MAGNA CHARTA MUSZKÁRUM

Szerkesztő!

Ön engem ismer híremből, mint nevezetes alkotmánykészítőt.

Az én fenséges kollégám, Nikolaj cár szinte bolondot akar csinálni népeiből; alkotmányt akar nekik adni.

Minthogy azonban ez a szegény ember annyit ért az alkotmányhoz, mint a harangöntéshez, engemet kért meg, hogy csináljak neki egyet, mely épen olyan jó legyen, mint az enyém, s egyszersmind az ő népeinek szelleméhez legyen alkalmazva. Arra is kellő tekintettel leendvén, hogy majd ha egész Európa muszka leend, minden népek méltó gyönyörködésüket találhassák ez univerzális alkotmányban.

Az alkotmányt elkészíttettem s küldöm önnek, adja ki a lapjában, egyért azért, mert ez az én hivatalos lapom, más meg az, hogy mivel ez a szamárság úgyszólván egész Európa számára van írva, természetesen gondomnak kellett arra lenni, hogy olyan lapban tegyem közzé, mely Európában eddigelé legnagyobb ismeretséggel bír.

Tehát vegye és közölje.

F. J.

I. § A muszka konstitúció alapelvei

1. A muszka polgárok mindnyájan egyenlők a törvény előtt. Ebből igen szép jogok támadhatnak, mint például az egyenlően adózás, egyenlően katonáskodás jogai.

2. Hivatalt mindenki viselhet. Egyébiránt, minthogy a cár nem fog fizetni senkinek, ezek nem szegény embernek valók.

3. Vallásszabadság. Mindenki imádkozhatik, ahol tetszik, ki rácul, ki törökül. Ennélfogva a cár a temlomokbul kaszárnyákat fog csináltatni s a prépostokat besorozza katonáknak.

4. Sajtószabadság kancsuka-törvények mellett.

5. Tulajdonjog. Lopni senkinek sem szabad, kivéve a cárt és az ő teljhatalmú kormányzóit.

6. A bíróságok egyszerűsítése. Minden faluban lesz egy hetman, aki a pörlekedő feleket ki fogja elégíteni. Első bíróság a kancsuka, appellatorium forum az akasztófa. Cassationalis törvényszék nincs. A hetman tartozik, nehogy részrehajlással vádoltassék, a hozott ítéletet mind az alperesen, mind a felperesen végrehajtani.

7. Törvényszéki nyilvánosság. Minélfogva a deres és kaloda ünnepélyesen behozatnak.

8. Szabad föld. A paraszt ezentúl nem fizet dézsmát a földesurának, hanem ahelyett kilencedet a cárnak.

9. A cár e konstitúcióra megesküszik – ha van esze. Ha nincs, megesküszik helyette más.

2. §

A cár halhatatlan. Más szóval, amelyik órában őt főbe ütik, következik utána legközelebbi törvényes örököse. A törvényességet nem szükség a cárné asszonyságnál igen szigorúan kutatni.

A cár csalhatatlan. Ebből nem következik, hogy neki sem szabad megcsalni mást.

A cár minden seregek fővezére. Kivéve csataidőben, akkor más a vezér.

A cár minden templomok főpátrónusa. Nem mintha minden templomnak fizetne, hanem mivel minden templom fizet őneki.

3. §

A cár joga országgyűlést híni össze.

Ez országgyűlés áll hét táblából.

A legalsó tábla a jobbágyoké, globae adscripti. Ezeknek határozatai jönnek a

Második táblára, mely áll a koronai parasztok küldötteiből. Innen megy föl a határozat a libertinusokhoz. Ezekből áll

A harmadik tábla.

A negyedik tábla a szabadon csavargó nomád és nyusztvadász nemzetek megkaparítható küldöttei.

Az ötödik a tizennégy rangosztályú cári hivatalnokok második hat osztálya képviselői, a személyi nemesek.

A hatodik a többi nyolc osztály, kik örökösödési nemességgel bírnak.

A hetedik végre a bojárok és főnemesek táblája.

Minthogy azonban mégis megeshető dolog, hogy valamely törvénycikk mind a hét táblán keresztül talál menni, a cárnak e végett átalános vétó adatik.


VisszaKezdőlapElőre