SZÓMAGYARÁZATOK

AGEB - vén kutya (szitkozódás)
AGLEMUS - vén magatehetetlen
ÁLFURK - fortély, ravaszság
ALÍT - vél, gondol
APOL - csókol
APELLÁCIÓ - megszólítás, hivatkozás, fellebbezés
APPREHENDIT ASTUTOS IN ASTUTIA SUA - Az álnokokat saját álnokságukban fogja meg
ÁRTÁN, ÁRTÁNY - herélt sertés
ÁSZKOK - a hordók alá fektetett talpfák
ASZÚ FA - száraz fa
AZ TOTT - az tény, az biztos

BACCALARIUS (helyesen: baccalaurus) - tudományos fokozat a régi egyetemeken
BARTOSON - ravaszul, alattomban, sunyin
BEKAKOCSOLA - benéze
BÉLLETT - kétszínű
BENEDICERE - dicsérni, megáldani
BENE VERITIS, DOMINI! - Adj' isten, urak!
BEOROZKODIK - belopakodik
BERBETÉL - hadarva mond, szajkózik
BIRÉTOM - papi sapka
BIZELNI - bűzölni, szagolni
BOJTORJA - bojtorján, bozót, csalit
BRASZLAI - boroszlói

CAPRAK - cafrang, cifraság, sallang
CATO - Marcus Porcius Cato (i. e. 234-149) római író, hadvezér, politikus. A Karthágó elleni háború híve, Hispánia meghódítója és helytartója. Mezőgazdasági szakkönyvei a latin próza legrégebbi emlékei közé tartoznak. A verses mondásaiból összeállított gyűjteményt egészen a 17. századig iskolai olvasmányként használták
CIBERE - savanyú böjti leves
CINADOFF - finom gyolcs
CONFIRMÁL - megerősít
CONFUSIO - zavar, rendetlenség
CO TOVA - takarodj tova, menj el!

CSAPÓ - posztóványoló mester
CSÁVA - lúg, bőrt puhító áztatólé
CSEPKE - apró
CSERE - cserje
CSÖRC, CSÖRSZ - csősz, őr
CSUSSZOLÁS - feldörzsölés
CSŰRBÁLVÁNY - takarmányraktározó épület tartóoszlopa

DÁVID - bibliai szereplő, a filiszteusok elleni háborúban megölte Góliátot. Előbb Júda, majd Izrael királya lett, a hagyomány neki tulajdonítja a bibliai 150 zsoltárnak mintegy felét
DECRETUM - rendelet, törvénykönyv
DEFFENTŐ - szúró, döfő
DE FIDE EXERCITATA OPUS EST - A hit gyakorlásából lesz a mű
DERECKEL - üt, ver
DEUS SUPERBIS RESISTIT - Isten ellenáll a gőgösöknek
DICATIS MELIORA! - Mondjátok jobban!
DOBORSA - jól van (szláv: dobrse, dobrsi)
DÖLLYESÉG - dölyfösség
DÚSOK - gazdagok

ÉBER PÁL - Paul Eber wittenbergi teológus, Melanchthon vitapartnere
EGREGIUS - jeles, kiváló, nemes
EGYBEFÉR - egyetért
EGY FALKÁIG - egy ideig
EGYÜLT - nyomban, azonnal
ELHISZI MAGÁT - elbízza magát
EME DISZNÓ - emse, koca, nőstény
ENCEBENCE - haszontalanság, csecsebecse
ESZTEN - (ösztön, ösztök) állatok hajtására szolgáló vasvégű bot
ESZTERÁG, ESZTRÁG - gólya
ET FORMICA SUAM HABET IRAM - A hangya is haragra gerjedhet
EVETSÉG - genny
EXCEPTIO - kivétel, óvás, ellenvetés

FANDORLI - fondorkodik
FARMENTRING (helyesen: farmatring) - lószerszámnak farokra hurkolódó szíja
FELCEPPEKÉZÉK - összeszedte magát
FINCOL - szól
FlSTULA DULCE CANIT, VOLUCREM DUM DECIPIT ANCEPS - Addig szól szépen a síp, amíg be nem csapta a mohó madarat
FONDÁL - alapít
FORBOTLANI - megtorolni, bosszút állni
FRÁTER GYÖRGY - Martinuzzi György (1482-1551) bíboros érsek, Erdély kormányzója. Szapolyai János halála után a gyermek János Zsigmond nevében irányította a fejedelemség politikáját, míg 1551-ben, alvinci kastélyában, Castaldo császári tábornok meg nem gyilkoltatta
FUAK - vadkacsa
FÚÓ - fújtató
FURTUM ET RAPINA IN DOMIBUS VESTRIS - Lopás és fosztogatás a ti házaitokban
FÜRHÁLÓ - fürjháló

GARDIÁN - gvárdián, ferences kolostor főnöke
GEDELECSKE - gödölye, kecskegida
GENEROSI EQUI NON CURANT LATRATUS CANEM - Nemes lovak nem törődnek a kutyaugatással
GIRA - középkorban használatos fémpénz
GÖMBÖLÉG - gömbölyű
GRITTI - velencei származású kalandor, a köztársaság konstantinápolyi titkosügynöke. 1528-tól Szapolyai János portai követe. A szultán 1530-ban Magyarország kormányzójává nevezte ki, ezt követően szembefordult Szapolyaival, akinek hívei végül a Medgyesre menekült Grittit elfogták és kivégezték
GROBIÁNSÁG - gorombaság, faragatlanság
GUGOL - gúnyol, csúfol

GYAKJA - szúrja, döfi
GYÁSZOL - jászol
GYÉG - jég

HAMMÁRA - hamvára
HÁMOS (HAMUS) - bőrkikészítéshez használt lúg
HÁRZSÁL - vetekedik, lovagi tornán vesz részt, bajt vív
HÁRZSÁLÓPIAC - bajvívótér
HÉSS - hős, ifjú
HESHUSIUS - Hesshusius, német evangélikus teológus, a lutheri tételek egyik leghevesebb védelmezője, Melanchthon vitapartnere
HIPOKRTTA - álszent, képmutató
HISPÁN - ispán, gazdatiszt
HÓGYAGAZZ - kerülgess, tétovázz
HOMO HOMINI DEUS - Az ember embernek istene
HOMO HOMINI LUPUS - Az ember embernek farkasa
HONORES MUTANT MORES - A tisztség megváltoztatja az erkölcsöt
HOPORTOS - feltört, túros

IGNORANTIA AUDACIAM GINGNIT AC TEMERITATEM AT SCIENTIA CUNCTATIONEM - A tudatlanság vakmerőséget és merészséget szül, a tudás pedig habozást
ILLÁRA VEVÉ - elillan
ISZTRÁG - eszterág, gólya
ITEM: NUX, ASINUS, MULIER, FAMILIA NON FACIUNT FRUCTUM NISI VAPULENT - A diófa, a szamár, az asszony és a cselédség nem terem gyümölcsöt, csupán veréssel

JANÁNT - gyanánt
JARGAL - nyargal
JARLÓ - gyarló
JÁSZRUHA - gyászruha
JOBB APÁD - öregapád
JUPITER - az antik római mitológiában az ég főistene, a mennydörgés atyja

KABALA - kanca
KALANDOS - társaság
KALANGYA - kévékből rakott kereszt
KAMOKA - kamuka, teveszőr kelme
KANKÓ - kampó, horog; nemi betegség. Heltainál káromló, becsmérlő szó
KANKÓ KÉNCSTARTÓ BARÁT - vő. Fráter György
KANKORIK - vashorog a kútgém végén
KAPUCIOM - kapucni, csuklya
KAPORCSKODNI - ágaskodni
KAPTA - kaptafa
KARMAZSIN - vörös szín, vörös színű ruhaanyag
KEDIG - pedig
KÉPE - hajítórúd, szúrószerszám
KÉPÍRÓ - festő
KINTORNÁLÁS - verklizés, hangoskodás (itt: riogatás)
KIÖTLETT - kiáradt, kiömlött
KÓBORLÓ - zsákmányoló, kapzsi
KOPOGÓ - utalás a cifrán felöltözött asszony kopogós sarkú cipőjére
KOPORIT - kuporgat, kaparint, szerez
KÓST - eleség, zsákmány, takarmány
KOSSZOGÁS - fáradozás

LANTORNA - marhahólyagból készített, áttetsző hártya
LEVEGÉS - libegős
LOT - lat, régi súlymérték
LUPESCO - kis farkas, farkasfi

MAGA - de, noha
MAGISTRATUS VIRUM MONSTRAT - A hivatal próbálja ki a férfit
MALO NODO, MALUS QUERENDUS EST CUNEUS - A rossz görcsös fához rossz éket kell keresni
MARCANA - marcona, harcias, vad, kegyetlen
MÁTYÁS KIRÁLY, MÁTYÁS KOVÁCS - a középkorban kedvelt, divatos magyar szólásmondás. Eszerint noha a király és a kovács egyaránt a Mátyás nevet viseli, azért - a látszólagos egyenlőség ellenére - mégis nagy különbség van a kettő között. Heltai 15. fabulája ebben az értelemben idézi a mondást
MEGBÚDULSZ - megzavarodsz
MEGHARSOGNI - felhasadni, kihasadni
MEGKESERÜL - megsajnál, megszán
MEGSPERKÖL - megspékel, megtűzdel
MEGSZARDOD - bemocskolod, összepiszkolod
MEGUTÁL - megvet
MEGYÜNK? - mit tegyünk?
MELANTHON - Philip Melanchthon (1497-1560) wittenbergi evangélikus teológus, Luther munkatársa, a reformáció eszméinek egyik legnagyobb hatású terjesztője. A kortársak Németország tanítójának (Praeceptor Germaniae) nevezték kiemelkedő dogmatikai tudása és a három szent nyelvben (latin, görög, héber) való jártassága miatt
MÉNA - manna, áldás, ajándék
MENNYEKÖZE - menyegző, lakodalom
MESTERGÖSSE - gyalázza
METSZESZ? - mit teszel?
MINEM - avagy, hiszen nem, elvégre
MONY - tojás
MORÁL - mórál, gőgösen sétál, mesterkélten viselkedik

NÁM - lám
NÓDÍT - nógat, int
NON DISCEDET MALUM A DOMO INGRATI - A rossz nem távozik a hálátlan házából
NON EST PAX IMPIIS - Nincs béke a gonoszok számára
NYÁS - nyárs

OBSEQUIUM AMICOS, VERITAS ODIUM PARIT - Az alkalmazkodás barátokat, az igazmondás ellenségeket szül
ONDOK - undok, gyalázatos
ORA ET SEDULO LABORA: ET SIC HABEBIS MULTA BONA - Imádkozzál és serényen dolgozzál, és javaidban gyarapodni fogsz
ORÁCIÓ - beszéd, szónoklat
ORV - tolvaj

ÖLYÜ - ölyv

PAMPOLÓDIK - kötekedik, heccelődik
PARACSKÓ - vadászkutya
PAUPER UBIQUE IACET - A szegény ember mindenütt tehetetlen
PECSENÉS SZEM - vörös, dagadt szem
PENITENCIA (PÖNITENCIA) - bűnbánat, vezeklés
PERENTEL, PERENTÖLKE - hitvány, értéktelen ember
PESTI PÓR - beste, bitang pór
PHILOMELE, PHILOMENE - fülemüle
PINT - régi űrmérték, kb. másfél liter
PIPPERES - fűszeres
POKOCSÁL - tréfál
POSSZOGÁS - szellentés
PRIVILEGIOM - kiváltság, előjog
PUPPENEVER - denevér

QUID HABES, QUOD NON ACCEPISTI? - Mid van, amit nem kaptál? (Azaz: mindenedet kaptál)
QUI FACILE CREDIT, FACILE DECIPITUR - Aki könnyen hisz, könnyen csalódik

RABATÁS ÉLET - dolgos, munkás élet
REÁKAPORCSKÁLVÁN - reákapaszkodván
RENOVAMINI SPIRITU MENTIS VESTRAE ET INDUITE NOVUM HOMINEM - Újuljatok meg a ti elmétekben a lélek által, és öltsétek fel az új embert
RETTES - retkes
REVES - korhadt

SAEPE LOQUUTUM POENITUIT, TACUISSE NUNQUAM - A beszédet gyakran megbánták, a hallgatást soha
SALAMON - Dávid fia, Izrael királya (kb. i. e. 955-915), aki bölcs mondásairól lett híres
SALOMON (SALAMON) ZSÍRJA - okosság, ész
SÁLPOLKODÁS - sápítozás, panaszkodás
SLÓGOS - islóggal, fémpikkely díszítéssel kirakott
SOHAJT - sajt
SÖRPÖNE - serpenyő, lábas
SULYOK - döngölésre használt nehezék, bunkó. Régen mosáskor a ruha verésére használták

SZATIN - kiskutya
SZEKCSŐ - szöcske
SZENTENCIA - ítélet, kinyilvánítás
SZIÚS - szívós
SZÖMÉREM DOLOG - szégyenletes dolog
SZURDÉK - sőtet sarok, zug, búvóhely
SZUSZÉK - gabona vagy liszt tárolására szolgáló nagyobb láda, tartály
SZÜLDISZNÓ - sündisznó

TABIT - könnyű selyemféle szövet
TAFOTA - taft, selyem
TANISZTRA - tarisznya
TARDE FABULARE! - Kései beszéd, hiábavaló mentegetőzés!
TETEM - csont
TIMPOLOM - templom
TIRANNIS - zsarnokság
TIRANNOS, TIRANNUS - zsamok
TRUFA - tréfa, játék
TURBA - tüsző, tarsoly, batyu
TURBOKOLNI - kavarni
TÚROS - feltört

URKOZ - büntet

ÜSZŐ - még nem borjazott, fiatal tehén

VADIT QUOMODO VADIT - Megy, ahova megy
VAJKI - vajmi
VÁSZ - madárijesztő, csontváz
VECSERNYE - esti ájtatosság, vacsora
VERITAS - igazság
VE SZÉGYEN! - Be szégyen!
VE TIBI QUI PRAEDARIS: QUIA PRAEDABERIS! - Jaj neked, ki fosztogatsz, mert téged is kifosztanak!
VÉLTA - vélte, véletlenül, ritkán
VIGYOR - vigyorgó, szenilis, elaggott (gúnyszó)
VIZSLA - éber, fürkésző

ZEMES - irha, bőr, bunda

ZSIBSÁGOT - gazságot
ZSUBICA - női kiskabát, suba


Hátra Kezdőlap