MI HÍR BUDÁN?

Az ingerültség folyvást növekszik. Bennünket csalnak! A minisztérium még mindig nincs megerősítve. A király tizenkét nap alatt nem írta alá, amit megígért. Mit tesz ez? Lehet-e a királyról föltenni, hogy arról gondolkodjék, mikép adott királyi szavát megtartsa-e, vagy ne? Ki merné ezt koronás fejedelmünkre ráfogni? Az egész ország talpon van, az egész nemzet fegyverben áll. Debrecen, Kecskemét, Vác, Esztergom, Szarvas, az egész Jász-Kunság, Szeged, Cegléd, Szentes, Győr, Pancsova, s majd minden nevezetesebb város és helység, a megyék nagyobb része a forradalom elveihez csatlakozott. A határszélek kiverték a katonai hatóságot, a főparancsnok asszonyruhában akart megszökni, a nők észrevették és kikorbácsolták. Radeczkyt kiverték Olaszországból, a magyar katonaság a fölkelőket segítette. Marinovics admirált lefejezték, fejét karóra húzták; az egész világ vérben úszik, a forradalom egének futó csillagai, futó királyok, futó miniszterek szerteszét hullva mondanak iszonyú példát a szomszédoknak, s ki gondolná, hogy ilyenkor a király ráérjen tizenkét napig azon gondolkodni, hogy beváltsa-e nyíltan adott szavát vagy se? Ha a király személye szent, akkor a király adott szava is szent legyen. A nép felnyitotta szemeit, s nem fél többé azon kísértetektől, miknek ismeretébe belenevelték. A király számára népének szeretete maradt hátra; s a király ezt nem azáltal fogja megtartani, ha a nép gyűlöletére kijelöltek tanácsaira hallgat. Kiben lehet saját népén kívül bíznia? Minisztereiben? azok fantomok, a napvilág elveri őket. Katonáiban? Azok is megszűntek automatok, zsoldosok lenni, s tudnak érezni a hazáért, s hogy tudnak érezni a szabadságért is, megmutatták magyar seregeink Olaszországban. Szövetségeseiben? Föl akarja-e forgatni az egész Európát, hogy egypár bukott miniszter életét pár perccel meghosszabbítsa s kockára tegyen mindent – semmiért? S ilyenkor a király tizenkét napig gondolkodik! Tizenkét napig kormány nélkül van az ország. Isten irgalma őrzi, hogy fenekestül fel nem fordul. Az országgyűlés, a municipiumok nem kormány többé, mert nem képviselik a népet; a minisztérium nem kormány, mert nincs megerősítve, a nép maga kormányozza magát; ki áll itt jót a holnapi napért?

Szavaink, jól tudjuk, hogy nem jutnak el a király elé; s ez baj, melyen segítenünk kell. Szívünk fáj: hogy a magyar korona a ködös távolság miatt fényét veszti, s a király környezőihez bizalmunk nem lehet. A magyar királynak Budán kellene lakni, ez régen meg volt érezve, meg volt mondva; ily fejevett nemzet tovább nem lehetünk, melynek királya az országon kívül él, s míg őt mézes-mázos környezői azzal áltatják, hogy a nép boldog, a nép dicsérő himnuszokat énekel, addig másfelől a népet rabolják, törpítik vagy boszontják, s azt mondják: ezt a király akarja így, s midőn eljön az adósságok fizetésének napja, megszöknek a király oldala mellől, mint hálátlan ebek, kiknek korpája kifogyott.

Ez nem tarthat így soká. A királynak fel kell ébrednie. A távolból terjedező moraj kezd fel-felzúdulni. Még nem tudni: égből jön-e vagy föld alól? vihar-e, vagy földindulás? Ha égből jön, villámok fognak hullani, a sok nagy fa kidől, mi szirt ormába verte gyökerét, de a levegő megtisztul utána, s annál ragyogóbban fog kisütni a nap! De ha föld alól jön, akkor hol az isten, ki bennünket megment? ki tudja, hogy a megrázkódó föld nem úgy fogja ledönteni a templomokat és a hegyek koronáit, a várpalotákat, mint a polgár hajlékát, melynek gazdája vérével festette a küszöböt?

Csak egy szavatokba kerülne, és e vihar elkerülné hazánkat. Mondjátok ki e szót, és a nép boldog lesz. Ne higgyétek, hogy a nép egyes emberek tömege. A nép elementum, olyan, mint a tűz, mint a vihar, mint a tenger, mely ha föltámad, emberi erő nem uralkodik rajta.

Melyitek érzi magát erősnek a földindulástól megrázkódó hegy alatt megállani, melyitek akarja tenyérrel elfödni a kitörő volkánt, melyitek akarja a fölháborodott tengert vesszővel megfenyíteni?

Hiába bíztok villámhárítóitokban, azok csak vonják magukhoz a villámot, de el nem ijesztik.

Legyetek a népnek igazságos bírái. Az isten él, s az ítélet, mit ma kimondtatok, lehet, hogy holnap tirátok fog kimondatni. Legyetek a népnek igazságos ítélő bírái.

Isten szent lelke legyen a királlyal!!!

28-án éjjel Lederer főparancsnok lopva akart harmincegy mázsa lőport Budáról dereglyén a határszélekre leküldeni. Azonban az erélyes nemzetőrség nyomára jött a csempészetnek, s a dereglyét lefoglalá; gyönyörű volt e tizenkét fiút látni, kik nyílt erőhatalommal foglalták el az iszonyú zsákmányt, s megesküvének azt előbb magukkal együtt a levegőbe röpíteni, mint visszafoglalni engedni. E lőpor most a városi lőportárban őriztetik. A miniszterjelöltek rögtön gondoskodtak róla, hogy hasonló alacsony kezeléseknek jövőben eleje vétessék. Mi pedig kezdjünk lassanként fogalommal bírni afelől, hogy mit tesz az, ha egy hadi főparancsnok valamit katonai becsületszavára fogad.


VisszaKezdőlapElőre