Az első koronázás Magyarországon

A magyar korona története egy szép legendával kezdődik.

II. Sylvester pápa Boleslav lengyel herceg számára készítteté azt; már jelen voltak a lengyel követek a Vatikánban, kik azt fejedelemük számára át akarták venni; már ki volt tűzve az ünnepélyes átadás napja, midőn az előtte való éjjel egy angyal jelent meg a pápa előtt álmában. Az angyal azt mondá neki, hogy e koronát ne adja a lengyeleknek; holnap, a reggel első óráiban fognak jönni követek egy idegen országból, kik fejedelmük számára koronát kérnek, annak a homlokát illeti ez meg.

Másnap, a reggel első óráiban követek érkeztek a szent városba, azon nép utódaitól, melynek rettenetes királya előtt hajdan reszketve és térdhajtva kért kegyelmet Róma szent fejedeleme.

Talán akkor, midőn Attila visszafordult Róma alól, valami intő sugallat azt adá tudtára, hogy ami sebeket ő most a keresztyénségen üt, azokat egykor az ő unokái fogják vérükkel visszafizetni, s azért a magas trónért, amit ő megingatott, századokig fognak önfeláldozással küzdeni. A kalocsai érsek, Anasztáz, a magyar követek vezére, lelkesült ékesszólással festé le a pápa előtt a magyarok nagy fejedelmét, Istvánt, ki törvényt és vallást adott egy hatalmas nemzetnek, s Európát egy új nagy országgal erősíté meg.

Sylvester lelkesedése az érsek szónoklata után e históriai szavakban tört ki:

„Engem neveznek apostolinak, de a ti fejedelemetek maga az apostol.

E dicső cím mindvégig megmaradt a magyar királyokon, s ezáltal a magyar korona egy országgal gazdagabb lett, mint más koronák; mely ország védelmében sok vért hullatott el, megtartásáért sok földi jót feláldozott: ez az ország pedig nem e földön való, hanem odafenn az égben.

A lengyeleknek szánt koronát ekként adá át Sylvester pápa első István magyar király számára, s ez képezi a magyar korona felső részét.

S azon naptól fogva, melyen e szent jelvény az első magyar király homlokát érinté, meg volt örökítve a magyar nemzet létele e földön, ez volt a példabeszéd szerint „azon kalap, mely alatt sok ország boldogsága, véleménye és ereje egyesülten elfért”.

A magyar korona alsó részét, a több ágú diadémot Dukas görög császár küldé később Geiza hercegnek. Mind a kettőt egyesítve viselik az utánuk következett magyar királyok.


VisszaKezdőlapElőre