CHARIVARI

Jövendőmondások július hónapra

1. Jellasics kinevezi magát dalai lámának, s kihirdeti, hogy ezentúl minden templomi arany és ezüst az ő tiszteletére fog szolgálni.

2. A magyar országgyűlés megnyílik. Kétszáz táblabíró arany mentében idvezül. Idefenn nagyon sokat beszélünk mi másnak, odaalá még többet lövöldöznek minekünk.

3. Egész nap iszonyú melegség uralkodik. A legyek kiállhatatlanok. Az ember sehogy sem alhatik.

4. A nap s vele együtt a dolgok menetele a rák jegybe lép, a táblabírák kezdenek nem félni a státusadósságoktul.

5. Pesten kilenc órán túl senkinek nem szabad az utcán megjelenni. Evégett a harangok félreveretnek, a cél tökéletesen eléretik. A harangszóra mindenki fülére húzza dunnáját és honn marad.

6. Egy kegyelmes úrnál iszonyú ebéd lesz. Aholott is elhatároztatik, hogy a tokaji bort ne legyen szabad Oroszországba kivinni többé. S…y Mihály ajánlja magát, mint ismert borhamisító.

7. X. asszonyság meghallja, hogy Karlovicot éhséggel akarják bevenni, s attólfogva nem ád enni a cselédjeinek. Ők is segítsenek bevenni Karlovicot.

8. Lengyelország három királyt választ magának. Háromszor sajnálatra méltó Lengyelország.

9. Oroszországból a kolera közelget; vannak, kik azt hiszik, hogy egy kis kámfor segít rajta. Akad fiatalember, ki egész Oroszország ellen is hiszi, hogy van orvosság a patikában.

10. Három communista kártyán összevesz s egy republikánus felpofozza az inasát.

11. Azok, kik egy időben minden lengyel főért öt forintot fizettek, csodálkozni fognak, hogy Lengyelország nem akarja elfogadni a státusadósságokat. Márpedig itt nagyon világos, hogy rájuk volt téve a költség.

12. Kisül, hogy Radeczky már két hónap óta nem él, csak a nevével ijeszgetik a világot, mint hajdan Szolimanéval Szigetvárnál.

13. Három magyarhoni mágnás árverésre bocsátja a családfáit. A felső tábla hókonyodik.

14. A papucsregement hősei kegyesen felmentetnek a fegyverviselés terhe alól, kiváltságaik jelképeül fehér hálósipkát fognak hordani kappantollakkal. Vannak irigyeik.

15. Jeruzsálem el akar szakadni Magyarországtól. B–y táblabíró kineveztetik jeruzsálemi királyi biztosnak. Még Ráma, Bulgária és Mezopotámia csendesen viseli magát.

16. Harmincezer asszonyság petícióval járul a minisztérium és országgyűlés elé, miszerint a háborúba menetel terhe az ötven éven túl levő férjekre is kiterjesztessék.

17. Egy pesti nevelőintézet tulajdonosnéja tizenkét leányát felajánlja a mozgó nemzetőrségbe markotányosnéknak.

18. A sáskatojásgyűjtő bizottmány háromszáz mérő sáskatojást küld ki Moldvába, cserében a csángó magyarokért. A sáskák e figyelemért hosszú bizalmakat szavaznak.

19. A mezőhegyesi ménes még mindig nem akar engedelmeskedni a törvényes felsőbbségnek. Barikádot neki!

20. A felső vármegyékből iszonyú csapat tótság tódul alá kaszákkal felfegyverkezve az alföldre – kaszálni. De csak füvet kaszálni.

21. A jeruzsálemi király kinevezi tekintetes B–y urat Jeruzsálem vármegye táblabírájává.

22. Budáról ellopják magát a posztómagazint. E tárgy komolyan rosszaltatik.

23. A nemzeti színházban Mazeppa eredeti muszka nyelven adatik elő. Sokan igen nobelnak találják a dialektust.

24. Jellasics megadja magát. *főherceg és **hercegasszony tiszteletére nagyszerű tűzijáték rendeztetik.

25. A mindenáron békét kívánó párt tökéletesen helyesnek találja a tótok azon kívánatát, hogy mindazon városnak, melyben feles számmal laknak tótok és magyarok, egyik fele Tótországhoz tartozzék.

26. Nagy pufogást hallunk. Egyszer csak hátranézünk s akkor látjuk, hogy minket ütnek.

27. Táblabíró B-y a kolerától féltében úgy leissza magát, hogy Pálffi Albertnek kezet csókol az utcán.

28. T. M. hazánkfia feltalál bizonyos mérges port, melytől három nap alatt minden rác és illír kipusztul, ha akar. Még csupán a módját nem ismerik, hogy kell nekik beadni.

29. A magyar tengerészeti miniszter debreceni osztályfőnöke egy Nóé-féle bárkát építtet a biblia utasítása szerint szalonnából, s próbát tesz vele a tócón. Ah – tehát az orosz hajóhadtól sincs mit félnünk többé, ott a baltikumi tengeren!

30. Az insurrekció rendezése az agarásztársulat nagy ünnepélye miatt e napról elmarad.

31. Magyar újságok egy nagy ütközetről fognak tárogatni, melyben Zentánál a magyarok megverték a szerbeket, elesett negyvenezer szerb és húsz ágyú, magyar vagy tizenöt ember és egy trombitás. A szerb újságok pedig azt fogják írni, hogy húszezer magyar esett el, szerb csak kilenc, a tizedik egy paripa. A zentaiak az ütközetről nem fognak tudni semmit.

Radicális miatyánk

Mi királyunk Ferdinánd, ki vagy Innsbruckban; irassék a te neved V-iknek, jöjjön el a te udvarod ide Pestre, teljesüljön a te akaratod miképen Budán, azonképen Zágrábban is. A mi alkotmányos jogainkat add meg minekünk ma. És engedd el minekünk a státusadósságokat, miképen mi is elengedjük a te őseidnek a devalvációt, békekötési számadásokat és a só árát. És ne vigy minket Bécsbe többet, de megszabadíts a te tanácsadóidtól, mert tied Magyarország, Hajdúböszörmény* és a minisztérium. Amen.


VisszaKezdőlapElőre