

1380
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 10. sz. 181.
11. Magyarok párbeszéde. -12. Az egyke. [Anekdoták. Közreadja: Kovács Dezső] K.D.

1381
Színház. [Színikrit.] = 5. évf. 1912. 10. sz. 181-182.
A szezon haldoklása. – A Nemzeti Színházról.

1382
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 10. sz. 182-183.
a. Purjesz Zsigmond. – Szobrot állítottak a belgyógyászati klinika elé.
b. Angliáról szól az ének, de mi érthetünk belőle. – A népesség csökkenéséről.

1383
Testedzés. = 5. évf. 1912. 10. sz. 183.
Tornaverseny. – Országos.

1384
Nemzeti Színház [műsornaptára]. = 5. évf. 1912. 10. sz. 183-184.

1385
Nyári Színkör [műsornaptára]. = 5. évf. 1912. 10. sz. 184.

1386
A szerkesztőség üzenetei. = 5. évf. 1912. 10. sz. 184.

1387
-ó.
Székely-Doby Géza. [Jell.] = 5. évf. 1912. 11. sz. 191-192.
A Henrich-féle szappangyár igazgatója fényképével.

1388
LONGI A. István
Pasztellek. [Elb.] = 5. évf. 1912. 11. sz. 192-193.

1389
MINA János
Útközben. [V.] = 5. évf. 1912. 11. sz. 193.

1390
McDONALD, Laetitia
Csak egy fehér lepke ... [Elb. 3. r.] = 5. évf. 1912. 11. sz. 194-198.

1391
JÁNOSSY Béla, P.
Az unoka. [Elb. 11. r.] = 5. évf. 1912. 11. sz. 198-199.
Előbb: 1249., 1264., 1281., 1297., 1311., 1328., 1340., 1351., 1366., 1379., utóbb: 1402., 1414., 1425., 1435.

1392
SZELE György, ifj.
Nem tudok feledni. [V.] = 5. évf. 1912. 11. sz. 199.

1393
Magyar krónika. 200.
13. Az ártatlan hivatal. – 14. A fundamentum. [Anekdoták. Közreadja: Kovács Dezső]
K. D.

1394
ORBÓK Attila
Magyar dolgok Párisban. [Tan. 1. r.] = 5. évf. 1912. 11. sz. 200-201.

1395
Új Könyvek. [Ism.] = 5. évf. 1912. 11. sz. 201-202.
a. Szemiramisz csodakertje. – Pintér Jenő előszava Hangay Sándor válogatott verseihez.
b. Olcsó Jókai. – A népszerű könyvsorozat újabb füzeteiről.
c. Pesti mesék. – Hegedűs Gyula könyvéről.

1396
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 11. sz. 203-204.
a. Cholnoky Viktor. – Nekrológ.
b. -er.: Élő birtokpolitika. – Bethlen István beszéde a magyar birtokpolitikáról a magyar gazdák siófoki ülésén.
c. (-): Egy kolozsvári festőművész sikere. – Ács Ferenc képeiről a budapesti Művészház tavaszi tárlatán.
d. Államsegély a Tanítók Fürdőjének. [Szejke].

1397
A szerkesztőség üzenetei. = 5. évf. 1912. 11. sz. 204.

1398
Özv. dr. gr. Esterházy Jánosné [Mikó Julia. Nekr.] = 5. évf. 1912. 12. sz. 211-212.

1399
KRISTÓF György
Irodalmunk állapota. [Tan. 1. r.] = 5. évf. 1912. 12. sz. 212-213.
Utóbb: 1412.

1400
HANGAY Sándor
Magyar harcok, magyar kudarcok. [Vk.] – Hiábavalóságok dala ... – Ének egy kőkemény párnáról. – Letiport ember gőgös dala. = 5. évf. 1912. 12. sz. 214.

1401
VERES Károly
Lenke megtér. [Elb.] = 5. évf. 1912. 12. s 215-217.

1402
JÁNOSSY Béla, P.
Az unoka. [Elb. 12. r.] = 5. évf. 1912. 12. sz. 217-218.
Előbb: 1249., 1264., 1281., 1297., 1311., 1328., utóbb: 1340., 1351., 1366., 1379., 1391., utóbb: 1414., 1425., 1435.

1403
Felhívás előfizetésre. = 5. évf. 1912. 12. sz. 209.
Erdélyi Lapok.

1404
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 12. sz. 219-220.
15. A stílus. [Anekdota. Közreadja: Kovács Dezső] K. D.

1405
ORBÓK Attila
Magyar dolgok Párisban. [Tan. 2. r.] = 5. évf. 1912. 12. sz. 220.
Előbb: 1394.

1406
Új Könyvek. [Ism.] = 5. évf. 1912. 12. sz. 220-222.
a. KEMÉNY Gábor: Hangay Sándor: Szemiramisz csodakertje.
b. Erdélyi Múzeum. – A legújabb szám ismertetése.
c. A sorsjegyek ellen. – Sárkány Lajos: Káprázat és valóság a sorsjátékokban c. füzetéről.

1407
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 12. sz. 222.
a. Brandt József. [Nekr.] – A sebészprofesszor haláláról.
b. o-hó.: Az EME és az EMKE. – Választmányi ülések.
c. Sz-r.: Soh'se halunk meg. – Mecsnyikov professzor fiatalítási "ötletéről".

1408
Színház. [Színikrit.] = 5. évf. 1912. 12. sz. 223-224.
Beszámoló az elmúlt évadról és interjú Janoviccs Jenővel a jövő szezon terveiről.

1409
A szerkesztőség üzenetei. = 5. évf. 1912. 12. sz. 224.

1410
Deák Zsigmond. [Jell.] = 5. évf. 1912. 13. sz. 231-232.
A katona-író fényképével.

1411
HANGAY Sándor
Itthonvaló kesergés. [V.] = 5. évf. 1912. 13. sz. 232.

1412
KRISTÓF György
Irodalmunk állapota. [Tan. 2. r.] = 5. évf. 1912. 13. sz. 233-234.

1413
DEÁK Zsigmond
Ősi szokások. Korrajz a tanulói életből. [Tan. 1. r.] = 5. évf. 1912. 13. sz. 234-237.
Utóbb: 1423.

1414
JÁNOSSY Béla, P.
Az unoka. [Elb. 13. r.] = 5. évf. 19612. 13. sz. 237-239.
Előbb: 1249., 1264., 1281., 1297., 1311., 1328., utóbb: 1340., 1351., 1366., 1379., 1391., 1402., utóbb: 1425., 1435.

1415
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 13. sz. 239.
16. Kuruc kupa. [Anekdota Thököly Imre ónkupájáról. Közreadja: Kovács Dezső] K. D.

1416
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 13. sz. 239-240.
a. Szobrok. – II. Rákóczi Ferenc szobrának leleplezése Zomborban.
b. [KISS Ernő] -.-: Eldurvulás. -Az Országházi és a napi sajtóban használt nyelvről.
c. Szövetkezés a nőemancipáció ellen. – Sigismund [Freud ?] dr. Weimarban megalakult szövetségéről.

1417
Új Könyvek. [Ism.] = 5. évf. 1912. 13. sz. 241.
a. Szamosközi Tóth Sándor orvos verseskötetéről.
b. HANGAY Sándor: Mégegyszer a Szamiramisz csodakertjéről. – Reflexió Kemény Gábor bírálatára.

1418
A szerkesztőség üzenetei. = 5. évf. 1912. 13. sz. 243.

1419
F.
Szakács Andor. [Jell.] = 5. évf. 1912. 14. sz. 247-248.
A Kolozsvárra szerződött színészről, fényképpel.

1420
MACSELLÁR ROLLES Kamill
Hazafelé. [V.] = 5. évf. 1912. 14. sz. 248.

1421
VÉRTESY Gyula
Tegnap és ma. [V.] = 5. évf. 1912. 14. sz. 248.

1422
MÁRKI Sándor
Fábián Gábor. Aradi szobrának leleplezésekor mondott [beszéd. 1. r.]. = 5. évf. 1912. 14. sz. 249-250.
Utóbb: 1433.

1423
DEÁK Zsigmond
Ősi szokások. Korrajz a tanulói életből. [2. r.] = 5. évf. 1912. 14. sz. 251-253.
Előbb: 1413.

1424
KRISTÓF György
Irodalmunk állapota. [Tan. 3. r. ] = 5. évf. 1912. 14. sz. 253-254.
Előbb: 1399., 1412.

1425
JÁNOSSY Béla, P.
Az unoka. [Elb. 14. r.] = 5. évf. 1912. 14. sz. 254-256.
Előbb: 1249., 1264., 1281., 1297., 1311., 1328., utóbb: 1340., 1351., 1366., 1379., 1391., 1402., 1414., 1425., utóbb: 1435.

1426
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 14. sz. 257.
17. A ballada. [Anekdota. Közzéteszi] : J.

1427
Új Könyvek. [Ism.] = 5. évf. 1912. 14. sz. 258-259.
a. TRÄGER Ernő: A pacsirta énekel. – Peterdi Andor verseskötete.
b. Békefi-Emlékkönyv. Dolgozatok Békefi Remig egyetemi tanár működésének emlékére. Írták: Tanítványai. Bp. 1912.
c. A kolozsmonostori bencés apátság és birtokai 1556-ig. – Csosmor Lajos könyvéről.

1428
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 14. sz. 259-260.
a. Caragiala Luka János. [Nekr.] – Ion Luca Caragiale.
b. o-hó.: Bizonyítványosztás.
c. -r.: Egy korona. – A belényesi gimnáziumhoz egy tanárt keresnek napi egy korona díjazással.
d. Az amerikai cselédhiány.

1429
Felhívás előfizetésre. = 5. évf. 1912. 14. sz. 261. – Erdélyi Lapok.

1430
A szerkesztőség üzenetei. = 5. évf. 1912. 14. sz. 261.

1431
BOROS György
Fekete Gábor. [Jell.] = 5. évf. 1912. 15. sz. 267-268.

1432
PUSKÁS Endre
De profundis. [V.] = 5. évf. 1912. 15. sz. 269.

1433
MÁRKI Sándor
Fábián Gábor. Aradi szobrának leleplezésekor mondott [beszéd. 2. r.]. = 5. évf. 1912. 15. sz. 269-270.
Előbb: 1422.

1434
BODOR Aladár
[Kereszt]. [V.] = 5. évf. 1912. 15. sz. 271.

1435
JÁNOSSY Béla, P.
Az unoka. [Elb. 15. r.] = 5. évf. 1912. 15. sz. 271-274.
Előbb: 1249., 1264., 1281., 1297., 1311., 1328., utóbb: 1340., 1351., 1366., 1379., 1391., 1402., 1414., 1425., 1435.

1436
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 15. sz. 275-276.
[18.] 5. A harcsa. [Anekdota. Közzéteszi: Kovács Dezső] K. D.

1437
ORBÓK Attila
Színházi események. [Tan. 1. r.] = 5. évf. 1912. 15. sz. 276-277.
Utóbb: 1448.

1438
Új Könyvek. [Ism.] = 5. évf. 1912. 15. sz. 277-278.
a. BORBÉLY Ferenc: Makkai Sándor: Számadás. [Vk.]
b. Az erdélyi fejedelem jogköre. – Bíró Vencel könyve.

1439
Felhívás előfizetésre. = 5. évf. 1912. 15. sz. 279.

1440
-ó.
Hangay Oktáv. [Jell.] = 5. évf. 1912. 16. sz. 285-286.

1441
MINA János
Fantázia, jer! [V.] = 5. évf. 1912. 16. sz. 286.

1442
GYALLAY Domokos
Viczey Sára megnyeri a pört. [Elb. 1. r.] = 5. évf. 1912. 16. sz. 287-288.
Utóbb: 1454.

1443
SCHREINER Olive
Az elveszett öröm. Angolból ford. Márky Istvánné. = 5. évf. 1912. 16. sz. 289-290.

1444
[Aforizmák]. = 5. évf. 1912. 16. sz. 290.

1445
Consuelo
Napsúgár. [Elb. 1. r.] = 5. évf. 1912. 16. sz. 291-292.
Utóbb: 1457., 1468.

1446
[Aforizma. Írta: Detre Szász]. = 5. évf. 1912. 16. sz. 293.

1447
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 16. sz. 293.
10. A tolvaj kurucok. Egy örmény elbeszélése. [Anekdota].

1448
ORBÓK Attila
Színházi események. [Tan. 2. r.] = 5. évf. 1912. 16. sz. 294-295.
Előbb: 1437.

1449
Új Könyvek. [Ism.] = 5. évf. 1912. 16. sz. 295.
Az oszmán irodalom főirányai. – Vincze Frigyes könyvéről.

1450
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 16. sz. 296-298.
a. MAKKAI Ernő: Petőfi revíziója. – Szász Zoltán írása a 'Nyugat'-ban.
b. -r.: A védők. – A magyar iparról.
c. -o-hjó.: Végre. – Oláh tanítók a magyar nyelv oktatásáról.

1451
Felhívás előfizetésre. = 5. évf. 1912. 16. sz. 298. – Erdélyi Lapok.

1452
SOLYOM János
Jármay Béla. [Nekr.] = 5. évf. 1912. 17. sz. 304-305.
A MÁV üzletvezető halálára, fényképpel.

1453
SERESTÉLY Béla
A "Mirjám-dalok"-ból. [V.] = 5. évf. 1912. 17. sz. 305.

1454
GYALLAY Domokos
Viczey Sára [megnyeri a pört. Elb. 2. r.] = 5. évf. 1912. 17. sz. 306-308.
Előbb: 1442.

1455
THOROCZKAY-VIGAND Ede
Népművészetünk az építészetben. [Tan.] = 5. évf. 1912. 17. sz. 308-310.

1456
HANGAY Sándor
Aladin lámpása. [V.] = 5. évf. 1912. 17. sz. 310.

1457
Consuelo
Napsugár. [Elb. 2. r.] = 5. évf. 1912. 17. sz. 311-312.
Előbb: 1445., utóbb: 1468.

1458
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 17. sz. 313-314.
21. A hamis tanúk. [Anekdota. Közzéteszi: Kovács Dezső] K. D.

1459
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 17. sz. 314-315.
a. -r.: Az EKE. – Az Erdélyi Kárpát-Egyesület bírálata.
b. o-hó.: Tessék tanulmányozni! – Az osztrák urakháza közgazdasági bizottságának jelentéséről.
c. A brassói fekete templom. – Az evangélikus szászok temploma.

1460
A szerkesztőség üzenetei. = 5. évf. 1912. 17. sz. 315.

1461
Szabó Dénes dr. [Jell.] = 5. évf. 1912. 18. sz. 321-322.
Az Országos Orvos-Szövetség elnöke, szülész prof. arcképével.

1462
MACSELLÁR ROLLES Kamill
Tél a tavaszban. [V.] = 5. évf. 1912. 18. sz. 322.

1463
VERSÉNYI György
Az akácosban. [V.] = 5. évf. 1912. 18. sz. 322.

1464
BARNA János
José Maria Heredia. [Ism.] = 5. évf. 1912. 18. sz. 323-325.
Spanyol-kreol származású francia költő.

1465
FARAGÓ Ödön
Az impressziókból. [Színikrit.] = 5. évf. 1912. 18. sz. 325.
Gondolatok a színházi előadásokról.

1466
HANGAY Sándor
Csókos élet dícsérete. – Nyári vihar. – Egy kőváros. [Vk.] = 5. évf. 1912. 18. sz. 326.
Az Aladin lámpása c. verseskönyvéből.

1467
SHE Oszkár
Az új Lorelei. [Elb.] = 5. évf. 1912. 18. sz. 327-328.

1468
Consuelo
Napsugár. [Elb. 3. r.] = 5. évf. 1912. 18. sz. 328-330.
Előbb: 1445., 1457.

1469
FARAGÓ Ödön
Az impressziókból. [Színikrit.] = 5. évf. 1912. 18. sz. 330.
Shakespeare vidéken.

1470
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 18. sz. 331.
22. A finánc. [Anekdota. Közzéteszi: Kovács Dezső] K. D.

1471
Új Könyvek. [Ism.] = 5. évf. 1912. 18. sz. 331-332.
Impresszióim. – Faragó Ödön könyvéről. [Színikrit.]

1472
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 18. sz. 332.
a. o-hó.: A mozi. – A rendőri felügyeletről a moziban.
b. dr-is.: A talár. – A jogászok talárviseléséről.

1473
-i-ő.
Petőfi eltűnése. (Reflexiók a júl. 31-iki rejtélyhez). Fényképpel. = 5. évf. 1912. 19. sz. 337-339.

1474
DOLESCHALL Ervinné
Tegnap és ma. [V.] = 5. évf. 1912. 19. sz. 339.

1475
PUSKÁS Endre
Az aranyhaj. [Elb.] = 5. évf. 1912. 19. sz. 339-341.

1476
[Aforizma. Írta] : Alexander Bernát. = 5. évf. 1912. 19. sz. 341.

1477
JÁNOSSY Béla, P.
Szomorúfűz alatt. [V.] = 5. évf. 1912. 19. sz. 341.

1478
AGÁRDI László
Germán népek között. 2. Uppsala. [Tan. 2. r.] = 5. évf. 1912. 19. sz. 342-344.
Előbb: 1363.

1479
TANÁCS József
Guszti. Elbeszélés. [1. r.] = 5. évf. 1912. 19. sz. 344-345.
Utóbb: 1489., 1499., 1507.

1480
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 19. sz. 346.
23. A titulus. – 24. A gólya dolgai. [Anekdoták. Közzéteszi: Kovács Dénes] K. D.

1481
Új Könyvek. [Ism.] = 5. évf. 1912. 19. sz. 346-347.
a. Erdélyi Múzeum. – Az 1912. évi 2. sz. ismertetése.
b. Csöndes arcok. – Ifj. Kárpáti Endre novellás kötete.

1482
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 19. sz. 347-348.
a. A mikádó. [Nekr.] – Mucsihito japán császár.
b. Sz.-: A félévi mérleg. – A bankok számvetése.
c. Egy új iroda. – Pályaválasztási tanácsadó iroda Berlinben – leányok számára.
d. A drágaság kérdésének megoldása. – A kolozsvári állami tisztviselők egyesülete pályázata.
e. Mai képünk. – Istók János Petőfi képe Nagyszebenből.

1483
A szerkesztőség üzenetei... = 5. évf. 1912. 19. sz. 348.

1484
[KISS Ernő ?] -.-
Tarcsafalvi Albert. [Jell.] = 5. évf. 1912. 20. sz. 353-354.
A néptanító fényképével.

1485
TÖRÖK Károly
Tárogató Kós Károlynál. [V.] = 5. évf. 1912. 20. sz.

1486
JÁNOSSY Béla, P.
Kakas halál. [Elb.] = 5. évf. 1912. 20. sz. 355-357.

1487
FARNOS Dezső
Költői művek befejezése. [Tan. 1. r.] = 5. évf. 1912. 20. sz. 357-360. – Utóbb: 1496.

1488
PAPP Dezső, Nógrádi
Ha néha ... [V.] = 5. évf. 1912. 20. sz. 360.

1489
TANÁCS József
Guszti. [Elb.2. r.] = 5. évf. 1912. 20. sz. 360-361.

1490
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 20. sz. 362.
25. A lécfalvi jegyző. [Anekdota. Közzéteszi: Kovács Dezső] K. D.

1491
Új Könyvek. [Ism.] = 5. évf. 1912. 20 sz. 362-363.
a. (n.): Alba Nevis: Egy szerelmes leány könyvéből. A Modern Könyvtár szerkesztőjének, Gömöri Jenőnek elmarasztalása a könyv kapcsán.
b. [KAMENYITZKY Etel] Ádám Éva: Aki vagyok ... Haraszty Lajos verseskötetéről.

1492
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 20. sz. 363-364.
a. o-hó: Garai-utca. – Egy utca átkereszteléséről.
b. Osztrák iparpártolás. – Párhuzam – magyar export-import Ausztriával.
c. -r.: Fehér foltok. – Erdélyi vasúthiányok.

1493
A szerkesztőség üzenetei. = 5. évf. 1912. 20. sz. 364.

1494
[KISS Ernő] -.-
Széplaki János dr. [Jell.] = 5. évf. 1912. 21. sz. 369-370.

1495
HANGAY Sándor
Don Quihotte Dulchineához. Régi verseimből. [Vk.] = 5. évf. 1912. 21. sz. 370-371.

1496
FARNOS Dezső
Költői művek befejezése. [Tan. 2. r.] = 5. évf. 1912. 21. sz. 372-373.
Előbb: 1487.

1497
LONGI A. István
Asszonyok. [Elb.] = 5. évf. 1912. 21. sz. 373-374.

1498
SERESTÉLY Béla
Interieur. [V.] = 5. évf. 1912. 21. sz. 374.

1499
TANÁCS József
Guszti. Elb. [3. r.] = 5. évf. 1912. 21. sz. 375-377.
Előbb: 1479., 1489., utóbb: 1507.

1500
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 21. sz. 378.
26. Az ebéd. – 27. Minek az? [Anekdoták. Közzéteszi: Kovács Dezső] K. D.

1501
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 21. sz. 378-380.
a. A méhészek. – Kongresszus Kolozsvárt.
b. -r.: Szavazójogot a nőknek! – Szemere Miklós írásáról.
c. Szejke. – Szejke-fürdő tanítók és családjaik részére.
d. Az Est. – Dicsérő kritika az újságnak.

1502
[KISS Ernő] -.- :
Szemere Bertalan. [Jell.] = 5. évf. 1912. 22. sz. 384-386.
Fényképpel.

1503
MINA János
Sejtelem. [V.] = 5. évf. 1912. 22. sz. 387.

1504
Kolozsvári
Ébren álmodás. [V.] = 5. évf. 1912. 22. sz. 387.

1505
FERENCZI Béla
Egy görbe nap. (Jancsika elmélkedései a sarokban). [Elb.] = 5. évf. 1912. 22. sz. 387-390.

1506
BORBÉLY Ferenc
Gyulai és a színművészet. [Tan. 1. r.] = 5. évf. 1912. 22. sz. 391-392.
Gyulai Pál.
Utóbb: 1514.

1507
TANÁCS József
Guszti. Elb. [4. r.] = 5. évf. 1912. 22. sz. 392-393.
Előbb: 1479., 1489., 1499.

1508
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 22. sz. 394.
28. Az óra. [Anekdota. Közzéteszi: Kovács Dezső] K. D.

1509
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 22. sz. 395-396.
a. Samassa. [Nekr.] – Samassa József.
b. -er.: Árpád sírja. – Edvi Illés Aladár ásatása Deutschaltenburgban.
c. Az EME gazdagodása. – Az Erdélyi Múzeum-Egyesület levéltára megkapta a br. Szentkereszthy-család levéltárát.
d. o-hó.: Temetés. [Nekr.] – Egy Amerikában elhunyt magyar iparos, Kolozsvári Sándor hamvainak eltemetése a Házsongárdi temetőben.

1510
Új Könyvek. [Ism.] = 5. évf. 1912. 22. sz. 396.
a. Gyulai, mint esztétikus. – Borbély Ferenc könyve.
b. Erdélyi Múzeum. – A legújabb füzet ismertetése.

1511
Uszkay Bálint [Jell.] = 5. évf. 1912. 23. sz. 401.
Az Országos Jegyzőegyesület elnökének fényképével.

1512
TÖRÖK Károly
Testamentom. [V.] = 5. évf. 1912. 23. sz. 402.

1513
JÁNOSSY Béla, P.
Az új találmány. [Elb.] = 5. évf. 1912. 23. sz. 402-405.

1514
BORBÉLY Ferenc
Gyulai és a színművészet. [Tan. 2. r.] = 5. évf. 1912. 23. sz. 405-406.
Gyulai Pálról. – Előbb: 1506.

1515
ZATHURECZKY Berta, Kelemenné
Herecz vára. [Elb. 1. r.] = 5. évf. 1912. 23. sz. 408-409.
Utóbb: 1524., 1537., 1549., 1562., 1574., 1583., 1592., 1603.

1516
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 23. sz. 410.
29. Szervusz. [Anekdota. Közzéteszi: Kovács Dezső] K. D.

1517
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 23. sz. 410-412.
a. A falu jegyzői. – Országos kongresszus, Kolozsvárt.
b. o-hó.: A székelyek. – Székely Kongresszus Csíkban.
c. sz.-: Mi és mások. – A Felvidéki Magyar Kultur-Egyesületről, a tót Matica ünnepségről, a szász Gusztáv Adolf Egyesületről.

1518
Színház. [Színikrit.] = 5. évf. 1912. 23. sz. 412.
A Nyári Színkörről és a Nemzeti Színházról.

1519
Beöthy Zsolt. [Jell.] = 5. évf. 1912. 24. sz. 417-418.
Fényképpel.

1520
JAKAB Ödön
Naplopók dala. [V.] = 5. évf. 1912. 24. sz. 418.

1521
Primor
Levél. [Ért.] = 5. évf. 1912. 24. sz. 418-420.

1522
FÁBIÁN Géza
Újra sakkozunk. [V.] = 5. évf. 1912. 24. sz. 420.

1523
SHE Oszkár
A szerencse pillanata. [Elb.] = 5. évf. 1912. 24. sz. 420-423.

1524
ZATHURECZKY Berta, Kelemenné
Herecz vára. [Elb. 2. r.] = 5. évf. 1912. 24. sz. 424-425.
Előbb: 1515., utóbb: 1537., 1549., 1562., 1574., 1583., 1592., 1603.

1525
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 24. sz. 426.
30. Baptista. [Anekdota Balázs K. Józsefről, a kolozsvári fiú árvaház igazgatójáról. Közzéteszi: Kovács Dezső] K. D.

1526
Új Könyvek. [Ism.] = 5. évf. 1912. 24. sz. 426-427.
a. Irodalomtörténet. – A Pintér Jenő szerkesztette folyóirat újabb számáról.
b. Szemere Bertalan. – Kiss Ernő könyvéről.
c. [Állami] tisztviselők zsebnaptára. [Az 1913. évre. Szerk. Csikvári Jákó.

1527
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 24. sz. 427.
a. Meghalt a nagyasszony. [Nekr.] – Felszeghy Dezső édesanyja.
b. o-hó.: A rikkancs-rendelet. – A hírlapok utcai árúsításának szabályozása.
c. -r.: A lakásbérek. – Fekete Gábor indítványa a tisztviselők érdekében.

1528
Színház. [Színikrit.] = 5. évf. 1912. 24. sz. 428.
Az új szezon. – Janovics Jenő nyilatkozata: antik drámaciklust tervez.

1529
Énekiskola. = 5. évf. 1912. 24. sz. 428.
Baranyai Jolán operaénekesnő iskolája.

1530
Kosutány Ignác. [Jell.] = 5. évf. 1912. 25. sz. 433.
A kolozsvári egyetem rektora, fényképpel.

1531
PAPP Dezső, Nógrádi
Fehér nász. [V.] = 5. évf. 1912. 25. sz. 434.

1532
SERESTÉLY Béla
Ború. [V.] = 5. évf. 1912. 25. sz. 434.

1533
FELVINCZI Béla
Megőrzött illúzió. [Elb.] = 5. évf. 1912. 25. sz. 434-438.

1534
[KEMENYITZKY Etel] Ádám Éva
Magyar kastélyokról. [Tan.] = 5. évf. 1912. 25. sz. 438-441.

1535
FINTA Gerő
Olyan vagyok. [V.] = 5. évf. 1912. 25. sz. 438.

1536
PAPP Dezső, Nógrádi
Utam. [V.] = 5. évf. 1912. 25. sz. 441.

1537
ZATHURECZKY Berta, Kelemenné
Herecz vára. [Elb. 3. r.] = 5. évf. 1912. 25. sz. 441-443.
Előbb: 1515., 1524., utóbb: 1549., 1562., 1574., 1583., 1592., 1603.

1538
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 25. sz. 444.
31. A kút. [Anekdota. Közzéteszi: Kovács Dezső] K. D.

1539
Színház. [Színikrit.] = 5. évf. 1912. 25. sz. 445-446.
a. Éva boszorkány. – Herczeg Ferenc darabja.
b. Nagy Gyula. A volt vándorszínész Kolozsvárra szerződött.
c. Innocent. – Pásztor Árpád drámája.

1540
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 25. sz. 446-447.
a. Farkas Ödön. [Nekr.] – A Zenekonzervatórium igazgatója.
b. Tünedező fehér volt. – Megkezdték a mezőségi vasút építését.
c. Harc az erőszakoskodó szocializmus ellen. – A svájci nagy sztrájk után szabad munkásszövetséget hoztak létre.

1541
Felhívás előfizetésre... = 5. évf. 1912. 25. sz. 447.
Erdélyi Lapok.

1542
Pályázati hírdetmény. = 5. évf. 1912. 25. sz. 448.
A mócsi és bánffyhunyadi kórháznál szervezett állásokra: igazgató orvos, osztály-orvos, gondnok, írnok.

1543
CSENGERI János
Farkas Ödön. (1850-1912). [Nekr.] = 5. évf. 1912. 26. sz. 453-454.

1544
HANGAY Sándor
Mesék a kis fiamnak. – Az isten arca. – Könyörgés. – A gyermekszobában.[Vk.] = 5. évf. 1912. 26. sz. 454-455.

1545
INCZE Béla
Kisértetes történet. [Elb.] = 5. évf. 1912. 26. sz. 455-459.

1546
PRÖHLE Vilmos
Nogi. [1849-1912]. [Nekr.] = 5. évf. 1912. 26. sz. 460-461.
Nogi Maresuke japán hadvezér halálára. Fényképpel.

1547
PUSKÁS Endre
Parki emlék. [V.] = 5. évf. 1912. 26. sz. 461.

1548
BOROS György
A világbéke. Teendőnk a világbéke érdekében. Részlet – – előadásából. = 5. évf. 1912. 26. sz. 462-464.

1549
ZATHURECZKY Berta, Kelemenné
Herecz vára. [Elb. 4. r.] = 5. évf. 1912. 26. sz. 464.
Előbb: 1515., 1524., 1537., utóbb: 1562., 1574., 1583., 1592., 1603.

1550
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 26. sz. 465.
32. A feministák. [Anekdota. Közreadja: Kovács Dezső] K. D.

1551
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 26. sz. 466.
a. Felolvasó ülés ... E.I.T.
b. Közgyűlés. – E.I.T.
c. KEAC. – A Kolozsvári Egyetemi Athletikai Club 10 éves fennállása.
d. o-hó.: A protekció. – Jean Dupuy Franciaországban a közmunkák minisztere kiadta a vasutasok pragmatikáját, mellyel lesújtott a protekcióra.

1552
A szerkesztőség üzenetei. = 5. évf. 1912. 26. sz. 467.

1553
Felhívás előfizetésre ... = 5. évf. 1912. 26. sz. 467.
Erdélyi Lapok.

1554
Pályázati hírdetmény. = 5. évf. 1912. 26. sz. 468.
A mócsi és bánffyhunyadi kórháznál szervezett állásokra: igazgató orvos, osztály-orvos, gondnok, írnok.

1555
Lukáts Adolf. [Jell.] = 5. évf. 1912. 27. sz. 473.
A kolozsvári egyetem jogi karának dékánja. Fényképpel.

1556
PAPP Dezső, Nógrádi
Mikes levele. [V.] = 5. évf. 1912. 27. sz. 474.

1557
FERENCZI Béla
Csilingel a telefon. [Elb.] = 5. évf. 1912. 27. sz. 475-477.

1558
KONCZ János
Levél. [V.] = 5. évf. 1912. 27. sz. 477.

1559
WIRKER István
A nők mai helyzete és a feminista törekvések céljai.[Tan.] = 5.évf. 1912. 27.sz. 477-481.

1560
DADAY András
A semesnyei égeresben. [Elb.] = 5. évf. 1912. 27. sz. 481-483.

1561
MINA János
Jövendő. [V.] = 5. évf. 1912. 27. sz. 483.

1562
ZATHURECZKY Berta, Kelemenné
Herecz vára. [Elb. 5. r.] = 5. évf. 1912. 27. sz. 483-484.
Előbb: 1515, 1524., 1537., 1549., utóbb: 1574., 1583., 1592., 1603.

1563
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 27. sz. 485-486.
33. Hogy a város se károsodjék. – 34. A különb orátor. [Anekdoták. Közreadja]: Székely
Ödön.

1564
Új Könyvek. [Ism.] = 5. évf. 1912. 27. sz. 486.
a. Olcsó Jókai. – A sikeres könyvsorozat újabb füzeteiről.
b. A feminizmus. – Wirker István tanulmányáról.

1565
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 27. sz.
a. Felolvasó ülés. – E.I.T.
b. Közgyűlés. – E.I.T.
c. Az aradi vértanúk. – Megtalálták Lázár Vilmos és Schweidel József csontjait.
d. Az egyetem megnyitása. – A leköszönő rektor: Szádeczky Gyula és az új rektor:
Kosutány Ignác beszédei.
e. A szászok. – Lóczy Lajos beszélt Debrecenben a szászokról. – Iskolára gyűjtenek a
brassói szászok.

1566
Színház. [Színikrit.] = 5. évf. 1912. 27. sz. 488.
A cárnő. – Bíró Lajos és Lengyel Menyhért darabja.

1567
Felhívás előfizetésre ... = 5. évf. 1912. 27. sz. 489.
Erdélyi Lapok.

1568
Zolnai Gyula. [Jell.] = 5. évf. 1912. 28. sz. 493-494.
A nyelvtudós fényképével.

1569
BAÁRI Elemér
Versek. – Megérkezés. – Ködkirály. = 5. évf. 1912. 28. sz. 494.

1570
DÓZSA Endre
"Megnehezült az idők viharos járása fölöttünk". [Tan.] = 5. évf. 1912. 28. sz. 495-498.

1571
VÉRTESY Gyula
Csavargás. [V.] = 5. évf. 1912. 28. sz. 498.

1572
SHE Oszkár
Egy fabáb tapasztalataiból. [Elb.] = 5. évf. 1912. 28. sz. 498-501.

1573
KREUTZER Lipót
Nyolcéves írástudók. [Tan.] = 5. évf. 1912. 28. sz. 501-505.
Gyermeklélektani ismertetés.

1574
ZATHURECZKY Berta, Kelemenné
Herecz vára. [Elb. 6. r.] = 5. évf. 1912. 28. sz. 505-506.
Előbb: 1515., 1524., 1537., 1549., 1562., utóbb: 1583., 1592., 1603.

1575
Magyar krónika. Örmény levelek. = 5. évf. 1912. 28. sz. 507.
35. Sürgős megrendelés. – 36. A kikicsár részvéte. – 37. Tömeges megrendelés. – Bányai Elemér "Örmény anekdoták és egyéb apróságok" c. kötetéből.

1576
KOVÁCS Dezső
Az E.I.T. múlt éve. Titkári jelentés. = 5. évf. 1912. 28. sz. 507-509.

1577
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 28. sz. 510.
a. Október 6. – Megemlékezés.
b. Bod Péter. – A nagyenyedi Bethlen-kollégium ünnepsége.
c. Az első felolvasó ülés... E.I.T.

1578
A szerkesztőség üzenetei. = 5. évf. 1912. 28. sz. 510.

1579
Pröhle Vilmos. [Jell.] = 5. évf. 1912. 29. sz. 513-514.
A nyelvtudós fényképével.

1580
HANGAY Sándor
Elszakadt szívek sírása. [Vk.] – Bánkódó vágy szonettje. – Egyedül. – Portréd. = 5. évf. 1912. 29. sz. 514-515.

1581
[MÁRKI Sándor]
Száz esztendő. Beszéd a kolozsvári egyetem megnyitásán. = 5. évf. 1912. 29. sz. 516-521.

1582
[TÖRÖK Károly] T. K.
Nyári emlékek. [Elb.] = 5. évf. 1912. 29. sz. 521-523.

1583
ZATHURECZKY Berta, Kelemenné
Herecz vára. [Elb. 7. r.] = 5. évf. 1912. 29. sz. 523.
Előbb: 1515., 1524., 1537., 1549., 1562., 1574., utóbb: 1592., 1603.

1584
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 29. sz. 524.
38. A tudós. [Anekdota. Közreadja: Kovács Dezső] K. D.

1585
Színház. [Színikrit.] = 5. évf. 1912. 29. sz. 525-526.
a. Nem lehessen tudni. – George Bernard Shaw komédiája.
b. Bacchus. Drámatörténeti előadás. – Egy pálos szerzetes farsangi közjátéka.

1586
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 29. sz. 526-527.
a. -k.: Vándorgyűlés. – E.M.E., Gyulafehérvárt.
b. -X.: A kisgazdákért. – A Kolozsvári Gazdasági Egyesületről.
c. Meg van oldva a kérdés. – A Budapest-Szálloda étterme és kávéháza kedvenc szórakozóhely lett.

1587
Új Könyvek. [Ism.] = 5. évf. 1912. 29. sz. 527.
a. Deák Albert új könyve. – A parlamenti kormányrendszer Magyarországon.
b. Csehország dalai. – Krüzselyi [Erzsébet] Erzsike verskötete.

1588
[KISS Ernő] -.-
Rigler Gusztáv. [Jell.] = 5. évf. 1912. 30. sz. 531-532.
A kolozsvári egyetem közegészségtan tanára. Fényképpel.

1589
Versek. – SERESTÉLY Béla: Várlak. – DOLESCHALL Ervinné: Esős-ködös hangulat. – TÖRÖK Károly: Vázlat az anyám portréjához. = 5. évf. 1912. 30. sz. 532-533.

1590
CSEKME Ferenc
A toronyóra. [Elb.] = 5. évf. 1912. 30. sz. 533-536.

1591
FERENCZI Béla
Írók olvasók nélkül. [Tan.] = 5. évf. 1912. 30. sz. 536-539.

1592
ZATHURECZKY Berta, Kelemenné
Herecz vára. [Elb. 8. r.] = 5. évf. 1912. 30. sz. 539-540.
Előbb: 1515., 1524., 1537., 1549., 1562., 1574., 1583., utóbb: 1603.

1593
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 30. sz. 541-542.
39. A "gulás". (Igaz történet). [Anekdota. Közreadja]: Jakab Ödön.

1594
Színház. [Színikrit.] = 5. évf. 1912. 30. sz. 542-543.
a. Piktorok. – A. Rivoire és I. Miraude vígjátéka.
b. Operett-előadások.

1595
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 30. sz. 543-544.
a. A fogoly lengyel. – Csengey Gusztáv írói működésének 50. jubileuma Eperjesen.
b. -a-i.: A gyulafehérvári vándorgyűlés. – EME.

1596
A szerkesztőség üzenetei. – = 5. évf. 1912. 30. sz. 544.

1597
Hargitta.
Felszeghy Ferenc. [Jell.] = 5. évf. 1912. 31. sz. 547-549.
Fényképpel.

1598
HANGAY Sándor
Véres csütörtök. Budapest, 1912. május 3. = 5. évf. 1912. 31. sz. 549.

1599
FINTA Gerő
Reggeltől késő estig. [V.] = 5. évf. 1912. 31. sz. 549.

1600
ELEKI Gábor
Fehér rózsák. [Elb.] = 5. évf. 1912. 31. sz. 550-556.

1601
FELSZEGHY Dezső
Vád. [V.] = 5. évf. 1912. 31. sz. 556.

1602
KISS Alexandrine
Nyár volt. [V.] = 5. évf. 1912. 31. sz. 556.

1603
ZATHURECZKY Berta, Kelemenné
Herecz vára. [Elb. 9. r.] = 5. évf. 1912. 31. sz. 556-557.
Előbb: 1515., 1524., 1537., 1549., 1562., 1574., 1583., 1592.

1604
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 31. sz. 559.
40. A székely pap és a szegény ember. [Anekdota. Közzéteszi]: Jakab Ödön.

1605
Színház. [Színikrit.] = 5. évf. 1912. 31. sz. 559.
Erős láncok. Vígjáték. Írta: Salten Felix.

1606
Új Könyvek. [Ism.] = 5. évf. 1912. 31. sz. 559.
a. Vidám Könyvtár. – Börzehumor c. anekdotakönyv jelent meg Bródy Miksa, Somaházy István és Tábori Kornél tollából.
b. Panoptikum. – Lakatos László könyve.

1607
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 31. sz. 560-561.
a. Székely-Doby Géza. – [Nekr.]
b. Brassai. – Brassai Sámuel ünneplése.
c. A magyar földért. – Mozgalom a magyar föld megmentéséért. (Az utolsó 5 évben 166 ezer hold került román kézre).
d. A férjhezmenés új divatja. – Későn mennek férjhez a lányok, a kereső nők válogatnak.

1608
A szerkesztőség üzenetei. = 5. évf. 1912. 31. sz. 561.

1609
Gróf Teleki Ádám. = 5. évf. 1912. 32. sz. 563-564.
Az Erdélyi Aviatikai Társaság patrónusa. Fényképpel.

1610
PAP Dezső, Nógrádi
Amerika. [V.] = 5. évf. 1912. 32. sz. 564.

1611
BÁRD Zoltán
Strófák. [V.] = 5. évf. 1912. 32. sz. 564.

1612
GYALUI Farkas
A gyulafehérvári Batthyány Intézet kiállítása. = 5. évf. 1912. 32. sz. 565-568.

1613
SCHREINER, Olive
Egy rombadőlt kápolnában. [Novella]. Ford. Reményik Sándor. = 5. évf. 1912. 32. sz. 568-571.

1614
FÁBIÁN Géza
Mind a kettő. [V.] = 5. évf. 1912. 32. sz. 571.

1615
TANÁCS József
Ki az erősebb. Elb. [1. r.] = 5. évf. 1912. 32. sz. 571-573.
Utóbb: 1626., 1638., 1650., 1660., 1670., 1680.

1616
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 32. sz. 574.
41. Székelyvirtus. [Anekdota. Közreadja: Takács Károly] T. K.

1617
Színház. [Színikrit.] = 5. évf. 1912. 32. sz. 574.
a. Éva. – Lehár operettjének sikere.
b. Antik dráma-ciklus. – Ennek keretében elsőnek Aiskhylos Perzsák c. történeti drámáját adta elő a színház.

1618
Új Könyvek. [Ism.] = 5. évf. 1912. 32. sz. 575.
a. Didó. – Váradi Sándor verses tragédiája.
b. Kriza levelei. – A Toldy Ferenchez írt leveleket Hellebrandt Árpád adta ki.
c. Olcsó Jókai. – Folytatódik a sikeres sorozat.
d. Kultúra Almanach 1913. – Böttig Gusztáv és Fia kiadása, Sopron.

1619
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 32. sz. 575-576.
a. Halottak napja.
b. Hubay Jenő. – A hegedűművész pályafutásának 40. évfordulója.
c. o-hó.: EMKE. – Közgyűlés.

1620
Pályázati hírdetmény ... útbiztosi állásra ... = 5. évf. 1912. 32. sz. 576.

1621
(-dr.-)
Fejér Gerő dr. = 5. évf. 1912. 33. sz. 579-680.
A róm. kath. főgimnázium volt igazgatója, a státusgyűlés előadója. Fényképpel.

1622
CSEH Lászlóné
Semper idem. – Dér. – Nehéz út. Versek. = 5. évf. 1912. 33. sz. 580

1623
PINTÉR Jenő
Vidéki folyóiratok. = 5. évf. 1912. 33. sz. 580-582.
A Kultúra Almanachjából való cikk.

1624
MINA János
Hegyoldalon. [V.] = 5. évf. 1912. 33. sz. 582.

1625
Derengő.
A magurai pakulár. [Elb.] = 5. évf. 1912. 33. sz. 582-586.

1626
TANÁCS József
Ki az erősebb. Elb. [ 2. r.] = 5. évf. 1912. 33. sz. 586-589.
Előbb: 1615., utóbb: 1638., 1650., 1660., 1670., 1680.

1627
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 33. sz. 590.
42. Vagy gölics vagy vadréce. Székely história. Elmondja: Balázs István. [Közreadja: Takács Károly] T. K.

1628
Színház. [Színikrit.] = 5. évf. 1912. 33. sz. 590-591.
a. Perzsák. Az antik dráma-ciklus első estéje. – Aischylos.
b. Primrose. – Flers és Caillavet színműve.

1629
Új Könyvek. [Ism.] = 5. évf. 1912. 33. sz. 592.
a . Erdélyi Múzeum. – Az újabb füzet ismertetése.
b. Irodalomtörténet.
c. Az élet meséi. – Fényes László könyve.
d. Politikusok pongyolában. – A Tábori Kornél szerkesztette Vidám Könyvtár 13. kötete. Összeáll. Kun Andor.

1630
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 33. sz. 592-593.
a. o-hó.: Népházavatás. – Szucság községben az Erdélyi Gazdasági Egyesület kezdeményezésére és támogatásával.
b. -r.: A tanítók. – 40 éves a Kolozsmegyei Tankerületi Tanítóegyesület.
c. [KISS Ernő] -.-: Az alkohol ellen. – Gyergyószentmiklósi lapot adnak ki, címe: 'Alkoholizmus ellen'.

1631
A szerkesztőség üzenetei. = 5. évf. 1912. 33. sz. 593.

1632
Pályázati hírdetmény ... közlekedési útbiztosi állásra. = 5. évf. 1912. 33. sz. 593.

1633
Rákosi Jenőről. [Jell.] = 5. évf. 1912. 34. sz. 595-596.
Színműíró, fordító, színigazgató stb. fényképével.

1634
DOLESCHALL Ervinné
Az élet himnusza. [V.] = 5. évf. 1912. 34. sz. 596.

1635
KOVÁCS Dezső
A Tókos Bálint esetei. [Elb.] Írta és a Tanítók Leányotthona javára rendezett hangversenyen felolvasta: – – . = 5. évf. 1912. 34. sz. 597-601.

1636
[KAMENYETZKY Etel] Ádám Éva
Akiket nem látok. [Úti élmények]. = 5. évf. 1912. 34. sz. 601-602.

1637
RÁKÓCZI Imre
Találkozás után. [V.] = 5. évf. 1912. 34. sz. 602.

1638
TANÁCS József
Ki az erősebb. Elb. [ 3. r.] = 5. évf. 1912. 34 . sz. 603-605.
Előbb: 1615., 1626., utóbb: 1650., 1660., 1670., 1680.

1639
SALLAK Róza
Ha majd ... [V.] = 5. évf. 1912. 34. sz. 605.

1640
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 34. sz. 606.
43. Milyen pap lesz a káplánból? [Anekdota. Közreadja]: Csulak Lajos.

1641
Színház. [Színikrit.] = 5. évf. 1912. 34. sz. 606.
Az ostrom. Színmű. – Írta: Bernstein Henri.

1642
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 34. sz. 607-609.
a. A hetvenéves Rákosi Jenő. – Az EIT üdvözlő távirata.
b. Az EMKE munkaprogramja.
c. o-hó.: Oltyán Sándor. Görögkeleti lelkész Meggyesfaluban. – Kívánatos a görög-keleti magyar püspökség szervezése.
d. Gyógyíthatatlan betegségnek tartották évszázadok óta az epilepsiát. – Egy budapesti orvos, Szabó B. Sándor díjtalanul ad felvilágosítást módszeréről a gyógyulást keresőknek.
e. Meghívó ... Az EIT ... tisztújító közgyűlésére.
f. Felolvasó ülés: EIT.

1643
A szerkesztőség üzenetei. = 5. évf. 1912. 34. sz. 609.

1644
Pályázati hírdetmény ... közlekedési útbiztosi állásra. = 5. évf. 1912. 34. sz. 609.

1645
Förstner Tivadar. [Jell.] = 5. évf. 1912. 35. sz. 611-612.
Művész, iparoktatási igazgató. Fényképpel.

1646
SERESTÉLY Béla
A "Mirjám-dalok"-ból. I. Az álmok halotti torán. – II. Rombadőlt oltár. – III. Mikor arcod elém fehérlik. [Vk.] = 5. évf. 1912. 35. sz. 612.

1647
ELEKI Gábor
Felicia. [Elb.] = 5. évf. 1912. 35. sz. 613-615.

1648
JÁNOSSY Béla, P.
A fiam. [Elb.] = 5. évf. 1912. 35. sz. 615-617.

1649
DOLESCHALL Ervinné
Októberi hangulat. [V.] = 5. évf. 1912. 35. sz. 617.

1650
TANÁCS József
Ki az erősebb. Elb. [ 4. r.] = 5. évf. 1912. 35. sz. 617-619.
Előbb: 1615., 1626., 1638., utóbb: 1660., 1670., 1680.

1651
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 35. sz. 620.
44. A Barcsay-fiúk zsebórái. [Anekdota. Közreadja]: Réthy Lajos.

1652
Színház. [Színikrit.] = 5. évf. 1912. 35. sz. 621-622.
Oresteia. Az antik drámaciklus második estéje. – Aischylos tragédiája.

1653
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 35. sz. 622-624.
a. Felolvasó ülés ... EIT.
b. Az EMKE közgyűlése.
c. -r.: Albyi üveggyár. – A munkások alapította üveggyár Franciaországban.

1654
Pályázati hírdetmény ... közlekedési útbiztosi állásra. = 5. évf. 1912. 35. sz. 625.

1655
SZÁSZ Béla, Sz.
Gödri Ferenc. [Jell.] = 5. évf. 1912. 36. sz. 627-629.
A történeti író, Sepsiszentgyörgy polgármestere fényképével.

1656
PÁLJÁNOS Károly
Az élet országútja szélén. [V.] = 5. évf. 1912. 36. sz. 629.

1657
Derengő.
A gólyák. [Elb.] = 5. évf. 1912. 36. sz. 629-632.

1658
DOLESCHALL Ervinné
Az én fényűzésem. [V.] = 5. évf. 1912. 36. sz. 632.

1659
FERENCZI Béla
Olvasó írók. [Tan.] = 5. évf. 1912. 36. sz. 632-635.

1660
TANÁCS József
Ki az erősebb. Elb. [ 5. r.] = 5. évf. 1912. 33 . sz.
Előbb: 1615., 1626., 1638., 1650., utóbb: 1670., 1680.

1661
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 36. sz. 637-638.
45. A tiszttartó őnagysága. [Anekdota. Közreadja: [Réthi] Réthy Lajos.

1662
Színház. [Színikrit.] = 5. évf. 1912. 36. sz. 638-639.
A farkas. Molnár Ferenc játéka.

1663
Új Könyvek. [Ism.] = 5. évf. 1912. 36. sz. 639-640.
a. Gyakorlati olasz nyelvtan. – Cs. Papp József könyve.
b. Hangay Sándor új könyvei. – Aladdin lámpása. Verseskönyv. – Bábszínház címmel novellák és elbeszélések. – Művészetek az ész tükrében. Esztétikai, filozófiai és pedagógiai munkái.
c. Boldogfalvi csendélet. – Gajdács Pál humoreszkjei.
d. Olcsó Jókai. – A népszerű sorozat folytatása.

1664
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 36. sz. 640-641.
a. Felolvasó ülés. EIT.
b. Benkő József síremléke és emléktáblája. – Gyűjtés az EME és az EIT közreműködésével.
c. -r.: Déva város polgársága ... – Minden társas összejövetelről lemond az idén a közelgő háború s a rossz gazdasági viszonyok miatt.
d. o-hó.: Hauptmann Gerhart. – Ellentmondásos a műveiben ábrázolt szociális nyomorúság és a nagyúri életmódja között, szülőföldje – Agnetendorf – nem ünnepli a Nobel-díjas írót.

1665
Hargitta.
Gróf Lázár István. [Jell.] = 5. évf. 1912. 37. sz. 643-644.
A Kolozs m.-i főispán, fényképpel.

1666
HANGAY Sándor
Kezekről szóló ének. – Hulló levelek muzsikája. – – új versei. [Vk.] = 5. évf. 1912. 37. sz.
644-645.

1667
FARNOS Dezső
Nemzeti művelődésünk és a politika. [Életr.] = 5. évf. 1912. 37. sz. 645-647.

1668
SHE Oszkár
Vizio. [Elb.] = 5. évf. 1912. 37. sz. 648-649.

1669
VARJÚ János
Markisszosz. – Ovidius után. [V.] = 5. évf. 1912. 37. sz. 649-650.

1670
TANÁCS József
Ki az erősebb. Elb. [ 6. r.] = 5. évf. 1912. 37. sz. 651-653.
Előbb: 1615., 1626., 1638., 1650., 1660., utóbb: 1680.

1671
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 37. sz. 654.
46. A königgrätzi hős. [Anekdota. Közreadja]: Jakab Ödön.

1672
Új Könyvek. [Ism.] = 5. évf. 1912. 37. sz. 655.
a. A magyar pap és tanító szociális kötelességei. – Gidófalvi István könyve.
b. Kővár krónikája. – Persián Kálmán megírta a vár történetét.
c. A hanyatlás korának elbeszélő költészete. – Bobory Zoltán tanulmánya.

1673
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 37. sz. 655-657.
a. Közgyűlés és felolvasó ülés. EIT.
b. -r.: A Zenekonzervatórium. – Farkas Ödön halálával megüresedett állásért való tülekedésről.
c. Társadalomtudományi előadások. – A Magyar Társadalomtudományi Egyesület szabadiskolát állított föl és tanfolyamokat rendez Apáthy István vezetésével.

1674
A szerkesztőség üzenetei. = 5. évf. 1912. 37. sz. 657.

1675
Széll József. [Jell.] = 5. évf. 1912. 38. sz. 659-660.
A fogarasmegyei főispán fényképével.

1676
FELSZEGHY Béla
Adieu. [V.] = 5. évf. 1912. 38. sz. 660.

1677
KISS Ernő
Vörösmarty [Mihály] csodás alakjai. [Tan. 1. r.] = 5. évf. 1912. 38. sz. 661-664.
Utóbb: 1692.

1678
HANGAY Sándor
A babonás hajó. [Novella]. = 5. évf. 1912. 38. sz. 664-665.

1679
VÉRTESY Gyula
Tél felé. [V.] = 5. évf. 1912. 38. sz. 666.

1680
TANÁCS József
Ki az erősebb. Elb. [ 7. r.] = 5. évf. 1912. 33. sz.
Előbb: 1615., 1626., 1638., 1650., 1660., 1670.

1681
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 38. sz. 669-670.
47. Két Barcsay a sáfrányban. [Anekdota]. Egy Nemzeti Színházi plakát 1854-ből.

1682
Színház. [Színikrit.] = 5. évf. 1912. 38. sz. 670-671.
a. Antigone. Az antik dráma-ciklus harmadik estéje. – Aischylos tragédiája.
b. A sarkantyú. Gábor Andor és Liptai Imre ... színműve.

1683
Új Könyvek. [Ism.] = 5. évf. 1912. 38. sz. 671.
a. Az ifjú Ady Endre. – Szenes Béla könyve.
b. Erdélyi Múzeum. – A legújabb számról.

1684
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 38. sz. 671-673.
a. Felolvasó ülés. EIT.
b. Az EME őszi tárlata. – Pósta Béla rendezte.
c. Tagválasztás a Petőfi Társaságban. – Tagnak ajánlották Móricz Zsigmondot és Gyalui Farkast.
d. Magyar Irodalomtörténeti Társaság. – Az egy éves Társaság számvetése: 1004 tag!

1685
Felhívás előfizetésre ... Erdélyi Lapok ... = 5. évf. 1912. 38. sz. 673.

1686
BARABÁS Samu
Dr. Gidófalvi István. [Jell.] = 5. évf. 1912. 39. sz. 675-677.
A kolozsvári közjegyző fényképével.

1687
JAKAB Ödön
Sűrűn hull a fák levele. [V.] = 5. évf. 1912. 39. sz. 677.

1688
SZENTGYÖRGYI István
Pályafutásomról. [Visszaemlékezések]. = 5. évf. 1912. 39. sz. 677-678.

1689
CSEH Lászlóné
Causa finita. [V.] = 5. évf. 1912. 39. sz. 678.

1690
SEBESI Samu
Karácsonyi ajándék. [Elb.] = 5. évf. 1912. 39. sz. 678-681.

1691
TÖRÖK Károly
Utolsó stáció. [V.] = 5. évf. 1912. 39. sz. 681.

1692
KISS Ernő
Vörösmarty [Mihály] csodás alakjai. [Tan. 2. r.] = 5. évf. 1912. 39. sz. 682-683.
Előbb: 1677.

1693
KENDEFFY Katinka
Megszületett a Megváltó. [Elb.] = 5. évf. 1912. 39. sz. 683-688.

1694
SERESTÉLY Béla
Vasárnap délután. [V.] = 5. évf. 1912. 39. sz. 688.

1695
BAÁRY Elemér
Mozgó képek. Novella-füzér. = 5. évf. 1912. 39. sz. 688-690.

1696
SCHREINER Olive
Egy más csillagzaton. [Elb.] Ford. Reményik Sándor. = 5. évf. 1912. 39. sz. 690-691.

1697
Felhívás előfizetésre... Erdélyi Lapok. = 5. évf. 1912. 39. sz. 691.

1698
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 39. sz. 692-693.
48. A történelem nemezise. [Anekdota. Közreadja... Kovács Dezső] K. D.

1699
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 39. sz. 693-694.
a. Karácsony. – Megemlékezés.
b. Felolvasó ülés ... EIT.
c. o-hó.: Sepsiszentgyörgy ... – Gödri Ferenc polgármester évi jelentéséről.
d. Hiábavaló volt ... – Az aradi vértanúk hamvait nem sikerült megtalálni.

1700
Új Könyvek. [Ism.] = 5. évf. 1912. 39. sz. 694.
a. Jakab Ödön elbeszélései. – Délibáb c. kötete.
b. Automobilon. – Mezza Lajos útikönyve a Tátráról.

1701
A szerkesztőség üzenetei. = 5. évf. 1912. 39. sz. 694.

1702
VERSÉNYI György
Kaposi József. [Jell.] = 5. évf. 1912. 39. sz. 699-700.
Irodalomtörténész, műfordító. Fényképpel.

1703
FARKAS Sándor
Újesztendőre. [V.] = 5. évf. 1912. 40. sz. 700.

1704
VÉRTESY Gyula
Ünnep után. [Elb.] = 5. évf. 1912. 40. sz. 701-703.

1705
PETRES Kálmán
Ünnep után. [V.] = 5. évf. 1912. 40. sz. 703.

1706
HANGAY Sándor
A báró mennybemenetele. [Novella]. = 5. évf. 1912. 40. sz. 703-705.

1707
Magyar krónika. = 5. évf. 1912. 40. sz. 706.
49. Gyapjúvásár. [Anekdota. Közreadja]: Eleki Gábor.

1708
Színház. [Színikrit.] = 5. évf. 1912. 40. sz. 706-707.
[ORBÓK Attila] o-a.: A nagy úr. Bánffy Miklós ... drámája Attila hun fejedelemről.

1709
Megjegyzések. = 5. évf. 1912. 40. sz. 707-708.
a. B.u.é.k. – Évbúcsúztató és köszöntő.
b. Vaszary Kolos. – A 80 éves hercegprímás nyugalomba vonul.
c. Az erdélyi magyar föld veszedelme. – Fekete Gábor és Király Aladár nyilatkozata.

1710
Gálfalvi Réthi Lajos. [Nekr.] = 5. évf. 1912. 40. sz. 708.

1711
Felhívás előfizetésre ... Erdélyi Lapok ... 709.

1712
Új Könyvek. [Ism.] = 5. évf. 1912. 40. sz. 709.
o.: Temető volt a kertünk. – Horváth Ákos verses kötete.

1713
Agrárius
Dr. Koós Mihály. [Jell.] = 6. évf. 1913. 1. sz. 1-2.
A miniszteri tanácsos fényképével, aki az Erdélyrészi Kirendeltség vezetője.

1714
KIS Alexandrin
Várt levél. [V.] = 6. évf. 1913. 1. sz. 2.

1715
SERESTÉLY Béla
Mese ... [Elb.] = 6. évf. 1913. 1. sz. 3-4.

1716
RÉTHI Lajos
Följegyzések. 1. Józsi legény és a kakukkos óra. 2. Az EMKE tiszttartója. [Anekdoták]. Följegyezte: – – .

1717
MINA János
Úttörő. [V.] = 6. évf. 1913. 1. sz. 5.

1718
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Váljunk el! [Elb. 1. r.] = 6. évf. 1913. 1. sz. 5-7.
Utóbb: 1730., 1739., 1751., 1764., 1775., 1786., 1800., 1800., 1821., 1832., 1843., 1851.

1719
Magyar krónika. = 6. évf. 1913. 1. sz. 8.
1. A csíki főkötő. [Anekdota. Közreadja]: Kőváry László.

1720
Színház. [Színikrit.] = 6. évf. 1913. 1. sz. 8-9.
A bolygó hollandi. – Wagner operája a színházban.

1721
Új Könyvek. [Ism.] = 6. évf. 1913. 1. sz. 9-10.
a. Boros Tamás. – Barta Gyula könyve a diplomatáról.
b. Erdélyi Közgazdasági Lapok. – A Szádeczky Lajos szerkesztésében megjelenő folyóirat első számáról.

1722
Megjegyzések. = 6. évf. 1913. 1. sz. 10.
a. A megye. – Köszönet az újévi jókívánságokért a főispántól: Esterházy Kálmántól és a megye tisztikarától.
b. o-hó.: Választunk! – A választások körüli mesterkedésekről.
c. h.-: Ács Ferenc a Nemzeti Szalonban. – A nagy téli tárlaton.

1723
Báró Bánffy Zoltánné. [Jell.] = 6. évf. 1913. 2. sz. 13.

1724
TÖRÖK Károly
Ősz a nyárban. [V.] = 6. évf. 1913. 2. sz. 14.

1725
LUKÁCS SANDA Levente
Öreg troubadour dalol Nannonhoz. [V.] Megzenésítette: Farkas Imre. = 6. évf. 1913. 2. sz. 14.

1726
CSEH Lászlóné
Közöny. [V.] = 6. évf. 1913. 2. sz. 14.

1727
CROCE, Benedetto
A tiszta intuíció és a művészet lírai jelleme. [Ért. 1. r.] Ford. Kiss Ernő. = 6. évf. 1913. 2. sz.
Utóbb: 1737., 1748., 1762., 1773., 1785., 1789., 1809.

1728
DOLESCHALL Ervinné
Eső után a kertben. [V.] = 6. évf. 1913. 2. sz. 17.

1729
SHE Oszkár
Amikor a teáskanna forr. [Elb.] = 6. évf. 1913. 2. sz. 17-19.

1730
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Váljunk el! [Elb. 2. r.] = 6. évf. 1913. 2. sz. 19-21.
Előbb: 1718., utóbb: 1730., 1739., 1751., 1764., 1775., 1786., 1800., 1800., 1821., 1832., 1843., 1851.

1731
Magyar krónika. = 6. évf. 1913. 2. sz. 22.
2. Beöthy megnyugtatja a háziasszonyt. [Anekdota. Közreadja]: Jakab Ödön.
Beöthy Zsoltról.

1732
Színház. [Színikrit.] = 6. évf. 1913. 2. sz. 23.
a. Lady Frederick. Vígjáték 3 felvonásban. Írta: [Somerset Maugham].
b. Baranyai Jolán. – Richard Wagner: A bolygó hollandi c. operájában Senta megformálásával remekelt: énekesi és színészi kiválóság.

1733
Megjegyzések. = 6. évf. 1913. 2. sz. 24-26.
a. Gróf Bánffy Miklós üdvözlése. – Az EIT nevében üdvözölte Kovács Dezső és Dózsa Endre abból az alkalomból, hogy Budapesten bemutatták A nagyúr c. művét, mely Attiláról szól.
b. Felolvasó ülés E.I.T.
c. Farsang. – A bálok elmaradásának okát a háború veszélyében és az anyagi viszonyok romlásában kereshetjük.
d. O-hó.: Mi is volnánk! – A budapesti Nemzeti Színház bemutatója: Leconte de Lysl Erinnysek c. tragédiája. A kritikus – Alfa – sajnálkozik, hogy nem Aeschylust
adták elő és biztatja a színházat, azt vigye színre. – Az, hogy ez már Kolozsvárt megtörtént és az Oresteiát hatalmas sikerrel játszották, úgy látszik Budapesten nem ismert ...
e. Az Egyetemi Kör Önképzőköre keretében ... koncert készül.
f. A lefotografozott lélek. – O'Donnel csikágói orvos kísérlete.
g. Szerzői honorárium Amerikában. – A siker függvénye.

1734
B. Petrichevich-Horváth Kálmán. [Jell.] = 6. évf. 1913. 3. sz. 29-30.

1735
DARVAS János
Üzenet Csipkerózsikának. [V.] = 6. évf. 1913. 3. sz. 30.

1736
DADAY András
Szomorú emlék. [Elb.] = 6. évf. 1913. 3. sz. 31-33.

1737
CROCE, Benedetto
A tiszta intuíció és a művészet lírai jelleme. [Ért. 2. r.] Ford. Kiss Ernő. = 6. évf. 1913. 3. sz. 33-35.
Előbb: 1727., utóbb: 1748., 1762., 1773., 1785., 1789., 1809.

1738
SALLAK Róza
Tied az élet ... [V.] = 6. évf. 1913. 3. sz. 36.

1739
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Váljunk el! [Elb. 3. r.] = 6. évf. 1913. 3. sz. 36-38.
Előbb: 1718., 1730., utóbb: 1751., 1764., 1775., 1786., 1800., 1800., 1821., 1832., 1843., 1851.

1740
Magyar krónika. = 6. évf. 1913. 3. sz. 39.
3. A székely és tarisnyája. [Anekdota. Közreadja]: Kőváry László.

1741
Színház. [Színikrit.] = 6. évf. 1913. 3. sz. 39-40.
a. [P. JÁNOSSY Béla] pjb. dr.: Bent az erdőn. Garvay Andor drámája.
b. Oedipus. Az antik dráma-sorozat negyedik estéje. – Sophokles műve Csengeri János bevezető előadásával.

1742
Új Könyvek. [Ism.] = 6. évf. 1913. 3. sz. 41-42.

1743
Megjegyzések. = 6. évf. 1913. 3. sz. 42.
a. Almási: A Kolozsvári Zenetársaság ... hangversenyét rendezte Heinemann Sándor kamaraénekes közreműködésével.
b. Felolvasó ülés. – E.I.T.
c. Kolozsvár lakosságáról ... statisztikai adatok.

1744
VÁRADY Aurél
A fejedelem. = 6. évf. 1913. 4. sz. 45-46.
Barcsay Domokos nekrológja.

1745
DOLESCHALL Ervinné
Örök bujdosás. [V.] = 6. évf. 1913. 4. sz. 47.

1746
DÓZSA Endre
Csaba királyfi. [Ért.] = 6. évf. 1913. 4. sz. 48-49.

1747
SERESTÉLY Béla
Mikor a lelked várom ... [V.] = 6. évf. 1913. 4. sz. 49-50.

1748
CROCE, Benedetto
A tiszta intuíció és a művészet lírai jelleme. [Ért. 3. r.] Ford. Kiss Ernő. = 6. évf. 1913. 4. sz. 50-52.
Előbb: 1727., 1737., utóbb: 1762., 1773., 1785., 1789., 1809.

1749
SZÁSZ Károly
Beteg madár. [V.] = 6. évf. 1913. 4. sz. 52.

1750
LONGI A. István
Carmen lugubre. [V.] = 6. évf. 1913. 4. sz. 52-53.

1751
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Váljunk el! [Elb. 4. r.] = 6. évf. 1913. 4. sz. 53-55.
Előbb: 1718., 1730., 1739., utóbb: 1764., 1775., 1786., 1800., 1800., 1821., 1832., 1843., 1851.

1752
Magyar krónika. = 6. évf. 1913. 4. sz. 56.
Barcsay-adomák. Tanuljunk magyarul. – A kimenő. – A rektifikáció. [Közreadja]: Gyalui
Farkas.

1753
Színház. [Színikrit.] = 6. évf. 1913. 4. sz. 57-58.
A faun. Vígjáték 3 felvonásban. Írta: E. Knoblauch. Ford. Sebestyén Károly.

1754
Új Könyvek. [Ism.] = 6. évf. 1913. 4. sz. 58.
a. Erdélyi Múzeum. – Az újabb szám ismertetése.
b. Olcsó Jókai. – A sorozat újabb köteteiről.
c. A börtön felé ... Gegus Dániel könyve megtörtént bűnesetekről.

1755
Megjegyzések. = 6. évf. 1913. 4. sz. 58-59.
a. Felolvasó ülés. – E.I.T.
b. A tanítók. – Helyzetük javulásáról.

1756
A szerkesztőség üzenetei. = 6. évf. 1913. 4. sz. 59.

1757
Réthi Lajos. = 6. évf. 1913. 5. sz. 61-62.
Az író nekrológja, fényképpel.

1758
CSEH Lászlóné
Ott, ahol én vagyok ... [V.] = 6. évf. 1913. 5. sz. 62.

1759
Derengő
Karcok egy életből. [Elb.] = 6. évf. 1913. 5. sz. 63-66.

1760
MINA János
Bodzaillat. [V.] = 6. évf. 1913. 5. sz. 66.

1761
VITUS Béla
Bálban. [Elb.] = 6. évf. 1913. 5. sz. 66-69.

1762
CROCE, Benedetto
A tiszta intuíció és a művészet lírai jelleme. [Ért. 4. r.] Ford. Kiss Ernő. = 6. évf. 1913. 5. sz. 68-69.
Előbb: 1727., 1737., 1748., utóbb: 1773., 1785., 1789., 1809.

1763
TÖRÖK Károly
Műteremben. [V.] = 6. évf. 1913. 5. sz. 69-70.

1764
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Váljunk el! [Elb. 5. r.] = 6. évf. 1913. 5. sz. 70-71.
Előbb: 1718., 1730., 1739., 1751., utóbb: 1775., 1786., 1800., 1800., 1821., 1832., 1843., 1851.

1765
Magyar krónika. = 6. évf. 1913. 5. sz. 72-73.
Szász Domokos nevenapja 1865-ben. [Anekdota. Közreadja]: Réthi Lajos.

1766
Színház. [Színikrit.] = 6. évf. 1913. 5. sz. 73.
Pásztor Árpád két új darabja. – Savitri. Hindu legenda. – A lányom. Komikus darab.

1767
Új Könyvek. [Ism.] = 6. évf. 1913. 5. sz. 74.
a. Óh, azok a gyerekek! – Nagy Endre, Színi Gyula és Tábori Kornél anekdota könyve.
b. Irodalomtörténet. – Az újabb szám ismertetése.

1768
Megjegyzések. = 6. évf. 1913. 5. sz. 74.
a. o-hó.: Dilettáns. – A Vojnits-jutalom odaítélése. Herczeg Ferenc kapta meg a "dilletáns" Bánffy Miklóssal szemben.
b. Az E.I.T. hangversenye. – Főleg Bródy Miksa műveinek bemutatása.

1769
Losonczi báró Bánffy Ernő. [Jell.] = 6. évf. 1913. 6. sz. 77-78.
A közéleti férfiú fényképével.

1770
SERESTÉLY Béla
Mikor az Éjfél látogat ... [V.] = 6. évf. 1913. 6. sz. 78.

1771
BEDŐ Ferenc
Megoldás. [Elb.] = 6. évf. 1913. 6. sz. 79-84.

1772
SALLAK Róza
Úgy van, úgy ... [V.] = 6. évf. 1913. 6. sz. 84.

1773
CROCE, Benedetto
A tiszta intuíció és a művészet lírai jelleme. [Ért. 5. r.] Ford. Kiss Ernő. = 6. évf. 1913. 6. sz. 84-86.
Előbb: 1727., 1737., 1748., 1762., utóbb: 1785., 1789., 1809.

1774
BARABÁS István
Kinoz, gyötör a múlt. [V.] = 6. évf. 1913. 6. sz. 86.

1775
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Váljunk el! [Elb. 6. r.] = 6. évf. 1913. 6. sz. 86-87.
Előbb: 1718., 1730., 1739., 1751., 1764., utóbb: 1786., 1800., 1800., 1821., 1832., 1843., 1851.

1776
Magyar krónika. = 6. évf. 1913. 6. sz. 88-89.
6. Dobai bácsi esete. [Anekdota. Közreadja]: Jakab Ödön.

1777
Új Könyvek. [Ism.] = 6. évf. 1913. 6. sz. 89-90.
TRÄGER Ernő: Régi magyar élet. Történetek és feljegyzések. Móricz Pál könyve.

1778
Megjegyzések. = 6. évf. 1913. 6. sz. 90-91.
a. SERESTÉLY Béla: A jó modor iskolája. – Johnson islingtoni iskolája.
b. Az orvosi tudomány. – Az epilepszia gyógyításában az érdeklődőknek díjtalan tanácsot ad Szabó B. Sándor orvos, Budapesten.
c. Nők kongresszusa. – Budapesten a Nők Választójogi Világszövetsége 7. Nemzetközi Kongresszusa.

1779
A szerkesztőség üzenetei. = 6. évf. 1913. 6. sz. 91.

1780
Thiering Oszkár. [Jell.] = 6. évf. 1913. 7. sz. 93-94.
A kolozsvári ipari szakiskola igazgatója. Fényképpel.

1781
VÉRTESY Gyula
Napok gyilkosai. [V.] = 6. évf. 1913. 7. sz. 94.

1782
VITUS Béla
A kocka fordul. [Elb.] = 6. évf. 1913. 7. sz. 94-96.

1783
WILDE, [Oscar] Oszkár
Költemények prózában. A tanítvány. – A művész. – A mester. [Elb.] Ford. Felszeghy Béla. = 6. évf. 1913. 7. sz. 96-97.

1784
TÖRÖK Károly
Séta az Álomtemetőben. [V.] = 6. évf. 1913. 7. sz. 97-98.

1785
CROCE, Benedetto
A tiszta intuíció és a művészet lírai jelleme. [Ért. 6. r.] Ford. Kiss Ernő. = 6. évf. 1913. 7. sz. 98-99.
Előbb: 1727., 1737., 1748., 1762., 1773., utóbb: 1785., 1789., 1809.

1786
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Váljunk el! [Elb. 7. r.] = 6. évf. 1913. 7. sz. 99-102.
Előbb: 1718., 1730., 1739., 1751., 1764., 1775., utóbb: 1800., 1800., 1821., 1832., 1843., 1851.

1787
Magyar krónika. = 6. évf. 1913. 7. sz. 103.
Apróságok. [Anekdoták. Közreadja]: Versényi György.

1788
Színház. [Színikrit.] = 6. évf. 1913. 7. sz. 103-106.
a. Medea. Az antikdráma-sorozat ötödik estéje. – Euripides drámája, Csengeri János
bevezető előadásával.
b. A pásztói pap. – Jakab Ödön színműve.

1789
Új Könyvek. [Ism.] = 6. évf. 1913. 7. sz. 106.
a. Gr. Kuun Géza görögországi jegyzetei. – Az EIT elnökének özvegye Kuun Gézáné Kemény Vilma kiadásában.
b. A honatya. – Mátrai Ferenc Béla szatírikus vígjátéka.

1790
Megjegyzések. = 6. évf. 1913. 7. sz. 106-107.
a. Erdély gyásza. (Gr. Bethlen Bálint halálára). [V. Írta:] Pensée.
b. Az E.I.T. Bródy-hangversenye. – Bródy Miksa műveiből.
c. o-hó.: A főpróba. – Belgiumban tömegsztrájk "főpróba".

1791
A szerkesztőség üzenetei. = 6. évf. 1913. 7. sz. 107.

1792
[KRISTÓF György ?] -f.-y.
Dr. Teleki Domokos gróf. [Jell.]= 6. évf. 1913. 8. sz. 109-110.
Fényképpel.

1793
HANGAY Sándor
Hej turáni puszták! [V.] = 6. évf. 1913. 8. sz. 110.

1794
KONCZ Ákos
Rákóczi vitéze. [Elb.] = 6. évf. 1913. 8. sz. 111-113.

1795
KIS Alexandrine
Hang a távolból. [V.] = 6. évf. 1913. 8. sz. 114.

1796
HANGAY Sándor
Gedeon Pistike. = 6. évf. 1913. 8. sz. 114.
A táncosnő jellemzése.

1797
FEJÉR Andor
Szenvedek. [V.] = 6. évf. 1913. 8. sz. 115.

1798
CROCE, Benedetto
A tiszta intuíció és a művészet lírai jelleme. [Ért. 7. r. Ford. Kiss Ernő]. = 6. évf. 1913. 8. sz. 115-116.
Előbb: 1727., 1737., 1748., 1762., 1773., 1785., utóbb: 1809.

1799
CSENGERI JÁNOS
Bevezetés az antik drámaciklus hatodik estéjéhez. – Euripidés Medeiája és a Kyklopsa. [Ért.] = 6. évf. 1913. 8. sz. 116-119.

1800
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Váljunk el! [Elb. 8. r.] = 6. évf. 1913. 8. sz. 119.
Előbb: 1718., 1730., 1739., 1751., 1764., 1775., 1786., utóbb: 1811., 1821., 1832., 1843., 1851.

1801
Magyar krónika. = 6. évf. 1913. 8. sz. 120.
A Csiki főkötő. [Anekdota. Közreadja]: Kőváry László. – Gróf Teleki Sándor. († 1760-tájt.)

1802
Színház. [Színikrit.] = 6. évf. 1913. 8. sz. 120-121.
a. Medeia és a Kyklops. Az antikdráma-sorozat hatodik estéje. – Euripidés drámája.
b. Bella. – Színmű 3 felvonásban. Írta: Szomory Emil.

1803
Új Könyvek. [Ism.] = 6. évf. 1913. 8. sz. 121-122.
a. [KRISTÓF György ?] -f.-y: Jakab Ödön elbeszélései. Délibáb. Franklin, 1913.
b. Felhívás előfizetésre. – Pintér Jenő irodalomtörténetének újabb kötetére: A magyar irodalomtörténet Bessenyei György fellépésétől Kazinczy Ferenc haláláig. (1772-1831). 1-2. köt.

1804
Zene. [Zenekrit.] = 6. évf. 1913. 8. sz. 122-123.
a. Bródy [Miksa] Miklós dr. – Az E.I.T. rendezésében nagyszabású hangverseny, a karmester mint zeneszerző mutatkozik be.
b. Kolozsvár jelentősége. – A Jogállam c. lap Kolozsvárról szóló cikke.

1805
Hangay Sándor két könyve. – Bábszínház. [Elb.] – Aladia [sic!] lámpása. [Vk.] [Ism.] = 6. évf. 1913. 9. sz. 125-126.

1806
Idegen költők. [Vk.] – SCHOLTZ, Wilhelm von: Az idegen vándor. Ford. Mina János. -DEHMEL, Richard: Aratódal. Ford. Träger Ernő. – GIENHART, Fritz: Esti fény.
Ford. Mina János. – HELLER, Leo: Charon. Ford. Träger Ernő. = 6. évf. 1913. 9. sz. 127.

1807
ELEKI Gábor
Finálé. [Elb.] = 6. évf. 1913. 9. sz. 128-129.

1808
Az Erdélyi Irodalmi Társaság Könyvkiadó-Vállalata. – Szervezet. – Ügyrend. = 6. évf. 1913. 9. sz. 129-131.

1809
CROCE, Benedetto
A tiszta intuíció és a művészet lírai jelleme. [Ért. 8. r.] Ford. Kiss Ernő. = 6. évf. 1913. 9. sz. 131-132.
Előbb: 1727., 1737., 1748., 1762., 1773., 1785., 1789.

1810
DOLESCHALL Ervinné
Fátyol dal. [V.] = 6. évf. 1913. 9. sz. 132.

1811
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Váljunk el! [Elb. 9. r.] = 6. évf. 1913. 9. sz. 133-135.
Előbb: 1718., 1730., 1739., 1751., 1764., 1775., 1786., 1800., utóbb: 1821., 1832., 1843., 1851.

1812
Magyar krónika. = 6. évf. 1913. 9. sz. 136-137.
A párbaj. [Anekdota. Közreadja: Kovács Dezső] K. D.

1813
Új Könyvek. [Ism.] = 6. évf. 1913. 9. sz. 136-137.
Olcsó Jókai. – A sorozat folytatása.

1814
Megjegyzések. = 6. évf. 1913. 9. sz. 137-138.
a. Almási: Szinfonikus [sic!] hangverseny. – A kolozsvári Zenetársaság hangversenyéről.
b. Az E.I.T. könyvkiadó-vállalata.
c. Első díjat nyert a góbé. – A pécsi dalárda 50 éves fennállásának ünnepét megörökítendő plakett-pályázaton ... Szamosi Soós Vilmos nyerte el az 1000 koronás első díjat és a megbízást a kivitelre.
d. A Bródy-hangverseny. – Bródy Miksa karnagy zeneszerzői hangversenye halasztást
szenved.

1815
Sperker Ferenc. [Jell.] = 6. évf. 1913. 10. sz. 141.
Az állattenyésztő fényképével.

1816
MINA János
Fecskék. [V.] = 6. évf. 1913. 10. sz. 142.

1817
FOGARASI Albert
A lyceumok és felolvasások eredete. [Ért. 1. r.] = 6. évf. 1913. 10. sz. 142-144.
Utóbb: 1830., 1839.

1818
SHE Oszkár
Szalmavirágok. [Elb.] = 6. évf. 1913. 10. sz. 145-147.

1819
SCHREINER, Olive
Az örömök kertjében. [Elb.] Ford. Reményik Sándor. = 6. évf. 1913. 10. sz. 147-148.

1820
SALLAK Róza
Bomlik már ... [V.] = 6. évf. 1913. 10. sz. 148.

1821
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Váljunk el! [Elb. 10. r.] = 6. évf. 1913. 10. sz. 148-150.
Előbb: 1718., 1730., 1739., 1751., 1764., 1775., 1786., 1800., 1811., utóbb: 1821., 1832., 1843., 1851.

1822
Magyar krónika. = 6. évf. 1913. 10. sz. 151.
Szegény Zetelaka. [Anekdota. Közreadja]: Kőváry László.

1823
Színház. [Színikrit.] = 6. évf. 1913. 10. sz. 151-152.
Drághy Éva esküje. Dráma 3 felvonásban. Írta: Pekár Gyula.

1824
Megjegyzések. = 6. évf. 1913. 10. sz. 153-154.
a. Az E.I.T. közgyűlése.
b. Porond: Vihar a tollerdőben. – Heinrich Gusztáv kijelentéséről a Vojnits-díj odaítélése
nyomán.
c. DÓZSA Endre: Don Quijote újra harcol. – Levél Béldi Ákosnak.

1825
A szerkesztőség üzenetei. = 6. évf. 1913. 10. sz. 154.

1826
th. gy.
Incze Gerő. [Jell.] = 6. évf. 1913. 11. sz. 157-158.
A bíró fényképével.

1827
SERESTÉLY Béla
Üzenet Tenéked ... [V.] = 6. évf. 1913. 11. sz. 159.

1828
Derengő
A naszódi hegyek között. [Elb.] = 6. évf. 1913. 11. sz. 159-161.

1829
DOLESCHALL Ervinné
Az ismeretlent ... a messzit szeretem ... [V.] = 6. évf. 1913. 11. sz. 161.

1830
FOGARASI Albert
A lyceumok és felolvasások eredete. [Ért. 2. r.] = 6. évf. 1913. 11. sz. 161-164.
Előbb: 1817., utóbb: 1839.

1831
HARTENSTEIN István
Nagyanyó mesél. [V.] = 6. évf. 1913. 11. sz. 164.

1832
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Váljunk el! [Elb. 11. r.] = 6. évf. 1913. 11. sz. 164-166.
Előbb: 1718., 1730., 1739., 1751., 1764., 1775., 1786., 1800., 1811., 1821., utóbb: 1843., 1851.

1833
Magyar krónika. = 6. évf. 1913. 11. sz. 167.
A két balkar. [Anekdota Zichy Gézáról és Esterházy Kálmánról].

1834
Színház. [Színikrit.] = 6. évf. 1913. 11. sz. 167-169.
a. Szigligeti Ede emlékezete. – Születése 99. évfordulója.
b. Nemo. Magyar történelmi dalmű. Szövegét és zenéjét írta Zichy Géza.
c. Tavaszi ünnep. Dráma 3 felvonásban. – Írta: Bíró Lajos.
d. Az ember tragédiája. – Madách Imre művének bemutatója.

1835
Új Könyvek. [Ism.] = 6. évf. 1913. 11. sz. 170-171.
HANGAY Sándor: Séta az új könyvpiacon.

1836
Megjegyzések. = 6. évf. 1913. 11. sz. 171-172.
a. Március 15. – Emlékezés 1848-ra.
b. Zichy Géza Kolozsvárt.
c. Erdélyi Gyorsírók Társasága. – Varjú János piarista tanár mozgalmat indított a gyorsírás elterjesztése érdekében.
d. Almás: Földesy Arnold hangversenye. – A kolozsvári Zenetársaság hangversenye a
gordonkaművész közreműködésével.
e. Pályázat a Kovács Sámuel díjra. – Felhívás az Erdélyi Múzeum-Egyesület pályázatára.

1837
Fekete-Nagy Béla. [Jell.] = 6. évf. 1913. 12. sz. 173-174.
A kolozsvári helyettes polgármester fényképével.

1838
CSEH Lászlóné
Miért nem vagy az? [V.] = 6. évf. 1913. 12. sz. 174.

1839
FOGARASI Albert
A lyceumok és felolvasások eredete. [Ért. 3. r.] = 6. évf. 1913. 12. sz. 174-176.
Előbb: 1817., 1830.

1840
GALISZTER Gyula
Strófák. [V.] = 6. évf. 1913. 12. sz. 176.

1841
VERSÉNYI György
Szentkereszthy András. [V.] = 6. évf. 1913. 12. sz. 177.

1842
BAÁRY Elemér
Bosszú. [Elb.] = 6. évf. 1913. 12. sz. 177-178.

1843
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Váljunk el! [Elb. 12. r.] = 6. évf. 1913. 12. sz. 179-182.
Előbb: 1718., 1730., 1739., 1751., 1764., 1775., 1786., 1800., 1811., 1821., 1832., utóbb: 1851.

1844
Magyar krónika. = 6. évf. 1913. 12. sz. 183-184.
A mammut-fogak. [Anekdota Zilahi Kiss Béláról. Közreadja: Kovács Dezső] K. D.

1845
Új Könyvek. [Ism.] = 6. évf. 1913. 12. sz. 184.
a. A trónkövetelők. – Ibsen drámája Puskás Endre fordításában.
b. Igézetek. – Petrásits Lajos költeményei.

1846
Megjegyzések. = 6. évf. 1913. 12. sz. 184-186.
a. r-n.: Feltámadott! – A húsvétról.
b. Az E.I.T. Bródy-hangversenye. – Bródy Miksa hangversenyéről.
c. Dixi: Mitől kell megmenteni az EMKÉ-t?
d. Az E.M.E. közgyűlése.
e. o-hó.: Sándor és József. – Udvari tanácsos az EMKE tiszteleti alelnök-főtitkára: Sándor József.

1847
[KRISTÓF György] -f-y.
Barczik Árpád. [Jell.] = 6. évf. 1913. 13. sz. 189-191.
A színműíró 50 éves jubileuma.

1848
SERESTÉLY Béla
A Sphinx előtt. [V.] = 6. évf. 1913. 13. sz. 191.

1849
FERENCZI Béla
Metamorfózis. [Elb.] = 6. évf. 1913. 13. sz. 191-194.

1850
RÁKÓCZY Imre
Szeretném ... [V.] = 6. évf. 1913. 13. sz. 194.

1851
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné
Váljunk el! [Elb. 13. r.] = 6. évf. 1913. 13. sz. 195-196.
Előbb: 1718., 1730., 1739., 1751., 1764., 1775., 1786., 1800., 1811., 1821., 1832., 1843.

1852
Magyar krónika. = 6. évf. 1913. 13. sz. 197.
A kinevezés. [Anekdota. Közreadja: Kovács Dezső] K. D.

1853
Új Könyvek. [Ism.] = 6. évf. 1913. 13. sz. 197-198.
a. Az E.M.E. évkönyve.
b. Az élet útjain. – Kosztolanszky István versciklusa.
c. Olcsó Jókai. – A sorozat újabb köteteiről.

1854
Megjegyzések. = 6. évf. 1913. 13. sz. 198-200.
a. Az Erdélyi Lapok. – A folyóirat beszüntetéséről.
b. Márki Sándor. – 60. születésnapja alkalmából.
c. Erdélyrészi Magyar Szövetség. – Egy ilyen szervezet létrehozásáról.

1855
A szerkesztőség üzenetei. = 6. évf. 1913. 13. sz. 200.

A 13. sz. melléklete:

1856
Marenzi Ferenc gróf.[Jell.] = 6. évf. 1913. 13. sz. mell. 1-2.
A m. kir. honvédség főparancsnok-helyettese. Fényképpel.

1857
BAÁRY Elemér
Virágének. Az erdélyi nőknek ajánlva. [V.] = 6. évf. 1913. 13. sz. mell. 2.

1858
[KAMENYITZKY Etel] Ádám Éva
Amerre én járok. [Elb.] = 6. évf. 1913. 13. sz. mell. 2-4.

1859
[BAÁRY] Baári Elemér
Fehér menet. [V.] = 6. évf. 1913. 13. sz. mell. 4.

1860
Megjegyzések. = 6. évf. 1913. 13. sz. mell. 4.
a. Kolozs vármegye alapítványa az Erdélyi Irodalmi Társaság részére.
b. Felolvasó ülés. E.I.T.
c. Az E.I.T. Bródy-hangversenye. – Bródy Miksa karnagy, mint zeneszerző.

 Szerzői névmutató

      A,      B,      C,      Cs,      D,      E,      F,      G,      H,      I,      J,      K,      L,      M,
      N,      O,      P,      R,      S,      Sz,      T,      U,      V,      W,      X,      Y,      Z

         A

a. 14-d
-a. 242-f, 256-b, 270-f
-a- 105-g, 282-g, 296-f
Agrárius 1713
-a-i. 1595-b
A. Z. 733
ABBA, Giuseppe Cesare 1308
Ádám Éva ld. KAMENYITZKY Etel
AGÁRDI László 1363, 1478
ALBISI Katalin 218
Alkman 319
Almási 1743-a, 1814-a, 1836-d
ALTENBERG, Peter 427
-andi. 279, 296-c, 306, 321
ANDOR Gyula 132, 180, 253, 322, 534, 605, 621, 892
APÁTHY István 64, 345
ÁPRILY Lajos 129
Aramis. 411-b
Árgus. 101
ÁRKOSI FERENCZI Kálmán ld. FERENCZI Kálmán, Árkosi         B

B. Gy. ld. BOROS György
(B. H.) 1005-b
B. KÉSMÁRKY Róza ld. KÉSMÁRKY Róza, B.
B. SZABÓ István ld. SZABÓ István, B.
B. SZÁSZ Piroska ld. SZÁSZ Piroska, B.
BAÁRI ld. BAÁRY
BAÁRY Elemér 1569, 1695, 1842, 1857, 1859
BÁLINTITT József 127, 191, 353, 533, 872
BÁNFFY Miklós 182, 323
BARABÁS
  – Ábel 49
  – Samu 1686
BARANYAI Jolán 1277
BÁRD Zoltán 1611
BARNA János 1464
BARTÓK György 1010
BAYER József 486
Bé. ld. VASS Béla
Bé- ld. VASS Béla
Bél- ld. VASS Béla
BEDŐ Ferenc 95, 1771
BEDŐHÁZY János 1029, 1050, 1079
BERDE Mária 261, 669, 918, 939, 988, 1108, 1157
BERZSENYI Dániel 359
BINDER Laura 156, 1335, 1368
BÍRÓ Vencel 836
Bluette 197, 275
BOCCACCIO, Giovanni 463
BODOR Aladár 5, 38, 98, 144, 379, 423, 1337, 1364, 1434
BORBÉLY Ferenc 1438-a, 1506, 1514
BOROS György 298, 349, 443, 769, 1431, 1548
BÖLÖNY József 445, 504, 1070
BRODIE, Michael 637
BUSSE, Karl 999
BYRON, George Gordon 198         C

CHAMISSO, Adalbert v. 448
Charon. 408-a
CHOLNOKY Jenő 66, 83
Chryzanthenie 1174
Consuelo 1445, 1457, 1468
COPPÉE, François 1017
CORNELLI Julia, Turinelliné ld. TURINELLI-CORNELLI Júlia
CROCE, Benedetto 1727, 1737, 1749, 1762, 1773, 1785, 1798, 1809
CZAKÓ Ferenc 878         Cs

-cs. 1056-a
Cs. L. 880
cs. p. j. ld. PAPP József, Cs.
CSEH Lászlóné 1622, 1689, 1726, 1758, 1838
CSEHOV, Anton Pavlovics 39
CSEKME Ferenc 1590
CSENGERI János 27, 43, 158, 170, 344, 371, 384, 1543, 1799
CSULAK Lajos 792, 845, 919, 1000, 1094, 1239-b
CSURA Miklós 687, 903
CSÜRI Bálint 813         D

DADAY András 1179, 1560, 1736
DÁNÉR István 154, 220, 291
DAPAY Gizella 21, 51, 82, 128, 151, 190, 250, 329, 456, 500
DARVAS János 901, 1206, 1735
DAUDET, Alphonse 467
DE AMICIS, Edmondo 54, 70, 99
DE GERANDO, Félix 29, 124, 154, 521, 634, 672
DEÁK
  – Albert 55, 104, 946
  – Zsigmond 1413, 1423
DEHMEL, Richard 999, 1124, 1806
DEKÁNI Kálmán 46-a, 75-c, 92, 147-b, 176-c, 202-e, 217, 354-c, 355, 396, 1268-b
DENGYEL István 265, 603, 635, 955, 980, 1086
DERCSÉNYI Etelka 1102
Derengő 1309, 1625, 1657, 1759, 1828
DEUTSCH Gyula 998, 1145
Dixi 1846-c
DOBY Géza, SZÉKELY- ld. SZÉKELY-DOBY Géza
DOLESCHALL Ervinné 565, 681, 689, 743, 776, 821, 887, 950, 994, 1068, 1113, 1146, 1197, 1210, 1244, 1378, 1474, 1589, 1634, 1649, 1658, 1728, 1745, 1810, 1829
DOMÁLDY Béla 824
DÓZSA Endre 1, 78, 244, 358, 438, 457, 499, 562, 578, 770, 808, 889, 929, 1029, 1156, 1207, 1242, 1291, 1570, 1746, 1824
(-dr.-) 1621
Dr- 749-d
Dr. -i -l. 123
dr-is. 1472-b
Dr. Juris. 728-e
Dr. K. J. 526-c
DRASKÓCZY Ilma, Jörgné 530, 546, 1229, 1263         E

e. 14-c
-é. 256-h
Egy asszony ld. Bluette
Egy pálos szerzetes 1585-b
E-ke. 1134-e
ELEKI Gábor 1600, 1647, 1807
EMINESCU, Mihail 155, 780
-er 611-e
-er. 574-e, 629-h, 644-d, 661-c, 697-c, 710-c, 818-c, 818-g, 833-f, 854-b, 854-f, 1076-b, 1119-b, 1169-d, 1183-c, 1360, 1396-b, 1509-b
ERDÉLYI Pál 1211
ESTERHÁZY Kálmán 150, 839
EURIPIDES 248, 923, 953, 971, 985, 997, 1016         F

F. 161-b, 258, 376, 631, 709-a, 1419
FÁBIÁN Géza 1522, 1614
FABULA János 109, 142, 183, 518
FARAGÓ Ödön 1465, 1469
FARKAS Sándor 111, 222, 308, 417, 498, 838, 920, 1307, 1703
FARNOS Dezső 476, 501, 789, 1487, 1496, 1667
FEHÉR Nyiko 721
FEJÉR Andor 1326, 1797
FELSZEGHY
  – Béla 50, 617, 653, 984, 1225, 1676
  – Dezső 8, 35, 272, 282-a, 307, 324, 337, 351, 363, 372, 387, 436, 517, 553, 584, 597, 598, 656, 811, 820, 843, 964, 979, 1078, 1083, 1153, 1155, 1186, 1227, 1601
  – Jolán 444, 705, 775, 1127
  – Oszkár 260, 332, 535
FELVINCZI TAKÁCS Zoltán ld. TAKÁCS Zoltán, Felvinczi
FERENCZI
  – Béla 1177, 1258, 1362, 1505, 1533, 1557, 1591, 1659, 1849
  – Kálmán, Árkosi 1140
FERENCZY Ilonka 466
ff. 214-e
FINTA Gerő 706, 846, 1164, 1292, 1535, 1599
FODOR Erzsike 169
FOGARASI Albert 1817, 1830, 1839
FRANCE, Anatole 100, 876, 895
F-s. 135-b
-f.-y. és -f -y. ld. KRISTÓF György         G

G. 327-b, 340-c, 356-b, 391-a-c, 489-b, 509, 529, 540-a-b, 556-b, 573-b, 610, 831-b, 852-a, 898-d
G. D. ld. GÁBOR Dénes
GÁBOR Dénes 508-b, 591, 717
GAJDÁCS Pál 830-a, 936, 1002, 1034
GÁL Kelemen 826
GÁLFALVI NAGY Lajos 619, 629-b
GALISZTER Gyula 1840
GERANDO, Felix de ld. DE GERANDO, Felix
GIENHART, Fritz 1806
(gl.) 280
GOCKLER Lajos 685, 737
GOETHE, Johann Wolfgang v. 80
GOPCSA László 1187
G-r. 644-g
Griff 526-e
(gy.) 282-j
(gy. g.) ld. GYÓNI Géza
GYALLAY Domokos 56, 110, 208, 277, 420, 570, 587, 608, 622, 641, 658, 674, 694, 708, 724, 745, 760, 779, 800, 815, 829, 849, 1080, 1159, 1324, 1442, 1454
GYALUI Farkas 347, 455, 1612
GYARMATHY Zsigáné ld. HORY Etelka Gyarmathy Zsigáné
GYÓNI Géza 81, 116, 125, 184, 293
GYÖRGY Lajos 1065
GYÚJTÓ Izabella, Fanghné 37, 57, 71, 449, 468, 487, 507, 522, 527, 554, 614, 865, 877, 896, 910, 924, 941, 956, 973, 989, 1004, 1021, 1039, 1054, 1072, 1088, 1103, 1116, 1130, 1718, 1730, 1739, 1751, 1764, 1775, 1786, 1800, 1811, 1821, 1832, 1843, 1851
GYULAI
  – György 73
  – Pál 377         H

h.- 1722-c
H. V. 271
HANGAY
  – Oktáv 1260
  – Sándor 300, 1243, 1361, 1400, 1411, 1417-b, 1456, 1466, 1495, 1544, 1580, 1598, 1666, 1678, 1706, 1793, 1796, 1835
Hargita 17, 121, 149
Hargitta 529, 1597, 1665
HARSÁNYI Zsolt 40, 117, 261, 505
HARTENSTEIN István 813, 863, 911-c, 938, 1126, 1163, 1293, 1831
HARTMANN János 683
HEGEDŰS István 1162
HEGYESY Vilmos 12, 52, 360
HEGYI Zsigmond 693
HEINE, Heinrich 720
HEINRICH, Józsa 1171, 1306
HELLER, Leo 1806
HIDVÉGI Ernő 231
-hó. 818-e
HORVÁTH Kálmán 586, 604
HORY
  – Béla 437, 441
  – Etelka Gyarmathy Zsigáné 115, 723
HUBER Imre 405         I

  – i – ő. 1473
  – i – s, 119-d
Ibykos 319
ILLYÉS János 404, 550
INCZE Béla 921, 1115, 1274, 1325, 1545
Innominata 295
Író Deák ld. DEÁK Albert
Isac Emil 318, 447         J

J. 1426
JAKAB Ödön 370, 402, 421, 1045, 1520, 1687
JÁNOSSY Béla, P. 193, 479, 665, 716, 1122, 1144, 1188, 1209, 1249, 1264, 1281, 1297, 1311, 1328, 1340, 1351, 1366, 1379, 1391, 1402, 1414, 1425, 1435, 1477, 1486, 1513, 1648, 1741-a
JANOVICS Jenő 6
JÉKELY Lajos ld. ÁPRILY Lajos
JÉKEY Aladár 2, 84, 93, 247
Jolanda 168, 230
JÖRGNÉ DRASKOCZY Ilma ld. DRASKÓCZY Ilma, Jörgné         K

- k. 1586-a
k.-a. 176-f
K. ld. DEKÁNI Kálmán
K. D. ld. KOVÁCS Dezső
k. e. ld. KAMENYITZKY Etel
(k. e.) ld. KAMENYITZKY Etel
K. I. 1280
K. SEBESTYÉN József ld. SEBESTYÉN József, K.
K. Z. 178
KÁDÁR Béla 638, 791, 857, 1015
KALCSOK Leo 668
KÁLMÁN János 203, 497
KAMENYITZKY Etel 366, 373-a, 388-a, 422, 431, 471, 488-a, 489-a, 503, 508-a, 524-a, 539-a, 556-a, 609-a-b, 618, 627, 643, 688, 748, 799, 802-a, 816-a, 822, 867-a, 868-c, 898-a, 962, 993, 1104, 1114, 1147, 1165, 1180, 1200, 1217, 1252, 1257, 1283-a, 1322, 1374, 1491-b, 1534, 1636, 1858
KAPOSI József 515
Kappa 1266-a
KATÓ József 112, 325, 397, 483
KEATS, John 299
KELEMEN Lajos 60-i, 214-b, 1059
KEMÉNY
  – Gábor 866, 911-a, 1131-a, 1198, 1406-a
  – István 403
  – Zsigmond 361, 365, 369
KENDEFFY Katinka 858, 1049, 1062, 1136, 1226, 1693
KENESSEY Béla 181, 189
KENÉZ Csatár 773, 871, 908
KÉSMÁRKY Róza, B. 68
KIELLAND, Axel 334
KIS Alexandrin(e) 1176, 1602, 1714, 1795
KISBÁN Miklós ld. BÁNFFY Miklós
KISS
  – Ernő 331, 366, 373-a, 388-a, 389, 431, 465, 471, 481, 489-a, 506, 508-a, 512, 520, 524-a, 536, 539-a, 552, 556-a, 569, 609-a-b, 627, 643, 748, 802-a, 867-a, 898-a, 868-c, 914-e, 962, 993, 1104-a, 1205, 1252, 1257, 1283-a, 1374, 1416-b, 1484, 1494, 1502, 1588, 1677, 1630-c, 1692
  – Menyhért 69, 153, 209, 287, 333, 462, 655, 752, 1212
(kl.) 762-a, 783-c, 804-c
Knls. ld. KELEMEN Lajos
KOCSIS Vince 967
KOLLMANN Dezső 171
Kolozsvári 1172, 1231, 1504
Kolozsvári. 1193
KOMJÁTHY Jenő 600, 794
KOMLÓS Aladár 246, 335
KONCZ
  – Ákos 3, 1794
  – János 1178, 1558
KONIPNICKA, Maria 1051
KONRÁD Dániel 172
KÓS Károly 1246
KOVÁCS Dezső 85, 245, 249, 264, 288, 418, 649, 661-b, 671, 703, 747-a, 761, 853, 859, 868-d, 966, 1027, 1273, 1576, 1635
KOZMA Béla 759, 804-a
KÖLTŐ Gábor 870
KÖPETZI BOÓZ D. Albert ld. DEÁK Albert
KREUTZER Lipót 1573
KRISTÓF György 566, 742, 905, 1012, 1399, 1412, 1424, 1792, 1803-a, 1847
Kritikus 1300-b
Krónikás 378
KRÜZSELYI Erzsike (Erzsébet) 186, 263, 485, 602, 652, 691, 797, 860, 1014, 1063, 1101, 1160
(k-s) 676-a
Ks. Ar. 450-b
KUN József 458, 480
KUTHY Sándor 141, 196, 516, 567, 615, 648, 793, 965, 1018, 1128         L

- l. 270-g
L. – 147-e
l.a.i. ld. LONGI A. István
L. J. 75-e
L. SIPOS Kamilló ld. SIPOS Kamilló, L.
la – 161-i
  – la 242-i
  – la. 282-l
LAMARTINE, Alphonse Marie Louis 606, 620
LANGREUTER, Marie-Louise 1129
LÁSZLÓ
  – Gyula 1031
  – István 175
LOCHNER Károly 113, 131, 140, 395, 1047
LEONARDO DA VINCI 754
LIGETI Ernő 519
lm. 11
LONGHI A. István ld. LONGI A. István
LONGI A. István 126, 236, 670, 1234, 1388, 1497, 1750
LOUYS, Pierre 1069
LOVAG Ádám 1037
LOVASSY Andor 406
LUGOSI József 159
LUKÁCS SANDA Levente 1725         M

(m.) 270-j
(M.) 119-c
M. E. ld. MAKKAI Ernő
M. O. 629-g
M. S. ld. MÁRKI Sándor
MACSELLÁR Ralles ld. MACSELLÁR Rolles
MACSELLÁR Rolles Kamill 1338, 1420, 1462
MADELINE, Giovanni 259
MAGOSS Irén 401
MAKKAI
  – Ernő 338-a, 416, 1369-b-c, 1450-a
  – Sándor 930
MANNHEIMER, Theodor 758, 999
MANTEGAZZA, Paolo 313, 346, 740
Márius 680, 751
MÁRKI Sándor 20, 79, 282-b, 380, 701, 735, 891, 916, 931, 951, 968, 981, 995, 1008-b, 1248, 1327, 1339, 1422, 1433, 1581
MÁRKOS Albert 1148-a
McDONALD, Laetitia 1365, 1376, 1390
MEDGYES Lajos 398
MELTZL Hugó 549
MINA János 1214, 1312, 1389, 1441, 1503, 1561, 1624, 1717, 1760, 1816
MOORE, Thomas 894
MÓRICZ Károly 639
MORTON, Johnson 407, 428         N

N 88
N. 262
(n.) 1491-a
(- n.) 228-f, 256-c, 470-a
N. Gy. 239
NAGY
  – Albert 825
  – Ferenc, Sassi ld. SASSI NAGY Ferenc
  – Károly 647
  – Lajos, Gálfalvi ld. GÁLFALVI NAGY Lajos
  – Miklós 399
- nd. 338-c
NEGRI, Ada 548
NÉMETH
  – Andor 261, 274, 305
  – Béla 1348
NEVICZKY János 67, 224
NITSCH Árpád 949
NÓGRÁDI PAP Dezső ld. PAP Dezső, Nógrádi
Nulla. 285         O

o. 1712
- ó. 135-i
- ó. 1387, 1440
(- ó) 60-e
(- ó.) 105-d-e, 147-d, 176-h, 202-f
(- ó.-) 228-g.
o-a. ld. ORBÓK Attila
o.-a.- ld. ORBÓK Attila
(-o.a-.) ld. ORBÓK Attila
o-hó 1076-d
o-hó. 804-e, 833-h-i, 1057-c, 1076-e, 1119-d, 1134-c, 1151-d, 1368-c, 1316-c, 1343-b, 1407-b, 1428-b, 1450-c, 1459-b, 1472-a, 1492-a, 1509-d, 1551-d, 1619-c, 1630-a, 1642-c, 1664-d, 1699-c, 1722-b, 1768-a, 1790-c, 1846-e
O-hó. 1733-d
(o-hó.) 868-f-g, 899-c, 1517-b, 1527-b
-ohó. 661-h, 749-g, 914-d, 927-c, 1024-f
(-ohó) 728-h
OKOLICSÁNYI Gyula 774
OLÁH Gábor 65, 143, 419
(-ón.) 354-a, 392-d, 572-a, 589-a
ORBÓK
  – Attila 42, 87, 89-f, 187-b-e, 199, 215, 267, 555, 601, 690, 707, 874, 1394, 1405, 1437, 1448, 1708
  – Loránt (Loránd) 96, 167, 234, 289, 315
- ő. 644-e         P

p. 424
P. JÁNOSSY Béla ld. JÁNOSSY Béla, P.
PÁKEI Lajos 900
PÁLJÁNOS Károly 532, 563, 715, 1656
PAP
  – Dezső, Nógrádi 86, 166, 204, 304, 381, 697-a, 906, 972, 1048, 1488, 1531, 1536, 1556, 1610
  – József, Cs. 44, 206, 266, 301, 302, 538-b, 580, 718, 740
PASSERINI, G. L. 211
Pensée 1790-a
PERSIÁN
  – Gerő 152
  – Kálmán 1215, 1232
PETELEI István 460, 1245
PÉTERFI Tibor 41
PETHŐ Tibor 348, 461, 667, 702, 736, 739, 769, 841, 1067
PETRES Kálmán 1705
p.f. 313
-p-f. 137
PFAU, Ludwig 9999
PINTÉR Jenő 1623
pjb. dr. ld. P. JÁNOSSY Béla
Porond. 1824-b
PORTIK Andor 907, 983
Pp. ld. PAPP József, Cs.
-pr- 373-c, 432, 1355-d
Primor 1521
PRÖHLE Vilmos 94, 210, 286, 714, 755, 1228, 1546
PUSKÁS Endre 382, 713, 1275, 1375, 1432, 1475, 1547         R

- r 1428-c
- r. 240, 944-d, 1105-c, 1300-e, 1450-b, 1459-c, 1501-b, 1527-c, 1630-b, 1653-c, 1664-c, 1673-b
-r- 1253-d, 1289
(-r.) 883-c
R. 538-a
RF ld. RÁSKAI Ferenc
R. F. ld. RÁSKAI Ferenc
R. TÓTH József ld. TÓTH József, R.
RADNÓTI Dezsőné 165, 179, 523-a, 529, 856
RÁKÓCZI Imre 1637, 1850
RÁKÓCZY ld. RÁKÓCZI
RÁSKAI Ferenc 1285, 1301, 1317, 1370
RÉTHI Lajos 810, 1033, 1192, 1213, 1230, 1716
REUF, Mehmed 58
RÉVAI Károly 22, 102, 207, 219, 273, 292, 316, 400, 478, 633, 873, 982, 1349
RIETLY Károly 599, 795
-rk.- 75-b
r-n. 1846-a
ROLLES Kamill, Macsellár ld. MACSELLÁR Rolles Kamill
r-ő. 558-e
-rő. 574-f
RUNEBERG, Johan Ludvig 10         S

-s. 36
(s.) 46-e, 886
(-s.) 61, 164
- (s.) 135-c
SALLAK RÓZA 704, 848, 932, 1011, 1098, 1290, 1639, 1738, 1772, 1820
SANDA Levente, Lukács ld. LUKÁCS SANDA Levente
SANDEAU, Jules 568
SÁRKÁNY Lajos 1142
SASSI NAGY Ferenc 238
SCHOLTZ, Wilhelm v. 1806
SCHREINER, Olive 1443, 1613, 1696, 1819
SEBESI Samu 25, 103, 118, 134, 146, 160, 174, 185, 200, 212, 226, 241, 254, 268, 531, 772, 842, 1690
SEBESTYÉN
  – József 133
  – József, K. 72, 367
SEPRŐDI János 7, 30, 45, 386, 544, 1276, 1295, 1310
SERESTÉLY Béla 741, 749-c, 764-d, 771, 833-g, 864, 875, 883-d, 914-c, 954, 996, 1020, 1060, 1076-c, 1093, 1109, 1138, 1169-e, 1191, 1262, 1323, 1377, 1453, 1498, 1532, 1589, 1646, 1715, 1747, 1770, 1778, 1827, 1848
SHE Oszkár 970, 1019, 1085, 1110, 1123, 1190, 1233, 1350, 1467, 1523, 1572, 1668, 1729, 1818
SIPOS Kamilló, L. 695-a
Sisak. 46-f
SÓLYOM János 1452
SOMODI István 1125
-s-ő ld. KOVÁCS Dezső
-s-ő. ld. KOVÁCS Dezső
S-r. 574-h, 661-d
S-r.-né 1278
ss. ld. VASS Béla
-ss ld. VASS Béla
-ss. ld. VASS Béla
-ss- ld. VASS Béla
S-u. 529
SYLVESTER Ákos 1189         Sz

sz.- 1517-c
Sz. 697-e, 728-d
Sz.- 764-c, 818-f, 1482-b
Sz.-. 804-d
Sz. J. 1121
Sz. SZÁSZ Béla ld. SZÁSZ Béla, Sz.
SZABÓ
  – István, B. 744, 756, 823, 828
  – Jenő 809
SZABOLCSKA Mihály 26, 314, 343
SZÁDECZKY Lajos 108, 130, 139, 342
Szamosközi ld. TÓTH Sándor, Szamosközi
Szamosmenti ld. PAPP József, Cs.
SZÁSZ
  – Béla, Sz. 1655
  – Károly 290, 1749
  – Károly, legifj. 114
  – Piroska, B. 192, 812
SZAULITS Antal 574-i
SZÉKELY-DOBY Géza 827
SZELE György, ifj. 1143, 1216, 1294, 1392
SZENDE Arisztid 320
SZENTGYÖRGYI István 753,1688
SZÉPLAKY János 1082, 1097, 1161, 1175
Sz-er. 629-f, 1008-d, 1057-d
Sz-g. 46-b
SZILÁGYI
  – Béla 948, 1096
  – Dezső 227
(-szl-) 135-e, 450-a
(-szl.-) 60-f, 89-d, 187-d, 202-h, 488-b
Sz-r 611-f
Sz-r. 541-b, 558-d, 764-b, 833-b, 883-b, 927-b, 1268-e, 1407-c         T

-t. 1224
T. Gy. 97
T. K. ld. TÖRÖK Károly
TAKÁCS Zoltán, Felvinczi 640
TANÁCS József 790, 1173, 1479, 1489, 1499, 1507, 1615, 1626, 1638, 1650, 1660, 1670, 1680
TANKÓ Béla 1185
TARCSAFALVI Albert 53, 276, 442, 807, 934, 1099, 1111, 1247
TARNAI Aladár 944, 1003
TELEKI Sándor 583
th. gy. 1826
THOROCZKAY-VIGAND Ede 1455
TOLSZTOJ, Lev Nikolaevics 24
TOMPA János 551, 806
TOROCKAI WIGAND Edéné ld. WIGAND Edéné, Torockai
TÓTH
  – József, R. 446, 986, 1100, 1195
  – Sándor, Szamosközi 719
TÓTHFALUSI József 223
TÖRÖK Károly 1316-a, 1485, 1512, 1582, 1589, 1691, 1724, 1763, 1784
TRÄGER Ernő 1005-a, 1024-e, 1141, 1201-a, 1427-a, 1777
TURINELLI-CORNELLI, Julia 798, 1071
TÜRR István 585         U

-u. 119-g
Újfalvy Sándor 364         V

V. ld. VASS Béla
V- ld. VASS Béla
V.- ld. VASS Béla
V.- – ld. VASS Béla
-V. ld. VASS Béla
V. B. ld. VASS Béla
v. s. ld. VASS Béla
va- ld. VASS Béla
Va. ld. VASS Béla
Va.- ld. VASS Béla
-Va. ld. VASS Béla
VAJTHÓ László 294, 336, 425
VÁLYI Mór 890
VÁRADY Aurél 1744
VARJÚ János 1669
VÁRÓ Ferenc 1064
Vas. ld. Vass Béla
VASS Béla 105-f, 119-e, i, 135-g, j, k, 147-g, h, 157, 161-f, 176-d, g, 187-g, i, 202-j, 214-f, g, 228-h, 237, 242-d, 256-g, i, 270-e, 281, 282-k, 296-e, 303, 352, 357-b, 388-b, 411-d, 430-a, 488-c, 523-b, 657, 661-f, 697-b, 728-b
VERES Károly 1401
VERSÉNYI György 195, 278, 330, 362, 484, 579, 616, 666, 757, 933, 1036, 1081, 1463, 1702, 1841
VÉRTESY Gyula 205, 235, 350, 439, 513, 547, 650, 738,862, 969, 1052, 1199, 1261, 1421, 1571, 1679, 1704, 1781
VEZSENYI Béla 266
VIGAND Ede, Thoroczkay ld. THOROCZKAY-VIGAND Ede
VINCZE Frigyes 861
VIRÁGH Gábor 1035, 1053
VITUS Béla 1761, 1782         W

w. ld. WASS György
WASS György 28, 194, 270, 317, 840, 922
WIGAND Edéné, Torockai 952, 1038
WILDE, Oscar 1032, 1783
WIRKER István 1559         X

(x) 470-b
(x.) 697-g
(-x.) 697-d
-X. 1586-b         Y

-y. 327-c
-y-s. ld. BÁNFFY Miklós
-y-y. 173         Z

ZACHER Emil 1336
ZATHURECZKY Berta, Kelemenné 221, 233, 383, 651, 893, 902, 1112, 1515, 1524, 1537,1549, 1562, 1574, 1583, 1592, 1603
(-) 1396-c
-.- ld. KISS Ernő
= 833-c, e
(=) 60-g, h
[delta] ld. 252
100-pater 1316-b


Tárgymutató


    A,    B,    C,    Cs,    D,    E,    F,    G,    Gy,    H,    I,    J,    K,    L,
    M,    N,    O,    P,    R,    S,    Sz,    T,    U,    V-W,    Y,    Z,    Zs

          A

Abonyi Árpád, színdarab 1168-c
Ács Ferenc
  – és tanítványai 1316-a
  – festmény 1196, 1203-d
  – festő, impresszionista 309-e
  – – kiállítás 1316-a
  – – – Budapest
  – – – – Művészház 1396-c
  – – – – Nemzeti Szalon 1722-c
  – – – Vármegyeház 1221-a
Adam, Julia, versek 430-a
adó
  – agglegényadó, Bulgária, Balkán 161-f
  – gyújtóadó 1134-e
  – jegyadó, színházi 1268-d, 1300-e
adoma
  – Barcsay Domokos 1752
  – – EIT közgyűlés 1151-d
  – Gyalui Farkas 1752
  – gyermekadoma, Balázs K. József 1167-b, 1169-f
  – Szentgyörgyi István 977-a
Adorján László, operett 147-c
Ady Endre
  – "gúnyolása 697-g
  – "holnaposok" 46-c
  – Szenes Béla, ism. 1683-a
  – versek 279
aforizmák 13, 31, 59, 74, 104, 201, 213, 255, 269, 403, 426, 440, 459, 963, 1013, 1030, 1046, 1061, 1066, 1095, 1154, 1279, 1296, 1444
  – Alexander Bernát 1476
  – Breton, Jules 477
  – Dante, Alighieri 632
  – Delacroix, Eugene 607
  – Detre Szász 1446
  – Deutsch Gyula 1084, 1137
  – Doleschall Ervinné 888, 917, 947
  – Dózsa Endre 1084
  – Dumas, Alexandre pere 623
  – Dürer, Albrecht 514
  – Emmerlingné 1259
  – Goethe, Johann Wolfgang v. 482, 623
  – Hallermund, 464
  – Hebbel, Friedrich 607
  – Jakab Ödön 673
  – Kemény István 403
  – Kossuth Lajos 564
  – Körösy László 987
  – Leonardo da Vinci 459
  – Locke, John 545
  – Mantegazza, Paolo 502, 514
  – Mikszáth Kálmán 623, 632, 636, 654, 684, 844, 947
  – Montaigne, Michel Eyquem de 545
  – Petrichevich-Horváth Kálmán 459, 514
  – Platon 464
  – Puskás
  – – Béla [Endre ?] 942
  – – Endre 426, 429, 682, 734, 837, 937, 940, 947
  – Schiller, Friedrich 502
  – Steinhausen 469
  – Stevens 482
  – Teleki Sándorné 904
  – Voltaire 482
  – Weisz, Otto 482
  – Zsoldos László 632, 636, 888, 904, 909
agglegényadó ld. adó
Agnetendorf, Gerhard Hauptmann, Nobel-díjas író 1664-d
agrárértekezlet ld. értekezlet
Aischylos, antik drámaciklus 1617-b, 1628-a, 1652, 1682-a, 1733-d
Aiskhylos ld. Aischylos
ajándékozás, karácsony 433-f
akadémikus, Szádeczky Lajos 202-c
alakulás, királyságok, demokrácia 749-e
alapító, ENM, Mikó Imre 396
alapító tag, EIT
  – Gaál Gyula 492-a
  – Kolozsvármegyei Takarékpénztár r.-t. 1300-a
  – Majláth Gusztáv 392-b, 492-a
  – Meltzl Hugóné 492-a
  – Wesselényi Miklós (koronaőr) 392-b, 492-a
alapítvány, Kolozs vármegye, EIT részére 1860-a
Alba, Nevis 1491-a
Albert Károly 1298
Albini, Felix, operett 524-b
Alby, Franciaország, üveggyár 1653-c
Alexander Bernát, aforizma 1476
Alfa (kritikus, Bp.) 1733-d
Algir 124, 145
alkohol, nők, Bluette 282-e
alkoholizmus 1396-c
'Alkoholizmus Ellen' ld. folyóiratok
állami támogatás, "Shackleton hadnagy" 309-f
államsegély, Tanítók fürdője 1396-d
államvasutak ld. MÁV
állandó színházak 851
állás, pályázat
  – irodatiszti 1241
  – útbiztosi 879
álláshirdetés 1305, 1321, 1334, 1347, 1359, 1542, 1620, 1632, 1644, 1654
almanach ld. Kultúra Almanach
Alpár Irén, zongoraművész ld. hangverseny
Alsócsernátoni Csernátoni Vayda Gyula ld. Csernátoni Gyula
Alszeghy Irma, Cs., színésznő, vendégszereplés 1283-b
Altenberg, Peter, jelenet 427
Amerika ld. Egyesült Államok
amerikai magyar hamvai, Kolozsvári Sándor
  – Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.), Házsongárdi-temető 1509-d
anarchisták, orosz, London (A.) 883-d
Andor Gyula, versek 132, 180
anekdota 1102, 1447, 1716
  – Balázs K. Józsefről – Kovács Dezső 1525
  – Balla Miklósról 90
  – Bányai Elemér 1575
  – Bartha Imre 48-b
  – Beöthy
  – – Lászlóról 1341
  – – Zsoltról – Jakab Ödön 1731
  – Csulak Lajos 1640
  – Dózsa Endréről 90
  – Elek Gábor 1707
  – Esterházy Kálmánról 1833
  – Felszeghy Dezső 1282
  – Jakab Ödön 1593, 1604, 1671, 1776
  – KJ. 1426
  – Kovács Dezső 1250, 1265, 1282, 1298, 1313, 1341, 1352, 1367, 1380, 1393, 1404, 1404, 1415, 1436, 1458, 1470, 1480, 1490, 1500, 1508, 1516, 1525, 1538, 1550, 1584, 1698, 1812, 1852
  – Kőváry László 1719, 1740, 1822
  – – Teleki Sándorról 1801
  – Réthi Lajos 1651, 1661, 1765
  – Szász Domokosról 1765
  – Székely Ödön 1563
  – Szentgyörgyi István 76, 977-a
  – T. K. ld. Török Károly
  – Teleki Sándorról – Kőváry László 1801
  – Thököly Imre 1415
  – Török Károly 1616
  – Vékony Sándorról 1367
  – Versényi György 1787
  – Zichy Gézáról 1833
  – Zilahy Kiss Béláról – Kovács Dezső 1844
anekdotakönyv
  – Bródy Miksa 1606-a
  – Nagy Endre 1767-a
  – Szini Gyula 1767-a
  – Szomaházy István 1606-a
  – Tábori Kornél 1606-a, 1767-a
Anglia (NBr.)
  –
népességcsökkenés 1382-b
  – szakállpropaganda 1169-e
  – tanulók sztrájkja 1134-f
angol
  – közvéleménykutatás, házasodás 977-d
  – sajtó 1105-d
  – – Mario Borsa 899-d
antialkoholisták 783-d
antik drámaciklus
  – Aischylos 1617-b, 1628-a, 1652, 1682-a, 1733-d
  – Euripides 1799, 1802-a
  – – Csengeri János 1788-a
  – – Janovics Jenő 1528
  – Sophokles, Csengeri János 1741-b
Anzio (Ol.)
  – női szobor, ókor 374-b
apacsok, Párizs (Paris, Fr.), Lex Violette képviselő 558-d
Apáthy István
  – előadás, EME 75-f, 818-d
- Magyar Társadalomtudományi Egyesület
  – – szabadiskola, tanfolyamok 1673-c
apátság, bencés
  – Kolozsmonostor (Cluj-Mănăştur, R.), Csomor Lajos 1427-c
Apponyi Albert
  – idézet 571
  – örökös tag, Nemzeti Színház, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.) 14-c
Arad (R.)
  – Mérnök- és Építész Egyesület 541-c
  – ostrom, naplótöredék, Galsai Kovách Ernő 1248
  – szabómesterek, hitel 309-g
  – szobor, Fábián Gábor 1422, 1433
aradi vértanúk
  – hamvak 1699-d
  – Lázár Vilmos, Schweidel József 1565-c
Arany János Társaság, Temesvár (Timişoara, R.)
  – EIT, pártoló tag 147-f
Árapatak (Araci, R.), kultúrház, Astra 833-h
arckép, Kriza János 1057-a
arcképek ld. könyvészeti leírásnál !
Árkosi Ferenczi Kálmán ld. Ferenczi Kálmán, Árkosi
Arnoldson, Sigrid, vendégszereplés 1006-b
Árpád fejedelem sírja
  – ásatás, Deutschaltenburg (No.), Edvi Illés Aladár 1509-b
árusítás, utcai, hírlapok, rikkancs-rendelet 1527-b
  – Ciprus (Gr.), Ohnefalsch-Richter, Miksa 1203-f
  – Deutschaltenburg (No.), Edvi Illés Aladár, Árpád sírja 1509-f
ásatás
  – Randid (Gr., Ciprus), Ohnefalsch-Richter, Miksa 1203-f
  – Deutschaltenburg (No.), ásatás, Edvi Illés Aladár, Árpád fejedelem sírja 1509-b
Asbóth János, nekrológ 1057-b
Asiatic Society of Bengal, Körösi Csoma Sándor 526-a
Asociatinnea Transilvana = Erdélyi Egyesület ld. egyesületek
asszonyok sztrájkja, Franciaország (Fr.) 1134-f
Astra, Árapatak (Araci, R.), kultúrház 833-h
átkeresztelés, Garai-utca 1492-a
Attila, hun fejedelem, színdarab, Bánffy Miklós 1708
Ausztria-Magyarország, export-import 1492-b
avatás, doktor-, Gajzágó László 1331-a
aviatikai verseny ld. repülő verseny         B

Babits Mihály
  – "holnaposok" 46-c
  – versek 279
Bábolna, Delano Roosevelt, látogatás 592-f
Bacchus, színdarab 1585-b
Backhaus, Vilmos, zongoraművész ld. hangverseny
Bahr, Hermann, színdarab 782
Bakó László színművész, operaszerepben 1315-b
Bakonyi Károly, operettszöveg 590-c
Bakti Gyula, versek 270-e
bál(ok)
  – Brassói Magyar Jótékony Nőegyesület 1239-b
  – elmaradása 1733-c
  – jótékonysági, Kolozs vármegye 119-h, 135-d, 1008-e
Balassi Bálint 300
Balázs
  – Béla, "holnaposok" 46-c
  – István, székely história, közread. Török Károly 1627
  – K. József
  – – anekdota – Kovács Dezsőtől 1525
  – – gyermekadomák 1167-b, 1169-f
baleset
  – postás, német nyelvtudás hiánya 147-h
  – udvari hajtóvadászat 677-d
Bálint Gyula, Dante-fordító, Kaposi József 718
Bálinth Benedek, Szentkatolnai, népművész, kiállítás 661-c
Bálintitt József
  – EIT, új tag 202-b
  – szecesszió 353
Balkán, agglegényadó, Bulgária 161-f
Balla Miklós-anekdota 90
Bánffy
  – Dezső 946, 1029, 1192, 1213, 1230
  – – nekr. 1024-b
  – Ernő 1769
  – György, Erdélyi Múzeum, levéltár 214-b
  – Miklós 138, 1733-a
  – – kitüntetés, császári-királyi kamarás 960-a
  – – színdarab, Attila hun fejedelem 1708
  – – Vojnits-díj 1768-a
  – Zoltánné 1723
Bánffyhunyad (Huedin, R.), kórház 1542, 1554
bankember, Lendvay Emil 1224
bankok számvetése 1482-b
Bányai Elemér, anekdota 1575
Bányai-Rácz Sándor, versek 726-a
Barabás Ábel, Petőfi-életrajz 147-m
Baranyai Jolán, énekesnő
  – énekiskola 1529
  – opera
  – – Offenbach 867-b
  – – Puccini, Giacomo 1267-b
  – – Wagner, Richard 1732-b
Barcelona (Sp.), zendülés 296-g
Barcsay Domokos
  – adomák, Gyalui Farkas 1752
  – nekr. 1744
Bárdos Artur, hetilap, 'Színjáték' 589-b, 675-c, 762-b, 801-c, 830-c
Barta Gyula, életrajz, Boros Tamás, diplomatáról 1721-a
Bartha Imre-anekdota 48-b
Bataille, Henri, színdarab 451, 851, 1236-d
Báthoriak kora, Erdély 1266-a
Batthyány
  – Intézet, Gyulafehérvár (Alba Iulia, R.), kiállítás 1612
  – Lajos, emlékezés 14-b
Baí Ilona-pályadíj 722
Beatrix, magyar királyné 1147, 1165, 1180, 1200, 1217
Bécs (Wien, Aust.)
  – Györgyfalvi Miklós, építész 629-e
  – Kainz, Joseph, színész 764-b
  – vadászati világkiállítás 629-e
becsület, írói, 'Huszadik Század', cikk 1369-b
béke
  – húsvét 187-g
  – kongresszus, Stockholm (Sv.) 728-d
Békefi Remig, emlékkönyv 1427-b
beköszöntő 1
Béldi Ákos
  – EMKE 1107
  – levél 1824-c
Belényes (Beiuş, R.), gimnázium 1428-c
Belgium (Belg.), tömegsztrájk, "főpróba" 1790-c
bélyegek, Magyar Iskola Egyesület 697-e
bencés apátság, Kolozsmonostor (Cluj-Mănăştur, R.), Csomor Lajos 1427-c
Benedek Elek, író, legolvasottabb 1090-c
Benelli, [Sam] Sem, színdarab 1330-a
Benkő József, emléktábla, síremlék, gyűjtés, EIT, EME 1664-b
Beöthy
  – László-anekdota 1341
  – Zsolt 1519
  – – anekdota, Jakab Ödön 1731
  – – emlékkönyv 60-d
Berczik Árpád, írói jubileum, színművek 1847
Berengár, I., olasz kir., római császár, életrajz, Ványolós Miklós 1117-b
Berki Lili, búcsú 1023-b
Berlin (No.)
  – házasságszédelgés 202-j
  – Jakow rendőrfőnök, kalapviselet, színház 1119-d
  – Pályaválasztási Tanácsadó Iroda, leányoknak 1482-c
  – Roosevelt, Delano, előadókörút 135-h
Bernád György 1242
Bernstein, Henry, színdarab 990-b, 1641
Berr, színdarab 990-d
Berton, Pierre, színdarab 524-a
Bessenyei György 1803-b
  – színdarab 1182-a
beszéd 1422, 1433, 1581
  – Bethlen István, birtokpolitika 1396-b
  – Esterházy Kálmán, ünnepi, márc. 15. 150
  – Kosutány Ignác, rektori 1565-d
  – Lóczy Lajos, szászok 1565-e
  – Márki Sándor 228-b, 1581
  – Roosevelt, Delano, látogatás 592-a
  – Szádeczky
  – – Béla, rektori 1104-a
  – – Gyula, rektori, Itáláról 1565-d
  – – Lajos, rektori 818-b, 854-d, 1104-a
  – – – Itália 1008-g
  – Türr István, emlékbeszéd, Garibaldi 585
  – Zichy János, kötelesség 629-g
Bethlen-kollégium, Nagyenyed (Aiud), ünnepség, Bod Péter 1577
Bethlen
  – Bálint 285
  – – nekr. 1790-a
  – Gábor, EMKE 1107
  – György, választási rendszerek 214-f
  – István, beszéd, birtokpolitika 1396-b
betiltás, színdarab, Bródy Sándor, Gyergyószentmiklós (Georgheni, R.) 242-d
Biás István, Teleki Könyvtár. Marosvásárhely (Târgu Mureş, R.), Kelemen Lajos 675-a
bírálat
  – EKE 1459-a
  – Ollivier, III. Napoleon emléke 749-f
Bíró
  – Lajos, író 279
  – – színdarab 1330-b, 1566, 1834-c
  – Vencel, jogtudós 1438-b
birtokpolitika, beszéd, Bethlen István 1396-b
Bizet, George, opera 556-b
bizonyítványosztás 1428-b
Björnson, Björnstjerne, nekr. 592-e
Blaha Lujza, vendégszereplés 539-a
Blerios, Louis
  – repülés 296-f
  – vers 282-a
Bluette, nők, alkohol 282-e
Bobory Zoltán, elbeszélő költészet, hanyatlás kora 1672-c
Boccaccio, műfordítás, Cs. Papp József 463
Bod Péter, Bethlen-kollégium, Nagyenyed (Aiud, R.), ünnepség 1577-b
Bodanszky, operettszöveg 524-b
Bodor Aladár, író, költő 188
  – útirajz 5, 15, 176-f
  – versek 433-c, 555-a
'Bohémia', új folyóirat, Longi A. István 242-c
bohózat
  – Kadelburg et Co. 539-b
  – Osztrigás Mici, francia 1118-a
Bokor Lajos, műford. 894
Borbély Ferenc, Gyulai Pál, esztéta 1510-a
Boros
  – György, EIT, új tag 326-d, 328
  – Tamás, diplomata, életrajz, Barta Gyula 1721-a
Boross György ld. Boros György
borravaló, Lyons hiteligazgató, London (A.) 833-g
Borsa Mario, angol sajtó 899-d
Borszék (Borsec, R.), Carmen Sylva 270-j
Bossányi Ilona, öngyilkosság 119-i
Bosznia, magyar katonák 89-e
Böhm Károly, nekr. 1010
Bölcsházy István, levél 188
börtönlevelek ld. levelek
Brán Lőrinc, műfordítás 780
Brandt József, nekr. 1407-a
Braun, Ferdinand, fizikai Nobel-díj (1909) 433-b
Brassai Sámuel
  – síremlék 777
  – ünneplése 1607-b
Brassó (Braşov, R.)
  – fekete templom, evangélikus szászok 1459-c
  – gyűjtés, iskolára 1565-e
Brassói Magyar Jótékony Nőegyesület, bál 1239-b
Breton, Jules, aforizmák 477
Brillat-Savarin, Anthelme 883-e
Bródy
  – Miklós, karmester-zeneszerző
  – – EIT-hangverseny 1768-b, 1804-a, 1814-d, 1846-b, 1860-c
  – Miksa, író-zeneszerző
  – – anekdotakönyv 1606-a
  – – EIT-hangverseny 1768-b
  – Sándor
  – – színdarab 926-a
  – – – betiltás, Gyergyószentmiklós (Gheorghe, R.) 242-d
  – – Vojnich-díj 176-d
Brown (amerikai irodalomtörténész)
  – írók népszerűsége 1119-c
Bruxellesi Vonósnégyes ld. hangverseny, Brüsszeli Vonósnégyes
Brüsszeli Vonósnégyes ld. hangverseny, Brüsszeli Vonósnégyes
Bryan, William Jannings, amerikai elnökválasztás 60-g
búcsú, Berki Lili 1023-b
Budapest (M.)
  – egyetem
  – – Műegyetem, díszdoktor, József főherceg 282-j
  – – Tudományegyetem, kinevezés, Fejér Lipót, Márki Sándor 1008-f
  – építés, új városháza 1316-b
  – építési pályázat, városháza, Vigadó 692
  – Henrik herceg (német) 256-j
  – karácsonyi lapok 868-g
  – közgyűlés, Magyarországi Nőegyesületek Szövetsége, Rozenberg Auguszta 854-f
  – Lysl, Leconte de, tragédia 1833-d
  – Művészház, Ács Ferenc, festőművész, kiállítás 1396-c
  – Nemzeti Szalon, Ács Ferenc, festőművész, kiállítás 1722-c
  – Nemzeti Színház (kolozsvári), vendégjáték 1315-a
  – Nők Választójogi Világszövetsége, kongresszus 1778-c
  – Operaház, jubileum 280
  – – Székelyhidi Ferenc 356-a
  – Orvoskongresszus 309-b
  – Szabó B. Sándor, epilepszia 1642-d, 1778-b
  – Szakszervezetek Színháza 296-d
  – Szálloda, étterem, kávéház, szórakozóhely 1586-c
  – Székely Bertalan, kiállítás 914-d
  – Székely Kör 452-e
  – véres csütörtök 1598
  – vízellátás 357-b
'Budapesti Hírlap', Moldován Gergely 1300-c
Bulgária, agglegényadó, Balkán 161-f
Butler, George F., epigrammák 1268-f
Büky György, versek 135-e
büntető novella, új 1057-c
bűnügyek, Gegus Dániel 1754-c         C

Caillavet és Flers
  – színdarab 881-d, 1219-b, 1628-b
cár, merénylet, Stolpin 1151-e
Caragiale, Luca Ion, nekr. 1428-a
Caragiala Luka János ld. Caragiale, Luca Ion
Carmen Sylva, Borszék (Borsec, R.) 270-j
cárné, merénylettervezet, Velence (Ol.) 228-h
Casals, Pablo, gordonkaművész ld. hangverseny
Cassiu, Maniu, magyargyalázás 574-h
Cassone, Giuseppe, olasz remete, Petőfi-fordító 710-b
Castelli, Giuseppe, regény 206
Catt, Chapmann, feminizmus ellen 161-h
Chicago (EÁ) O'Donnel orvos, "lélek-fényképezés" 1733-f
Cholnoky
  – Jenő 46-b
Cholnoky (folyt.)
  – – előadás, EME 818-d
  – Viktor, nekr. 1396-a
cikk
  – Edison, Thomas Alva 1057-e
  – 'Huszadik Század', írói becsület 1369-b
címer, Wesselényi-család 367
Ciprus (Gr.), Randid, ásatások, Ohnefalsch-Richter, Miksa 1203-f
Cook, James, Északi-sark 326-f         Cs

Cs. Alszeghy Irma ld. Alszeghy Irma, Cs.
Csaba királyfi 1746
család, 'A Család', új folyóirat, Ruttkay György 147-e
családi levéltárak, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.)
  – Kovács Sámuel-pályadíj 1253
Császár Ferenc, Dante-fordító, Kaposi József 718
Csekme Ferenc
  – elbeszélés 781, 1056
  – előfizetés-gyűjtés 1181-d
cselédhiány (EÁ) 1428-d
Csengeri János 497
  – előadás, Sophokles, színdarab 1741-b
  – fordítás 80, 119-c, 248, 319, 923, 935, 953, 971, 985, 997, 1016, 1788-a
Csengey Gusztáv, írói jubileum, Eperjes (Prešov, Szlo.) 1595-a
Cserey Helena, Wesselényi Miklósné, id., emlékezés 365
Csergő Hugó, elbeszélés 488-b
Csermely János 46-f, 89-i
  – kiállítás, Vármegyeház 1221-a
Csernátoni Gyula 647, 1260
  – nekr. 661-a
Csík m. (R.),
  – földrengés, segélyakció 1076-a
  – Székely Kongresszus 1517-b
Csikvári Jákó, tisztviselők zsebnaptára 1526-c
csillagászati folyóirat, 'Prometheus' 526-f
Csokonai Vitéz Mihály 300
  – színdarab, ősbemutató 1182-a
Csoma
  – Ilona, festőiskola 115, 415, 435, 496, 528, 543
  – Sándor, Körösi ld. Körösi Csoma Sándor
Csomor Lajos, bencés apátság, Kolozsmonostor (Cluj-Mănăştur, R.) 1427-c
Csortos Gyula, vendégszereplés 556-a, 1006-b
Csulak Lajos, anekdota 1640
  – EIT, új tag 783-a, 788
  – elbeszélés 1000
Csüri Bálint
  – fordítás 720
  – nyelvészeti tanulmány 816-c         D

Daday András 1736
Dagmar, Raekillio, finn énekesnő
  – hangverseny, Kolozsvár (Cluj-Napoca) 1220-b
dal- és zeneestély, unitárius főgimnázium 914-f
D'Albert, Eugen, opera, Hegyek alján 912-b
daljáték ld. operett-daljáték
dalköltő, Németh János, nekr. 32-c
dalmű ld. operett-daljáték
Dante, Alighieri, költő 549
  – aforizmák 632
  – életrajz, Kaposi József 975-a
  – fordítás
  – – Bálint Gyula 718
  – – Császár Ferenc 718
  – – Kaposi József 718
  – – Papp József, Cs. 266, 747-b
  – hamvai 302
  – Magyarországon 515
  – színdarab, Durant-Rose, Heloise-tól 44
Danton, George Jacques 20
Dapsy Gizella 32-g, 116
  – novellák 816-a
  – versek 116, 816-a
Darwin, Charles és Friedrich Nietzsche, Koller István 1201-a
Daudet, Alphonse, színdarab 1149-a
David
  – Felicien, zeneszerző, vígopera 881-a
  – Ferenc, unitárius püspök 710-a
Davson-Johnston, William
  – Kongresszusi Könyvtár, Washington (EÁ) 1076-f
Dayka Gábor 342
De Gerando Antonina 979
Deák
  – Albert 1205
  – – jogtudomány 1587-a
  – Ferenc 34
  – Zsigmond 1410
Debrecen (M.)
  – beszéd, Lóczy Lajos, szászok 1565-e
  – egyetem, új 1183-c
  – folyóirat, új, 'Irodalmi Börze' 488-c
  – nyomdászat 1134-d
dékán, Lukáts Adolf, jogász 1555
Delacroix, Eugene, aforizma 607
demokrácia, királyságok alakulása 749-e
Dercsényi Etelka, emlékek 1104-b
Dés (Dej, R.), vándorgyűlés, EME 783-c
Detre Szász, aforizma 1446
Deutsch Gyula, aforizma 1084, 1137
Deutschaltenburg (No.)
  – ásatás, Edvi Illés Aladár, Árpád fejedelem sírja 1509-b
Déva (Deva, R.), társas összejövetelek 1664-c
diák kongresszus ld. kongresszusok, Országos Diákkongresszus
dícsérő kritika, 'Az Est' 1501-d
Didring, Ernst, dráma 355
díj-
  – Kovács Sámuel-, EME pályázat 1836-e
  – Magyar Tudományos Akadémia 1396-c
  – Vojnich-
  – – Bánffy Miklós 1768-a
díj, Vojnich- ... (folyt.)
  – – Bródy Sándor 176-d
  – – Heinrich Gusztáv 1824-b
  – – Herczeg Ferenc 1768-a
díjszabás, MÁV 1316-c
diplomás, Szász József, lopás 256-g
diplomata, Boros Tamás, életrajz, Barta Gyula 1721-a
díszdoktor
  – egyetem (Kolozsvár), II. Vilmos német császár 868-c
  – műegyetem (Budapest), József főherceg 282-j
divat
  – férjhezmenés 1607-d
  – kalaptű, nadrágszoknya 1119-e
  – régiséggyűjtés 533
Doby Géza, Székely ld. Székely-Doby Géza
doktoravatás, Gajzágó László 1331-a
doktorok, léghajózás, München, főiskola 161-g
Doleschall Ervinné, aforizma 917, 947
Dózsa Endre 89-b, 1733-a
  – aforizma 1084
  – anekdota 90
  – jubileum, szolgálati 1042-a
Dönmann, operett-szöveg 898-d
drágaság 661-d, 804-c
  – közvetítő kereskedelem 1183-d
  – nemzetközi agrárértekezlet 818-f
  – OMGE, OMKE 804-g
  – tisztviselők 1076-d
  – – pályázat 1482-d
dráma 555-a, 573-a, 790, 874, 923, 935, 953, 971, 985, 997, 1016
  – Didring, Ernst 355
  – Hauptmann, Gerhard, író, Nobel-díjas 338-c, 373-a
  – Sztárai Mihály, hitvitázó 1168-a
drámaciklus, antik
  – Aischylos 1617-b, 1628-a, 1652, 1682-a, 1733-d
  – Euripides 1799, 1802-a
  – – Csengeri János 1788-a
  – – Janovics Jenő 1528
  – Sophokles 1741-b
drámatörténeti ciklus, Janovics Jenő 1149-b, 1168-a, 1182-a, 1211, 1219-a, 1252
Draskóczy Ilma, Jörgné 529, 797
  – versek 816-a
Du Maine, Louis August de Bourbon, életrajz, Márki Sándor 1005-b
Dubel, Yvonne, énekesnő, hangverseny, Kolozsvári Zenetársaság 852-a
Dugonics Társaság ld. egyesületek
Dumas, Alexandre pere, aforizma 623
Dupuy, Jean, Franciaország, vasutasok pragmatikája 1551-d
Durant-Rose, Heloise, színdarab Dante-ról 44
Durus Gabriel, fordító 999
Dutka Ákos, "holnaposok" 46-c
Dürer, Albrecht
  – aforizma 514
  – életrajz, Felvinczi Takács Zoltán 642-c
  – művészetről 640         E

E. Kovács Gyula ld. Kovács Gyula, E.
E. Kovács Gyuláné ld. Kovács Gyuláné, E.
EAT ld. Erdélyi Aviatikus Társaság
Edinburgh (Nbr.), leányiskola, 'lázadás' 833-i
Edison, Thomas Alva, cikk 1057-e
Edvi Illés Aladár, Deutschaltenburg (No.), ásatás, Árpád fejedelem sírja 1509-b
EGE ld. Erdélyi Gazdasági Egyesület
egyesületek
  –
Alliance Francaise 1198
  – Arany János Társaság 147-f
  – Asiatic Society of Bengal 526-a
  – Batthyány Intézet 1612
  – Brassói Magyar Jótékony Nőegyesület 1239-b
  – Dugonics-Társaság 1182-b
  – Egyetemi Kör, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.)
  – – irodalmi vitaülések 1355-c
  – – önképzőköre 1733-e
  – Erdélyi Aviatikus Társaság, Teleki Ádám 1609
  – Erdélyi Gazdasági Egyesület 1360
  – – népházavatás Szucság (Suceag, R.) 1630-a
  – Erdélyi Gyorsírók Társasága, Varjú János 1836-c
  – Erdélyi Irodalmi Társaság ld. EIT
  – Erdélyi Kárpát Egyesület 1459-a
  – – levelezőlapok 661-g
  – Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület ld. EMKE
  – Erdélyi Múzeum-Egyesület ld. EME
  – Erdélyi Művészegylet (tervezet) 1521
  – Erdélyi Nemzeti Múzeum 214-b, 270-c, 396,398
  – Erdélyrészi Kirendeltség 1713
  – Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület ld. EMKE
  – Erdélyrészi Magyar Szövetség (tervezet) 1854-c
  – Felvidéki Magyar Kultúr-Egyesület 1517-c
  – Gusztáv Adolf Egyesület (szász) 1517-c
  – Háztűznéző Társaság (EÁ, Kansas city) 914-c
  – Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat 46-h, 75-g
  – Kemény Zsigmond Társaság 223
  – – közgyűlés 270-b
  – Kereskedelmi Akadémia 1494
  – Kolozsmegyei Tankerületi Tanítóegyesület 1630-b
  – Kolozsvári Egyetemi Athletikai Klub 1551-c
  – Kolozsvári Gazdasági Egyesület 1586-b
  – Kolozsvári Zenetársaság, hangverseny
  – – Dubel, Yvonne, énekesnő 852-a
  – – Földesy Arnold, gordonkaművész 1836-d
  – – Godovszky Lipót, zongoraművész 882
  – – Heinemann Sándor kamaraénekes 1743-a
  – – Lier, Jack v., gordonkaművész 852-a
  – – szimfonikus 1814-a
  – Kolozsvármegyei Takarékpénztár R.-T. 1300-a
  – Labdarugó Klub, "Törekvés" 1269-a
  – Magyar Gyógyfürdő Rt. 629-i
  – Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1684-d
  – Magyar Iskola Egyesület, bélyegek 697-e
  – Magyar Társadalomtudományi Egyesület
  – – szabadiskola, tanfolyamok, Apáthy István 1673-c
  – Magyar Védő-Egyesület 1169-d
  – – iparvédelem 677-c
  – – Pósta Béla 1024-e
  – Magyarországi Nőegyesületek Szövetsége 854-f
  – – közgyűlés, Rozenberg Auguszta 854-f
  – Magyarországi Testedző Egyesületek Szövetsége 1317
  – – tornaünnepély 1370
  – Mérnök- és Építész Egyesület, Arad (R.), iparvédelem 541-c
  – Munkásszövetség, Svájc (Sw.), sztrájk 1540-c
  – Műemlékek Országos Bizottsága 858-e
  – Nők Választójogi Világszövetsége, kongresszus, Budapest 1778-c
  – Országos Jegyzőegyesület, Uszkay Bálint 1511
  – Országos Magyar Gazdasági Egyesület, drágaság 804-d
  – Országos Magyar Kereskedelmi Egyesület, drágaság 804-d
  – Országos Orvos-Szövetség, körirat 242-i, 1561
  – Pályaválasztási Tanácsadó Iroda (Berlin) 1482-c
  – Pannonia Evező Klub, Budapest 282-g
  – Petőfi Társaság
  – – tagválasztás, Móricz Zsigmond, Gyalui Farkas 1684-c
  – Societa Internazionale degl' Intellettvali, Róma
  – – kitüntetés, Márki Sándor 176-b
  – Székely Kör (Budapest) 452-e
  – Szent Imre Egyesület 830-b
  – Tanítók Leányotthona 1635
  – Teleki Társaság 629-d
  – "Törekvés" Labdarugó Klub 1269-a
  – Történelmi és Régészeti Társulat ld. Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat
  – Udvariasság Lovagrendje (Saint Louis, EÁ) 357-d
  – Zenetársaság ld. Kolozsvári Zenetársaság
Egyesült Államok
  – Chicago, O'Donnel, orvos, "lélek-fényképezés" 1733-f
  – cselédhiány 1428-d
  – elnökválasztás, William Jannings Bryan, William Howard Taft 60-g
  – házassági szerződés 242-h
  – Háztűznéző Társaság (EÁ, Kansas city) 914-c
  – honorárium, szerzői 1733-g
  – Udvariasság Lovagrendje (EÁ, Saint Louis) 357-d
egyetem
  – Budapest ld. Budapest, egyetem
  – Debrecen ld. Debrecen, egyetem
  – Kolozsvár ld. Kolozsvár, egyetem
Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.) 135-b, 510-c, 991-d
  – igazgatói kinevezés, Gyalui Farkas 991-d
  – kiállítás, Müller-Merész Gyula 1221-b, 1238
Egyetemi Kör ld. egyesületek
egyetemi tanár
  – Rigler Gusztáv, közegészségtan 1588
egyletek ld. egyesületek
Ehrlich, Paul 697-c
éhség, orosz forradalom 668
EIT 1119-a
  – alapító tag
  – – Gaál Gyula 492-a
  – – Kolozsvármegyei Takarékpénztár R.-T. 1300-a
  – – Majláth Gusztáv 392-b, 492-a
  – – Meltzl Hugóné 492-a
  – – Wesselényi Miklós (koronaőr) 392-b, 492-a
  – alapítvány, Kolozs vármegye 1860-a
  – előadás, Esterházy Kálmán 1280
  – előadássorozat 374-c
  – elnöki megnyitó 700, 808, 889
  – felolvasás, Farnos Dezső 452-b
  – felolvasó ülés – passim
  – Garibaldi-emlékünnepség, meghívó 593
  – gyűjtés, emléktábla, síremlék, Benkő József 1664-b
  – hangverseny, Bródy Miklós 1768-b, 1790-b, 1804-a, 1814-d, 1846-b, 1860-c
  – írói jubileum, Mikszáth Kálmán 611-b
  – könyvkiadás 1218-a
  – Könyvkiadó Vállalata 1808, 1814-b
  – közgyűlés 228-a, 242-a, 256-d, 282-d, 309-a, 1203-b, 1222-b, 1551-b, 1565-b, 1673-a, 1824-a
  – – adoma 1151-d
  – matiné 510-b, 526-b, 558-a, 991-e, 1008-a, 1024-a
  – Mikszáth
  – – jubileum 611-b
  – – ünnep 644-a
  – műsoros est 1268-a, 1284-a, 1300-b
  – pártoló tag, Arany János Társaság 147-f
  – Rákosi Jenő 1253-a, 1642-a
  – részvétnyilvánítás, Széll Kálmán köszönete 868-a
  – tagajánlás 644-b, 728-a
  – tagválasztó közgyűlés 749-a, 1183-b
  – tiszteleti tag, Szentgyörgyi István 991-c
  – tisztújító közgyűlés, meghívó 1642-e
  – titkári jelentés, Kovács Dezső 761, 1239-a, 1576
  – új tag
  – – Bálintitt József 202-b
  – – Boros György 326-d, 328
  – – Csulak Lajos 783-a, 788
  – – Esterházy Kálmán 783-a
  – – Farnos Dezső 783-a, 788
  – – Ferencz József unitárius püspök 326-d
  – – Kiss Ernő 326-d, 328
  – – Lechner Károly 783-a
  – – Majláth Gusztáv 326-d
  – – Szabó Jenő 326-d, 328
  – – Tanács József 783-a, 788
  – – Zathureczky Berta, Kelemenné 783-a
  – – Wesselényi-ünnepek 369
  – – zártkörű gyűlés 1151-a
EKE ld. Erdélyi Kárpát-Egyesület
EL ld. Erdélyi Lapok
elbeszélés ld. irodalom
elbeszélő
  – költészet, hanyatlás kora, Bobory Zoltán 1672-c
  – Reuf, Mehmed, török 60-l
Eleki Gábor, anekdota 1707
'Élet', új folyóirat, Szent Imre Kollégium 228-f
életmentés, jutalom 135-j
életmód, gyerekek 147-g
életrajz
  – Ady Endre, Szenes Bélától 1683-a
  – Berengár, I., olasz király, Ványolós Miklós 1117-b
  – Boros Tamás, diplomata, Barta Gyula 1721-a
  – Dante, Alighieri, Kaposi Józseftől 975-a
  – Du Maine, Louis August de Bourbon, Márki Sándortól 1005-b
  – Dürer, Albrecht, Felvinczi Takács Zoltántól 642-a
  – Mikszáth Kálmán, Kiss Ernőtől 555-c
  – Napoleon, I., fr. császár, Szende Arisztidtől 326-g
  – Petőfi Sándor, Barabás Ábeltől 147-m
  – Rákóczi Ferenc, II., Márki Sándortól 555-b
  – Shakespeare, William, Frank Harris-tól 538-b
  – Szemere Bertalan, Kiss Ernőtől 1526-b
  – Thaly Kálmán, Márki Sándortól 916, 931, 951, 968, 981, 995
elmaradás, bálok 1733-c
elnöki megnyitó, EIT 770, 808, 889
elnökválasztás, amerikai (EÁ) 60-g
előadás 1211, 1327, 1339, 1548
  – Apáthy István 75-f, 818-d
  – Bayer József, Shakespeare 486
  – Cholnoky Jenő, EME 818-d
  – Csengeri János, EME, Sophoklesről 1741-b
  – EME 60-c, 75-f, 270-c
  – Esterházy Kálmán, EIT 1280
  – Konrád Dániel, EME 818-d
  – Lechner Károly, EME 60-c
  – Prohászka Ottokár, EIT, gyermekvédelem 541-b
  – Schneller István, EME 818-d
  – Seprődi János, EME 818-d
  – Szádeczky Gyula, EME 818-d
  – tudományos, EME 1203-c
  – Twain, Mark 357-a
előadássorozat, EIT 374-c
előadókörút, Delano Roosevelt 135-h
előadássorozat, EIT 374-c
előfizetésgyűjtés
  – Csekme Ferenc 1181-d
  – Jánossy Béla, P. 181-b
  – Kemény Gábor 1181-c
  – Persián Kálmán Hory Etelka könyvére 1201-b
  – Szávay Gyula 75-h
előfizetési felhívás, EL ld. Erdélyi Lapok, előfizetési felhívás
előfizetők, telefon-, Párizs (Paris, Fr.) 60-h
elszerződés
  – Berki Lili 1023-b
  – Hidvégi Ernő 240
EM ld. Erdélyi Múzeum
EME
  – évkönyv 1853-a
  – gyűjtés, emléktábla, síremlék, Benkő József 1664-b
  – jubileum 374-d, 409-b
  – jubileumi plakett 401, 413
  – kiállítás, Müller-Merész Gyula 1221-b, 1238
  – Képzőművészeti Egyesület 270-d
  – Képzőművészeti Szakosztály 214-e, 225
  – közgyűlés 944-c, 960-b, 1253-c, 1846-d
  – levéltár 214-b
  – – Szentkereszthy-család 1509-c
  – megnyitó ünnepély 399
  – Őszi Tárlat, Pósta Béla 1684-b
  – pályázat, Kovács Sámuel-pályadíj 960-d, 1836-e
  – választmányi ülés 1407-b
  – vándorgyűlés 1134-b
  – – Dés (Dej, R.) 783-c
  – – Gyulafehérvárt (Alba-Iulia, R.) 1586-a, 1595-b
  – – Vajdahunyad (Huedin, R.) 1169-b
EMKE 217, 323, 1105-b, 1107, 1117-a, 1134-a, 1407-b, 1619-c, 1642-b, 1653-b, 1716, 1846-c
  – emlékkönyv, P. Sándor József 1117-a
  – jubileum 1105-b, 1134-a
EMKE
  – jubileum (folyt.)
  – – Béldy Ákos 1107
  – – Bethlen Gábor 1107
  – – Kuun Géza 1107
  – – Kuun Kocsárd 1107
  – – Sándor József, P. 1107
  – – közgyűlés 1619-c, 1653-b
  – – munkaprogram 1642-b
  – – választmányi ülés 1407-b
  – – végrendelet, Miksa Zsuzsanna 217
  – Sándor József 1848-e
emlékbeszéd
  – Garibaldiról, Türr István 585
emlékezés
  – Dercsényi Etelka 1104-b
  – Batthyány Lajos 14-b
  – Cserey Helena, id. Wesselényi Miklósné 365
  – halottak napja 1619-a
  – – Kozma Béla 803
  – Hory Etelka Gyarmathy Zsigáné 611-c, 614
  – húsvét 1846-a
  – karácsony 433-a, 1699-a
  – Kiss Ernő, október 6. 14-b
  – Kovács Gyula, E. 282-c
  – Kriza János 677-a, 1024-d
  – Madarász Viktor 854-b
  – március 15. 161-b, 541-a, 1836-a
  – Meltzl Hugó 452-b, 476, 501
  – Mikó Imre 395
  – Nagy Ilka Szász Domokosné 664
  – Napoleon, III., Olivier bírálata 749-f
  – október 6. 14-b, 1577-a
  – pünkösd 611-a
  – Szamosi János 344, 371, 384
  – Teleki László 1008-d
  – Twain, Mark 592-d
  – Világos (Şiria, R.) 296-a
  – Wesselényi Miklós (1809-1909) 12, 358-369
emlékirat: Újfalvi Sándor, Gyalui Farkas 364
emlékiratok, Újfalvi Sándor 804-c
emlékkönyv
  – Békefi Remig 1427-b
  – Beöthy Zsolt 60-d
  – Sándor József, P. 1117-a
emléktábla, síremlék, Benkő József, gyűjtés, EME, EIT 1664-b
emlékünnep, Liszt-hangverseny, Zenekonzervatórium 1220-a
emlékünnepség, Garibaldi-, EIT, meghívó 593
Emmerlingné, aforizma 1259
Emőd Tamás, író 46-c
énekesnő
  – Baranyai Jolán 867-b, 1267-b, 1529
  – Dubel, Yvonne, hangverseny, Kolozsvári Zenetársaság 852-a
  – Raekillio, Dagmar, hangverseny 1220-b
  – Tréville, Yvonne de, opera 976-d
  – Vikol Rózsi, orgona-hangverseny
  – – Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.), Ferencrendiek temploma
  – – – Járossy Dezső, karnagy 391-c
énekiskola, Baranyai Jolán, énekesnő 1529
Engländer, Richard ld. Altenberg, Peter
ENM ld. Erdélyi Nemzeti Múzeum
enyhe ítéletek, humanizmus 728-h
Eperjes (Prešov, Szlo.), Csengey Gusztáv, írói jubileum 1595-a
Epigrammák, George F. Butler 1268-f
epilepszia, Szabó E. Sándor, Budapest 1642-d, 1778-b
építés, Budapest, új városháza 1316-b
építési pályázat, Budapest, városháza, Vigadó 692
építész
  – Györgyfalvi Miklós 629-e
  – Pákey Lajos 768
építőmester, Kerekes Márton, levél, Teleki Sándortól 677-b
Erdély
  –
Báthoryak kora 1266-a
  – – magyar föld, Fekete Gábor, Király Aladár 1709-c
  – – – megmentése 1607-c
  – – magyarság 1253-d
  – – – politika, protestáns püspökök 1033
  – tornádó 1355-b
  – vasúthiány 1492-c
'Erdélyi
  – Bakter', új folyóirat 187-h
  – Aviatikus Társaság ld. egyesületek
  – Gazdasági Egyesület ld. egyesületek
  – Gyorsírók Társasága ld. egyesületek
  – Irodalmi Társaság ld. egyesületek
  – Kárpát-Egyesület (EKE) ld. egyesületek
  – Magyar Közművelődési Egyesület ld. egyesületek
  – Múzeum, folyóirat ld. folyóiratok
  – Múzeum (intézmény) ld. Erdélyi Nemzeti Múzeum (ENM)
  – Múzeum-Egyesület ld. egyesületek (EME)
  – Műemlékek Országos Bizottsága 868-e
  – Művészegylet (tervezet) ld. egyesületek
  – Nemzeti Múzeum
  – – alapító, Mikó Imre 396
  – – levelesládák begyűjtése 270-c
  – – levéltár, Bánffy György 214-b
  – megnyitás 399
Erdélyrészi
  – Kirendeltség ld. egyesületek
  – Magyar Közművelődési Egyesület ld. egyesületek (EMKE)
  – Magyar Szövetség (tervezet) ld. egyesületek
érettségi, latin, gimnázium, vita 629-h
erkölcsi meditáció, Szaulits Antal 574-i
értekezés, jellemzés, tanulmány 6, 7, 11-12, 20, 23, 27, 29-30,36, 43, 45, 49-50, 54, 64, 72-73, 78-79, 88, 92, 94, 97, 108, 113, 115, 123, 130, 131, 133, 138-140, 149, 152, 164, 165, 168, 170, 172-174, 178-179, 181, 189, 197, 203, 210, 217, 229-230, 237, 243-245, 258, 264-265, 271, 275, 281, 285-286, 298, 300-302, 320, 331, 342, 344, 349, 358, 360-362, 365-368, 371, 376, 378, 380,384-385, 395-396, 416, 436, 438, 443, 455, 457, 465, 476, 481, 486, 497, 499, 501, 506, 512, 521, 533, 536, 544, 549, 552, 562, 566, 569, 578, 580, 583, 596-597, 599, 614, 631, 640, 647, 664, 668, 680, 683, 700, 701, 707, 714, 718, 733, 740, 742, 751, 755, 759-760, 768, 788, 795, 806, 813, 820, 826, 847, 856, 861, 870, 886, 891, 900, 905, 916, 929, 931, 946, 951, 962, 968, 979, 993, 995, 1010, 1012, 1027, 1029, 1033, 1044, 1047, 1059, 1078, 1082, 1092, 1097, 1121, 1125, 1142, 1153, 1156, 1161, 1171, 1175, 1185, 1187, 1192, 1205, 1207, 1213, 1215, 1224, 1228, 1230, 1232, 1242, 1246, 1257, 1260, 1273, 1276, 1289, 1291, 1306, 1310, 1322, 1335, 1348, 1360, 1374, 1387, 1394, 1398-1399, 1405, 1410, 1412-1413, 1419, 1423-1424,1431, 1437, 1440, 1448, 1452, 1455, 1461, 1464, 1484, 1487, 1494, 1496, 1502, 1506, 1511, 1514, 1519, 1521, 1530, 1534, 1543, 1555, 1557, 1559, 1568, 1570, 1573, 1579, 1588, 1591, 1597, 1609, 1612, 1621, 1633, 1638, 1645, 1655, 1659, 1665, 1667, 1675, 1677, 1686, 1702, 1713, 1723, 1727, 1734, 1737, 1746, 1748, 1762, 1769, 1773, 1780, 1785, 1792, 1796, 1798, 1799, 1809, 1805, 1817, 1826, 1830, 1837, 1839, 1847, 1856.
est
  – műsoros, EIT 1268-a, 1284-a, 1300-b
  – vidám, Roda Roda, Rössler 590-b
Esterházy
  – Jánosné Mikó Júlia ld. Mikó Júlia Esterházy Jánosné
  – Kálmán 149, 161-b, 574-b, 1722-a
  – – anekdota 1833
  – – beszéd, ünnepi, március 15. 150
  – – EIT, új tag 783-a
  – – előadás, EIT 1280
Északi Sark
  – Cook, James 326-f
  – Peary, Robert Edwin 326-f
Eszterházy Kálmán ld. Esterházy Kálmán
esztéta, Gyulai Pál, Borbély Ferenc 1510-a
Euripides 27, 43
  – antik drámaciklus 1799, 1802-a
  – – Csengeri János 1788-a
Európa, népszámlálás 697-f
évadvég, színházi 676-a, 1041
evangélikus szászok, Brassó (Braşov, R.), fekete templom 1459-c
evezősverseny, Hamburg-díj 282-g
évforduló
  – Erzsébet osztrák császárné, magyar királyné 326-b
  – születési
  – – Gaal József 1236-c
  – – Goldmark Károly, zeneszerző 599
  – – Kriza János 1044
  – – – Nagyajta (Aita-Mare, R.) 1105-a
  – – Liszt Ferenc 1169-c
  – – Szigligeti Ede 1834-a
  – – Vörösmarty Mihály 1236-b
évkönyv
  – EME 1853-a
  – Szent Imre Egyesület 830-b
ex libris, Kürthy György színész 48-a
export-import, Ausztria-Magyarország 1492-b
Eysler, Edmund, operett 898-d         F

-f.-y. ld. Kristóf György
Fábián Gábor-szobor, Arad (R.) 1422, 1433
Fabre, Émile, színdarab 609-b
Fajok Kongresszusa ld. kongresszusok
Fall Leo, operett 340-c, 881-b, 958-d
Faragó Ödön 1471
  – színdarab 748
Farkas
  – Imre
  – – operett 373-c, 881-b
  – – vers megzenésítés 1725
  – Ödön 529
  – – nekrológ 1540-a, 1543
  – – Zenekonzervatórium 1673-b
  – – – növendékek 610
  – Sándor, pap, Fejér 309-d
Farnos Dezső
  – EIT
  – – felolvasás 452-b
  – – új tag 783-a, 788
Fáy Szeréna, S. 709-a
Fehér Gerő 1621
fejedelem ld. Árpád fejedelem
Fejér Lipót, kinevezés, Budapest, egyetem 1008-f
Fejér (R.), pap, Farkas Sándor 309-d
Fekete Gábor, Erdély, magyar föld 1709-c
  – indítvány, lakásbérek, tisztviselők 1527
  – kitüntetés, valóságos belső titkos tanácsos 1431
Fekete-Nagy Béla 1837
  – színdarab 373-b
fekete templom, evangélikus, szászoké, Brassó (Braşov, R.) 1459-c
felavatás, Nyári Színkör 727
Feld Olga 959-a
Felibrek, Provencal ld. Felibrige
Felibrige, irodalmi kör, Font-Segugno (Ol.) 1082, 1097, 1089-a
  – Széplaki János 1089-b
felolvasás
  – Catt, Chapman, feminizmus ellen 161-h
  – Farnos Dezső, EIT 452-b
  – Harden, Max 105-g
felolvasó ülés ld. EIT, felolvasó ülés
félreismert zsenik, Franciaország 644-e
Felsősófalva (Ocna-de-Sus, Fr.), tűzvész 592-b
Felszeghy
  – Béla, fordítás 1069, 1124, 1783
  – Dezső
  – – anekdota 1282
  – – fordítás 211, 232
  – – kritika 1202-a
  – – színdarab 408-b, 555-a
  – – versek 596
  – Dezsőné, nekr. 1527-a
Felszeghy
  – Ferenc 1597
felügyelet, rendőri, mozi 1472-a
Felvidéki Magyar Kultúr-Egyesület ld. egyesületek
feminizmus
  – Chappmann, Catt, felolvasás, feminizmus ellen 161-h
  – Wirker István, tanulmány 1559
Fényes László, elbeszélés 1629-c
fénykép, Fráter Loránd 108
  – népdalénekes 119-b
Ferdinánd, bolgár király 944-a
Ferencrendiek temploma, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.)
  – orgona-hangverseny
  – – Járossy Béla 610
  – – Járossy Dezső, karnagy 391-c
  – – Vikol Rózsi, énekesnő 391-c
Ferencz József
  – Iparmúzeum, kiállítás, Flórián Áron 1203-c
  – osztrák császár, m. kir. 700-701
  – püspök, unitárius 298
  – – új EIT tag 326-d
  – rend, lovagkereszt, kitüntetés, Szentgyörgyi István 1236-a
Ferenczi
  – Béla, regény 1167-a
  – Kálmán, Árkosi, elbeszélések 1148-a
  – Zoltán, Petőfi-könyvtár 1089-a
férjhezmenés divatja 1607-d
festmény, Ács Ferenc 1196, 1203-d
festőiskola, Csoma Ilona 105-j, 415, 435, 496, 528, 543
festőművész
  – Ács Ferenc, impresszionista 309-e
  – Iványi-Grünwald Béla, kiállítás, Művészház 649
  – Kónyay Elemér, kiállítás, Művészház 649
  – Neogrády Antal, kiállítás 526-e
  – Rózsa Miklós, kiállítás, Művészház, Budapest 649
  – Székely Bertalan, kiállítás, Budapest 914-d
  – Teleki Géza, kiállítás, Művészház 649
Feszl Géza, nekr. 75-e
ff. 214-e
fiatalítás, Ilja Mecsnikov 1407-c
Fikri, Garbisz, könyvkereskedő 861
finn népdalok, Halász Ignác, Zolnai Gyula 818-c
fizetési felszólítás, EL ld. Erdélyi Lapok, fizetési felszólítás
fizikai Nobel-díj (1909)
  – Braun, Ferdinand 433-b
  – Marconi, Guglielmo 433-b
Flers és Caillavet, színdarab 881-d, 1219-b, 1628-b
Flóris Áron, kiállítás, Ferencz József Iparmúzeum 1213-e
Fogazzaro, Antonio, nekr. 944-e
folyóiratok
  – 'Alkoholizmus Ellen' 1630-b
  – 'Bohémia', Longi A. István 242-c
  – család', A., Ruttkay György 147-e
  – 'Élet', Szent Imre Kollégium 228-f
  – 'Erdélyi Bakter', Szuchán Elemér 187-h
  – 'Erdélyi Közgazdasági Lapok', Szádeczky Lajos 1721-b
  – Idő', Az., Ráskai Ferenc 147-e
  – 'Irodalmi Börze', Debrecen 488-c
  – 'Irodalomtörténet' 1526-a, 1803-b
  – 'Izé' 392-d
  – 'Keresztény Magvető' 925-c
  – 'Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából' 762-a
  – 'Nagyasszonyunk' 523-c
  –
'Matin', Ozakin asszony cikke 728-f
  –
'Nyugat', Szász Zoltán, Petőfi 1450-a
  – 'Prométheus', csillagászati 526-f
  – 'Színház és Sport', Kiss Menyhért, ifj. 46-g
  – 'Színházi Újság', Harsányi Zsolt, Incze Sándor 89-h
  –
'Színjáték', Bárdos Artur 589-b
  – vidéki folyóiratok 1623
Font-Segugno (Ol.), Felibrige, irodalmi kör 1082, 1089-a, 1097
  –
Széplaki János 1089-b
fordítás (fordító)
  – Bokor Lajos 894
  – Brán Lőrinc 780
  – Cassone, Giuseppe 710-b
  – Csengeri János 80, 119-c, 248, 319, 923, 935, 971, 985, 997, 1016, 1788-a
  – Csüri Bálint 720
  – Durus, Gabriel 999
  – Felszeghy
  – – Béla 1783
  – – Dezső 211, 232
  – G. D. 758
  – Gálffy Sándorné 876, 895
  – Hegedűs István 299, 582
  – Kendeffy Katinka 407, 428, 606, 620, 637, 1365, 1376, 1390
  – Kiss Ernő 1727, 1737, 1748, 1762, 1773, 1785, 1798, 1809
  – K-n. 100
  – Komáromy Andor 198
  – Kovács György 448
  – Latzkóczy Mihály 119-c
  – Ligeti Ernő 447
  – Makó Lajos 432
  – Mina János 999, 1124, 1806
  – Orbók Attila 334, 427
  – Pálfi Márton 10
  – Papp József, Cs. 313, 346, 463, 549, 740, 747-b, 1308
  – Puskás Endre 1845-a
  – Reményik Sándor 1613
  – Révai Károly 780
  – Rozsnyai Kálmán 1181-a
  – Sebestyén Károly 1753
  – Sybilla 467, 568
  – Szamosmenti 54, 230
  – Sztripszky Hiador 39
  – Träger Ernő 1806
  – Vaska Margit 1051
  – Vincze Frigyes 58
  – W. A. 1032
  – Zsoldos Benő 388-b
Forel Ágost, orvos 541-d
forradalom
  – Oroszország, éhség 668
  – természettudományok 695-a
főgimnázium ld. unitárius főgimnázium
főiskola, München (No.), léghajózás doktorai 161-g
főispán, Lázár István 1665
föld, magyar, Erdély, Fekete Gábor, Király Aladár 1709
  – megmentése 1607-c
Földes Imre, színdarab 176-c, 327-a, 471, 926-a
Földesy Arnold gordonkaművész ld. hangverseny
földgáz, Kissármás (Sărmăşelu, R.) 944-d
földrengés, Messina (Ol.) 256-i
  – segélyakció, Kecskemét, Csík-m., Háromszék-m. 1076-a
  – segítségnyújtás 135-g
főparancsnok, honvéd-, Marenzi Ferenc 1856
Förstner Tivadar 1645
főszolgabíró, Kolozs vármegye, Hankó Veres Károly 270-a
francia
  – bohózat (Osztrigás Mici) 1118-a
  – népszámlálás 960-c
  – repülő, Andre Frei, Vas üzletember 661-h
  – Riviera, földrengés 256-i
  – törvényhozás, kancsuka 749-c
franciák
  – Puccini-kultusz 833-f
  – repülés 296-h
Franciaország
  – Alby, üveggyár 1653-c
  – asszonyok sztrájkja 1134-f
  – félreismert zsenik 644-e
  – vasutasok pragmatikája, Jean Dupuy 1551-d
Frank, Harris, Shakespeare 533-b
Frankfurt (No.), Rotschildok 1299
Fráter Loránd, fénykép 108
  – népdalénekes 119-b
Frei, Andre, francia repülő, Vas üzletember 661-h
freskók
  – Lohr Ferenc, minorita templom, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.) 133
  – Stein János, Szentpéter (Petreni, R.), templom 72
Frithjof-szimfónia, Hoffmann Henrik zeneszerző, hangverseny 509
futbal 1285
  – német-magyar válogatott 1301
fürdő, tanítóké, Szejke 1501-c
füstnélküli lőpor 214-h         G

Gaál
  – Gyula, EIT, alapító tag 492-a
  – József, születési évforduló 1236-c
Gabányi Árpád 1268-b
Gábor Andor, színdarab 1682-b
Gajdács Pál 830-a
  – humoreszkek 1663-c
Gajzágó László, doktoravatás 1331-a
Gálfalvi
  – Nagy Lajos ld. Nagy Lajos, Gálfalvi
  – Réthi Lajos ld. Réthi Lajos
Gálffy Sándorné, fordítás 876, 895
Galilei, Galileo, messzelátó 326-e
Galsai Kovách Ernő, naplótöredék, Arad (R.) ostroma 1248
Gámán János 214-a
Garai-utca, átkeresztelés 1492-a
Garibaldi 578-586
  – emlékbeszéd, Türr István 585
  – emlékünnepség, EIT, meghívó 593
  – himnusz 582
  – – szöveg: Luigi, Mecantini, zene: A. Olivieri, ford. Hegedűs IstvánLuigi 582
Garibaldiné (Anita Garibaldi) 578, 584
garibaldisták 1308
  – magyar légió 586, 604
  – Puskás Lajos, visszaemlékezés 592-c
  – Tüköry Lajos, temetés 1329
Garvay Andor, színdarab 912-a, 1741-a
Gavault, Paul, színdarab 573-a
Gáspár Imre, nekr. 735
Géczy István, színdarab 556-a, 709-b
Gedeon Pistike, táncosnő 1796
Gegus Dániel, bűnügyek 1754-c
Geiger Albert, nekr. 900
Genova, Franco Leone, dalmű 526-d
Gidófalvi István 1686
  – magyar pap és tanító kötelességei 1672-a
gimnázium
  – Belényes (Beiuş, R.) 1428
  – – latin érettségi, vita 629-h
  – munkásgimnázium 833-e
  – Nagyszalonta (Salonta, R.) 406
Godovszky Lipót zongoraművész, hangverseny, Kolozsvári Zenetársaság 882
Goethe, Johann Wolfgang v., aforizmák 482, 623
Goga, Octavian, nemzetiségi kérdés 927-c
Goldmark Károly, zeneszerző, születési évforduló 599
  – hangverseny 591
  – opera 1182-d
Gombos Ferenc, nyomdász, szerkesztő 853
gordonkaművész, Kolozsvári Zenetársaság, hangverseny
  – Casals, Pablo 1220-c
  – Földesy Arnold 1836-d
  – Klengel Gyula 540-a
  – Lier, Jack von 852-a
Góth-házaspár, vendégszereplés 1006-b
Góthné Kertész Ella ld. Góth-házaspár
Gounod, Charles François, zeneszerző, opera 926-b
Gödri Ferenc, Sepsiszentgyörgy (Sfintu Cheorghe, R.) 1655, 1699-c
Gömöri Jenő, Modern Könyvtár 1491-a
Gönczy Mór, zongoraművész ld. hangverseny
görög-keleti magyar püspökség 1642-c
Görögország, útirajzok, Kuun Géza, Kemény Vilma 1789-a
Graf Jakab 97
Grillparzer, Franz, színdarab, Hettyey Aranka 976-b
Guillemaud, Pierre, színdarab 990-d
Guiraud, Pierre, színdarab, Tolsztoj, L. N. 817-c
gúnyolás, Ady Endre 697-g
Gusztáv Adolf Egyesület ld. egyesületek
Guthi Soma, színdarab 817-a, 1219-d         Gy

Gyagyovszky Emil, versek 202-h
Gyallay Domokos, regény 558-b
Gyalui Farkas 1092
  – Barcsai Domokos-adomák 1752
  – emlékirat Wesselényi Miklósról 364
  – Garibaldi 583
  – kinevezés, igazgatói, Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.) 991-d
  – Petőfi Társaság, tagválasztás 1684-c
Gyarmathy Zsigáné Hory Etelka ld. Hory Etelka
Gyergyószentmiklós (Gheorghe, R.)
  – 'Alkoholizmus Ellen', folyóirat 1630-c
  – Bródy Sándor, színdarab-betiltás 242-d
gyermek
  – adomák ld. adoma
  – életmód 147-g
  – nap, gyűjtés 611-e, 1343-b
  – nevelés, Japán 728-f
  – pályaválasztás 644-c
  – szereplők, opera, Olaszország 1355-d
  – védelem, előadás, Prohászka Ottokár 541-b
gyilkos
  – Jáger Mari 256-k
  – Steinhelné 105-h
gyilkosság, hamis tanú, Thawt Engline 282-h
gyógyszerész, Nyiredy Géza, ünneplés 960-a
Gyóni Géza, versek 147-l, 187-b, 866, 957-b
gyorsíró, Zahlenákné 411-d
Győr (M.), új folyóirat, 'Nagyasszonyunk' 523-c
Györgyfalvy Miklós, építész, Bécs (Wien, Aust.) 629-e
Gyújtó Izabella, Fanghné, jellemzés 856
  – elbeszélések 538-a
gyújtóadó 1134-e
Gyulafehérvár (Alba Iulia, R.)
  – Batthyány Intézet, kiállítás 1612
  – EME-vándorgyűlés 1586-a, 1595-b
Gyulai
  – Farkas, színdarab 161-e
  – Pál, esztéta 1510-a
Kemény Zsigmond 742
  – kritika 392-c
  – márciusi napok 378
  – nekr. 376
  – Petőfiről 161-d
  – színművészet 1506, 1514
  – temetés 392-a
gyűjtés
  – emléktábla, síremlék, Benkő József, EIT, EME 1664-b
  – gyermeknap 611-e, 1343-b
  – iskolára, szászok, Brassó (Braşov, R.) 1565-e
  – ld. még: előfizetés gyűjtés
gyűlés
  – EIT, zártkörű 1151-a
  – EM, Képzőművészeti Szakosztály 214-e         H

hagyaték
  – Reviczky Gyula 411-b
  – Türr István 326-c
Hainemann Sándor, kamaraénekes ld. hangverseny
hajtóvadászat, udvari, baleset 677-d
Halász Ignác, finn népdalok, Zolnai Gyula 818-c
Halbe Miksa, színdarab 489-a
Haller Károly, Hilibi, nekr. 914-a
Hallermund, aforizmák 464
Halley, Edmond 492-c
  – üstökös 526-f
  – – Mayer Vilmos 492-c
halottak napja, emlékezés 1619-a
  – Kozma Béla 803
Hamburg-díj, evezősverseny 282-g
hamis tanú, gyilkosság, Thawt Engline 282-h
hamvak
  – aradi vértanúk 1699-d
  – Dante, Alighieri 302
  – Karácson Imre, Konstantinápoly (Tr.) 1008-b
  – Kolozsvári Sándor, amerikai magyar, Házsongárdi temető 1509-d
Hangay
  – Oktáv, világutazó 1440
  – Sándor 1343-a
  – – elbeszélések 1805
  – – versek 202-h, 1353-b, 1406-a, 1663-b, 1805
  – – – Kemény Gábor bírálata 1417-b
  – – – Pintér Jenő 1395-a
hangverseny
  – Alpár Irén, zongoraművész 525-b
  – Bakchaus Vilmos, zongoraművész 410-b
  – Bródy Miklós, karmester EIT 1768-b, 1790-b, 1804, 1814-d, 1846-b, 1860-c
  – Brüsszeli Vonósnégyes 410-a, 1237
  – Casals, Pablo, gordonkaművész 1220-c
  – Járossy Dezső, karnagy, orgona, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.)
  – – Ferencrendiek temploma 391-c
  – Goldmark Károly 591
  – Gönczy Mór zongoraművész 495
  – Hainemann Sándor kamaraénekes 391-b
  – Hoffmann, Henrik zeneszerző, Frithjof-szimfónia 509
  – Isaye Jenő, hegedűművész 495, 525-a
  – Járossy
  – – Béla, orgonaművész 610
  – – Dezső, karnagy
  – – – Ferencrendiek temploma, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.) 391-c
  – jótékonysági, Zenekonzervatórium 628
  – Klengel Gyula, gordonkaművész 540-a
  – Kolozsvári Jótékony Nőegylet 391-a
  – Kolozsvári Zenetársaság 1814-a
  – – Dubel, Yvonne, énekesnő 852-a
  – – Földessy Arnold, gordonkaművész 1836-d
  – – Godovszky Lipót, zongoraművész 882
  – – Hainemann Sándor, kamaraénekes 1743-a
  – – Lier, Jack von, gordonkaművész 852-a
  – – Raekillio, Dagmar, énekesnő 1220-b
  – – Sauer Emil, zongoraművész 410-c
  – – Tanítók Leányotthona 1635
  – – Temesváry János, hegedűművész 472-a
  – – vakok, Nemzeti Színház 913
  – – Vikol Rózsi, énekesnő, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.)
  – – – Ferencrendiek temploma 391-c
  – – Zenekonzervatórium 540-b, 832
  – – – Liszt-emlékünnep 1220-a
  – – – növendékek 852-b, 959-b, 1007
Hankó Veres Károly, főszolgabíró, Kolozs vármegye 270-a
hanyatlás kora, elbeszélő költészet, Bobory Zoltán 1672-c
Haraszty Lajos, versek 1491-b
Harden, Max, felolvasás 105-g
Háromszék m., földrengés, segélyakció 1076-a
Harris Frank, Shakespeare-életrajz 583-b
Harsányi Zsolt, új folyóirat, 'Színházi Újság' 89-h
hatás, nevelő, utazás 854-c
Hattersheim (No., Hessen), Kessler polgármester, pletykázás 764-d
Hauptmann, Gerhard, író, Nobel-díjas, Agnetendorf (No.) 1664-d
  – dráma 338-c, 373-a
házasodás, angol közvéleménykutatás 977-d
házassági szerződés (EÁ) 242-h
házasságszédelgés, Berlin (No.) 202-j
Házsongárdi temető
  – Kolozsvári Sándor, amerikai magyar hamvai 1509-d
háztájnézés 629-f
Háztűznéző Társaság, Kansas city (EÁ) 914-c
Hebbel, Friedrich, aforizma 607
hegedűművész
  – Hubay Jenő, művészi jubileum 1619-b
  – Isaye Jenő, hangverseny 495, 525-a
  – Temesváry János, hangverseny 427-a
Hegedűs
  – Gyula, karcolatok 1395-c
  – – vendégszereplés 990-c
  – István, egyetemi tanár 1027
  – – fordítás 299
  – – Garibaldi-himnusz 582
Heinrich
  – Gusztáv, Vojnich-díj 1824-b
  – szappangyár 1387
Hellebrandt Árpád
  – Toldy Ferenchez írt Kriza-levelek 1618-b
Heltai Jenő, színdarab 14-d, 556-a
Henrik herceg (német), Budapesten 256-j
hercegnő, Toselliné, munkavállalás, masamód 161-i
Herczeg Ferenc
  – regény 801-a
  – színdarab 147-b, 1327, 1339, 1539-a
  – Vojnich-díj 1768-a
Heredia, Jose Maria, francia költő 1464
hetilap, EL 1253-b
Hettyei Aranka, színdarab, Franz Grillparzer 976-b
Hídvégi Ernő, elszerződés 240
Hilibi Haller Károly ld. Haller Károly, Hilibi
himnusz, Garibaldi-,
  – szöveg: Luigi Mecantini, zene: A. Olivieri, ford. Hegedűs István 582
hírdetés
  – állás ld. álláshírdetés
  – könyvajánlat 767
hírlapok, utcai árúsítás, rikkancs-rendelet 1527-b
Hirschler József, prelátus-kanonok 1121
hitel, Arad (R.), szabómesterek 309-g
hitvitázó dráma ld. dráma, hitvitázó
Hobbs Shrubsole, William ld. Shrubsole, William Hobbs
hódítás, női, London 176-g
Hoensbroeck, Paul, jezsuita 338-d
Hoffmann Henrik zeneszerző, Frithjof-szimfónia, hangverseny 509
"holnaposok" 46-c
  – Ady Endre
  – Babits Mihály
  – Balázs Béla
  – Dutka Ákos
  – Emőd Tamás
  – Juhász Gyula
  – Miklós Jutka
honorárium, szerzői (EÁ) 1733-g
honvéd-menház, zendülés, 48-as honvédek 187-i
honvéd főparancsnok, Marenzi Ferenc 1856
honvédtisztek, 48-as, kivégzés 159, 176-i
  – Sándor László, Tamássy őrnagy
Hory Béla, költő 436
Hory Etelka Gyarmathy Zsigáné, író 1215, 1232
  – előfizetés-gyűjtés, könyvére, Persián Kálmán 1201-b
  – emlékezés 611-c, 614
  – nekr. 574-a
Horváth
  – Ákos, versek 470-b, 555-a, 1712
  – István, ford. Garibaldi-himnusz 582
  – Kálmán, Petrichevich ld. Petrichevich-Horváth Kálmán
  – Mihály 380
hőség 1090-a
Hubay Jenő hegedűművész, művészi jubileum 1619-b
humanizmus, enyhe ítéletek 728-h
humoreszkek, Gajdács Pál 1663-c
Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat
  – közgyűlés 46-h
  – megalakulás 75-g
húsvét
  – béke 187-g
  – emlékezés 1846-a
'Huszadik Század', cikk, írói becsület 1369-b
Huszár Károly-anekdota, Kovács Dezső 1341         I

Ibsen, Henrik, színdarab 1834-a
idegszanatóriumok, visszaélések 282-h
idézet, Apponyi Albert 571
'Az Idő', új folyóirat 147-e
Idus, versek 1131-a
ifjúsági tornaverseny 1269-b
igazgatói kinevezés, Gyalui Farkas
  – Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.) 991-d
Illés Aladár, Edvi ld. Edvi Illés Aladár
Illyefalvi Judit és Zrínyi Miklós, regény 1065
import-export, Ausztria-Magyarország 1492-b
impresszionista festő, Ács Ferenc 309-e
Incze Sándor, új folyóirat, 'Színházi Újság' 89-h
indítvány, Fekete Gábor, tisztviselők lakásbére 1527-c
Innocent Meta, elbeszélés 925-a
intézmények ld. egyesületek
ipar, magyar, magyar színműírás, összehasonlítás 627
Iparmúzeum ld. Ferencz József Iparmúzeum
iparosnevelés 309-c
iparvédelem 1450-b
  – kivándorlás 1024-e
  – Magyar Védő-Egyesület 677-c
  – Mérnök- és Építész-Egyesület, Arad (R.) 541-e
  – székely műipar 411-a
'Irodalmi Börze', új folyóirat, Debrecen 488-c
irodalmi
  – kör, Felibrige, Font-Segugno (Ol.) 192, 1089-a, 1097
  – Nobel-díj (1909), Selma Lagerlöf 433-b
  – nyelv, mai magyar 927-b
  – pályadíj, Kovács Sámuel-, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.) 574
  – vitaülések, Egyetemi Kör, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.) 1355-c
irodalom
elbeszélés 3-4, 22, 24-25, 37, 39, 41-42, 52, 56-58, 66, 68, 80-71, 82, 85, 95-96, 99, 100, 103, 110, 117-118, 124, 126, 134, 145-146, 151, 154, 156, 160, 167, 182-183, 185, 191, 193, 195, 200, 205, 208, 212, 219-221, 226, 231, 233-234, 236, 241, 249, 252, 254, 259-260, 268, 273, 274, 277, 288-289, 292, 295, 305, 315, 318, 330, 332, 334, 347, 364, 383, 402, 405-407, 418, 420, 422, 424, 428, 441, 444, 446, 449, 460, 462-463, 467-468, 479, 484, 4887, 503, 505, 507, 515, 518-519, 521-522, 531, 535, 537, 547, 551, 554, 568, 570, 587, 601, 606, 608, 616, 618, 620, 622, 634, 637, 641, 651, 656, 658, 666-667, 671-672, 674, 685, 688, 694, 703, 705, 708, 716, 721, 723-724, 737, 744-745, 757, 772, 774-775, 779, 790, 798-800, 810-812, 815, 822, 827, 829, 842, 845, 849, 858, 864-865, 872, 876-877, 893, 895-896, 902, 907, 910-911, 919, 921, 924, 933, 938, 941, 949, 954, 956, 966, 970, 973, 981, 983, 986, 989, 1000, 1003-1004, 1017, 1019, 1021, 1031, 1035, 1037, 1039, 1049, 1051, 1053-1054, 1062, 1072, 1080, 1085, 1088, 1094, 1100, 1103, 1110, 1112, 1116, 1123, 1127, 1130, 1140, 1144, 1147, 1159, 1163, 1165, 1173, 1177, 1179, 1180, 1190, 1195, 1200, 1209, 1217, 1226, 1233, 1234, 1245, 1249, 1258, 1262, 1264, 1278, 1281, 1293, 1295, 1297, 1309, 1311, 1324, 1328, 1336, 1340, 1350, 1351, 1326, 1365, 1366, 1376-1377, 1379, 1388, 1390-1391, 1401-1402, 1414, 1425, 1435, 1442, 1443, 1445, 1354, 1457, 1467, 1475, 1479, 1486, 1489, 1497, 1488, 1505, 1507, 1513, 1515, 1523-1524, 1533, 1537, 1545, 1549, 1560, 1562, 1572, 1574, 1582-1583, 1590, 1592, 1600, 1603, 1613, 1615, 1625-1626, 1635, 1647-1648, 1650, 1657, 1660, 1668, 1670, 1678, 1680, 1690, 1692-1693, 1695, 1696, 1704, 1715, 1718, 1729-1730, 1736, 1739, 1751, 1759, 1761, 1764, 1771, 1775, 1782-1783, 1786, 1794-1795, 1800, 1807, 1811, 1818-1819, 1821, 1828, 1832, 1842-1843, 1849, 1851, 1858
irodalom, oszmán, Vincze Frigyes 1449
'Irodalomtörténet' 1266-c, 1629-b, 1767-b
  – Pintér Jenő 1526-a, 1803-b
írói
  – becsület, 'Huszadik Század', cikk 1369-b
  – jubileum
  – – Berczik Árpád, színmű 1847
  – – Csengey Gusztáv, Eperjes (Prešov, Szlo.) 1595-a
  – – Mikszáth Kálmán, EIT 611-b
  – – Révai Károly 1348
írók
  – legolvasottabb 1090-c
  – – Benedek Elek, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán
  – népszerűsége, Brown, amerikai irodalomtörténész 1119-c
Isaac Emil, versek 321
Isaye Jenő, hegedűművész, hangverseny 495, 525-a
iskola
  – gyűjtés, szászok, Brassó (Braşov, R.) 1565-e
  – jó modor, Islington Johnson 1778-a
  – London, női hódításé 176-g
  – színi-, megnyitás 868-f
iskolán kívüli nevelés 1105-c
ismertetések (ism.)
  – Adam, Julia 430-a
  – Ady Endre 279
  – Babits Mihály 279
  – Balázs K. József 1167-b
  – Bányai-Rácz Sándor 726-a
  – Bayer József (szerk.) 626-a, 897-a, 1022-b
  – Biás István, ifj. 675-a
  – Bíró
  – – Lajos 279
  – – Vencel 1438-b
  – Bobory Zoltán 1672-c
  – Boccaccio, Giovanni 463
  – Bodor Aladár 555-a
  – Bródy Miksa 1606-a
  – Castelli, Giuseppe 206
  – Csikvári Jákó (szerk.) 1526-c
  – Csekme Ferenc 781, 1056-a, 1181-d
  – Csergő Hugó 488-b
  – Csomor Lajos 1427-c
  – Csulak Lajos 1000
  – Csüri Bálint 816-c
  – Dapsy Gizella 816-a
  – Deák Albert 1587-a
  – Dercsényi Etelka 1104-b
  – Eminescu, Mihail 780
  – Felszeghy Dezső 408-b, 555-a
  – Felvinczi Takács Zoltán 642-a
  – Fényes László 1629-c
  – Ferenczi
  – – Béla 1167-a
  – – Kálmán, Árkosi 1148-a
  – – Zoltán 1089-a
  – Földes Imre 470-b
  – France, Anatole 306
  – Gajdács Pál 830-a, 1663-c
  – Gegus Dániel 1754-c
  – Gellért Oszkár 296-c
  – Gidófalvy István 1672-a
  – Gömöri Jenő 1491-a
  – Gyarmathy Zsigáné ld. Hory Etelka Gyarmathy Zsigáné
  – Gyóni Géza 866, 957-b
  – György Lajos 1065
  – Gyújtó Izabella, Fanghné 538-a
  – Hangay Sándor 1353-b, 1395-a, 1406-a, 1417, 1663-b, 1805, 1835
  – Haraszty Lajos 1491-b
  – Harris, Frank 538-d
  – Hauptmann, Gerhard 321, 338-c
  – Hegedűs Gyula 1395-c
  – Hellebrandt Árpád (kiadó) 1618-b
  – Herczeg Ferenc 801-a
  – Hoensbroeck, Paul 338-d
  – Horváth Ákos 555-a, 1712
  – Hory Etelka Gyarmathy Zsigáné 1201-b
  – Ibsen, Henrik 1845-a
  – Innocens Meta 925-a
  – Isac Emil 321
  – Jakab Ödön 430-c, 1700-a, 1803-a
  – Jánossy Béla, P. 1181-b
  – Jászai Mari 470-a
  – Jókai Mór 1251-b, 1314-b, 1353-c, 1395-b, 1564-a, 1618-c, 1663-d, 1754-b, 1813, 1853-c
  – Jörgné Draskóczy Ilma 816-a
  – Kaposi József 975-a
  – Kardos
  – – Albert 450-a
  – – Andor 430-b
  – Kárpáti
  – – Aurél 354-a
  – – Endre, ifj. 1481-b
  – Kelemen Lajos 675-a
  – Kelemenné ld. Zatuhureczky Berta, Kelemenné
  – Kemény
  – – Gábor 911-a, 1131-a, 1181-c, 1314-a
  – – Simon 296-c
  – Kiss
  – – Ernő 555-c, 897-b, 1526-b
  – – József 911-b
  – – Menyhért 228-e, 354-c, 450-b, 1218-b
  – Koller István 1201-a
  – Kolozsvári. 1235-a
  – Komjáthy Jenő 975-b
  – Kosztolanszky István 1853-b
  – Kosztolányi Dezső 450-a
  – Kovács Dezső 977-b
  – Kozma Andor 354-b, 388-a
  – Kristóf György 1131-b
  – Kriza János 1618-b
  – Krüzselyi Erzsike 1587-b
  – Kun Andor (szerk.) 1629-d
  – Lakatos László 1606-b
  – Le Bon, Gustav 695-a
  – Longi A. István 187-e
  – Mahn, Paul 523-b
  – Makkai Sándor 1438-a
  – Márki Sándor 555-b, 1005-b
  – Mátrai Ferenc Béla 270-f
  – Mezza Lajos 1700-b
  – Móricz
  – – Pál 1777
  – – Zsigmond 296-c, 470-b
  – Morselli, Ercole Luigi 256-f
  – Nagy Endre 1767-a
  – Orbók Attila 279
  – Oláh Gábor 1005-a
  – Papp József, Cs. 1663
  – Persián Kálmán 1022-a, 1672-b
  – – szerk. 1201-b
  – Petelei István 1251-a
  – Peterdi Andor 1427-a
  – Petrásits Lajos 1845-b
  – Pintér Jenő (szerk.) 1526-a, 1803-b
  – Portik Andor 1353-a
  – Pósta Béla (szerk.) 762-a
  – Pröhle Vilmos 747-a
  – Röttig Gusztáv (kiadó) 1618-d
  – Sándor József, P. 1117-a
  – Sárkány Lajos 1406-c
  – Schmidt Frigyes 1074-c
  – Schwarczel Adél 523-a
  – Sebők Zsigmond 957-a
  – Sipos Kamilló, L. 726-b
  – Somlyó Zoltán 572-a
  – Strindberg, August 306
  – Szaák Lujza 1074-b
  – Szabolcsi Lajos 589-a
  – Szádeczky
  – – Béla 572-b
  – – Lajos 1104-a
  – Szamosközi Tóth Sándor 1417-a
  – Szenes Béla 1683-a
  – Széplaki János 1089-b
  – Szini Gyula 1767-a
  – Szomaházy István 1606-a
  – Sztáray Irma 488-a
  – Tábori Kornél 1606-a, 1767-a
  – – szerk. 1629-d
  – Tarcsafalvi Albert 1218-a
  – Tóth Sándor, Szamosközi ld. Szamosközi Tóth Sándor
  – Ványolós Miklós 1117
  – Váradi Sándor 1618-a
  – Veress Endre 1266-a
  – Vincze Frigyes 1074-a, 1449
  – Wilde, Oscar 1181-a, 1783
  – Wirker István 1564-b
  – Zathureczky Berta, Kelemenné 880-a
  – Zboray Aladár 105-c
  – Zsoldos
  – – Benő 388-b
  – – László 408-a
Istók János, Petőfi-kép, Nagyszeben (Sibiu, R.) 1482-e
Istvánfi Jenő, vendégszereplés 389
Itáliáról, rektori beszéd, Szádeczky Lajos 1008-g
ítéletek, enyhe, humanizmus 728-h
Ivánfi Jenő, színész 431
  – vendégszereplés 943
Iványi-Grünwald Béla, kiállítás, Művészház, Budapest 649
'Izé', új folyóirat 392-d
Izgatás, tanítók 1119-b         J

Jacobi Viktor, operett 327-b-c
Jáger Mari, gyilkos 256-k
Jagow rendőrfőnök, Berlin (No.), kalapviselet, színházban 1119-d
Jahn, Friedrich Ludwig, német tornászat 1076-h
Jakab Ödön 512
  – aforizma 673
  – anekdota 1593, 1604, 1671, 1776
  – Beöthy Zsolt-anekdota 1731
  – elbeszélés 1700-a, 1803-a
  – színdarab 1788-b
  – versek 430-c
Jánossy Béla, P.
  – előfizetést gyűjt 60-k, 1181-b
  – versek 105-i, 119-e
Janovics Jenő 1527, 1408
  – antik drámaciklus 1528
  – drámatörténeti ciklus 1149-b, 1168-a, 1182-a, 1211, 1219-a, 1252
  – jubileum, színigazgatói 1267-a
Japán
  – gyermeknevelés 728-f
  – sajtó 1134-g
Jármay Béla, nekr. 1452
Járossy
  – Béla, orgonaművész, hangverseny 610
  – Dezső, karnagy, orgona-hangverseny, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.) 391-c
Jászai Mari, Nyíregyháza 1102
  – önéletrajz 470-a
  – vendégszereplés 1023-b
Jászay Mari ld. Jászai Mari
jegyadó ld. adó
jegyző
  – kleptomániás, Popeszku Aurél 282-i
  – kongresszus ld. kongresszusok
Jékey Aladár 92
jelenet, Peter Altenberg 427
jelentés
  – osztrák urakháza, közgazdasági bizottság 1459-b
  – titkári, EIT 1576
jellemzés, Fanghné Gyújtó Izabella 856
jezsuita
  – Hoenbroeck, Paul 338-d
  – Veress Endre, levelezés és iratok 1266-a
jó modor iskolája, Islington Johnson 1778-a
'Jogállam', folyóirat 1804-b
jogász, Lukáts Adolf, dékán 1555
jogászok, talárviselet 1472-b
jogtudomány
  – Bíró Vencel 1438-b
  – Deák Albert 1587-a
Johnson
  – és Wicheler, színdarab 851
  – Islington, jó modor iskolája 1778-a
Johnston, William, Davson ld. Davson-Johnston, William
Jókai Mór, író 524-b
  – legolvasottabb író 1090-c
  – sírhely 215
Jósika Gábor 1360
  – levelek Szádeczky Bélától 572-b
jótékonyság 558-e
  – bál, Kolozs vármegye 119-h, 135-d, 1008-e
  – hangverseny, Zenekonzervatórium 628
József főherceg, díszdoktor, Budapest, Műegyetem 282-j
jubileum
  – Berczik Árpád, színműírói 1847
  – Csengey Gusztáv, írói, Eperjes (Prešov, Szlo.) 1595-a
  – Dózsa Endre, szolgálati 1042-a
  – EME 374-d, 409-b
  – EMKE 1105-b, 1107, 1134-a
  – Hubay Jenő, hegedűművész 1619-b
  – Janovics Jenő, színigazgatói 1267-a
  – KEAC 1551-c
  – Kolozsmegyei Tankerületi Tanítóegyesület 1630-b
  – Mikszáth Kálmán, írói, EIT 611-b
  – 'Nyelvőr' 1266-b
  – Operaház, Budapest 280
  – Révai Károly, írói 1348
  – Szabolcska Mihály, papsága 135-c
  – Újházy Ede, színészi 854-e, 898-a
jubileumi plakett, EME 401, 413
Juhász Gyula, "holnaposok" 46-c
jutalom, életmentés 135-j         K

Kaas Ivor, nekr. 868-b
Kadelburg et comp., bohózat 539-b
Kainz, Joseph, Bécs (Wien, Austr.) 764-b
kalapdivat 728-g
kalaptű, nadrágszoknya, divat 119-e
kalapviselet, Jagow rendőrfőnök, Berlin (No.) 1119-d
Kaliczky Antal, színdarab 802-d
kalifaság, Oszmán-ház 1228
Kálmán Imre, operett 590-c
'Kalotaszeg', EL 1246
  – műfaragás 11
kamaraénekes, Hainemann Sándor, Hangverseny 391-b
  – Kolozsvári Zenetársaság 1743-a
kamarahangverseny
  – Zenekonzervatórium, növendékek 1007
kancsuka, francia törvényhozás 749-c
Kansas city (EÁ), Háztűznéző Társaság 914-c
Kanyaró Ferenc, nekr. 574-e
Kaposi József 1702
  – Dante-életrajz 975-a
  – – fordítók: Császár Ferenc, Bálint Gyula 718
Karácson Imre, hamvai, Konstantinápoly (Tr.) 1008-b
karácsony
  – ajándékozás 433-f
  – emlékezés 433-a, 1699-a
karácsonyi lapok, Budapest 868-g
karcolatok
  – Hegedűs Gyula 1395-c
  – Lakatos László 1606-b
Kardos
  – Albert, Petőfi Sándor 450-c
  – Andor, színdarab 430-b
karnagy, Járossy Dezső, orgona-hangverseny, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.) 391-c
Kárpáti
  – Aurél, versek 354
  – Endre, ifj., novellák 1481-b
kártyajátékosok 212-i
kastélyok, magyar 1534
Kasztner Janka, Lázárné 1171
Katona
  – József, Bánk bán 340-b, 409-b, 1202-a
  – Lajos, nekr. 710-c
katonák, magyar, Bosznia 89-e
Katonatisztek Takarékpénztára, osztrák példa 282-1
Kazinczy Ferenc 342, 1803-b
  – és id. Wesselényi Miklós 366
KEAC = Kolozsvári Egyetemi Athletikai Club
Kecskemét, földrengés, segélyakció 1076-a
Kelemen Lajos
  – Teleki-könyvtár, Marosvásárhely (Târgu Mureş, R.), Biás István 675-a
Kelemen Lajosné ld. Zathureczky Berta, Kelemenné
Kemál Namik ld. Namik Kemál
Kemény
  – Gábor
  – – bírálat, Hangay Sándor, versek 1417-b
  – – elbeszélés 1314-a
  – – előfizetés gyűjtés 1181-c
  – István, aforizma 403
  – Simon, versek 296-c
  – Vilma, Kuun Géza, útirajzok, Görögország (Gr.) 1789-a
  – Zsigmond
  – – és Gyulai Pál 742
  – – Társaság
  – – – közgyűlés 270-b
  – – – munkaprogram 223
kémiai Nobel-díj, Wilhelm Ostwald (1909) 433-b
Kendeffy Katinka, fordítás 407, 428, 606, 620, 637, 1365, 1376, 1390
Kenessey Béla 178
Kenyeres Balázs 1289
képviselő, Lex Violette, apacsok, Párizs (Paris, Fr.) 558-d
képzőművészet, kiállítás 89-g, 89-j, 101
kérdés, nemzetiségi, Octavian Goga 927-c
Kerekes Márton építőmesterhez írt Teleki Sándor levél 677-b
kereskedelem, közvetítő, drágaság 1183-d
Kereskedelmi Akadémia, Széplaki János 1494
'Keresztény Magvető', folyóirat 925-c
Kessler úr, Hattersheim (Hessen) polgármestere, pletykázás 764-d
Keszthely (M.), Kopornik-uradalom 105-f
KGE = Kolozsvári Gazdasági Egyesület
kiadó, Singer és Wolfner, Magyar Könyvtár 830-d
kiadóhivatal, új, EL 214-a
kiállítás
  – Ács Ferenc festőművész és tanítványai 1316-a
  – – Nemzeti Szalon, Budapest 1722-c
  – – Vármegyeház 1221-a
  – Bálint Benedek, Szentkatolnai, népművész 661-c
  – Batthyány-Intézet, Gyulafehérvár (Alba Iulia, R.) 1612
  – Csermely János, Vármegyeház 1221-a
  – Flóris Áron, Ferencz József Iparmúzeum 1203-e
  – képzőművészeti 89-g, 89-j, 101
  – Milano (Ol.) 411-c
  – Müller-Merész Gyula, Egyetemi Könyvtár 1221-b, 1238
  – – Művészház 649, 883-c
  – – – Iványi-Grünwald Béla, Kónyay Elemér, Rózsa Miklós, Teleki Géza
  – Nemzeti Szalon, Ács Ferenc 1722-c
  – Neogrády Antal, festőművész 526-e
  – Őszi Tárlat, EME, Pósta Béla 1684-b
  – Székely Bertalan, festőművész 914-d
kinevezés
  – Fejér Lipót, Budapest, egyetem 1008-f
  – Gyalui Farkas, igazgatói, Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.) 991-d
  – Márki Sándor, Budapest, egyetem 1008-f
Kipling, Rudyard, vers 75-c
Király Aladár, Erdély, magyar föld 1709-c
királyságok alakulása, demokrácia 749-e
Kisbán Miklós ld. Bánffy Miklós
Kisfaludy Károly, színdarab 1219-a
Kisfaludy-Társaság, Shakespeare-Tár 474-c
Kiss
  – Béla, Zilahi ld. Zilahi Kiss Béla
  – Ernő
  – – életrajz
  – – – Mikszáth Kálmán 555-c
  – – – Szemere Bertalan 1526-b
  – – emlékezés, október 6. 14-b
  – – fordítás 1727, 1737, 1748, 1762, 1773, 1785, 1789, 1809
  – – szerkesztőség, EL 452-a
  – – tanulmány, Shakespeare és Vörösmarty 897-b
  – – új EIT- tag 326-d, 328
  – József, versek 911-b
  – Menyhért, id.
  – – elbeszélések 228-e, 450-b
  – – novellák 354-c
  – – versek 1218-b
  – Menyhért, ifj., új folyóirat, 'Színház és Sport' 46-g
Kissármás (Sărmăşelu, R.), földgáz 944-d
Kistemaekers, Henri, színdarab 1354
kitüntetés(ek)
  – Bánffy Miklós, cs. kir. kamarási 960-a
  – Fekete Gábor, valóságos belső titkos tanácsos 1431
  – Magyar Tudományos Akadémia 1331-b
  – Márki Sándor, Róma, olasz társasági tagság 176-b
  – Pujesz Zsigmond, nemesség 960-a
  – Szentgyörgyi István, Ferencz József-rend lovagkeresztje 1236-a
kivándorlás, iparvédelem 1024-e
kivégzés, 48-as honvédtiszt, Sándor László és Tamásy őrnagy 159, 176-i
KJ., anekdota 1326
Klengel Gyula, gordonkaművész, hangverseny 540-a
kleptomániás, jegyző, Popeszku Aurél 282-i
K-n., fordítás 100
Knls. ld. Kelemen Lajos
Knoblauch, E., színdarab 1753
Kóbor Tamás, színdarab 1023-a
Kochler
  – Emil Theodor, orvosi Nobel-díj (1909) 433-b
  – Tivadar ld. Kochler, Emil Theodor
kolera, Oroszország 309-i, 749-d
kollégium, református, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.) táncestély 914-f
Koller István, Darwin és Nietzsche 1201-a
Kolozs vármegye ld. Kolozsvármegye
Kolozsmegyei Tankerületi Tanítóegyesület ld. egyesületek
Kolozsmonostor
(Cluj-Mănăştur, R.)
  – bencés apátság, Csomor Lajos 1427-c
Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.)
  – családi levéltárak, Kovács Sámuel-pályadíj 1253
  – dal- és zeneestély, unitárius főgimnázium 914-f
  – egyetem
  – – díszdoktor, II. Vilmos német császár 868-c
  – – menza 764-c
  – – rektor
  – – – Kosutány Ignác 1530
  – – – – beszéd 1565-d
  – – – Szádeczky Béla 1104-a
  – – – Szádeczky Gyula, beszéd 1565-d
  – – – Szádeczky Lajos, beszéd 818-b, 854-d, 1104-a
  – – – – Itáliáról 1008-g
  – – – Udránszky Zoltán, új 312
  – – tanévnyitás 764-a
  – – zászlóavatás 228-b-c
  – Egyetemi Kör ld. egyesületek
  – hangverseny
  – – Ferencrendiek temploma, orgona 610
  – – – Járossy Dezső karnagy, Vikol Rózsi énekesnő 391-c
  – – Raekillio Dagmar, finn énekesnő 1220-b
  – kollégium, református, táncestély 914-f
  – márciusi napok, Gyulai Pál 378
  – minorita templom, freskók, Lohr Ferenc 133
  – Nemzeti Színház, örökös tag, Apponyi Albert, Váradi Miklós 14-c
  – nyomdászok sztrájkja 105-a
Kolozsvári., versek 1235-a
Kolozsvári Sándor, amerikai magyar hamvai
  – Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.), Házsongárdi temető 1509-d
Kolozsvári Egyetemi Athletikai Club ld. egyesületek
Kolozsvári Gazdasági Egyesület ld. egyesületek
Kolozsvári Jótékony Nőegylet ld. egyesületek
Kolozsvári Zenetársaság ld. egyesületek
Kolozsvármegye
  – alapítvány 1860-a
  – bál
  – – jótékonysági 119-h, 135-d, 1008-e
  – – megyebál 899-b
  – főszolgabíró, Hankó Veres Károly 270-a
Kolozsvármegyei Takarékpénztár R.-T., EIT, alapító tag 1300-a
Komáromy Andor 820
  – fordítás 198
Komjáthy Jenő, versek 611-d, 975-b
  – Békekongresszus, Stockholm (Sv.) 728-d
  – Diákkongresszus ld. Országos ...
  – Fajok Kongresszusa, London (NBr.) 1076-e
  – Jegyzőkongresszus ld. Országos Jegyzőkongresszus
  – Közművelődési Kongresszus 1134-c
  – Méhészek Kongresszusa 1501-a
  – Országos
  – – Diákkongresszus, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.) 833-d
  – – Jegyzőkongresszus 1517-a
  – Orvoskongresszus, Budapest 309-b
  – Székely Kongresszus, Csík m. (R.) 1517-b
Kongresszusi Könyvtár, Washington (EÁ), Davson-Johnston, William 1076-f
Konrádi Dániel, előadás, EME 818-d
Konstantinápoly (Tr.), Karácson Imre hamvai 1008-b
konzervatórium ld. Kolozsvári Zenekonzervatórium
Kónyay Elemér, kiállítás, Művészház 649
Koós Mihály, miniszteri tanácsos 1713
Kopornoki-uradalom, Keszthely, Zalaegerszeg 105-f
koraérett gyerekek 242-g
Korbuly Bogdán, nekr. 1008-c
kórház
  – Bánffyhunyad (Huedin, R.) 1542, 1554
  – Mócs (Mociu, R.) 1542, 1554
kormányrendszer, parlamenti, Magyarország 1587-a
Korvin főhadnagy, Monaco, motoros verseny 256-h
Kós Károly 1485
Kossuth Lajos, aforizma 564
Kosutány Ignác, rektor 1530
  – rektori beszéd 1565-d
Kosztolanszky István, versek 1853-b
Kosztolányi Dezső, elbeszélések 450-a
Kótsi Patkó János, August Friedrich von Kotzebue 386
Kotzebue, August Friedrich von, Kótsi Patkó János 386
Kovách Ernő, Galsai ld. Galsai Kovách Ernő
Kovács
  – Dezső 1733-a
  – – anekdota 1250, 1265, 1282, 1298, 1313, 1341, 1352, 1367, 1380, 1393, 1404, 1415, 1436, 1458, 1470, 1480, 1490, 1500, 1508, 1516, 1538, 1550, 1584, 1698, 1812, 1852
  – – Balázs K. Józsefről 1525
  – – Beöthy Lászlóról 1341
  – – elbeszélés 977-b
  – – Huszár Károlyról 1341
  – – szerkesztőség, EL 452-a
  – – titkári jelentés, EIT 1239-a
  – – Zilahi-Kiss Béláról 1844
  – György, fordítás 448
  – Gyula, E.
  – – emlékezés 282-c
  – – nekr. 697-d
  – Gyuláné, E., Pataky Rózsa 282-f
  – Sámuel
  – – EME pályázat 960-d, 1836-e
  – – pályadíj
  – – – irodalmi 574-g
  – – – családi levéltárak, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.) 1253-c
Kozma
  – Andor, versek 354-b, 388-a
  – Béla, emlékezés, halottak napja 803
költemények, Petőfi Sándor ld. versek
költészet, elbeszélő, hanyatlás kora
  – Bobory Zoltán 1672-c
  – Tarcsafalvi Albert 1484
  – Tompa Mihály 165, 179
költők, újak 1268-e
könyv
  – ajánlás, EL 835
  – – hírdetés 767
  – – ismertetés ld. ism.
  – kereskedő, Garbisz Fikri 861
  – kiadás
  – – EIT 1218-a
  – – EL 408-b
  – – pornográfia 135-i
  – kiadó-Vállalat, EIT 1808, 1814-b
  – sorozat, Olcsó Jókai 1251-b, 1314-b, 1353-c, 1395-b, 1564-a, 1618-c, 1663-d, 1754-b, 1813, 1853
  – statisztika 818-h
körirat, Országos Orvos-Szövetség 242-i
körök ld. egyesületek ...
Körösi Csoma Sándor 517
  – – Asiatic Society of Bengal 526-a
Körösy László, aforizma 987
Kőszegi László, versek 228-g
köszönet részvétnyilvánításért, EIT-nek, Széll Kálmántól 868-a
köszöntés
  – Dózsa Endre 1042-a
  – Rákosi Jenő, EIT 1642-a
kötelesség
  – beszéd, Zichy János 629-g
  – magyar pap és tanító, Gidófalvi István 1672-a
Kővár, Persián Kálmán 1672-b
Kőváry László, anekdota 1719, 1740, 1822
  – Teleki Sándor-anekdota 1801
közegészségtan
  – Rigler Gusztáv, egyetemi tanár 1589
középiskola, reform 1076-b
közgyűlés
  – EIT 214-d, 228-a, 242-a, 256-d, 282-d, 309-a, 1203-b, 1222-b, 1551-b, 1565-b, 1673-a, 1824-a
  – – adoma 1151-d
  – – tagválasztó 1183-b
  – – tisztújító, meghívó 1642-e
  – EME 944-c, 960-b, 1253-c, 1846-d
  – EMKE 1619-c, 1653
  – – Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat ld. egyesületek
  – – Kemény Zsigmond Társaság ld. egyesületek
  – – Magyarországi Nőegyesületek Szövetsége ld. egyesületek
  – – Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum ... ld. folyóiratok
Közművelődési Kongresszus ld. kongresszusok
közvéleménykutatás, angol, házasodás 977-d
közvetítő kereskedelem, drágaság 1183-d
Krakkó (Krakow, L.) 242-f
Kristóf György, Dobrentei Gábor-levél Sipos Pálhoz 644-f
  – – Petőfi és Madách 1131-b
kritika
  – dícsérő, 'Az Est' 1501-d
  – Felszeghy Dezső 1202-a
  – Gyulai Pál 392-c
Kriza János 1045
  – arckép 1057-a
  – emlékezés 677-a, 1024-d
  – évforduló, születési 1044
  – – Nagyajta (Aita-Mare, R.) 1105-a
  – levelek Toldy Ferenchez, Hellebrandt Árpád 1618-b
Krüzselyi Erzsike, versek 1587-b
KTT = Kolozsmegyei Tankerületi Tanítóegyesület
Kultúra
  – Almanach, Röttig Gusztáv és Fia, Sopron 1618-d
  – szükségessége 526-c
kultúrház, Árpatak (Arpătac, R.), Astra 833-h
kultusz
  – Puccini-, franciák 833-f
  – Shakespeare, Magyarország 569
Kun Andor, Tábori Kornél, elbeszélés 1629-d
Kuncz
  – Elek 1374
  – Jenő, színdarab 46-d
Kuthy Sándor, versek 202-f
Kuun
  – Géza
  – – EMGE 1107
  – – útirajzok, Görögország, Kemény Vilma 1789-a
  – Gézáné, özv., Kemény Vilma ld. Kemény Vilma
  – Kocsárd, EMKE 1107
Kürthy György, színész, ex libris 48-a         L

L. Sipos Kamilló, közgazdaság (1840-es évek) 726-b
Labdarugó Klub ld. egyesületek
Lagerlöf, Selma, irodalmi Nobel-díj (1909) 433-b
Lakatos László, karcolatok 1606-b
lakbér
  – tisztviselők, Fekete Gábor indítványa 1527-c
  – uzsora 147-i
lakosság (kolozsvári) statisztika 1743-c
latin érettségi, gimnázium, vita 629-h
Latzkóczy Mihály, fordítás 119-c
"lázadás", leányiskola, Edinburgh (A.) 833-i
Lázár
  – Gyula, nekr. 1306
  – István, főispán 1665
  – Vilmos, aradi vértanú 1565-c
Lázárné Kasztner Janka ld. Kasztner Janka, Lázárné
Le Bon, Gustav könyvéről, Sipos Kamilló 695-a
leányanya, öngyilkosság 176-e
leányiskola, Edinburgh (A.), "lázadás" 833-i
leányok, Pályaválasztási Tanácsadó Iroda, Berlin (No.) 1482-c
lebontás, Nyári Színház 282-m
Lechner Károly 229
  – EIT, új tag 783-a
  – előadás 60-c
léghajós, Wilbur Wright 161-g
léghajózás doktorai, München (No.), főiskola 161-g
légió, magyar, garibaldisták 586
legolvasottabb írók 1090-c
  – Benedek Elek, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán
Lehár Ferenc, operett 489-b, 590-a, 831-b, 1617-a
"lélek-fényképezés", O'Donnel, orvos, Chicago (EÁ.) 1733-f
Lendvay Emil, bankember 1224
Lengyel Menyhért, színdarab 409-a, 755, 1284-c, 1566
Lengyelfalva (M.), Orbán-család, Persián Kálmán 1022-a
Leonardo da Vinci, aforizma 459
Leoncavallo, Ruggiero, opera 803
Leroux, színdarab 147-j
levél
  – Béldi Ákosnak 1824-c
  – Bölcsházy István 188
  – börtönlevelek, Oscar Wilde 759
  – Jósika Miklóshoz, Szádeczky Béla 572-b
  – Kriza-, Toldy Ferenchez, Hellebrandt Árpád 1618-b
  – Mikszáth Kálmán 574-c
  – Nagy Miklós 399
  – Teleki Sándor Kerekes Mártonhoz 677-b
levelesládák begyűjtése, ENM 270-c
levelezőlapok, EKE 661-g
levéltár(ak)
  – családi, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.), Kovács Sámuel-pályadíj 1253
  – EME
  – – Bánffy György 214-b
  – – Szentkereszthy-család 1509-c
Lex, Violette, apacsok, Páris (Fr.) 558-d
Lier, Jack von, gordonkaművész, hangverseny, Kolozsvári Zenetársaság 852-a
Ligeti Ernő, fordítás 447
Liliencron, Detlev v., nekr. 296-e
Lionardo ld. Leonardo da Vinci
Liptai Imre, színdarab 1682-b
Liszt Ferenc
  – emlékünnep, hangverseny, Zenekonzervatórium 1220-a
  – jubileum 1169-c
  – születési évforduló 1169-c
Locke, John, aforizma 545
Lóczy Lajos, beszéd, szászok 1565-e
Lohr Ferenc, freskók, minorita templom, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.) 133
London (A.)
  – Fajok Kongresszusa ld. kongresszusok
  – Lyons hoteligazgató, borravaló 833-g
  – női hódítás iskolája 176-g
  – orosz anarchisták 883-d
Longhi A. István ld. Longi A. István
Longi A. István
  – elbeszélések 187-e
  – új lap, 'Bohemia' 242-c
lopás, Szász József, diplomás 256-g
Losonczi báró Bánffy Ernő ld. Bánffy Ernő, Losonczi
Lovagrend ld. Udvariasság Lovagrend
Lovassy Andor 993
lóverseny 1369-c
Lőpor, füstnélküli 214-h
Lőrinczy György 89-d
lövöldözés, Budapest 32-h
Luka János, Caragiala ld. Caragiale, Luca Ion
Lukáts Adolf, jogász, dékán 1555
Lyons hoteligazgató, London (A.), borravaló 833-g
Lysl, Leconte de, tragédia, Budapest 1733-d         M

Madách Imre és
  – Petőfi Sándor, Kristóf György 1131-b
  – tragédia 1834-d
Madarász Viktor, emlékezés 854-b
Maeterlinck, Maurice, színdarab 451, 898-c
Magyar Állami Operaház, Budapest (M.)
  – jubileum 280
  – Székelyhidi Ferenc 356-a
Magyar Államvasutak ld. MÁV
magyar
  – föld, Erdély, Fekete Gábor, Király Aladár 1709-c
  – – megmentése 1607-c
  – Gyógyfürdő Rt. 629-i
  – hét, Magyar Védő Egyesület 1169-d
  – ipar, magyar színműírás, összehasonlítás 627
  – irodalmi nyelv, mai 927-b
  – Irodalomtörténeti Társaság ld. egyesületek
  – Iskola egyesület ld. egyesületek
  – kastélyok 1534
  – katonák, Bosznia (Bosnia, Serb.) 89-e
  – Könyvtár 957-a
  – – Singer és Wolfner 830-d
  – légió, garibaldisták 586
  – nyelvoktatás, oláh tanítók 1450-c
  – pap és tanító, kötelesség, Gidófalvi István 1672-a
  – püspökség, görög-keleti 1642-c
  – repülés 644-d
  – repülők, párbaj 433-e
  – Shakespeare-tár
  – – Bayer József 626-a, 897-a, 1022-b
  – – Kisfaludy Társaság 474-c, 626-a
  – Színház, Budapest, vígjáték 1315-a, 1342
  – Társadalomtudományi Egyesület ld. egyesületek
  – Tudományos Akadémia
  – – díjak 1369-c
  – – pályázatok, kitüntetések 1331-b
  – Védő Egyesület ld. egyesületek
magyargyalázás, Maniu Cassiu 574-h
magyarok, repülés 296-h
Magyarország
  – Ausztria, export-import 1492-b
  – Dante, Alighieri 515
  – futbal 1301
  – népszámlálás 697-f
  – Országház 1416-b
  – örmények 899-c
  – parlamenti kormányrendszer 1587-a
  – Shakespeare-kultusz 569
Magyarországi Nőegyletek Szövetsége ld. egyesületek
Magyarországi Testedző Egyesületek Szövetsége ld. egyesületek
magyarság, Erdély 1253-d
Mahn, Paul, elbeszélések 523-b
mai magyar irodalmi nyelv 927-b
Majláth
  – Gusztáv, EIT 243
  – – alapító tag 392-b, 492-a
  – – új tag 326-d, 328
  – Gusztáv Károly ld. Majláth Gusztáv
  – Györgyné, országbíróné 1322
Makkai Sándor, versek 1438-a
Makó Lajos, fordítás 432
Makrai Dénes 847, 868-d
Makray Dénes ld. Makrai Dénes
Mantegazza, Paolo
  – aforizma 502, 514
  – nekr. 725
Mantini, Luigi, Garibaldi-himnusz, szöveg 582
március 15.
  – emlékezés 161-b, 541-a, 1836-a
  – ünnepi beszéd, Esterházy Kálmán 150
márciusi napok, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.) 378
Marconi, Guglielmo, fizikai Nobel-díj (1909) 433-b
Marenzi Ferenc, honvéd főparancsnok 1856
Maresuke, Nogi ld. Nogi Maresuke
Márki Sándor 416
  – beszéd 228-b
  – életrajz
  – – Du Maine, Louis August de Bourbon 1005-b
  – – Rákóczi Ferenc, II., 555-b, 722
  – kinevezés, Budapest, egyetem 1008-f
  – kitüntetés, Róma, olasz társasági tagság 176-b
  – születésnap 1854-b
Márkus
  – Emilia, színésznő 958-b
  – – vendégszereplés 556-a
  – Emma ld. Márkus Emilia
Marosvásárhely (Târgu Mureş, R.), Teleki-könyvtár
  – Biás István, Kelemen Lajos 675-a
Martin Lajos, nekr. 282-b
Mártonffy Lajos, nekr. 105-b
Martos Ferenc, operett 327-b, 327-c
masamód hercegnő, Toselliné, munkavállalás 161-i
Matica-ünnepség 1517-c
"Matin", Ozakin asszony cikke 728-f
matiné, EIT 510-b, 526-b, 558-b, 991-e, 1008-a, 1024-a
Mátrai Ferenc Béla
  – elbeszélések 270-f
  – színdarab 1789-b
Matthew, James, színdarab 573-a
Mátyás-ábrázolás, Szivarkapapírgyár 644-g
Maughím, Somerset, színdarab 1732-a
MÁV
  – díjszabás 1316-c
  – menetrend 594, 679, 699, 732, 784
Mecantini, Luigi, Garibaldi-himnusz 582
Mecsnikov, Ilja
  – fiatalítás 1407-c
  – optimizmus, pesszimizmus 883-b
Medgyaszai Vilma, vendégszereplés 1006-b
meditáció, erkölcsi, Szaulits Antal 574-i
megalakulás, Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat 75-g
megbecsülés hiánya, pedagógusok 818-e
megemlékezés ld. emlékezés
Meggyesfalu, Oltyán Sándor 1642-c
meghívó
  – EIT
  – – felolvasó ülés 16, 162, 339, 453
  – – Garibaldi-emlékünnepség 593
  – – tisztújító közgyűlés 1642-e
megnyitás, színi iskola 868-f
megnyitó, elnöki, EIT 770, 889
megnyitó ünnepély, EME 399
megszűnés, Erdélyi Lapok 1854-a
megyebál, Kolozsvármegye 899-b
Méhészek Kongresszusa ld. kongresszusok
Melka Vince, nekrológ 1151-c, 1153
Meltzl
  – Hugó
  – – emlékezés 452-b, 476, 501
  – – ism. 228-d
  – Hugóné, EIT, alapító tag 492-a
Mendés, Catulle, öngyilkosság 137
menetrend ld. MÁV
Menház, Honvéd-, zendülés, 48-as honvédek 187-i
menza ld. Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.), egyetem
merénylet
  – cár, Stolpin 1151-e
  – cárné, Velence, tervezet 228-h
Merész Gyula, Müller ld. Müller-Merész Gyula
Mérnök- és Építész Egyesület ld. egyesületek
Messerschmidt tanár (csillagászat) 526-f
Messina (Ol.), földrengés 256-i
messzelátó, Galileo Galilei 326-e
mesterkedések, választások 1722-b
Meyer Vilmos, Halley-üstökös 492-c
Mezőség, vasútépítés 1540-b
Mezza Lajos, Tátra, útikönyv 1700-b
Miklós Jutka
  – "holnaposok" 46-c
  – versek 60-f
Mikó
  – Imre
  – – alapító, ENM 396
  – – emlékezés 395
  – Júlia, Esterházy Jánosné, nekr. 1398
Miksa Zsuzsánna, végrendelet, EMKE javára 217
Mikszáth Kálmán 465, 481, 506, 520, 536, 552
  – aforizmák 623, 632, 636, 654, 684, 844, 947
  – életrajz, Kiss Ernő 555-c
  – írói jubileum, EIT 611-b
  – legolvasottabb író 1090-c
  – levél 574-c
  – nekr. 625
  – ünnep, EIT 644-a
Milánó (Ol.), kiállítás 411-c
Milton, John, ért. 443
Mina János, fordítás 999, 1124, 1806
minorita templom, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.)
  – freskók, Lohr Ferenc 133
miniszteri tanácsos, Koós Mihály 1713
Miraude, I. és André Rivoire, színdarab 1594-a
Mistral, Frederi 1161, 1175
MOB = Műemlékek Országos Bizottsága
Mócs (Mociu, R.), kórház 1542, 1554
Modern Könyvtár, Gömöri Jenő 1491-a
Moldován Gergely 1291
  – 'Budapesti Hírlap' 1300-c
Moliere, színdarab 881-c
Molnár Ferenc, színdarab 471, 851, 1662
Monaco, motorosverseny, Korvin főhadnagy 256-h
Montaigne, Michael Eyquem de, aforizma 545
Moreau, Hégésippe, nekr. 574-f
Móricz Zsigmond
  – elbeszélés 296-c
  – Petőfi Társaság, tagválasztás 1684-c
  – színdarab 471, 1006-a
Morselli, Ercole Luigi, elbeszélés 256-f
MOTESz = Magyarországi Testedző Egyesületek Szövetsége
motorosverseny, Monaco, Korvin főhadnagy 256-h
mozi, rendőri felügyelet 1472-a
MTA ld. Magyar Tudományos Akadémia
Mucsihito, japán császár, nekr. 1482-a
Munch, H., őrültség széruma 270-h
munkaprogram
  – EMKE 1642-b
  – Kemény Zsigmond Társaság 223
munkás gimnázium 833-e
Munkásszövetség, Svájc (Sw.), sztrájk 1540-c
munkavállalás, Toselliné hercegnő, masamód 161-i
Múzeum-Egyesület ld. Erdélyi Múzeum-Egyesület ld. ott
múzeumok
  – Erdélyi Nemzeti Múzeum ld. ott
  – Székely Bertalan Múzeum ld. ott
Műegyetem ld. Budapest
Műemlékek Országos Bizottsága ld. egyesületek
műfaragás, Kalotaszeg (Călata, R.) 11
műfordítás ld. fordítás
műipar, székely, iparvédelem 411-a
Müller-Merész Gyula, kiállítás
  – Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.) 1220-b, 1238
München (No.)
  – főiskola, léghajózás doktorai 161-g
  – útirajz, Orbók Attila 690
műsornaptár
  – Nemzeti Színház 1255, 12371, 1286, 1302, 1318, 1332, 1344, 1356, 1371, 1384
  – Nyári Színkör 1256, 1272, 1287, 303, 1319, 1345, 1357, 1372, 1385
műsoros est, EIT 1268-a, 1284-a, 1300-b
művészetről, Albrecht Dürer 640
Művészház, Budapest, Ács Ferenc 1396
  – kiállítás 649
  – – Iványi-Grünwald Béla, Kónyay Elemér, Rózsa Miklós, Teleki Géza
  – tárlat 883-c
művészi jubileum, Hubay Jenő, hegedűművész 1619-b         N

nadrágszoknya, kalaptű divat 1119-e
Nagy
  – Béla, Fekete ld. Fekete-Nagy Béla
  – Endre
  – – anekdotakönyv 1767-a
  – – színdarab 1202-b
  – Gyula, vándorszínész 1539-b
  – Ilka, Szász Domokosné, emlékezés 664
  – Lajos, Gálfalvi, nekr. 629-a
  – Miklós, levél 399
Nagyajta (Aita-Mare, R.), Kriza János 1105-a
  – születési évforduló 1044
'Nagyasszonyunk', új folyóirat, Győr 523-c
Nagybánya (Baia Mare, R.), Teleki-Társaság 629-d
Nagyenyed (Aiud, R.), Bethlen-Kollégium, Bod Péter, ünnepség 1577-b
Nagyszalonta (Salonta, R.), gimnázium 406
Nagyszeben (Sibiu, R.), Istók János, Petőfi-kép 1482-a
  – Petőfi-ünnep 991-a
Namik Kemál, tanulmány, Vincze Frigyes 1074-a
Napkelet, útirajz, Pröhle Vilmos 747-a
naplótöredék, Arad (R.), ostroma, Galsai Kovách Ernő 1248
Napoleon, I., francia császár
  – életrajz, Szende Arisztid, Waterloo (Fr.) 326-g
Napoleon, III., francia császár
  – emléke, Ollivier bírálata 749-f
naturalista színjátszás, németek 296-b
[negyvennyolcas] 48-as
  – honvéd, visszaemlékezés 839
  – Honvéd-Menház, zendülés 187-i
  – honvédtisztek, kivégzés 159, 176-i
  – – Sándor László, Tamásy őrnagy
nekrológ (nekr.)
  – Asbóth János 1057-b
  – Bánffy Dezső 1024-b
  – Barcsay Domokos 1744
  – Bethlen Bálint 1790-a
  – Björnstjerne, Björnson 592-c
  – Brandt József 1407-a
  – Caragiale, Luca Ion 1428-a
  – Cholnoky Viktor 1396-a
  – Csernátoni Gyula 661-a
  – Farkas Ödön 1540-a, 1543
  – Felszeghy Dezsőné 1527
  – Feszl Géza 75-e
  – Fogarazzo, Antonio 944-e
  – Gáspár Imre 735
  – Geiger Albert 900
  – Gyulai Pál 376
  – Haller Károly, Hilibi 914
  – Hory Etelka Gyarmathy Zsigáné 574-a
  – Jármay Béla 1452
  – Kaas Ivor 868-b
  – Kanyaró Ferenc 574-e
  – Katona Lajos 710-c
  – Korbuly Bogdán 1008-c
  – Kovács Gyula, E. 697-d
  – Kovács Gyuláné, E., Pataky Rózsa 282-f
  – Liliencron, Detlev v. 296-e
  – Mantegazza, Paolo 725
  – Martin Lajos 282-b
  – Mártonfi Lajos 105-b
  – Melka Vince 1151-c, 1153
  – Mikó Júlia, Esterházy Jánosné 1398
  – Mikszáth Kálmán 625
  – Moreau, Hegesippe 574-f
  – Mucsihito, japán császár 1482-a
  – Nagy Lajos, Gálfalvi 629-a
  – Nemes Endre 1284-b
  – Németh János 32-c
  – Nogi Maresuke, japán hadvezér 1546
  – Petelei István 474-b
  – Réthi Lajos 1710, 1757
  – Samassa József 1509-a
  – Sardou, Victorien 61
  – Schwarzel Adél 1335
  – Simó Lajos 338-b
  – Szacsvay Sándor, Léczfalvi 32-b
  – Szamosi János 202-a
  – Székely Bertalan 712
  – Székely-Doby Géza 1607-a
  – Thaly Kálmán 338-a
  – Tolsztoj, Lev Nikolaevics 833-c
nem-ölő puska 1076-c
Nemes Ferenc, sporttelep 1125
német
  – – magyar válogatott, futbal 1301
  – naturalista színjátszás 296-b
  – nyelvtudás, postás, baleset 147-h
  – tornászat, Friedrich Ludwig Jahn 1076-h
németek, repülés 296-h
Németh János, ny. színész 1268-c
Németország, futbal 1301
Nemzeti Szalon, Budapest
  – kiállítás, Ács Ferenc 1722-c
Nemzeti Színház (Budapest)
  – plakát (1854) 1681
  – vakok hangversenye 913
  – vendégjáték (Kolozsvári Nemzeti Színház) 1315-a
  – Wesselény-ünnepek 369
Nemzeti Színház (Kolozsvár) 147-k, 161-e, 240, 430-b, 486, 490, 556-b, 590-a, 609-a, 1211, 1236-b, 1381, 1518, 1733-d
  – műsornaptára 1255, 1270, 1286, 1302, 1318, 1332, 1344, 1356, 1371, 1384
  – örökös tag, Apponyi Albert, Váradi Miklós 14-c
nemzetiségi kérdés, Szlatina (Ho.) 309-h
  – Octavian Goga 927-c
nemzetközi agrárértekezlet, drágaság 818-f
Neogrády Antal, festőművész, kiállítás 526-e
népdalénekes, Fráter Lóránd 119-b
népdalok, finn, Halász Ignác, Zolnai Gyula 818-c
népességcsökkenés, Anglia (NBr.) 1382-b
népházavatás, Szucság (Suceag, R.), EGE 1630-a
népművész, Bálinth Benedek, Szentkatolnai, kiállítás 661-c
népszámlálás 1090-b
  – francia 960-c
  – Magyarország, Európa 697-f
népszerűség, írók, Brown amerikai irodalomtörténész 1119-c
nevelés, iskolán kívüli 1105-c
nevelő hatás, utazás 854-c
Nevis, Alba, regény 1491
Nietzsche, Friedrich és Charles Darwin, Koller István 1201-a
Nobel-díj (1909) 433-b
  – fizikai, Guglielmo Marconi és Ferdinand Braun
  – irodalmi, Selma Lagerlöf
  – kémiai, Wilhelm Ostwald
  – orvosi, Emil Theodor Kocher
Nobel-díjas író, Gerhard Hauptmann, Agnetendorf (No.) 1664-d
Nogi Maresuke
  – japán hadvezér, nekr. 1546
  – tanító 1057-d
novellák
  – Dapsy Gizella 816-a
  – Kárpáti Endre, ifj. 1481-b
  – Kiss Menyhért 354-c
  – Sebők Zsigmond 957-a
  – Szaák Lujza 1074-b
  – Színi Gyula 60-e
  – Vándor Iván 105-d
  – Vértesy Gyula 176-h
  – ld. még: elbeszélések
nőemancipáció, Sigismund dr., Weimar (No.) 1416-c
női
  – hódítás, iskola, London (NBr.) 176-g
  – szavazójog, Szemere Miklós 1501-b
  – szobor, Anzio (Ol.), ókor 374-b
nők, alkohol, Bluette 282-e
Nők Választójogi Világszövetsége ld. egyesületek
növendékek, Zenekonzervatórium, Kolozsvár, (Cluj-Napoca, R.)
  – Farkas Ödön 610
  – hangverseny 959-b
  – kamarahangverseny 1007
ny. színész, Németh János 1268-c
nyár, pestiek vidéken, vidékiek Pesten 697-b
Nyári
  – Színház, lebontás 282-m
  – Színkör 1518
  – – felavatás 727
  – – műsornaptára 1256, 1271, 1287, 1303, 1319, 1345, 1357, 1372, 1385
nyelv, magyar, irodalmi, mai 927-b
nyelvész, Zolnai Gyula 1568
nyelvészeti tanulmány, Csüri Bálint 816-c
nyelvhasználat 1416-b
nyelvkönyv, olasz, Cs. Papp József 1663-a
nyelvoktatás, magyar, oláh tanítók 1450-c
'Nyelvőr', jubileum 1266-b
nyelvtudás hiánya, postás balesete 147-h
nyelvtudós, Pröhle Vilmos 1579
  – útirajz, Napkelet 747-a
Nyiredy Géza, gyógyszerész, ünneplés 960-a
Nyíregyháza, Jászai Mari 1102
nyomdász, Gombos Ferenc, szerkesztő 853
nyomdászat, Debrecen 1134-d
nyomdászok sztrájkja, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.) 105-a
'Nyugat', folyóirat, Szász Zoltán, Petőfi 1450-a         O

O'Donnel, orvos, Chicago (EÁ), "lélek-fényképezés" 1733-f
Offenbach, Jacques
  – opera, Baranyai Jolán, énekesnő 867-b
  – operett 508-b
Ohnefalsch-Richter Miksa, ásatások, Ciprus (Gr., Randid) 1203-f
ókor, Anzio (Ol.), női szobor 374-b
október 6.
  – emlékezés 14-b, 1577-a
  – – Kiss Ernő 14-b
oláh tanítók, magyar nyelvoktatás 1450-c
oláh vagy román, szóhasználat 960-e
Oláh Gábor 88
  – útirajz, Nyugat 176-f
  – versek 1005-a
olasz
  – nyelvkönyv, Cs. Papp József 1663-a
  – remete, Petőfi-fordító, Giuseppe Cassone 710-b
  – színész, Tommaso Salvini 106
  – társasági tagság, kitüntetés, Márki Sándor, Róma 176-b
Olaszország
  – Font-Segugno, Felibrige, irodalmi kör 1082, 1089-a, 1097
  – opera, gyermekszereplők 1355-d
  – színházak 492-d
Olcsó Jókai, könyvsorozat 1251-b, 1314-b, 1353-c, 1395-b, 1564-a, 1618-c,
1663-d, 1754-b, 1813, 1853-c
Olivieri, A., Garibaldi-himnusz, zene 582
Ollivieri, A., Garibaldi-himnusz 582
Oltyán Sándor, Meggyesfalu 1642-c
OMKE = Országos Magyar Kereskedelmi Egyesület
OMGE = Országos Magyar Gazdasági Egyesület
opera
  –
gyermekszereplők, Olaszország 1355-d
  – statisztika, Párizs (Paris, Fr.) 1076-g
  – szöveg
  – – Kotsi Patkó János 386
  – – Kotzebue, August Friedrich v. 386
  – – Sardou, Victorian 432
  – zeneszerzők
  – – Bizet, Georges 556-b
  – – D'Albert, Eugen 912-b
  – – David, Felician 881-a
  – – Goldmark Károly 1182-d
  – – Gounod, Charles François 926-b
  – – Leoncavallo, Ruggiero 803
  – – Offenbach, Jacques 867-b
  – – Puccini, Giacomo 356-b, 432, 472-b, 803
  – – Ruzitska József 386
  – – Wagner, Richard 1720
operaénekes
  – Bakó László, színművész 1315-b
  – Baranyai Jolán, énekesnő 867-b, 1267-b, 1732-b
  – Treville, Yvonne, énekesnő 976-d
  – Valborg Svärdström 926-b
Operaház ld. Magyar Állami Operaház
operaszöveg ld. opera, szöveg
operett-daljáték
  – Ártatlan Zsuzsi 1132-b
  – szövegíró
  – – Adorján László, szövegíró 147-c
  – – Farkas Imre 373-c, 881-b
  – – Martos Ferenc 327-b-c
  – – Orbán Jenő 32-e
  – – Victor, Leon 340-c
  – zeneszerző
  – – Albini, Felix, zeneszerző 524-b
  – – Eysler, Edmund 898-d
  – – Fall, Leo 340-c, 881-b
  – – Farkas Imre 373-c, 881-b
  – – Franco, Leone 526-d
  – – Jacobi Viktor 327-b-c
  – – Kálmán Imre 590-c
  – – Lehár Ferenc 489-b, 590-a, 831-b, 1617-a
  – – Offenbach, Jacques 508-b
  – – Reichardt, Henrik 202-g
  – – Rieger, Alfred 452-c
  – – Rubens Pál 817-d
  – – Sztojanovics Jenő 32-e
  – – Virányi Jenő 147-c
  – – Zichy Géza 1834-b
operettszöveg
  – Adorján László 147-c
  – Bakonyi Károly 590-c
  – Bodanszky 524-b
  – Dönmann 898-d
  – Martos Ferenc 327-b-c
  – Sebestyén Kálmán 147-c
  – Stein 958-d
  – Victor, Leon 340-c
  – Wellner 524-b, 958-d
  – Wilner ld. Wellner
optimizmus, pesszimizmus, Ilja Mecsnikov 883-b
Orbán
  – család, Lengyelfalva, Persián Kálmán 1022-a
  – Jenő, daljáték-szöveg 32-e
Orbók Attila 279
  – fordítás 334, 427
  – színdarab 270-k
orgona-hangverseny
  – Ferencrendiek temploma, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.)
  – – Járossy Béla, orgonaművész 610
  – – Járossy Dezső, karnagy 391-c
  – – Vikol Rózsi, énekesnő 391-c
orosz
  – anarchisták, London (A.) 883-d
  – forradalom, éhség 668
Oroszország, kolera 309-i, 749-d
országbíróné, Majláth Györgyné 1322
Országos
  – Diákkongresszus ld. egyesületek
  – Jegyzőegyesület ld. egyesületek
  – Jegyzőkongresszus ld. kongresszusok
  – Magyar Gazdasági Egyesület ld. egyesületek
  – Magyar Kereskedelmi Egyesület ld. egyesületek
  – Orvos Szövetség ld. egyesületek
  – tornaverseny 1383
Orville (léghajós) 161-g
orvos
  – Forel Ágost 541-d
  – O'Donnel, Chicago (EÁ), "lélek-fényképezés" 1733-f
orvosi Nobel-díj (1909), Emil Theodor Kochler 433-b
Orvoskongresszus ld. kongresszusok
ostrom, Arad, naplótöredék, Galsai Kovách Ernő 1248
Ostwald, Wilhelm, kémiai Nobel-díj (1909) 433-b
  – repülés, cikk 452-d
Oszmán
  – ház, kalifaság 1228
  – irodalom, Vincze Frigyes 1449
osztrák
  – példa, Katonatisztek Takarékpénztára 282-l
  – politikusok, üzleti élet 749-g
  – urakháza, közgazdasági bizottság, jelentés 1459-b
Oxford, Delano Roosevelt, előadókörút 135-h
Ozakin asszony cikke, 'Matin', folyóirat 728-f
önéletrajz, Jászai Mari 470-a
öngyilkosság
  – Bossányi Ilona 119-i
  – leányanya 176-e
  – Mendés, Catulle 137
örmények, Magyarország, Velence 899-c
örökös tag, Nemzeti Színház, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.)
  – Apponyi Albert 14-c
  – Váradi Miklós 14-c
őrültség széruma, H. Munch 270-h
ősbemutató, Csokonai-színdarab 1182-a
összehasonlítás, magyar ipar, magyar színműírás 627
összejövetelek, társas, Déva (Deva, R.) 1664-c
Őszi Tárlat, EME, Pósta Béla 1684-b         P

P. Jánossy Béla ld. Jánossy Béla, P.
P. Sándor József ld. Sándor József, P.
Pákey Lajos, építész 768
Pakots József, versek 89-d
Pálfi Márton, fordítás 89-d
Pálmay Ilka, színésznő 676-b, 680
pálos közjáték 1168-a
  – farsangi (Bacchus, 1725) 1585-b
pályadíj
  – Bay Ilona- 722
  – Kovács Sámuel- 574-g, 1253-e
pályaválasztás, gyermeknevelés 644-c
Pályaválasztási Tanácsadó Iroda, Berlin (No.), leányoknak 1482-c
pályázat(ok)
  – állás 1241
  – drágaság, tisztviselők 1482-d
  – EME-, Kovács Sámuel-díj 960-d, 1836-e
  – építési, városháza, Vigadó, Budapest 692
  – MTA 1331-b
  – plakett, Szamosi Sóós Vilmos, pécsi dalárda 1814-c
  – útbiztosi állás 879
pángermánok, Thaly Kálmán 385
Pannonia Evező Klub ld. egyesületek
pap és tanító, magyar, kötelesség, Gidófalvi István 1672-a
Pap József, Cs. ld. Papp József, Cs.
Papp József, Cs.
  – fordítás 54, 70, 99, 230, 266, 313, 346, 463, 549, 740, 747-b, 1308
  – olasz nyelvkönyv 1663-a
papsági jubileum, Szabolcska Mihály 135-c
párbaj ellen 135-k
  – magyar repülők 433-e
párhuzam, magyar színdarab-írás, magyar ipar 627
Párizs (Paris, Fr.)
  – apacsok, Lex Violette, képviselő 558-d
  – operák, statisztika 1076-g
  – Pasteur Intézet 883-b
  – telefon-előfizetők 60-h
  – Roosevelt, Delano, előadókörút (Sorbonne) 135-h
  – útirajz 1037
parlamenti kormányrendszer, Magyarország 1587-a
pártoló tag, EIT
  – Arany János Társaság, Temesvár (Timişoara, R.) 147-f
Pasteur Intézet, Páris (Fr.) 883-b
Pásztor Árpád, színdarab 1539-c, 1766
Pataki Rózsa ld. Kovács Gyuláné, E., Pataki Rózsa
Patkó János, Kótsi ld. Kótsi Patkó János
Peary, Robert Edwin, Északi sark 326-f
Pécs, dalárda, plakett-pályázat, Szamosi Soós Vilmos 1814-c
pedagógiai munka, Schwarzel Adél 1369
pedagógusok, megbecsülés hiánya 818-e
Pekár Gyula 529
  – színdarab 541-e, 1823
példa, osztrák, Katonatisztek Takarékpénztára 282-l
Persián Kálmán, Kővár 1672-b
  – előfizetés gyűjtés, Hory Etelka könyvére 1201-b
  – Orbán-család, Lengyelfalva 1022-a
pesszimizmus-optimizmus, Ilja Mecsnikov 883-b
pestiek vidéken, vidékiek Pesten, nyár 697-b
Petelei István 455, 1187
  – elbeszélések 1251-a
  – nekr. 474-b
Peterdi Andor, versek 1427-a
Péterfi Tamás 629-b
Pethes Imre, vendégszereplés 609-a
Petőfi Sándor 300, 331
  – családja, sírhely 46-a
  – életrajz, Barabás Ábel 147-m
  – eltűnése 1473
  – és Madách Imre, Kristóf György 1131-b
  – fordító, olasz remete, Giuseppe Cassone 710-b
  – Gyulai Pál 161-d
  – – kép, Nagyszeben (Sibiu, R.), Istók János 1482-e
  – költemények 450-c
  – könyvtár, Ferenczi Zoltán 49, 1089-a
  – Szász Zoltán, 'Nyugat', folyóirat 1450-a
  – tanulmányok 228-d, 683
  – ünnep, Nagyszeben (Sibiu, R.) 991-a
  – Társaság ld. egyesületek
Petrásits Lajos, versek 1845-b
Petrichevich-Horváth Kálmán 1734
  – aforizma 459, 514
Pintér Jenő
  – Hangay Sándor, versek 1395-a
  – 'Irodalomtörténet', folyóirat 1526-a, 1803-b
pjb. dr. 1741-a
plakát, Nemzeti Színház, Budapest (1854-ből) 1681
plakett
  – jubileum, EME 401, 413
  – pályázat, Szamosi Soós Vilmos, Pécs, dalárda 1814-c
Platon, aforizmák 464
Plautus, vígjáték 119-g, 158, 170
pletykázás, Kessler úr, Hattersheim (No., Hessen) 764-d
politika, Erdély, protestáns püspökök 1033
politikusok, osztrák, üzleti élet 749-g
Popeszku, Aurél, kleptomániás jegyző 282-i
pornográfia, könyvkiadás 135-i
Portik Andor, versek 1353-a
Pósta Béla, régész 762-a, 1059
  – EME Őszi Tárlat, rend. Pósta Béla 1684-b
  – Magyar Védő-Egyesület 1024-e
postás, baleset, német nyelvtudás hiánya 147-h
Potsdam (No.), útirajz 1114
Pp. ld. Papp József, Cs.
pragmatika, vasutasoké, Franciaország, Jean Dupuy 1551-d
Prielle Kornélia, színésznő 500
program, EL 14-a
Prohászka Ottokár, előadás, gyermekvédelem 541-b
'Prometheus', folyóirat, csillagászati 526-f
propaganda, szakáll-, Anglia (NBr.) 1169-e
protestáns püspökök, Erdély, politika 1033
Provencal ld. Provensz
provenszi költő, Frederi Mistral, költő 1161, 1175
Pröhle Vilmos, nyelvtudós 1579
  – útirajz, Napkelet 747-a
Puccini-kultusz, franciák 833-f
  – opera 356-b, 432, 472-b, 803
  – – Baranyai Jolán, énekesnő 1267-b
Purjesz Zsigmond, kitüntetés, nemesség 960-a
  – szobor 1382-a
puska, nem-ölő 1076-c
Puskás
  – Béla [Endre ?], aforizma 942
  – Endre
  – – aforizma 426, 429, 682, 734, 837, 937, 940, 947
  – – fordítás 1845-a
  – Lajos, garibaldista, visszaemlékezés 592-c
pünkösd, emlékezés 611-a
püspökök, protestáns, Erdély, politika 1033
püspökség, magyar, görög-keleti 1642-c         R

Rácz Sándor, Bányai ld. Bányai-Rácz Sándor
Raekillio, Dagmar, énekesnő, hangverseny 1220-b
Rákóczi Ferenc, II., életrajz, Márki Sándor 9, 555-b, 722
  – szobor, Zombor (Sombor, Jug.) 1416-a
Rákosi Jenő, színműíró 1633
  – EIT 1253-a
  – – köszöntő 1642-a
  – Schmidt Frigyes 1074-c
Randid (Gr., Ciprus), ásatások, Ohnefalsch-Richter, Miksa 1203-f
Ráskai Ferenc, 'Az Idő', új folyóirat 146-e
  – versek 147-d
református kollégium, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.), táncestély 914-f
reform, középiskola 1076-b
regény
  – Castelli Giuseppe 206
  – Ferenczi Béla 1167-a
  – Gyallay Domokos 558-b
  – Herczeg Ferenc 801-a
  – Nevis, Alba 1491
  – Ritoók Emma 187-d
  – Zrínyi Miklósról 1065
  – Zsoldos László 408-a
református kollégium, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.), táncestély 914-f
régiséggyűjtés, divat 533
Reichardt, Henrik, zeneszerző, operett 202-g
Reichenbach, Herman, színdarab 748
reklámhadjárat, Edmond Rostand 526-g
rektor, egyetem, Kolozsvár ld. Kolozsvár, egyetem
rektori beszéd ld. Kolozsvár, egyetem
Remenyik Sándor, fordítás 1613, 1696
remete, olasz, Petőfi-fordító, Giuseppe Cassone 710-b
rendelet
  – belügyminiszteri, Uránia színház 576
  – rikkancs-, hírlapok utcai árúsítása 1527-b
rendőri felügyelet, mozi 1472-a
repülő (ember)
  – cikk, Wilhelm Ostwald 452-d
  – Bleriot, Louis, francia 296-f
  – Frei, André francia, André Frei, meghívás
  – – Vas üzletember 661-h
  – – Vass Emil, repülőgép-szerkesztő 661-h
  – verseny 661-f
repülés
  – franciák, németek, magyarok 296-h
  – magyar 644
  – – párbaj 433-e
repülőgép-szerkesztő, Vass Emil 661-h
részvétnyilvánítás Széll Kálmánnak, EIT, köszönet 868-a
Réthi Lajos, anekdota 1651, 1661
  – Szász Domokosról 1765
  – nekr. 1710, 1757
Reuf, Mehmed, török elbeszélő 60-l
Révai Károly, író
  – jubileum 1348
  – fordítás 155, 780
Reviczky Gyula, hagyaték 411-b
Richter Miksa, Ohnefalsch ld. Ohnefalsch-Richter, Miksa
Rieger, Alfred, zeneszerző, operett 452-c
Rigler Gusztáv, egyetemi tanár, közegészségtan 1588
Ritoók Emma, regény 187-d
Riviéra, francia, földrengés 256-i
Rivoire, André, színdarab 1594-a
r-n. 1846-a
Robespierre, Maximilien-Francois-Marie Isidor de 20
Roda-Roda, vidám est 590-b
Róma (Ol.)
  – Societa Internazionale degl' Intellettvali
  – – társasági tagság, Márki Sándor, kitüntetés 176-b
  – útleírás 653
román vagy oláh, szóhasználat 960-e
romok, ásatások ld. ásatás, Ciprus (Gr.)
Roosevelt, Delano
  – előadókörút, Berlin, Oxford, Páris (Sorbonne) 135-h
  – látogatás, beszéd, Magyarország 592-a
  – – Bábolna 592-f
Rostand, Edmond, író
  – reklámhadjárat 526-g
  – színdarab 592-f, 763, 1132-a
Rotschildok, Frankfurt (No.) 1299
Rosenberg Auguszta, Magyarországi Nőegyesületek Szövetsége
  – közgyűlés, Budapest 854-f
Rózsa Miklós, kiállítás, Művészház 649
Rozsnyai Kálmán, író, ford. 1181-a
Rössler, ?
  – színdarab 1299
  – vidám est 590-b
Rötting Gusztáv és Fia, Sopron, Kultúra Almanach 1618-d
Rubens Pál, zeneszerző, operett 817-d
Rudolf trónörökös 32-a
Rusz Rózsika, Szenkovitsné, költő, versek 339-e
Ruttkay György, új folyóirat, 'A Család' 147-e
Ruzitska József, zeneszerző, opera 386         S

Saint Louis (EÁ), Udvariasság Lovagrendje 357-d
sajtó
  – angol 1105-d
  – – Borsa, Mario 899-d
  – japán 1134-g
Salten, Felix, író, színdarab 89-f, 1605
Saltsjöbaden (Sv.), útirajz 1363, 1478
Salvini, Tommaso, olasz színész 106
Samassa József, nekr. 1509-a
Sándor
  – József, P., elnök-főtitkár, EMKE 1107, 1846-e
  – – emlékkönyv 1117-a
  – László, 48-as honvédtiszt, kivégzés 159, 176-i
Sardou, Victorien, író, nekr. 61
  – operaszöveg 432
Sárga Jánosné 529
Sárkány Lajos, sorsjáték 1406-c
Sauer Emil, zongoraművész, hangverseny 410-c
Savarin ld. Brillat-Savarin, Anthelme
Schiller, Friedrich, író
  – aforizma 502
  – színdarab 1075
Schmidt Frigyes, Rákosi Jenő 1074-c
Schneller István, előadás, EME 818-d
Schnitzler, Artur, író, színdarab 976-c
Schönherr Károly, író, színdarab 1182-c
Schwarzel Adél, iskolaig.
  – nekr. 1335
  – pedagógiai munka 1368
  – útirajzok 523-a
Schweidel József, aradi vértanú 1565-c
Sebesi Samu, író 34
  – színdarab 147-k, 161-c
Sebestyén ? (színész) 431
  – Kálmán, operettszöveg 147-c
  – Károly, fordítás 1753
Sebők Zsigmond, író, novellák 957-a
segélyakció, földrengések 1076-a
  – Csik-m., Háromszék-m., Kecskemét
segítségnyújtás, földrengések 135-g
Seprődi János 1273
  – előadás, EME 818-d
Sepsiszentgyörgy (Sfântul Gheorghe, R.), Gödri Ferenc 1655, 1699-c
Serédi Jenő, író, színdarab 1182-b
"Shackleton" hadnagy, állami támogatás 309-f
Shakespeare, William, író
  – életrajz, Harris Frank 538-b
  – előadások 486
  – és Vörösmarty, tanulmány, Kiss Ernő 897-b
  – kultusz, Magyarország 569
  – színdarab 389, 763, 802-b, 817-b, 898-b, 943, 1168-b
  – Tár ld. Magyar Shakespeare-Tár 897-b
Shaw, Bernhard George, író
  – színdarab 802-a, 831-a, 1585-a
Shrubsole, William Hobbs, tudós, publicista 1136
Sigismund dr., Weimar (No.), nőemancipáció 1416-c
Simó Lajos, nekr. 338-b
Singer és Wolfner, kiadó, Magyar Könyvtár 830-d
Sipos
  – Kamillo, L., közgazdaság (1840-es évek) 726-b
  – – Bon, Gustav de, könyvéről 695-a
  – Pálhoz írt Döbrentei Gábor levél, Kristó György 644-f
sír, Árpád fejedelem, ásatás, Deutschaltenburg (No.), Edvi Illés Aladár 1509-b
síremlék, gyűjtés, EIT, EME
  – Benkő József 1664-b
  – Brassai Sámuel 777
sírhely
  – Jókai Mór 215
  – Petőfi családja 46-a
Smith, Winchell, író, színdarab 763
Societa Internazionale degl' Intellettvali ld. egyesületek
Somló Emma, színésznő 256-e
Somlyó Zoltán, költő, versek 572-a
Soós Vilmos, Szamosi ld. Szamosi Soós Vilmos
Sophokles
  – antik drámaciklus, Csengeri János 1741-b
  – színdarab 389
Sopron, Röttig Gusztáv és Fia, kiadó, Kultúra Almanach 1618-d
sorsjátékok, Sárkány Lajos 1406-c
Spanyolország, Barcelona, zendülés 296-g
sporttelep, Nemes Ferenc 1125
statisztika, könyvek 818-h
  – lakosság 1743-c
  – operák, Párizs (Paris, Fr.) 1076-g
  – ügyvédek 728-e
Stein
  – és Wellner, operett-szöveg 958-d
  – János, freskók, Szentpéter (Petreni, R.), templom 72
Steinhausen ?, aforizmák 469
Steinheilné, gyilkos 105-h
Stevens, aforizmák 482
Stockhom (Sv.), békekongresszus 723-d
Stolpin, merénylet, cár 1151-e
Strindberg, August, író, színdarab 32-f, 306
strucc-toll 1024-f
Svájc (Sw.), sztrájk, Munkásszövetség 1540-c
Svärdström, Valborg, operaénekesnő 926-b
  – vendégszereplés 490
Swerdstrom ld. Svärdström
Sybilla, fordítás 467, 568
Sylvester, Domokos, prédikátor-költő 1185         Sz

Szaák Lujza, novellák 1074-b
szabadiskola, Magyar Társadalomtudományi Egyesület, Apáthy István 1673-c
szabadsághős, Türr István 301
  – hagyaték 326-c
Szabó
  – B. Sándor, Budapest, epilepszia 1624-d, 1778-b
  – Jenő, EIT új tag 326-d, 328
Szabolcsi Lajos, költő, versek 589-a
Szabolcska Mihály, költő 529
  – papsága jubileuma 135-c
szabómesterek, Arad (R.), hitel 309-g
Szacsvay Sándor, Léczfalvi, nekr. 32-b
Szádeczky
  – Béla
  – – levelek Jósika Miklóshoz 572-b
  – – rektori beszéd 1104-a
  – Gyula
  – – előadás, EME 818-d
  – – rektori beszéd 1565-d
  – Lajos 733
  – – akadémikus 202-c
  – – 'Erdélyi Közgazdasági Lapok' 1721-b
  – – rektori beszédek 818-b, 854-d, 1104-a
  – – – Itáliáról 1008-g
Szakács Andor, színész 1419
  – színdarab 748
szakállpropaganda, Anglia (NBr.) 1169-e
szakszervezetek színháza, Budapest 296-d
szállítás, EL 730
Szamosi
  – Elza, énekesnő (opera), vendégjáték 573-b
  – János 203
  – – emlékezés 344, 371, 384
  – – nekr. 202-a
Szamosi Soós Vilmos, plakett-pályázat, Pécs, dalárda 1814-c
Szamosközi Tóth Sándor ld. Tóth Sándor, Szamosközi
Szamosmenti ld. Papp József, Cs.
számvetés, bankok 1482-b
szappangyár ld. Heinrich-szappangyár
Szász
  – Domokos-anekdota, Réthi Lajos 1765
  – Domokosné ld. Nagy Ilka, Szász Domokosné
  – József, diplomás, lopás 256-g
  – Károly, legifj., költő, versek 119-d
  – Zoltán, 'Nyugat', folyóirat, Petőfi 1450-a
szászok
  – Brassó (Braşov, R.), gyűjtés, iskolára 1565-e
  – Lóczy Lajos, beszéd 1565-e
  – templom, fekete, Brassó (Braşov, R.), evangélikusok 1459-c
Szaulits Antal, erkölcsi meditáció 574-i
Szávay Gyula
  – előfizetés gyűjtés 75-h
  – versek 89-d
szavazójog, női, Szemere Miklós 1501-b
szecesszió, Bálintitt József 353
Széchenyi István 562
Szeged
  –
Dugonics Társaság 1182-b
Szejke
  –
tanítók fürdője 1501-c
  – – államsegély 1396-d
székely história, Balázs István, T. K. 1627
  – műipar, iparvédelem 411-a
Székely
  – Bertalan
  – – kiállítás, Budapest 914-d
  – – Múzeum, tervezet 914-d
  – – nekr. 712
  – Ödön, anekdota 1563
Székely-Doby Géza, gyárigazgató 1387
  – nekr. 1607-a
Székely Kongresszus ld. kongresszusok
Székely Kör ld. egyesületek
Székelyhidi Ferenc távozása, Operaház, Budapest 356-a
székelységről 60-i
Széll
  – József 1675
  – Kálmán, köszönet, részvétnyilvánításért, EIT 868-a
Szemere
  – Bertalan 1502
  – – életrajz 1526-b
  – Miklós, női szavazójog 1501-b
Szende Arisztid, Napoleon-életrajz, Waterloo 326-g
Szenes Béla, Ady Endre-életrajz 1683-a
Szenkovitsné Rusz Rózsika ld. Rusz Rózsika, Szenkovitsnél
Szent Imre Egyesület ld. egyesületek
Szent Imre kollégium, új folyóirat, 'Élet' 228-f
Szentgyörgyi István, színész 751, 962
  – adomák 977-a
  – anekdota 76
  – jubileum 976-a, 990-a
  – kitüntetés, Ferencz József-rend lovagkeresztje 1236-a
  – tiszteleti tag, EIT 991-c
  – visszaemlékezés 753
Szentirmay Elemér ld. Németh János
Szentkatolnai Bálinth Benedek ld. Bálinth Benedek, Szentkatolnai
Szentkereszthy-cs., levéltár, EME 1509-c
Szentpéter (Petreni, R.), templom, freskók, Stein János 72
Széplaki János 1089-b
  – Felibrige, irodalmi kör, Font-Segugno (Ol.) 1082, 1097, 1089-a
  – Kereskedelmi Akadémia 1494
szerelem és zene, tanulmány 1276, 1295, 1310
szerkesztő, Gombos Ferenc nyomdász 853
szerkesztői üzenetek 62, 91, 122, 148, 163, 216, 257, 284, 311, 341, 393, 414, 434, 454, 475, 494, 511, 527, 542, 559, 575, 595, 612, 630, 645, 662, 678, 698, 711, 729, 750, 765, 786, 805, 819, 834, 855, 869, 884, 915, 928, 945, 961, 978, 992, 1009, 1025, 1043, 1058, 1077, 1091, 1106, 1120, 1135, 1152, 1170, 1184, 1204, 1223, 1240, 1254, 1272, 1288, 1304, 1320, 1333, 1346, 1358, 1373, 1386, 1397, 1409, 1418, 1430, 1460, 1483, 1493, 1552, 1578, 1596, 1608, 1631, 1643, 1674, 1701, 1756, 1779, 1791, 1825, 1855
szerkesztőség, EL, Kovács Dezső, Kiss Ernő 452-a
szérum, őrültség elleni, Munch, H. 270-h
szerződés, házassági, Egyesült Államok 242-h
  – színész- 1118-b
szerzői honorárium, Egyesült Államok 1733-g
szezonvég, színházi 643
Szigligeti Ede, születési évforduló 1834-a
Sziklay György, versek 256-b
Szikra ld. Teleki Sándorné
színdarab 87, 158, 199, 248, 251, 267, 307, 324, 337, 351, 372, 387, 859, 874, 923, 935, 971, 985, 997, 1016
  – Abonyi Árpád 1168-c
  – Bahr, Hermann 782
  – Bánffy Miklós, Attila hun fejedelem 1708
  – Bataille, Henri 451, 851, 1236-d
  – Benelli, [Sam] Sem 1330-a
  – Bernstein, Henry 990-b, 1641
  – Berr és Guillemaud 990-d
  – Bertan, Pierre 524-a
  – Bessenyei György 1182-a
  – Bíró Lajos 1330-b, 1834-c
  – Bródy Sándor 926-a
  – Caillavet és Flers 881-d, 1219-b, 1628-b
  – Csokonai Vitéz Mihály, ősbemutató 1182-a
  – Dantéról, Heloise Durant-Rose 44
  – Daudet, Alphonse 1149-a
  – Fabre, Émile 609-b
  – Faragó Ödön 748
  – Fekete Nagy Béla 373-b
  – Felszeghy Dezső 408-b, 555-a
  – Flers és Caillavet 881-d, 1219-b, 1628-b
  – Földes Imre 176-c, 471, 926-a
  – Gaal József 1236-c
  – Gábor Andor 1672-b
  – Garvay Andor 912-a, 1741-a
  – Gavault, Paul 573-a
  – Géczy István 556-a, 709-b
  – Grillparzer, Franz 976-b
  – Guillemaud és Berr 990-d
  – Guiraud, Pierre 817-c
  – Guthi Soma 817-a, 1219-d
  – Gyalui Farkas 161-e
  – Halbe, Miksa 489-a
  – Heltai Jenő 14-d, 556-a
  – Herczeg Ferenc 147-b, 1327, 1339, 1539-a
  – Ibsen, Henrik 1845-a
  – Jakab Ödön 1788-b
  – Johnson és Wicheler 851
  – Kaliczky Antal 802-d
  – Kardos Andor 430-b
  – Kisfaludy Károly 1219-a
  – Kistemaekers, Henri 1354
  – Knoblauch, E. 1753
  – Kóbor Tamás 1023-a
  – Kuncz Jenő 46-d
  – Lengyel Menyhért 409-a, 755, 1284-c, 1566
  – Leroux 147-j
  – Liptai Imre 1682-b
  – Maeterlinck, Maurice 451, 898-c
  – Mátrai Ferenc Béla 1789-b
  – Matthew, James 573-a
  – Maugham, Somerset 1732-a
  – Miraude, I. és Rivoire, Andre 1594-a
  – Moliere 881-c
  – Molnár Ferenc 471, 851, 1662
  – Móricz Zsigmond 471, 1006-a
  – Nagy Endre 1202-b
  – Orbók Attila 270-k
  – Pásztor Árpád 1593-b, 1766
  – Pekár Gyula 541-e, 1823
  – Plautus 158, 170, 1119-g
  – Reichenbach, Herman 748
  – Rivoire, Andre és I. Miraude 1594-a
  – Rostand, Edmond 592-f, 763, 1132-a
  – Rössler 1299
  – Salten, Felix 89-f, 1605
  – Schiller, Friedrich 1075
  – Schnitzler, Artur 976-c
  – Schönherr Károly 1182-c
  – Sebesi Samu 147-k, 161-c
  – Serédi Jenő 1182-b
  – Shakespeare, William 389, 763, 802-b, 817-b, 898-b, 943, 1168-b
  – Shaw, George Bernard 802-a, 831-a, 1585-a
  – Smith, Winchell 763
  – Sophokles 389
  – Strindberg, August 32-f, 306
  – Szakács Andor 748
  – Szomory
  – – Dezső 867-a, 1283-a
  – – Emil 1802-b
  – Thury Zoltán 202-e
  – Tolsztoj, Lev Nikolaevics 817-c, 1219-c
  – Tristan, Bernard 958-a
  – Vajda
  – – Ernő 802-c
  – – László 1219-c
  – Váradi Sándor 1618-a
  – Vörösmarty Mihály 1236-a, 1677, 1692
  – Wicheler és Johnson 851
  – Wilde, Oscar 1181-a
  – Wolff, Pierre 147-j, 508-a, 958-c
  – Zapolszky Gabriella 340-a
színdarab-írás, magyar – magyar ipar, párhuzam 627
színész
  – Csortos Gyula 556-a, 1006-b
  – Kainz, Joseph 764-b
  – Németh János, ny. 1268-c
  – Salvini, Tommaso, olasz 106
  – Szentgyörgyi István 976-a, 990-a
  – Újházy Ede 854-e, 898-a, 539-a
  – Zilahy Gyula 1102
színészek, vendégszereplés ld. vendégszereplés
színésznő
  – Alszeghy Irma 1283-b
  – Márkus Emilia 556-a, 958-b
  – Pálmay Ilka 676-b, 680
  – Prielle Kornélia 500
  – Tóvölgyi Margit 631
színész-szerződések 1118-b
színház
  – Budapest, szakszervezeteké 296-d
  – Berlin (No.), kalapviselet, Jagow rendőrfőnök 1119-d
  – Olaszország 492-d
  – Uránia, belügyminiszteri rendelet 576
'Színház és Sport', új folyóirat, Kiss Menyhért, ifj. 46-g
színházi
  – évadvég 643. 676-a, 1041
  – jegyadó ld. adó
'Színházi Újság', új folyóirat, Harsányi Zsolt, Incze Sándor 89-h
Színi Gyula
  – anekdotakönyv 1767-a
  – novellák 60-e
színi iskola megnyitása 868-f
színigazgatói jubileum, Janovics Jenő 1267-a
'Színjáték', új folyóirat, Bárdos Artur 589-b, 675-c, 762-b, 801-c, 830-c
színjátszás, naturalista, német 296-b
Színkör ld. Nyári Színkör
színmű ld. színdarab
színműírás, magyar, magyar ipar, összehasonlítás 627
színműírói jubileum ld. írói jubileum
színművész operaszerepben, Bakó László 1315-b
színművészet, Gyulai Pál 1506, 1514
Szivarkapapírgyár, Mátyás-ábrázolás 644-g
Szlatina, nemzetiségi kérdés 309-h
szobor
  – Fábián Gábor, Arad (R.) 1422, 1433
  – női, Anzio (Ol.), ókor 374-b
  – Purjesz Zsigmond 1382-a
  – Rákóczi Ferenc, II., Zombor (Sombor, Jug.) 1416-a
szociológia, újságírásé, Ferdinand Toennies 914-e
szóhasználat, román vagy oláh 960-e
szolgálati jubileum, Dózsa Endre 1042-a
Szomaházy István, anekdotakönyv 1606-a
Szomory
  – Dezső, író 75-d
  – – színdarab 867-a, 1283-a
  – Emil, színdarab 1802-b
szórakozóhely, Budapest-Szálloda, étterem, kávéház 1586-c
szöveg, daljáték, Zichy Géza zeneszerző 1834-b
szövegíró, operett ld. operettszöveg
szövetségek ld. egyesületek
Sztárai Mihály, hitvitázó dráma 1168-a
Sztáray Irma, udvarhölgy 488-a
Sztojanovics Jenő, zeneszerző, daljáték 32-e
sztrájk
  – Anglia (NBr.), tanulók 1134-f
  – Franciaország, asszonyok 1134-f
  – Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.), nyomdászok 105-a
Sztripszky Hiador, fordítás 39
Szuchán Elemér, új folyóirat, 'Erdélyi Bakter' 187-h
Szucság (Suceag, R.), népházavatás, EGE 1630-a
születési évforduló
  – Gaal József 1236-c
  – Kriza János 1044, 1105-a
  – Liszt Ferenc 1169-c
  – Szigligeti Ede 1834-a
  – Vörösmarty Mihály 1236-b
születésnap, Márki Sándor 1854-b
Szvacsina Géza 164         T

T. K. ld. Török Károly
Tábori Kornél, író
  – anekdotakönyv 1606-a, 1767-a
  – elbeszélések, Kun Andor 1629-d
Taft, William, Howard, elnökválasztás, EÁ 60-g
tagajánlás, EIT 644-b, 728-a
tagság
  – olasz társaság, Róma, kitüntetés, Márki Sándor 176-b
  – örökös, Nemzeti Színház
  – – Apponyi Albert 14-c
  – – Váradi Miklós 14-c
tagválasztás, EIT 214-c, 749-a
  – Petőfi Társaság 1684
  – – Móricz Zsigmond, Gyalui Farkas
tagválasztó közgyűlés, EIT 1183-b
Takács Zoltán, Felvinczi, Dürer-életrajz 642-a
takarékpénztár ld. Katonatisztek Takarékpénztára
talárviselet, jogászok 1472-b
Tamásy őrnagy, 48-as honvédtiszt, kivégzés 159, 176-i
támogatás, állami, "Shackleton" hadnagy 309-f
Tanács József, EIT, új tag 783-a, 788
tanácsos ld. valóságos, belső titkos tanácsos
tanárok, unitárius, értekezlet 626-b
táncestély, református kollégium, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.) 914-f
táncosnő, Gedeon Pistike 1796
tanévnyitás 728
  – egyetem 764-a
tanfolyamok, Magyar Társadalomtudományi Egyesület, Apáthy István 1673-c
tanító(k)
  – és pap, magyar, kötelesség, Gidófalvi István 1672-a
  – Fürdője, Szejke 1501-c
  – – államsegély 1396-d
  – helyzete 1755-b
  – izgatása 1119-b
  – Leányotthona, hangverseny 1635
  – Nogi Maresuke japán hadvezér 1057-d
  – oláh, magyar nyelvoktatás 1450-c
tanulmány
  – nyelvészeti, Csüri Bálint 816-c
  – Kemál Námikról, Vincze Frigyes 1074-a
  – Kiss Ernő, Shakespeare és Vörösmarty 897-b
  – feminizmus, Wirker István 1564-b
  – zene és szerelem 1276, 1295, 1310
tanulók sztrájkja, Anglia (NBr.) 1134-f
Tarcsafalvi Albert, költő 1484
  – versek 1218-a
tárlat ld. kiállítás
társas összejövetelek, Déva (Deva, R.) 1664-c
társasági tagság, olasz, kitüntetés, Márki Sándor, Róma 176-b
társaságok ld. egyesületek
Tátra hegység
  – útikönyv, Mezza Lajos 1700-b
  – útirajz 1129
távcső ld. messzelátó
távozás, Székelyhidi Ferenc, Budapest, Operaház 356-a
Telefonelőfizetők Szövetsége ld. egyesületek
Telegdy Árpád, művészettörténész 115
Teleki Könyvtár, Marosvásárhely (Târgu Mureş, R.)
  – Biás István, Kelemen Lajos 675-a
Teleki Társaság ld. egyesületek
Teleki
  – Ádám, patrónus, Erdélyi Aviatikus Társaság 1609
  – Domokos 1782
  – Géza, kiállítás, Művészház 649
  – László, emlékezés 1008-d
  – Sándor levele Kerekes Márton építőmesterhez 677-b
  – Sándorné, aforizma 904
Temesváry János, hegedűművész, hangverseny 472-a
temetés
  – Gyulai Pál 392-a
  – Tüköry Lajos garibaldista 1329
temető
  – Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.) 1509-d
templom
  – Brassó (Braşov, R.), fekete-, evangélikus szászok 1459-c
  – Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.), minorita, freskók, Lohr Ferenc 133
  – Szentpéter (Petreni, R.), freskók, Stein János 72
templomok, berendezés, díszítés 611-f
természettudományok, forradalma 695-a
tervezet
  – Erdélyi Művészegylet 1521
  – Székely Bertalan Múzeum 914-d
testületek ld. egyesületek
th. gy. 1826
Thaly Kálmán
  – életrajz 916, 931, 951, 968, 981, 995
  – nekr. 338-a
  – pángermánok 385
Thawt, Engline, gyilkosság, hamis tanú 282-k
Thiering Oszkár, ipariskola-igazgató 1780
Thököly Imre-anekdota 1415
Thúry Zoltán, színdarab 202-e
tiszteleti tag, EIT, Szentgyörgyi István 991-c
tisztújító közgyűlés, EIT, meghívó 1642-e
tisztviselőválasztás 661-b
tisztviselők
  – drágaság 1076-d
  – – pályázat 1482-d
  – lakásbérek, Fekete Gyula indítványa 1527-c
  – zsebnaptár, Csikvári Jákó 1526-c
Titanic-tragédia 1300-d
titkári jelentés
  – EIT 761, 1576
  – – Kovács Dezső 1239-a
Toennies, Ferdinand, újságírás szociológiája 914-e
Toldy Ferenchez írt Kriza-levelek, Hellebrandt Árpád 1618-b
Tolsztoj, Lev Nikolaevics 23, 818-g
  – nekr. 833-c
  – színdarab
  – – Guiraud, Pierre 817-c
  – – Vajda László 1219-c
Tompa Mihály, költészet 165, 179
torna
  – német, Friedrich Ludwig Jahn 1076-h
  – ünnepély, MTESz 1370
  – versenyek
  – – beszüntetése 242-e
  – – ifjúsági 1269-b
  – – országos 1383
tornádó, Erdély 1355-b
Torockai Wigand Edéné ld. Wigand Edéné, Torockai
Toselliné, munkavállalás, masamód hercegnő 161-i
Tóth Sándor, Szamosközi, költő, versek 719, 1417-a
továbbtanulás 661-e
Tóvölgyi Margit, színésznő 631
tömegsztrájk "főpróba", Belgium 179-c
török viszonyok 214-g
Török Károly, költő 1763
  – anekdota 1616
  – székely história, Balázs István 1627
Törökország 94
Történelmi és Régészeti Társulat ld. egyesületek, Hunyadmegyei ...
törvényhozás, francia, kancsuka 749-c
tragédia
  – Lysl, Leconte de, Budapest 1733-d
  – Madách Imre 1834-d
  – Titanic 1300-d
transzilvánizmus 457, 499, 833-b
Täger Ernő, fordítás 999, 1806
Treville, Yvonne de, énekesnő, hangverseny 576-d
Tristan, Bernard, színdarab 958-a
Troppan (Bihar m., R.), Popeszku Aurél kleptomániás jegyző 282-i
tudományos előadások, EME 1203-c
Tüköry Lajos, garibaldista temetése 1329
Türr István, szabadsághős 301
tűzvész
  – Felsősófalva (Sófalva, Ocna de Jos, R.) 592-b
  – Krakkó (Krakow, L.) 242-f
Twain, Mark
  – előadás 357-a
  – emlékezés 592-d         U

Udranszky László, új rektor, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.), egyetem 312
udvarhölgy, Sztáray Irma 488-a
udvari hajtóvadászat, baleset 677-d
Udvariasság Lovagrendje ld. egyesületek
Ugron Gábor, politikus, publicista 886
új
  – büntető novella 1057-c
  – családi levéltárak ld. családi levéltárak
  – egyetem ld. Debrecen, egyetem
  – folyóiratok ld. folyóiratok
  – kiadóhivatal, EL 214-a
  – költők 1268-e
  – könyvek ld. ismertetések (ism.)
  – rektor ld. Kolozsvár, egyetem
  – tag(ok), EIT
  – – Bálintitt József 202-b
  – – Boros György 326-d, 328
  – – Csulak Lajos 783-a, 788
  – – Esterházy Kálmán 783-a
  – – Farnos Dezső 783-a, 788
  – – Ferencz József, unitárius püspök 326-d
  – – Kiss Ernő 326-d, 329
  – – Lechner Károly 783-a
  – – Majláth Gusztáv 326-d
  – – Szabó Jenő 326-d, 328
  – – Takács József 783-a, 788
  – – Zathureczky Berta, Kelemenné 783-a
  – városháza, Budapest, építés 1316-b
újév 1709-a
Újfalvy Sándor, író
  – emlékirat 804-c
  – – Wesselényi Miklósról 364
Újházy Ede, színész
  – jubileum 854-e, 898-a
  – vendégszereplés 539-a
újságírás szociológiája, Ferdinand Toennies 914-e
unitárius főgimnázium, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.)
  – dal- és zeneestély 914-f
  – tanárok, értekezlet 626-b
Uppsala (Sv.), útirajz 1478
Uránia Színház, belügyminiszteri rendelet 576
USA ld. Egyesült Államok (EÁ)
Uszkay Bálint, Országos Jegyzőegyesület 1511
utazás, nevelő hatás 854-c
útbiztosi állás, pályázat 879
utcai árúsítás, hírlapok, rikkancs-rendelet 1527-b
útirajz 5, 15, 176-f, 523-a, 653, 690, 747a, 1114, 1129, 1363, 1478, 1636, 1700-b, 1789-a,
uzsora, lakbér- 147-i
ügyvédek, statisztika 728-e
ülés
  – felolvasó, EIT 1642-f, 1653-a, 1664-a, 1673-a, 1684-a, 1699-b, 1733-b, 1755-a, 1860-b
  – választmányi
  – – EME 1407-b
  – – EMKE 1407-b
ünnep
  – Mikszáth-, EIT 644-a
  – Petőfi-, Nagyszeben (Sibiu, R.) 991-a
  – Wesselényi-, EIT, Nemzeti Színház 369
ünnepély, megnyitó, EME 3989
ünnepi beszéd, Esterházy Kálmán, március 15. 150
ünneplés
  – Brassai Sámuel 1607-b
  – Nyiredy Géza, gyógyszerész 960-a
ünnepség
  – Bethlen-kollégium, Nagyenyed (Aiud, R.), Bod Péter 1577-b
üveg
  – csarnok ld. Vármegyeház
  – gyár, Alby (Fr.), 1653-c
üzleti élet, osztrák politikusok 749-g         V, W

Vadászati Világkiállítás, Bécs 629-e
Vajda
  – Ernő, színdarab 802-c
  – László, Tolsztoj, színdarab 1219-c
Vajdahunyad (Huedin, R.), EME vándorgyűlés 1169-b
vakok, hangverseny, Nemzeti Színház 913
választási rendszerek, Bethlen György 214-f
választások, mesterkedések 1722-b
választmányi ülés, EME, EMKE 1407
valóságos belső titkos tanácsos, Fekete Gábor, kitüntetés 1431
Vándor Iván, író, novellák 105-d
vándorgyűlés, EME 1134-b
  – Dés (Dej, R.) 783-c
  – Gyulafehérvár (Alba-Iulia, R.) 1586-a, 1595-b
  – Vajdahunyad (Huedin, R.) 1169-b
Ványolós Miklós, I. Berengár olasz király, római császár, életrajz 1117-b
Váradi
  – Miklós, örökös tag, Nemzeti Színház 14-c
  – Sándor, színdarab 1618-a
Varjú János, Erdélyi Gyorsírók Társasága 1836-c
Vármegyeház, kiállítás, Ács Ferenc, Csermely János 1221-a
városháza, Budapest
  – építési pályázat 692
  – új, építése 1316-b
Vas üzletember, Frei Andre repülő, francia 661-h
Vaska Margit, fordítás 1051
Vass Emil, repülőgépszerkesztő 661-h
vasút
  – építés, Mezőség 1540-b
  – hiány, Erdély 1492-c
vasutasok pragmatikája, Franciaország, Jean Dupuy 1551-d
Vaszary Kolos, hercegprímás 1709-b
Vayda Gyula, Csernátoni ld. Csernátoni Gyula
Védőegyesület ld. Magyar Védő Egyesület
végrendelet, Miksa Zsuzsanna, EMKE javára 217
Vékony Sándor-anekdota 1367
Velence (Venezia, Ol.)
  – merénylettervezet, cárné 228-h
  – örmények 899-c
  – útleírás 653
vendégjáték ld. vendégszereplés
vendégszereplés, színészek
  – Alszeghy Irma, Cs. 1283-b
  – Arnoldson, Sigfrid 1006-b
  – Blaha Lujza 539-a
  – Csortos Gyula 556-a, 1006-b
  – Góth-házaspár 1006-b
  – Hegedűs Gyula 990-c
  – Istvánfi Jenő 389
  – Ivánfi Jenő 943
  – Jászai Mayri 1023-b
  – Magyar Színház, Budapest 1315-a, 1342
  – Márkus Emilia 556-a
  – Medgyaszay Vilma 1006-b
  – Nemzeti Színház (Kolozsvár) Budapesten 1315-a
  – Pethes Imre 609-a
  – Svärdström, Valborg 490
  – Szamosi Elza 573-b
  – Újházy Ede 539-a
véres csütörtök, Budapest 1598
Veres Károly, Hankó ld. Hankó Veres Károly
Veress Endre, jezsuiták levelezése és iratai 1266-a
Vermes Ernő, költő, versek 256-c
vers 2, 8, 10, 17, 21, 26, 28, 35, 38, 40, 51, 53, 55, 65, 67, 69, 80-81, 84, 86, 93, 98, 102, 109, 111, 112, 114, 121, 125, 127-129, 132, 141, 143-144, 153, 155, 157, 166, 169, 171, 175, 180, 184, 186, 190, 192,194, 196, 198, 204, 207, 209, 211, 218, 222, 224, 227, 232, 235, 238, 246, 247, 250, 253, 261-263, 266, 272, 276, 278, 282-a, 287, 290-291, 293-294, 299, 303-304, 308, 314, 316-317, 319, 322, 325, 329, 333, 335-336, 343, 345, 348, 350, 352, 359, 363, 370, 374, 379, 381, 382, 397, 398, 400, 404, 417, 419, 421, 423, 425, 437, 439, 442, 445, 447-448, 456, 458, 461, 466, 478, 480, 483, 485, 498, 500, 504, 513, 516-517, 530, 532, 534, 546, 548, 550, 553, 563, 565, 567, 579, 581-582, 584, 598, 600, 602-603, 605, 615, 617, 619, 621, 629, 633, 635, 638-639, 648, 650, 652, 655, 657, 665, 669, 681, 687, 689, 691, 693, 702, 704, 706, 713, 715, 717, 719-720, 736, 738-739, 741, 743, 752, 754, 756, 758, 769, 771, 773, 776, 789, 791, 793, 794, 797, 807, 809, 814, 821, 823-825, 828, 830-a, 838, 840-841, 843, 846, 848, 848, 857, 860, 862-863, 871, 873, 875, 878, 887, 890, 892, 894, 901, 903, 906, 908, 918, 920, 930, 932, 934, 936, 939, 948, 950, 952, 955, 964-965, 967, 969, 972, 980, 982, 984, 988, 994,996, 999, 1002, 1011, 1014-1015, 1018, 1020, 1028, 1032, 1034, 1036, 1038, 1045, 1048, 1050, 1052, 1060, 1063, 1064, 1067, 1068-1070, 1079, 1081, 1083, 1086, 1093, 1096, 1098-1099, 1101, 1108-109, 1111, 1113, 1115, 1122, 1124, 1126, 1128, 1138, 1141, 1143, 1145-1146, 1155, 1157, 1160, 1162, 1164, 1172, 1174, 1176, 1178, 1186, 1188, 1189, 1191, 1193, 1197, 1199, 1206, 1210, 1212, 1214, 1216, 1225, 1227, 1229, 1231, 1243, 1244, 1247, 1261, 1263, 1274-1275, 1277, 1290, 1292, 1294, 1307, 1312, 1323, 1325, 1326, 1337-1338, 1349, 1361, 1364, 1375, 1378, 1389, 1392, 1400, 1411, 1420, 1421, 1432, 1441, 1453, 1456, 1462, 1463, 1466, 1474, 1477, 1485, 1488, 1495, 1498, 1503-1504, 1512, 1520, 1522, 1531-1532, 1535-1536, 1544, 1547,1556, 1558, 1561, 1569, 1571, 1580, 1589, 1599, 1601-1602, 1610, 1611, 1614, 1622, 1624, 1634, 1637, 1639, 1646, 1649, 1656, 1658, 1666, 1669, 1676, 1679, 1687, 1689, 1691, 1694, 1703, 1705, 1714, 1417, 1724-1726, 1728, 1735, 1738, 1745, 1747, 1749-1750, 1758, 1760, 1763, 1770, 1772, 1774, 1781, 1784, 1793, 1797, 1806, 1810, 1816, 1820, 1827, 1829, 1831, 1838, 1840-1841, 1848, 1850, 1857, 1859
versek (ism.)
  – Adam, Julia 430-a
  – Ady Endre 279
  – Andor Gyula 132
  – Babits Mihály 279
  – Bakti Gyula 270-e
  – Bányai-Rácz Sándor 726-a
  – Bodor Aladár 433-c, 555-a
  – Büky György 135-e
  – Dapsy Gizella 116, 816-a
  – Draskóczy Ilma, Jörgné 816-a
  – Felszeghy Dezső 596
  – Gyagyovszky Emil 202-h
  – Gyóni Géza 147-1, 187-b, 866, 957-b
  – Hangay Sándor 202-h, 1353-b, 1395-a, 1406-a, 1663-b, 1805
  – – Kemény Gábor bírálata 1417-b
  – Haraszty Lajos 1491-b
  – Horváth Ákos 470-b, 555-a, 1712
  – Idus 1131-a
  – Isaac, Emil 321
  – Jakab Ödön 430-c
  – Jánossy Béla, P. 105-i
  – Kipling, Rudyard 75-c
  – Kiss József 911-b
  – Kiss Menyhért 1218-b
  – Kolozsvári 1235-a
  – Komjáthy Jenő 611-d, 975-b
  – Kosztolanszky István 1853-b
  – Kozma Andor 354-b, 388-a
  – Kőszegi László 228-g
  – Krüzselyi Erzsike 1587-b
  – Kuthy Sándor 202-f
  – Makkai Sándor 1438-a
  – Miklós Jutka 60-f
  – Namik, Kemál 1074-a
  – Oláh Gábor 1005-a
  – Pakots József 89-d
  – Peterdi Andor 1427-a
  – Petrásits Lajos 1845-b
  – Pintér Jenő 1395-a
  – Partik Andor 1353-a
  – Rusz Rózsika, Szenkovitsné 338-e
  – Serestély Béla 911-c
  – Somlyó Zoltán 572-a
  – Szabolcsi Lajos 589-a
  – Szász Károly, legifj. 119-d
  – Szávay Gyula 89-d
  – Sziklay György 256-b
  – Tarcsafalvi Albert 1218-a
  – Tóth Sándor, Szamosközi 1417-a
  – Vermes Ernő 256-c
  – Vértesy Gyula 262
  – Wigand Edéné, Torockai 952
verseny
  – repülő- 661-f
  – torna, ifjúsági 1269-b
Versényi György, tanár 1078
  – anekdota 1787
vers-zenésítés, Farkas Imre 1725
vértanúk, aradi
  – hamvai 1699-d
  – Lázár Vilmos, Schweidel József 1565-c
Vértesy Gyula
  – novella 176-h
  – versek 262
Victor, Leon, szövegíró, operett 340-c
vidám est, Roda Roda, Rössler 590-b
vidéki folyóiratok 1623
vidékiek Pesten, pestiek vidéken, nyár 697-b
Vigadó, Budapest, építési pályázat 692
vígjáték, Plautus, 119-g, 158, 170
Vikol Rózsi, énekesnő
  – orgona-hangverseny, Járossy Dezső karnagy
  – – Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.), Ferencrendiek temploma 391-c
világbéke, előadás 1548
világesemények 270-i
világkiállítás, vadászati, Bécs (Wien, Austr.) 629-e
világutazó, Hangay Oktáv 1440
Világos (Şiria, R.), emlékezés 296-a
Vilmos, II., német császár 728-c
  – díszdoktor, egyetem, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.) 868-c
Vilmos Wilhelm ld. Vilmos, II., német császár
Vincze Frigyes
  – fordítás 58
  – oszmán irodalom 1449
  – tanulmány 1074-a
Violette, Lex, képviselő, apacsok, Párizs (Paris, Fr.) 558-d
Virányi Jenő, zeneszerző, operett 147-c
visszaélések, idegszanatóriumok 282-h
visszaemlékezés
  – Csulak Lajos 792
  – Horváth Kálmán garibaldista 586, 604
  – 48-as honvéd 839
  – Puskás Lajos garibaldista 592-c
  – Szentgyörgyi István 753, 1688
vita, latin érettségi, gimnázium 629-h
vitaülések, irodalmi, Egyetemi Kör, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.) 1355-c
vízellátás, Budapest 357-b
Vojnich-díj
  – Bánffy Miklós 1768-a
  – Heinrich Gusztáv 1824-b
  – Herczeg Ferenc 1768-a
Vojnits-díj ld. Vojnich-díj
Voltaire, aforizmák 482
vonósnégyes ld. hangverseny, Brüsszeli Vonósnégyes
Vörösmarty Mihály
  – és Petőfi Sándor 331
  – és Shakespeare, tanulmány, Kiss Ernő 897-b
  – színdarab 1236-b, 1677, 1692
  – születési évforduló 1236-b
W. A., műfordítás 1032
Wagner, Richard, zeneszerző, opera 1720
  – Baranyai Jolán, énekesnő 1732-b
Washington (EÁ), Kongresszusi Könyvtár
  – Davson-Johnston, William 1076-f
Waterloo (Belg.), Szende Arisztid, Nepoleon-életrajz 326-g
Weimar (No.), Sigismund dr., nőemancipáció 1416-c
Weisz Ottó, aforizmák 482
Wellner ld. Stein és Wellner
Wesselényi
  – család, címer 357
  – Miklós, id. (1809-1909)
  – – emlékezés 358-369
  – – emlékirat, Újfalvy Sándor-, Gyalui Farkas 364
  – – és Kazinczy Ferenc 366
  – – ünnepek, EIT, Nemzeti Színház 369
  – Miklós (koronaőr)
  – – alapító tag, EIT 392-b, 492-a
  – Miklósné, id., Cserey Heléna ld. Cserey Heléna, id. Wesselényi Miklósné
Wigand Edéné, Torockai, versek 952
Wilde, Oscar, író-költő
  – börtönlevelek 759
  – elbeszélések 1783
  – színdarab 1181-a
Wilner, operettszöveg 524-b
Wirker István, tanulmány 1564-b
Witkowski, Max ld. Harden, Max
Wolff, Pierre, színdarab 147-j 508-a, 958-c
Wright, Wilbur, léghajós 161-g         Y

Yörgné ld. Jörgné, Draskóczy Ilma         Z

Zahlenákné, gyorsíró 411-d
Zalaegerszeg, Koporniki-uradalom 105-f
Zapolszka Gabriella, színdarab 340-a
zárkörű gyűlés, EIT 1151-a
zászlóavatás, egyetem, Kolozsvár (Cluj-Napoca, R.) 228-b-c
Zathureczky Berta, Kelemenné, író 544
  – elbeszélések 880-a
  – új tag, EIT 783-a
Zboray Aladár, író, elbeszélések 105-c
zendülés
  – Barcelona (Sp.) 296-g
  – Honvéd-menház, 48-as honvédek 187-i
zene és szerelem, tanulmány 1276, 1295, 1310
zeneestély ld. dal- és zeneestély
Zenekonzervatórium 509
  – Farkas Ödön 1540-a, 1673-b
  – – nekrológ 1543
  – – növendékek 610
  – hangverseny 832, 540-b
  – – jótékonysági 628
  – – kamara-, növendékek 852-b, 959-b, 1007
  – – Liszt-emlékünnep 1220-a
  – – növendékek 852-b, 959-h, 1007
zeneszerző
  – daljáték ld. operett-daljáték, zeneszerző
  – opera ld. opera, zeneszerző
  – operett ld. operett-daljáték, zeneszerző
Zenetársaság ld. egyesületek, Kolozsvári Zenetársaság
Zichy
  – Géza, író 1836-b
  – – anekdota 1833
  – – dalmű, szövegíró-zeneszerző 1834-b
  – János, író
  – – aforizma 909
  – – beszéd, kötelességről 629-g
Zilahi Kiss Béla-anekdota, Kovács Dezső 1844
Zilahy Gyula, színész 1102
Zolnai Gyula, nyelvész 1568
Zombor (Sombor, Jug.), szobor, II. Rákóczi Ferenc 1416-a
zongoraművész, hangverseny
  – Alpár Irén 525-b
  – Backhaus Vilmos 410-b
  – Godovszky Lipót, Zenetársaság 882
  – Gönczy Mór 495
  – Sauer Emil 410-c         Zs

Zrínyi Miklós és Illyefalvi Judit, regény 1065
zsebnaptár, tisztviselőké, Csikvári Jákó 1526-c
zsenik, félreismert, Franciaország 644-e
Zsoldos
  – Benő, író
  – – fordítás 388-b
  – László, író
  – – aforizma 632, 636, 904
  – – regény 408-a
Zsül ld. Zilahy Gyula színész

 


Rövidítésjegyzék


BMJN = Brassói Magyar Jótékony Nőegyesület
DT= Dugonics Társaság
EAT= Erdélyi Aviatikus Társaság
EGYT = Erdélyi Gyorsírók Társasága
EIT = Erdélyi Irodalmi Társaság
EKE = Erdélyi Kárpát Egyesület
EL = Erdélyi Lapok
elb. = elbeszélés
életr. = életrajz
em. = egyházmegye
EM = Erdélyi Múzeum
EME = Erdélyi Múzeum-Egyesület
EMKE = Erdély(rész)i Magyar Közművelődési Egyesület
ENM = Erdélyi Nemzeti Múzeum
ért. = értekezés
évf. = évfolyam
FMKE = Felvidéki Magyar Kultur-Egyesület
folyt. = folytatás
ford. = fordította, fordítás
főem. = főegyházmegye
HTRT = Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat
id. = idősebb
ifj. = ifjabb
ism. = ismertetés
KZST = Kemény Zsigmond Társaság
ld. = lásd
ld. ott = lásd ott
KEAK = Kolozsvári Egyetemi Athletikai Klub
KGE = Kolozsvári Gazdasági Egyesület
MÉE = Mérnök és Építész Egyesület
MIT = Magyar Irodalomtörténeti Társaság
MNSz = Magyarországi Nőegyesületek Szövetsége
MOB = Műemlékek Országos Bizottsága
MTE = Magyar Társadalomtudományi Egyesület
MTESz = Magyarországi Testedző Egyesületek Szövetsége
nekr. = nekrológ
OMGE = Országos Magyar Gazdasági Egyesület
orsz. gyűl. = országgyűlési
özv. = özvegy
r. = regény
r. = rész
sz. = szám
színikrit. = színikritika
tan. = tanulmány
v. = vers
vk. = versek
zenekrit. = zenekritika