Jókai Mór: Emléksorok 1848-49-bőlI.
(A móri csata. A császáriak tervei. Elfogott térkép. A csatavesztés okai)


II.
(Haditanács. Haditervek. Görgey nem fogadja el a terveket)


III.
(Kossuth nem akarja Pestet elhagyni. Fiának víziói. Testvére római jellemvonása. Családi szakadás)


IV.
(A kormány nem ad instrukciókat eltávoztával senkinek. Pestvárosi tisztikar. Nyáry)


V.
(Népfelkelést akarnak tartani Pesten. Csányi megakadályozza)


VI.
(Egy képviselőt félreértésből majd felakasztanak)


VII.
(Első országgyűlés Debrecenben. Kossuth beszéde. Nyáry klauzulája)


VIII.
(A honvédelmi bizottmány szerkezete. Genezise)


IX.
(Népgyűlések, népfelkelés. Kossuth. Besze)


X.
(Perczel levele a kormányhoz. Vádjai. Haditerve. Győzelme)


XI.
(Kiss Ernő elhívatik a hadseregtől. Royalista)


XII.
(A Görgeyt terhelő vádak januárban. Azoknak mentsége. Elfogatóparancs Kossuthtól. Nyáry visszaveszi)


XIII.
(Kassai csatavesztés. Mészáros csatatűzben. Honvédtisztek. Szemere buzgalma. Klapka föltételei a vezérség elvállalásakor. Haditaktikája. A Don Miguelek. A csata megfordul)


XIV.
(A kormány kísértetei. Két ellenkező hír Aradról, Szegedről. Bem felől aggasztó hírek. Poroszlón a császáriak megjelenése. Kossuth fel akarja szedetni a sajtót. Duschek, Nyáry ellentállanak)


XV.
(A magyar hadsereg alkatrészei. Proklamációk a külföldön állomásozókhoz. A huszárok honvágy miatt halnak. Az elvitt vőlegény. Az őrmester. Lopresti-huszárok. Kossuth-lovagok. István herceggeli összetűzés. Szalay csikósai. Rózsa Sándor amnesztiája. A testőrvadászok. A másodezredes. Lengyel vörössipkások. Bocskai-huszárok. Kiss Ernő és a fogoly tiszt. Újházi. Gerillák. Nemzetőrök)


XVI.
(Dembinszky megérkezése Debrecenbe. Fáklyás zenéje, az alárendelt vezérek. Lengyelek miatti aggodalom. Bécs eleste miatti vádak. Azoknak felvilágosítása)


XVII.
(A márciusi forradalom kezdetén szociális mozgalom. Kossuth és Vasvári. Dicsőséges nagy urak, hát hogy vagytok. Deák az úrbériségi törvényekkel. Deák anekdotája a napiparancsról)


XVIII.
(Kossuth és a békepárt programja, Kossuth szobája. Regényes kalandja a csongrádi pusztán. Kifogásai a program ellen. Mentsége a hírlelt gabonamérgezésnek. A félig nyílt ajtó. Az 1848-ki törvények non plus ultrája. Kossuth és a küldött párbeszéde. Görgeyről véleménye. Békülési szándéka. Rezignációja. A békepárt hivatalos működése. Ennek megszakadása)


XIX.
(Dembinszky és Görgey közti viszályok. Schlik tábornok megszabadulása. Kmety és Bulharyn. Dembinszky találkozása Görgeyvel. Kápolnai csata, a magyar had képe csata előtt. Az előcsapat viadala, az elveszett lovasüteg. Dzsidásokkali viadal. Dembinszky ostrommal veszi be Kápolnát személyesen. Görgey az elfoglalt ágyúkat visszaveszi. Kmety elkésik. Dembinszky visszavonulást parancsol. Görgey dühe emiatt. Zanini ezred elvész. Don Miguel megszabadul. Visszavonulás a mocsárok közt. Görgey elfogadja Dembinszkyt. Kossuth, Dembinszky és Görgey együtt. Görgey vádjai. Görgey Klapkát ajánlja vezérnek. Kossuth Görgeyt nevezi ki. Két nap múlva kinevezi Vettert. Megszidja az újságokat. Szolnoki csata. Dembinszky felfedezi tervét. Ennek hiányai. Kossuthnak ír kikelő hangon. Vettert Damjanich vegzálja. Vetter sárgaságba esik. Vécsey be akarja bizonyítani: hogy a szolnoki csatát ő nyerte meg. Egy lengyel legionárius szavai Dembinszky mellőztetése után)


XX.
(Legitimista követek Pesten és Debrecenben. Coup d’états-k, Marciális törvények. Követi epuráció. Kizárt képviselő. Debrecenbe szökött képviselő onnan ismét visszaszökik. Nagykállói vészbíróság egy fuvarost halálra ítél, s ezért feloszlatik. Nyáry Széchenyiről. Széchenyi őrült jóslata. Mostani lélekállapotja)


XXI.
(Érdemrendek kiosztása. Guyon, Mészáros, Kiss Ernő különféle sajátságú föllépései. Lenn az utcán. Fenn a kabinétben. Kossuth a megjelenőket hogy fogadja? Mészárossali tréfák. A sáros ember a parasztkocsin. Görgey belépte az elfogadóterembe, viselete. Kossuth az érdemjeleket feltűzi. Jelmondatok az egyes vezérekhez. Impozant jelenet Kossuth és Görgey közt)


XXII.
(Jellemvonások a magyar nép életéből. Zalai parasztkövetek. A szöktető lélekjelenléte. A furfangos polgármester. A sánta koldus. Az önkénytes a zsebbe dugott kézzel. A k…i gyermekek, a mignatur csata. A rabbi, Messiás neve, 666. Nőkatonák. A schwechati markotányosné. Czakó anyja)


XXIII.
(Politikai pártok Debrecenben. Enthuziazták. Demokratrepublikánusok. Flamingók. Girondisták, békepártiak. Nyáry. Kovács. Kazinczy. A békepárt elemei)


XXIV.
(Nyáry és Kossuth környezete. Nyáry elleni intrikák. Hír Kossuth megmérgeztetési tervéről. Áltudósítás Pestről. Megbukott buktatási kísérlet. Egy esemény Batthyány életéből)


XXV.
(Komárom. A nemzetőrparancsnok és a poloskák. A felszedett híd. Majthényi. Legenda Mackról. Komárom veszélyei. Új várparancsnok iránti gondok. Ajánlat Meszlényire. Görgey és Guyon közti feszültség. Örömhír, amit Guyon nem köszön meg. Guyon Komáromba jutása. Lakoma az ágyúk torkában. A bennszülött)


XXVI.
(Debreceni pártcsaták)


XXVII.
(A pártok egyezkedése)


XXVIII.
(Agitációk az országgyűlés feloszlatására. Katonák ellenszenve a politikai férfiak iránt. Egyik párt izgatásai a másik ellen a hadsereg közt. Kossuth levele a békepárt ellen. Klapka levele mellette. Ennek eredménye. Nyáry elleni ingerültség. Nyáry politikai jelszava)


XXIX.
(A hónapok 13-ik napjai. Batthyány Lajos István herceggel. Ijesztgetés a déchéance-szal. Mészáros levele h. Windischgraetzhez. Kriegsminister der Rebellen. A „Kőniglicher” szó. Kossuth legelőször kisebbségben marad a kormányon. Apellál az országgyűlésre. A győzelmek kárai. A békepárt szétbomlik. Kossuth beszéde április 13-ikán a titkos ülésben. Fény és árnyoldalai. Ironikus izenet a seregből az országgyűléshez egy győzelem után. Veronai kongresszus. Nyáry beszéde. Elfogott levelek az orosz konzultól. Ezek feletti viták. Európai háború híre. Kilátás polgárháborúra. Pázmándy emlékezetes szavai)


XXX.
(Két béna huszár. Gyűlés a templomban. Ferdinánd király és a komáromi intendáns. A király a mezőhegyesi csikóssal. István nádor és a komáromi küldöttség. Kossuth rábeszélő ereje. A republikánus program. Beőthi véleménye. Brown. Egy magyarhoni angol szavai)