A VÁRVÉDŐ EGRI HŐSÖK NÉVSORA

(Dr. Gárdonyi József közölte először, az 1923-as kiadás végén, az író végakaratára hivatkozva, a hagyatékban talált kézirat szerint, vagyis nem szoros alfabetikus sorrendben.)


Abádi
Varga Imre, faljavítás közben ágyúgolyó ütötte el.

Alfra Jakab, puskaportól súlyos égést szenvedett

András diák, egri bíró; meghalt ágyúgolyótól szeptember 30-án; két árvája maradt

Arany Mihály egri puskás katona; sok sebet kapott, s a fején oly súlyosat, hogy az elméjében megzavarodott

Aradi Nagy Antal hadnagy (Tinódi róla kiemelően szól)


Bakocsai
István tizedes; szeptember 17-én a feltűzött török zászlót az ostrom viharában letépte, miért is Dobótól külön jutalmat kapott

Baksa Benedek, kő ütötte agyon

Baksay Tamás hatlovas tiszt; lábán bombától ütött fadarab sebezte meg

Balázs diák, egri írnok; mindig fegyverben állt, éjjelenkint a faljavításokban buzgólkodott

Bálint pap, elesett az október 13-i harcban

Balogh András Szirmai Pállal vitézkedett (nézd Szirmai!); fél szemét vesztette

Balogh Antal egri puskás; ágyúgolyótól nyomorodott meg

Balogh Bálint

Balogh Dénes tizedes a Bornemissza csapatában; mindkét lábán megsebesült

Balogh György, kőomlásban a lábán sebesült

Balogh György (másik), egri; az oldalán ágyúgolyótól, karján és arcán kövektől sérült meg

Balogh Mihály (egri), a karján nyíl és lándzsa ment át

Baranyai György ötlovas tiszt; a karját bomba törte el

Baranyai György altiszt

Baranyai István, a karját puskagolyó törte össze; testében golyók maradtak

Barát Miklós

Bartha Pál várbeli tizedes; csípejébe golyót kapott

Bay András altiszt

Bay Ferenc ötlovas tiszt; vitézül harcolt, mikor a várból szeptember 14-én ebéd után kirohantak a városban sokadozó törökre; a lábát később kőomlás törte össze

Benedek egri várbeli kovács

Benedek Istók (felnémeti); míg ő a várban küzdött, a török a házát feldúlta, s a feleségét elrabolta

Bereczky György, Vajda János szolgája, agyonlőtték

... Bertalan várbeli puskás, agyonlőtték

Blaskó Antal eperjesi hadnagy

Bodó Demeter (felnémeti), a bombától a fején sebesült

Bádogfalvi Péter (egri) várbeli puskás; a mellébe és a karjába két nyíl hatolt be

Bódy János maklári molnár

Bolyky Tamás, a borsodi ötven puskás hadnagya; a janicsárok agyonlőtték szeptember 28-án este

Borbély János hadnagy

Borbély Péter, Borbély János szolgája; fél szemére megvakult

Bordács Bálint (ceglédi), golyótól arcban sebesült, s két fogát kilőtték

Bornemissza Gergely deák, királyi hadnagy, 250 gyalogossal küldte a király

Bor Mihály, a sárosiak hetvenhat gyalogosának hadnagya

Bozy Tamás (felsőtárkányi), jobb kezét vesztette

Brum János mester, bécsi pattantyús

Budaházi István hatlovas tiszt; a szeptember 12-i kirohanásban a török vállon lőtte; a sebész öt darabban vette ki a vállcsontját


Csapy
Mihály várbeli tizedes; súlyosan sebesült ("pixide sanciatus ambos testiculos amisit et est perpetuus castratus");[40] Dobó egy levelével átlopózott a Szolnok körül levő nagy török táboron, s vissza is tért, elképzelhető, mennyi veszedelem között!

Czeredy Lénárd egri puskás; golyóktól sebesült, egy a térdében maradt

Cserney Benedek pattantyús; az ágyú mellett állt, s török golyótól szétlőtt fadarabok sebesítették meg a torkán és a karján

Cses Péter várbeli puskás; vitézsége külön ki van emelve, janicsárok lőtték agyon; három árvája maradt

Cseh János pattantyús (kisbesztercei)

Czirják Mihály (egri), karját ágyúgolyó szakította el


Dobó
István, a vár főkapitánya

Deli Balázs főlegény

Dormán György főlegény

Döngelegi Gáspár

Debrői György várbeli kocsmáros

Dersy Ferenc püspöki ügyész

... Dömötör egri mészárosmester

Deli Pál várbeli puskás; agyonlőtték


Eperjesi
Janicskó

Enderfer Lajos pattantyús (Innsbruckból)

Erdélyi Jakab egri puskás; arcban és nyakban golyó érte, a nyakában benn is maradt

Erdélyi Mihály, mellén golyó ment át

Egres Mátyás (felnémeti), mind a két térdén bombától sebesült


Fügedy
János lovas hadnagy

Fülöp Dömötör főlegény

Farkas János főlegény

Fekete István hatlovas tiszt; részt vett az első kicsapásban, midőn Pető, Zoltay, Bornemissza kiment éjjel a török elé Abonyig, s mikor a törökök október 17-én eltakarodtak, egy kis csapattal utánuk rohant, és a törökök utóhadát megvagdalta; bombáktól és kardoktól sebesült meg

Fayrich mester, pattantyús (laibachi)

Fejérvári Pál tizedes; lábára sebesült meg

Fürjes Dömötör várbeli katona; térdén lőtték, s lábát le kellett vágni

... Ferenc egri mészároslegény

... Ferenc egri molnár


Garay
Farkas főlegény

Gusztovics György főlegény

Gyulai György hatlovas tiszt; a Szent Mihály-napi ostromnak egyik súlyos sebesültje; jobb kezét és lábát lőtték meg, teste más részében golyó maradt

Gyulai György (másik), ágyúgolyótól halt meg a Bolyky-bástyán, a szeptember 29-i ostromban

Gasparics Mihály főlegény, elesett

Gersei Benedek főlegény

Gálházi Miklós ötlovas tiszt; nyíllal átlőtték az arcát

Gallus (Galyas? vagy Kallós) tihaméri molnár

Gyurkovics (Mekcsey szolgája), elesett; özvegye, árvája maradt

... György kovács; Felnémetről önként bement a várba, és vitézül harcolt

... György molnár és ácsmester; éjjel-nappal dolgozott, ő ácsolta össze a robbanás után a puskaporos malmot

... György kovács (egri)

... György kovács (nagytállyai)

György mester, pattantyús, trencséni ember

Guthay Péter ellenőr

... Gáspár borbélymester

... Gáspár borbélylegény

Görgey Péter egri munkás-katona; kőomlásban vesztette épségét, úgyhogy holtáig ágyban kellett feküdnie

Gyöngyösi Mátyás deák, a tüzes szerszámok őre és rendezője; vitéz küzdő, ki sok sebet kapott

... Gáspár egri mészároslegény


Haranghy
Miklós egri puskás katona; ágyúgolyó érte térden, és falomlásban is sebesült

Harsányi Ferenc (egri), agyonlőtték

Halmai Miklós

Hős Péter

Horváth Gergely, az október 4-i robbanás egyik áldozata; a karja szakadt el, s abban halt meg

Horváth György várbeli lovas vitéz; elesett

Horváth Mihály altiszt; részt vett a szeptember 21-i kirohanásban, amikor is a lovát átlőtték


Iváni
György

Istenmezei Sándor

... Imre kulcsár; négy szolgájával együtt éjjel-nappal híven őrködött

... Imre (Budaházy István szolgája), kövektől sérült meg

... István egri mészároslegény

... János kovács

... József mester, pattantyús Prágából

János mester, pattantyús a Szepességből

... János borbélymester

... János, a Kamonyay Imre szolgája; a golyó az állát szakította el

... Jakab borbélylegény

... Jakab egri puskamíves

... Jakab felnémeti kovácsmester; vitézsége külön dicsérettel van említve a király elé ment jelentésben: "Valahányszor ostrom volt, a falakra futott, és a törökökből sokat agyonlőtt."

... Jakab egri kovács

... Jakab egri mészároslegény

Janicskó hadnagy

Jászai Márton, a jászói prépost negyvenegy gyalogosának hadnagya

... János ispán

Józsa János

... Józsa borbélylegény


Kassika
Tamás (felnémeti), elesett, özvegye maradt

Koron vagy Choron Farkas, az abaúji ötven gyalogos hadnagya

Kendi Bálint, az ötven drabant hadnagya (Serédy György küldöttei)

Kispéter Antal, a gömöriek ötven puskásának hadnagya

Kusztovics Horváth György altiszt

Kis Dénes főlegény

Kis Jakab kassai puskás; jobb-kezére kőütéstől megnyomorodott

Kovács Antal, elesett

Kovács Ferenc (egri), a puskapor valószínűleg a robbanáskor arcát és karját összeégette, fél szemét kisütötte

Komlósi Antal, a szeptember 29-i rohamnál egy török zászlóvivőt akkor vágott le, amikor a zászlót kitűzte; a töröknek a zászlaja a török jobb karjával együtt lehullott a vár sáncába; Dobó 2 Ft jutalmat adott neki

Kassay György, meghalt kőomlásban

Kassay Lukács egri tizedes, megcsonkult

Korcsolás Máté egri tizedes, a fején sebesült; más sebeket is kapott, és meg is siketült

Kocsis Gáspár, golyók és kövek sebesültje

Kusztos Balázs főlegény

Kóródi Máté főlegény

Kamuthy Balázs háromlovas tiszt; kövektől sebesült

Kamonyay Imre (úriember, ki szolgájával jött)

Körmendi Máté

Kamorai Gábor

Kádas Péter, a karthausi barátok négy katonájának vezetője, a fején érte súlyos sebesülés

Kulcsár Imre

Kálmán porkoláb; Tinódi így említi: "Szegény Kálmán porkoláb"; megsebesült a Sötét kapu mellett ásott kijárónál, s meg is halt

Kőszegi Albert


Lőkös
Mihály, a szabad városok száz gyalogosának hadnagya

Liszkai (Horváth) György altiszt

... Lőrinc kovács

... Lőrinc borbélylegény

... Lőrinc másik borbélylegény

Landó Benedek (felnémeti), kövektől súlyosan sebesült

Liptói János egri puskás; lövés érte a lábát

... László egri mészároslegény

Lengyel Miklós (tihaméri), agyonlőtték

Lengyel István egri puskás, fél karját vesztette el


Miskolczy
László egri puskás; átlőtték mellben, de életben maradt

Máday György egri várbeli; a karján kapott súlyos sebet, s az oldalát átlőtték

Margit asszony, Kocsis Gáspárné, golyóktól és kövektől sebesült; a neve a súlyosan sebesült katonák közt van felsorolva az ostrom utáni januáriusban készült jelentésben

Major Ferenc egri puskás; arcát és kezét puskapor égette össze

... Máté egri mészároslegény

... Márton pap

... Mátyás egri lakatos és puskamíves

... Mátyás felnémeti molnár

... Márton borbélylegény

... Márton egri mészároslegény

Molnár János egri; ágyú ölte meg, árvái maradtak

Molnár Ambrus ács; elesett, három árvája maradt

Mekcsey István alkapitány


Nágoli
Urbán főlegény

Nagy András puskás a Bornemissza csapatában; karjára megbénult

Nagy Antal hadnagy; térdét és bordáit golyó törte össze, egy golyó benn is maradt

Nagy Antal főlegény; az első halottak közé jutott

Nagy Bereck egri tizedes; jobb vállát átlőtték

Nagy Barnabás egri tizedes; szakállas ágyú a kezét szakította el

Nagy Barnabás, a Bornemissza hadából; ágyúgolyó a váll-lapockáját roncsolta szét

Nagy Barnabás, Perényi huszonöt katonájának vezetője

Nagy Pál, Báthory György harminc gyalogosának hadnagya; meghalt október 4-én, a puskaporraktár robbanásakor

Nagy Pál (felnémeti), míg ő a városban harcolt, a török feldúlta a házát, s elvitte a feleségét

Nagy Pál egri puskás; kövektől sebesült

Nagy Imre, az Ung megyei tizennyolc gyalogosnak egyik vezetője

Nagy Imre (másik), Homonnay Gáborné gyalogosainak egyik vezetője; meghalt a Szent Mihály-napi ostromban

Nagy Tamás főlegény; jobb kezét bomba törte össze

Nagy Bálint főlegény

Nagy János főlegény

Nagy Mihály főlegény

Nagy Balázs gyalog hadnagy; ágyúgolyó találta szeptember 16-án, hogy a paloták hátulsó falát földdel töltött kasok és hordók felállogatásával iparkodtak megvédeni az ágyúlövésektől

Nagy Bertalan viceporkoláb

Nagy Gábor

Nagy László várbeli másik kocsmáros

Nagy Lukács egri gyalog tizedes; huszonegyedmagával Vác felé portyázva kirekedt a várból; már körülvette a török a várat, s ő Szarvaskőn búsult ("Tisztességében fél, megfogyatkozik. Vagy meghal, vagy bemegyen, ő esküszik"), s keresztül is ment a regeteg török táboron, be a körülzárt várba; a fején súlyos sebet kapott

Nagy Lukács várbeli közember; agyonlőtték

Nagy István, Dobónak zászlótartója; elesett az október 12-i ostromban

Nagy Péter tizedes (egri); homlokán és két lábán az első ostromban sebesült; egyik lábát elvesztette, másikban a golyó bennmaradt

Nagy Miklós egri tizedes; kőomlásban a fején és hátán sebesült

Naszádos János, Gergely diák tizedese; szakállas ágyútól vállban sebesült


Orbonáz
(Orgonás) György főlegény

Onori Gábor egri lovas vitéz; elesett

Oroszi Gábor, a szeptember 12-i kicsapásban halt meg, hogy Budaházyt védte, mikor már Budaházy megsebesült

Ormándy János, részt vett a szeptember 14-i nappali kirohanásban is, és vitézül harcolt; később a kezét bomba szakította el

Országh Imre, elesett


Paksy
Jób tiszt, a komáromi kapitány öccse

Pestyéni János hadnagy

Pozsgai János főlegény, meghalt a Szent Mihály-napi ostromban

Pozsgai Miklós

Pribék Imre, Serédy György negyven katonájának vezetője; az áruló Hegedüs hadnagy felakasztása után őrá bízta Dobó a kassai csapat vezetését; Tinódi dicsérettel említi

Pribék Józsa

Pribék János (nézd Sukánnál)

Paksi Borbás viceudvarbíró; ágyú és puska három helyen sebezte meg

Papa vagy Pápay Valentin, harcolás közben halt meg, összerogyott

Platkó Antal, a kassai kétszáztíz önkéntes egyik vezetője

... Péter borbélymester

... Péter borbélylegény

Puska Pál (egri) puskás; jobb kezét átlőtték; megbénult

Putnoky Tamás (egri), a fején kőtől sebesült

Pap Máté (felnémeti), kövektől súlyosan sebesült

Porkoláb Kálmán ötlovas tiszt; csípőcsontját törte össze

... Pál egri mészárosmester

... Pál várbeli kovács

Prini Ferenc

Prini Mihály

Pető Gáspár főhadnagy a királyi seregben; negyven lovas vitézzel küldték Eger védelmére; részes a szeptember 9-i első kicsapásban; a Szent Mihály-napi ostromban egyik lábára megsebesült, összeesett fájdalmában


Rhédey
Ferenc főlegény (az angol királyi családdal rokonságba került Rhédey grófi család elődje)

Rácz Farkas

Ráskai Péter

Rahóy Miklós, a kezén golyó ment át; megbénult

Rigó János (felsőnémeti ember), kőomlásban vállon sebesült


Somogyi
András, Pető hadnagya

Sukán János számtartó; külön is kitüntette magát, mikor egy törésen Pribék Jánossal visszaverte a törököt

Sáfár István

Sánta Márton molnár

Sáray András

Sárközi Balázs puskás; mindkét lábát ellőtték

Sipos Dénes (egri) várbeli puskás; kőpattanástól fél szemét vesztette

Somogyi Ferenc, Homonnay Gáborné huszonnégy drabantjának vezetője

Soklyosi Nagy Albert hadnagy, kit Tinódi vitéz jelzővel említ

Soncy Szaniszló, a földbástyán való vitézkedésért Dobó külön jutalommal tüntette ki


Szabó
Tamás (felnémeti ember), kövek sebesítették meg

Szabó Ádám, elesett

Szabó Imre, Dobónak harmadik követe, aki a várból kilopódzott, s visszatért

Szabó Márton

Szirmai Pál, Tinódi vitéz jelzővel említi; nyílt ütközetben rohant ki egy kisajtón a várból október első napjaiban kevesedmagával, s "kőfal mellett sok török levágaték"

Szatai Imre

Szakács Balázs

Szalay Mihály pelsőci pattantyús; arcán, fején, kezén és hátán sebesült meg

Szalay Tamás egri; a lábán golyótól pattant kő sebezte meg súlyosan, hogy megbénult

Szaniszló (de Craccovia) kassai puskás katona; a lábát ágyúgolyó szakította el

Szilágyi Pál egri puskás katona; a fején kőtől sebesült meg

Szalánky György, az Ung megyei tizennyolc káptalan kilenc drabantjának vezetője

Szücs János (vagy Szőcs) egri; a karján sebesült meg

Székely Tamás egri puskás katona; mind a két lapockáját átlőtték

Szőr Mátyás maklári molnár; kő ütötte agyon; három árvája s özvegye maradt

Szőrné Katalin asszony; a molnár felesége

Szenczi Márton, a szepesi negyven drabant hadnagya

Szalacskai György, Homonnay Györgyné tizennyolc gyalogosának egyik vezetője

Szólláti György főlegény

Szabolcska Mihály főlegény

Szőke András főlegény

Székely Mihály főlegény

Székely György

Szikszay Deák János egri provizor; a vár védelmében való kitűnéséért nemességet kapott; címere a saját képe, amint törököt fog a nyakánál, és oldalba szúrja


Tamás
egri puskamíves

Trencsényi Péter

Tarjáni Kristóf, Dobó apródja; a törökök ellőtték október 16-án, mikor Dobó a Bolyky-bástyára küldte, hogy onnan hírt hozzon

Tegnyei Péter főlegény

Tardi Péter főlegény

Tetétleni Pál főlegény

Török János (egri), elesett

Török János (Bács megyei) főlegény; a hátán ágyúgolyó érte

Török Dömötör, Tinódi vitéz jelzővel említi

Török László, azzal is kitüntette magát, hogy a külső kapu tornyán lengett, de az ágyúzástól fallal együtt leomló magyar zászlóért kiugrott a várból, s visszahozta; Dobó megdicsérte, és egy öltözetnek való purgomálposztóval jutalmazta meg

Török Imre egri puskás; a kezét puskapor égette össze

Tátorján György egri puskás; kövektől sebesült, és másféle sok sebet is kapott

Temesváry Gáspár, a kardját bomba törte el, s így sebesült meg súlyosan a lábán, a saját kardjától

Tóth Máté, Pető Gáspár szolgája; csípejében golyó érte, s benn maradt

Tóth Endre, Vas Miklós (nézd ott!) útitársa; Dobó egy forinttal jutalmazta meg

Tóth László, ez a vitéz ragadta el Ali pasa bársonyzászlóját az utolsó ostrom alatt

Tamási Lőrinc (egri), fél lábán megnyomorodott


Urbán
György egri puskás; vállát átlőtték


Vince
borbélylegény

Vámos Mihály deák, cipóosztó; ostromkor vitézül harcolt a többivel

Varga János, Bolyky Tamás csapatából való; háromszor kiugrott az ágyúgolyótól megrongált falnak egy résén csupa vitézi tréfából, és az ostromlásra gyűlő török hadat a kardjával fenyegette; Dobó egy forintot adott neki jutalmul

Vitéz György, vitézségéért megjutalmazták (de hogy ki, mikor, mennyivel, nincs rá adat)

Vitéz István főlegény

Vitéz János főlegény; szeptember 30-án Pető Gáspár csapatában harcolt

... Vince ispán

Vajda János várbeli lovas hadnagy; Tinódi vitéz jelzővel említi; az ostrom után ő vitte el Bécsbe Dobó jelentését és Ali pasa bársonylobogóját, Iványi György, Somogyi András és Kőszegi Albert vitéztársával együtt

Vitéz Ferenc viceporkoláb

Varsányi Imre, Dobó kéme és levélhordója

Vas Miklós, Dobónak egyik megbízottja, ki a török táboron át hordott ki levelet a püspökhöz, és tért vissza mindig élete veszélyeztetésével; egyszer meg is támadták, s a társát megölték a törökök, de ő elmenekült; háromszor ment ki és be; megsebesült arcban

Vas Ferenc anyósa, elesett


Zádornik
Ambrus gyalog hadnagy, a kassai önkéntesek egyik vezetője

Zirkó Jakab, ágyúgolyó ölte meg

Zoltay István főhadnagy; negyven lovasával a király hadából; a szeptember 9-i ütközet egyik vitéze

Zsigmond Benedek ács; reá bízta Dobó a robbanás után a törések beépítésének vezetését


Kétszáznyolcvankilenc név. A többi feledésbe ment.

 

EGYES NÉVTELENEK


Egy várbeli katona,
a február 20-án kelt előterjesztés azt mondja róla, hogy Nagy Lukáccsal ment ki és tért vissza a várba; a sebesült nemesek között ajánlják a király kegyeibe. Nevéről az előterjesztés csak azt mondja: cuius nomen non succurrit... - nem jut az eszébe. (A kézirat itt megszakad.)

 


 

TÖRÖK SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK

Akindzsi - az oszmán sereg "száguldó és égető" alakulata; feladata a meghódítandó területnek még a fősereg benyomulása előtti tűzzel-vassal pusztítása.

Allaha emanet olun! - Allah viselje gondodat! Allah vigyázzon rád!

Allahu akbar! La iláha il Allah! Ja kerim! Ja rahim! Ja fettah! - Allah a legmagasztosabb! Nincs Isten Allahon kívül! Ő a kegyes, a könyörületes, ő minden út megnyitója!

Anam - anyám.

Aszab (azab) - gyalogos katona.

Basli (besli) - várvédő katona.

Beglerbég - a bégek bégje: a vilajet vagy beglerbégség élén álló tartományi kormányzó (főméltóság az oszmán birodalomban).

Biszmallah (Biszmillah) - Allah nevében.

Boncsok - zászlófej; almaforma dísz, amelybe a törökök a zászlóul szolgáló lófarkat erősítették.

Bosztandzsi - nevük eredetileg kertészt jelent; ők a palotakertek, parti sétálóhelyek gondozói, a szultáni gályák evezősei, a szultáni tulajdon őrei s különféle rendőri feladatok elvégzői.

Börek - vagdalt hússal vagy sajttal töltött, olajban kisütött tészta.

Cirkászi - cserkesz (északnyugat-kaukázusi népcsoport tagja).

Csausz - hírnök, futár, követ, főtiszt.

Csaznegir - udvari étekfogó, főtálaló.

Csokjasázták (csok jasu) - éljenezték.

Defterdár - az államkassza legfőbb őre, a pénzügyminiszter.

Deli - irreguláris katonai egység.

Dzsebedzsi - fegyverkovács.

Dzsinn - ártó szellem, gonosz démon.

Ezan éneklés - imára szólítás.

Feredzse - a mohamedán nők hosszú, felsőruhaként viselt fátyla.

Főmufti - a birodalom vezető jogtudósa.

Gönüllü - önkéntes várvédő katona.

Gureba - az udvari zsoldos lovasság egyik csoportjába tartozó katona.

Halvé vagy halva - mézből, lisztből, dióból készült édesség.

Ilallah! (il Allah) - Nincs Isten Allahon kívül! (A "La iláha il Allah" magasztalás rövidebb változata).

Iléri! (ileri) - előre!

Jaja pasi (jájá basi) - janicsáralegység parancsnoka.

Janicsár - rab gyermekekből kiképzett, válogatott gyalogos katonák.

Járámáz gyaur - semmirekellő hitetlen.

Jaszaul - hadrendező, őr,

Jatagán - hajlított pengéjű rövid kard, markolatán két kis füllel.

Jetisin! - Segítség!

Kaikos (kajik) - csónakos.

Kánun - lant, citera.

Kapi aga (kapi agaszi) - a szultáni hárem fehér eunuchjainak a vezetője.

Kaplaman - Gárdonyi által rosszul használt szó, jelen összefüggésben nincs értelme.

Kapudzsi - a szultáni palota kapuinak őre.

Karavánszeráj - vendégfogadó, a karavánok pihenőhelye, szállása.

Káziaszker - főhadbíró.

Korán - a mohamedánok szent könyve, "Bibliá"-ja.

Kumbaradzsi - bombavető, mozsaras katona.

Lagundzsi (lagumdzsi) - aknász.

Láláka - a török "lálá" szó idős férfiak megszólítása, Gárdonyi itt magyaros nőképzővel látja el, s "anyóka" értelemben használja.

Malebi (mahaleb, mahleb) - európai cseresznye; méz.

Maruja (marul) - salátaféle.

Meded! Ej vá! - magyarul: Segítség! Jaj!

Mejhanedzsi - vendéglős.

Minaret (minare) - a dzsámik és mecsetek karcsú tornyai; a hazánkban építettek közül az egri és a pécsi maradt meg.

Mubarek olszun! - Az Isten áldja meg! Legyen szerencsés!

Müezzin - az igazhívőket a minaret erkélyéről imára szólító személy.

Müszellem - adókönnyítés fejében katonai szolgálatra kötelezett lovas katona.

Nizandzsi bég - főkancellár, ő rajzolta a szultáni monogramot (tayrát) az uralkodói rendeletekre.

Padisah - a sahok sahja: szultán, a birodalom uralkodója.

Perzevenk dinini szikeim! - Te strici, teszek a vallásodra!

Perzevenk batakdzsi! - Te strici gazember!

Perzevenk kenef oglu! Hersziz aga! Batakdzsi aga! - Te mocskos kis strici! Te tolvajkirály! Te főgazember!

Piad (pijáde) - gyalogos.

Piláf - igen gyakran ürühússal együtt tálalt rizs.

Pizáng - banánfa (jövevényszó a törökben is).

Szandzsák - török közigazgatási egység, az egész tartományt, helytartóságot jelentő vilajet része.

Szavul! - Félre az útból!

Szeráj - a szultáni palota.

Szilidár - az udvari lovasság egyik csoportjához tartozó lovas katona.

Szolak - a szerájon kívül a szultán kíséretét-védelmét ellátó, a janicsárokhoz tartozó hatvan-hetven fős testőrcsapat tagja.

Szörbet (serbet) - kiforrni nem hagyott édes must.

Szpáhi - 1. az udvari zsoldos lovasság egyik csoportjához tartozó lovas katona; 2. javadalombirtok fejében katonáskodással tartozó tartományi vértes lovas katona.

Temesszük - igazolás, bizonylat.

Topcsi - tüzér.

Topcsi basi - a tüzérség parancsnoka.

Tüfendzsi - puskás, puskaműves.

Ulufedzsi - az udvari zsoldos lovasság egyik csoportjához tartozó lovas katona.

Zarbuzán - ágyúfajta.


Jegyzet

40. Rossz középkori latinság, az első két szó helyesen: Pixida sauciatus; a szöveg jelentése így: Puskától megsebesíttetvén mindkét heréjét elveszítette, s örökre nemzőképtelen. [VISSZA]
Hátra Kezdőlap