MI HÍR BUDÁN?

Jelentjük, miszerint lapunkból az Y ki van küszöbölve, ezentúl senki nevét sem fogjuk ez arisztokratikus végbetűvel írni többé.

A múlt csütörtöki kivilágításnál Landerer és Heckenast nyomdai személyzete ünnepélyes menettel vonult végig a városon, szokott kék blouse-okba öltözve, fejökön sajátszerű négyszegű papiros föveggel, kezükben nemzeti lobogókkal. Elöl a két nyomdatulajdonos vezette a menetet, ugyane nyomda ablakaiból számtalan zászló lobogott ki az utcára e felirattal: „Éljen a sajtószabadság.”

Emich Gusztáv könyvkereskedő ablakában ugyanakkor Petőfi Sándor életnagyságú mellképe volt kitéve transparent festésben, alatta egy sajtó, s a szabadság, béke és egyetértés jelszavai.

Kitűnő volt az ellenzéki kör ez est kivilágításai között. Ellenben nagyon felötlött, hogy a magyar akadémia szállása, mely minden kisszerű alkalomkor fényes átlátszványokkal szokott ékítve lenni, most semmivel sem fejezte ki részvétét e nap diadala fölött. Épen nem érdekli az akadémiát a nemzet ügye? Választ és igazolást várunk, mert mi mindazokat, kik az igaz ügynek nem barátai, a haza ellenségeinek tartjuk. Igazolást várunk.

Vasárnap minden templomában az ikervárosnak e napok diadalára ünnepélyes Te Deum laudamus fog tartatni.

Az ifjúság reformlakoma vasárnapról elhalasztatott.

Hisszük, hogy a király Pestet fogja ezentúl állandó lakhelyeül választani.

Azon hírek, mintha a földmívelő nép több helyeken földesurai ellen lázadt volna, hiteles tudósítások nyomán valótlanoknak nyilváníttatnak.

A közbátorság fenntartására kirendelt választmányban, mely jelenleg a fennforgó közügyi kérdéseket elintézi, több közönségünk előtt is ismeretes név foglal helyet, minők: Rottenbiller, Klauzál, Nyári, Irínyi, Vasvári, Petőfi, Jókai, Emődi, Csányi, Bulyovszki, Oroszhegyi, Sűkei, Degré, Szegfi, Egressi G., Bugát, Pólya, Székács, Vörösmarti, Eötvös; Török, Hajnik, Landerer. A hatvantagú választmánynak egy ötödrésze – lapunk dolgozótársai.

A szerb fiatalság ma egyesült a magyar fiatalsággal a nemzeti múzeum terén, lelkes szónoklatok és testvéri ölelkezés között, s biztosítá magyar rokonait, hogy a horvát és magyar fiatalság szívei között ezentúl semmi gát nem fog létezni, minek megerősítéséül tömegestül felesküdött a nemzetőrség fiatalsági zászlaja alá.

Pénteken a lefoglalt könyvek erőhatalommal visszafoglaltattak s az illető könyvárusoknak visszaszolgáltattak.

Épen most jutott kezünkhöz három szentesített törvénycikk, melyek által honatyáink sietnek az elnyomott adózó népet jelen mozgalmainkban teljesen megnyugtatni. Az első törvénycikk az úrbér és azt pótló szerződések alapján eddig gyakorlatban volt szolgálatok (robot) dézsma és pénzbeli fizetések megszüntetéséről, a második a papi tized megszüntetéséről, a harmadik a közös teherviselésről szól. Ez utóbbit, mint az egész hazát leginkább érdeklőt, szórul szóra ide iktatjuk. TÖRVÉNYCIKKELY. A közös teherviselésről. Magyarország s a kapcsolt részek minden lakosai, minden közterheket különbség nélkül egyenlően és aránylagosan viselik. 1. §. Őfelsége felelős magyar minisztériuma által, a törvényhatóságok meghallgatása mellett, ki fogja dolgoztatni ideiglenesen az adózási kulcsot, és ezen kulcs szerint a kivetés már a legközelebbi közigazgatási évtől, úgymint az 1848-ik évi november első napjától, veszi kezdetét. 2. §. Az ideiglenesen kidolgozandó kulcs, a legközelebbi országgyűlésnek minden esetre bemutatandó. 3. §. A fenn kitett határnapig a már kivetett közterhek behajtása elrendeltetik.


VisszaKezdőlapElőre