A magyar néphumorról

A humor csak szabadelmű és felvilágosult népek tulajdona. Nemzetek, akik szeretik kimondani az igazságot; mikor nyíltan nem lehet, képes beszédben, tréfa színe alatt is; akiknek szelleme azon önállóságra jutott, ahonnan a jót a rossztul nem csupán a hagyományos hit, hanem saját ítélőtehetség tudja megkülönböztetni, akik a világosságnak szemébe mernek nézni, azoknál otthonos a humor.

Kínában kevés nyoma a humornak.

Régi évkönyvekben egész halmazát fedeztem fel azon jegyzeteknek, mik kínai népmondákból gyűjtettek össze: hogyan talált Konfucse a pusztában egy kutat, melyből szomjas levén inni akart, de miután megtudá, hogy azt zsiványok kútjának híják, ott hagyá és szomjan odább ment; – másutt a kínai bálványisten hogy engedi magát az áldozatok hulladékaival kielégíttetni, míg azoknak javát az áldozó magának tartja; – mint utálja a tengeri szellem a pecsenyeszagot? – hogy készíttetett Kao Ti császár kövekből hadsereget, miután élő népét az ellenség és az elemek elpusztíták; – hogy viszik fel a kínait halála után hosszú varkocsánál fogva az égbe? – hogy veri meg a házi bálványistent a kínai kereskedő, mikor veszteségben van? – mindezek nekünk elég humorisztikus dolgok, de ott egész komolysággal vannak följegyezve s nincsenek igényeik a kedvderítésre. Az sem humor, mikor a karaibok lakója, egy misszionáriusnak e kérdésére: „ismerted-e a derék páter Barnabot?” azt felelé: ismertem, ettem belőle.

Az Ezeregyéjszaka regéi között már sok helyütt tűnik fel humorisztikus alapgondolat; mentül közelebb esik a mese az uratlan pusztákhoz, s aként enyészik el e színezet, amint közelebb jár a kalifák trónjaihoz. Az arcra boruló nép nem enyeleg; a heréltek között nincsen tréfa.

De ragyogni látjuk a humort a szabad görög népnél, ezredek óta fennmaradt egyes ötletek; mint a spártai nő mondása fiához: ha rövid a kardod, toldd meg egy lépéssel; Leonidas válasza Xerxeshez, ki azzal kérkedett, hogy nyilai elsötétítik a napot: „akkor árnyékban fogunk harcolni”. A perzsa követek elé tett közkonyhai barnaleves Lacedaemonban stb., bizonyítják, hogy a humor a nép szellemében is otthonos volt, nem csupán Democrit tanaiban s Nikarkhosz epigrammáiban; s nem egyedül Diogenes iskolája volt az, a bonmot legrégibb mesteréé, ki maga is kénytelen volt elszívelni Fileptől azt a bonmot: hogy „bölcsnek igen nagy bolond, bolondnak igen nagy bölcs.” Aesop és Phaedrus, az állatok megszólaltatói bölcsen oldák meg azt a kérdést, hogyan kell a hatalmasoknak szemükbe mondani azt, amit az ügyefogyottak gondolnak magukban; hogyan lehet hibákat megostorozni, amik vagy olyan finomak, hogy az igazság istenasszonyának serpenyőjén súlyt nem vetnek, vagy olyan magasan vannak, hogy az úgynevezett istennő pallosával odáig nem ér.

Az óriási Róma még humoros ötleteiben is óriás; mint Jupiternek még nevetése is mennydörgés. Ki ne emlékeznék e mondásokra: „Ego vero Carthaginem delendam esse censeo!” – „Caesarem vehis!” – „Miles, faciem feri!” – „Sit divus, dum non sit vivus!” – s a nagy jelenetekre, mikhez azoknak emlékei kötvék; ki ne ismerné az adomát, mely a „Hannibal ante portas” címet viseli, midőn a szorongatott római nép árverezni kezdte azt a tért, melyen győztes ellensége állt, ki ne tudná a Caracalla Geticus szójáték siralmas büntetését?

A keresztyénség diadalával egy időre el kellett hallgatni a néphumornak. Olyan idők következtek, amidőn erős hit, látnoki buzgalom, szent önfeláldozás voltak a világot fenntartó erények; s ezek ellenében nem volt helye semmi kétkedésnek, a gúnynak, szatírának meg kelle némulni, az ég volt megnyílva, abba kelle nézni, emberi hibákat nem láthatott a szem.

Később azonban mégis kezdett egy tárgyat találni a gunyor, mely ellen nyilait hegyezhesse, egy új, még eddig nem bolygatott hatalmas nagy urat; őt magát, az ördögöt.

A legrégibb adomák azok, amik az ördögről szólnak. Hogy űzték ki az ördögöt az algarbi királyleányból egy rossz asszonnyal ijesztgetve? hogy szólalt meg az ördög a magdeburgi templomban, egy Te Deum alatt, midőn a lelkész ezt éneklé: „Hanc ego diem gloriosam feci!” visszafelé: „hanc ego diem cruentam feci!” Hogy vitte el az ördög a rossz mértéket adó kocsmárosnét lóvá alakítva, útközben hogy veretett egyik lábára patkót, s íme reggel a visszaváltozott nőnek a meztelen sarkára volt szegezve a patkó; hogy találta meg a részeges ember a pohara fenekén az ördögöt? hogy szedte rá az ördögöt a ravasz menyecske lehetetlen feladattal, ami abból állt, hogy egy szál kondor hajat egyenesítsen ki; ezt a sötét kedélyű urat éppen úgy üldözték azon időben az adomák és élcek, mint jelenben az uzsorásokat s más gyűlöletes karaktereket.

Később egy-egy orthodox adoma is felmerült a schismatikus szőrszálhasogatások közepett; minő az, midőn Theodosius császár hajlandó volt a tudós Eunomius tanai felé hajolni, ki az arian hitszakadás feje volt, akkor Amphilochius püspök egy nyilvános elfogadás alkalmával trónja elé lépett s mély tisztelettel meghajtá magát, míg annak fiát, ki mellette ült, csak úgy félvállról lenézte. E gorombaságon megharaguvék a császár s azt mondta, hogy lökjék ki azt a neveletlen embert, mire Amphilocius hozzá fordulva szólt: látod, uram, így jár az a mennyországban is, aki csak az atyát tiszteli és a fiat nem.

Később, midőn a papi hatalom sok helyütt a visszaélésekig kezde túltengeni, származtak a babonákat és a szerzeteket tárgyazó adomák; gúnyos emlegetései a szertelenül elszaporodott ereklyéknek, miben a leleményesség valóban egész a komikumig van vive; például: egy hang abból a trombitaszóból, amitől Jerikó falai ledőltek, üvegbe pecsételve; egy rög abból a földből, amiből Ádám készült, úgynevezett bolus Damascena; a Sámson által összekötözött rókafarkak, amiket a kölni toronyban a férjhezmenendő asszonyok, nem tudni miért, magna cum devotione venerabant; Belzebubnak a szakálla, Mózsesnek egyik szarva; a sánta Mefibozeth csizmája, öt szem Ézsau lencséjéből, Artocreas ex chocolata americana, ami Tóbiás lakadalmából megmaradt; Ádám apánk burnótszelencéje; item burnótszelencék a Fáraó álmodta hét sovány tehén körmeiből; két akó az özönvízből; Góliáth kézikönyve a hadviselésről; aranymondások, amiket Bileám szamara még azután is egész kötet számra enunciált; gúnyiratok az akkori casuisták kitűnőleg rossz latin verselése ellen; például egy, mely állítólag a norimbergi Szent Kristóf szobra alá volt írva:

Oh magne Christofore,
Qui portas Jesu Christe,
Per mare rubrum,
Et non franxisti crurum,
Quod non est mirum,
Fuisti enim magnum virum.

Legtalpraesettebb s mindenesetre legszelídebb ezek között az, amit VIII. Henrik angol király udvari káplánjáról mond a hagyomány, ki azon időben, hogy a király hat új törvénycikket hozatott a papok házasodása ellen, midőn az udvaroncok kötődtek vele, hogy meg van tiltva a papoknak, hogy feleségük legyen; viszonzá rá: „de nincs megtiltva az asszonyoknak, hogy papjuk legyen.”

Majd, hogy a reformáció korszakot kezde képezni a népek életében, a néphumor mind jobban érni kezde; az ezen korból ránk maradt adomák közől felemlítem a legszebbet:

1530-ban V. Károly császár, ki a Luther tanainak véres üldözője volt, saját szemei előtt ilyen komédiát láta végbemenni:

A komédiások emelvényén (még akkor nem hítták színpadnak) megjelenik egy vén ember; kezei közt egy nyaláb fa, gallérjára e név írva: Reichlin. A fát lelöki a földre s némán odább megy.

Jő egy másik, annak a gallérjára e szó van írva: Erasmus Rotterodamus, az a szétszórt hasábfákat halomra rakja s eltávozik.

Utána jön a harmadik, kit álcájáról is meg lehete ismerni, hogy Luthert képviseli; az fáklyát hoz s a máglyát meggyújtva, ott hagyja.

Akkor jön a negyedik, kinek címe X. Leo, ez a tüzet el akarja oltani egy veder vízzel, de víz helyett olajat tölt rá, s még nagyobb lesz az égés.

Végre jön egy ötödik alak, tulajdon Károly császárnak öltözve, véres pallossal kezében, hogy majd ő szétveri azt a tüzet, ami által azt éppen egészen elterjeszté.

És ezt a gúnyjátékot maga a császár is végignézte.

Más nyomait találjuk a néphumornak a városok emlékjegyeiben, mikbe olykor a legcsudálatosabb ötletek vannak örökítve, néha nem is igen nagyon esztétikusok. Némelyiknek egész folytatólagos története van, mint az arrasi kőmacskának, mely egy kőegérrel játszik; ezt a jelt akkor emelték az arrasi polgárok, midőn a franciák ostromlák erős városukat; alá írva e mondást: „les Français prendront Arras, quand ce chat prendra le rat” – a franciák azonban bevették Arrast, s akkor azt a tréfát mívelték, hogy a prendre-ból lefaragták az első betűt, akkor aztán így hangzott a mondás: „les Français rendront Arras, quand ce chat rendra le rat.”

Ide tartoznak a gúnyemlékek, mik a zsidók ellen emelvék, mint a magdeburgi emse, mely egy zsidót szoptat; a prágai torony négy kő-rucája, melyről az a tréfa, hogy öt volna az, de aki nem igazi fia az apjának, csak négyet lát belőle; meg kell itt emlékeznünk a Pasquino szoborról is, melyet az olasz nép hatalmasai ellen írt gúnyiratok felragasztására használt, s amelyről aztán a személyeskedő gúnykölteményeket maig is pasquilnak nevezik.

A humorizálás kiterjedt még a sírkövekre is, mikre némelykor egész betűtalányokat véstek, vagy nevettető képtelenségeket írtak rájok: sőt a gúnymondatok, emblematikus betű-összeállítások emlékpénzeken is örökítve vannak.

Majd ismét a papi szószékre került felül a néphumor, amidőn divatos bűnöket, uralkodó nevetséges szokásokat ostorozott. Ilyen mulatságos prédikációkat találunk még régebben, mint Abraham a Santa Clara adomás beszédei, a széles szoknyák és a hosszú férficopfok idejéből. Ez utóbbiakkal nagy vitájuk volt a tisztes uraknak, „de caudis rationalibus et irrationalibus.” Persze a caudae irrationales mindazok, amikre sem embernek, sem állatnak szüksége nincs. Divat ellen azonban, bármilyen nevetséges volt légyen is, küzdeni sohasem lehetett, a varkocs ott maradt a férfiak nyakacsigáján, mire aztán a szent filozófok egy keserű epigrammal bünteték a copfjához ragaszkodó férfivilágot.

Omnia si perdas, caudam servare memento.
Qua semel abscissa, virginis hostis eris.

Legalább nevettek rajta.

Voltak személyes képviselői a néphumornak, akkor azoknak igen tisztességes nevük volt: „a bolond”. A legtöbb jó ötlet ezen kezdődik: „egyszer volt egy bolond.” Többnyire fejedelmek, királyok tartották őket maguk körül s ma is irigylendő szabadalommal ruházák fel őket, keserű igazságokat mondani a fejedelmek szemébe, miknek rossz következéseitől a csörgősipka sokkal jobban védelmezte a kimondó fejét, mint a sisak vagy akár a mitra.

A középkor leghíresebb bohóca azonban nem volt királyi udvarnál: ezt Tyll Eulenspiegelnek hítták, kinek tréfái nagyon jól illettek az akkori idők szájízéhez, s akit – csodálatos ellentétül – éppen egy kolostor tartott menedékkel; pedig a rakoncátlan bohóc magukat a szíves szerzeteseket is megtréfálta, mikor lehetett, mint például, mikor az apátúr rábízta, hogy távollétében vigyázzon rá, vajon az éjféli misére elmennek-e mind a fráterek? hát bizony a bohóc restellte azt a hidegen lesni, hanem a falépcsőnek, melyen alá kellett jönniök, kivette egy fokát, amit a jámborok nem láthatva a sötétben, mind keresztül buktak rajta. Ő aztán a meleg szobában csak azt számlálta, hogy hányat puffan odakünn.

Később a piacra kiszorult humor talált önálló hajlékot magának a vásári bohócok ponyvabódéiban, melyek között a francia Mondor és Tabarinét méltán emlegeti művészete csarnokaival egy sorban.

És azt igen bölcsen tevék a hajdankor fejedelmei, hogy a gúnyt maguk körül tarták és fizettek neki, hogy ott maradjon, mert amidőn később kizárták az igazmondást a vár kapuján, a bolond a nép között beszélt.

A néphumor nyilai mindig az uralkodó visszaélések ellen voltak intézve. Csalánhegyeik majd a babonát, majd a nevetségessé váló divatot, majd a gazdagok pazarlását, az úrfiak könnyű erkölcseit, majd a papság tiszteletre méltó rendjéből kiváló jezsuitákat csipkedék; néha a bíboron keresztül is csíptek, s mint az Oeil de Boeuf krónikái, néha elég merészséggel bírtak a fejedelem és udvar emberei gyöngéit is csiklandozni.

Mindig pedig és mindenütt lázadásban találjuk a humort azon legszélesebb szuverén hatalom ellenében, mely koronáját nem annyira maga viseli, mint mások fejére rakja – ez a mélyen tisztelt nőnem.

Már a jámbor aszkéták celláira fel volt írva a kettős verssorozat:

      ret       re       te       ret       re
Qui ca uxo li ca atque dolo
      pit       rem       tem       pit       rem.

Egész könyvek írattak ily címek alatt az asszonyok csalfaságairól: „litánia az asszonyokról”, „asszonyok privilégiumaik”, „Szent Dávidné zsoltárai.”

Boccaccio Decameronéja, Lafontaine regéi mind e szeretetreméltó zsarnokság elleni merényletek, újabb időkben egy francia éppen egész foliántot gyűjtött össze azon gúnyversekből, amiket minden idő költői szíveik megkönnyebbítésére elmondtak az asszonyokról: „le mal, qu’on dit sur les femmes”, s az bizonyosan igen kis része az egésznek.

A néphumor szeretett néha tömegekben is nyilatkozni, mint Franciaországban a hugonották elleni processiók alatt; a farsang utolsó napján a „bolondok pápájának” nevezett alakjátékban; mindezek valami mély meggyökerezett meggyőződés nyilatkozványaiul vehetők az előidéző kor jellemzésére.

Azonban háladatos is tudott lenni a nép nedélye: a hős fejedelmek győzedelmeinek híre alig élt tovább, mint ameddig azok sebei behegedtek, kik azokat kivívni segítének, de ami jót tettek, ami jót mondtak, azt megörökíté a népadoma s a nagy Fritz, első Napoleon, Péter cár, és a mi Hunyadi Mátyásunk emlékei már az iskolás gyermek szívében is élnek.

Tekintetes Akadémia! igen tisztelt tudós uraink!

Amidőn e jelen tárgyat választám székfoglaló értekezésem alapjául, nem volt szándékom csupán egy mulatságos estét szerezni magasra becsült tudós férfiainknak; hanem óhajtám a tudományos világ figyelmét felhívni egy eddigelé ügyeletre nem méltatott, talán meg is vetett, mindenesetre kevéssé becsült tárgyra, mely pedig a búvárlatot éppen úgy megérdemli, mint hazánk régiségtana; értem a nép adomáit.

Érezte már a Kisfaludy Társaság a nép teremtő lelkének fontosságát irodalmunkra nézve, amidőn elrendelé, hogy a hazában divatozó népdalok összegyűjtessenek. Az eredmény meglepő volt, nem is sejtett gazdagság, felfedezetlen szépségek, új formák, ezerszínű változat tárult elénk s e gyűjtemények hatása megérzett a következő évtized költőinek versezetén; akik különösen egyet tanultak meg abból: meg tudni választani az érzésekhez az alakot, éreztetni a rímmel az eszmét, zengést adni a gondolatnak.

Hasonló fontossággal bírnak ránk nézve a nép adomái. Semmi népleírás oly jól nem rajzolja egy nemzet életét, jellemét, uralkodó eszméit, mint ahogy képes az önmagát rajzolni adomáiban.

Minden adoma egy kerek történet, mely egyént, osztályt, népfajt, kort és néha egész nemzetet jellemez; annyira, hogy akármit lehet travesztálni, csak adomát nem, anélkül, hogy észre lehessen venni, hogy ez más nemzet életéből van átvéve; vagy korábban történtet az újabb korba áttenni; igen nehéz pedig újat teremteni, ami meg nem történt.

Csak két nemzet adomakörét hasonlítsuk össze, a németét a magyaréval, hogy ez éles különbségekről meggyőződjünk.

A német irodalom szerencsés egy oly sok éven át folytatott nagybecsű gyűjteménnyel bírhatni, minő a „Fliegende Blätter”, melynek adataiban a német nemzet életét, jellemét, szokásait sokkal hívebben látjuk lefestve, mint azt bármely „gründlich” tudós doktor etnográfiája elénk bírná rajzolni. Azon folyóirat nem egyes humorizáló szerkesztő teremtménye, minők aztán vannak többen, melyek azonban az egyoldalúság mellett néha csak helyhez és időhöz alkalmazott humorral táplálkoznak; hanem ezt az egész német nemzet elméncei segítik összeállítani élethű daguerreotypokban, miket a nép maga rajzolt, a nép maga autografizált.

Midőn aztán az élethű, csupán és kiválólag a német nemzetre ráillő adomákat sajátjainkkal, amik szintén nem gyártva, de gyűjtve vannak, összehasonlítjuk, akkor tűnik fel a kiegyenlíthetlen különbség a német és magyar nemzet egyes osztályainak jelleme, szokásai, felfogása, az intézmények alapjai, a közélet kerékvágásai és millió apró körülmények között, melyek egymás mellett igen; de egymás helyén soha nem fognak állani.

Német törvénykönyv paragrafusait lehet magyarra fordítani, és viszont, de adomáit, nemzeti életét egyik sem kölcsönözheti a másiknak.

A magyar néphumor éppoly önállóan fejlődött, mint más mívelt nemzeté. Már Priscus Rhetor, Attila udvaránál is talált bohócokat, kik a hun király lakomáján az egybegyűlt vendégeket jó kedvre deríték; sőt, hogy maga Etele sem volt a humorisztikus ötletektől idegen, arról elég adatot szolgáltat a hagyomány; aminthogy a mai székelyek, kiknek hun eredetéből az utolsó körömszakadtáig nem engedünk el egy hajszálnyit is, maig is a legelmésebb ötletgazdag faja nemzetünknek.

Királyaink és főuraink később is tartottak bohócokat udvaruknál; akik közől nevezetesebbekül emlegeti a hagyomány Stibor vajdáét, Beckót, Mátyás királyét, Apaffy Mihályét, Bírót, és Teleki Mihályét, sőt Markalfot is nekünk tulajdonítják, rossz hangzású neve mellett, mint aki Salamon király híres bolondja volt, csak az nem bizonyos, hogy vajon bölcs Salamoné-e, avagy a magyar Salamon királyé, ki mint tudjuk, csak vénsége felé lett bölcs, ellenkezőleg azzal a palesztínaival. Szintén nagy híre volt Mária Terézia udvari bohócának, kit egy elmés kálvinista diák képviselt, s kiről a hagyomány igen elevenen ötleteket tartogatott fenn, minők a „Fiat voluntas tua”, s az INRI betűk megfordított tételének magyarázata: Insula Ráckeviensis Non datur Jesuitis, melynek az lett a vége, hogy a kegyes atyák nem nyerték meg káposztáskertnek azt a kicsi szigetecskét, mely valamivel nagyobb, mint Reuss-Schleiz hercegség.

Ilyenformáknak tekinték egy időben a hegedősöket is, kik gyakran tréfás dalokat zengedeztek, hol a népnek a köztéreken, hol a főuraknak a termekben; ezeknek egypár elkésett példányát feltaláljuk még Tinódiban és különösen Gyöngyösiben, ki félig belső inas, félig udvari költő, Szécsi Mária udvaránál olyanforma helyet foglalt ottan, hogy midőn hajlott korában versei döcögőssé váltak, asszonyának e tréfás szavára: „Bizony, kend már nem Gyöngyösi, hanem Göröngyösi”, ezt felelheté vissza: „De ám kegyelmed sem murányi Vénus már, hanem murányi vén hus!”

Szintén az őshagyományok közé tartozik a Mátyás királyunkróli adomakör. Galeotti is sokat feljegyezett róla, még többet tud a köznép, a cinkotai icce, a budai kutyavásár, a tétényi malomkő, a három kérdés, mind magukon hordják azon kor zamatját, s legnagyobb részüknek nem leltem pendantjait semmi más nyelvű gyűjteményekben, és így bízvást eredetiek, s már annyiban is kedvesebbek a velük egykorú más nyelvűeknél, hogy mentek az akkor széltében divatozott mosdatlan szájú scurrilitásoktól.

Ugyancsak Mátyás királyunkról találtam egy eddigelé nem ismert igen jó adomát a 17. században megjelent „Lirumberum Löffelstiel” című német gyűjteményben, mely e nagy királyunk igazságszeretetét hirdetvén, bizonyosan nem ráfogás.

Hasonlóan régi a Zrínyi Miklós által felhozott adoma a székelyről, kit az ördög visz a hátán, kérdi tőle a szemközt találkozó társa: Komé, hová? – Visz az ördög a pokolba. – A bizony rossz. – De még rosszabb lenne, ha ő ülne a nyakamba, s én vinném őt a pokolba! Ez célzatul volt felhozva arra, hogy az akkor vitázó két nemzet melyikéhez szegődjék a magyar?

Ugyane korból való egy magyar főúr emlékverse bátyjához, ki az ellenpárthoz szított.

Bátya, ne higyj e nemzetnek
Akármiképp hitegetnek,
Mert ha ád is nagy levelet,
Mint a kerek köpönyeged,
Pecsétet üt olyat rája,
Mint a holdnak karimája,
Nincsen abban semmi virtus,
Verje meg a Jézus Krisztus.

Bizonyosan a törököt értette alatta.

Legrégibb kezdeményei mindenesetre a néphumornak azon gúnyadomák, mik egy-egy veszetthírű falura költettek. A németeknél a schildaiak, a kalenburgerek azok, kikre minden megtörténhetetlen ostobaságot ráfogtak, tehát a polgári osztály; nálunk ehelyett a közrendűek osztoztak a kölcsönös tréfákban; Rátót, Csökmő, Oláhfalu, Göcsej, Lédec, Kóka stb. hírhedettek a puskával furulyázás, a ketyegő fene, a kihúzott sárkány, a borsóra tett templom, a közös mente, Samu nadrágja, a megsütött szőlő s a fatális lencse történeteiről, amiket igen régen hosszú versbe is foglalva lehete hallani.

A magyar népadomák gyűjteményei közt legrégibbnek tartom „Világbence nevetséges történeteit”; amiknek nagy része ugyan igen észrevehetőleg fordítva van német és latin antológiákból; helyenkint ilyen kifejezéseket is találni benne, mint: „kereste őt kibékíteni” (suchte ihn zu besänftigen), azonban egynéhány mégis magán viseli a kor és faj bélyegét, minő például az, mikor a kálvinista diák be akart jutni Mária Terézia koronázási ünnepélyére, az ajtónál őrt álló két gránátos, kiknek utasításul volt adva, hogy csak a zászlós urakat és azok cselédjeit bocsássák a terembe, megállíták, kérdve: ki szolgája? Én a Zebaoth szolgája vagyok, felelé a kandidátus. – Ismered azt az urat? – kérdi egyik gránátos a másiktól. – Felel rá a másik: Bizonyosan valami erdélyi mágnás lesz, mert olyan furcsa neve van; eresszük be hozzá. – Ugyanebben találni a „ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes”, később politikai mottóvá is alakult történetet.

Később igen becses gyűjteményt bírunk e nemben: gróf Szirmay „Hungaria in parabolis”-ában, melynek különösen kéziratban levő példánya teli van a magyar néphumort jellemző eleven adatokkal. Ő is vett fel azok közé gúnydalokat, mint szintén Erdélyi János népdal-gyűjteményébe. Jellemzetes pedig, hogy az a humorisztikus mű latin nyelven van írva.

Utóbb is foglalkoztak e téreni böngészettel Furkács Tamás, a tudós palóc s valamennyi naptár-készítő.

Azonban mindez csak tarlózat volt egy olyan mezőn, melynek termékenysége bámulatos.

Három év alatt egy gyűjteményben, egy folyóiratban és egy másfél éves hetilapban, eddigelé harmadfélezer eredeti magyar adomát volt alkalmam közrebocsátani; közel ezerre megy és folyvást növekszik a közlésre várakozók száma, legalább még ennyi, amit nagyon ismert volta, vagy csiklandós természete, vagy egyéb tekintetek miatt félre kellett tennem. Több gyűjtemények, mint Vas Gereben, Hegedűs és Garaméi, az országgyűlési adomák szinte ezeren túl szaporítják e számokat, és mindez nem csinált, nem gyártott munka, hanem egyenesen a magyar nép humorának felhívatlan nyilatkozványa.

Oly gazdag és oly kiválólag sajátságos adománya a humorra ritka népnek van, mint a magyarnak. A mezei munkás azzal rövidíti munkaidejét, hogy társaival tréfásan kötődik, éles ítélőtehetséggel fogja fel a nálánál nagyobbak gyöngeségeit s ártatlan tréfát adni és felvenni szeret. – A középosztály kedélyes mulatozásainál egyik elmés ötlet a másikat éri; egyik adoma a másikat költi fel; néha reggelig folynak azok egymásból szakadatlan láncolatban; s a zöld asztalok komoly tanácskozmányai szolgáltak a leghumorosabb adomák eredetéül.

Ez adomákban él a nemzet kedélye. Aki ez adomák után a magyart nem tudja megismerni, annak gyönge a feje, aki meg nem tudja szeretni, annak rossz a szíve.

A német adomákban főszerepet játszik a polgári osztály; e csendes megszokott alaktalanságaihoz hű, lassan haladó osztály, melynek mulatságosabb részét filisztereknek csúfolják.

Nálunk a filiszterről nincs fogalom. A magyar kézműves, mesterember, akik között a néphumor különös kedvenceiül tűzte a derék csizmadiákat, éppen ellenkezőleg vállalkozó szelleméről nevezetes, s ami adoma ráragadt, az éppen ebből származott.

Mindkettőnek egyenlően természetes üldözője azonban a diák. Már ebben az egyben van némi találkozás a két nép között. A diákok hajlamai mindenütt igen egyformák. Azonban az intézmények itt is különbséget tesznek. A német tanulók egyletei, a burschenschaftok, divatos verekedéseik, az úgynevezett paukereyok, virtuozitásuk a sörivásban, szabadabb közéletük, apró sipkájuk, ágyúszerű csizmáik, földig érő pipaszáruk, vajmi más alakot adnak ez osztálynak, mint a mi konviktusba zárt tanulóink, hosszú tógáikban, háromszögű kalapokkal, makrapipával; akiknek furfangjaik éppen abban élesültek, hogy a zárdai tilalmat mint játszhassák ki; akiknek legációkba kelle járni, világjáratlanságuknál fogva éppen annyi balgaság és tréfa alkalmai közé; akiknek a vett sérelmeket nem lehet mindjárt éles schlägerekkel egymás arcára karmolni, hanem havakig el kell hordani, míg alkalom nyílik a tréfás, és éppen azért sokkal élesebb megtorlásra.

A német diákból azután, ha fiatal éveit kitombolta, lesz derék hivatalnok, jámbor lelkész, úr, doktor, és többnyire szentimentális ember.

A magyar diák azután lett jurátus, szolgabíró, táblabíró, pap és valamennyi minőségben mezei gazda.

Jurátusaink délceg hetykesége, patvaristáink gavalléros furfangjai, összekötve gyakran inasi alárendeltséggel, s az ezekből származó humoros helyzetek egészen hiányoznak a németnél, cserében az akadémiai élet adomáiért, amik nálunk idegenek.

Németországban csaknem oly rendes dolog doktornak lenni, mint nálunk táblabírónak, s ahogy amott a doktorfaj képezi a közvélemény túlsúlyát, úgy nálunk a táblabíró.

Ezt egyiket sem lehet a másik népfaj humorába átültetni. Nálunk a doktor betegeket gyógyít, s nagy tiszteletben részesül. Amott a doktor képviseli a pedantériát, s rovására megy minden adoma, ami e tárgyból támad.

A németeknél a gerichtstafelbeisitzer hivatalos személy, kiről igen komolyan beszélnek; később elnevezik staatshoemorhoidariusnak, az övé minden penészszagú, tintapecsétes adoma, ami az archívumok porával együtt kerül napvilágra, nálunk a táblabíró egész középosztály, mely nemzetünket s intézményeinket apró hibáiban s nagy erényeiben képviseli.

Hol vannak a megyegyűlések, országgyűlések áldott reminiszcenciái másutt, mint minálunk? a pártok által feljegyzett adomáktól kezdve egész a tisztújítások kortesi gúnydalsorozatáig egy históriai képét alkotják azok a magyar nemzet közéletének s tanúskodnak a szellem küzdelmeiről, mely egymaga még az, aki csatát nem veszített nálunk még soha.

A németeknél igen bő tárgya a humornak a katonaújoncok nehéz idomíthatósága. Ilyen adomákat a magyarban nem ismerek. De kifogyhatatlanok az adomák a huszár vitézségéről, a huszár büszkeségéről, csodatetteiről, tüzéről és nyugalmáról s cifra ötleteiről. Huszárja más nemzetnek is van; de huszáradomája nincs. Cserében aztán nekünk meg vannak insurgens adomáink, amiknek nagyon jólesik, hogy német nationalgarde-erlebnisseket kapnak maguk mellé útitársakul.

Még egy egész népfaj van mintegy beleolvadva a magyar nép humorába, mely akárhol megjelen, a tréfa és furcsaság jelképéül áll ott, a szegény, a jókedvű, a sokattűrő cigány. De sok jó órát szerzett a magyarnak a sok rossz nap alatt a szegény cigány!

Annak a humorisztikus szegénysége, annak a tréfás nyomorúsága, annak a gúnnyal vegyes alázata, diogenesi bölcsészete, ázsiai lustasága, kifogyhatatlan furfangjai, ötletgazdag ravaszsága, gyors észrevételei, mennyi mesélnivalót hagytak az urak számára! A cigány mindig derültebb fele volt a nép életének.

Ami adomák azután egyéb népfajokról járnak szájról szájra nálunk, azok bizony csak kölcsönbe esnek; s különösen német szomszédainktól azokra sok revangeot nyerünk, bár azok nem olyan ügyesek, mert ők nem kapnak bennünket úgy első kézből, mint mi őket.

Egészen különbözik pedig a magyar és német köznép eszejárása s más világnézletéből eredő humor.

A magyar pór együgyűsége inkább tettetett, a németé inkább ráfogott; a német köznép humorát saját népének válfajain élesíté (a szász, a bajor, a porosz és osztrák állandó tréfa tárgyai egymásnak; a sváb valamennyinek), ugyanezt a tárgyat a magyar köznép itthon is bőven feltalálta; legélcesebb adomái azok, miket saját sanyarú viszonyai költöttek, s némely közülök egész kort rajzol, mint az a palóc mondása a szolgabíróhoz, kinek tanácsára a helység a nemzeti kölcsönre aláírt részvényeit Hirsch Jakabnak eladta: „Nem venné-e meg Jakab még az adónkat is? jó olcsón eladnók!”

Még a két nemzet árnyoldalairól vett adomák is különbözők a magyar proletár és a német egészen más légkörben élnek, emez a városi nép ravasz zsebmetszője, furcsa cinizmusával, obligát rongyosságával, sajátságos egyenlőségi utópiáival; amaz a puszták délceg fia, hetyke merényeiről, regényes kalandjairól nevezetes, amiknek a vége rendesen szomorú.

Hiányzik pedig egészen a magyar néphumorból a szójáték, amit egy talpraesett mondás így indokol: „a magyar nem szokott a szavával játszani.” A berlini szöglettámogatók (Eckensteher) élcei, a híres bécsi bonmot-k nálunk egészen idegenek. Nagy ritkaságként van gyűjteményemben feljegyezve egypár, mi a néptől eredt; de azok is csak tréfák, mélyebb értelem nélkül, és magasabb célzat nélkül, minők a németeké és franciáké; hanem a legjobb francia bonmot-k egyike tudtomra magyartól eredett; egy francia diplomata ugyanis azt veté fel, hogy Franciaországnak Angliába lépni „il n’y a qu’un pas”, – a magyar erre azt felelte: „oui, le pas de Calais.”

Amit humorisztikus íróink nyújtottak szójátékokban, azok nagyon erőltetettek és élctelenek, különben sem akarom az irodalmi humort a néphumorral összezavarni, mely egymástól független, hiszen a világirodalom legszarkasztikusabb humoristáját, Cervantest a világ legpatetikusabb nemzete, a spanyol bírja sajátjául.

Nevezetes tanúságot tesznek még a magyar néphumorról a közmondások, virágos arabeszkjeiben hasonlítnak a keleti népek, törökök, perzsák adomáihoz, de gunyoros kifejezéseik azoktól különbözőkké teszik. Igen sokra fellelhetni a megfelelő közmondást a németben is, de szó szerint lefordítani egyiket sem tanácsos, ebben is független egymástól a két nemzet humora, bár a közönséges ember észjárása alapeszméiben oly sokszor találkozik is. Közmondásaink már igen kimerítő gyűjteményekben vannak összeszedve. Valamint igen elmés néptalányaink, mik közől mintegy ötszázat közölt már a Magyar nyelvészet rábaközi, ugocsai néptalányok cím alatt.

Ugyane humor nyilatkozatait leljük fel a népszokásokban, népmesékben, az utóbbiak közt különösen egy, melyet Csalóka Péter cím alatt hallottam még nagyon kis gyermekkoromban meséltetni; valódi pendantja Eulenspiegel csínyjainak, anélkül, hogy azokból fordítva, másolva lenne, sőt népszokásainkkal annyira egyöntetű, hogy eredetiségére bízvást lehet hivatkozni, s amellett oly naiv fantáziával van elmesélve, hogy én nem mernék hasonló alkotására vállalkozni. Még ahol e mesék a tüneményes légkörbe átmennek, oda is átviszik magukkal a humoros zamatot; ezt még a tündéreknek is meg kell engedniök, hogy a magyar ember velük komázzék; aki sokkal nyíltszeműbb, semhogy akár a griffmadár, akár a rézkirály, akár más egyéb magasság láttára porba ejtse jó lelkiismerete önbizalmát.

Tekintetes Tudományos Akadémia!

A magyar néphumor tanulmánya elég fontos és elég mély arra, hogy a vele foglalkozás bármely hivatását komolyan vevő írónak szégyenére ne váljék.

Ha engem valaki számadásra talál vonni: mi jogon foglalom a helyet derék szaktudósaink nagy tekintélyű sorában? nem fogom neki azt felelni, hogy íme írtam kilencvenegy kötet regényt és egyebet, mert azok valószínűleg néhány lustrum elmúltával Dugonicsnak azon kora előtt közkedvességű regényei szomszédságában fogják pihenni a boldog elfeledés álmát; – de fogom mondani azt: íme kötetekben gyűjtöttem össze a magyar néphumor elszórt adalékait, ezeket hagytam az utókornak; és ezek a kötetek élni fognak és tanúskodni, míg a magyar él; az pedig él – míg a világ áll.


KezdőlapElőre