I
Régi ember, új idő


"Cogito; ergo sum." (Gondolkozom; tehát vagyok.)

Tehát, ha "non cogito", akkor, "non sum".

Én pedig mátul fogva nem gondolkozom semmit, híreszteljétek ki, hogy meghaltam. Meglehet ugyan, hogy élek, hála a komáromi kapitulációnál kezembe nyomott geleitscheinnak; s dacára annak a muszka lándzsának, amely Szebennél az oldalamba törött; hanem én egyáltalában nem tudom megmondani az okát, hogy miért, és különösen, hogy miért tovább, mikor a fű éppen olyan szépen kinő, ha én nem nézem is, s az idei termés tökéletesen úgy elfogy a maga útján, mintha én nem segíteném is fogyasztani. Hanem hát az Úr rendelte, hogy olyan állatok is legyenek a világon, amik félig növények; tehát - vegetáljunk!!!

Ilyenforma beszédeket lehetett hallani az öreg Garanvölgyi szájából azokon a korán beállt téli ködös estéin egy nagyon szomorú esztendőnek, midőn egynéhány millió ember abban a kedélyállapotban volt, hogy nem szerette azt kérdezni: mi újság odakinn.

Az öregúr elég jókor vetődött még haza a hadjárat után, hogy tapasztalhassa, miszerint csűrei üresek, földei harmadából sincsenek beszántva, s fundus instructusáról éppen nincs, aki beszámoljon. Nagy birtoka, mely tízezer holdat foglal magában, tisztek, cselédek, ekék, szekerek, ökrök, lovak és birkák nélkül; házi bútorain keresztül vonult hadsereg gazdálkodásának tanújelei, tárcájában egypár ezer forint olyan bankjegyekben, amiket mutogatni is veszedelem.

Hanem hát ki törődnék ilyen apróságokkal, mikor olyan nagy dolgok elvesztek!

Az ember meghúzza magát a szobájában, néha átrándul az ismerőseihez, nagyokat iszik, ha rossz kedve van, akár van kiért inni, akár nincs. Legrosszabb esetben reggeltől estig ütheti a filkót puffra, magához hasonló nagy urakkal, kiknek részint volt, részint lehetett volna nagy gazdaságuk, részint még van is, ami mindegy, azért csak egyforma szegény az mind; egy-egy lengyel menekült is csak vetődik a házhoz, aki a tarokk-kompániát kisegíti; ha pedig senki nincs is, az se baj: rágyújt az ember a pipára, s füstöl, míg beesteledik. Hébe-hóba egy-egy hitelező vagy valami ravasz atyafi pörbe idézteti az embert, bízván a "favor in judice" most kedvező alkalmaiban, s ez aztán egy kis "emócióra" is ad alkalmat: az emberrel legalább észreveteti, mint a köszvényes titillációk, hogy az életerő még működik benne.

Ilyenformán "truditur dies die".

(Sose bosszankodjál másodszülött olvasóm, hogy annyi latin mondást találsz egy lapon, ez is a kor kedélyhangulatához tartozik. A klasszikusok nyelvéhez, mint egy ókori azilumhoz menekülünk néha, mikor az újkor civilizációja nagyon szorongat bennünket. Héj, mikor még minden diákul ment, nem merték volna azt mondani - - no de elég. Az ember fűhöz-fához folyamodik védelemért, s ha az élők nem segítik, a halottakhoz fordul. Ki tudja, ha latinnal keverve marad a nyelvünk, tán most mi is "román" fajnak passzírozhatnánk, s hogy keresnék kedvünket minden oldalról!)

Tehát bizony csak truditur dies die; egyik nap tolja a másikat.

Egy ilyen kedve ellen előretolt napon azt mondák Garanvölgyinek, hogy egész tökéletességgel mégsem lehet a világot kizárni a szobából, a politikai változások ellen semmiképpen sincs az ember azáltal biztosítva, ha azt mondja: hallgatni fogok, mert azok felkeresik az embert legcsendesebb odújában is, s megtámadják a dohánydöböze közepében. - Már ezentúl nem lehet "szűzdohányt" színi: be van hozva a monopólium; a dohányt csak trafikából lehet hozatni, különben házmotozásnak teszi ki magát az ember, s ha tiltott kedvencét megkapják nála, nagy pénzzel lesz adósa a státusnak.

Garanvölgyi Ádám erre azt mondta:

- Jól van. Nem fogok dohányozni többet. Legalább jobb étvágyam lesz.

És azzal fölviteté a padlásra ősi tajtékpipáit, a minden veszedelemben hű kísérőket, mik annyi veszteségből egyedül maradtak meg családi klenódiumképpen, és soha többet nem dohányozék vala.

Majd ismét egy másik húzva-vonva jött napon azzal a hírrel örvendezteték meg, hogy bizonyára a bor is akcíza alá esik, már ezután majd csak felsőbbek engedelmével lehet csapra ütni a hordót, s meg kell adni az árát jókedvnek és haragnak, mert az ember mindkét esetben mentül többet "fogyaszt", annál többet kontribuál.

- Jól van. Tehát nem fogok több bort inni. Legalább jobban alszom.

És azontúl nem nyúlt hozzá semmiféle italhoz, kivéve a vizet.

Egy újabb, senkitől nem kívánt napon ismét arra a jó hírre ébredt, hogy a játékkártyák is bélyeget kapnak, már ezentúl azokon is ott lesz a sas.

- Jól van, tehát nem fogok többet kártyázni; - legalább nem vesztek.

És megtartotta fogadását.

Megint virradt, a természet rende úgy hozta magával, hogy reggel legyen. Garanvölgyinek egy kurrenst hoztak, amelyben tudtul adatik, hogy ha vadászni akar, puskát csak a megyefőnök engedélye mellett tarthat, nyerget pedig csak azon esetben, ha az illető járásbeli biztosnál reverzálist ad maga felől, hogy e veszedelmes huszáringredienciát nem használandja a státus jóllétével nem egyező célokra.

- Jól van - monda Garanvölgyi Ádám -, tehát ezentúl nem vadászom és agarászom többet. Legalább nem hűtöm meg magamat.

Egyszer aztán azt is megtudta, hogy ha az ember a szomszéd faluba át akar látogatni, elébb útlevélre van szüksége, amit a székvárosban lehet kapni két tanú jótállása mellett, hogy csakugyan igaz járatban van, s minden sisakos vitéznek előmutatni az úton, s keze írását összehasonlíttatni mindjárt in facie loci, ahol in flagranti "betretoltatott".

- Jól van - monda rá az öreg szittya -, tehát ezentúl itthon maradok a faluban, nem megyek sehová. Legalább nem dűlök fel a kocsival az úton.

És azontúl nem ment tovább sétálni sem a kertek aljánál; ez volt a leghosszabb út, amit tett, még a vetéseit sem nézte meg soha.

Egyszer aztán azt a legújabb intézkedést tanulta meg, mely szerint múlhatatlan szüksége van a státus orgánumainak ellenőrizni azon kihágást, miszerint némely elégületlenek szokatlan alakú föveget viselnek, s a gondviselés rendeleteibe való nemegyezésüket azzal iparkodnak tanúsítani, hogy a kalapjaikon levő szalagot a karimán túl engedik csüggni, annálfogva aki kellemetlen kérdezősködéseknek nem akarja magát kitenni, ennyi és ennyi hüvelyk, vonal és minőség meghatározását vegye figyelembe, mielőtt kalapjával kilépne az utcaajtón.

- Ez is jó - monda Garanvölgyi. - Tehát ezentúl nem megyek ki a házból. Legalább nem szaggatok több csizmát.

És megtartá szavát. Azontúl csak a kertjében sétált, s ha beszorult, foglalkozott pöreivel, amik rögtön megelevenültek a dolgok rendbejöttével, mint az ősszel elhullott légy, ha télen ráfűtik a szobát.

No még egyszer aztán kijött, hogy ezentúl pörlekedni csak oly módon lesz szabad, ha az ember elébb olyan papirost vesz, ami már jogosítva van a bíró előtti megjelenésre; s egyúttal megtanul különbséget tenni kisebb és nagyobb bélyegilletmények között.

- No - hát legyen meg ez is. Tehát ezentúl nem fogok pörlekedni.

És azzal összezsinegelé pöriratait, betette a szekrénybe, felmondott a prókátorának. Aki ellen neki van követelése, hadd szaladjon vele, akinek pedig ő ellene van, az hadd jöjjön, - ő nem felesel többet senkivel.

És aki jártas az etnográfiában, az tudni fogja, hogy mikor a magyar ember lemond arról, hogy dohányozzék, hogy bort igyék, hogy ismerőseivel összejöjjön, hogy vadászni járjon, hogy az utcára kimenjen, az mind elég nagy eset, de mikor arra szánja magát, hogy nem perlekedik többet: az már az "ultima Thule!"

Hanem utoljára is nagyon meg találta adni az árát ennek a "passzív ellenállásnak".

A mindent "laisser faire" következtében majd a hámos lovait egzekválták, majd egyik-másik pajtájára nyomták rá a hivatalos pecsétet, majd még azzal is fenyegették, hogy "personalhaft"-ot eszközölnek ki ellene; de amikkel ő mind sztoikus egykedvűséggel nem törődött. Az utóbbira éppen nagyon vásott a foga: szerette volna tudni, hogy ő, ki vénségeig mindig a maga emberségéből élt, s sohasem jutott hozzá, hogy valaha egy napszámra valót bírt volna megkeresni fáradsága után, hogyan tudná annyira vinni, hogy egy egész esztendeig eltartassa magát más költségén, csupán azon tudománya által, hogy nem tud megfizetni.

No de semmi.

Az egyik uzsorás egzekválta, a másik pedig segítségére jött. s jó nagy procent mellett kisegíté a zavarból. Egyik elhajtatta a birkáit, s elkótyavetyélte párját 2 forinttal a becsáron alul, a másik megszánta, s megvette számára ugyanazon birkákat 2 forinttal a becsáron felül, s megint "rendben" volt minden.

Egyszer a drága birkák is azt gondolták ki, hogy ők megdöglenek. A szisztéma nem tetszett-e nekik, vagy az árpaszalma-provizórium, azt nem tudom, hanem biz azok egy télen nagyon kezdték a kamatszelvények helyett az egész nemzeti kölcsönt beadogatni, gyapjú helyett a nagyon devalvált értékű bőrrel szolgálván a gazdának.

Ez egy kicsit bántotta Garanvölgyi Ádám urat.

Valami ismerőse járt nála, annak panaszkodott is e fátumáról, s úgy mellesleg felkérte, hogy ha be talál vetődni Pestre, küldjön ki neki valami "marhadoktort", talán tud segíteni a birkákon.

Az ismerős ígérte, hogy nagyon szívesen teszi.

- De aztán el ne felejtse!

Alig is múlt el két nap, hogy Garanvölgyi úr udvarára egy pesti bérkocsi kanyarodott be, s megállva az úrilak tornáca előtt, abból egy jól táplált egyéniség lépett elő, a legújabb divat szerint öltözve, bolyhos téli paletotban, simára borotvált állal, haja tarkótul homlokig simán elválasztva, s leszorítva a legfényesebb kürtőkalappal. Széles sálja nagy turquois-melltűvel keresztül döfve, kezein jaquemárkesztyűk, agyarán a legfinomabb virginia bocsát illatos füstöt, míg kezében kurta jáspis fogantyús pácikó lóbálódik.

Ez az úri egyéniség ütközék Garanvölgyi Ádám kifelé induló bekecsgombjaiba, amidőn is egy percre kivéve foga közül két ujjával a virginiát s megemelve pálcás kezével, hajfürteitől 1 1/3, hüvelyknyi magasra divatos figáróját, e szavakat intézé hozzá:

- Van szerencsém Herrn Ádám von Garanvölgyit tisztelhetni? Én vagyok doktor Grisák!

- No hozta Isten! Ugyan jókor jött! - üdvözlé őt Garanvölgyi. - Ezt már szeretem, hogy ilyen gondos volt az öcsém, hogy mindjárt küldte az urat. Ugyan szükségük is van már a birkáimnak a segítségére, - jöjjön csak édes doktor úr.

Azonnal karon fogta a doktor urat, s mielőtt ez bővebb magyarázatokba elegyedhetett volna, átvezette a tágos udvaron keresztül a birkaakolba, behúzta maga után, nyilvános kárával glaszé cipőinek, s beerőltetve a beteg birkák rekesztékébe, elkezdé neki magyarázni a veszedelmes diagnózist.

- No lássa, doktor úr, ennek itt a szája fáj, nem tudja a szénát rágni, emennek meg a lába fáj, nem tud a lábán megállni.

- De megengedjen, uram, ez furcsa... - szólt közbe doktor Grisák.

- Persze furcsa, de csak hallgassa tovább; az még furcsább, hogy amikor a szájfájás elmúlik az egyiknél, akkor beleesik a lábfájásba, s megfordítva, amelyiknek ma a lába fáj, annak holnap a szája fog fájni.

- De megbocsásson, uram, én bámulom... - szabadkozék doktor Grisák.

- Én magam is bámulom, el nem tudom képzelni, mi baj lehet ez. Talán métely?

- De uram, ön úgy látszik, hogy csalódásban van.

- Az meglehet, nemigen értek a barmokhoz, ön jobban tudhatja, hiszen azért hívattam.

- De, megbocsásson, uram.

- Jó, jó, hiszen én nem disputálok, egészen kegyedre bízom; hozott kegyed juholtót?

- De uram! - kiálta föl végre egész sértett önérzettel doktor Grisák - kinek néz ön engem? - s mérgében úgy ütött orron pálcájával egy kerge birkát, mely lekonyított fejét pantalonjához kezdte fenni, hogy mindjárt visszafelé keringett.

- Hát nem marhadoktor ön? - kérdé együgyűséggel Garanvölgyi.

- Mit gondol ön? Én doctor juris vagyok! Doctor utriusque juris, Johann Nepomuk Grisák.

- Óh hát prókátor? - szólt kapacitálódva Garanvölgyi.

- Akkor hát ne nézzük a birkákat. Egyébiránt - nem fárasztom az urat a szobámig, itt is elvégezhetjük. Egzekúcióra tetszett jönni?

- De kérem - szólt a juris doctor, az ülhelyül kínált birkafejő széket magas orrú aprehenzióval utasítva el magátul -, talán mégis komfortábelebb volna a szobában értekeznünk.

- Tessék elhinni, hogy nincs ott már semmi lefoglalni való. Tegye ön a kezét, azt tanácslom, ezekre a birkákra. A kliense ugyan nem köszöni meg, mert ez a bőrével fog fizetni, de legalább nagyságod kikaphatja belőle a salláriumát.

- Kérem - szólt doktor Grisák, illedelmes prüderievel -, én nem vagyok "nagyságos".

- Bocsánat, méltóságos uram!

- Óh, az sem vagyok.

- Engedelmet kérek "excellenciádtól".

- Óh kérem; engem csak "tekintetes" cím illet.

- Csak? - szólt félvállról átmosolyogva a jövevényhez a háziúr. - Már "édes amice" erre mifelénk tekintetes-nek csak azokat szoktuk címezni, akiket megbecsülünk. Hanem hát röviden, mit akar?

- Én éppen nem jöttem uraságodnak kellemetlenségeket okozni, hanem azért jövök, hogy uraságodat őméltósága Ritter von Ankerschmidt úr nevében valami szomszédi szívességre felkérjem.

Most volt még csak a sor Garanvölgyin a bámulásra.

- Ankerschmidt? Ritter von? Szomszédság? Aztán szívességre kér? Nem értem, hogy jutok egyszerre ennyi szórejtvényhez. Nem fejtené meg doktor úr ezt a charádát, mert én soha életemben sem tudtam kitalálni egy rébuszt sem. Honnan szomszédom nekem a nagyon tisztelt Ankerschmidt Ritter von úr őméltósága?

A doktor úr most már bővebb magyarázatokra is készen volt.

- Tehát nem méltóztatik még értesülve lenni. Ez az én úri kliensem és megbízóm, az a bizonyos, aki a hajnácsi parcellát megvette.

- Micsoda parcellát, kérem?

- Azt a bizonyos kétezer holdas tagot itt uraságod jószága mellett.

- Kitől vette meg?

- Természetesen Pajtayné őnagyságától, uraságod sógorasszonyától.

- De iszen uram, az a jószág az enyim. Tőlem csak mint vitalitiumot bírta azt testvérem özvegye; én készpénzen vettem azt meg boldogult öcsémtől, s hogy ő szegény, sok ide nem tartozó ok miatt tönkrejutott, meghagytam az özvegynél atyafiságos jóindulatból, hogy legyen neki miből élni. Az az én törvényes birtokom.

Garanvölgyi úr azt hitte, hogy most olyan igazságokat mondott el, amik előtt le kell venni a kalapját a világ minden jogtudósának.

Héj, nevetett is rajta magában eleget a doktor úr! Hogy mosolygott gúnyosan a balga táblabírán, akinek még most is azok az özönvíz előtti fogalmai vannak a jogviszonyokról. Levette a szemüvegét, megtörlé selyemzsebkendővel, mert a birkaakol gőze megfogta, ismét visszatevé orrára, s egyet villantva vele a táblabíró felé, nagy bölcsességgel mondá:

- Ezt én mind elhiszem, uram, elhiszem, önnek egy szavára. Az meglehet.

- De nem "meglehet", hanem úgy van. Megmutathatom az okiratokat.

- Sajnálom; de ez nem változtat a dolgon. Ez nem tesz különbséget.

- Nem értem.

- Járatja uraságod a Reichsgesetzblattot?

- Járatja biz a kakukk.

- Ah, tehát nem? Kár nagyon. - És itt keblébe dugva kesztyűs ujjait a doktor úr, nagy folyékonysággal megnevezé a Reichsgesetzblatt azon számát, melyben ennyi és ennyi számú paragrafus alatt azon rendelet foglaltatik, mely a "régi" jogcímeken alapuló igényeket megszünteti, s egyúttal határidőt tűz ki, amelynek lefolytáig minden ember, akinek valamely tettleg birtokában nem levő fekvő vagyona van, eziránt a bitorlót megintetni, megperelni, törvénybe idéztetni, egy régi magyar szóval "meguszultatni", el ne mulassza, mert azontúl "beati possidentes"; aki a birtokban találtatik, az vétetik tulajdonosnak, s a jogi pörcímen többé keresetet támasztani nem lehet. Minthogy pedig a kiszabott határidő már lefolyt, s minthogy Garanvölgyi úr a Reichsgesetzblattot nem járatta, s minthogy bélyegpapírra írni nem akart, tehát testvére özvegyénél levő birtoka annak tulajdonává lett, következőleg az ezt el is adhatta; aminthogy meg is tette, s már azon bizony semmi kutyabőr sem segít.

Garanvölgyi úr konvinkálva érzé magát.

- Uram. Ön nagy ember. Önnek igaza van. Kapitulálok, s elismerem önt doktornak. Magam vagyok a hibás, amiért a Reichsgesetzblattot nem járattam. Rögtön küldök a postára, s megrendelem, s azontúl ez lesz az, amit "versate diu", "versate noctuque", nehogy egyszer tudatlanságom miatt még magamat is eladjon valaki, akinek jusst ád hozzá a paragrafus. És hát már most miben áll a szívesség, amit én Ankerschmidt Ritter von úrnak teljesíthetek? Már azt értem, hogy szomszédommá hogyan lett.

- A lovag úr "szívességnek" kívánja azt neveztetni, ő igen udvarias, gavallér ember, én azonban "jó ügyletnek" nevezem azt; pactum bilaterale: do, ut des, facio, ut facias. Méltóztatik emlékezni, hogy amely cessziót uraságod nagyságos Pajtayné asszonyságnak írásban adott, bizonyos záradékban a maga részére egy igen terhes servitust tetszett stipulálni, mely abból áll, hogy a jószág belső telkén levő régi kastélyt pedig semminemű használatra az özvegy asszonyságnak átengedni nem tetszik.

- Igenis. Azt valami régimódi ősöm építette, s nem akartam, hogy az özvegy haszonbérlője még pálinkafőzőt csináljon belőle. Persze, balga érzékenykedés biz ez egy ilyen vén sastól, mint magam, de már egyszer én ilyen babonás vagyok.

- Szinte kivenni méltóztatott az uraságod kastélyától ama faluvégen levő ócska kastélyig vezető utat az árkon túl egy ölnyi szélességre.

- Igen természetesen; azon oknál fogva, hogy magam valahonnan bemehessek abba az enklávéba, még akkoriban a léghajók kormányozhatósága nem levén feltalálva, hogy az ember felülről szállhasson le valamely körülzárt területbe. Az út mellékét pedig azért biztosítottam, hogy az árendás ki ne pusztítsa a szép vén jegenyefákat két oldalon:

- Ilyenformán a cesszió értelmében a nagyságos asszony az érintett épület és hozzá vezető útnak sohasem jött tettleges birtokába.

- S ez talán alkalmatlan volna kegyeteknek? Ugyan mit ceremóniáznak vele olyan sokat. Rontsák le a házat, építsenek helyébe palotát. Hát kell erre még tőlem "is" engedelmet kérni?

- Óh igen is, minthogy az okmányok világos szava szerint uraságod tettleges birtokosa az említett útnak és kastélynak.

- És valóban, tekintettel volnának még az ilyen ócska okmányokra?

- Minden bizonnyal! - iparkodék buzgón erősíteni kétkedő hitét a jogok tudora.

- Lehetetlen! - szólt az öregúr, oly együgyű fejcsóválással, hogy a doktor kezdett kétségbeesni embere primitív fölfogási tehetsége felett. - S ha mégis via facti elfoglalná azt tőlem a Ritter von, mit tehetnék én ellene?

- Törvénybe idézhetné! - sietett a kész felelettel doktor Grisák. - Beperelhetné őt!

- S nem lehetne attól tartanom, hogy azon esetben a bíró engemet csukat be, mint elégületlent és csendháborítót?

Doktor Grisák kezdett arra a nyomra jönni, mintha ez a táblabíró nem egészen együgyűségből intézne hozzá ilyen "ártatlan" kérdéseket, s sietett őt szárazon rendreutasítani.

- Uram, meg lehet ön győződve, hogy "itt" mindenkinek egyformán osztanak igazságot.

- Bocsánatot kérek. - Ezt nem tudtam.

Rettenetes ez az ember alázatos iróniájával! Dühönge magában a doktor.

- Talán hát lehetne valami formahibát felfedezni abban az okmányban - szólt irtózatos jóakaratú humorral Garanvölgyi. - Talán, hogy nincsen bélyegpapírra írva, vagy talán, hogy a pecsét nem jó helyre van ütve benne?

- Uram - vágott közbe doktor Grisák -, én nem jöttem önhöz konzultálni, hogy nekem tanácsokat adjon, hogy miként lehetne procedálni saját maga ellen, hanem jöttem önhez egy barátságos ügyletet megkötni, mely uraságodra nézve is nagy haszonnal járand. Hanem - ha megenged egy kérést, tisztelt uraság, elébb legyen szíves felkelni onnan a szénáról; ezt nem végezhetjük el itten a juhistállóban, legyen jó engemet bevezetni dolgozószobájába.

- Dolgozószobámba? - kiálta fel Garanvölgyi, nagy készséggel ugorva fel a szénahalomról, melyre letelepedett volt. - A büróba? A kancelláriába? Óh igen szívesen! Ha már üzletről van szó, akkor mindenesetre a comptoirba kell mennünk. Tessék elébbre kerülni. Menjünk tehát az irodámba.

S vezette aztán a doktor urat nagy előzékenységgel végig az udvaron; nem is ártott, hogy ő hátul ment, mert négy lompos szelindek nagyon kezdé kerülgetni a perkereső férfiút, ki is nem látta feleslegesnek megjegyezni, hogy az ilyen nagy kutyákat kosár nélkül szájukon szabadon bocsátani nagy felelősséggel járó helyzet; - amely észrevételt Garanvölgyi úr igen helyesnek találván, rögtön kiadá a parancsot az elősiető béreseknek: - Mindjárt kosarakat kössetek a szájukra ezeknek az ebeknek, ti semmirevalók!

Azzal a kertbe vezette át a vendég urat, ott egy tekervényes, fűvel benőtt úton megsétáltatva, végre egy sajátságos alakú, suta épülethez érkezék vele, melynek elfordult oldala olyan csapinósan látszott levágva lenni, mint a vásári sátorok eleje.

Annak az ajtaját kinyitá: - Tessék elölmenni! - s betuszkolta rajta érdemes vendégét.

- Mi az ördög ez!? - kiálta fel a juris doctor, midőn körültekintett, s füleit gyanús zúgás kezdé környékezni, míg szemeit gyilkos fegyverek fenyegették. - Hisz ez méhes!

- Ez az én dolgozószobám, uram - szólt nyájas mosolygással a háziúr. - Itt töltöm én a napot csendes stúdiumokkal. - S hogy bebizonyítsa szavai valóságát, előszedé a méhkasok mellé lerakott könyveket: régi római autorok voltak azok; Blair esztétikája; néhány gazdászati mű s egyéb afféle. Ugyanott papír is volt és egy nagy fakalamáris, melybe szárnyig bele volt ütve egy sárgult írótoll. - Ez egy igen csendes, magányos hely, ahol a tanulmányozót semmi zaj sem háborítja; ahol a világi lárma helyett csak a csendes "örök munkásokat" látja maga előtt, kik megtanítanak bennünket dolgozni az utókor számára. A méhek társasága nagyon hozzánk illő társaság most

- Igen; de megcsípnek! - szabódék e filozófi ömlengés ellenében praktikus aggodalommal a juris doctor.

- A "jó embert" nem bántják - nyugtatá meg őt a háziúr, a sareptai pusztában lakozott bármelyik pátriárkához illő kedélynyugalommal.

A juris doctor úr most már ezzel angazsírozva volt arra a kísérletre, hogy megtudja maga felől, vajon csakugyan "jó ember" számba megy-e hát ő is. S leült a hárspadra, mely bundával volt szépen leterítve, míg Garanvölgyi egy üres Dzirdzon-kasra telepedett le a doktor úrral szemben.

- Tehát röviden, uram. Kliensem, lovag Ankerschmidt, megszerezvén a jószágrészt, s a hozzá tartozó belső telket, bírni óhajtaná a rajta levő épületet is, a hozzá vezető úttal együtt.

- Az természetes - helyeslé az invektívákat Garanvölgyi -, miután az a kastély neki ottan csak útjában lesz, ha építkezni akar.

- Igen, igen. És ő oda nagyszerű kastélyt akar építeni.

- Mindjárt gondoltam. Az egész lapályon az az egyetlen darab egészen úri kastélynak való hely. Magam is oda építkezném, ha módomban volna.

(Óh, hisz ez nagyon hajlékony ember - gondolá elégülten doktor Grisák.)

- S minthogy uraságod úgysem veszi jelenben hasznát annak az építménynek...

- Biz az már nagyon rozzant állapotban is van.

- S nem is valószínű, hogy azt ki méltóztassék tataroztatni...

- Dehogy! A baglyoknak és patkányoknak így is elég jó az.

A doktor juris ezt humorisztikus ötletnek találta, s úgy vélte, hogy az ilyesmit tréfásan folytatni kell.

- A denevérek úgysem fizetnek semmi árendát.

- Nem bizony, sem pedig az ősök kísértő szellemei.

- Hahaha! A jámbor kísértetek ugyan haragudni fognak, ha onnan ki kell vándorolniok. Ezer villám! (Az utóbbi felkiáltás már nem volt a nevetés folytatása; a doktor széles jó kedvében pálcájával hadonászni találván, e demonstrációnak vélt mozdulatra egy harcias szellemű méh a nyakacsigájára repült s fullánkjával tréfásan megcsiklandozá.)

- Nem tesz semmit. Kenjen rá egy kis csapóföldet - vigasztalá a jajveszéklőt a háziúr. - Elmúlik az.

De a doktornak már elmúlt a nevető kedve.

- Nos hát mit gondol, uram, mennyiért mondom fel a szállást a baglyoknak, denevéreknek, s az ősanyák kísérteteinek? - szólongatá a sziszegőt Garanvölgyi úr.

- Csak több ne csípne már meg. Én teljhatalommal vagyok felruházva a lovag úr által; ... de az ördög vigye el ezt a méhet... azt hiszem, hogy tizenkétezer forintért az a romnak induló épület jól meg lenne fizetve.

- Tizenkétezer forint, uram, nagyon szép pénz.

- S az épület nagyon rongyos.

- Az is igaz; sőt még az is igaz, hogy én tizenkétezer forintra nagyon rá vagyok szorulva. Hanem hát csak tessék hazamenni és megmondani a lovag úrnak, hogy én azt a rongyos épületet el nem adom.

- Miért nem?... Még meg fog dagadni!

- A vételár?

- De, ez a méhcsípés..

- Nem adom el, mert az ősapám építette.

- Ahá, ennek több pénz kell! - okoskodék a doktor.

- Essünk át rajta, uram, nekem meg van engedve, hogy ígérjek önnek húszezer forintig. Kezet reá!

- Amit mondtam, megmondtam.

- De hisz az épület idővel összeszakad.

- Annál szebb lesz. Egy regényes ruina a kastély udvarán.

- A szél máris bontja a tetejét.

- Én pedig föl nem rakatom, ha lehordja; s ha le talál dűlni, ott hagyom a romjait feketülni.

Doktor Grisák most kezdte átlátni, hogy micsoda kemény gyerekkel akadt össze; neki pedig a lovag azt adta megbízásul, hogy ha a rozzant kastélyt megveheti "bármi áron", ő maga ötezer pengőt kap fáradsága jutalmául, tehát az ügy nagyon sürgetős volt.

- De hát, uram, mondja ön meg maga, mi véleményben van? - Mit ajánlana egyezkedési alapul?

- Jó, uram, megmondom. Tehát utolsó és megmásolhatatlan véleményem ez: ősi ruinámat sem pénzért, sem szép szóért, sem fenyegetésért oda nem adom; hanem várni fogok, míg a Reichsgesetzblattban kijön az a paragrafus, mely azt fogja rendelni, hogy akinek rongyos vityillója van olyan helyen, ahová valaki más kastélyt akar építeni, azt onnan bizonyos határidőn túl elhordassa. - És ezzel ajánlom magamat.

Nehogy pedig a doktor úr azt hihesse, miszerint ezt az értekezést még stációnként folytatni is lehet, amint felkelt a hárságyról, Garanvölgyi úr végigfeküdt a bundán, s elővéve Horatiust, oly buzgón kezde belőle tanulmányozni, mintha sohasem olvasta volna.

Doktor Grisáknak rá kellett szánni magát, hogy re infecta kitaláljon magára a kertből, mert Garanvölgyi úr ugyan egy csepp készületet sem látszott tenni, hogy őt kikísérje.

(Ez nagyon merev gondolkozású ember. Jó lesz őt megjegyezni.)

Azonban amíg a kertajtóbul a bérkocsiig defilál az ember, addig a komondorok ugyancsak megszabdalhatják; pedig már a méh is megcsípte.

És sehol egy kertész vagy egy házmester, kit kíséretül szólíthatna.

Amint aztán aggodalmasan kitekintett a kert rácsajtaján, nagy meglepetéssel szemlélé, hogy a béresek ugyancsak szót fogadtak Garanvölgyi úrnak, a vett utasítás folytán mindegyik szelindek fejére egy nagy füles kosarat kötvén fel, amitől azok úgy tűntek fel, mint valami plasztronsisakos vitézek, kik a vívóiskolában valami asszóra készülnek. A cselédnép hahotázott az udvaron, még a pesti bérkocsis is velök.

Hm. Ezek az egyének, úgy látszik, hogy tréfát űznek az emberből.II
A szerencsétlenség mint iparüzlet


Egy, esztendő múlva készen állt az új kastély a túlsó faluvégen.

Hamar felépült, látszik, hogy építője könnyen bánik a pénzzel.

Másik őszön bele is költözött Ankerschmidt lovag családja, egy katonás tartású öregúr, két kisasszonyával.

Gazdatiszteiket, cselédeiket mind más országból hozták; Garanvölgyi tiszteinek ennélfogva is nagyon kevés érintkezésük lett volna velük; ilyformán a régi földesúr élhetett nyugodtan, anélkül, hogy valaki szomszédját emlegette volna előtte.

Volt Garanvölgyinek egy régi kasznárja, ki azalatt, míg az ifjabbakat elhordta jobbra-balra a vihar, megmaradt a maga helyén. Nagyon köpcös volt már arra, hogy a dicsőséget keresse. Hanem azért ő is volt felkelő sereg egy ízben Kassa alatt; szerencsésen az elsők között volt, akik onnan visszaérkeztek; még a puskáját is meghozta, és azt a szorongattatás napjaiban is megtartá dugaszban.

Kampós úr igen ügyes gazda volt, értette a tudományát gyökeresen, bár erről sohasem szokott beszélni. Ő csak nagy dolgokról szokott beszélni. Politikáról. Akit elfoghatott, azt tartotta is effélével untig.

Ha földesura a passzív ellenállás embere volt, ő éppen az ellenkezővel tartott. Ha földesura nem dohányzott, azért, mert a monopólium bejött: ő ellenkezőleg megmutatta, hogy csak azért is szűzdohányt fog színi! Hol tett szert rá, az az ő titka. Ő passzussal sohasem jár, pedig mindenüvé elmegy, s a fináncoktól meg nem ijed. Ha valahol rászedheti őket, azt nagy virtusnak tartja. A mezőn összeáll a munkásokkal, s beszél velük az ország dolgairól. Neki nem kell az, ami az újságokban van. Ő különb híreket tud. Járnak hajcsárok keresztül a falun, Szerbiából, Oláhországból; társzekeresek Lengyelországból; azokat ő kikérdezi; megtud tőlük mindent, ami Európában történik, amit az újságok nem közölhetnek; s távol legyen, hogy kétségbe volna esve; sőt inkább olyan bizonyos afelől, hogy ami el nem következett tavasszal, elkövetkezik ősszel, mint az egy halálról. Azzal szokta rendesen végezni, hogy: "Nono, eszem én még szőlőt lágy kenyérrel!"

Akik be vannak avatva e misztikus mondatba, tudni fogják micsoda rettenetes állítás az a magyar embertől, hogy még valaha szőlőt akar enni lágy kenyérrel!

Kampós úr amellett tökéletesen híve volt földesurának. Úgy rábízhatta Garanvölgyi zilált gazdaságát, mintha egy kormányszék vizsgálná át számadásait. Ha valaki megcsalta Garanvölgyit, ő addig nem nyugodott, amíg a csalót vissza nem csalta. Ha Icig kiszedte a mustra búzából a konkolyt, s átvételkor olyat követelt, ő meg azt tette, hogy máskor Icignek befagyott vizes palackba adta a spirituszpróbát, s rászedte egypár fokkal. Az ilyenért aztán rendesen nagyon meg szokta őt dorgálni Ádám úr.

Rettenetes, hová erkölcstelenedik a magyar nép a nyomás alatt! Ez az őszinte, nyíltszívű faj tanul csalni, visszacsalni, hazudni, hamisan esküdni.

- Inculpata tutela - (vétlen védelem) - mondá ilyenkor Kampós.

Csakis avégett nézte át Ádám úr a számadásokat, hogy ilyenféle represszáliák elő ne forduljanak benne.

Pedig furcsa tételek vannak egy ilyen magyar tiszt számadásában.

Ott van például egy rubrika, amely így szól: "Szegénylegények számára" kiadattak:

Kenyér, szalonna, bor, pálinka, szűr, csizma, kalap; ritkábban pénz, de annál gyakrabban egy-egy süldő malac.

Hogy nevetnének ezen a külföld ökonómusai, ha megtudnák! A betyárokat étellel tartani! Ahelyett, hogy feljelentenék őket a kerületi biztosnak.

No, de hagyjuk; hiszen nem akarom én ezt most megmagyarázni.

Tehát, amint e rubrikát átfutná Garanvölgyi, talál egyszerre ilyeneket benne:

"Sándornak egy átalag ménesit..."

"Sándornak egy pár szarvasbőr topánykát..."

"Item: a Sándornak egy flanell alsóinget..."

"Detto: Sándor repetáló órájának kiigazításáért 3 Ft."

"Ismét: a Sándornak bizonyos célokra 10 Ft."

Garanvölgyi úr azt minden kérdezősködés nélkül is jól sejtette, hogy a rubrikátus miféle osztályához tartozik a szegénylegényeknek. Jámbor bujdosó, aki fátumát kerülgeti, s úgy húzza a napokat, ma itt, holnap amott. Ahol ráismernek, megugrik. Elég siralom. Nagy kérdés, hogy nem jobb-e annál bekocogtatni a hadbíróhoz, s azt mondani: "Megjöttem, uram, mivel tartozom? Fizetek."

Hanem hát azt mégis orrolta a dologban, hogy akárki legyen is e nagyon szánalomra méltó ember, de már ilyen állapotban mégis egy kissé alább hangolhatná az igényeit.

- Hiszen én nem mondom, hogy ne adjanak neki bort, de már éppen ménesit.

- Hagyja el azt a tekintetes úr - szabódék a kurta férfiú, ki nagyon kényelmetlenül érzé magát e faggatásra.

- Aztán szarvasbőr topány? Én magam sem viseltem azt soha, kivált falun.

- Fájt szegénynek nagyon a lába más csizmában.

- Aztán repetáló órát igazíttatni!

- Hiszen azt is én ajándékoztam neki.

- Még az is hozzá? Meg aztán bizonyos célokra? Mi a patvar célokra adott neki 10 forintot?

- Kérem alássan, tekintetes úr, ne tessék azt oly nagyon keresni. Hiszen azt mondanám, hogy inkább a magaméból adom meg, ha nem tudnám, hogy a tekintetes úr nagyon megbánná, ha majd egyszer tudtára esnék, hogy ki volt az, akinek ezt felpanaszolta.

Garanvölgyit nem tette kíváncsivá a titok, legfeljebb azt jegyezte meg rá:

- Önt már megint bolonddá tette valaki.

- No, már kérem alássan, ezúttal nem. Csak azt ne tessék mondani. Amiről én egyszer meggyőződtem, az nem ámítás.

- Ugyan hagyja el! Nem odaadta-e az új köpönyegét is a minap valakinek, aki azt állította, hogy ő Bem hadsegéde, aztán egy hét múlva ráismert Egerben, mint pincérre.

- No, akkor az egyszer megtörtént, az igaz. De most az egyszer kétségtelen vagyok, hogy ő az!

- Kicsoda?

- No, ha megmondom, a tekintetes úr egyszerre fel fog ugrani az asztal mellől, s kérni fog, hogy vezessem rögtön hozzá.

Ádám úr fejét rázta.

- Minek nevezi magát?

A derék kis zömök ember egy ideig tétovázott: elárulja-e a nagy titkot; már a nyelve hegyén is volt, de megint visszanyomta; azután az orrának került, azt csavarta; utoljára a szemeibe tódult, ott jelent meg két nagy könnycsepp képében, amiket, midőn kurta kezei bötykével eltörült, megindult hangon rebegé a vallomást.

- Ő az, ő az, a mi felejthetetlen Petőfi Sándorunk...

Ádám úr nagyot ütött öklével az asztalra, s azután mélyen sóhajtott.

A sóhajtás a költő emlékezetének szólt, az ütés pedig annak, ki e bálványozott nevet bitorolja.

- Ismerte ön valaha Petőfit? - kérdé szomorúan a kasznártól.

- Hogyne ismertem volna, hiszen minden versét könyv nélkül tudom.

- De mint élő embert látta-e?

- Látni nem láttam, de olyan elevenen tudom őt képzelni magamban.

- Arcképét sem látta?

- Nem értenek ahhoz a piktorok.

- Hasonlít-e ehhez? - kérdé Garanvölgyi, egy albumot nyitva ki, melyben a költő arcképe látható volt.

- Jaj, kérem alássan, elváltoztatta ám most az ábrázatját, hogy rá ne ismerjenek.

- De hát kérem, mi oka van önnek úgy elhinni az ugyanazonságot?

- Hát mikor, kérem alássan, mindenre tud verset mondani. Mindennap megír az huszonöt verset is, de az egyik szebb a másiknál.

- Szeretnék egy ilyen költeményt látni.

- Akár százat, egyszeribe; csak egy kis vártatást kérek. Azzal a buzgó honfi előhúzva zsebéből egy tollkést, elkezdé bekecse bélését azzal felfejtegetni: oda bevarrva viselte a becses, de féltett költeményeket.

- Mutassa ön. Az írást messziről látom, hogy nem Petőfié.

- Hja, mert elváltoztatta ám azt is, hogy nyomára ne jöjjenek róla.

Garanvölgyi átvevé a mindenféle dirib-darab papírra írt versezeteket, s elkezdé azokat olvasni.

Persze, hogy a legrettenetesebb fűzfapoézis volt az, amilyen csak valaha szerkesztők kemencéjét bemelegítni segített.

Ádám úr most már nem a csaláson, hanem kasznárja ügyetlenségén kezdett bosszankodni.

- Ugyan, édes barátom - szólt rátéve tenyerét a papírokra, miket Kampós áhítva várt már vissza, hogy újra keblébe varrhassa. - Ismeri ön azt az adomát, mikor az egyszeri ember sötétben a felesége által készített gombócok helyett megette a napos kis macskafiúkat?

- Ismerem - viszonza a kurta nyakú férfiú, nem bírva elképzelni, miféle vonatkozás lehet ez adomában a jelen esetre.

- S valószínűnek találja ön, hogy valakinek oly tompa ínylése legyen, hogy a macskakölyköket meg ne tudja különböztetni a szalonnás gombóctól, amíg enné?

- Nem biz én.

- Én már igen. Tessék - a macskafiúk. - S azzal átnyújtá neki a pszeudoklasszikusokat.

Kampós uram olyan képet csinált, mint aki fizetni akar, s a bankójára azt mondják, hogy "hamis".

Nehéz az embernek azt elhinni, hogy ami eddig az ő meggyőződésében ezüstöt képviselt, az ezentúl csak fidibusz. Eszerint arról mind le kellene mondani, amit a "nagy bujdosótól eddigelő titokban kitudott". Eszerint a Bem apóvali titkos levelezés sem lenne igaz. Eszerint azt a vigasztalást is szegre lehetne akasztani, hogy vannak még Ázsiában szkítamagyarok, hét nemzetséggel: csak a hidat építik a Boszporuszon, hogy átjöjjenek. Ez pedig több lemondás, mint amennyit egy embertől villásreggelire kívánni lehet.

- De mikor, kérem alássan, oly elevenen elő tudta adni minden viszontagságait, hogy szabadult ki a csatából, hogy menekült tovább, hogy szinte maga előtt látja az ember, mikor beszél. Mikor a segesvári csata után egy egész szotnya kozák fogta üldözőbe, ő nekivetette a hátát egy fának, szembeállt velök; hetet levágott közülök; mikor a nyolcadikat kettéhasította, annak a nyeregkápájában kettétörött a kardja. Akkor halottnak tettette magát, s nem bántották a kozákok. Hanem azután jöttek a csata után a szászok a halottakat eltemetni. Ő hirtelen lehúzta az egyik holt kozákról a bundát, azt magára vette, arra meg feladta az atilláját, s ugyan jól járt vele, mert amint a szászok megvizsgálták az atillát, megtalálták benne a tárcáját, abban volt százhúszezer forint amerikai bankóban, meg egy csatadal. A bankót elégették, a versről megtudták, hogy az Petőfié, s a kozáknak levágták a fejét az övé helyett. Őtet meg azután eltemették; de minthogy legfelül esett, éjszaka kivájta magát a föld alól, s az erdőn keresztül elmenekült. Másnap már hallotta, hogy üldözik. Akkor egy patakot talált, mely egy barlangba beömlik. Abba belement; három nap bolyongott a sötétben a föld alatt, mindenütt a patak folyása által vezettetve, míg negyednapra ismét kivezette őtet a patak a föld túlsó oldalára, éppen Magyarországba.

- Már azt gondoltam: Amerikába.

- No, látom, hogy semmit sem tetszik elhinni, hát nem mondom tovább. Pedig érzékeny dolog ám az, mikor valaki Bihartól Borsodig úgy eljön, hogy nem eszik útközben egyebet, mint fenyőmagot.

- Kivált a Nagykunságon keresztül, ahol fenyő sincs. Hanem hát jól van no. Hiszek én már "mindent", csak parancsoljanak velem. Minthogy azonban a jeles költő nekem személyesen is igen jó ismerősöm volt, nem említette, hogy óhajtana velem találkozni?

- Kérem alássan. Mindennap emlegeti a tekintetes urat. De azt mondja: "Nem akarok találkozni öreg barátommal, nehogy kompromittálni találjam."

- A nemes lélek!

- Kérem alássan. Ne tessék iróniázni. Ő többet tud, mint mi. (Itt óvatosan széttekinte a szobában Kampós, mi kurta nyakának nagy önfeláldozásába került, ha nem hallgatózik-e valaki, s azután száját félig eltakarva tenyerével, odahajolt Ádám úr füléhez.) A napokban tudtomra adá, hogy ez a Ritter csak azért költözött ide a faluba, hogy megtudja, mit beszél a tekintetes úr, s ezért bizonyos helyekről tízezer pengőt húz évenkint.

Ádám úr elmosolyodott e rémhírre.

- Bizony, édes barátom, higgye el, hogy azok a bizonyos helyek annak a megtudásáért, amit én beszélek, nem kockáztatnak tíz piculát sem. Hanem hát, ha olyan jól emlékezik rám az ön rejtélyes védence, szíveskedjék tőle megkérdezni ezt: emlékszik-e még rá, hol és mikor találkoztunk mi Bécsben, mely vendégfogadóban, s micsoda szóval váltunk el egymástól.

- No, ezt ebben a nyomban megtudom tőle.

Azzal alig várhatta Kampós úr, hogy a számadásokat visszakaphassa, sietett haza, futott a titkos rejthelyre, hol bujdosóját táplálni szokta.

Hogy mi helyen volt a titkos mentsvár, azt jelenleg még felfedeznem a legsötétebb árulás, a legocsmányabb denunciáció volna. Ezt a titkát Kampós úrnak ne kutassuk.

Elég az hozzá, hogy a becsületes buzgó honfi két óra múlva kipirult arccal, s fáradságtól elfulladt kebellel, mint ki messziről jött, vagy tán inkább nagy kerülőt tett, toppant be ismét Ádám úrhoz.

Az már el is felejtette az egész esetet. Azt gondolta, valami ég a tanyán.

- Beszéltem vele! - lihegé a köpcös úr. - Tőle jövök. - Igenis. Emlékezik a bécsi találkozásra. Engedelmet kérek.

- Vagy úgy? Törülje le elébb az izzadságot a homlokáról, hiszen csorog az üstökéről.

- Köszönöm alássan: nem vagyok éhes. (Azt sem tudta, mire felel, csak a "fő" gonddal volt tele a feje.) Tehát igenis, 1848. szeptember 27-én voltak együtt Bécsben az "Arany báránynál" Petőfi és tekintetes Garanvölgyi Ádám úr. Amidőn e szavakkal váltak el egymástól...

Itt megállt nagy lélegzetet venni a hőkeblű férfi; s nehogy egy szót megmásítson a tradícióból, elővevé tárcáját bekecse zsebéből. Annak egy rejtekosztályát nagy furfanggal kifeszíté, abba volt sajátságos titkos írással holmi jegyezve, melynek az volt a kulcsa, hogy a magánhangzók l, 2, 3 stb. számokkal voltak helyettesítve, amit nagyon nehéz kitalálni. E rejtett írásból még egyszer meggyőzve magát a kérdéses mondat valódiságáról, óvatos tekintettel lépett Ádám úrhoz közel, sarkát annak sarkához szorítva, s míg ujjával a titkos sorra mutatott, eleven, fürge szemeivel feltekinte Ádám úr komoly, jó tekintetű arcára, vizsgálva rajta a mondat hatását.

- Ez utolsó szavak voltak: "A csaták mezején látni fogjuk egymást!"

Kampós semmi kevesebbet nem várt, mint hogy Ádám úr e szavak hallatára le fog roskadni a háta mögött álló karosszékbe, s reszkető ajkakkal fogja rebegni: "Ez ő!" De mily nagy volt bámulása, amint e várt katasztrófa helyett Garanvölgyi hidegvérrel kivette tárcáját, kihúzott belőle tíz darab ezüsttel, arannyal cifrázott öt forintos reichsschatzscheint, s azt mondá nagy maláciával:

- Jól van, édes Kampós, hát csak rúgtasson még egyszer vissza ahhoz az érdemes "armer rájzenderhez", s mondja meg neki, hogy Petőfi írásban hagyta, hogy soha Bécs városába nem fog menni, hacsak zászló után nem: én pedig tudtommal soha még csak útban sem voltam Bécs felé. Ezt a keveset adja neki úti költségül.

Kampós uram úgy érzé, mintha jobb lába alatt emelkednék a föld, bal lába alatt pedig lefelé süllyedne, úgyhogy bekecse zsinórjába volt kénytelen fogózni, nehogy súlyegyenét elveszítse. Hát mégis csalóval volna dolga? Rettenetes tudat ez egy olyan becsületes emberre nézve, ki mindenkit oly őszinte, buzgó, utolsóingodaadó hazafinak képzel, mint saját maga!

Maga sem vette észre, hogyan történt, hanem annyi bizonyos, hogy mikor ismét fölemelte a fejét, hogy Ádám urat még bővebb magyarázatok adására kérje föl, hát akkor látta, hogy már a kukoricaföldek mellett jár; amíg a kastélyból odáig eljutott, addig nem eszmélt a makrokozmosz tárgyaira. Csak itt a csendes kukoricaliget susogásai között kezdett magához téregetni, s jól mérlegre vetvén a hallottakat, miután azt, amit Ádám úr mondott, az utolsó hangnyomatig szentnek és igaznak nem tartani, örök kárhozatra méltó bűnnek tartotta volna; eszerint akkor annak a másiknak kellett irtóztató nagyokat tágítani az igazságtól. Eszerint őtet az az ember hallatlanul bolonddá tartotta! Ő minden éjjel, mikor már aludt minden lélek a háznál, vette az ételes kosarat, vitte a sötétben végig út nélküli mezőkön ki a szőlők közé; ott is nagy kerülőt tett, hogy hátulról osonhasson be a kolnába, hol védencét rejtve tartá; ő annak a kedvéért mindennap eltartlizott négy-öt forintot keserves keresményéből; ő felruházta, még órát is ajándékozott neki, hogy tudhassa, mennyi az idő; de mindezt nem sajnálta tőle, hanem panaszosan felhányta neki magában azokat a keserves illúziókat, amiket oly bőven pazarolt rá. Hogy féltette! Mennyit aggódott miatta, mennyi álmát elrabolta! Nem volt sem étele, sem itala, mindig róla törődött. Azután azok a szép csalóka álmok, amikkel telebeszélte fejét; fényes, dicső, boldog jövő napjairól a magyarnak! Hát a magyarnak boldogabb jövője már mind hazugság?! Ezt nem tudta sehogy elnyögni. No de hiszen, majd meg is mondja neki, csak kerüljenek össze! Az ő jámbor hazafi lelkével ilyen csúfot űzni!

Nem is került most a gyetőnek, hanem egyenesen nekivágott, amerre a kolnának visz az út, s felnyitva annak ajtaját, ott ment be, haragjában még mélyebben húzva le a kalapját, ha eszébe jutott, hogy ő eddig mindannyiszor olyan együgyű volt, hogy egy lábtón mászott fel a háztetőre, ott bújt be a padláslyukon, úgy látogatta védencét. Csak legalább ezt ne tette volna!

No de iszen, lesz is annak most ne mulass! Majd milyen szépen meg lesz lepetve, ha meglátja, hogy eddigi bálványozója első lépésre is, hogy lép eléje föltett kalappal.

Egypár üres hordót, mik a látszatos lakálytalanság kedvéért voltak a folyosóra hengergetve, félrehárítván útjából, haragtól bugyborékoló kedéllyel lépett Kampós uram a "csendillá" ajtajába, s minden kockáztatás nélkül belépett rajta.

Készen várták.

A nevezetes férfiú, kit addig is, míg igazi nevét valamikor kitudhatnók, kénytelenek vagyunk "teljes című Szerencsétlen úrnak" címezni, előre érezve a sáfrányillatot, hogy ebből a tudakozódásból aligha valami "subscus" nem lesz; akként vala felkészülve, hogy szükség esetében azonnal csatakészen találtassék: tudniillik, hogy mindazokat, amik a szobában rendelkezésre állanak, órát, fésűt, evőeszközt, törülközőket biztos helyre menekített; mindennemű ruháját felölté, a legfelső volt egy divatszerű zsemlyeszín télikabát, melynek oldalzsebéből piros selyemkendő szeglete virított elő.

A nagy férfiú elég tekintélyes alak volt arra, hogy gyönge szívű embereknek imponáljon. Magas, egyenes, daliás termete, szénfekete bajusza, mint két paragrafusfark felkunkorítva, körszakálla sima állát felbodorítva sövényzi körül, arca piros, jól táplált; fekete haja homlokközépen szétválasztva, mint Hunyadi János képén látszik. Olyan jó őszinte, nyílt magyar arca van, hogy bizony akárkit is elszédítene első tekintetre.

Nem is megrovásul jegyzem fel Kampós úrnak, hogy amint ő ismét testi alakjában maga előtt látta, elfeledkezett föltett szándékáról, s olyan szépen lekapta a kalapját a fejéről, mintha éppen csak feledékenységből maradt volna az fenn.

- Nos, uram, mi jó hozta önt ismét vissza hozzánk? - szólítá őt meg a tisztelt boldogtalan, oly kegyteljes leereszkedéssel, minővel egy princ fogadja az üdvözlő város küldöttségét.

Kampós úr, igazán mondom, nagy zavarban volt. Ha ezt a teljes, szívből jövő érchangot hallotta, lehetetlen volt elhinnie, hogy ez hazudás is lehessen; ha pedig a szemeibe talált nézni, akkor meg éppen közel volt hozzá, hogy kezet csókoljon neki, s bocsánatot kérjen tőle, mielőtt megmondta volna neki; amivel meg akarja sérteni.

- Uram. Én százszor engedelmet kérek. Bocsánatot kérek. Most jövök a tekintetes úrtól, Garanvölgyi úrtól. Ne tessék megneheztelni; de bizonyára a tekintetes úr azt mondá, hogy ő nem emlékezik, mintha valaha személyére nézve Bécsben jelen lett volna; eszerint...

A tisztelt boldogtalan egy lépést tett hátra, kinyújtott baljával csendet intett, és megindult hangon közbeszólt:

- Ne mondja ön tovább! Elengedem.

Kampós úr elrémült, s legjobbnak találá engesztelésül a markában tartott pénzecskét kibontogatni.

A nagy férfiú összefonta karjait mellén, s fejét keserűen rázva, mély, bánatos hangon ily szemrehányást intéze hozzá:

- Értelek, ember! Ez hát a magyar barátság! Ez a nagy nevek nimbusza! Szégyen és gyalázat. Nemtelen kelepcét vetni egy üldözött honfi elé, hogy abban megejtsék. Ravasz jezsuitafogással szavakat kérdezni tőle, mikért "pereátot" kiálthassanak rá. Ismerlek benneteket. Ti, kik gyáván kivontátok magatokat a veszélyből, nehogy egy ilyen üldözött honfi közelléte nyomorult élteteket veszélybe döntse, keresitek az alkalmat, hogy tőle megmenekülhessetek. Szégyen a népre, mely ily fiakat nevez nagyjainak! Árulás, hitszegés minden nyomon! Titkainkat kémekre bízzuk, fejünket orgyilkos kezébe hajtjuk le, üdvösségünkkel ördögök játszanak. De reszkessetek. El fog jönni a fizetés napja, és az rettenetes nap lesz. Akkor megemlékezzetek róla, hogy az üldözött honfitól megsajnáltátok a falat kenyért, s kaput zártatok előtte. Reszkessetek! Reszkessetek!

Kampós úr úgyis tetőtől talpig reszketés volt már. Úgy gondolá, hogy e szörnyű fenyegetés ellenében semmi sem lesz olyan jó védelem, mint azt az ötven pengőt általadni.

- Hiszen kérem alássan, itten küld a tekintetes úr ötven pengőt.

- Hahaha! - kiálta fel a nagy férfiú elkapva hevesen a feléje nyújtott aranyos bankókat, oly dühös mozdulattal, hogy Kampós úr nem kevesebbet várt tőle, mint azt, hogy menten rongyokká fogja azokat tépni. - Ötven pengőt - kiálta elkeserülten a bujdosó; égre emelve a tíz darab reichsschatzscheint. - Látod-e ezt, hazám? Nekem, ki tízszer áldozám érted életemet; ki véremmel öntöztem végig határidat, most ötven pengő a jutalmam. Óh szegény elhagyatott hazám!

Kampós úr de bizony el volt érzékenyülve, már a zsebkendőjét kezdte keresni a hátulsó zsebében, mely mozdulatát a nagy férfiú félre találván magyarázni, hirtelen rajta dobbant, s mellbe ragadá.

- Valld meg, hitszegő, hogy száz forintot küldtek számomra, s te ötvenet eldugtál belőle!

De már ez olyan szó volt, amiért Kampós úr is meg tudott haragudni.

- No, de hallja az úr, azt nekem ne mondja; ha nekem nem hisz, jöjjön velem a tekintetes úrhoz, beszéljen vele maga. Engem ne gyanúsítson. Nézze!

A nagy bujdosó magas büszkeséggel tekinte végig a kurta férfiún, s büszke önérzet hangján tromfolt le rá.

- Megvetlek benneteket uraddal és rongy alamizsnátokkal együtt! - s azzal a rongy alamizsnát jobb- és balkeze közé ragadván, hevesen - zsebébe dugta.

És még egyszer végigtekintve megvetően a kis számtartó köpcös alakján, méltóságteljes léptekkel elhagyá a szobát.

Azonban minden keserve mellett is bírt annyi lélekjelenléttel, hogy az asztalon levő két kalap közül a jobbikat vigye el; mely történetesen Kampós uramé volt, ott hagyván annak emlékül saját ócska kalábriaiját.

A folyosó ajtajánál még megállt, s észrevevén, hogy a jámbor férfiú szemei most is utána merengenek, még egyszer visszafordult, s tenyerét homlokára téve, hörgé:

- Nagy a világ, végtül végig bujdosom!

És elrohant.

Kampós uram úgy érzé magát, mint egy gonosztevő. Hátha mégis "ő" volt. Milyen méltósággal beszélt! Hogy fel volt indulva. Ez mégis aligha valaki nem volt. Ha valami szerencsétlenség éri, sohasem fog lelkiismeretével kibékülhetni.

El is vitte magával emlékül az elüldözöttnek ott hagyott ócska fövegét, s eltette a szekrénybe otthon.

De az a mondás: "Nagy a világ, végtül végig bujdosom."

Hisz ezt a nagy verset csakugyan a nagy költő írta.

A nagy bujdosó azonban még abban az órában - nem bujdosott ugyan a világ túlsó végére, hanem igenis a falu túlsó végén levő kastélyig, ahol Ritter von Ankerschmidtnél úgy jelenteté be magát, mint egyik tagját a sárosi szabadcsapatnak, mely a kormány által eléggé nem jutalmaztatott, s a megye népessége által üldöztetésnek kitéve, kénytelen más megyékbe elvándorolni, jutalmat és méltánylatot keresve.

"Ezúttali" neve volt Marczián Richárd. Nem olyan fényes, mint amilyenből legközelebb kiugrasztották, de köznapi használatra jó - míg el nem szakad.III
A vén katona és családja


Ankerschmidt lovag, mint vértes őrnagy több évig lakta Magyarországot; tanulta ismerni annak alföldi városait, s akkor igen jól érezte magát itten.

Következtek azután olyan évek, amikben egykori ismerőseit, köztük fegyvertársait is, mint ellenségeket látta maga előtt. Ez is bevégződött.

Sebei, miket a hajdani jóakaróival tett vitában kapott a harcmezőn, okot adtak neki, hogy a további szolgálat alól fölmentesse magát, s a magányéletbe vonuljon vissza.

Neje bécsi bankár leánya volt, kinek halála után mintegy félmilliót kapott.

Az akkori pénzviszonyok meggondolása, amik a mostaniaknál semmivel sem voltak jobbak, odavezette a hadastyánt, hogy legjobb lesz a pénzt valami elpusztulhatlan birtokba fektetni. Magyarország akkor új Amerika volt, ahol Ritter von Ehrenfels nyomán talán ingyen is lehetett földhöz jutni, de kész fizetésért bizonyosan igen szép jószágokat lehete megszerezni. - Az országban egyszerre hetvenmillió bankjegy vált hamuvá vagy ereklyévé; sok ember el volt adósodva, igen sok megrigázva (dérangée); kevés konkurrens, sok eladó. Kétségtelenül igen jutányosan lehetett akkor igen szép birtokrészekhez jutni.

A lovag nem is az az ember volt, akit aprólékos akadályok elriasztottak volna. Határozott jellem, szokva küzdelemhez és parancsoláshoz, bízott az új rendezés vaskeménységében, s nem kevésbé saját hadvezéri taktikájában.

Családi ügyésze, dr. Grisák, kit alkalmas birtokvásárlással megbízott, igen szerencsés vételt tett számára a Pajtaynétól megszerzett vitalitiummal. Kétezer hold legjobb termőföldet megkapott százhatvanezer forintért, ami bagatell volt érte. Többi pénzét használhatta beruházásokra. E vétel módjairól bizony nem igen sokat tudott meg a lovag, csak később fedezte fel az ócska kastéllyali servitust, s miután azon nem lehetett segíteni, megnyugodott benne, s eléje építkezett.

Meg is lehetett Ankerschmidt gazdaságát nézni, mert ez ritkította párját a vidéken; volt neki gőzmalma, cséplő-, arató-, darálógépei; minden gazdasági épülete cseréppel fedezve; pálinkafőzője, hizlalói, pompás mürzburgi tehenészete, yorkshire-i sertései, egyiptomi múmia-búzája, cukorcirokja, gyönyörű répa-, repcevetései; s hogy mindenből meglegyen a java, a jószágfelügyelőtől kezdve az utolsó szolgalegényig mindennemű gazdaszemélyzete a munkás, józan cseh népből telt ki. Elővigyázati rendszabályai is kielégítők voltak; minden kívül járó cselédje: vadász, erdőkerülő, kondás, finom drótcsövű duplapuskákkal volt ellátva, a kastély tornyában lármaharang, aminek hangjára strategice össze kellett bizonyos ponton vonulni az őrseregnek, s netaláni vakmerő támadásokat erélyesen vissza utasítani; minden ól, pajta, csűr el volt látva messziről meglátható fényes címereivel a trieszti "azienda assicuratrice"-nek, még az asztagokon is láthatók voltak azok póznákra szegezve, hogy a gyújtogatóknak elvegyék a kedvét. Éjjel pedig kürtös őrjárók cirkáltak a kastély körül, távol tartva attól minden veszedelmet.

Így aztán csak lehetett nyugodtan élni Magyarországon "is".

A túlsó faluvégen levő másik kastélyról csak annyi tudomása volt a lovagnak, hogy abban valami mogorva kuruc táblabíró lakik, aki valamely, a lovag által fel nem fogható, törvénykezési szubtilitás miatt sógorasszonyára neheztelvén, e haragját a vevőre is kiterjeszti; meg más egyébért is haragszik, amit ismét nem ért más, mint a miniszterek odalenn, meg a képviselők idelenn; de akivel össze nem zördülni nagyon könnyű, miután sehova sem jár és útban nincsen.

A lovag még 48 előtt özvegyen maradt, két leányát akkor nevelőben hagyta; azután, hogy jószágbirtokossá lett, egy bécsi nevelőnő felügyelete alatt elhozta őket magával Magyarországra.

A leányok nagyobbika már akkor bálba járni való volt, a kisebbik pedig még abban a korban, amikor még nincs officiose megengedve a regényolvasás.

Hermine kisasszony magas, büszke szépség volt, vonásaiban sokat hasonlított atyjához; annak a keselyűorra, csakhogy nőies finom metszéssel; annak az erős szemöldei; csakhogy nem oly kegyetlenül összeráncolva; annak a kék szemei, csakhogy némi ábrándos mélasággal fátyolozva, s annak a gödrös álla, csakhogy őnála a természettől simán, nem a borotvától, mint az öregúré, ki még aztán hosszú bajuszt is viselt, amit 48-ban kezdett ereszteni, az ideig a tisztikar simára borotvált ajkkal jellemezvén magát, s azután meg igen eredeti divat lévén a bajusz tekintélyét azzal is növelni, hogy a kiborotvált szakállból egy csomót folytatásul hozzá adnektáltak.

A másik kisasszony, Eliz, inkább hasonlított anyjához, akit mi nem ismertünk. Kicsiny, gömbölyű, eleven termet, szénfekete göndör haj, villogó szemek, minden pillanatban készek sírásra és nevetésre; piciny száj, melynek beszélni vagy dalolni kell mindig, és amellett a legháladatosabb kedély, mely rossz benyomást hamar felejt, a jót sokáig tartogatja.

Éppen ebéd ideje volt, midőn egy tisztelt bujdosót bejelentének a Ritternél.

A család az asztalnál ült, az inas azt mondá, hogy egy szerencsétlen úrforma ember kíván bebocsáttatni.

- Ha szerencsétlen, jöjjön be, ebédeljen velünk - mondá a lovag, kinek szigorú arca, katonás tekintete erős ellentétben állt kedélyhangulatával.

- Én átadom neki a helyemet - szólt fürgén felszökve Eliz.

- De Eliz, mit gondol? - utasítá őt rendre Natalie kisasszony, a nevelőnő, egy szörnyű bölcs, tudományos és szenzitív, de amellett nagyon sovány delnő. - Ön maradjon helyén. Georg fog terítéket tenni az asztal végére.

A szerencsétlen úr belépett. - Megállásában, előlépésében volt valami az üldözött világfájdalomból. Szemeinek csendes lehunyása, az összeharapott ajk tanúsítá, mily benső küzdelmébe kerül emberek jószívűségéhez folyamodnia. Midőn a lovag elé lép, midőn meghajtja magát a társaság előtt, nem bír egy szomorú sóhajt visszatartani keblében, s hangja tompa, hangja fulladt, midőn e szókat kell rebegnie:

- Uram, én egy üldözött szerencsétlen vagyok.

- Tudom, tudom - szólt a lovag, kurtán végét szakítva az önbemutatásnak. - Foglaljon helyet. Éppen jókor jött, még a levesnél vagyunk.

A bujdosó olyan hosszú, reszketeg fohásszal ült le a mutatott helyre, mintha siralomházi lakomához ülne, s gondja volt rá oly érdekes arcot csinálni, aminőt csinálhat valaki, mikor idegen nők pillantásait sejti.

- Lovag úr - szólt a boldogtalan, miután leveses kanalát megmeríté -, azon nemes leereszkedés, mellyel ön egy üldözöttet fogad, önnek díszére válik; nem vesztegette ön azt érdemtelenre. Én is ön oldalán harcoltam.

- Úgy? Az nagyon szép. De egyék ön, mert elhűl a levese.

- Köszönöm. (Következett egypár kanál leves, közbe egy kis pátosz.) Szolgáltam igenis. (Két kanál leves.) Véremmel, életemmel. (Három kanál leves.) Harcoltam az igaz ügyért, utolsó leheletemig. (Még egynéhány kanál leves.) Nem féltem a haláltól, nem rokonaim üldözésétől. (Megint kanál leves.) Feláldoztam mindenemet. Végre életemet is. (Most már csakugyan meg kellett pihenni a boldogtalannak, miután sem feláldozni, sem felkanalazni való nem maradt előtte.)

- Micsoda ezrednél szolgált ön? - kérdé a lovag gyanús orrhordozással.

- Nem kényszerítve harcoltam, uram; ez legnagyobb büszkeségem. Szabadcsapatnál voltam.

- Miféle szabadcsapatnál?

- A Szirmaynál.

- No azok engemet egyszer szépen cserbenhagytak. Bagázsiát fedezni voltak rendelve, s egy huszárcsapat közeledtére mind láthatatlanná lett; én szinte két tűz közé szorultam miattok K... alatt. Ön is ott lehetett akkor! Mert más esetre nem emlékezem, hogy a testemhez közel lett volna ez érdemes testület.

- Ott voltam - kiálta a boldogtalan, a körülhordott marhahúsból egy döféssel két szeletet szúrva keresztül. Egyedül maradtam ott, míg társaim elpártoltak. Küzdöttem a túlnyomó ellenséggel, mint Horatius Cocles, egyedül egy fahídon, mely a mély Hernádon átvezetett; míg végre az ellenfél ágyúkat hozatott, s egy fáradt tizenkét fontos mellbe találva, eszméletlenül döntött le az árokba.

- Teringettét! Ilyen merész dolgokat ne mondjon ön! - kiálta közbe a lovag, türelme fogytán. - Tizenkét fontos fáradt golyó. Akit ez megtalál, az holt ember.

- Nagyon fáradt volt már - magyarázá a jövevény.

- Akármilyen fáradt! Mikor a földön gurul is, még mikor mászik is, megöl egy embert, aki útjában áll. Egy tizenkét fontos golyó! Ördög lelke! Az igen nagy úr! Miért nem vesz abból a májas gombócból a hús mellé?

A hős csakugyan jónak látta artilleriai tanulmányait a májgombócokkal folytatni, amikből öt-hat által találtatva sem esett el. Az így támadt néhány percnyi hallgatás egyúttal jellegezheté csendes neheztelését önfeláldozásának tagadólagos fogadtatása miatt.

Csak amint az utolsó falatot meghengergeté a paradicsommártásban, akkor látta jónak felsóhajtani.

- És emiatt kell nekem száműzve bujdosnom tulajdon hazámban.

- Hogyan? - kérdé a tábornok. - Hiszen a kormány, mint tudom, méltányos volt az érdemesekkel. Nem kapott ön hivatalt?

- Elüldöztek belőle. Mindenütt orgyilkosok fenyegettek. Bujdosnom kellett.

- Nem volt önnek édesanyja? - kérdé érzékeny hanglejtéssel Natalie kisasszony.

- Azt megölték ellenem való bosszúból.

- Szörnyűség! Hát testvérei voltak-e?

- Azokat is mind megölték. Két szép húgom. Oly virulók, oly szépek, mint a két kisasszony itt. Azok is halva, megölve. - És itt a bujdosó jól dresszírozott szemeiből két könnycsepp hullott alá a kotlettre, megette úgy, még citromot is facsart rá.

- Szegény ifjú! - sóhajtott csendesen missz Natalie.

A lovag nem volt ilyen nagyon meghatva. Valami más irányba téríté át a beszédet.

- S miért hagyta ön el Garanvölgyi úr pártfogását?

De már ez a kérdés csakugyan úgy meglepé a szerencsétlent, hogy az éppen szájába dugott falatot rágatlanul nyelte le.

- Hogyan méltóztatik? - kérdé elbámulva.

- Hogy én hogyan tudom önnek ottlétét? Igen egyszerűen: ott vadásztam a hegyek között, s megláttam önt, amint a kolna tornácán ült. Vadászom aztán megmagyarázta, hogy ön kicsoda; hanem az úgy adta elő, hogy ön valami menekült honvéd vagy kormánybiztos a magyar táborból, s ezt én valószínűbbnek is tartottam.

- És - méltóságod - mégis - megtűrheté?

- Azt érti ön, hogy tudtam és nem adtam föl?

- Nemes szívre mutat.

- Uram! - kiálta fel indulatosan a lovag, kit a jövevény elismerő szemmeregetése már bosszantani kezdett. - Én medve voltam, ki marakodtam magamhoz hasonló medvékkel, de vizsla sohasem, ki a vadász számára foglyokat fürkész.

E kifakadásból szondírozhatá a jövevény a lovag kedélyét, hogy ott igen sok rétegen kell keresztülfúrni, amíg az ember az eleven vízérre talál.

Tehát odább ásott.

- Garanvölgyi valóban azt hivé, hogy én a forradalmi párthoz tartozom, s azért rejtegetett magánál.

- No ez természetes. Mindenki ragaszkodik azokhoz, akikkel egyetért.

- Óh, de én nem értek vele egyet - iparkodék magát purifikálni a jövevény. - Ezért is hagytam őt el. Az egy igen veszedelmes ember. Mind ő maga, mind számtartója, Kampós, örökösen konspirációkon törik a fejöket. Engemet is felszólítottak, hogy vegyek benne részt; rám bízták legveszedelmesebb titkaikat, hol vannak fegyvereik elásva, kikkel korrespondálnak külföldön... mikor szándékoznak...

Ankerschmidt lovag hevesen ugrott fel helyéről.

- Uram, ne folytassa tovább. Amit ön beszél, azt nekem nem szabad hallanom. Ezt a témát ne hozza többet elő. Az én házamnál nem szabad denunciációnak hallatni magát!

A "praesumtiv" Marczián Richárd jónak látta ez erélyes riposztozásra hátravonulni. Hiszen nem akart ő e helyen árulkodni. Nem is azért beszélt itt, sőt éppen azért mert ily nyílt lenni. Egyébiránt "lojális" érzületét nyilvánossá tenni nem mulaszthatá el stb.

A gouvernante igyekezett azután a társalgásnak szelídebb jellemet kölcsönözni. Áttért a beszéd színművekre és táncvigalmakra. Beszéltek a Prófétáról és Fidesről. Ebéd végeztével Richárd elárulá zeneképességét, s zongorához ült; eljátszotta a Radetzky-indulót, a Próféta nyitányát, Lucia magándalait; míg egyszer Eliz kisasszony azon kívánságát nyilvánítá, hogy szeretné tudni, milyen lehet egy csárdás. Arra a jövevény megneheztelt és felállt, olyant nem szokott játszani. A gouvernante megdorgálta a kisasszonyt: "quelle idée", az pedig trillázva szökdelt át a szomszéd szobába.

Azután Hermine kisasszony ült le a zongorához, s különféle "rêverie"-ket bocsátott közre, kitűnően nem ragaszkodva semmi ütenyhez; kísérte azt a jövevény obligát ájuldozással.

Később a hölgyek saját termeikbe vonultak; a lovag pedig átvezette vendégét a pipázószobába.

Itt alighogy magukra maradtak, Ankerschmidt saját és vendége szájába egy-egy szivart dugva, kordiális egyenességgel rátevé két kezét annak két vállára, s így szólt hozzá katonás őszinte hangon:

- Hallja ön! Én kitaláltam, hogy ön kicsoda. Ön egy üldözött, menekvő forradalmár, ki a haditörvényszékek vaskarjait kerülgeti, s minden egyéb, amit ön beszél, csak ezt maszkírozni való tréfa. Legyen ön bizalommal hozzám. Én bírok egy kis befolyással itt-amott, ha akarja ön, eszközlök ki számára amnesztiát; vagy, ha jobban tetszik, útlevelet külföldre.

Marczián Richárd keblére tevé kezét, s égre emelt szivarral esküvék, hogy ő nem alakoskodik, ő igazat mondott. Ő lojális érzelmeinek áldozata, s honfitársai üldözése elől menekül.

- No - jó - szólt a háziúr. - Akkor hát maradjon ön itt, ameddig tetszik. A vendégszoba fűtve van; a folyosón balra fekszik 11. sz. alatt. Amikor akarja, félrevonulhat.

És azontúl nem szólt bele, akármit beszélt előtte Marczián; kényelembe tevé magát az egyik bőrpamlagon, s a bujdosó nemsokára azon vevé észre, hogy Ankerschmidt lovag, amikor ő legjobban magyarázná előtte a bányavárosi hadjáratot, javában horkol, és elejti szájából a kialudt szivart.

Ekkor aztán a szivarládából vagy öt-hat darabot oldalzsebébe nyomva, ő is idején levőnek látá új szállása után nézni, amit minden kérdezősködés nélkül meg is talált; addig azonban, amíg a folyosón a 11. számig végighaladt, még a közbeeső ajtók kulcslyukain is benézegetett; az embernek jó, ha többet is lát. Evégett lábhegyen is szokott járni, mint a macska.

Látott is valamit. A 10. számban, mely szintén valami vendégszoba lehetett, de ezúttal fűtve nem volt, ami látnivaló a hideg kandallóról, ott ült egy asztal mellett Eliz kisasszony, és írt nagy sebtén valami levelet. Gyakran lehelt a körmeire, mert meg voltak gémberedve.

Innen Richárd szép csendesen benyitott a 11-be. (A kastélyban minden szoba számozva volt.) Ott fel volt szítva a tűz a kandallóban, az ágy tisztán felvetve, a vendég kényelméről gondoskodva.

Azon gondolkozott, hogy vajon mi lehet az, amit Eliz kisasszony oly féltve ír a hideg vendégszobában. Jó az embernek mindent megtudni.

Nemsokára nyikorgott az ajtó; Richárd kinézett a kulcslyukon, s egy kis ökölnyi gyerkőcöt látott belépni a 10. számba.

A tacskó alig volt több hatévesnél, s olyan furcsa volt a magas kalapos, harisnyás egyenruhában. Ez a kisasszonyok "leib"-gárdistája. Asztalnál ő szolgált fel nekik.

Vajon hova küldik?

A kis fickó néhány perc múlva visszajött, s egy levelet látszott kalapjába dugdosni. Együtt jött vele Eliz kisasszony, s susogva mondá: - Az angolkerten keresztül menj.

Richárd mindent jól látott és hallott.

Amint Eliz eltűnt a folyosón, Richárd kijött szobájából; sietve lehaladt a kastély lépcsőjén; az angolkertben utolérte Gyuszit, a kis cseh inast, s visszahívta.

- Megállj, Gyuszi. A kisasszony utánad küldött, hogy azt a levelet, ami a kalapodban van, add ide, valamit akar még beleírni; majd én mindjárt visszahozom; addig hajolj le itt a fűbe, hogy valaki észre ne vegyen, s várj, míg visszajövök.

A kis talpacs gömbölyűre nyitott szájjal bámult a nagy, tekintélyes úrra, s lehetetlennek tartá, hogy amit ilyen úr mond, az még másképp is lehessen, mint ahogy mondják, s annálfogva minden vonakodás nélkül ki is szolgáltatá neki a kért levelet, amit az gondosan keblébe rejtett, még egyszer ráparancsolva a kis kölyökre, hogy jól elrejtse magát, míg ismét híni fogják.

Azzal sietett vissza ismét a vendégszobába. Az ajtót magára zárta, s a levelet elővette.

Valakinek a lepecsételt levelét elolvasni, ami a technikai nehézségeket illeti, annyi, mint semmi. Én valóban nem értem, minek szokták a leveleket lepecsételni, miután azt mindenki tudja, aki akarja, hogyan szokták a leveleket legkisebb észrevehető nyom nélkül felnyitni.

Aki még nem tudná, hát tanulja meg, hogy a levéltitok szentségének a magány-becsületérzésen kívül semmi garanciája nincs.

Amint Richárd biztosítva érzé magát a meglepetéstől, elővett egyet azon kenyérgalacsinok közül, amiket rossz szokású vendégek ebéd közben ujjaik közt a morzsalékból össze szoktak gyúrni, s ami aztán olyan idomítható gyurmát képez, mint a viasz.

Egy ilyen kenyérgalacsint rányomott a levél pecsétjére, mely ekként a pecsét címerének lenyomatát a leghívebb mintában felvevé. E pecsétmintát aztán a meleg kandalló párkányára tette.

Akkor a pecsételt levelet a kandalló tüze elé tartá, amitől azon a spanyolviasz szelíden felolvadt, s a boríték szegletei felváltak.

Mármost birtokában volt a levélnek.

Sietve átolvasá annak tartalmát, mely németül volt írva.

"Jólszületett Garanvölgyi úrnak. Uram! Sietek önt tudósítani, hogy ön nagy veszélyben forog. Egy gonosz lelkű áruló, kit ön saját keblén táplált, felfedezte, hogy ön összeesküvést tervez kasznárjával Kampós úrral együtt; hogy hol vannak fegyverei, titkos levelezései; siessen ön magát megmenteni. Még most olyan helyen mondta ezt el az áruló, ahol ezt ön ellen nem fogják felhasználni; de majd máskor olyanok előtt találja elárulni, akik önt kérdőre veszik. Azért rejtse ön el jobban és semmisítse meg, ami féltenivalója van. Higgyen nekem. Isten önnel. Egy ismeretlen."

Ah! Nézze meg az ember a kis galambot, miben töri a fejét!

No de jól van. Ez nem árt semmit. Hadd tudja meg az öreg kuruc, hogy leskelődnek utána. Ez annál jobban fogja ingerelni.

Azalatt a kenyértészta-lenyomat csontkeménnyé szilárdult a kandallón, a tűznél meglágyított pecsétet újra le lehetett vele nyomtatni, oly tökéletesen, mintha soha fel sem lett volna bontva a levél. Két perc múlva a kis talpacs ismét útban volt a levéllel, s ezúttal szaladt, helyrepótolni a mulasztást.

Annyit világosan felfogott Richárd úr, hogy itt a megkezdett szereppel rózsákat aratni nem lehet. Ez a család nagyon sok hajlammal bír érzelgő magasztosságra. A hadastyán restelli üldözni hajdani ellenfeleit békés úton, a kisasszonyok pedig nagyon elégiákus hangulatban vannak. Itt fordítani kell a köpönyegen. Hiába, nem mind arany az, ami - sárga.

Nem is sokáig késett határozatával. Hajfürteit, nyakkendőjét egy fali tükörből rendbeigazítva, szakállát állán kissé kétfelé szoktatva, hogy arcának némi négyszögletűséget kölcsönözzön, magában hirtelen végigfutotta szerepét, s erősnek érezve magát, felkészülten rontott át a delnők szobájába, délutáni látogatásra.

Csendesen lépett be, óvatosan körültekintett, halkan tette be maga után az ajtót; nyelve hegyét ajkai közé csíptette, mintha azzal jelvényezné, hogy tartózkodnia kell a vigyázatlan beszédtől, s azzal, amint látta, hogy a három hölgyön kívül, kik egy lábszőnyeg hímzésén dolgoznak, senki sincs jelen a szobában, hirtelen odament hozzájuk, s sietséges gyorsasággal, mohón elkezde beszélni; suttogva, de nagy színpadi erővel.

- Tisztelt úrnőim, bocsássanak meg nekem, hogy oly nyomorult szerepet játszottam önök előtt néhány órával ezelőtt. Érzem, hogy önök megvetnek engem, és e megvetés megöl. Arcom pirulása minden percben elárulhatta önök előtt, hogy nem mondok igazat. Nem viselhetem e piruló arcot önök előtt tovább. Inkább haljak meg.

E szavaknál elszántan térdre roskadt a bujdosó, s egy kezével missz Natalie, másikkal a Hermine kezét ragadta meg, azokat felváltva szorítá ajkaihoz, s azután zokogva mondá:

- Igen, én nem vagyok az, aminek kiadtam magamat; lengyel menekült vagyok én; Prága védelmezőinek egyike; nem Csehország kapitáléjának, hanem Varsó elővárosának, a szerencsétlen Varsóénak, nevem Brazeszky Bogumil gróf. Magam egy ulánusezredet állítottam, s vezettem a csatába. Három kastélyom volt és tizenkét falum. Az mind elveszett; de mi e veszteség mind az elveszett hazához!

És itt könnyes arcát tenyereibe temeté Brazeszky Bogumil, - vagy kicsoda, s ujjai közül vizsgálá a hölgyek arcán tett hatást.

Az kedvezőnek volt nevezhető.

Ennélfogva a bujdosó, most már Bogumil lévén, idején találta széttárni keblét s elszánt hangon így riadozni fel:

- Én most önök kezébe tettem éltemet, úrnőim. Csak egy szavuk, fejem legördül, hatalmukban vagyok.

Missz Natalie sietett a lovagot biztosítani, hogy e háznál bizonyára senki sem fogja e hatalomnak hasznát venni. Keljen fel és törülje le könnyeit, nehogy a cselédek észrevegyenek valamit, és legyen arról meggyőződve, hogy bár ezelőtt egynehány esztendővel a háziúr maga is aprította a feltámadt lengyeleket Halicsban, hanem azért a házába menekültet, akárki legyen is, úgy fogja védeni, mint bármely ó-kordovai mór kalifa spanyol vendégét. Csak arra vigyázzon, hogy a fővadász előtt ne találjon lengyel szót kiejteni, mert az tud lengyelül.

- Őrizkedni fogok - mondá Bogumil, amit annyival könnyebben megígérhetett, minthogy ő maga egy szót sem tudott lengyelül.

És azután letörülte könnyeit, s áldani kezdte fönnhangon a sorsot, mely őt ily védangyalok körébe vezette.

Hanem a védangyalok közt volt egy ártékony angyal is rá nézve.

Eliz kisasszony, ki hamis fejecskéjét gyakran rázogatta az elmúlt tragédiai jelenet alatt, s mosolyogva folytatá hímzése keresztöltéseit, egy hallgatási perc szünete alatt alkalmat vett magának e kérdéssel interpellálni a bujdosót:

- De hát a lengyel harcos miért árulkodik a magyarra?

- Ugyan Eliz! - kiálta egyszerre missz Natalie és Hermine az ifjú oppozíció-tagra. - Hogy lehet oly gyöngédtelen?!

Bogumil tehette volna azt, amit "más", hogy a majoritás ily fényes bizalmi nyilatkozata után fölöslegesnek tartson minden további önigazolást; de ő meg akarta mutatni, hogy nála a "kék könyv" rendben van, s azt minden percben leteheti a ház asztalára.

- Csak bevágtam az útját az árulónak. Megtudtam, hogy saját nyomorú életének megmentéséért engemet akar feláldozni, s ha nála maradok, elárul; mert tessék elhinni, ezek a régi csökönös táblabírák minden rosszra képesek. Ezért megelőztem őt, hogy ha gonosz szándékú árulkodásával föl akar lépni, önmaga essék a kelepcébe.

Eliz vállat vonított, s valami olyan csettenést hallatott nyelvecskéjével, mint mikor az ember azt akarja valakivel tudatni, hogy "óh be otromba óriási nagy hazugságot akarsz te most énvelem elhitetni", anélkül, hogy tulajdonképpen egy mondott szót ejtene ki ajkán.

Missz Natalie baziliszk villámokat lövellt a kétkedőre, Bogumil észrevehette, hogy itt Eliz kisasszonyra nagyszerű dorgálás várakozik. Nem akarta az üdvös tanítást meggátolni. A visszafojtott fájdalom érzetével vevé kalapját, s szemhunyó lemondással rebegé: hogy igen idején látja egyelőre visszavonulni; sőt ha azon meggyőződésre jutand, hogy jelenléte bárkire nézve is a háznál kellemetlenné lett, kötelességének ismerendi, semmivé lenni, elpárologni.

Azzal kihátrált a szobából, s mindjárt futott le az angolkertbe, a visszatérendő Gyuszit elfogni.

A hátramaradtak közt rögtön kitört a "jegyzékháború".

- Eliz kisasszony, ön egy neveletlen gyermek! - tört ki legelébb is missz Natalie.

- Ugyan miért? - kérdé a kis rebellis, bátran fölemelve dacos fejét.

- Illik-e vendéget megsérteni?

- Illik-e házigazdára árulkodni?

- Azt ön nem képes megítélni. Azt a törvényes férfiak "vétlen védelemnek" híják.

- No, mi kis leánykák meg a nevelőben "csúnya árulkodásnak" szoktuk nevezni. És az olyant kivexáltuk magunk közül.

- Azt elhiszem; arra ön nagyon képes, valakit vexálni, bosszantani. Annak fényes próbáit adja mindennap; de én jobb szeretném, ha a francia leckéit tanulná meg azalatt.

- Én meg jobb szeretném, ha éppen semmi francia leckét sem kellene tanulnom.

- Óh igen, ön szeretne nem tanulni semmit, hanem csak felnőni úgy, mint egy kis hamupepejke. Ez minden kis leánynak az ideálja. Aschenbrödelnek lenni, aztán gyémántos ruhákba öltöztetni.

- Miért nem tanítanak arra, amit szeretnék tanulni? Miért nem adnak magyar nyelvtant? Azt tanulnám.

Missz Natalie-nak minden haraszgombolyag kiesett e szóra az öléből, s szétgurult valamennyi szék alá.

- Hallatlan ez!

- De ugyan már mi volna benne hallatlan? Engem sohasem visznek Franciaországba, a franciákat sem hozzák ide soha; de magyarokkal mindennap jövök össze, s aztán olyan furcsa, hogy nem tudok velük beszélni. Azok olyan szépen köszönnek nekem az utcán, s én még csak el sem tudom fogadni; annyit sem tudok nekik visszamondani adjon az Isten hát nekik is egyszer egy "jó napot". Aztán odalenn a kertben a parasztleánykák, mikor gyomlálnak, olyan szép dalokat énekelnek. Úgy szeretném tudni, hogy miről dalolnak, mert az valami nagyon szép, valami nagyon bús lehet; aztán a dallam megragad a fejemben, egész nap azt dúdolom magamban, s a verset nem tudom hozzá. Pedig olyan szép.

S azzal elkezdé dúdolni szöveg nélkül a "Télen nyáron pusztán az én lakásom" valóban gyönyörű dallamát.

- Eliz kisasszony! - parancsolá magas tekintéllyel a missz. - Keljen ön fel a hímzéstől, s menjen tanulni a grammaire-t!

Eliz rögtön letett tűt és ollót, elővette a grammaire-t; leült egy ablakba, s az elmés nyelvtani gyakorlatot az "il" használata fölött elkezdé ugyanazon "Télen nyáron" melódiájára dúdolni:

"Il fait froid. Quelle heure est-il? Il est midi!"

- Eliz! - rikolta magánkívül missz Natalie. - Most már elég! Most már teljes a mérték! Menjen ön ki rögtön a terembe, egy óráig büntetésül a zongoránál fog ülni, s folyvást "skálát" fog játszani.

A kis gonosztevő felállt, s gonoszul mosolyogva fordítá hátra megalázhatlan fejét.

- A tisztelt haditörvényszék elítélhet; de azért a bujdosót nem tartom derék embernek!

A gonosz lélek! Tudta, hogy ezért büntetik; tudta, hogy ez fog fájni legjobban.

S aztán mit tett? Talán meghunyászkodott az ítélet kimondása után? Dehogy. Tessék csak elképzelni! Leült a zongorához, s egy óráig folyvást verte rajta - nem a parancsolt hanglépcsőt -, hanem magát azt a veszedelmes, betiltott, konfiskált dallamot: "Télen nyáron pusztán az én lakásom."

Missz Natalie görcsöket kapott. Talán el is ájul, ha Hermine nem vigasztalja. Ne ügyeljen a rossz, maliciózus gyermekre; majd megmondjuk a papának.

- Ah Hermine! - zokogá missz Natalie, a nagyobbik kisasszony nyakába borulva. - Ha ön nem volna, el kellene hagynom e házat!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dacára a híves tavaszelői alkonyatnak, a bujdosó megállta a lest az angolkert hátulsó ajtajánál, mely a kertek alá vezetett, tudva, hogy Gyuszinak azon az úton kell visszajönni.

Egy kicsit késett a fickó, mert útközben sok veréb volt az akáckerítéseken, azokat kellett neki hajigálni; Bogumil figyelemmel kísérte e kötelességmulasztást már messziről, s midőn a fiú a kertajtóhoz ért, hirtelen eléje dobbant, mint a szakállas farkas, aki a kis gyerekeket megeszi.

- Hát te mért nem sietsz jobban?

Gyuszi ijedten kapta le magas tetejű kalapját, mely éppen olyan nagy volt, mint ő maga, mintha azt fejezné ki vele: hogy hiszen itt az üstököm, cibáld meg, de ne kérdezz.

Bogumil meg is tépázta. Ilyen alkalmat a cselédnép rendben tartására nem lehet elmulasztani.

- Hát mit izentek vissza, te csavargó?

A kis talpacs elébb fölfelé törülte az orrát, azután messzire felágaskodva szemöldökeivel, elkezdé mondani, ahogy az úton kicsinálta szépen.

- Tiszteli a nagyságos úr a nagyságos urat alázatosan, csókolja a kezeiket, azt izeni, hogy "nix tájcs".

- Mit izent, te semmirevaló? - kérdezé Bogumil, jobbról balról pofon legyintve a gyereket.

- Azt izeni, hogy visszaküldte a levelet - bömbölt a poronty, kiejtve kalapjából a levelet.

- Hah! Visszaküldi? - kiálta homlokon ütve magát Bogumil.

- Az ám, azt izente, hogy nem tud németül - piszegé Gyuszi, nagyon örülve rajta, hogy már egyszer magát kezdi ütni az a nagy úr, nem őtet.

- Hallatlan! Add fel azt a levelet! Csak nem várod hogy én hajoljak le érte, pimasz. És most takarodjál; ne merj felőle senkinek beszélni, hogy hol voltál, mert nyársba húzlak.

Azzal zsebredugva a visszaküldött levelet, rohant fel Ankerschmidt lovaghoz.

Egyenesen be a szobájába, mint aki legjáratosabb ottan. A lovag még délutáni álmát aludta, csak a nagy lármára riadt fel, amit Bogumil már az ajtóban elkezdett.

- Hallatlan! Égrekiáltó ez!

- No! Mi szabadult el? - kiálta a lovag, felszökve a pamlagról.

- Uram, lovag úr, ez túlmegy minden mértéken. Ez a szemtelenség, ez az impertinencia.

- No, no, mi az?

- Tessék elképzelni. Az a hetyke, faragatlan táblabíró micsoda kihívó sérelmet követett el méltóságodon, méltóságod házán, címerén, családján, méltóságod fényes nagy nevén. Hah! Ez valami hallatlan. Én bámulni kezdek ezen embernek a bátorságán!

- No de hát mi az? Magyarázza meg ön.

- Tessék, elmondom. Most találkozom véletlenül méltóságod egyik hű apródjával, a kis Gyuszival. Feltűnt előttem a dühtől kilelt arc, melyben az ifjúság dacára a nemes szenvedély ereje lángolt. Kérdem tőle, mi történt vele. "Gondolja el ön! - szólt a derék ifjú. - Egy levelet vittem a kastélyból abba a másik házba a kurta nemeshez, s az nem fogadta el az általunk küldött levelet, olvasatlanul visszaküldte."

- Levelet? Innen? Tőlünk? - kérdé a lovag elbámulva. - Micsoda levél lehet az?

- Íme itt van. Kezembe adta az apród, hogy hozzam ide.

Ankerschmidt átvevé a levelet, s összevont homlokkal nézte rajta a címiratot, tompán dörmögve:

- Ez Eliz írása.

Bogumil úgy tett, mint aki ezt nem sejtette.

- Tehát annyival nagyobb a sérelem! Egy nő irányában gorombaság. Garanvölgyi azt izente, hogy nem fogadja el, mert nem tud németül.

- Az ördögbe! De hát mit írhat az én leányom Garanvölgyinek? - Dörgött, morgott a hadastyán, a levelet hol pecsétes, hol címzetes oldalán nézegetve.

- Kérem alássan, azt meg lehet tudni - szólt Bogumil nagy készséggel.

- Micsoda? - kiálta Ankerschmidt, félrekapva a levelet. - Csak nem képzeli ön, hogy én egy levelet fel fogok törni, ami nem nekem szól?

A kalandor kissé le volt forrázva ezzel.

- Nem úgy értettem, kérem alássan, hanem hogy talán a kisasszony maga...

- Ejh! Ön nem ismeri a kisasszonyt, az nem fogja megmondani. Nekem Garanvölgyivel van dolgom.

- Igaz, igaz! - erősíté Bogumil e nézetet, addig ütve a vasat, míg tüzes; - ez szörnyű megbántás, azt izenni vissza, hogy nem tud németül.

- És énnekem, a mennykőbe is, meg kell tudnom, mi van ebben a levélben, amit az én leányom ír egy olyan ellenséges táborba.

- Valódi árulás. Ne híjam ide missz Natalie-t?

- Ne. Maradjon. Majd megtudom én attól, akinek szól a levél.

- Hiszen a kisasszony maga is...

- Mondtam már egyszer, hogy az nem. Ha ő nem akarja e levél tartalmát nekem megmondani, én nem tudom őt kényszeríteni, mert én gyermeket meg nem ütök; de amattól megtudom, mert az férfi, s ha meg nem mondja, megverekszik velem.

- Dicső! Dicső! Valóban kilátszik a nemes ember és a katona! Minden íz egy lovag, minden íz egy hős. Engedje meg méltóságod, hogy én rohanhassak a vén poltronhoz, és számadásra vonhassam e gyáva megbántásért.

- Micsoda? Én helyettem!

- Nem. Mint kartellvivő. Engedje méltóságod, hogy ez ügyben segédje legyek.

- Köszönöm. Magam fogok odamenni - szólt a lovag mogorván, s indult kardját felkötni.

- De tanúk nélkül? Az veszedelmes. Hátha valami inzultust tesznek?

- Ketten leszünk! - szólt a hadastyán, kardjára ütve. - Kérem önt, most menjen fel szobájába, s ne szóljon efelől senkinek.

Bogumil hajlongott és elhátrált, a folyosón végig haladva kezeit dörzsölé, s polkalépésben kapkodva lábait szobájáig, egy kicsit fütyülve is csendesen mellé. A két öreget összeveszítenie már szépen sikerült. - Jobb lett volna ugyan, ha őt küldik kihívó segédnek, de így is bizonyos a siker. A táblabíró égető, maró választóvíz szatírája, a hadastyán puskapor természete, ha ez a kettő összeakad, kétségtelen az explózió!

Ezek jól összekerültek.

A hadastyán kardja végigcsörtetett a lépcsőkön, a kalandor polkalépésben szökdelt végig a vendégszobában, kedélyesen fütyörészve mellé.IV
Akik egymást meg akarják enni


Garanvölgyi úr Kampós urammal éppen a gazdasági számadások befejezésén fáradozott, midőn Ankerschmidt lovag kardja megcsörrent az ajtó előtt.

A lovag fejéből az úton kissé kipárolgott a harag; elgondolta magában, hogy valamennyire kordiális, humorisztikus viselet bevezetésül sokkal inkább illeni fog hozzá, mint egyszerre mindjárt az öregágyúkkal rukkolni elő; amiért is a kocogtatásra belülről hangzó "lehet" szót arra értve, hogy "herein", azzal a durcás tréfával nyitott be az ajtón, hogy:

- Ah, ön azt mondja "herein", és mégis azt állítja , hogy nem tud németül.

Ekkor álltak először egymással szemtül szembe.

- Nem, uram - szólt Garanvölgyi -, én azt mondtam, hogy "lehet".

- Ah. Tehát miért nem a régi magyar szokás szerint: "szabad"? Lássa ön, én ismerem a magyart, én nem tagadom el.

- Hja uram, e szót, "szabad", én políciaellenes dolognak tartom emlegetni. Most csak "lehet", de nem "szabad". Tessék helyet foglalni. Minek köszönjem e szerencsét?

- Ön tudja azt jól; ön engemet megbántott.

- Az nem lehet, álmodni sem szoktam méltóságodról soha. Senkit sem bántok meg. Mindig a zsebemben van az osztrák büntető törvénykönyv, sohasem teszek semmit, amíg meg nem nézem, hogy nincs-e az valamely paragrafus által tiltva.

- De ön egy levelet, ami házamtól jött önhöz, visszautasított olvasatlanul, azzal az izenettel, hogy nem tud németül.

- E vétség ellen nincsen paragrafus a büntető törvénykönyvben, ha csak utólagosan nem fog helyre pótoltatni a Reichsgesetzblatt valamelyik későbbi számában, az eddigiekben tudom, hogy nincs, mert azokat tanulmányoztam.

Ankerschmidtnek megint kezdett már a fejébe tódulni a vér.

- De uram, ön maga is katona volt, s mint tudom, jó katona; ön tudni fogja, hogy vannak sérelmek, miket semmi törvényszék nem orvosolhat, de miket férfi férfival egyedül szokott elintézni.

- Tudom, lovag úr, de azt is tudom, hogy kivételes törvények mivel biztatják azt, aki fegyvert vesz a kezébe, mikor engedelme nincs rá; és én engedelem nélküli engedelmes alattvaló vagyok.

Ankerschmidtnek egy egész bataillon ördögöt kellett visszatartóztatni a rohamtól ez ingerkedésre. Csak az hűsítette a vérét, hogy ennek a táblabírónak azokhoz a szarkazmusokhoz olyan szelíd, nyugodt, apostoli fehér szakállú ábrázatja volt.

- No, hanem hát tegyünk félre minden tréfát - folytatá Garanvölgyi -, mondja meg nagyon tisztelt uram, miben és mi által találja magát megsértve részemről?

- Igen. Ön uram ma egy levelet kapott, melyet házamtól való cseléd hozott ide.

- Kaptam. Nem tudtam, hogy cseléd; azt gondoltam szolgabíró, mert olyan magas tetejű kalapja volt. Különben nyájasabb lettem volna hozzá.

- Ön e levelet fel sem bontotta; meg sem nézte, kitől jön, hanem feltöretlen visszaküldte azzal az izenettel, hogy nem tud németül.

Ankerschmidt e szavaknál élesen szemügyre vette Garanvölgyi arcát: mit felelhet erre?

Az pedig egy kvékerhez illő szelídséggel felelt:

- Mert valóban nem tudok.

- Ah pah! Ezt higgye az ördög. Ön előkelő úr; szülői bizonyosan jó nevelésben részeltették; lehetetlen, hogy nyelvekre ne taníttatták volna.

- Óh igen is, tudtam valaha. Sőt igen nagyra becsült volt előttem a német tudomány és litteratúra; egy időben egészen au courant tartottam magamat benne; még azt is meg tudtam mondani, melyik szakma micsoda új tehetséggel szaporodott a német irodalomban; hanem már - elfelejtettem.

- Ah, uram, ez nagyon erős! - kiálta Ankerschmidt. kardjával nagyot ütve maga elé. - Ilyen feleleteket adogasson ön másnak, ne nekem. Én nem ilyen humorisztikus válaszokért jöttem.

- Humorisztikusnak találja ön?

- Hogy az ördögbe ne? Azt mondani, hogy az ember elfelejtett - ilyesmit:

Garanvölgyi egyet sóhajtott, s közelebb húzódott a lovaghoz.

- Nagyságos és vitézlő uram; igen-igen nagy dolgokat el tud az ember felejteni, - ha akar. Valaha e megyének választott kormányzója voltam huszonnégy éven át, minden három évben újra megválasztva, s osztottam igazságot ismerős törvények szerint, tartottam rendet jó sikerrel, védelmeztem szóval, tettel, ami az országnak becses volt. Ez elmúlt. Az első évben sokszor jött, mintha álmodnám, hogy be kell mennem a székvárosba, közgyűlés lesz; nagy tárgyak fordulnak elő. Ejh, balgaság; vége van már. El "kell" felejteni! És én el "tudtam" felejteni. Valaha gazdag ember voltam; ha szüksége volt a népnek, mindig kenyeret talált nálam. Ennek is vége. Sokáig úgy tetszett, mikor rongyos embereket láttam ablakom alatt köszöngetni, hogy megyek megkérdezni, miért olyan szomorúak. Ejh, balga képzelet. Nálam sem úgy van, mint régen. El kell azt már felejteni; és én el tudtam felejteni. Voltak rokonaim, akiket jótéteményekkel halmoztam el; megcsaltak, kivertek őseim örökéből; és én el tudtam vesztett jótetteimet felejteni. Volt egy öcsém, egy kedves gyermekem, megholt leánytestvérem egyetlen fia, kit bölcsős korától neveltem; valóban az volt nekem, ami egy fiú az apjának: jószívű, derék, bátor és eszes, büszkeségem, gyámolom; öregségem vigasztalása. Nem, az nem csalt meg, hanem Kufsteinban ül, tizenkét évre elítélve. Ha velem marad, ha együtt jár velem, most ő is szabad; de mert másfelé bocsátám, ő bűnhődik, ifjúsága éveit négy fal között fonnyasztva el, míg én megmenekültem; és énnekem úgy tetszett sokáig, mintha mindennap várnám hazajöttét, mintha már szobájában volna, mintha ismerős hangját hallanám, mintha lépteire ismernék a folyosón; mintha használna az valamit, ha midőn róla álmodom, s megfogom a kezét, és azt mondom: már most itt maradsz, hogy majd akkor ébren is itt fogom találni! Ez a hallucináció tartott legtovább; de el kellett felejteni, mert bolondság az; nem élek én addig, hogy őt lássam, és én el tudtam e bánatot felejteni. Uram, én elfelejtettem, amit veszték, el amit szenvedtem, el amit reménylettem; elfeledtem népem bukását, elfelejtettem szégyenemet, dicsőségemet; hogyne tudtam volna hát elfelejteni azt, amiről nem gondolkozom.

Ankerschmidt nem vette észre a szofizmát, mely az antecedens és consequens összeállításából támad; nála csak az ragadt meg, hogy ellenfelének egy kedves gyermeke van, aki börtönben bűnhődik; itt érzé, hogy szemei nedvesülnek.

Most már sokkal csöndesebb hangon beszélt a táblabíróhoz.

- Távol legyen tőlem, hogy én önhöz inzultációkat tenni jöttem volna; e lépésre az kényszerített, hogy e levél borítékcímén, mely önhöz van intézve, egyik leányom kéziratát ismertem meg. Ön, uram, természetesnek fogja találni, hogy nekem, mint apának, kötelességem megtudni azt, hogy gyermekeim, előttem ismeretlen emberekkel mit leveleznek. Az hozzám nem illik, hogy e levelet magam bontsam fel, mert nem nekem szól. Azért visszahoztam ezt önhöz, hogy bontsa fel ön, s ha maga nem érti azt, mit szavára el kell már most hinnem, van tisztviselője, aki tud németül, olvastassa el azzal, s ha lehet, ismertesse meg velem annak tartalmát.

- Jól van - szólt Garanvölgyi, átvéve a levelet, s kivéve azt borítékjából, oda inté Kampóst, hogy olvassa el annak tartalmát.

Kampós pedig igazán nagyon keveset tudott németül. De már most mit csináljon? Ha ő is azt mondja, amit a földesúr mondott, a katona úr azt gondolja, hogy tréfálni akar vele, s még megagyalja. Ami szabad a földesúrnak, nem szabad a kasznárnak. Már csak rá kellett szánnia magát, hogy keresztül ötöl-hatoljon a levélen.

Szerencsére a kisasszonynak olyan finom szép írása volt, mint a metszés. Kampós úr nem is csinált egyéb hibát a felolvasásban, mint hogy a ""-t mindenütt ""-nek olvasta, úgy kell neki, miért nem írják "f"-fel.

Ankerschmidt látva, hogy igazán nehezen megy neki a fordítás, minden tételt maga után mondott magyarul. Ahol Kampós uramról, saját magáról kezdett szó lenni, az majd a torkán akadt a jámbor férfiúnak; háromféle színt is váltott, s mikor elhagyta, úgy tetszett neki, mintha székek, pamlagok s a két földesúr is a pamlagon táncolni kezdenének csendesen.

Garanvölgyi visszatette a levelet borítékjába.

- Megengedi, uram, hogy megtartsam e levelet?

Ankerschmidt némán inte fejével, s csak hosszú bajuszát morzsolgatta végig, szemöldeit komolyan leráncolva. Végre, hirtelen odafordulva Garanvölgyihez, kérdezé:

- Ez bolond dolog ugyebár, uram?

Garanvölgyi csendesen mosolygott.

- Dehogy bolond. Nincs ebben semmi rossz. Én igen köszönöm a drága kisasszonynak szíves figyelmeztetését, jó szívéről tanúskodik, de énnekem, úgy segéljen, a szívemet kivéve semmim, amit titokban tartsak. És ezzel be volna fejezve e kritikus kérdés?

- Úgy látszik. Én mégis nagyon szeretem, hogy ezt megtudtam, ön nem fog érte indiszkrétnek tartani, remélem.

- Én pedig viszont remélem, hogy derék pártfogónémra nézve ez nem leend semmi következménnyel.

- Az már az én dolgom - szólt Ankerschmidt komoran helyéről fölkelve. - Családom körében szigorú vagyok. Katonaságnál tanultam, hogy a feljebbvalónak az alattvaló szót fogadjon.

- Igaz - helyeslé Garanvölgyi. - Csak az az egy alkalmatlan a házi fegyelemtartásban, hogy ott többnyire a nők a vezérek, a férfiak a közkatonák.

Ankerschmidt jónak látta takarodót fúvatni. Sietett már haza.

A tornácig elkísérte őt Garanvölgyi; ott Kampósnak hagyta meg, hogy kísérje tovább a nagyságos urat, mert ő nem hagyja el a házát.

- Még mindig fogadása tiltja? - kérdé Ankerschmidt.

- Nem annyira, mint a csúz a félfejemben.

Azzal elváltak egymástól. A következő percben mind a kettőnek egyszerre egy gondolatja támadt: az, hogy - tán lehetett volna az elváláskor kezet is szorítani. Már késő. Miért nem nyújtotta azt elébb a másik?

Mielőtt azonban Ankerschmidt a tornácból a pitvarba léphetett volna, a kíséretéül rendelt Kampós hirtelen útját állta oly sietséggel, hogy a lovag már egyelőre azt képzelte, hogy valami merényletet tervez ellene.

- Nagyságos uram; kérem csak egy pillanatra. Ne menjen még el. Tessék kihallgatni engem.

- Nos? - kérdé Ankerschmidt, szörnyen szemmeresztve.

- Rettenetes dolog az, ahogy el vagyok árulva. Ne tessék hinni. A tekintetes úr nem tud semmiről semmit. Egyedül én vagyok a vétkes; neki semmiről sincs tudomása.

- Hogyan? - szólt a lovag elkomorodva. - Tehát mégis volna benne valami?

- Én nem bánom, ha kerékbe törnek is; tudom, hogy az az áruló majd másutt is el fogja mondani. Azért magam jelentem fel magamat, nehogy a tekintetes úrnak, az én jó uramnak, legyen valami baja miatta. Persze az a hamis ember tudja jól, mert előtte rejtettem a présházban az ászok alá.

- Mit? - kérdé Ankerschmidt, nagy aggódással.

- Már, ha a fejemet veszik is, mi haszna tagadnám. Megvallom.

- Talán csak nem?

- Igen is, úgy van; egy csomó Március Tizenötödikét.

- Mi az ördög az?

- Negyvennyolcadiki újság.

- Semmi más? Hát vegye ön ki az ászok alól, mert ott elrothad.

- S nem lenne érte semmi bántásom?

- Bánja is valaki az újságokat. Tegye ön a könyvtárba, senki sem fog érte jönni.

- Hm. Ejnye. Ezt nem gondoltam. Hanem meg aztán, kérem alássan, más is van ám.

- A patvart! Még más is?

- Amiről az a levél beszél.

- Tán fegyverek?

- Igen is, bizony. A kolna padlásán.

- No, a mennykőbe, ez rossz. Ön fegyvereket rejteget? Mi célra?

- Tudom, hogy végem van, de kimondom. Jobb, ha előre megmondom. Valaha egy szép duplapuskát kaptam a tekintetes úrtól, igen becses ajándék; éppen azért adom fel magamat, nehogy a tekintetes úrra fogják, ha megtalálják, mert az ő neve van belevésve. Azt nem akartam beadni, mert igen jól hord, aztán reméllettem, hogy valaha mégis csak lehet majd vadászni.

- Vadászfegyver? Hát még mi?

- Hát, még, - még. Már csak elmondok mindent: meg egy lőporszaru.

Ankerschmidt roppantul elkacagta magát. Azt várta, legalábbis egy ágyú fog előkerülni.

- No hát - szólt vállára verve a töredelmes bujtogatónak - minthogy ön olyan szenvedélyes vadász, hát menjen ki a kolnába, hozza haza a duplát; mire hazaér, én küldök önnek egy fegyverengedélyt, nálam van egypár, hivatalnokaim számára kiadva; egyet önnek átengedek, s mikor lejár, eszközlök önnek újra. Hát sok nyulat lőjön aztán.

Kampós uram azt sem tudta, hogy ébren van-e, vagy álmodik. Hogy ő még egyszer valaha vállára akaszthassa a puskáját, s úgy mehessen végig az ugaron fényes nappal, azt ő ugyan egyhamar még álmodni sem merte. Nem is messze kísérte ő aztán a lovagot, hanem amint jóéjszakát kívánhatott neki, vette az útját a kolna felé, s ha látott valaki embert, aki egy helyett kettőt lép, az ő volt.

Várhatta őt Garanvölgyi vissza! Mikor alig vett lélegzetet addig, míg a kolna tetejére fel nem mászott, ott nyaktörő gimnasztikával fel nem húzta magát az elhagyott pálinkafőző kéményéig, s abba lenyúlva elő nem húzá a százféle ruhába pólált drága kincset, mellyel aztán örömében le is gurult a háztetőről; szerencséjére egy venyigerakásra esett, csak az orrát törte be. Bánja a patvar, csakhogy a puskának nem esett baja. Az megmaradt a maga épségében, még rozsdafolt sincs rajta, azt Kampós uram összevissza törülgette kabátja szélével, sárkányát megpróbálgatá, arcához fektette, ha ismerik-e még egymást, sőt végre még meg is csókolgatá, s azután vállára akasztotta, s csípőjére tett kézzel ment vissza a faluba. Szentül azt hitte, hogy ő most egy lábbal magasabb, mint tegnap volt.

Garanvölgyinek e napra be kellett azzal érni, hogy midőn elment Kampós uram ablaka előtt, nagy diadallal mutatá fel a puskát. Ádám úr láthatta a ragyogó arcból, hogy ezzel ma nem beszélhet senki.

A kis férfiú egyenesen hazament; nőtlen férfi volt, nem volt kinek elmondania örömét. A cselédektől elég volt, ha bámulhatták, s bejelenthették, hogy a másik uraság inasa egy bepecsételt levelet hozott számára.

Tudta már, hogy mi van abban. Bevonult szobájába. Az őzbőr a falon még most is ott volt felakasztva az üresen álló szeggel, melyen máskor a puska szokott állni. Csak egy gyászos furkósbot volt az ágy mellé oda támasztva, mint egyedüli fegyverzet. Most tehát újra felakasztá régi helyére a becses útitársat, elválhatlan jó barátját minden kerülésben, akit még akkor sem dobott el, mikor Kassától Miskolcig riasztotta a svalizsér; s ott gyönyörködött benne sok ideig.

Mikor aztán kissé kezdtek elülni öröme jókedvű verebei, lassankint felriadt benne a veszekedés nagymérgű kakasa. Az áruló jutogatott eszébe.

Micsoda utálatos. háládatlan ember volt ez!

S még ő utoljára is eltette emlékül a jó ötforintos kalapjával kicserélt kalábriaiját.

Gyere elő kalábriai!

Kikereste azt most szekrénye titkos rejtekéből, s letette maga elé az asztalra; s levetve felső öltönyét s felgyűrve ingujjait, tartott hozzá ilyen szép beszédet:

- Hát te áruló gézengúz! Hát te kifordított lelkű országkerülő. Így mentél te árulkodni az ellen, aki téged táplált, rejtegetett, felruházott. Te háládatlan, utálatos pöfeteg! Engem akartál te elúsztatni, ugye? De nem kaptál "piros csizmát" érte! Látod, gyalázatos. Azért is ott van a puska! Rosszat akartál tenni, s jó lett belőle. Látod, ugye, te ma itt, holnap ott csaló. Meg akartál rontani ugye, de emberedre akadtál, isten nélkül való, azt mondhatom.

És itt nekiesett ököllel a kalapnak, elkezdé azt kegyetlenül dögönyözni; s miután laposra verte, két markával minden elképzelhető alakba összegyúrta, végtére pedig földhöz vágta, s sarkaival meggázolá.

- Nesze! Nesze még ez is! Ez is a tied! Nesze istentelen. Piff, puff. Így ni!

Csakhogy kitölthette rajta bosszúját kedve szerint.

A cselédek azt hitték odakünn, hogy Kampós uram valakinek kigázolja a lelkét most, s mikor már igen nagy volt a küzdelmi zaj, benyitottak az ajtaján, hogy elválasszák a küzdőket egymástól.

Kampós uram meg nem zavarodva emelé fel a szétgyúrt kalapot, s kielégített vendetta önérzetével nyújtá azt át a vasvillahordozó hetesnek.

- Itt van! - Megdöglött már. - Vigyétek; - szúrjátok fel egy póznára, - tegyétek ki a borsóföldre - madárijesztőnek!

Azzal letörlé izzadt homlokáról a verítéket, nagyot fújt, s ingujjait legyűrve, felölté kabátját és megnyugodott.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ankerschmidt lovag pedig ezalatt otthon tartá a kegyetlen aulodafét. A szigorú családi haditörvényszéket, melynek, mint fentebb is érintve volt, csak egy paragrafusa van: az egyik parancsol, a másik engedelmeskedik.

Eliz kisasszony idézve volt a haditörvényszék elé a lovag úr magányszobájába.

Rettenetes ítélőterem az; kegyetlen elnök, hidegvérű ülnökök, megvesztegethetlen közvádló és hidegvérű végrehajtó bíróság: mindez egy személyben Ankerschmidt lovag maga.

Nagyobb ünnepélyesség okáért négy gyertyát gyújtott meg asztalán, s az ott közszemlére kitett halálfőt különösen előtérbe állította. - Két pisztoly is volt az asztalra téve, s kardja még folyvást oldalára volt kötve. Nagy léptekkel járt fel s alá: erősen kigondolta, hogy mit fog elmondani neki.

Eliz benyitott az ajtón, s táncolva, szökellve sietett atyja elé.

- Eliz kisasszony! - dörgé a lovag - Maradjon ott, ahol áll. Le a kézzel! Ma nem tréfálunk.

Azzal ő maga leült az asztal mellé.

- Ön - bírája előtt áll.

Eliz kisasszony kecses pukkerlivel jelezé, hogy érti.

- Ne mosolyogjon! Ezer villám. Ez nem tréfadolog. Tudja-e ön, honnan jövök én most?

- Vallja meg!

- Mennykőt! Még én valljak neki? Én Garanvölgyi úr házánál valék. Tudja-e ön miért?

- Hát hiszen szabad volt papának odamenni.

- Nekem igenis. Ki mondja azt, hogy nem? De miért mentem oda? Mert ön levelet küldött neki.

- Hát ezt már ki árulta el? Óh, az az ostoba Gyuszi. Mindjárt megyek, megráncigálom a fülét.

- Itt marad ön! Mit írt ön abban a levélben?

Eliz egyet vonított gömbölyű vállacskáján.

- Hát mit írtam? Tudattam vele, hogy vigyázzon magára, mert árulkodnak ellene, s ha valami rejtegetni valója van, jobban dugja el.

- Láncos mennykő! De hisz ez árulás! Ön családi titkot árult el!

- Ezek az ő titkai, nem a mieink.

- Csitt! Egy szót se többet.

- Hát ne kérdezz tőlem többet.

- Hallgatás! - kiálta Ankerschmidt lovag, nagyot ütve öklével az asztalra. - Teringettét! Meg fogom én azt mutatni, hogy idehaza én parancsolok.

És e szavaknál baljóslatú mozdulatot tett kezével a drótcsövű pisztolyok felé. S csakugyan megérte azt a diadalt, hogy négy másodpercig oly mély hallgatást idézett elő, melyben a légydongás is hallható volt.

Eliz négy másodpercre megszűnt mosolyogni, fejét illegetni és fecsegni, s e négy másodpercnyi komoly hallgatás alatt olyan szép volt, összevont szája oly parányi, bámulón felnyílt szemei oly ragyogók.

Ez ünnepélyes csend alatt Ankerschmidt felállt helyéről nagy elszántsággal és hidegvérrel, szigorú márványarccal tekintve le Elizre.

- Hát - rosszul tettem? - rebegé kétkedve a leányka.

- Csitt! - Eliz kisasszony. Ön főbenjáró bűnt követett el. Ön benső titkokat árult el az ellenséges tábor előtt; ha ön katonám volna, én önt e vétségeért főbelövetném.

- És minthogy leányod vagyok, tehát - megcsókolsz érte! - vágott bele nevetve a pajkos gyermek, s a másik percben már ott csüngött a kérlelhetlen bíró nyakán, ki szitkozódott, morgolódott, hanem utoljára is azon vette észre, hogy keblére ölelve tartja az elítélendő gonosztevőt, s megcsókolgatva két piros orcáját, azzal az intéssel bocsátja el. hogy csak "máskor is" legyen mindig jó.V
Hogy jut az ember a legelső kanászkalaphoz?


"Nem adnám száz forintért, hogy semmim sincs!"

Ugyan ki találta volna ki ezt a paradox mondást, ha nem magyar ember?

Pedig igaza van.

Neki nincsenek gyárai, mik egy amerikai háború által gyapot nélkül hagyassanak, neki nincsen kereskedése, amit a világesemények tönkrejuttassanak, neki nincsenek féltett üzletpapírjai, amikért a Tuileriák újévi köszöntőit s a londoni börzetelegramokat remegéssel várja, neki minden gazdagsága az istenadta föld.

Az igaz, hogy biz ezzel igen "földhözragadt" úr az ember, de egyébhez azután nincs is nagyon ragadva. És végtére, ha az egész esztendei aratást mind elvesztette is, ha úgy maradt is, mint a fárul leesett veréb; másik esztendőben megint csak kikel az új vetés; s ha egy évben mosolyog az ég a földművesre, jó termés van, kiheveri a múltak veszteségeit, s megint csak ott van, ahol volt.

Egy ilyen mennyei mosolygás alatt ért esztendő volt az 185*-i, a gabona szépen ígért, a repce is jól beütött, ez a megfordított uzsorása a magyar embernek, aki ezeres kamatot fizet a kölcsönadott tőkétől.

Hozzá még az a szerencse, hogy éppen ez idő tájon a világ nagy urai jónak találták egymás mulattatására egy kis szomorújátékot rendezni, ami a termények árát fölrúgatta.

- No, ha a repcét hiba nélkül betakaríthatjuk, akkor megint "eb ura a fakó"! Nem lát bennünket több hitelező.

E szókkal vigasztalá meg Garanvölgyit Kampós uram, egy nyári délután izzadtan térve meg a rétről; hol éppen a szénagyűjtést végezteté, ami után rohamlépésben következik a repcetakarítás.

- Mennyire számíthatunk? - kérdezé Garanvölgyi.

- Lesz a vagy tízezer mérőcske. Vendelin pátronus két akkora táblán, nem hiszem, hogy nyolcezeret arasson. (Vendelin pátronusnak hítta Kampós Ankerschmidt morva jószágigazgatóját. )

- Miért?

- Mert nem hallgatott rám, mikor mondtam neki, hogy vesse el jókor a repcét. Azt mondta, hogy azt jobban tudja ő, mert könyvből olvasta. Aztán szakkermentírozott, mikor látta, hogy a földi bolha mind nekiesik a vetésnek. Hahaha! Valahányszor összejött velem, mindig szidott, hogy tudok valami babonát, amivel elküldöm a magunk vetéséről a férgeket, s az övékére utasítom. Mondtam neki, hogy ő meg küldje őket mihozzánk vissza. A féreg persze mindig a fiatalabb vetést keresi.

- Hát hogy lehet ennek örülni?

- Mikor olyan nagyra van a maga tudományával! Mindent jobban tud ő. Majd ő mutatja már meg, hogyan kell aranyat csinálni.

- Hanem hát csak intézkedni kell, hogy a dolog idejére minden rendében legyen.

- El van már az végezve, tessék megnyugodni felőle. Ma este beszélek a tiszteletessel, hogy a jövő vasárnap egy kis napfényért imádkozzék, s holnap paszulyt főzetek, hogy kiürüljön a tál.

(Elárultam, hogy a magyar ember oly tudatlan és babonás, hogy mikor kedvenc étele van az asztalon, azzal az indokolással szokta magát és vendégét rábiztatni a fogyasztásra, hogy "ha üres lesz a tál, holnap szép idő lesz". Adatok barbár létünkhöz.)

Akik valaha gazdaságot láttak, tudják, micsoda mozgalmas időszak az a takarítás; cseléd és gazda korán kel, későn fekszik; napszámost, részredolgozót nagyon megbecsülnek, konyhában üstökben fő a drága étel, amit pontosan kivisznek utánuk déli harangszóra; ember és állat izzad és siet; kasznár, tiszttartó alig ér rá pipára gyújtani.

Nem így van ám az a míveltebb világban.

Ahol sok az ember, válogatni lehet a munkásban öt garasért; aztán vannak arató-, cséplő-, szénagyűjtő gépek. Három-négy ember egy nap alatt levágja, behordja, kicsépli, fel is méri, amivel az óhitű táblabíró egy hétig tábor-sokaság mellett birkózik; mégsem éri végét.

Például Ankerschmidt lovag gazdasága mindjárt oly remekül van berendezve, hogy az egész függetlenné van téve a népszokásoktól.

Maxenpfutsch Vendelin, a lovag jószágának igazgatója, igen tudós férfiú volt, Ankerschmidt pénztára pedig győzte a tudományos kísérleteket.

Mikor Kampós uramnak legjobban izzadt az üstöke, az inspektor úr porcelánpipáját akkor próbálta ki legkényelmesebben verandája alatt ülve, s szürcsölgetve mindennapi teáját. Kövér vizslája a pad alatt hevert, kiöltött nyelvvel lihegve; a puska a szegletbe volt vetve; meleg idő ez nagyon - fürjezni. Egyéb dolog meg nincs.

Egy öreg paraszt jön be az udvarra, s kérdezősködik a legalsóbb cselédtől, hogy merre van az inspektor úr. Az mutatja neki, hogy ott ül a hűsön, s teát iszik.

A vadember szépen leteszi a kalapját a nyitott veranda lépcsőjére, s beköszönt egy jószívű "adjon Istennel", az inspektor úrhoz.

- Talán bizony beteg, hogy herbateát iszik? Jó is biz az, mikor az embernek hasrágása van, kivált - a friss bodza.

- No, mit akar kend? Mondja röviden! - riad rá az inspektor.

Persze, mintha az nem sorjában jönne.

- Hát nemzetes uram. Én meg a pajtásaim innen a szomszédból valók vagyoonk; innen a palócságból, de mi nem vagyoonk palócok, mert mi kálvinyisták vagyoonk, csak egynehányan vagyoonk pápisták, a többiek lutyéránosok.

- Hát mi nekem ezzel a bajom? - kérdi erre bámulva az inspektor.

A jámbor vállat von.

- Nem tudom biz én. Nem vagyok én tilógus. Tán a nehézség töri?

- Mit akar kend? - rivall rá az inspektor.

A vadember nem hagyja magát kihozatni a sodrából, s csak folytatja szépen.

- Hát, hogy éppen tizennyolcan volnánk, aztán huszonkét lóval volnánk; aztán mindenikőnknek van magának kaszája is, vellája is, meg gerebléje is.

- De hát az ördögbe is, mi közöm nekem ahhoz, hogy kentek hányan vannak lovastul, s mijük van?

- No, mert csak azért, hogy hetfőre verradóra, ha isten megéltet, lekaszálnók a tekintetes Garanvölgyi uram ő kegyelme repceejét, szombatyig be is hordhassuk, ki is csépelhessük. Azután másik hetfőhöz egy hétre kezdünk csak az árpához, azután a búzához, hát közbe maradjon egy egeesz hét, amikor csak fogunkat piszkálnók.

- Hát piszkálják kentek. Bánom is én.

- Mondók, hogy Garanvölgyi tekintetes úrnak a repcéje jobban meg volna érve, mint a tekintetes Akkorsincs úré, annak a kaszálása egy héttel utóbbat következhetnék.

- Nos aztán?

- Hát mivelhogy már a Garanvölgyi tekintetes úr aratóját felvállaltuk, hát egy izzadsággal majd a tekintetes Akkorsincs úrét is letakarítanók.

- Hát napszámot keresnek?

- No már - kit így, kit úgy. Széna, repce napszám; rozs, búza aratórész; a napszám ötven garas, egy meszely pálinka, két icce bor minden fejre, reggel szalonna, kenyér, délben főtt hús meg galuska vagy tokány; este kétféle, az egyik hús; ozsonnára füstölt hús vagy aludt tej; a kalapoonk mellé egy csinyált virág; ami meg rész, hát az minden kilencedik mérő a garmadából a mienk.

Maxenpfutsch Vendelnek kialudt a tűz a pipájában e hallatlan beszédre! Ez a kópé, úgy látszik, hogy őt bolonddá akarja tartani.

Amaz pedig még folytatta volna a szövetség praeliminariáit, de inspektor uram nem vette tovább tréfára a dolgot, hanem felugrott a padról, odaugrott az alkudozó félhez, megkapta a mándli gallérját, s egyet pöndörített rajta.

- Eltakarodol innen, semmirevaló betyár. Azt gondolod, bolonddal van dolgod! Majd adok én neked háromszor ebédet egy nap, csak még egyszer ide gyere.

Azzal ellökdöste onnan; a kalapját is utána dobta.

A vadember pedig ment szép flegmával.

- Jól van, jól, no. Megyek én magamtoól is, csak azt mondják, hogy nem kell. Elmegyek én. Azért nem kell az embernek az apja lelkét szidni! Csendes jojcakát kívánok.

- Ha még egyszer ez a szemtelen ember ide vetődik, ki kell dobni a kapun! - parancsolá az inspektor a cselédeknek. - Ilyeneket merni nekem magamnak mondani. Mintha én most tanulnám először, hogy mi az ára egy parasztnak.

Attól azonban felesleges volt tartania, hogy még egyszer az a paraszt visszajöjjön az udvarába, mert azt ugyan marcipánnal sem csalogatnák többé oda vissza.

Vendelin úr egészen biztosítá magát mindennemű parasztzsarolás ellen.

Volt az uradalomnak annyi cselédje, hogy az maga egy kis divízió; aztán volt egy pompás arató-kaszálógépje, melyet ő maga rendelt meg Bécsben, s mely a próbakaszáláson padlósima földön két perc alatt leborotvált egy boglya árpát. Mi lesz ezzel azt a nehány száz hold repcét leteremteni!

Garanvölgyi kaszásai már az ötödik napot izzadták a hétben, Vendelin úr pipázva engedé őket fáradni s előre sietni, mint a jófutó nyúl a tekenős békát a mesében. Hatodik nap ő is kiszállt a síkra.

Hat ökör vontatta ki, egészen e célra készült lapos keréktalpú szekéren a kalászvágó szörnyeteget. Tizenkét ember izzadt vele, míg beállítá a barázdába. Az volt a szerencse, hogy addig semmije sem törött el.

Két okos, kitanult és nagyerejű meklenburgi lett a gép elé fogva, tudományáról és lelki nyugodságáról hírhedett faj, akiben meg lehet bízni.

Már most tehát rajta!

A gép megindult általános hurrá kiáltás mellett, a kerekek gyönyörűen forogtak, a motollák pompásan kalimpáztak, a hengerek fogai szabályszerűen kattogtak, s az egymásba kapó ollóvasak siccegtek hatalmasan a szalmaszálakon. Öt perc alatt le volt borotválva egy akkora szalag, amekkorát egy ember egy nap alatt kaszálna le.

A fordulónál a gépet kísérő öreg béres (pardon! - altknecht) Konrád, kit Csaszlauból hoztak ide, fejét megvakarva a kalap alatt, így szólt az igazgatóhoz:

- Kegyelmes uram, ez a masina olyan jó masina, hogy nemcsak lekaszálja a repcét, de itt mindjárt helyben ki is csépli, meg is őrli.

Vendelin úr utánanézett. Ennek bizony igaza vari. A ménkűadta gép egészen másképp dolgozott Hietzingben a padlón, mint itt a tarlón: ott is levagdalta ugyan az árpának a fejeit, de a repce bugáit meg éppen kifejti. Ennek nyomában nem fognak egyebet gyűjteni, mint szalmát.

Vendelin úr meg akarta mutatni, hogy ért a mechanikához; elővette a kalapácsot, a csavarkulcsot, megtágítgatta, megütögette a kerekeket, megolajozta a tengelyeket. No, már most mehet!

A furfangos gépnek pedig az a sajátos belszervezete volt, hogy minél jobban tágultak a metsző hengerei, a jármű kerekei annál sebesebben nekiindultak, s ha olyankor aztán az a bolondos kettős golyó ott a korongpergettyűn elkezdett körülforogni, akkor azután ment az a gép magától még azontúl is, ha a lovakat megállították.

És éppen valami lejtő következett. A gép természeti súlyánál fogva elkezdett sietni, minélfogva a két meklenburgi egyszerre azt vette észre, hogy nem ők húzzák a szekeret, hanem az tolja őket. A meklenburgi pedig, amilyen csendes, okos faj békés előrehaladás korszakában, ha egyszer rendkívüli körülmények közé jut, éppen olyan haragos. Az első lökés után nekilódult először az egyik, azután a másik, s vitték sebesen lefelé az ördögmalmot.

- Állítsd meg! - ordítá, gonoszat sejtve, Vendelin úr, de már későn volt. A gépet és lovakat kísérő négy ember négyfelé hullott az első pillanatban; maga Konrád béres erős legény levén, nagy bíztában megkapta két kézzel a súlykereket, az aztán feldobta őt a levegőbe, mint egy macskát, s elhajítá tíz ölnyire a repcébe.

Azzal aztán a nekiszilajult masina és lovai elkezdtek egymással versenyt futni; a rúd kettétört, a gép a két paripa közé furakodott, mint egy harmadik nyargaló, pokoli berregésével dühítve a szilaj állatokat; úgyhogy csaknem egyszerre értek el az akadályhoz, a lejtőt bevégző garádhoz, tán a gép még egy fél lófejjel hamarább jutott oda; s minthogy ő végre az akadályt átugrani nem tudta, ott megfeneklett; ahol aztán tétlen hevervén, a két hozzá istrángozott versenytárs által kegyetlenül összerugdaltaték.

Mire segítségére siettek, már akkorra egypár foga hiányzott. Ezt ugyan rögtön vasútra lehet tenni s visszaküldeni Bécsbe ahhoz, aki csinálta, hogy készítse el újra.

Hanem már most mi lesz a kaszálással?

Nincs más mód, mint nekivetkőztetni minden embert; inast, vadászt, libériás legényt, kaszát adni a kezébe, próbálja meg, tud-e "mezőt borotválni"?

Ment a munka, ahogy mehetett: csősz, vadász, lovászlegény, kocsis, szakács egymás kezéből szedte ki a kaszát, hogy kisegítse a rendes földmívelő szolgaszemélyzetet. Elv volt, hogy azért a parasztra mégsem szabad rászorulni.

Most engedjük őket izzadni, s beszéljünk egy kissé másról.

Ankerschmidt mindenből azt válogatta, ami legjobb. Neki voltak szarv nélküli tehenei, mindennap tojó tyúkjai és hat mázsára meghízható sertései. Ezeket ő maga hozta Angliából, yorkshire-i fajból. Azóta felszaporodtak vagy negyvenre. Soha meg nem öletett és el nem adatott belőlük egyet is.

Képzelhetni, hogy ezeket a nagy urakat nem terelték ki a csürhére, mint más szegény ember malacait. Ezek nem jártak a makkra, hanem külön palotájuk volt építve a vadászlak mellett; márványmedencéből kaptak szakács főzte ebédet, vacsorát, két őr állt szolgálatukra, meg egy állatorvos, mindhárom fel volt fegyverezve szuronyos puskákkal, hogy netalántán vakmerő szándékkal közelítő zsiványok ellen megoltalmazzák a disznókastélyt, mely azonkívül is magas kőfallal volt körülvéve.

Mennyire kegyelték a mankusokat, abból is kitetszik, hogy a beütött repceveszedelem alatt az ő három gondviselőjük nem kényszeríttetett a kaszás népfölkeléshez csatlakozni, ahová pedig a fácányos kerülőit mind elhajtották.

Hát mikor legjobban folyt a repcekaszálás, egy szép reggel nagy ijedten jön a tisztilakra Kristóf, az egyik disznóőr, jelentve, hogy az éjjel, hogyan, hogyan nem, ő meg nem foghatja: tizenkettőt a sertés uraságok közül elloptak. Mind egyéves úrfiak és kisasszonyok voltak, a legkisebb lehetett két mázsa, ő nem képzeli, merre vihették el; mert a kapu lakattal volt bezárva, s ha a kőfalon emelték át, hát akkor három közül valakinek csak fel kellett volna ébredni a nagy ordításra, mert ezek nem oly kisasszonyok, akik némán engedjék magukat megszöktetni.

No, ez nagy eset!

Maxenpfutsch mindjárt ment e Jób-hírt feljelenteni Ankerschmidtnek.

Ankerschmidt maga is haragra gerjedt. Akármijét lopták volna el, csak a yorkshire-ieket ne! Ez volt a gyöngéje. Ezt nem fogja elengedni! Elő kell nekik teremteniök a föld alól is. Azért van rend és törvényszék az országban, hogy ily vakmerő tett büntetését elvegye.

Rögtön üljön lóra egy lovászlegény, s vigye be a székvárosba ezt a levelet doktor Grisáknak, melyben körülményesen le van írva a tényállás, s kéretik a hivatalos eljárás minél elébb. A doktor ne kímélje a költséget; a tetteseknek meg kell kerülniök.

Másnap négy fegyveres csendőr jelent meg a kastélyban, Bräuhäusel kerületi biztos úr írott parancsával, melyben elrendeltetik, hogy terhes gyanú következtében a három disznóőr a törvényszék elé felkísértessék vallatás végett.

Óh, ezek nem tették azt! - bizonyozott Ankerschmidt. - Régi hű szolgáim. Csak kérem minél előbb hazaereszteni őket.

Hanem már most a yorkshire-i telep őrzésére három vadászt és csőszt kellett kifogni a kaszálásból. Ennyivel kevesebben lettek.

Másnap újra kijött a négy csendőr. Bräuhäusel úr azt rendelé, hogy miután a kondások nem akarják a bűntényt magukra vállalni, a bíróság kénytelen a vadászokat is szembesíteni velük.

Már most tehát a vadászok is beszólíttattak.

- De csak eresszék őket hamar haza, mert itt szükség van minden emberre! - riadozott reájok Ankerschmidt.

Csak tessék várni.

Ismét másnap rendesen ott volt a négy csendőr Bräuhäusel úr rendeletével, miszerint a vadászok sem vallanak semmit, szembesíteni kell velük a csőszöket.

- Jaj, de így önök minden emberemet elviszik, pedig nekem most nagyon kellenek itthon.

Nem tehettek róla. Biz azoknak el kellett menni.

Pedig hát azok sem vallhattak semmit, mert azok is ártatlanok voltak, mint a kifejt tej.

A repcében napról napra kevesebb kaszás maradt, már csak a rendes béresek dolgoztak; egyszer azután azokért is kiküldött Bräuhäusel úr, s bevitette valamennyit a városba. Persze, hogy azokat is konfrontálni kellett a többivel.

De már erre elkezdett Ankerschmidt szakkermentírozni. Ez már sok! Ez már rettenetes! Ilyen munka idején! Mit gondolnak azok odabent? Feliben marad minden munka. Több belőle a kár, mint a haszon.

Egy szép reggel aztán felrendelték minden kocsisát, lovászát, inasát, azokat is benntartották mind. Nem maradt neki más, mint Vendelin úr, meg a kis Gyuszi. Már most maga őrizhette, takaríthatta, táplálhatta összes állatait, mintha valami amerikai préribe telepedett volna le, hatszáz angol mérföldre az utolsó emberlakta földtől.

De holnap csak hazaeresztik őket?

Ha holnap nem, hát holnapután.

Biz elmúlt ott egy hét is, mégsem került vissza senki. De már magunk is nézzünk utána, mit csinál Bräuhäusel úr és dr. Grisák ennyi tenger ideig.

Legbizonyosabban megtaláljuk őket Bräuhäusel úr lakásán mindennap délutáni három órakor. Ilyenkor, ha csak fogfájás nem gátolja, doktor Grisák rendesen el szokott látogatni Bräuhäusel úrhoz, amidőn azután rendelkezésére áll egész esti hét óráig, amidőn is az ügyvédi információk háborítatlanul folyhatnak. Az egyes tárgyak közötti időszüneteket emellett igen célszerűen pótolják ki figyelemébresztő tárklijátszmákkal.

Bräuhäusel úr szenvedelmes tárklijátszó. Akit egyszer megfogott, az aztán az ő foglya, az meg van kötözve, az le van láncolva, az el van ítélve ennyi meg ennyi esztendei tárklisáncmunkára, legkevesebb kilátás nélkül a megszabadulásra. Doktor Grisák önként vetette magát alá ezen rabságnak.

Mert tudni kell azt, hogy nincs viszony oly mélyen gyökerező, nincs barátság oly szilárd, nincs szerelem oly plátói, mint a tárklijátszás viszonya, barátsága, szerelme a játszótárs iránt, - kivált az olyan iránt, aki mindig veszt.

A szerelmes ifjú nem várja a légyott óráját oly nyugtalanul, mint szokta várni Bräuhäusel úr doktor Grisákot, mikor már a három óra közelít, s ugyan el legyen látva doktor Grisák igaz és nem való adatokkal, amikkel kimentse az alibit, ha egy órával későbben talált érkezni; ha pedig egész délutánt el talált mulasztani, ahhoz éppen orvosi bizonyítvány szükséges.

Tárkli közben aztán lehet a peres ügyekről is értekezni.

Legkivált alkalmas idő erre a kártyakeverés alatti időköz.

- Tetszett a vizsgáló bizottmányt kinevezni a tiszai zsilip tárgyában?

- Igen. Ön képviseli ott az építő mérnököt. A bizottmány tagjai azok, akiket ön választott. Terc!

- Meddig?

- Csak kilencig.

Doktor Grisáknak kvart volt a kezében, de nem rontotta el játszótársáét.

- Nem hiszem, hogy sok haszna legyen Schmerz mérnöknek azon a zsilipépítésen.

- Miért?

- No, ahogy a vállalat szabályozva van. Ezer tölgyfacölöpöt leveretni, minden cölöpnek három öl négy láb hosszúnak kell lenni, egy ölre négy lábra a földbe leveretni; minden cölöpre száztizenkét ütést tetetni a kallósulyokkal; alig hiszem, hogy a vállalkozó napszám és anyag drágasága mellett, el nem számította magát. - Hát ön aduttokat hajigál el?

- Úgy? Nem vettem észre; de hátha a vállalkozó száztíz helyett csak harmincat üttet a cölöpökre?

- Hát akkor két ölnyinél több kimarad a földből. Ön eldobja a veres alsót, pedig abból a színből még egyet sem láttam.

Ott volt biz az hetedmagával doktor Grisáknál, de nem "beszélt belőle".

- Vagy pedig két ölnyi cölöp kimarad a földből, de a föld alá megy le kevesebb.

- Ah, ez is igaz. Lám, lám! Erre ki gondolt volna? A bizottmány csak azt tudhatja meg, hogy mennyi áll ki a földből, de azt nem, hogy mennyi ment le, s így egy harmadrészt még az anyagszereken is megtakaríthatni.

Ezen mindketten jót nevettek.

- A munka így is eltart tíz-tizenkét esztendeig; akkor pedig, ha újra kell is kezdeni, ki veszi az embereket elő?

- Igaz. Adutt! No még egy adutt! Ide azzal a tízessel! Az utolsó ütés is az enyim. Kivagyok! Ön; barátom, maccsban maradt.

- A kakukkba is! Mindenre vártam, s semmi sem jött meg.

- Tessék osztani.

Új játszma kezdődött. Bräuhäusel úr sorsával elégülten szippantott burnótos szelencéjéből, s felszedte kártyáit.

- Fatál; ilyen kártyákat osztani magamnak; csupa hetes meg nyolcas.

- Kinőheti még az magát. - Biztatá őt a doctor juris, kinek az első osztásra négy kilenc akadt a kezébe, az egyiket mindjárt kihítta, anélkül, hogy a 150-et felírná.

- No, no; kár a 9-eket elhajigálni.

- Nekem sohasem jönnek meg. - Vajon az értesítés felment-e már a befogott Garanvölgyi Aladár ügyében?

- Óh igen. Minden hozzátartozandókkal együtt. Ugyan kérem, mi volt az első ütés?

- Tessék valamennyi. Straff levelei is felmennek vele?

- Természetesen, természetesen. Azok a legterhelőbbek. Terz von ober! Jó?

- Nagyon jó.

- Vajon mi érdeke lehet Pajtayné asszonynak abban, hogy Garanvölgyi Aladár úr mindvégig kiülje a büntetését?

- Azt én nem tudom. Pajtayné az én kliensem. Ő így kívánja tőlem, s én így működöm. E szerint Garanvölgyi Aladár nem jut a kibocsátandók közé.

- Terc major! Bizonyos lehet ön felőle. Straff nagyon gonosz dolgokat fedezett fel.

- S azt nem tudja senki, hogy ki az a Straff?

- Bellus musicus. Nem tudhatja azt senki. Ön elhányt négy kilencest.

- Persze; nem vigyáztam rájuk. Azt hiszem, hogy sértett hiúság vagy szerelemféltés dolgozik az ifjú özvegynél.

- Az ménkű dolog. Hanem azt bámulom, hogy ön az utolsó kártyát rám hagyta. Most ezzel négy alsóm van.

- Ejnye terringettét! Egy ütés az enyim, a többi oda való.

- Ön megint elvesztette a partit.

- Ma különösen szerencsétlenségem van.

- Játszunk még egyet?

- A legnagyobb örömmel.

Bräuhäusel úr ismét osztott.

- Apropos. Az öreg Ankerschmidt írt ma nekem. Tizenkét yorkshire-i sertését ellopták a fallal körülkerített udvarból.

- Mennykőt? Azok ügyes fickók lehettek.

- Az az ideája van az öregúrnak, hogy szeretné megtudni, kik lopták el.

- Különös kíváncsiság.

- Rám izent, hogy adjam be a keresetlevelet a vizsgálat elrendelése végett.

- Ötvenöt, hatvanöt, hetvenkilenc, az öné 82. Itt van a keresetlevél?

Dr. Grisák nyúlt a zsebébe, s előadta a "felzetet", míg Bräuhäusel úr osztott.

Osztás után beletekintett Bräuhäusel úr a keresetlevélbe, s figyelmesen látszott elmélyedni benne.

- Kedves barátom uram, itt hiba van.

- Mi lehetne az?

- A bélyeg nem elegendő.

- Az lehetetlen. A 12 sertés 30 forintjával számítva 360 forint, a bélyeg 400 forintig való.

- Éppen ebben van a tévedés. Yorkshire-i sertésekről van szó: azoknak az ára legalább 40 forint. Ez tesz 480 forintot. 400 forinton felül a bélyeg még egyszer annyi. Én kénytelen vagyok önt háromszoros büntetésben elmarasztalni. Fizet felül két forintot.

No, iszen azt a játszmát el is vesztette aztán Bräuhäusel úr, mégpedig úgy, hogy maccsban maradt. Nagy tévedés volt tőle azt hinni, hogy a doctor juris maga fizesse a bírónak a bélyegbüntetést, mikor kezében van a kártya.

A végszámadásnál mégis kilenc forintot fizetett Bräuhäusel úrnak.

- Kérem az Ankerschmidt ügyét rögtön tárgyaltatni, mert az öregúr nagy lármát tud csapni.

- Ismerem. Majd elvesszük tőle a kedvét. Csak bízza rám. Hanem holnap pontosabban eljöjjön aztán.

- Ebéd után itt leszek.

Doktor Grisák a tárklizásból hazaérve, első dolgának tartá költségkönyvét elővenni, s különböző litterák alatt a napi költségek közé feljegyezni:

"Ügyvédi információért a bíróságnál 9 Ft" Schmerz mérnök úrnak.

"Ügyvédi információért a bíróságnál 9 Ft" Pajtayné asszonynak.

"Ügyvédi információért a bíróságnál 9 Ft" lovag Ankerschmidtnek.

No, azt bizony ne gondolja senki, hogy ha a doctor juris a pörfelei kedvéért elhányja a négy fölsőt a kezéből, mikor a kerületi biztossal játszik, hát hogy azt senkinek sem szükség megtéríteni.

Másnap ismét így folyt az értekezlet, azzal a tényeges változtatással, hogy Bräuhäusel úr délelőtt valami kedvezőtlen végzést találván doktor Grisák egy ügyében hozni, ezúttal általa kegyetlenül megtromfoltatott.

Persze, hogy a mai nap "defekt"-jét ezúttal ő írta be "expens-notái" közé Ankerschmidt lovag részére, mint nem tudom én hányadik "diätenklasse" illetményét. Már itt bizony akár doktor Grisák, akár Bräuhäusel úr veszt, azt Ankerschmidtnek kell megsínyleni.

Igaz ugyan, hogy az utolsó játszma vége felé kezdett szó lenni a yorkshire-iek felől is, meg a behozatott tanúkról és gyanús emberekről, és hogy ez gonoszul komplikált história. A vizsgálatok nagyon soká fognak eltartani.

A bonyolult história pedig napról napra bonyolultabb lett, minél több tanút hozattak be, annál több felé oszlott a gyanú, minél több protokollumot vettek föl, annál kevesebb nyomra akadtak, és ezalatt Ankerschmidt repcéje ott fűlhetett kinn a levágott rendben.

Megadta volna már magát Vendelin úr, s kapitulácionális föltételekkel járult volna a kikergetett parasztok elé! Ígért volna nekik dupla napszámot, négyszer ebédet mindennap; még azzal is kínálta, hogy éjszaka is fel fogja őket költeni, s megitatja, ha szomjasok.

- Ne lehessen az - felelt a palócok vezére -, el legyünk már szegődve az egész aratásra.

Semmi ígéret nem bírta őket megvesztegetni, hogy csak egy napot szakítsanak el a szegődött munkákból.

A helybeli gazdáknak maguknak is annyi dolguk volt, hogy azokkal szóba sem lehetett állani.

És ezen az általános izzadás napjain Ankerschmidt mindennap körüllovagolta birtokát, s látta a szép megérett kalászokat veszendőbe menni, s számítgatta magában, hogyha ez még nehány nap így tart, a repcének fele kipörög, lesz rajta húszezer forint veszteség, s ilyenkor aztán áldotta még azt a yorkshire-i kocát is, amelytől azok a malacok származtak, akik miatt az ő repcéje most takarítatlan áll s azután - még más mindenféle kocákat is.

Azt hitte egyébiránt, hogy a védetlen maradt telepből azóta a többit is mind elrabolták már, ahol csak asszonycselédek maradtak meg a háznál. Feléjük sem mert menni.

Csak egy szombaton este vitte annyira a kíváncsiság, hogy Garanvölgyi kondását megszólítsa az utcán, ki az erdőről akkor terelte haza a csürhét.

- Hej, öcsém. Mit hallottál felőle? Nem lopták-e még "mind" el a disznaimat, amióta a kondások be vannak híva?

A kondás nagyon megcsóválta erre a fejét, s szűrét félvállra vetve, feddő hangon tanítá az új földesurat helyesebb fogalmakra a szokások felől.

- Mit gondol a méltóságos uram? Hiszen rettenetes csúnya zsiványság volna az, ha valaki "azalatt" lopna más csürhéjéből, amíg a kondás a "vármegyére van híva". Nem szabad abból a mankusból egy fiának se addig elveszni, "amíg" a kondások odabenn vannak a "Vaszszagter" uraknál. Becsület dolga ez, uram. Isten megáldj!

Teringettét! Nem tudtam, hogy ez "point d'honneur" - mondá magában Ankerschmidt, ki kezdte naponkint jobban átlátni, hogy sok új dolog van még a nap alatt.

Hanem a tárgyalások csak egyre folytak odabenn a városban, s Vendelin úr egyre járta a szomszéd falvakat munkásokért, és minden este maga tért haza.

A második hét vége felé már egészen kifogyott Ankerschmidt minden türelmi rezervhada. Ez már sok. Ez már kifáraszt minden loyalitást. Egyik levelet a másik után küldözé doktor Grisáknak, meg Bräuhäusel úrnak; kért, könyörgött, utóbb szitkozódott, fenyegetőzött, hogy felmegy a minisztériumhoz, sőt még azt a rettenetességet is felemlegeté, hogy kiíratja a dolgot minden újságba: - nem kell már neki se disznó, se tolvaj, csak a cselédjeit eresszék haza. Csak legalább a kocsisait, hogy a már kinn heverő lekaszált repcét behordathassa. - Nem használt semmit. Végre a hatodik levélre csakugyan érkezett egy hivatalos pecsét alatti válasz, melyet felbontván, nagy megnyugtatására olvasá benne, hogy miután hat rendbeli kérvényt bélyeg nélkül intézett a bírósághoz: siessen be rögtön a városba, s fizessen hatszor 45 krajcár pengőt bírságul.

Ankerschmidt fogta azt a levelet, rámába tetette, s odaakasztotta az íróasztala fölé, hogy mindig ráláthasson; de azontúl csendesen viselte magát.

Vasárnap következett. Ő nagy komoran ismét kilovagolt árván maradt tarlójára. A láthatár nagyon kezdett borulni, a pittypalatty erősen vert a búzában, minden fű-fa érzé, hogy esős idő fog következni.

- No még ez kell. Az egész termés háromnegyede kinn a mezőn boglyába rakva; ha azt az eső kinn éri, vége van; megfűlik, megég, megrohad. Negyvenezer forint esett a sárba. Olyan szépen, mintha csak tárcástul együtt kiesett volna. Ezen már senki sem segít. Hozzá még az is, hogy a repcetermésre előre szerződés van kötve, nagy bánatpénz mellett. Már most a bánatpénzt is lehet fizetni.

Amint ily méltó aggodalmak közt léptetgetne végig a tarlón, hajtva maga előtt a prücskök ezreit, egyszerre valami ismerős hang szólítja meg.

Felkapja a fejét, s íme Kampós uramat látja maga előtt, ki ugyancsak ügetni látszott, hogy egy diagonális vonallal eléje kerülhessen a lovagló Ankerschmidtnek.

- Alászolgája, méltóságos uram. Ugyan meleg időnk van.

- Nekünk nincs; mi pihenünk. Hála Istennek - felelt a lovag keserű humorral.

- A bizony. Elég kár az; már most még eső is talál lenni, pedig bizonyosan lesz, mert az én térdem azt mindig megérzi, amióta a kassai csatába megütötte a golyóbis.

- Önt is megütötte a golyóbis? - kérdé Ankerschmidt furcsa hangnyomattal, mindjárt Bogumil jutván eszébe.

- Olyanformán ütött meg kérem alássan - magyarázá Kampós nevetgélve -, hogy mikor mentünk, hát egy golyóbist leltem az útban; azt én betettem a csurapém zsebébe, hogy majd elhozom emlékül. A masírozás alatt azután a nehéz golyóbis kifúrta a csurapém zsebét, s lecsúszott a bélésébe, de azt én nem vettem észre. Mikor egyszer aztán szaladni kellett, a golyóbis odalenn úgy megcsapta a térdemet, hogy majd koldussá lettem bele.

- No már úgy lehet - szólt engedékenyen a lovag.

- S azóta a térdem barometrum.

- Így van biz az, de hát ki tehet róla?

- Hiszen éppen azért jövök a méltóságos úrhoz. Mi éppen tegnap végeztük a takarítást, én beszéltem a tekintetes úrnak afelől, hogy méltóságod micsoda fatális bajban van. Ha még az eső is itt éri a termést, az egész semmivé lesz; ő aztán azt mondta, hogy az nagy kár volna, és parancsolatot adott, hogy a jövő héten, ahelyett hogy a rozshoz fognánk, álljunk neki a magunk kaszásaival a méltóságod repcéjének, takarítsuk be; aztán meg a magunk szekereivel és béreseivel hordassuk be a már összerakott boglyákat, mert nagy kár lesz bennök. Ha tehát méltóságod elfogadja, a tekintetes úr egész készséggel ajánlotta. Azt mondta, hogy ami a mezőn elvész, az az egész országnak kár.

Mondott biz az még valamit mást is, de azt Kampós uram elhallgatta.

Ankerschmidt lovagnak ezúttal eszébe jutott, hogy lováról lehajolva, nyílt őszinteséggel nyújtsa kezét Kampós uramnak; amit az, miután meggyőződött róla, hogy nem akar neki tán pénzt adni, el is fogadott.

- Mondja ön meg földesurának, hogy ajánlatát köszönöm, nagyon köszönöm. És azt is mondja meg neki, hogy Ankerschmidt lovag nem feledékeny ember.

Csak, mikor már minden be volt takarítva, érkeztek vissza a városból Ankerschmidt cselédjei, azzal a végeredményével a kétheti vizsgálatnak, hogy ezek mind ártatlanok.

Velük együtt megérkezett az esős idő is, igazat adva Kampós uram térdének, és megérkezett egy hosszú ügyvédi és bírói számla, melyet Ankerschmidt lovag szó nélkül kifizetett, és senkinek sem mutogatott, csupán annyit jegyzett meg rá Maxenpfutsch előtt, hogy ezen az áron egyenesen Angliából lehetett volna sertéseket hozatni az ellopottak helyébe.

A visszabocsátott cselédséget pedig maga elé rendelve, a következő napiparancsot közlé velük katonás kategorikus rövidséggel:

- Emberek! Azt mondom, ezután vigyázzatok, hogy valami kár ne történjék. De ha mégis meg találna történni a kár; azt mondom, hogy kegyetlenül titokban tartsátok azt, mert aki még valaha ki meri beszélni, hogy engem megloptak, azt minden irgalom nélkül elcsapom!

Csupán Maxenpfutsch úrnak nem tetszett az a beszéd. Jól van. Ha a lovag úr ilyen sottise-okat mond: ő magánbuzgalomból veti magát az elejtett tárgynak utána, s majd megmutatja, hogy azért is elő kell kerülni a veszteségnek. Persze a bíróságnál minden feszesen megy; de azért van itt a csendőrség; azokkal ő jó ismeretségben van. Szépen, minden zaj nélkül majd nyomra kerülnek, csak egy kis kitartás kell hozzá. Egypár erdőn lakó embert is meg lehet vesztegetni, hogy színleg értsen egyet a zsiványokkal, s azután adja kézre őket. Ez nagyon furfangos gondolat.

A siker nem is soká hagyott magára váratni. Egy este beállít az inspektor úrhoz egy derék szál férfiú, tisztességes jámbor arccal, szép fekete bajusza, hátrasimított haja, csinosan megborotválkodva, egyébiránt rendes ezüst gombos kék pruszli rajta, s tulipánokkal kivarrt kurta szűr a nyakában, melynek csatjáról a rézsodronnyal kivert szilvafa nyelű kurta fejsze csüggött alá, karjára pedig az ólmos cifrázattal ékesített nyelű kanászostor volt feltekergetve. Az egész alakon látszott, hogy ez valami igen rendes uraságnak jó rendben tartott cselédje.

- Jó estét kívánok a nemzetes úrnak.

- Jó estét, bátya. Mit akar kend?

- Egypár szót akarnék szólani azok végett az elveszett józsírból való sertések végett.

(A yorkshire-i praedicatumot igen okszerűen értelmezé így, természetesen okoskodva, hogy ha az emberek között az előkelő származásút "jó vérből való"-nak nevezik, úgy a disznók között az arisztokraták bizonyosan "jó zsírból valók".)

- Tud kend valamit felőlük? Tessék leülni ide a kanapéra.

A jövevény nem sokat szabadkozott, hanem mint akit a megtiszteltetés megillet, szépen leült a mutatott helyre.

- Igenis tudok felőlük - felelt értelmesen és vigyázva. - Gyanítom, hogy ki vitte el, és nyomukban vagyok. Tetszik tudni, hogy itt a Bükkségben a pandúr is nehezen, a zsandár pedig éppen nem kaphat meg ilyesmit, mert amint észreveszik a közeledésüket, egyik kanász a másiknak kézről kézre adja a jószágot, egyik völgyből a másikba átterelik; mindig csak a hűlt helyére akadnak. Hanem hát én magam azt hiszem, hogy az ilyen különös formájú sertések, amik a többiektől annyira különbözők, mégis alkalmatlanok magukra a tolvajokra nézve is, mert akárkinek el akarnák adni, mind azt kérdezné, hogy jutottatok hozzá. Ha csak maguk számára le nem vágják: az pedig nyáron elromlik, semmi hasznát sem vehetik neki. Azért én azt gondolom, hogy ha magamforma ember menne közéjük, akitől nem félhetnek, ha büntetés nélkül megszabadulhatnának, maguk is örömest visszaadnák az egész lopott jószágot tíz-húsz forintért.

Megörült ennek a szónak Vendelin úr, s már nyúlt a tárcája felé.

- Azonban még nem is tetszett a nevem után kérdezősködni.

- Hiszen látom az arcáról, hogy becsületes ember.

- Nem elég az. Én meg akarom mutatni, hogy jó járatban vagyok. - Azzal előhúzott pruszlija zsebéből egy szorgalmasan megviselt papirost, jól megkopott pecséttel a közepén, amiből megértheté Vendelin úr, hogy ez a mellette ülő tisztességes személy nagyságos Nyírbáródi Lőrinc úrnak nyeregkápai pusztáján levő számadó kondása, Vak Mihály, s eszerint igen szavahihető egyéniség.

- Hát én azt mondom kendnek, bátya - szólt Vendelin úr az érdemes férfiú vállára téve kezét -, hogy ha kikeríti a yorkshire-ieket, azon a húsz forinton kívül, amit a tolvajoknak kell váltságul adni, még kendnek is adok húsz forintot.

- Köszönöm. Az nekem sok lesz. Annyit én nem érdemlek. Beérem tízzel is.

Óh be derék becsületes ember ez.

- Kell valami költség előre?

- Csak éppen az a bizonyos váltság. Annak is csak a fele.

- Tehát tíz forintig elég?

- Untig. A többiért várjanak.

Óh hisz ezek szeretetre méltó tolvajok, akik még hiteleznek is.

- De csak azt szeretném tudni, hogy a patvarba tudták a falon keresztül kilopni a kocákat.

- Úgy gondolom, hogy elébb pálinkát töltöttek a vályújokba, s mikor attól lerészegedtek, szépen kiadogatták őket egymásnak.

Üm: ez a tisztelt férfiú, úgy látszik, járt az akadémiákon.

Hanem hát áll az alku; az ember csak tíz forintot kockáztat.

- Tehát kendre bízom a többit. Ha megjön a kocákkal, még harminc forintot kap tőlem. Itt a kezem rá.

A kondás felcsapott Maxenpfutschnak, aztán vette a süvegét, s szépen elhálálkodva eltávozott.

Kis idő múlva megint visszatért.

- Nini. Most jut valami az eszembe. De ha én a kocákat előkerítem, hát mikor hazafelé hajtom, engem majd elcsípnek az úton a zsandárok, s még magamat vernek vasra, mint tolvajt; hanem hát, kérem szépen, tessék nekem egy pakszust kiállítani arra a tizenkét sertésre, hogy szabadon jöhessek velük haza.

- Igaz biz az - helyeslé Vendelin úr -, erre én sem gondoltam.

Mindjárt adott is kellően kiállított igazságot a derék közbenjárónak, hogy semmi baja ne történjék. Azzal elváltak a legnagyobb barátságban.

Másnap összejött Vendelin úr Kampós urammal, s dicsekedett neki, hogy megvannak már a yorkshire-iek. Lesz a lovag úrnak öröme, ha megtudja, de addig nem szól neki, míg az udvaron nem lesznek. El is mondá, hogyan jut hozzájuk.

Kampós uram mosolyogva töltött pipára. Vendelin úr kérdé, mit mosolyog.

- Én is jártam egyszer úgy Pesten - felelt Kampós -, hogy a tajtékpipámat ellopták, aztán kihirdettettem, hogy öt pengőt adok annak, aki visszahozza. Másnap reggel beáll hozzám egy becsületes ember a pipámmal: mondja, hogy kézre kerítette a tolvajt; s most megy a városházára a pipával a bűntény konstatírozása végett. Én kifizettem neki az öt forintot, s ő másodszor is ellopta hivatalosan, saját beleegyezésemmel a pipámat. Hanem kétszer rajtam sem esett ez meg.

- Hát mit ért kegyed ezen?

- Azt értem, hogy ezúttal kegyed magának a tolvajnak adott útiköltséget, s hogy háborítatlanul mehessen a zsákmányával, még útlevelet is; s hogy az a Vak Mihály senki sem volt más, mint Szemes Miska, a környék legravaszabb szegénylegénye.

Bizony üthette már annak a nyomát Vendelin úr.

S még az a bosszúsága is volt, hogy akik megtudták a dolgot, ki is nevették.

Ankerschmidt lovag maga nevetett rajta legjobban, s a legelső alkalommal, hogy a városba bement, zöld vadászkalapja helyett egy tökéletes felgyűrt karimájú kanászkalapot vett magának, széles szalaggal, nagy csattal a közepén, darutollal az oldalán. Régi ismerősei csak úgy tántorogtak vissza, mikor meglátták.
Kezdőlap Előre