CHARIVARI

Republikánus hiszekegy

Hiszek egy magyarok Istenében, mindenható atyában, kunoknak és székelyeknek teremtőjében.

Hiszek egy magyar szabadságban, ő egyszülött fiában, minden uraknak urában, ki fogantaték kiomlott szent vérből, született Rákóczi kardjától, szenvede Ausztriának alatta, megfeszítteték és meghala, és eltemetteték a vérpadon. Szálla alá a szegény nép közé, március 15-én halottaiból feltámada, felméne Bécsbe, üle a császár fejére, onnan lészen eljövendő ítélni radicálokat és pecsovicsokat.

Hiszek szent népszellemben, hiszek egy közönséges európai respublikát, nemzetek közti egyességet, háborúknak elmúlását, régi hírünk feltámadását s Magyarország örök életét. Amen.

Pecsovics hiszekegy

Hiszek egy császárban, mindenhez látó atyában, bankóknak és lutriknak teremtőjében.

Hiszek a kamarillában, ő tudtán kívül született fiában, mi reménységünkben, ki fogantaték Metternichtől, született szűz Zsófiától, szenvede a barikádoknak alatta, megkövezteték és meghala és nyugdíjaztaték. Szálla alá poklokra, méltó helyére, egy este a Burgból megszalada, felméne Tirolba, üle a császárnak jobbjára, onnan lészen eljövendő ráncba szedni magyarokat és németeket.

Hiszek a reakcióban, hiszek egy közönséges muszka birodalmat, gazemberek közti egyetértést, bűneinknek megjutalmaztatását, a bureaucratia feltámadását, és az örök sötétséget. Amen.

Táblabíró hiszekegy

Hiszek egy minisztériumban, mindenható atyában, hivataloknak és püspökségeknek osztogatójában.

És a corpus jurisban. Ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték Verbőczitől, született szűzvállú nemes táblabíráktul, szenvede sok szolgabíráknak alatta, megtanultaték Ense Sándor táblabírótól könyv nélkül, s meghala és spiritusba téteték. Szálla a zöld asztal alá. Harmadnapon azonban ismét elővéteték, felméne Budára, üle a sajtótörvények készítőjének jobbjára, onnan lészen eljövendő agyba-főbe verni republikánusokat és vörös tollasokat.

Hiszek a szent pragmatica sanctióban és az arany bullában, hiszek egy közönséges municipális eldorádót, kaputosoknak egyességét, urbariális kármentesítést, testünknek meghízását és a sült galambokat. Amen.

Lucifer conversations lexiconja

A

ADÓZUNK. Olyan mágikus szó, mellyel hajdan ördögöt lehetett idézni, ólmos bot alakjában. Eddigelé a praxisban nemigen használtatott.

AKASZTÓFA. Olyan harangláb, hol nem a harangozó fogja a kötelet, hanem a kötél a harangozót. Emlékoszlopa az emberi méltóságnak. Sokak által nagyobb tiszteletben tartatik, mint a templom.

ANCSA. A jeruzsálemi király feleségének neve.

ÁPRILIS. Az a nevezetes hónap, melynek első napján a magyar szabadság aláíratott.

ARANYBÁNYÁK. Ilyenek voltak hajdanában Selmec és Körmöc bányákon kívül a hosszú útú pörök, vén özvegyasszonyságok, tapasztalatlan fiatal tékozlók, közkezelés alatti pénztárok, célszerű csődhirdetések s egyéb zsíros tartományok.

ÁLDOMÁS. Ezt hajdan a győzelem után itták. Most a győzelem előtt isszák.

ARATÁS. Különféle földeken különféle időkben tartatik. Klímája válogatja. Szegény ember arat, ha a búza megérik, nagy urak címeket és arany micsodákat aratnak. Lind Jenny koszorúkat és dollárokat arat. Kritikusok töviset és burjánt s néha egy kis ütleget is. Költők pacsirtahangot és holdvilágsugárt. Megyei tisztviselők restórációkor aratnak borszagú csókokat és ólmos botot. Az ablakosok aratnak, ha Körmöczi úr macskazenét kap. A minisztérium bizalmakat arat. Az önkénytesek rácokat aratnak. A szerkesztők aratnak előfizetőket és cserehírlapokat. Néha több cserehírlapot, mint előfizetőt. És így tovább.

ÁRNYÉK. Ez a világ maga is árnyékvilág, legnevezetesebb árnyékok azonban benne Kossuth árnyéka Ivánszky Kálmán, az árnyékszínház Pesten és a magyar alkotmányos szabadság.

ALKOTMÁNYOS MONARCHIA. Méz, melyet üvegen keresztül nyalatnak.

ALKORÁN. Olyan könyv, melyben az emberek hisznek. A perzsáknál a Zendaveszta. Az indusoknál a Mahabharati, a kínaiaknál Konfucse könyvei, a törököknél a korán, az angoloknál a habeas corpus acták, a zsidóknál a talmud meg a váltótörvénykönyv, a keresztyéneknél a biblia, a táblabíráknál a corpus juris. Ki mit hisz, aszerint idvezül. A perzsák hitében a másvilág egy szép virágos kert, hol a csatában elhullt hősök lovaznak alá s fel, a kínaiaknál egy nagy porcelán torony, hol a hívők rangjuk szerint tíz, húsz vagy ötven selyemruhát vesznek egyszerre magukra. A törököknél egy nagy hárem, hol minden ember basa, s egy-egy hivőnek 777 pamlaga van, minden pamlagon 777 huri ül. A lappoknál egy nagy tele hordó, melyből az üdvezültek reggeltől estig kökénypálinkát isznak, a zsidóknál egy nagy aranyos sátor, melybe a pénz befelé folyik és kifelé nem folyik. A keresztyéneknél egy nagy templom, hol a lelkek reggeltől estig a zsoltárt éneklik, ha végigénekelték, megint újra kezdik. A táblabíráknál pedig egy iszonyú nagy municipium, hol a nemes embernek sohasem szakad ki a pipa a szájából.


VisszaKezdőlapElőre