3. CITOYEN KURCZ EGY ELVBARÁTJÁNAK BERLINBE

Ikaria, 184

Barátom! Megbocsáss, ha várvavárt levelemet sokáig kénytelen voltál nélkülözni. Elfoglaltságom némileg kimentend. Elképzelheted, hogy egy város megalapítása nem csekély fáradságokkal jár. Én e művet csak nemrég végezém be. Hírvágyó nem vagyok, ezért nem adtam saját nevemet ez általam megalapított városnak. Fekszik az egy szabad nép, a mohawkok szomszédságában, egy kellemes völgyben, mely különösen szép fákkal bővelkedik, úgy, hogy csupa campeche-fákból évenkint két millió dollárt vehet be az általam alapított státus. Gazdaságunk fő-főnemét azonban eddigelé a bivalyok teszik, melyek két-három ezernyi csordákban legelésznek buja szavannáinkon, anélkül, hogy valaki őrizni kényteleníttetnék őket, a lapályon fölségesen tenyészik az indigó s a napfényesebb helyeken igen sikeres kisérleteket tettem a cukornáddal, s hogy a természet minden ajándokával meg legyünk áldva, éppen e napokban fedeztem fél egy gazdag rézbányát, melynek míveléséhez rögtön hozzá is fogtam, s mely évenkint körülbelül kétszázezer mázsányi ércet fog kiszolgáltatni.

Házam egy gyönyörű folyamparton épült (nem említve több helyt létező nyári pavillonjaimat!), mely hely éppen legalkalmasabb leend kikötőnek, már eddig is kedvenc helyük az itt keresztülhajókázó kereskedőknek, mert tudnod kell, hogy városunk piaca nemcsak terményekben, hanem tranzító áruneműekben is igen jeles élénkségnek örvend, itt lévén egyik rakhelye a szomszéd mohawk fejedelemnek, Kamehamehának ki en passant mondva egyike a legszabadelvűbb férfiaknak, s annyira nagylelkű, hogy nemrég saját leánya kezével kínált meg, melyet én el is fogadtam, nem azért, mintha hiúságomnak hízelegne, fejedelmi családdal jönni rokoni összeköttetésbe, mint inkább az ajánlott hölgy, most már szeretett hitvesem, Urakatna, valóban megragadó személyes előnyei végett.

Kényelmünkre semmi sem hiányzik, csupán csak még egy gőzös, melynek építése iránt éppen alkudozásban vagyok, s mely rögtön megérkezendik, mihelyt a folyamot szabályoztatám.

Ámde mindezek oly anyagi érdekű dolgok, melyek a te költői kedélyedet meg nem hatják, kedves barátom. Végül hagytam a javát, mely téged is kielégítend.

Itt vagyunk végtére a honban, mely álmainkat valósulni látja, itt van a boldog Ikaria, az egyenlőség földe, hol mindenki egyforma, úr és paraszt, fehér és rézszinű ember és barom; hol a föld mindenki számára egyenlően terem, hol a világteremtő eszméknek nem kell küzdeniök kegyelt históriai emlékekkel, ősi szokásokkal, emberi balitélettel, legfeljebb mocsárokkal és szunyogokkal; itt teremteni lehet, mert itt még üres a tér (ahol t. i. a fák ki vannak vágva), az emberi teremtő lélek őshonában találja magát, hol nincsenek kasztok, népkülönbségek, valláskülönbségek, hogy egyenlő joga van a cselédnek a gazdával, az asszonynak a férfival, mindenki lehet az, amit akar, teheti azt, amit akar, párbajt víhat, feleségétől elválhatik, egyszóval itt a szabadság őshazája van, ne érts félre, nem a nyomorult spártai szabadságé, hol a vének voltak zsarnokai a fiataloknak, sem az önző római szabadságé, hol egy nép zsarnoka volt a többieknek, sem a francia szabadságé, hol a nép zsarnoka önmagának, sem az angol szabadságé, hol a törvények zsarnokai az egész népnek, még csak nem is az amerikai egyesült státusok szabadságáé, hol szinte vannak zsarnokok, minők a pénz, a tekintélyek, a becsületesség, hazafiúság s más efféle előítéletek kényszerűsége; ez az ikáriai szabadság, melyet nem korlátol semmi, még csak törvények sem, hol az emberek annyira szabadok, hogy még önmaguknak sem parancsolnak, hol nem grasszál semmiféle alkotmány, hol még a családi fensőbbség is el van törülve, s ahol a birtoktekintély zsarnokságától maga a természet óvja az embereket, nagyszerű nyilatkozványai, a viharok, árvizek s baromfipusztító állatok által hirdetve a kapzsi birtokvágyóknak, hogy itt minden a státusé.

Ezúttal ennyit elég tudnod Ikariáról, máskor többet. Kifejlődésünk oly óriási léptekkel halad előre, miszerint legkevésbé sem kell megütköznöd rajta, ha legközelebbi levelemet három új közbeeső postaállomás bélyegével ellátva találod venni…

Utóirat. E napokban szinte háborúnk ütött ki a szomszéd legwanokkal, egy internacionális kérdés miatt. Egyike tudniillik Ikaria státuspolgárainak, elveink szabad alkalmazása következtében a szomszédok kukorica-telepítvényeiről találta magát ellátni, melynek következtében kellemetlen érintkezések támadtak közte és azon kukoricaföldet monopolizáló rabszellemű népek között, s ennek megtorlásaul már éppen blokirozni akartam fővárosukat, azonban a fennforgó viszály mégis diplomáciai úton kiegyenlíttetett.

Légy boldog, – ami azt teszi, hogy siess hozzánk.


VisszaKezdőlapElőre