Az örök béke!
Vagy miket fogunk olvasni az európai hírlapokban 1959-ben,
amidőn száz esztendeig nem volt már háború
(A „Pesti Holdvilág” című hír- és divatlap április 29-iki számából)

…Statisztika. A népesség még egyre óriási mérvekben szaporodik; a múlt évi népszámlálás szerint Európa szárazföldét lakja jelenleg 3000 millió lélek; a tengereken és tavak hátán szintén lakik 400 millió, akiknek nem szabad a szárazföldre tenni a lábaikat, nehogy az ittlevők tyúkszemeit letapossák. Eszerint a népesség száma tavaly óta megint 200 millióval szaporodott, dacára annak, hogy a múlt télen 49 millió halt meg éhen. A kolera sem ígérkezik sehonnan, mindenütt legegészségesebb időjárás dühöng. A fentebbi 3000 millió lélekből 325 millió professzionátus koldus, ezeknek jó dolguk van; 1475 millió olyan koldus, aki titkolja, hogy ő az; ezeknek siralmas az állapotjuk; 800 millió végre olyan koldus, aki dolgozik, mégsem élhet.

…Vezércikk. Ebben a szerző arról értekezik, hogy milyen jó dolguk van Kínában az embereknek, ahol naponkint mindenki ehetik egyszer egy tányér vízben főtt rizst, s hogy ez általános elégültséget, reméljük, miszerint Európa is eléri valaha, ha a szorgalom annyira kifejlődik, mint Kínában; addig kevesebbel is be kell érnünk.

…Nemzetgazdászati cikk. Általános a panasz, hogy a lótartás mily aránytalanul sokba kerül; értekező indítványba teszi, hogy a lovak helyett célszerűbben lehetne embereket fogni a kocsik elé, miután azok sokkal kevesebb zabbal beérik, s kocsist sem kell mellettük tartani, aki őket kormányozza és pucolja. Az indítvány nagy szenzációt gerjesztett. Vajha sikerülne annyi millió véka zabot az emberiség számára megmenteni; egy biztos hivatalkört kiragadni a lovak kezei – azaz hogy patkói alól!

…Ünnepély. Tudják olvasóink, miszerint ennyire tele lévén a világ, további rendszabályul az állapíttatott meg, hogy amely városban esztendő alatt többen születnek, mint meghaltak, a superplust sorshúzás útján ünnepélyesen a Duna, Tisza stb. hullámaiba kell hányni. Ez ünnepély versekbe foglalására a „Pesti holdvilág” szerkesztője is tűzött ki 50 darab pogácsából álló jutalmat. A költeménynél fő tekintet van arra, hogy hosszú legyen. A bírálók három szóval kettő ellenében a CCXIX. számú költeménynek ítélték a pályadíjat az DXXVIII-ik fölött, miután ez ugyan hosszabb, de amaz szélesebb. A nyertes szerzőnek az szerzé a diadalt, hogy a pogácsák felét a bírálóknak ígérte, a vesztes fél csak egy harmadrészt ígért. Azt mondják, hogy a költemény oly nagy hatású, hogy aki elolvassa, belehal. Ez is érdem.

…Fővárosi és vidéki hírek. Egy pesti orvos azon embertelen tetteért, hogy egy vízbe fúlt férfit ismét életre hozott, 20 ezüstpénz fizetésére ítéltetett.

…E napokban herceg Esterházynál nagyszerű lakoma tartatott. Hogy fogalma legyen a közönségnek arról a pazarlásról, ami e lakománál végbement, csak annyit jegyzünk fel, hogy a vendégek még a kenyeret is meghámozták, s a héját elvetették. Hallatlan ez napjainkban! Az úri rend csak nem tud elszokni a fényűzésről!

…Az idei orvosi közgyűlésen doktor Kaszáló nyerte el a halálfejrend nagykeresztjét, miután adatokkal bebizonyítá, hogy az ő keze alatt halt el legtöbb ember.

…Az arany patkányhoz címzett boltba igen olcsó és friss marinírozott cserebogarak érkeztek tonnákban. Igen jutányos tavaszi csemege erős gyomrúak számára!

…Egy ádáz farkas a selmeci erdők között összetalálkozván egy vándorló legénnyel, azt megette (tudniillik a vándorló legény ette meg a farkast).

…Külföldi hírek. Angolországban szükségesnek találták a halálbüntetést a tíz shillingre menő lopásra is kiterjeszteni, miután még így is nagyon lassan akar fogyni a nép.

…A montenegrói vladika kér alázatosan a nagyhatalmaktól az örök béke fenntarthatása végett 200 péklegényt; de lisztet is hozzanak magukkal, amiből kenyeret süssenek – más minden van hozzá (úgymint kések a felmetszéséhez és fogak a megevéséhez).

…Az egész német birodalom területén minden makrobiotikai könyv s egyéb, az alattvalókat hosszú életre lázító irományok betiltattak.

…A Stillimfrieden fejedelemség fővárosában a fejadó kivettetvén, fejenkint egy tallérjával, miután kiderült, hogy ugyanott sokkal több a fej, mint a tallér, a polgármesterség azt indítványozta, hogy a differenciát jó volna tán in natura kiegyenlíteni a fölösleges fejekkel.

…A monacói nagyfejedelem (mint tudjuk, e kis terület jelenleg 4 millió lakost számít, tehát azért nagyfejedelemség), kegyelem útján 16 várfogolynak rabsági határidejét, saját kértükre, 4 esztendővel meghosszabbítani kegyeskedett, mely jótékonyságot az illetők hálakönnyekkel fogadták.

…A Porosz- és Oroszország közt fennforgó határvillongási per a régi barbár hadviselési mód helyett békés prókátori segély mellett folyván hetven év alatt most lépett abba a stádiumba, hogy a bizonyítványok meghitelesíttettek, s így remélhető, hogy a jövő században okvetlenül ítélet alá fognak bocsáttatni.

…Hivatalos határozatok. X. város tanácsa részéről köztudomássá tétetik, hogy a helybeli veréb- és varjúhús árulhatási jog a többet ígérőnek árverés útján bérbe fog adatni.

…Törvényszéki határozat. Senkinek a más patkányát elfogni többé nem szabad, mert az a házi baromfiak közé számíttatik, s az illető háztulajdonos kizárólagos tulajdona.

…Miután tudomásul vétetett, hogy sokan csak azért iparkodnak valami rosszat elkövetni, embert ölni, hogy ezért hosszú időre bezárhassanak, s a státus által tartassák magukat: – ha valakire kisül, hogy hasonló intencióból gyilkolt, az a tömlöcből menten kilöketik.

…Divathírek. A legújabb párisi divatlapok szerint az idén a hölgyruhák még egy arasszal rövidebbek és szűkebbek; úgyszólván térden felül érnek. Mi még ezt is nagy fényűzésnek tartjuk, s nem értjük, hogy miből telik annyi kelme minden hölgy számára? Könnyű volt egy század előtt a delnőknek krinolint viselni, mikor még csak tizedrésznyi hölgy volt a világon, de most!

…Humorisztikus képek. Jellemvonások a régi időkből. I. Furcsa emberek lehettek azok a mi ősapáink, akik télen kemencébe raktak fát és kőszenet, úgy fűtöttek. Jelenleg ez nálunk fölösleges, mert ha mi 18-an, 20-an együtt lakunk egy szobában (aminél kevesebb csak grófi házaknál található), anélkül is olyan meleg van ott, hogy nem lehet kiállani. – II. Furcsa emberek voltak azok a mi ősapáink, akik macskákat tartottak egyenesen abból a célból, hogy azok a patkányaikat megegyék. Mennyivel előbbre haladottak vagyunk mink! Mi megesszük magunk elébb a patkányt, azután a macskát…

…Természettudományi cikk. Tudós csillagvizsgálóink ismét egy új nagyszerű üstökös közeledtéről értesítenek. Bárcsak idáig jönne! Nem azért, hogy háborút csináljon! Attól Isten mentsen, a háború csúnya féreg; hanem ha talán ottan lenne még egy kis üres föld, ahova átvándorolhatnánk…

…Gazdasági cikk. Y. híres közgazdász fölfedezte, hogy a keserű lapu és lósóska vastag levelei hordóban letaposva, télire igen jó és tápláló kenyérpótlékot képeznek. Fogadja érte az emberiség nevében köszönetünket.

…Büntetőtörvényszéki tárgyalás. Ma volt a végtárgyalás azon jámbor családapa ellen, ki elébb a feleségét, s azután hét gyermekét megette. A bíróság, tekintve az enyhítő körülményeket, mik szerint a vádlott annyira éhes volt, hogy alig látta, mit csinál, őt két hónapi fogságra ítélte el, hetenkint 14 napi böjttel súlyosítva. A vádlott apellálta az ítéletet, hosszabb fogságot, de kevesebb böjtöt kérve magának.

…Egy új veszedelmes szekta támadt, mely máris sok követőre talált nálunk. Ezek a földevők. Ez veszedelmes egy tan! Ha ez eltalál harapózni, ha néhány esztendő alatt megesszük magát a földet, akkor aztán a levegőben maradunk!

…Hirdetmények. Kiadó szállás! A város végén egy szép terebélyes akácfa kiadható nyári szállásul gyermekes családok számára. Akár alatta, akár a tetejében kényelmesen lakhatni.

…Hentesbolt. A Kerepesi út végén nyílt új hentesboltban igen szép füstölt kutyasonkák a la chinoise kaphatók.

…Rabszolgakereskedőknek! Egy jámbor családapa két felnőtt fiát szeretné eladni rabszolgákul, igen olcsó árért.

…Házassági ajánlat. – Herceg X. de Y falva ajánlkozik valami tisztességes hölgy mellé férjnek, akinek éppen szüksége van rá, illő ellátás és holtig való tartás mellett.

… Egy becsületes derék ember, valahol azt olvasván, hogy valakinek a lelkiismeretét megvásárolták, miután azt hiszi, hogy még neki is van lelkiismerete, bátorkodik azt alázatosan áruba bocsátani, ha megvennék: igen jutányosan odaadná.

…Mindenféle kvalitású erények igen jutányosan vehetők mademoiselle Eufrosine pipereboltjában, Soroksári utca, 1000. szám.

…Egy egészséges pincelyuk egy magányos úr számára, bútorral ellátva, minden órában kiadható. Bővebb értesítést a szerkesztőség ád.

…Szerkesztői mondanivalók. Több vidéki levelezőinkhez. Holmi olyas mindennapi események feljegyezgetésével ne fárasszák önök magukat, amilyenek: testvérgyilkolás egy tál lencsén való osztozás miatt, s több effélék; kezdenek már ezek nagyon megszokottakká válni, s untatják a publikumot.

…Előfizetési felhívás a Pesti Holdvilágra. Hát ne hagyjon már bennünket a publikum éhen meghalni, vagy mi! Ha ebben a fertályban is rosszul üt ki a prenumeráció, a szerkesztő rögtön mohamedánussá lesz, s akkor a magyarok ellen fog írni.

     

Ilyen szép világ lesz az örök világbékének csak az első száz esztendeje után is; hát még aztán!


VisszaKezdőlapElőre