CHARIVARI

Bizalmi hévmérő

40 fok Forspont. Az 1848-diki III. Törv. cikkely kihirdettetik.
Ünnepélyes processiók zászlókkal és fáklyákkal, gratuláló és orákuláló dikciók, népgyűlések, kokárdák, vörös tollak és égre vigyorgó boldogságos arcok.

39 fok Sajtószabadság.
Placatumok minden utcaszegleteken, vörösek, fehérek, zöldek, némelyik nagyon is zöld. Proklamációk tele hadizenéssel, meg nem történt újságok, kardcsörgető versek, puska-, ágyúropogás – papirosra festve. Ellenséget nem találván, mindenfelé győzedelmeskedünk. Viccek a cenzorokra.

38 fok Népszabadság; úrbér-elengedés.
Háromezer földesúr örömtől ragyogó arccal hirdeti jobbágyainak, hogy többé nem szolgálnak neki. Az ajándékot adók igen nagylelkű, az ajándékot kapók pedig igen savanyú képeket csinálnak. Amazok gondolnak a kármentesítésre, emezek pedig nem tudják, hogy a török jön-e vagy a tatár?

37 fok Magyar színek.
A pántlikaárusoknak nagyon jól megy.

36 fok Lutrik bezáratása.
Mindenki várja, hogy mikor mond a császár cridát?

35 fok A minisztérium a hadügy kezelését átveszi.
A budai várparancsnok ellop harminc mázsa lőport, s nem akarja felnyitni az Arsenált.

34 fok A németek lejönnek Bécsből csókolózni.
A nemzeti színház kivilágíttatik, zászlók adatnak cserébe.

33 fok A Marczius valamit mond.
Harmincezer nemzetőr kiáll – a papiroson, a minisztérium védelmére.

32 fok Hivatalok osztogattatnak.
A miniszterelnök kapuja előtt egyik hintó a másikat éri. Vannak elégült és elégületlen arcok.

31 fok A hadügyminiszter megérkezik Olaszországból.
Jubileum. Mind azt hisszük, hogy már most magyar hadseregeink is utána fognak jőni.

30 fok Király őfelsége megkínálja a hű magyar nemzetet kétszáz millió – státusadóssággal.
A hírlapok kirántják a papiros kardot, s azt mondják: „nem!soha! semmit!”

29 fok Az unió Erdélyországgal megtörténik.
Te Deum laudamus. Mindenki hiszi, hogy már most olcsóbb lesz a só.

28 fok Kétszázezer nemzetőr fogadást tesz az utósó elhulltáig védni a hazát.
Mindenik azt hiszi: az az utolsó én leszek.

27 fok Híre támad, hogy a székely katonák már megindultak.
Mindenfelé csak székely vitézségről hallani anekdotákat.

26 fok Deputációk jőnek Bécsből, Párizsból és Sztambulból, a magyar nemzet rokonszenvét kikérendők.
Deputációk küldetnek vissza a rokonelvű nemzeteket a magyarok segítségéről biztosítandók.

25 fok Az olaszok folyvást győzedelmeskednek.
Az ellenzéki körbe IX. Pius pápa rendes tagnak bevétetik.

24 fok A pragmatica sanctio ellen beszédek tartatnak.
Az emberek egymásra néznek s azt kérdik, hogy ki az?

23 fok A felséges császár Bécsből elutazik, nem tudatik hova?
A jó magyar nemzet kosztot, kvártélyt ígér neki ingyen, csak jöjjön ide.

22 fok Zágrábban valami crawall történik.
A táblabírák azt hiszik, hogy pipaszárral szét lehet verni az egészet.

21 fok A kétfejű sasok repülni tanulnak.
Szerencsés út kívántatik nekik.

20 fok Az Ypsilonok ünnepélyesen kiküszöbölődnek.
Chyky táblabíró áldozatokat tesz a hazáért, de hisz örömest hagyja elvérzeni ypsilonjait, mert ez a hon üdveért történik.

19 fok Az egyenlőség elve polgári és vallási tekintetben kimondatik.
Melynek következtében miniszteri parancsnál fogva csakugyan be is záratnak Kassán a zsidó boltok.

18 fok Pesten elhatároztatik, hogy házbér nem fog fizetődni.
A kormány nem egyez a petícióba. Ez kissé megingatja a bizalmat.

17 fok A Budapesti Híradó nem tudja, hogy mit beszéljen.
Sokan azt hiszik, hogy megtért.

16 fok A nemzetőrök kirendeltetnek fáklyás-zenékre fáklyát vinni.
Nem különben bizalmat szavazni a hatvani utcába.

15 fok A macskazenék divatba jönnek.
A magyar nemzet kezdi a nagy nemzetek civilizált szokásait elsajátítani.

14 fok Báró Lederer macskazenét kap.
Báró Lederer egypár macskazene-dilettánst agyonveret. A barikádok nem akarnak sikerülni.

13 fok A katonaság felesküszik az alkotmányra.
Nagy ünnepély. Mindenféle mézeskalácsot árulnak; mindenki hiszi, hogy ezzel meg van mentve a haza.

12 fok Őfelsége hosszú levelet ír az ő horvátjához, Jellasicsot ünnepélyesen leteszi hivatalaiból s hazaárulónak nyilatkoztatja.
Magyarországon nincs ember, aki ne hinné, hogy no most Jellasicsnak vége, fejit veszik, felakasztják, a horvátok meg fognak ijedni.

11 fok Neveztetnek ki számtalan tisztek számtalan zászlóaljakhoz.
Magyar ember szentül hiszi, hogy azon zászlóaljak csakugyan léteznek valahol.

10 fok A katonatiszteknek megengedtetik bajuszt ereszteni.
Ez hatalmas coup d’état volt, mondja magában a táblabíró.

9 fok Magyar pénzek veretnek.
Lesz tehát miről bennünket megemlegessen a maradék.

8 fok A Közlöny csatahíreket közöl.
Vidéken azt hiszik, akik a Közlönyben hisznek, hogy a magyarok vasból, a rácok vajból vannak.

7 fok Rettenetes sok privát hír kószál.
Elesett tízezer rác, kétannyi elfogatott, háromannyi a Tiszába fulladt, Jellasics fogva van, a préda felszámíthatatlan, magyarok közül a veszteség egy lovas, két gyalog, három sebesült. Egy kapitánynak keresztüllőtték a sisakját. Egyéb baj nincsen. A táblabíró hisz és idvezül.

6 fok Az országgyűlés pedig összeül.
Könnyebben lélegzik az egész nemzet. Szép szavakban nem lesz fogyatkozás.

5 fok A kétszázezer katona és 42 millió adó heventében megszavaztatik.
Országos jubileum. Magyarország boldogsága alá van írva; az édes, kedves optimisták azt hiszik, hogy e kétszázezer vitéznek egyéb dolga sem lesz, mint Magyarországot megvédelmezni. A táblabíró másodszor hisz és idvezül.

4 fok A minoritás végképeni eltörpültettetése.
A táblabíró harmadszor is hisz és idvezül.

3 fok A király megígéri: hogy Budára jő lakni.
A jólelkűek azt hiszik: hogy már építik is számára a királyi lakot.

2 fok Mészáros Lázár lemegy a rácok ellen.
Mindenki hiszi, hogy addig vissza sem jő, míg őket szét nem veri.

1 fok Az országgyűlés két nap disserál a pálinkafőzésről.
Ez már aztán a parlament, gondolja magában Bárány t. b.

0 fok Rossz hírek és jó hírek.
A politika rendes kosztosai nem tudják: hogy mit higyjenek. Országos semidesemoda.

1 minus Zágrábban leteszik a királyt.
Mi a tatár? nem akasztatja fel őket a minisztérium.

2 minus Megégetik a nádor arcképét.
Ezeket sem akasztatja fel a minisztérium.

3 minus A rácok pusztítanak mindenfelé.
Hát már senkit sem akasztat fel a minisztérium. A táblabíró restelkedni kezd.

4 minus Az olaszügyben veszt a baloldal.
A jobboldal nem igen látszik dicsekedni a győzelemmel.

5 minus A katonaság nem akar engedelmeskedni a magyar kormánynak.
A táblabíró nép elveszti fülét-farkát s gondolkodóba esik.

6 minus A katonaügy nem úgy üt ki, amint hittük. A fekete-sárga zászlók, a kétfejű sasok, a rexum linxum, a fehér frakk és mogyorópálca visszajőnek.
A táblabíró kiveri pipáját s azt mondja, hogy de már ez furcsa.

7 minus A szenttamási ütközetet elvesztjük, a katonák a nemzetőröket szidják, a nemzetőrök a katonákat, az újságírók mind a kettőt.
A táblabíró haragszik, de nem meri magának megvallani, hogy kire.

8 minus A státusadósságok elfogadtatnak.
Országos káromkodás, a nemzet csóválja a fejét. A táblabíró nyugodtan várja, hogy csakugyan teremt-e még az isten semmiből valamit, Magyarország üres ládájából kétszáz millió forintot.

9 minus A kormány odaengedi a horvátoknak Horvátországot, a rácoknak a Bánátot, az oláhoknak Erdélyt, a tótoknak Felső-Magyarországot, a németeknek a királyi városokat.
A táblabíró félni kezd, hogy ha ez így megy, egyszer majd előkerülnek a marahánok és dákok ivadékai, s úgy visszakövetelik Kecskemétet és a Kunságot, hogy jobban se kell.
Radeczky minden újságírót felakasztat, az ártatlan Közlönyét kivéve.
Patrona Hungariae ora pro nobis.

10 minus Magyarország alkotmány helyett kap kancsukát, a hivatalok németekkel töltetnek be. Az ország adó alá vettetik, a kaputos emberek fejeire díj szabatik.
Vannak, kik gyanakodni kezdenek, hogy aligha mennek igen jól a dolgok. Azonban még ez csak sejtelem.

11 minus Kimondatik hogy ezentúl Magyarországot Colonia sclavának fogák nevezni. Jellasics kineveztetik propraetornak.
A táblabíró szeme egyszerre felnyílik, káromkodnék, de nem ér rá. Bújában az egész nemzet elkezd verseket írni, keservesnél keservesebbeket.

12 minus Következik Szibéria.
Ott pedig ugyancsak hideg van.


VisszaKezdőlapElőre