Az első zentai diadal

Szolimán basa nagyvezér Buda elvesztése után három lépéssel az Al-Dunánál termett. A nagyvezérek nagyokat tudnak lépni, mikor kergeti őket valaki. Károly herceg pedig gyorsan nyomult utána. A dunántúli várakat egymás után hódította meg ostrommal. A császári hadsereg más része De La Verne főparancsnoksága alatt Szeged városát foglalta el. De a vár ostrománál De La Verne elesett. Wallis tábornok a gyalogsággal az ostromot folytatta, Veterani pedig a lovassággal, melyben nagy számot vetettek Barkóczy huszárjai, a Zentánál gyülekező török had ellen indult, mely felfelé nyomulóban volt Szeged vár fölmentése végett.

Veterani neve népszerű volt a magyaroknál mind vitézsége, mind emberséges bánásmódja miatt: az erdélyiek „Veterani apó”-nak hívták; a huszárság nagy lelkesedéssel követte, s amint a török–tatár sereggel összetalálkozott, azt az első rohammal szét is verte. – Ámde ekkor vette észre Veterani, hogy oldalvást egy új hadsereg közelít. Az volt a nagyvezér lovassága.

Visszahúzódni kész veszedelem lett volna: a sík rónán a túlnyomó török lovasság elgázolta volna Veterani négyezer lovastól védett seregét. Itt csak a vitézség és hidegvér segített. Veterani gyalogezredei puskavégre várták be a török lovasságot, akkor adtak rá sortüzet; mire a spahik hátat adva, megfutamodtak. Veterani üldözőbe vette őket a lovasságával, amidőn egyszerre csak kétfelé húzódnak a spahiezredek, s Veterani ott találta magát az eddig álcázva volt ágyútelepek és janicsárezredek előtt. Ugyanazon kelepcébe csalták, amellyel Mohácsnál Tomory seregét megsemmisítették. – De Veterani egy pillanatig sem tétovázott. „Győzni, vagy meghalni!” – Ez volt a jelszó. Összegyűjtött erejével megrohanta a janicsárezredeket, s nem tartva föl a kartács- és sortűztől, levágja a janicsárhadat, elfoglalja az ágyúkat, s aztán ugyanazokat a török lovasság ellen fordítja, azt is széjjelveri. A nagyvezér sereg nélkül fut tova, otthagyva a négyszerte kisebb ellenfél kezében húsz ágyút, megannyi zászlót és négyezer lovat. Ez még kellett neki a budai kudarchoz.

Amint Veterani visszatért Szegedre a diadalzsákmánnyal, a várat is feladta a török őrség.

Ezzel az idénre be volt fejezve a hadjárat.


VisszaKezdőlapElőre