Kínai bibliográfia

 

Kínai szerzők műveinek magyar fordításai, illetve a nem kínai szerzők
magyar nyelven hozzáférhető kínai tárgyú írásainak listája

 

Összeállította: Fődi Attila

 

Utolsó frissítés: 2008. október 19.

 

 

I. Általános művek, Bibliográfiák, Sinológia

II. Tudományos és Ismeretterjesztő irodalom

1. Föld- és Néprajz

a) Földrajz, útleírások, riportok

b) Néprajz, Szociográfia

2. Történelem

a) Általános művek

b) Hagyományos Kína (a kezdetektől a császárkor végéig)

c) Modern Kína (a császárkor végétől napjainkig)

3. Politika, államigazgatás, gazdaságtörténet

a) Marxizmus-leninizmus, Kínai Kommunista Párt

b) Külpolitika, nemzetközi kapcsolatok, Hadügy

c) Belpolitika

d) Jogtudomány, jogtörténet

e) Közgazdaságtan, Ipar, Kereskedelem, Mezőgazdaság

f) Közlekedés

4. Kultúra, tudomány, művészet

a) A tudományról általában

b) Természettudományok, műszaki tudományok

c) Orvostudomány, Csikung, Tajcsi

d) Zene, Film, színház, Játék, Sport, Harcművészetek

e) Képzőművészet, iparművészet, építészet

f) Muzeológia, numizmatika

g) Sajtó, nyomdászat, könyvtárügy

h) Pedagógia

i) Filozófia- és vallástörténet

j) Egyháztörténet, missziók története

k) Írás- és nyelvtudomány

l) Irodalomtudomány, Általános kultúrtörténet

5. Kínai tárgyú szakdolgozatok és tudományos értekezések

III. Szépirodalom

1. Gyűjteményes kötetek

2. Egyes szerzők művei

3. Ismeretlen szerzők művei

 
TARTALOM


Bibliográfiai művek

Nyelvkönyvek, nyelvi kazetták és szótárak

Nyelvtudomány, nyelvészet

Filozófiai és vallási művek

Kínai buddhizmus

Keresztény térítések emlékei Kínából-Kínáról

Zsidó vallás emlékei Kínában

Kínai történelem (a kezdetektől az újkorig)

Kínai történelem (újkor és XX. század)

Kínai irodalom (klasszikus, a XIX. századig)

Kínai irodalom (modern, a XIX. századtól)

Kínai irodalom-, művészet- és kultúrtörténet

Kétnyelvű könyvek (kínai-magyar)

Kínai tárgyú szakdolgozatok és tudományos értekezések

Harcművészeti könyvek

Kínai orvoslás

Kínai csillagászat és asztrológia

Országismertetések

Kína gazdasága

Egyéb kínai tárgyú könyvek (útikönyvek, atlaszok, térképek, stb.)

Magyarországról kínai nyelven (útikönyvek, térképek, nyelvkönyvek és szótárak)

Magyar irodalom Kínában (magyar szerzők műveinek kínai fordításai)

Feng-shui

Hong-kong, Macau és más tartományok kultúrájáról (kivéve Tibetet)

Kínai tárgyú sorozatok

Kínai tárgyú írásokat tartalmazó folyóiratok

Nem kínai szerzők kínai tárgyú irodalmi művei

 Bibliográfiai művek:

 

Bibliográfia Kína gazdaságáról. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézete, 1957.

Csongor Barnabás válogatott Bibliográfiája. Összeállította: Ferenczy Mária. In: Kínai nyelv és irodalom : Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára. Szerk. Hamar Imre – Salát   Gergely. Budapest : Balassi Kiadó, 2003. pp.10-12.

Ecsedy Ildikó bibliográfiája. Szerk. Ecsedy Ildikó. 1997. elektronikus dokumentum: [Budapest] : [Országos Széchenyi Könyvtár] Magyar Elektronikus Könyvtár, 1997. ISBN szám megj. nélkül letölthető

Ferenczy Mária: A kiállított könyvek jegyzéke [Bibliográfia]. In: Kína kultúrája Magyarországon. Szerk. Ferenczy Mária. Budapest : MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1985. pp. 88-95

Fődi Attila: Kínai-magyar bibliográfia 1980-2000. [Szakdolgozat]. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2004. 66 p.

Galla Endre válogatott bibliográfiája. Összeállította: [Mao Shou-fu, 冒寿福] Mao Sou-fu. In: Modern kínai elbeszélők : Tanulmányok és fordítások Galla Endre 80. születésnapjára. Szerk. Hamar Imre, Salát Gergely. Budapest : Balassi Kiadó, 2007. pp. 10-14.

Kína : Népesség, gazdaság, társadalom. Számítógépes, vál. annotált bibliográfia. Budapest : KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, 1988. Szakbibliográfiák 9. 239 p. ISBN 963 340 641 2

Kínai-magyar bibliográfia. Összeállította Ferenczyné Wendelin Lídia. Budapest : Országos Széchenyi Könyvtár, 1959. Új Bibliográfiai Füzetek IV. 334 p.

Ligeti Lajos műveinek bibliográfiája. [szerző megjelölés nélkül]. © Paulik Ágnes. Elektronikus kiadás: SZTE Egyetemi Könyvtár, Ligeti Lajos Keleti Kabinet, 2002-2003. letölthető

Magyar szerzők Ázsiáról és Afrikáról 1950-1962 [Válogatott bibliográfia]. Szerk. Bese Lajos. Összeállította: Apor Éva és Ecsedy Ildikó. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1963. 106 p.

Magyar szerzők Kínáról 1963-1978 [Bibliográfia]. Összeállította Mészáros Klára. Budapest : MTA Világgazdasági Kutatóintézet Tudományos Tájékoztató Szolgálatának közleményei, 1979. 133 p.

Mészáros Klára: Publikációs jegyzék. 2003. Elektronikus kiadás: Budapest : MTA Világgazdasági Kutatóintézet, letölthető

Mit olvassunk új Kínáról magyar nyelven? [Bibliográfia]. Budapest : Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Tudományos Központja, 1951. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Tudományos Központjának népszerű könyvészeti sorozata 3.

Tőkei Ferenc munkáinak bibliográfiája : 1953-2000. Összeáll. Puskás Ildikó. In: Állandóság a változásban : T'ung-pien : Tőki Ferenc 70. születésnapjára. Szerk. Puskás Ildikó. Budapest : Politika+Kultúra Alapítvány, 2000. pp. 440-467.

Új Kína : Válogatott bibliográfia 1949-1950. Budapest : Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1951. Időszerű kérdések irodalma 1.

 

A fentebbieken túl igen értékes bibliográfia található az alábbi könyvekben:

 

Blunden, C[aroline], Elvin, M[ark]: A kínai világ atlasza. Ford. Pálvölgyi Endre. Budapest : Helikon Kiadó, 1995. (Cultural Atlas of China). 240 p. ISBN 963 208 348 2

Dawson, Raymond: A kínai civilizáció világa. Ford. Salát Gergely (1-3. fejezet), Antóni Csaba (4-10. fejezet). A fordítást az eredetivel egybevetette Antóni Csaba, Salát Gergely. Budapest : Osiris Kiadó, 2002. (The Chinese Experience). 271 p. ISBN 963 389 322 4

Gernet, Jacques: A kínai civilizáció története. Ford. Antóni Csaba. A fordítást szakmai szempontból ellenőrizte Ecsedy Ildikó. Budapest : Osiris Kiadó, 2001, Osiris Tankönyvek. (Le Monde chinois). 626 p. ISBN 963 389 111 6

ua.: [2. kiad.]. Budapest : Osiris Kiadó, 2005. Osiris Tankönyvek. 626 p. ISBN 963 389 797 1

Maspero, Henri: Az ókori Kína. Ford. Csongor Barnabás. Az utószót írta Tőkei Ferenc. Budapest : Gondolat Kiadó, 1978. (La Chine antique). 525 p. ISBN 963 280 595 X

Polonyi Péter: Kína története. Budapest : Kozmosz könyvek, 1988. 227 p. ISBN 963 11 5620 6

ua.: 2. átdolg., bőv. kiad. Budapest : Maecenas Könyvkiadó, 1994. Maecenas történelem könyvek. 317 p. ISBN 963 8469 33 1

Salát Gergely: Kínai országismeret : Földrajz-történelem-nyelv. Budapest : Külkereskedelmi Főiskola, 1999. Keleti Füzetek 24. 94 p.

 

Nyelvkönyvek, nyelvi kazetták és szótárak:

 

Nyelvkönyvek:

Galla Endre - Józsa Sándor: Kínai nyelvkönyv 1. 《汉语课本》. Budapest : Kőrösi Csoma Társaság Keleti Nyelvek Kollégiuma, 1987. Keleti Nyelvek Kincsestára 3. 133 p. ISBN 963 01 8365 x

Galla Endre - Józsa Sándor: Kínai nyelvkönyv 2. 《汉语课本》. Budapest : Kőrösi Csoma Társaság Keleti Nyelvek Kollégiuma, 1987. Keleti Nyelvek Kincsestára 7. 146 p.  ISBN 963 01 8607 1

Galla Endre - Józsa Sándor: Kínai nyelvkönyv 3. 《汉语课本》. Budapest : Kőrösi Csoma Társaság Keleti Nyelvek Kollégiuma, 1988. Keleti Nyelvek Kincsestára 11. 147 p.  ISBN 963 01 9022 2

Galla Endre - Józsa Sándor: Kínai nyelvkönyv 4. 《汉语课本》. Budapest : Kőrösi Csoma Társaság Keleti Nyelvek Kollégiuma, 1990. Keleti Nyelvek Kincsestára 15. 140 p. ISBN 963 01 9628 x

Klasszikus kínai nyelv. Buddhista szövegek [Jegyzet]. Válogatta: Kalmár Éva. A szószedetet készítette: Fődi Attila. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2008. (megjelenés előtt!!!)

Klasszikus kínai nyelv I. Rövid szövegek [Jegyzet]. Összeállította [és a szószedetet készítette]: Kósa Gábor. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2000. 99 p.

Klasszikus kínai nyelv I. Rövid szövegek [Jegyzet]. Összeállította [és a szószedetet készítette]: Kósa Gábor. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2003. 79 p.

Klasszikus kínai nyelv I. [Jegyzet]. Összeállította [és a szószedetet készítette]: Kósa Gábor. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2003. 193 p.

Klasszikus kínai nyelv 3. Filozófiai szövegek [Jegyzet], Összeállította [és a szószedetet készítette]: Kósa Gábor. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2002. 247 p.

Klasszikus kínai nyelv 5. Irodalmi szövegek [Jegyzet], Összeállította: Kósa Gábor. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2003. 162 p.

Klasszikus kínai szöveggyűjtemény I. 《古代漢語文選》. Összeállította [és a szószedetet készítette]: Tokaji Zsolt. Budapest : ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1999. A Chiang Ching-kuo Foundation Támogatásával. 90 p.

Kósa Gábor: Klasszikus kínai nyelv I. Jegyzet. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2004. 287 p. Keleti nyelvek

Moldovan, Mircea: Kínai-magyar társalgási zsebkönyv 《汉匈会说手册》. Budapest : Napkút Kiadó, 2007. 159 p. ISBN 978 963 8478 89 4

Nagy Bálint: Kínai társalgás. Budapest : Tankönyvkiadó, 1986. Tanuljunk nyelveket!. 405 p. ISBN 963 17 9022 3

Nagy Bálint: Kínai nyelvkönyv. Budapest : Tankönyvkiadó, 1990. Ariadné Könyvek. 461 p. ISBN 963 18 2083 1

Nyárády Gáborné, [Chen Rongsheng] Chen Rongsheng: Bevezetés a kínai üzleti nyelvbe. Budapest : Külkereskedelmi Főiskola, 1991. Keleti Füzetek 3. 108 p.

Nyárády Gáborné Dr.: Külgazdasági sajtószemle kínai nyelven. Budapest : Külkereskedelmi Főiskola, 1993. Keleti Füzetek 8. 125 p.

Tar Tas István: Magyar-kínai társalgás. Torontó, Kanada : szerzői magánkiadás, 1983. 152 p.

 

Nyelvi kazetták:

Galla Endre - Józsa Sándor: Kínai 1. [Budapest] : Kőrösi Csoma Társaság Keleti Nyelvek Kollégiuma, 1987.

Galla Endre - Józsa Sándor: Kínai 2. [Budapest] : Kőrösi Csoma Társaság Keleti Nyelvek Kollégiuma, 1987.

Galla Endre - Józsa Sándor: Kínai 3. [Budapest] : Kőrösi Csoma Társaság Keleti Nyelvek Kollégiuma, 1988.

Galla Endre - Józsa Sándor: Kínai 4. [Budapest] : Kőrösi Csoma Társaság Keleti Nyelvek Kollégiuma, 1988.

Nagy Bálint: Kínai nyelvkönyv [hanganyag]. Budapest : Tankönyvkiadó, 1990.

 

Szótárak, Lexikonok:

Bartos Huba, Hamar Imre: Kínai-magyar szótár 《匈汉词典》. Budapest : Balassi Kiadó, 1998. 888 p. ISBN 963 506 242 7

ua. 2. jav. kiad. Budapest : Balassi Kiadó, 2001. 896 p. ISBN 963 506 396 2

[Chai Hongbing, 柴红兵] Chai Hong Bing: Utazásaik során előforduló magyar, angol, kínai kifejezések : International travel phrase : 《国际旅行短语》. Budapest : Wanshida Reklám és Média Kft., 2008. 114 p. ISBN 978 963 06 5104 2

Magyar-Kínai szójegyzék 《匈汉词汇释编》. [Összeállította: Li Hong-chen] 李洪臣 编著. kiadási hely és kiadó megjelölése nélkül, 1996. 789 p. ISBN szám nélkül

Ötnyelvű üzleti szótár. [magyar-angol-orosz-kínai-héber]. Budapest : Scolar Kiadó, 1999. 697 p. ISBN 963-9193-09-7

Őri Sándor: Magyar-kínai, Kínai-magyar kisszótár 《匈汉词典/汉匈词典》. Budapest : Kossuth Kiadó, 2004. 517 p. ISBN 963 09 4550 9

Simonyi Károly: Magyar-Kínai Elektrotechnikai Szótár. Budapest : Tankönyvkiadó, 1962.

《匈華辞典》. szerkesztő megj. nélkül. 北京 : 時代出版社, 1956. 963 p.

《中匈日常用语实用手册》 szerkesztő megj. nélkül. 香港 : kiadó megj. nélkül, 1999. ISBN szám nélkül

 

vissza a lap tetejére

 

Nyelvtudomány, nyelvészet:

 

A keleti nyelvek oktatásának gazdasági, kulturális vonatkozásai és európai uniós csatlakozásunk. Szerk. Székács Anna. Budapest : Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2004. Keleti füzetek. 114 p.

A kínai nevek és szavak magyar átírása. Tech. szerk. Fábián Pál. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1952. 35 p.

Bartos Huba: Van-e alany a kínaiban?. In: Kínai nyelv és irodalom : Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára. Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely. Budapest : Balassi Kiadó, 2003. pp. 13-37.

Csongor Barnabás, Ferenczy Mária: A kínai nevek és szavak magyar átírása. Budapest : Akadémia Kiadó, 1993. 54 p. ISBN 963 05 6541 2

Józsa Sándor: A magyar-kínai szótár lektorálása. In: Kína kultúrája Magyarországon. Szerk. Ferenczy Mária. Budapest : MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1985. pp. 57-59

Kósa Gábor: A mágikus, a szellemi és a varázslatos : A ling szó jelentésének vizsgálata a Jiuge versciklus alapján. In: Kínai nyelv és irodalom : Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára. Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely. Budapest : Balassi Kiadó, 2003. pp. 38-65.

Martoni Tamás: Beszámoló a kínai-magyar szótár munkálatairól. In: Kína kultúrája Magyarországon. Szerk. Ferenczy Mária. Budapest : MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1985. pp. 60-64.

Mártonfi Ferenc: Elvetélt ötletek egy magyar-kínai szótár ügyében. In: Kína kultúrája Magyarországon. Szerk. Ferenczy Mária. Budapest : MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1985. pp. 65-73.

P. Szabó Sándor: Újonnan felfedezett ókori kínai szövegleletek. In: Kínai nyelv és irodalom : Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára. Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely. Budapest : Balassi Kiadó, 2003. pp. 192-204.

 

vissza a lap tetejére

 

Filozófiai és vallási művek:

 

A bölcsesség útja : Ókori kínai gondolkodók írásaiból. Vál. a bevezetőt és a jegyzeteket írta Pászka Imre : Ford. Tőkei Ferenc. Bukarest : Kriterion Kiadó, 1988. TÉKA sorozat. 308 p. ISBN 963 07 4670 0

A kínai bölcselet rövid áttekintése. In: Dr. Málnási Bartók György: A filozófia története : Első rész : A görög filozófia története – az indiai és a kínai filozófia rövid vázlatával. Hága : Stichting Mikes International Alapítvány, 2002. pp. 18-29.

Az aranyvirág titka : Egy ősi kínai yoga-könyv. Ford. Dr. Hetényi Ernő és Dr. Pressing Lajos.  Budapest : Buddhista Misszió, 1987. (《太乙金華宗旨》). 111 p.

Az ősi Kína vallásai. In: Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története II. Budapest : Osiris Kiadó, 1995. pp. 7-38.

ua.: 2. jav. kiad. Budapest : Osiris Kiadó, 1997. Osiris Könyvtár. pp. 7-38.

ua.: 2. jav. kiad. [utánny.]. Budapest : Osiris Kiadó, 1999. Osiris Könyvtár. pp. 7-38.

ua.: [3. kiad.]. Budapest : Osiris Kiadó, 2003. Osiris Könyvtár. pp. 7-38.

Baráthosi-Balogh Benedek: Kína lelke. Budapest : Bencsik Könyvesház, 2000. Baráthosi turáni könyvei 3. 179 p. ISBN 963 03 7900 7

Bellinger, Gerhard J.: Nagy valláskalauz : 670 vallás, egyház, kultusz, világnézeti-vallási mozgalom és társaság, valamint vallásfilozófiai iskola lexikona. Ford. Viola József. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1993. (Knaurs grosser Religionsführer). 440 p. ISBN 963 05 6618 4

Civilizációk és vallások : Szöveggyűjtemény a civilizációk összehasonlító tanulmányozásához. Szerk. Benkes Mihály. [Budapest] : Cégér Kiadó, [1994]. 399 p. ISBN 963 8107 14 6

Csongor Barnabás: Kína vallásai : források. Budapest : Kőrösi Csoma Társaság, 1989. Keleti vallások : Gólyavári füzetek 8. 50 p. ISBN 963 01 9585 2

Demény István Pál: Bika képében viaskodó táltosok a régi Kínában. In: Honismeret 1993. XXI. évf. 4. szám, pp. 66-70.

ua.: jav., bőv. In: Demény István Pál: Táltosok, kerekek, lángok : Összehasonlító folklorisztikai tanulmányok. Csíkszereda : Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 1999. pp. 59-60.

Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története II. Ford. Saly Noémi. Budapest : Osiris Kiadó, 1995. Osiris Könyvtár. (Histoire des croyances et des idées religieuses II.). 478 p. ISBN 963 379 066 2

ua.: 2. jav. kiad. Budapest : Osiris Kiadó, 1997. Osiris Könyvtár. 478 p. ISBN 963 379 252 5

ua. 2. jav. kiad. [utánny.]. Budapest : Osiris Kiadó, 1999. Osiris Könyvtár. 478 p. ISBN 963 379 252 5

ua.: [3. kiad.]. Budapest : Osiris Kiadó, 2003. Osiris Könyvtár. 478 p. ISBN 963 389 405 0

Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története. Ford. Saly Noémi. Budapest : Osiris Kiadó, 2006. (Histoire des croyances et des idées religieuses). 1068 p. ISBN 963 389 805 6

Farkas Norbert: Úton-lét. In. Vigilia 2004. 69. évf. 7. szám. pp. 550-551.

[Feng Youlan, 冯友兰] Fung Yu-lan: A kínai filozófia rövid története. [Angolból] Ford. Antóni Csaba. Budapest : Osiris Kiadó, 2003. Historia philosophiae. (A Short Story of Chinese Philosophy). 448 p. ISBN 963 389 479 4

Glasenapp, Helmut von: Az öt világvallás : Bráhminizmus, buddhizmus, kínai univerzizmus, kereszténység, iszlám. Ford. Pálvölgyi Endre. Budapest : Gondolat Könyvkiadó, 1975. (Die Fünf Weltreligionen). 525 p. ISBN 963 280 243 8

ua.: 2. kiad. [Budapest] : Gondolat Könyvkiadó, 1977. 525 p. ISBN 963 280 545 3

ua.: 3. kiad. Budapest : Gondolat Könyvkiadó, 1981. 523 p. ISBN 963 280 945 9

ua.: 4. kiad. Budapest : Gondolat Könyvkiadó, 1984. 523 p. ISBN 963 281 346 4

ua.: 5. kiad. Budapest : Gondolat Könyvkiadó, 1987. 523 p. ISBN 963 281 732 X

ua.: 6. kiad. [Budapest] : Gondolat Könyvkiadó : Talentum Kft., 1993. 523 p. ISBN 963 282 685 x

ua.: 6. kiad. [!utánny.]. [Budapest] : Gondolat Könyvkiadó : Talentum Kft., 1993 [!1994]. 523 p. ISBN 963 282 517 9

ua.: [Budapest] : Talentum Kft., 1998. 443 p. ISBN 963 8396 07 5

ua.: [Budapest] : Talentum Kft., [2000]. 443 p. ISBN 963 645 059 5

ua.: [Budapest] : Talentum, [2003]. 443 p. ISBN 963 9429 73 2

ua.: [Budapest] : Akkord, 2005. 443 p. ISBN 963 9429 73 2

Hahn István: Istenek és népek. Budapest : Minerva Kiadó, 1968. Minerva Zsebkönyvek. 285 p.

ua. Götter und Völker. [német kiadás]. Übertr. von Veronika Reiniger-Hahn. Budapest : Corvina, 1977. Corvina Bücher. (Istenek és népek). 463 p. ISBN 963 13 0068 4

ua.: 2. átdolg. bőv. kiad. Budapest : Minerva Kiadó, 1980. 345 p. ISBN 963 223 170 8

[Dr.] Hunyadi László: A világ vallásföldrajza : Vallástörténet és vallásföldrajz. 2. kiad. Budapest : Végeken Kiadó, 1995. 361 p. ISBN 963 8486 00 7

ua. Budapest : Magyar Pszichológiai és Lélektani Társaság, 2000. 360 p. ISBN 978 963 8486 00 4

Jordan, Michael: Kelet bölcsessége : Keleti vallások filozófiái és szertartásai. Ford. Sóvágó Katalin, Bihari György. Budapest : Magyar Könyvklub, 2000. (Eastern Wisdom). 224 p. ISBN 963 547 216 1

Kézikönyv a vallásról. Szerk. Kovaljov, Sz. I. Ford. Szepesy Gyula. Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1961. (Спутник атеиста). 499 p.

Kína vallásai. In: Hahn István: Istenek és népek. Budapest : Minerva Kiadó, 1968. Minerva Zsebkönyvek. pp. 120-128.

Kína vallásai. In: Lukács József: Istenek útjai. 2. kiad. Budapest : Kossuth Kiadó, 1974. pp. 140-147.

Kínai civilizáció. In: Civilizációk és vallások : Szöveggyűjtemény a civilizációk összehasonlító tanulmányozásához. [Budapest] : Cégér Kiadó, [1994]. pp. 43-99.

Kínai eredetű bölcseletek. In: Dr.Héjjas István: A keleti vallások filozófiája és világképe : A kínai, a védikus és a buddhista bölcseletek üzenete. Budapest : Anno Kiadó, 2007. pp. 13-37.

Kínai filozófia : Ókor I-III. : Szöveggyűjtemény. Vál., ford., a bevezetéseket és jegyzeteket írta Tőkei Ferenc. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1962-1967. Filozófiai írók tára : Új folyam : XXII-XXIV. [összesen] 1213 p.

ua. 2. változatlan kiad. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1980. Filozófiai írók tára : Új folyam : XXII-XXIV. [összesen] 1213 p. ISBN 963 05 2356 6

ua. 3. változatlan kiad. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1986. Filozófiai írók tára : Új folyam : XXII-XXIV. [összesen] 1213 p. ISBN 963 05 4293 5

Kínai filozófia : Ókor I-III. : Szöveggyűjtemény. Vál., ford., a bevezetéseket és jegyzeteket írta Tőkei Ferenc. Budapest : Magiszter Társadalomtudományi Alapítvány : [Budapest : Kossuth Kiadó], 2005. Tőkei Ferenc életműsorozat I-III. [összesen] 1294 p. ISBN 963 217 751 7

Kínai filozófia és vallás a középkor hajnalán. Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely. Budapest : Balassi Kiadó, 2005. Sinológiai Műhely 5. 299 p. ISBN 963 506 634 1

Kínai mitológia. In: Mitológiai Enciklopédia II. Főszerk. Tokarev, Sz. A. : Ford. Bárány György et. al. Budapest : Gondolat Kiadó, 1988. pp. 385-456.

Kínai vallások. In: Bellinger, Gerhard J.: Nagy valláskalauz. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1993. pp. 273-277.

Kowalski, Jan Wierusz: Szerzetesek, egyházak, társadalom. Ford. Pfeifer Dániel. Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1975. (Świat mnichów i zakonów). 285 p. ISBN 963 09 0289 3

Kósa Gábor: Kínai filozófia és vallástörténet I.1. [Jegyzet]. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2001. 110 p.

Kósa Gábor: Kínai filozófia és vallástörténet I.2. [Jegyzet]. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2001. 126 p.

Kósa Gábor: Kínai filozófia és vallástörténet II.1. [Jegyzet], Budapest, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2002.

Kósa Gábor: Kínai filozófia és vallástörténet II.2. [Jegyzet], Budapest, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2002.

Kósa Gábor: Kínai filozófia és vallástörténet I. [Jegyzet]. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2004. 295 p.

Küng, Hans, Ching, Julia: Párbeszéd a kínai vallásokról. Ford. Mesés Péter. [Budapest] : Palatinus Könyvek, 2000. Kereszténység és világvallások [4.]. (Christentum und chinesische Religion). 307 p. ISBN 963 9259 47 0

Lukács József: Istenek útjai : A kereszténység előzményeinek tipológiájához. Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1973. 349 p.

ua.: 2. kiad. Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1974. 345 p. ISBN 963 09 0079 3

ua. [német nyelvű kiadás]. Die wege der Götter : zur Typologie d. Vorgänger d. Christentums. Übers. Melles-Vértes, Ágnes. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1978. (Istenek útjai : A kereszténység előzményeinek tipológiájához). 348 p.

ua.: 3. kiad. Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1979. 332 p. ISBN 963 09 1461 1

Dr. Málnási Bartók György: A filozófia története : Első rész : A görög filozófia története – az indiai és a kínai filozófia rövid vázlatával. Hága : Stichting Mikes International Alapítvány, 2002. 196 p. ISBN 90-807101-1-3 letölthető

Mitológiai Enciklopédia II. Főszerk. Tokarev, Sz. A. : Ford. Bárány György et. al.. Budapest : Gondolat Kiadó, 1988. (Мифы народов мира II.). 712 p. ISBN 963 282 028 2

Mítoszok és vallások Kínában. Szerk. Hamar Imre. Budapest : Balassi Kiadó, 2000. Sinológiai Műhely 1. 194 p. ISBN 963 506 357 1

Palmer, Martin: A Jézus-szútrák : A taoista kereszténység elveszettnek hitt tekercsei. Ford. Szemere Zsolt. Debrecen : Gold Book Kft., 2001. (The Jesus Sutras). 327 p. ISBN 963 9437 24 7

Saurat, Denis: A vallások története. Budapest : Cserépfalvi Kiadó, 1935. (La religion des géants et la civilisation des insectes). 375 p.

ua.: [reprint]. Budapest : Anno Kiadó, [1998]. 375 p. ISBN 963 9066 52 4

Smith, Huston: A világ nagy vallásai. Ford. Karafiáth Jenő, Nádasdy Dóra. Budapest : Officina Nova : Magyar Könyvklub, 1995. (The illustrated world's religions : a guide to our wisdom traditions). 255 p. ISBN 963 477 030 4 [Officina Nova] : ISBN 963 548 193 4 [MKK]

Storm, Rachel: Keleti mitológiák enciklopédiája : Keleti mitológiák: legendák és csodás történetek az ősi Egyiptom, Arábia, Perzsia, India, Tibet, Kína és Japán héroszairól, isteneiről és jeles harcosairól. Ford. Bodnár Dániel et al. Budapest : Glória, 2000. (The Encyclopedia of Eastern Mythology). 256 p. ISBN 963 9283 04 5

Vallásfenomenológia: Ókori vallások, világvallások. Összeáll: Herceg Pál. Budapest : Budapesti Református Teológiai Akadémia, 1993. 177 p.

[Bacильeв, Лeoнид Cepгeeвич] Vasziljev, L[eonyid] Sz[ergejevics]: Kultuszok, vallások és hagyományok Kínában. Ford. Kovács Zoltán. Budapest : Gondolat Kiadó, 1977. (Культы, религии, традиции в Китaе). 386 p. ISBN 963 280 475 9

Világvallások képes enciklopédiája. Ford. Szentgyörgyi József (I-III. fej.) és Medgyesi Zsófia (IV-VII. fej.). Budapest : Magyar Könyvklub, 1997. (World Religions : The Illustrated Guide). 288 p. ISBN 963 548 977 3

 

Ji Csing (易經):

A Változások Könyve : Ji Csing. [Richard Wilhelm német változatából] Ford. Deseö László. Budapest : Édesvíz Kiadó, 1994. Titkos tanok 12. (I Ging, Das Buch der Wandlungen). 345 p. ISBN 963 8290 40 4

ua.: Budapest : Édesvíz Kiadó, 1999. Titkos tanok 12. 345 p. ISBN 963 528 362 8

ua.: Budapest : Édesvíz Kiadó, 2001. Titkos tanok 12. 345 p. ISBN 963 8290 40 4

A JiKing filozófiája. In: Dr.Héjjas István: A keleti vallások filozófiája és világképe : A kínai, a védikus és a buddhista bölcseletek üzenete. Budapest : Anno Kiadó, 2007. pp. 34-37.

Az I Ching mint az univerzum kínai modellje. In: Uszó 4. Tanulmányok az Intézet előadásaihoz. Budapest : Buddhista Misszió, 1988. pp. 5-22.

Bartlett, Sarah: A jövendőmondás 8 módja : [tarot, számmisztika, tenyérjóslás, rúnák, aura-olvasás, az inga, Ji Csing, kristály zodiákus]. Ford. Páll Márta. [Budapest] : Bioenergetic, 2007. (8 ways to tell your fortune). 175 p. ISBN 978 963 9652 40 8

Burr, Rosemary: Ji-csing szerelmeseknek : Kínai jóslások könyve. Ford. Csáky Ida. Budapest : Magyar Könyvklub, 2000. (The Lover's I-Ching). 144 p. ISBN 963 547 209 9

Drasny József: A Ji King elfeledett világképe : A Ji-gömb. Budapest : Szenzár Kiadó, 2005. 215 p. ISBN 963 7014 07 1

G.S. Frater P.A.X.: Orákulumkönyv : [a rúna, a tarot és a Ji King üzenete] : [Jóskönyv]. [Miskolc] : Hermit, 2006. 159 p. ISBN 963 9564 16 7

Halzer Dorottya: Feng Shui jóskönyv : Feng Shui és a Ji King : Útmutatás a tudatos, sikeres és boldog élethez. [Budapest] : Komáromy Publ., 2004. 203 p. ISBN 963 86423 4 3

Hook, Diana Farington: Ji csing haladóknak : struktúrák, erők, kombinációk. Ford. Makra Judit. Budapest : Bioenergetic Kft., 2004. (The I Ching and Mankind). 158 p. ISBN 963 9569 23 2

I Ching. [Az ősi kínai bölcselet alapján] írta: Marlies Holitzka : Ford. Bőhm Márta. Piliscsaba, Bioenergetic Kft., 1998. 139 p. ISBN 963 8120 37 1

Ji Csing : A Változás Könyve : Egy ősi kínai jóskönyv. Ford. és összeállította Beöthy Mihály és Dr. Hetényi Ernő. Budapest : Háttér Lap- és Könyvkiadó, 1989. Háttér könyvek. 183 p. ISBN 963 7403 36 1

Ji King : A Változások Könyve I-II. [Richard Wilhelm német változatából] Ford. Pressing Lajos. Budapest : Orient Press, 1992. Kelet Szent Könyvei. (I Ging, Das Buch der Wandlungen). 770 p. ISBN 963 7985 06 9

Ji King : A változások könyve I-III. Kínaiból ford. és a kommentárokat írta Karátson Gábor. Budapest : Q.E.D. Kiadó, [2003]. [összesen] 1332 p. ISBN 963 85456 3 1

Johnson, Julie Tallard: Jóskönyv nem csak felnőtteknek : Irányítsd a sorsod a Ji csing segítségével. Ford. Csáky Ida. Budapest : Bestline, 2003. (I Ching for teens). 232 p. ISBN 963 528 601 5

[Liu Yiming, 劉一明] Liu Ji-ming: Taoista Ji King. [Angolból] Ford. Drasny József. Budapest : Szenzár Kiadó, 2006. (《周易闡真》). 351 p. ISBN 963 7014 09 8

Mireisz László: A taoizmus és a Ji King : CD melléklettel. [A szerző 2002-ben megjelent köteteinek összevont és bővített kiadása]. [Budapest] : Vizsom Kft., 2006. Paradigma Könyvek. 421 p. ISBN 963 86663 1 5

Mireisz László: A Taoizmus és a Változások Könyve : A Ji King szellemi háttere és belső összefüggései. [Budapest] : Vizsom Kft., 2002. Paradigma Könyvek. 221 p. ISBN 963 202 429 X

ua.: In: Mireisz László: A taoizmus és a Ji King. Budapest : Paradigma Könyvek, 2006. pp. 9-112.

Mireisz László: A Változások Könyve örök igazságai : A születési hexagram kiszámítása és a 64 jel kifejtése. Budapest : Vizsom Kft., 2003. Paradigma Könyvek. 332 p. ISBN 963 204 771 0

ua.: In: Mireisz László: A taoizmus és a Ji King. Budapest : Paradigma Könyvek, 2006. pp. 115-420.

Müller Péter: Jóskönyv : Ji-king mindennapi használatra. [Budapest] : Dr. Herz Bt., 2001. 367 p. ISBN 963 00 8049 4

ua. Pécs : Alexandra Kiadó, 2006. 367 p. ISBN 963 370 076 0

[Ni Huajing, 倪华经] Ni Hua-Ching: I Ching : A Változások Könyve és a változatlan igazság. Ford. Erdei Edit, Edelényi Gyula. Budapest : Lunarimpex, 2006. Mesterek, életek, tanítások. (The Book of Changes and the Unchanging Truth). 669 p. ISBN 963 9219 57 6

[Zhu Lianli, 朱莲丽] Too, Lilian: Az új Ji Csing : fedezd fel a szilvafavirág jóslás titkait. Ford. Haiman Ani. [Budapest] : Gabo, 2007. (The New I Ching). 160 p. ISBN 978 963 689 047 6

 

Konfucianizmus:

A konfucianizmus. In: Kézikönyv a vallásról. Szerk. Kovaljov, Sz. I.. Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1961. pp. 69-76

Konfucianizmus. In: Smith, Huston: A világ nagy vallásai. Ford. Karafiáth Jenő, Nádasdy Dóra. Budapest : Officina Nova : Magyar Könyvklub, 1995. pp. 99-122.

Konfucianizmus. In: Civilizációk és vallások : Szöveggyűjtemény a civilizációk összehasonlító tanulmányozásához. Szerk. Benkes Mihály. [Budapest] : Cégér Kiadó, [1994]. pp. 44-71.

Konfuciánus bölcselet. In: Dr.Héjjas István: A keleti vallások filozófiája és világképe : A kínai, a védikus és a buddhista bölcseletek üzenete. Budapest : Anno Kiadó, 2007. pp. 17-21.

[Kong-zi, 孔子] Konfuciusz: Beszélgetések és mondások. Ford., bev. és jegyzetekkel ell. Tőkei Ferenc. Szeged : Szukits Könyvkiadó, [1995]. A bölcselet mérföldkövei [1.]. (論語). 175 p. ISBN 963 8199 40 7

ua. 2. kiad. Szeged : Szukits Könyvkiadó, 1995. A bölcselet mérföldkövei [1.]. 175 p. ISBN 963 9020 03 6

[Kong-zi, 孔子] Konfuciusz: [Lunyu] 論語 : Beszélgetések és mondások. A kínai szövegeket vál., gond. és magyarra ford., valamint a jegyzeteket írta Tőkei Ferenc. [Budapest] : Argumentum - [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség, 2001. 158 p. ISBN 963 446 168 9

Konfuciusz In: Glasenapp, Helmut von: Az öt világvallás. Budapest, Gondolat Kiadó- Talentum Kiadó, 1975, 1977, 1981, 1984, 1987, 1993, 1998, 2000, 2003, pp. 169-189

[Kong-zi, 孔子] Kung Fu-tse: Lun Jü : Kung mester beszélgetései. Ford. Hamvas Béla. Budapest : Bibliotheca Kiadó, 1943. (論語).

[Meng-zi, ] Menciusz: Konfuciusz nagy követője. Vál., ford., bevezetéssel és jegyzetekkel ell. Tőkei Ferenc. Szeged : Szukits Könyvkiadó, 1997. A bölcselet mérföldkövei 2. (). 162 p. ISBN 963 9020 36 2

Őri Sándor: A konfuciuszi kötelességtudat és emberbarátság, avagy az erkölcsi vezérelv, a zhong-shu fogalompáros. In: Mítoszok és vallások Kínában. Szerk. Hamar Imre. Budapest : Balassi Kiadó, 2000. pp. 37-49.

Őri Sándor: Konfuciusz élete és kora. Budapest : Kossuth Kiadó, 2002. 201 p. ISBN 963 09 4338 7

Őri Sándor: A lunyu hermeneutikája. In: Kínai nyelv és irodalom : Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára. Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely. Budapest : Balassi Kiadó, 2003. pp. 220-236.

P. Szabó Sándor: Zhou Dunyi kozmogóniai koncepciója és A Nagy Eredőpont ábrájának magyarázata. In: Mítoszok és vallások Kínában. Szerk. Hamar Imre. Budapest : Balassi Kiadó, 2000. pp. 66-77.

P. Szabó Sándor: A kínai erkölcs és a szülők tisztelete. Ford., a tanulmányokat írta és a jegyzeteket készítette: P. Szabó Sándor. Budapest : Kossuth Kiadó, 2003. 132 p. ISBN 963 09 4498 7

[] Yuen, Shirley: A hatékony gyermeknevelés három erénye : Konfuciusz intelmei emberségről, bölcsességről és bátorságról. Ford. Wágner Edina. Budapest : Libruna, 2005. 146 p. (Three Virtues of Effective Parenting). ISBN 963 86839 3 7

 

Taoizmus:

A taoizmus In: Glasenapp, Helmut von: Az öt világvallás. Budapest, Gondolat Kiadó- Talentum Kiadó, 1975, 1977, 1981, 1984, 1987, 1993, 1998, 2000, 2003, pp 190-202

A taoizmus. In: Kézikönyv a vallásról. Szerk. Kovaljov, Sz. I.. Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1961. pp. 63-68.

Az egyik ”Út” a harcművészetekhez a Tao. Szerk. Zsolt Péter. [Budapest] : Hunor Vállalkozás, 2007. 81 p. ISBN 978 963 87109 3 2

Taoizmus. In: Civilizációk és vallások : Szöveggyűjtemény a civilizációk összehasonlító tanulmányozásához. Szerk. Benkes Mihály. [Budapest] : Cégér Kiadó, [1994]. pp. 71-92.

Borel, Henri: Wu wei : Lao-ce útmutatásai, Ford. Kenéz György. [Budapest] : Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1995. (Wu-wei, Übersetzt von Werner Zimmermann). 97 p. ISBN 963 85349 1 7 [! 963 85349 8 2]

Buber, Martin: A Tao tanítása. Ford. Bíró Dániel és Kalmár Éva. Debrecen : Latin Betűk Alapítvány Kiadó, 1996. (Die Lehre von Tao). 49 p. ISBN 963 85580 4 0

[Zhang Xutong, 张绪通] Dr. Chang, Stephen T[homas]: Az öngyógyítás teljes rendszere : Belső taoista gyakorlatok. Szerk. Tészabó Júlia. [Budapest] : Top Trading Hungary Ker. Kft., [1992]. (Le système complet d’autoguérison). 240 p. ISBN 963 7881 05 0

ua. [Budapest] : Top Trading Hungary Ker. Kft., 1995. 241 p. ISBN 963 7881 05 0

ua. [Budapest] : R.A. Kft., [1997]. 241 p. ISBN 963 7881 05 0

ua. [Budapest] : Duna Könyvkiadó, 1998. 242 p. ISBN 963 7881 05 0

ua. [Nyíregyháza] : Black&White Kiadó, 2005. 216 p. ISBN 963 7095 54 3

Chia, Mantak, Chia, Maneewan: Az Öt Elem fúziója I. szint : Alapfokú és haladó meditációk a negatív érzelmek átalakításához. [Ford. Erdei Edit]. [Budapest] : Lunarimpex Kiadó, 1998. Mesterek és harci művészetek XIV. (Fusion of the Five Elements I.). 170 p. ISBN 963 85739 6 1

[Zhuang-zi, 莊子] Csuang Ce bölcsessége. Budapest : ABC Könyvkiadó, 1944. (莊子).

[Zhuang-zi, 莊子] Csuang Ce bölcsessége. Összeáll., kommentárral ellátta Brelich Angelo. Budapest : [Farkas Lőrinc Imre] magánkiadás, 1991. (莊子). 130 p. ISBN szám megj. nélkül

ua.: 2. kiad. Budapest : [Farkas Lőrinc Imre] magánkiadás, 1992. 130 p. ISBN szám megj. nélkül

ua.: Ford., a bev. tanulmányt és a kommentárt írta Brelich Angelo. [Budapest] : Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1994. 136 p. ISBN 963 85223 4 8

ua.: [3. kiad.]. Budapest : Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1995. ISBN 963 85223 4 8

ua.: [Budapest] : Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 2002. (a Lie-ce: A Tao könyve c. művel egybekötve). 291 p. ISBN 963 85223 4 8

[Zhuang-zi, 莊子] Csuang Ce: A virágzó délvidék igaz könyve : I-XVI. könyv. Ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Dobos László. Budapest : Palatinus-könyvek Kft., 1997. A Távol-Kelet gondolatkincse [2.]. (南華真經). 149 p. ISBN 963 85726 9 8

[Zhuang-zi, 莊子] Csuang Ce: A virágzó délvidék igaz könyve : XVII-XXXIII. könyv. Ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Dobos László. Budapest : Palatinus-könyvek Kft., 2000. A Távol-Kelet gondolatkincse [3.]. (南華真經). 195 p. ISBN 963 9259 55 1

Fajcsák Györgyi: A lélek útja a túlvilágra: A Song-kor (960-1279) taoista túlvilágkép-ábrázolása urnavázák vallomása alapján. In: Mítoszok és vallások Kínában. Szerk. Hamar Imre. Budapest : Balassi Kiadó, 2000. pp. 22-36.

[He yin yang] 《合陰陽》 : A jin és jang egyesítése. [Ford. Vámos Péter]. In: A szeretkezés kínai tankönyveiből. Budapest : [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség : Balassi Kiadó, 1998. pp. 45-51.

Hoff, Benjamin: Micimackó és a Tao. Ford. Kiss Marianne. [Budapest] : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988. Kentaur könyvek. (The Tao of Pooh). 153 p. ISBN 963 15 3700 5

ua.: 2. jav. kiad. [Budapest] : Tercium Kiadó, 1993. 166 p. ISBN 963 8453 00 2

ua.: 2. jav. kiad. [Budapest] : Tercium Kiadó, 1994. 166 p. ISBN 963 8453 00 2

ua.: 2. jav. kiad. [utánny.]. [Budapest] : Tercium Kiadó, 1994. 166 p. ISBN 963 8453 02 8

ua.: 2. jav. kiad. [utánny.]. [Budapest] : Tercium Kiadó, [1997]. 166 p. ISBN 963 8453 38 9

ua.: 3. jav. kiad. [Budapest] : Tercium Kiadó, 2000. 166 p. ISBN 963 8453 46 X

Hoff, Benjamin: Malacka és a Tao. Ford. Kiss Marianne. [Budapest] : Tercium Kiadó, 1993.(The Te of Piglet). 253 p. ISBN 963 8453 00 1

ua.: [utánny.]. [Budapest] : Tercium Kiadó, 1994. 253 p. ISBN 963 8453 00 1

ua.: 2. jav. kiad. [Budapest] : Tercium Kiadó, 2000. 253 p. ISBN 963 8453 47 8

Horgász Csaba: A taoista szexuális hagyomány a pszichoanalízis szemszögéből. [A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 9. Őszi Analitikus Konferenciáján elhangzott előadás : 2002. október 25-26., Budapest], 8 p. elektronikus forrás: letölthető

Kósa Gábor: Halandó halhatatlanok: A xian-halhatatlanság képzete a Baopuzi 2. fejezetének tükrében. In: Kínai filozófia és vallás a középkor hajnalán. Szerk.: Hamar Imre – Salát Gergely. Budapest : Balassi Kiadó, 2005. pp. 77-136. (《抱朴子內篇論仙卷二》).

[Lao-zi, 老子] Lao ce utolsó tanításai (Wen-ce). Ford. Varga Sándor. Budapest : Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1995. 157 p. ISBN 963 85349 7 4

ua.: [2. kiad.]. Budapest : Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 2002. 177 p. ISBN 963 8522 38 0

[Lie-zi, 列子] Lie-ce: A tao könyve. Ford. Meier Lídia. [Budapest] : Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1995. (A fordítás alapja: The book of Lieh Tzu). 166 p. ISBN 963 7310 04 5

[Lie-zi, 列子] Lie Ce: [Liezi] Az elomló üresség igaz könyve. Ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Dobos László. Budapest : Ferenczy Könyvkiadó, 1994. A Távolkelet gondolatkincse. (《沖虛真經》). 167 p. ISBN 963 8258 08 X

[Liu Yiming, 劉一明] Liu Ji-ming: Taoista Ji King. [Angol szövegkiadásból] Ford. Drasny József. Budapest : Szenzár Kiadó, 2006. (《周易闡真》). 351 p. ISBN 963 7014 09 8

[Nan Huaijin, 南怀瑾] Nan Huai-chin: A halhatatlanság útja : A meditáció Taoja : Hiteles kalauz az Úton járáshoz és az elmélyedéshez. [kínai eredetiből angolra] ford. Dr. Wen Kuan Chu [Zhu Wen-guang, 朱文光] : [angolból] ford. Drimál István. Budapest : Lunarimpex Kiadó, 2005. Mesterek, életek, tanítások. (Tao and Longevity: Mind-Body Transformation). 161 p. ISBN 963 9219 51 7

[Ni Huajing, 倪华经] Ni Hua-Ching: Belső alkímia : A halhatatlansághoz vezető természetes út. Ford. Berkics Mihály. Budapest : Lunarimpex Kiadó, 2000. Mesterek, életek, tanítások. (Internal Alchemy: The Natural Way to Immortality by Ni, Hua-Ching). 271 p. ISBN 963 9219 03 7

[Ni Huajing, 倪华经] Ni Hua-ching: Tao : A leheletfinom, egyetemes törvény. Ford. Berkics György. [Budapest] : Lunarimpex Kiadó, 2004. Mesterek, életek, tanítások. (Tao, the Subtle Universal Law). 184 p. ISBN 963 9219 38 X

Palmer Martin: Jin és Jang : Egyensúly és harmónia a kínai bölcseletben, művészetben és hétköznapokban. Ford. Béresi Csilla. Budapest : Édesvíz Kiadó, 1998. (Yin&Yang). 165 p. ISBN 963 528 248 6

ua. Budapest : Édesvíz Kiadó, 2003. 165 p. ISBN 963 528 672 4

P. Szabó Sándor: A Halhatatlanokról szóló feljegyzések és a halhatatlanság-keresés filozófiai, vallási és tudományos háttere a középkori Kínában. In: Kínai filozófia és vallás a középkori Kínában. Szerk.: Hamar Imre – Salát Gergely. Budapest : Balassi Kiadó, 2005. pp. 137-187. (《神仙傳》).

Prutkay Csaba: Az írásalapú taoista talizmányok hagyománya. In: Kínai filozófia és vallás a középkori Kínában. Szerk.: Hamar Imre – Salát Gergely. Budapest : Balassi Kiadó, 2005. pp. 189-234.

Prutkay Csaba: A taoista oltár. In: Mítoszok és vallások Kínában. Szerk. Hamar Imre. Budapest : Balassi Kiadó, 2000. pp. 78-89.

Prutkay Csaba: Három Barlang Négy Kiegészítés, avagy a taoizmus írásos hagyománya. In: Kínai nyelv és irodalom : Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára. Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely. Budapest : Balassi Kiadó, 2003. pp. 237-252.

Robinet, Isabelle: A Taoizmus kialakulása és fejlődése. [Angol kiadásból] Ford. Szabados Levente. Budapest : Arany Hegy Alapítvány, 2006. (Histoire du taoïsme des origines au XIVe siècle). 352 p. ISBN 963 229 346 0

Tao Lexikon. Összeáll. Szegő László. Budapest : Enciklopédia Kiadó, 2003. ISBN 963 8477 72 5

Taoizmus. In: Dr.Héjjas István: A keleti vallások filozófiája és világképe : A kínai, a védikus és a buddhista bölcseletek üzenete. Budapest : Anno Kiadó, 2007. pp. 22-33.

Taoizmus. In: Smith, Huston: A világ nagy vallásai. Budapest : Magyar Könyvklub, 1995. pp. 123-143.

Tábori László: A tao virágai : Beszélgetések és írások a tao-ról. Budapest : Katalizátor Iroda, 1993. 124 p. ISBN 963 7467 09 2

ua. [2. kiad.] In: Tao és a kereszténység. [Budapest] : Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 1998. pp. 7-102.

ua. 3. kiad. [Budapest] : Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 2001. 155 p. ISBN 963 7310 41 X

Tábori László: Tao és a kereszténység. Budapest : Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 1998. 155 p. ISBN 963 7310 41 X

Tábori László: Tao és a halhatatlanság : Taoista kézikönyv haladóknak. Budapest : Melkizedek Kiadó, 2003. 120 p. ISBN 963 430 710 8

[Deng Mingdao, 邓明道] Teng Ming-Tao: Taoista történet : Egy taoista mester titokzatos élete és vándorlásai. Ford. Lokodi András. Budapest : Lunarimpex Kiadó, 1998. Mesterek, életek, tanítások 2. (The Chronicles of Tao, The Secret Life of a Taoist Master). 436 p. ISBN 963 85739 8 8

ua.: [utánny.]. [Budapest] : Lunarimpex Kiadó, 2001. 436 p. ISBN 963 85739 8 8

ua.: [utánny.]. [Budapest] : Lunarimpex Kiadó, [2007]. 436 p. ISBN 963 85739 8 8

[Tianxia zhi dao tan] 《天下至道談》 : Az égalatti legnagyobb tanításáról. [Ford. Vámos Péter]. In: A szeretkezés kínai tankönyveiből. Budapest : [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség : Balassi Kiadó, 1998. pp. 53-67.

Watts, Alan: Tao : Az áramlás útja. Ford. és az előszót írta Bakos József. Budapest : Orient Press Kft., 1990. (Tao: The Watercourse Way). 104 p. ISBN 963 7985 02 6

 

Lao-ce: Tao te King (fordítások) (道德經)

[Lao-zi, 老子] A titkos völgy: Tao te king. James Legge kínaiból értelmezett angol szövegét magyarra ford., a jegyzeteket és az utószót írta Máté János. Budapest : Gondverő Kiadó, 2001. (The Tâo Teh King, or The Tâo and its Characteristics). 132 p. ISBN 963 85503 4 1

Heider, John: Taó : Út a vezetéshez. Ford. Benczúr Lilla és Benczúr András. Budapest : SHL Hungary Kft., 1998. (The Tao of Leadership, Lao Tzu’s Tao Te Ching adopted for a New Age). 178 p. ISBN 963 03 6231 7

ua.: 2. kiad. Budapest : Edge 2000 Kiadó, 2004. SHL Könyvek. 178 p. ISBN 963 86450 2 4

[Lao-zi, 老子] Lao-ce: Az Út és Erény Könyve (Tao te king). Ford. Weöres Sándor : A kínai eredetiből magyar prózára ford., az utószót, a magyarázó jegyzeteket írta Tőkei Ferenc. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1958. 110 p.

[Lao-zi, 老子] Lao-ce: Az Út és Erény Könyve. Ford. Tőkei Ferenc. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1980. letölthető

[Lao-zi, 老子] Lao Tze: Az Út és az Ige könyve. Ford., bev. és magy. Hatvany Bertalan. München : Látóhatár, 1957. 111 p.

[Lao-zi, 老子] Lao Tze: Az Út és az Ige könyve. Ford. Hatvany Bertalan. München : Griff Verlag, 1977. 124 p. letölthető

[Lao-zi, 老子] Lao Ce: Tao te King : Lao-ce életbölcselete. Ford. Stojits Iván. Budapest : Athenaeum Kiadó, 1907.

[Lao-zi, 老子] Lao-ce életbölcselete : Tao te King. Összeáll., ford., bevezetéssel és magyarázattal ell. Stojits Iván. Budapest : Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 1993. 99 p. ISBN 963 450 234 2

[Lao-zi, 老子] Lao-ce: [Daodejing] Tao te king. Külföldi kútfők nyomán összeállította, bevezetéssel és magyarázattal ellátta Stojits Iván. [Budapest] : Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1996. 106 p. ISBN 963 7310 11 8 letölthető

[Lao-zi, 老子] Lao Ce: Tao te king [részlet] : Az út könyve. Ford. Dao Ngoc Thang. [Felcsút] : Heliodos Bt., 1997. 63 p. ISBN 963 04 9109 5 letölthető

[Lao-zi, 老子] Lao-ce: Tao te King : Az Út és Erény Könyve. Weöres Sándor fordítása Tőkei Ferenc prózafordítása alapján. [Budapest] : Tercium Kiadó, 1994. 158 p. ISBN 963 8453 05 2 letölthető

ua.: Budapest : Tercium, 1996. 158 p. ISBN 963 8453 22 2

ua.: Budapest : Tercium, [1997]. 158 p. ISBN 963 8453 25 7

ua.: [Budapest] : Tercium, [1998]. 158 p. ISBN 963 8453 05 2

ua.: [Budapest] : Tercium, [2000]. 158 p. ISBN 963 8453 05 2

ua.: [Budapest] : Tercium, 2001. 158 p. ISBN 963 8453 05 2

[Lao-zi] , Lao-ce: [Daodejing] 道德經  : Az Út és Erény Könyve. Versbe ford. Weöres Sándor : Kínaiból magyar prózára ford. és kommentálta Tőkei Ferenc. Budapest : Balassi Kiadó, 1996. Kínai-magyar könyvek [4.]. 169 p. ISBN 963 506 094 7

[Lao-zi, 老子] Lao-ce: Tao te King (részletek). Ford. Weöres Sándor. Ill. Németh Ferenc. Budapest : Magyar Iparművészeti Főiskola, 1979. (kereskedelmi forgalomba nem került).

[Lao-zi, 老子] Lao-ce: Tao te King. Ford. és az utószót írta Karátson Gábor. [Budapest] : Cserépfalvi Könyvkiadó és Könyvkereskedelmi Kft., 1990. 81 p. ISBN 963 7990 04 6 letölthető

[Lao-zi, 老子] Lao-ce: Tao te King. Ford. és a kommentárokat írta Karátson Gábor. 2. átdolg. kiad. [Budapest] : Cserépfalvi Könyvkiadó, 1997. 332 p. ISBN 963 8364 90 4

[Lao-zi, 老子] Lao-ce: Tao te King : In Seven Languages. Ford. Steven Mitchell et al. Budapest : Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1995. [a magyar szöveg Ágner Lajos fordítása]. 167 p. ISBN 963 7310 03 7

[Lao-zi, 老子] Lao-ce: Tao te king : Az Út és az Erény könyve : függelékben: A kuotieni lelet. Ford. és az utószót írta Kulcsár F. Imre. [Szentendre] : Kairosz Kiadó, 2001. 145 p. ISBN 963 9302 60 0

ua.: 5. jav. kiad., [Budapest] : Kairosz, [2005]. 145 p. ISBN 963 9302 60 0

[Lao-zi, 老子] Lao-ce: Tao te King. Kínaiból ford. és a kommentárokat írta: Karátson Gábor. 3. teljesen átdolg. kiad. Budapest : Q.E.D. Kiadó, [2003]. ISBN 963 204 648 X

[Lao-zi, 老子] Lao-cse intelmei. In: Szentmihályi Szabó Péter: A Nagy Számítógép. [Versek]. Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980. ISBN 963 15 1751 9 letölthető

[Lao-zi, 老子] Lao-ce: Tao Te King. Ford., versekké feld. és magyarázatokkal látta el Rhasoda May. [Budapest] : Pi-Mezon Bt., 2004. 163 p. ISBN 963 212 819 2

[Lao-zi, 老子] Lao-ce: Tao Tö King : Az út és erény könyve. Tőkei Ferenc prózafordítása alapján ford. Weöres Sándor : az utószót és a jegyzeteket írta Tőkei Ferenc. Budapest : M. Helikon, 1980. 121 p. ISBN 963 207 399 1

Vallások Könyve 1. : Tao te king : A Legfőbb lényről és az Erényről. Kínaiból ford., bev. és jegyzetekkel ell. Ágner Lajos. Budapest : Officina Nyomda, 1943. 108 p. letölthető

 

 

A kínai univerzizmus In: Glasenapp, Helmut von: Az öt világvallás. Budapest, Gondolat Kiadó- Talentum Kiadó, 1975, 1977, 1980, 1984, 1987, 1993, pp 141-220.

A pillangó álma : A régi Kína bölcsessége. Összeáll. Dobos László. [Budapest] : Helikon Kiadó, 1992. 102 p. ISBN 963 208 234 6 [HE 350]

ua.: 2. kiad. Budapest : Helikon Kiadó, 2005. 102 p. ISBN 963 208 938 3 [HE 980]

Kína: a Taoizmus, Konfucius. In: Saurat, Denis: A vallások története. Budapest : Cserépfalvi Kiadó, 1935. pp. 324-325.

Kínai szofisztika és logika. Szerk., a kínai szöveget gondozta, magyarra ford., bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátta Tőkei Ferenc. Budapest : [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség : Balassi Kiadó, 1997. Történelem és kultúra 13. 96 p. ISBN 963 506 141 2

Kósa Gábor: A manicheizmus Kínában. In: Mítoszok és vallások Kínában. Szerk. Hamar Imre. Budapest : Balassi Kiadó, 2000. pp. 90-122.

Kósa Gábor: Samanizmus a Tang-kor előtti Kínában. In: Sámánok és kultúrák. Szerk. Hoppál Mihály, Szathmári Botond, Takács András. Budapest : Gondolat Kiadó, [2006]. pp. 296-360.

Kósa Gábor: Sámánizmus és mitológia az ókori Chu államban. In: Állandóság a változásban : T’ung Pien : Tőkei Ferenc 70. születésnapjára. Szerk. Puskás Ildikó. Budapest : Politika+Kultúra Alapítvány, 2000. pp. 398-428.

[Mo-zi, 墨子] Mo Ti: Konfuciusz hívei ellen. Vál., ford., bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Tőkei Ferenc. Szeged : Szukits Könyvkiadó, 1995. A bölcselet mérföldkövei [2.]. (墨子). 129 p. ISBN 963 8199 90 3

Nisan sámánnő : Mandzsu vajákos szövegek. Vál., mandzsuból ford., a jegyzeteket és az utószót írta Melles Kornélia. [Budapest] : Helikon Kiadó, 1987. Prométheusz Könyvek 15. 101 p. ISBN 963 207 631 1 [HE 184]

Oláh Csaba: Az iszlám megjelenése és elterjedése Kínában. In: Mítoszok és vallások Kínában. Szerk. Hamar Imre. Budapest : Balassi Kiadó, 2000. pp. 123-139.

Salát Gergely: Vallások Mao Kínájában. In: Mítoszok és vallások Kínában. Szerk. Hamar Imre. Budapest : Balassi Kiadó, 2000. pp. 140-160.

Tokaji Zsolt: Kínai jelképtár. [Szeged] : Szukits Könyvkiadó, 2002. 314 p. ISBN 963 9393 27 4

 

vissza a lap tetejére

 

Kínai buddhizmus:

 

A buddhizmus Kínában. In: Civilizációk és vallások : Szöveggyűjtemény a civilizációk összehasonlító tanulmányozásához. [Budapest] : Cégér Kiadó, [1994]. pp. 92-93.

A buddhizmus Kínában. In: Skilton, Andrew: A buddhizmus rövid története. Ford. Agócs Tamás, A fordítást szakmai szempontból ellenőrizte: Puskás Ildikó. [Budapest] : Corvina Kiadó, 1997. pp 130-137.

A „Csak tudat” iskola. In: Uszó 6. : Tanulmányok az Intézet előadásaihoz. Budapest : Buddhista Misszió, 1999. pp. 5-19.

A jógácsára filozófiája. A bev. tanulmányt írta, a szövegeket ford. és magyarázatokkal ell. Tenigl-Takács László. [Budapest] : Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 1997. 133 p. ISBN 963 7310 27 4

A kínai zarándokok. In: Kowalski, Jan Wierusz: Szerzetesek, egyházak, társadalom. Budapest : Kossuth Kiadó, 1975. pp. 53-62.

A rőzsehordóból lett Hatodik Pátriárka. In: Ullmann, Robert, Reichenberg-Ullmann, Judith: Szentek, bölcsek, mesterek és misztikusok : Megvilágosodásbeszámolók a régmúlttól napjainkig. Budapest : Filosz Kiadó, 2005. pp. 33-43.

A Zen Kapui. Ford. Szigeti György. [Budapest] : Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 1998. (Zen Flesh, Zen Bones transcribed by Nyogen Senzaki and Paul Reps : 《無門關》 : Two Zen Classics tr. by Katsuki Sekida.). 147 p. ISBN 963 7310 53 3

[Bodhidharma, 菩提達磨] Bódhidharma: A gyakorlás körvonalai. [入道四行]. In: Sódó Harada: Bódhidharma ösvényén. Budapest : Filosz Kiadó, 2005. pp. 13-79.

Buddha tudat : Zen buddhista tanítások. Ford., szerk. és vál. Szigeti György. [Budapest] : Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 1999. 190 p. ISBN 963 7310 46 0

Cun-Csing feljegyzései a Nagy Gyöngyszemnek is nevezett Huj-haj zen mesterről. In: Huj-Haj zen tanítása. Budapest : Buddhista Misszió, 1987. pp. 57-103.

Csibra Zsuzsanna: Buddhista barlangtemplomok faragott Buddha-szobrai az Északi Wei-dinasztia korából. [Szakdolgozat]. Budapest : ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1994.

[Fa-Zang, 法藏] Fa-Cang: Tanulmány az Arany Oroszlánról. [《華嚴金師子章》法藏 ]. Ford. Tőkei Ferenc. In: Kínai buddhista filozófia. Budapest : [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség - Balassi Kiadó, 1993. pp. 95-99.

ua.: utánnyomás. Budapest : [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség - Balassi Kiadó, 1996. pp. 95-99.

ua.: In: Kínai filozófia : Ókor, III. kötet. Budapest : Magiszter Társadalomtudományi Alapítvány : [Budapest : Kossuth Kiadó], 2005. pp. 448-452.

Gyémánt és lótusz : Zen tanmesék és versek. Ford. Trajan Kft. Budapest : Trajan Könyvesműhely, 2004. 172 p. ISBN 963 86624 1 7

Gyűjteményes példázatok könyvének fordítása [Szakdolgozat]. Ford. Szabó Anikó. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 1999. (《雜譬喻經》). 77 p.

Hamar Imre: A hirtelen megvilágosodás előfutára : Tao-seng. In: Korunk : Kultúra, haza, nagyvilág., 1998. III. folyam. IX/8. pp. 76-80.

Hamar Imre: Kínai buddhizmus a középkorban : Ch'eng-Kuan élete és filozófiája. Budapest : Balassi Kiadó - [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség, 1998. Történelem és kultúra 15. 207 p. ISBN 963 506 196 X

Hamar Imre: Az abszolút tudat és a természet-keletkezés fogalma a kínai buddhizmusban. In: Mítoszok és vallások Kínában. Szerk. Hamar Imre. Budapest : Balassi Kiadó, 2000. pp. 50-65.

Hamar Imre: Buddha megjelenése a világban. Budapest : Balassi Kiadó, 2002. Sinológiai Műhely 2. 200 p. ISBN 963 506 486 1

Hamar Imre: Buddhista kommentárirodalom Kínában. In: Kínai nyelv és irodalom : Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára. Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely. Budapest : Balassi Kiadó, 2003. pp. 253-275.

Hamar Imre: A kínai buddhizmus története. Egyetemi jegyzet. Budapest : ELTE Kelet-ázsiai Tanszék-[Balassi Kiadó], 2004. 156 p. ISBN 963 506 602 3

Hat zen kóan. In: Uszó 6. : Tanulmányok az Intézet előadásaihoz. Budapest : Buddhista Misszió, 1989. pp. 23-31.

Hamar Imre: Mou mester eloszlatja a kételyeket [《牟子理惑論》]: az első kínai buddhista apológia. In: Kínai filozófia és vallás a középkor hajnalán. Szerk.: Hamar Imre – Salát Gergely. Budapest : Balassi Kiadó, 2005. pp. 235-294.

[Hui Neng, 慧能] Hui Neng: A Hatodik Pátriárka szútrája. A „The Sutra of Hui Neng” című könyv felhasználásával magyarra átültette: Szigeti György. [Budapest] : Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 1998. (《六祖壇經》). 141 p. ISBN 963 7310 48 7

[Hui Neng, 慧能] Hui Neng: Az alapvetés könyve. [《六祖壇經》]. Ford. Tőkei Ferenc In: Kínai buddhista filozófia. Budapest : [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség - Balassi Kiadó, 1993. pp. 101-108.

ua.: utánnyomás. Budapest : [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség - Balassi Kiadó, 1996. pp. 101-108.

ua.: In: Kínai filozófia : Ókor. III. kötet. Budapest : Magiszter Társadalomtudományi Alapítvány : [Budapest : Kossuth Kiadó], 2005. pp. 453-460.

[Hui Neng, 慧能] Hui Neng zen tanításai. Ford. Szigeti György. [Budapest] : Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 2001. (Megjelent A Hatodik Pátriárka szútrája címen is.). (《六祖壇經》). 141 p. ISBN 963 7310 48 7

[Hui Neng, 慧能] Wei-Lang: A hatodik Patriárcha sūtrája. Ford. Dr. Hetényi Ernő. Budapest : Buddhista Misszió, 1984. (《六祖壇經》). 156 p.

Huj-Haj Zen tanítása a hirtelen megvilágosodásról. [《頓悟入道要門論》]. In: Huj-Haj zen tanítása. Budapest : Buddhista Misszió, 1987. pp. 11-55.

[Hui-Yuan, 慧遠] Hui-Jüan: A test kimerül, de a lélek nem hal el. (A Œramaýa nem hódol a királynak, V. rész). [《沙門不敬王者論形盡神不滅第五》慧遠 ]. Ford. Tőkei Ferenc. In: Kínai buddhista filozófia. Budapest : [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség - Balassi Kiadó, 1993. pp. 33-37.

ua.: utánnyomás. Budapest : [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség – Balassi Kiadó, 1996. pp. 33-37.

ua.: In: Kínai filozófia : Ókor. III. kötet. Budapest : Magiszter Társadalomtudományi Alapítvány : [Budapest : Kossuth Kiadó], 2005. pp. 394-398.

[Xuan-Zang, 玄奘] Hszüan-CangDharmapála: Bizonyossága annak, hogy minden csak tudomás (4.). [《成唯識論》]. Ford. Tenigl-Takács László. In: A jógácsára filozófiája. [Budapest] : Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 1997. pp. 129-130.

[Guo-an, 廓庵師遠] Kakuan: Tíz Bika Történetek. [Paul Reps: Zen Flesh, Zen Bones c. kiadványa alapján] Ford. Dobosy Antal. Terv. és Ill. Császma József. Budapest : Magyar Iparművészeti Főiskola, 1984. (十牛圖廓庵師遠 ). 24 p. [kereskedelmi forgalomba nem került]. ISBN 963 7164 56 1

Kapujanincs átjáró : Kínai csan-buddhista példázatok. Vál., kínaiból ford., a jegyzeteket és az utószót írta Miklós Pál, a fordítást az eredetivel Csongor Barnabás vetette egybe. Budapest : Helikon Kiadó, 1987. Prométheusz Könyvek 16. (《臨濟錄》、《無門關》、《碧巖錄》). 236 p. ISBN 963 207 671 0 [HE 195]

ua.: 2. változatlan kiad. [Budapest] : Helikon, 1994. 234 p. ISBN 963 208 307 5 [HE 426]

Kínai buddhista filozófia. Vál., ford. és kommentálta Tőkei Ferenc. Budapest : [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség - Balassi Kiadó, 1993. Történelem és kultúra 10. 110 p. ISBN 963 7450 882

ua.: utánnyomás. Budapest : [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség - Balassi Kiadó, 1996. Történelem és Kultúra 10. 110 p. ISBN 963 506 101 3

ua.: In: Kínai filozófia : Ókor : III. kötet. Budapest : Magiszter Társadalomtudományi Alapítvány : [Budapest : Kossuth Kiadó], 2005. Tőkei Ferenc életműsorozat III. pp. 375-462.

Kopár hegycsúcs : Zen mesterek élete és tanítása. Ford., szerk. és vál. Szigeti György. [Budapest] : Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1996. 91 p. ISBN 963 7310 11 8

Tábori László: Zen üzenet : Buddhizmus az irodalomban. Budapest : Buddhista Misszió, 1986. 139 p.

Terebess Gábor: Folyik a híd : Zen/csan buddhista anekdotakincs. A kötet anyagát vál., átültette, szerk. Terebess Gábor. Budapest : Officina Nova, 1990. Bibliofil könyvek. 114 p. ISBN 963 7835 69 5 letölthető

Varsányi György: A csan buddhizmus története. Budapest : Buddhista Misszió, 1984. 101 p.

Zen bölcsességek, történetek. Vál. és kínaiból ford. Tokaji Zsolt. [Szeged] : Szukits, 2001. Szabad szellemeknek. 156 p. ISBN 963 9393 10 X

Zen történetek. Ford., szerk. és vál. Szigeti György. [Budapest] : Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1996. 91 p. ISBN 963 7310 12 6

 

A fentieken túl érdemes megnézni a Buddhista Kislexikon. Szerk. Dr. Hetényi Ernő. Budapest : Buddhista Misszió, 1990. 580 p. ill. ua. Buddhista Lexikon. Szerk. Dr. Hetényi Ernő. Budapest : Trivium, [1997]. 310 p. ISBN 963 7570 30 6 kínai tárgyú szócikkeit.

 

vissza a lap tetejére

 

Keresztény térítések emlékei Kínából-Kínáról

 

A Time a Vatikán és Kína viszonyáról In: Világosság folyóirat, 1973/8-9. szám, p. 569

Dr. Chao Tung-sung: Kína és a katolikus egyház. Budapest : Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1944. Ferences Világmissziók sorozat 29. 32 p.

Cser László SJ: Pekingi séták. Budapest : 1945.

Csu Klári: Kínai levelek a magyar kislányokhoz. Budapest : Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1942. Ferences Világmissziók sorozat 12.

Ferences Mária Missziónáriusnővér: Hét bíborrafestett liliom. Budapest : 1943, Ferences Világmissziók sorozat 18. 32 p.

P. Gábris Grácián O.F.M.: A kínai nyomor poklában. Budapest : Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1942. Ferences Világmissziók sorozat 13. 32 p.

Galicz Töhötöm: Montecorvinói János, Kína első püspöke és érseke 1244-1328. Budapest : Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1944. Ferences Világmissziók sorozat 35.

M. Golgovszky Bernarda irgalmas nővér, magyar misszionárius: Vadvirágok a kínai ugaron. Budapest : Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1942. Ferences Világmissziók sorozat 10. 32 p.

Gyetvai Péter: Mai kínai magyar missziók. Budapest : 1933.

P. Hajnal Ágoston O.F.M.: Magyar áldozat Kína oltárán : A hithirdető Szabin testvér élete. Budapest : Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1943. Ferences Világmissziók sorozat 16-17. 96 p.

Juvencia M[ater]: Lángoló szívek Kína felett. Budapest : Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1944. Ferences Világmissziók sorozat 26.

P. Károlyi Bernát: Magyar ferencesek Kína felé : Egy misszionárius útinaplója I. : Budapest-Sanghai. Budapest : Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1942. Ferences Világmissziók sorozat 7. 40 p.

[P.] Károlyi Bernát: Magyar ferencesek Kína felé : Egy misszionárius útinaplója II. : Sanghai-Yungchow. Budapest : Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1942. Ferences Világmissziók sorozat 14.

[P.] Károlyi Bernát: Magyar ferencesek Kína felé : Egy misszionárius útinaplója III. : Yungchow : Kínai világszemlélet és a kínai nyelv. Budapest : Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1944. Ferences Világmissziók sorozat 32.

Kékessy Imre SJ: Kína „sárga veszedelme”. Budapest : 1936.

Kelet Katolikus Egyházművészete. Szerk. P. Nagymányoki Gilbert O.F.M. Budapest : Ferences Missziók, 1948. Ferences Világmissziók 48. 32 p.

Kiao Lin János: Tu Fu, a kínai kém. Budapest : Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1944. Ferences Világmissziók sorozat 27.

P. Klaus Albert O.F.M.: A kínai nő : A bölcsőtől a sírig. Budapest : Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1941. Ferences Világmissziók sorozat 1. 36 p.

Koch István: Bevégeztetett : Koch István naplója a magyar jezsuiták kínai missziójának pusztulásáról. Sajtó alá rend., az előszót és a jegyzetet írta Vámos Péter. Budapest : Terebess Kiadó, 1999. 173 p. ISBN 963 9147 20 6. elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-tár, 1999 letölthető

Kósa Gábor: A nesztorianizmus a Tang-kori Kínában. In: Vigilia 2004. 69. évf. 7. sz. pp. 492-503

[P.] Lombos József László: A Paokingi Apostoli Prefektúra rövid története : Historia brevis Prefecturae Apostolicae de Paoking. Ford. Tömösvári Emese. [Budapest] : Kapisztrán Szt. Jánosról Nevezett Ferences Rendtartomány, 2005. 427 p. ISBN 963 219 915 4

P. Lombos László O.F.M.: Hősi harcok Kína földjén. Budapest : Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1942. Ferences Világmissziók sorozat 11. 32 p.

Lombos László: A magyar ferencesek kínai missziója. In. Vigilia 2004. 69. évf. 7. szám. pp. 552-553.

P. Lombos László O.F.M.: Pogány istenek árnyékában : Élmények a kínai életből. Budapest : Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1943. Ferences Világmissziók sorozat 15.

Lukács Pelbárt: A keresztény Kína véres napjai. Budapest : Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1944. Ferences Világmissziók sorozat 33.

M. Klára, M. Aléna magyar misszionárius nővérek: Magyar nővérek Ázsia szívében. Budapest : Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1943. Ferences Világmissziók sorozat 19. 32 p.

M. Klára, M. Aléna magyar misszionárius nővérek: Mosolygó-könnyes történetek Kínából. Budapest : Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1943. Ferences Világmissziók sorozat 21.

Magyar jezsuiták Kínában : A tamingi magyar misszió első tíz éve. Szeged : Árpád Nyomda, 1934. 301 p.

Magyar jezsuiták Kínában : A tamingi magyar misszió első tíz éve. A bevezetőt írta Krywald Ottó. Budapest : Katolikus Missziók, 1935. 301 p.

Mészáros Klára: A vallásszabadság védelmében : Katolikusok Hongkongban. In. Vigilia 2004. 69. évf. 7. szám. pp. 518-522

Molnár Ödön S.J. kínai hithirdető: Ragyogó csillagok a kínai  égen. [belső címoldalon: Ragyogó csillagok a kinai éjben]. Budapest : A Szív Kiadása, 1937. 232 p.

Némethy Sándor: Pagodák árnyékában. Budapest : Magyar Református Külmissziói Szövetség, 1944.

[P.] Oslay Oswald: A szeretet-Isten hőse az ártatlanokért és a bűnösökért. Budapest : 1934.

Fr. Peregrin: Lombos László előadása a magyar ferencesek kínai missziójáról. In. Vigilia 2004. 69. évf. 7. szám. p. 552.

Salát Gergely: A katolikus egyház Kínában. elektronikus kiadás: Terebess Online, 2000 letölthető

Salát Gergely: Katolikusok a Kínai Népköztársaságban. In. Vigilia 2004. 69. évf. 7. szám. pp. 504-517

Szajkó József SJ: A pogány Kína. Budapest : A Katolikus Missziók Lapja, [1929]. 104 p.

Szajkó József SJ, Szarvas Miklós SJ: Magyar jezsuiták Kínában, Szeged : 1935.

Szenvedés Krisztusért. In: Krisztusi Szolidaritás folyóirat, 1999. április, pp. 7-8.

Theodozius Rikárd: Szovjet csillag Kína fölött. Budapest : Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1942. Ferences Világmissziók sorozat 9.

Thun Albin: A magyar misszió végnapjai Kínában. Sajtó alá rend., az előszót írta Fáy Zoltán. Szeged : Agapé Ferences Nyomda és Könyvkiadó, 1997. 168 p. ISBN 963 458 082 3

Vámos Péter: Két kultúra ölelésében : Magyar jezsuiták a Távol-Keleten : Vámos Péter interjúi. Budapest : Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, 1997. Anima una-könyvek 12. 341 p. ISBN 963 8014 16 4

Vámos Péter: Kína katolikusai az ezredvégen. In: Távlatok 46. (1999. Karácsony). pp. 561-572.

Vámos Péter: Magyar jezsuiták Kínában. In: Korunk : Kultúra, haza, nagyvilág., 1998. III. Folyam IX/8. (1998. aug. 3.). pp. 110-116., elektronikus kiadás: letölthető

Vámos Péter: Magyar jezsuita misszió Kínában. Budapest : Akadémiai Kiadó, 2004. Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 26. 390 p. ISBN 963 05 7912 X

Vámos Péter: Magyar misszionáriusok Kínában : A magyar külmissziós mozgalom belpolitikai háttere az 1920-1930-as években. In. Vigilia 2004. 69. évf. 7. szám. pp. 523-530

Vámos Péter: A kommunista valláspolitika és a katolikus misszionáriusok helyzetének alakulása Kínában az 1940-50-es években. In: Mítoszok és vallások Kínában. Szerk. Hamar Imre. Budapest : Balassi Kiadó, 2000. pp. 161-174.

Vatikáni Rádió: A kínai katolikusok helyzete. In: Távlatok 77. (2007. Magyarok Nagyasszonya), pp. 352-353.

Vették a bátorságot. In: Krisztusi Szolidaritás folyóirat, 1998. február, p. 4, elektronikus kiadás: letölthető

Woerden, Mijnders-van: A könyves asszony. [Gladys Aylward életéről szóló életrajzi regény]. Ford. Bálint Ágnes. Kolozsvár : Koinónia, 2004. (The Women with The Book). 295 p. ISBN 973 8022 88 6

XVI. Benedek levele a kínai katolikusokhoz. In: Távlatok 77. (2007. Magyarok Nagyasszonya), pp. 349-351.

 

Zsidó vallás emlékei Kínában

Vámos Péter: Kínai zsidók – zsidók Kínában. In: Remény folyóirat, 1999. 3-4. szám, pp. ??? letölthető

 

vissza a lap tetejére

 

Kínai történelem (a kezdetektől az újkorig):

 

Az ókori Kelet. CD-ROM. Baja : Profi-Média Kft., 2002. Profi-Töri sorozat.

Chisholm, Jane, Millard, Anne: Az ókori Kelet : [története, művészete és hétköznapjai]. [ford. Zsolt Angéla]. Budapest : Park Könyvkiadó, 1994. Usborne képes világtörténelem. (Early civilization). 95 p. ISBN 963 530 037 9

ua. 2. kiad. Budapest : Park Könyvkiadó, 1995. Usborne képes világtörténelem.95 p. ISBN 963 530 150 2

Cotterell, Arthur: Kína : Ismerkedjünk meg a császárkori Kína történelmével, a Nagy Fal építésétől kezdve az utolsó császár idejéig!. Ford. Fery Veronika. Budapest : Park Könyvkiadó, 1996. Szemtanú 26. (China). 63 p. ISBN 963 530 089 1

Csongor Barnabás: Kínai források az ázsiai avarokról. Budapest : Balassi Kiadó - [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség, 1993. Történelem és kultúra 9. 111 p. ISBN 963 7450 87 4

Ecsedy Ildikó: A kínai állam kezdetei. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1986. Keleti Könyvtár. 406 p. ISBN 963 05 3668 4

Ecsedy Ildikó: A kínai történelem rejtelmei. Budapest : Eötvös József Könyvkiadó, 1999. 219 p. ISBN 963 9024 55 4

Ecsedy Ildikó: A kínai történeti források magyarországi tanulságai. Függelék: A kínai történeti források fordításának gondjai. In: Kína kultúrája Magyarországon. Szerk. Ferenczy Mária. Budapest : MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1985. pp. 9-20

Ecsedy Ildikó: Kína és szomszédai : keleti művelődéstörténeti tanulmányok. Budapest : Eötvös József Könyvkiadó, 1997. 129 p. ISBN 963 9024 15 5

Ecsedy Ildikó: Kínai császárok és alattvalók. Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1992. A Világtörténelem nagy alakjai. 77 p. ISBN 963 09 3604 6

Ecsedy Ildikó: Nomádok és kereskedők Kína határain. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1979. Kőrősi Csoma Kiskönyvtár 16. 237 p. ISBN 963 05 1769 8

FitzGerald, Patrick: Az ősi Kína. Ford. Pálvölgyi Endre. Budapest : Helikon Kiadó, 1989. A múlt születése [17.]. (Ancient China). 158 p. ISBN 963 207 942 6 [HE 239]

Gernet, Jacques: Kína hétköznapjai a mongol hódítás előestéjén 1250-1276. Ford. Gyáros Erzsébet. Budapest : Gondolat Kiadó, 1980. (La vie quotidienne en Chine à la veille de l’invasion mongole 1250-1276). 295 p. ISBN 963 280 730 8

Gernet, Jacques: A kínai civilizáció története. Ford. Antóni Csaba. A fordítást szakmai szempontból ellenőrizte Ecsedy Ildikó. Budapest : Osiris Kiadó, 2001, 626 p. Osiris Tankönyvek. (Le Monde chinois). ISBN 963 389 111 6

ua.: [2. kiad.]. Budapest : Osiris Kiadó, 2005. 626 p. Osiris Tankönyvek. ISBN 963 389 797 1

Görög Imre: Yehonala : Cö Hi : Kína császárnője : 1861-1908. Budapest : Fővárosi Könyv- és Lapkiadó Rt., [é.n.]. Női arcképek 2. 44 p.

Hatvany Bertalan: Ázsia lelke. Budapest : Franklin Kiadó, [1935]. 448 p.

Hessler, Peter: Kína : Mesélő Shang-kori bronz. In: National Geographic Magyarország 2003. I. évfolyam 5. szám (2003. július). pp. 48-71

Ki kicsoda az ókori népeknél? : Egyiptom, Sumér, Babilónia, Kína, Japán, India, punok és hunok. [Budapest] : Laude Kiadó, [1997]. Puska : sorozat diákoknak 15. 76 p. ISBN 963 7830 95 2

Kína. Ford. Bíró Ágnes. [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2006. Fedezd fel az ókor világát! sorozat [5.]. (Step into the world of ancient China). 44 p. ISBN 963 7053 42 5

Kína rövid története. Ford. Forgács Marcell. Budapest : Gondolat Kiadó, 1960. (An Outline History of China). 374 p.

[Luo Guan-zhong, 羅貫中] Lo Kuan-csung: A három királyság története [I-VI. fejezet]. Budapest : MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1987. Történelem és kultúra 4. (三國演義羅貫中 ). 77 p. ISBN 963 7256 18 0

ua.: 2. jav. kiad. Budapest : MTA Orientalisztikai Munkaközösség, Balassi Kiadó, 1997. Történelem és kultúra 14. 99 p. ISBN 963 506 121 8

Lóczy Lajos: A Mennyei Birodalom (Khina) története. [Budapest] : Lampel Róbert Rt. Könyvkiadó Váll., [1902]. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára 2. 288 p.

dr. Lützner, R. - dr. Schulze, J.: Kína történelme. In: Világtörténelmi Kisenciklopédia. Budapest : Kossuth Kiadó, 1973. pp. 381-411.

Marco Polo utazásai. Ford. Vajda Endre. Budapest : Gondolat Kiadó, 1963. Világjárók, Klasszikus útleírások III. (I viaggi di Marco Polo). 458 p.

Maspero, Henri: Az ókori Kína. Ford. Csongor Barnabás. Az utószót írta Tőkei Ferenc. Budapest : Gondolat Kiadó, 1978. 525 p. (La Chine antique). ISBN 963 280 595 X

McKillop, Beth, Pilbeam, Mavis, Bateman, Penny: Nagy civilizációk : Kína, Japán, az aztékok és az inkák. Ford. Árokszállásy Zoltán. Budapest : Fabula Könyvkiadó, 1990. (China : 1400 B.C.-A.D.1911 by Beth McKillop. Japan : 5000 Bc-Today by Mavis Pilbeam. Aztecs and Incas by Penny Bateman. The Great Civilizations). 95 p. ISBN 963 7885 15 3

Menzies, Gavin: 1421 : Amikor Kína felfedezte a világot. Ford. Babits Péter. Pécs : Alexandra Kiadó, [2003]. (1421 : The year China discovered the World). 536 p. ISBN 963 368 644 X

Morby, John E.: A világ királyai és királynői : Az idők kezdetétől napjainkig. Budapest : Maecenas Könyvkiadó, 1991. (Dynasties of the World). 341 p. ISBN 963 7425 48 9 [kínai vonatkozású részek: pp. 293-302.]

Polonyi Péter: Kína rövid története. [Budapest] : Corvina Kiadó, 2008. Corvina Tudástár. 91 p. ISBN 978 963 13 5718 9

Polonyi Péter: Kína története. Budapest : Kozmosz könyvek, 1988. 227 p. ISBN 963 11 5620 6

ua.: 2. átdolg., bőv. kiad. Budapest : Maecenas Könyvkiadó, 1994. Maecenas történelem könyvek, 317 p. ISBN 963 8469 33 1

[Qi Wen, 齐雯] Qi Wen: Kína : Általános áttekintés. Ford. Lukács Éva. Peking : Kínai Idegen Nyelvű Kiadó, Budapest : Interpress Kiadó, 1985. (China : A General Survey). 240 p. ISBN 963 7222 04 9

Raden, Matthias: Ókor : [Egyiptom, Kína, Görögország, Róma]. Ford. Rónaszegi Éva. Budapest : Tessloff és Babilon, 2004. Mi micsoda : rejtvényes barangoló [3.]. (Wissens im Altertum). 32 p. ISBN 963 9446 42 4

Richárd Balázs: Egy kínai térkép átírhatja a világtörténelmet. [elektronikus dokumentum]. SG.hu Hírmagazin, 2006. január 18. letölthető

[Sima Qian, 司馬遷] Sima Qian: A hunok legkorábbi története : A Shiji 110. kötete. Ford. Du Yaxiong [杜亚雄] és Horváth Izabella. Budapest : Magyar Ház, [2002]. Magyar Ház könyvek. (《史記匈奴列傳》司馬遷 ). 123 p. ISBN 963 9335 03 1

ua.: Budapest : Magyar Ház, [2005]. Magyar Ház könyvek. 123 p. ISBN 963 9335 06 1

Salát Gergely: Az Első Császár évkönyvei a Shijiben. In: Kínai nyelv és irodalom : Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára. Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely. Budapest : Balassi Kiadó, 2003. pp. 151-177.

Scarpari, Maurizio: Az ősi Kína : A kínai civilizáció a kezdetektől a Tang-dinasztia végéig. Ford. Székely András. Budapest : Officina ’96 Kiadó, 2000. (Antica Cina : La civilitá cinese dalle origini alla dinastia Tang). 291 p. ISBN 963 9026 53 0

Szegő Iván Miklós: Világörökség lesz a hunok fővárosa? : Kínában a magyarokat tartják az utódoknak. In: National Geographic, 2004.04.08., elektronikus kiadás: letölthető

Tokaji Zsolt: A régi Kína fegyverei. Budapest : Zrínyi Könyvkiadó. Budapest : Terebess Kiadó, 1997. 155 p. ISBN 963 327 289 0 letölthető

Tokaji Zsolt: Bombák és aknák a régi Kínában. elektronikus kiadás: Terebess Online, letölthető

Tőkei Ferenc: Az ázsiai termelési mód kérdéséhez. Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1965. 133 p.

ua.: [2.], jav. és bőv. kiad. [Budapest] : Kossuth Könyvkiadó, 1975. 229 p. ISBN 963 09 0265 6

Őstársadalom és ázsiai termelési mód. Szerk. Tőkei Ferenc. Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1976. Elvek és utak. 344 p. ISBN 963 270 084 8

ua.: 2. bőv. kiad. Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1982. Elvek és utak. 729 p. ISBN 963 271 633 7

Vay Péter: Kelet császárai és császárságai. Budapest : Franklin, 1906. 465 p.

 

vissza a lap tetejére

 

Kínai történelem (újkor és XX. század):

 

A Kínai Kommunista Párt 8. Országos Kongresszusának második ülésszaka : 1958. május 5-23. [rövidített jegyzőkönyv]. Budapest : Kossuth Kiadó, 1958. 79 p.

A Kínai Kommunista Párt története : 1921-1969. [Budapest] : [Kossuth Kiadó], [1974]. 718 p.

A Kínai Népköztársaság Országos Népi Gyűlésének I. ülésszaka : 1954. szeptember 15-28 : A Kínai Népköztársaság alkotmánya. Budapest :Szikra Könyvkiadó, 1955. 122 p.

A kínai forradalom diadalmas útja : Mao Ce-tung válogatott beszédei és írásai : (1939-1949). Az anyagot összeáll. és részben ford. Makai György. Budapest : Szikra Könyvkiadó, 1950. 280 p.

A maoizmus kritikája : Szocialista országok Kína-kutatóinak 1974-ben készült tanulmányaiból. [2 kötet]. [Budapest] : Magyar Külügyi Intézet, 1974. Tanulmányok. 1. 240 p. 2. 207 p.

Ábri Gábor: A népi forradalom győzelme Kínában : 1945-1949. Budapest : A Magyar Szocialista Munkáspárt, Politikai Főiskola, Nemzetközi Munkásmozgalom Története Tanszék, 1974. 35 p.

Alekszandrov, I.: A Kínai Népköztársaság új alkotmánya: jelszavak és gyakorlat. In: Kína és a maoizmus. Moszkva : Novosztyi Sajtóügynökség Kiadója, 1976. pp. 25-39.

Alekszandrov, I.: A népek létérdekeivel ellentétben. In: Kína és a maoizmus. Moszkva : Novosztyi Sajtóügynökség Kiadója, 1976. pp. 40-54.

B. Fülöp Ágnes: A szovjet-kínai kapcsolatok alakulása 1945-1952 között : [kézirat gyanánt]. Budapest : OM Marx-len. Oktatási Főosztály, 1980. Tudományos szocializmus füzetek 57. 83 p. ISBN 963 673 136 5

Baracs Dénes: Mao, Csou és Teng : egy hatalom három arca. In: Korunk : Kultúra, haza, nagyvilág., 1998. III. folyam. IX/8. pp. 26-35.

Baracs Dénes: Teng Hsziao-ping. [Budapest] : Kossuth Könyvkiadó, 1987. 258 p. ISBN 963 09 3154 0

Berei Andor: A kínai népforradalom világtörténelmi jelentősége. Budapest : Szikra Irodalmi és Nyomdai Rt, 1950. A Magyar Dolgozók Pártja Politikai Akadémiája 6. 32 p.

Braun, Otto: Menetelés Kínában : 1932-1939. Ford. Tandori Dezső. Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1975. (Chinesische Aufzeichnungen 1932-1939). 406 p. ISBN 963 09 0401 2

Bresztovszky Ernő: Negyven kinézerek. Nyugat, 1908. II. pp. 54-56. letölthető

[Chen Jian, 陈兼] Csen Csien: Peking és az 1956-os magyar válság. (Beijing and the Hungarian Crisis of 1956). [Angolból] Ford. Somlai Katalin. In: Évkönyv 1996/1997. Budapest : 1956-os Intézet, 1997. pp. 186-195.

Burchett, W[ilfred] G[raham]: Épül az új Kína. Ford. Gábor György. Budapest : Szikra Kiadó, 1952. 351 p.

Elvin, Mark: Fejlődés és stagnálás a kínai történelemben. Ford. Endreffy Zoltán. Budapest : Kossuth Kiadó, 1977. (The Pattern of the Chinese Past). 395 p. ISBN 963 09 0735 X

Epstein, I[srael]: Kína forradalma. Ford. Gömöri Endre. Budapest : Szikra Kiadó, 1949. (The Unfinished Revolution in China). 456 p.

Frank László: Szun Jat-szen élete. [regény]. Budapest : Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1966. 216 p.

Gaddis, John Lewis: Most már tudjuk : a hidegháború történetének újraértékelése. Ford. Kovács Attila. Budapest : Európa Könyvkiadó, 2001. Memoria Mundi. (We now know : Rethinking Cold War history). 835 p. ISBN 963 07 6936 0

Garaudy, Roger: A kínai kérdés. Ford. Várkonyi Tibor, Józsa Péter : Előszó: Darvasi István. Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1968. (La problème chinois). 221 p.

Gecse Mariann: Gázos szomszédság : Japán háborús bűnök Kínában. In: HVG, 2003. XXV. évfolyam 39. szám (2003. szeptember 27.) pp 41-44.

[Глунин, Владимир Иванович] Glunyin, Vlagyimir [Ivanovics]: Szocialista forradalom Kínában. Ford. Pirityi Sándor. Budapest : Kossuth Kiadó, 1961. (Социалистическая революция в Китае). 282 p.

Gömöri Endre: A sas és a sárkány : Washington-Peking 1844/1982. [Budapest] : Kossuth Könyvkiadó, 1984. Nemzetközi Zsebkönyvtár. 313 p. ISBN 963 09 2240 1

Gömöri Endre: Kína : A tízezermérföldes úton. Budapest : Hungária Könyvkiadó, 1953. 89 p.

[Nemere István] Hamilton, Henry: Kínai kémek : A kínai titkosszolgálat viharos története a XX. században. [Budapest] : Anno Kiadó Bt., 1999. 264 p. ISBN 963 375 051 2

Hidasi Gábor: Gazdaság és politika a Kínai Népköztársaságban. [Budapest] : Kossuth Könyvkiadó, 1979. 377 p. ISBN 963 09 1422 0

[Hu Qiaomu, 胡乔木] Hu Csiao-mu: A Kínai Kommunista Párt harminc éve. Budapest : Szikra Könyvkiadó, 1952. (《中国共产党的三十年》).

Imre György: A pekingi szemüveg. [Budapest] : Kossuth Kiadó, 1973. 278 p.

Ivanov, O.: A szovjet-kínai kapcsolatok : valóság és koholmányok. In: Kína és a maoizmus. Moszkva : Novosztyi Sajtóügynökség Kiadója, 1976. pp. 55-68.

Iyer, Pico: Az ismeretlen lázadó. [The Unknown Rebel]. Ford. Bálint Emese. In: Korunk : Kultúra, haza, nagyvilág., 1998. III. folyam. IX/8. pp. 60-68. eredeti szöveg, fordítás

Jacsó Boglárka: A diplomáciai protokoll sajátosságai a Magyar Köztársaság és Japán, valamint a Kínai Népköztársaság viszonylatában. [Disszertáció]. Budapest : Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2005.

Jakabfi István: Kína – a béke országa. Budapest : Országos Béketanács, 1954. Az Országos Béketanács külpolitikai füzetei 27. 32 p.

[Ефимов Геронтий Валентинович] Jefimov, Gerontyij V[alentyinovics].: Kína újkori és legújabb kori története. Ford. Kozma Géza. Budapest : Szikra Könyvkiadó, 1951. (Новая и Новейшая история Китая). 430 p.

Jensen, F[ritz]: Kína győz. Ford. Gergely Janka. Budapest : Franklin Könyvkiadó, 1950. (China siegt). 264 p.

[Ермашев Исаак Израилевич] Jermasov, Iszaak [Izrailevics]: Kína tegnap és ma. Budapest : Szikra Kiadó, 1953. (Свет над Китаем). 538 p.

[Ермашев Исаак Израилевич] Jermasov, Iszaak Izrailevics: Szun Jat-szen élete. Ford. Perényi József. Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1969. (Сунь Ят-Сен). 316 p.

Jordán Gyula: Átalakulás Kínában. In: Proletárdiktatúrákból a polgári demokráciákba (1989-1992) : Rendszerváltások Európában és a nagyvilágban. Szerk. Glatz Ferenc. Budapest : MTA Társadalomkutató Központ, 2004. pp. 165-180.

Jordán Gyula: Kína története. [Budapest] : Aula Könyvkiadó, 1999. XX. század. 570 p. ISBN 963 9215 19 8

Jordán Gyula: Kína: a civil társadalom (újjá)születése. In: Társadalmi Szemle, 1995. L. évf. 6. szám, pp. ???

Jordán Gyula, Tálas Barna: Kína a modernizáció útján a XIX-XX. században. Budapest : Napvilág Kiadó, 2005. 459 p. ISBN 963 9350 50 8

Józsa Sándor: Kína és az Osztrák-Magyar Monarchia. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1966. Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 2. 205 p.

[Капица, Михаил Степанович] Kapica M[ihail] Sz[tyepanovics]: Kína : Három évtized, három politika. Ford. Polonyi Péter és Nyírő József. Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1982. (КНР: Три десятилетия - три политики политиздат). 299 p. ISBN 963 09 1993 1

[Кара-Мурза Георгий Сергеевич] Kara-Murza, Georgij Sz[ergejevics]: A nagy kínai parasztháború 1850-1864. Ford. Kozma Géza. Budapest : Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat, 1954. (Тайпины, Великая крестьянская война и тайпинское государство в Китае. 1850-1864). 136 p.

Kína. Szerk.: Félix Pál. Budapest : Szikra Könyvkiadó, 1955. 325 p.

Kína és a maoizmus. [Cikkgyűjtemény a szovjet sajtóból]. Moszkva : Novosztyi Sajtóügynökség Kiadója, 1976. (Маоистский Китай). 79 p.

Kína Kommunista Pártjának VIII. kongresszusa, 1956. szeptember 15-27 : Rövidített jegyzőkönyv. Budapest : Kossuth Kiadó, 1956. 371 p.

Kínai múlt és jelen. Szerk. Pálos Tamás, Polonyi Péter. Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1973. 552 p.

Kavagucsi Judit: Nanking japán szemmel. In: HVG XXV. évfolyam 39. szám (2003. szeptember 27.) p. 43.

Klein, Shelley: A világ leggonoszabb diktátorai. Ford. Kocsis Péter. Budapest : Gabo, 2007. (The most evil dictators in history). 206 p. ISBN 978 963 689 052 0

[Конрад, Николай] Konrad, Nyikolaj: A történelem értelméről : Válogatott tanulmányok. Ford. Bakcsy György, Király Zsuzsa, Polonyi Péter. Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1977. Gyorsuló idő. (Válogatás a szerző Zapad i Vostok c. kötetéből.) 243 p. ISBN 963 270 578 5

Korkunov, I., Morozov, A., Nyikolszkij, M.: A Kínai Népköztársaság gazdasági helyzete: az 1974-es év adatai. In: Kína és a maoizmus. Moszkva : Novosztyi Sajtóügynökség Kiadója, 1976. pp. 69-80.

[Kузьмин, B. B.] Kuzmin, V.V.: A kínai kártya : Kína az amerikai imperializmus stratégiájában. Ford. Dalos György, Szüszmann György. Budapest : Kossuth, 1979. Nemzetközi zsebkönyvtár. (Китай в стратегии американского империализма). 268 p. ISBN 963 09 1568 5

Kőmüves Géza: Új Kína születik. Bukarest : Állami Könyvkiadó, 1949.

Lengyel Miklós: Peking véres tavasza : Helyszíni beszámoló a diákmozgalom drámai napjairól. Budapest : Háttér Kiadó : Gondolat Könyvkiadó, 1990. 192 p. ISBN 963 7403 61 2

Lipkovics Károly: A Kínai Népköztársaság és a Kínai Kommunista Párt fejlődésének kérdései. Budapest : Kossuth Kiadó, 1966. 56 p.

ua.: Budapest : Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Főiskola, 1968. 56 p.

ua.: [Budapest] : [Magyar Szocialista Munkáspárt] Politikai Főiskola, [1969]. 56 p.

ua.: Budapest : Tankönyvkiadó, [1970]. 56 p.

[Liu Shaoqi, 刘少奇] Liu Sao-csi: A párton belüli harcról. Ford. Gál Éva. [Budapest] : Kossuth Könyvkiadó, 1958. 84 p.

[Liu Shaoqi, 刘少奇] Liu Sao-csi: Hogyan legyünk jó kommunisták?. Budapest : Kossuth, 1958. 104 p.

Malraux, André: Az ember sorsa. [regény]. Ford. Réz Pál. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1969. (La Condition Humaine). 383 p.

ua. Bukarest : Kriterion Könyvkiadó : [Budapest] : [Európa Könyvkiadó], 1983. Horizont könyvek. 277 p. ISBN 963 07 2399 9

ua.: Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988. Olcsó Könyvtár. 403 p. ISBN 963 15 3675 0

[Mao Zedong, 毛泽东] Mao Ce-tung: A népen belüli ellentmondások helyes megoldásáról. Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1957. 55 p.

[Mao Zedong, 毛泽东] Mao Ce-tung: A szövetkezeti mozgalom kérdései Kínában : Beszámoló a Kínai Kommunista Párt tartományi, városi és területi bizottsági titkárainak 1955. július 31-én tartott értekezletén. Budapest : Szikra, 1955. 31 p.

[Mao Zedong, 毛泽东] Mao Ce-tung: Az ellentmondásról. Budapest : Szikra, 1952. 58 p.

[Mao Zedong, 毛泽东] Mao Ce-tung: Beszédek és írások : 1956-1974. [Budapest] : [Kossuth Kiadó], [1974]. Az MSzMP KB tagok sorszámozott kötetei sorozat. 663 p.

[Mao Zedong, 毛泽东] Mao Ce-tung: Válogatott művei I. Budapest : Szikra Könyvkiadó, 1952. (《毛泽东选集》第一卷). 579 p.

[Mao Zedong, 毛泽东] Mao Ce-tung: Válogatott művei II. Budapest : Szikra Könyvkiadó, 1953. (《毛泽东选集》第二卷). 507 p.

[Mao Zedong, 毛泽东] Mao Ce-tung: Válogatott művei III. Budapest : Szikra Könyvkiadó, 1954. (《毛泽东选集》第二卷). 476 p.

[Mao Zedong, 毛泽东] Mao Ce-tung: Válogatott művei IV. Budapest : Szikra Könyvkiadó, 1954. (《毛泽东选集》第三卷). 670 p.

[Mao Zedong, 毛泽东] Mao Ce-tung: Válogatott művei V. Budapest : Kossuth Kiadó, 1978. Az MSzMP KB tagok sorszámozott kötetei sorozat. 517 p.

Megyeri József: A mai Kína kialakulása. Budapest : Toldi Lajos Könyvkereskedése és Zeneműraktára, 1936. 164 p.

Mészáros Klára: A fiatalítás jegyébenaz irányvonal nem változik. Budapest : MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2002. Vélemények, kommentárok, információk 43. szám (2002. november 25.)

Mészáros Klára: Elnökválasztás Tajvanon - a szavazatokat újra számlálják. Budapest : MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2004. Vélemények, kommentárok, információk 77. szám (2004. március 25.)

Mészáros Klára: Hongkong a demokráciára szavaz. Budapest : MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2003. Vélemények, kommentárok, információk 62. szám (2003. július 16.)

Mészáros Klára: Stratégiai versenytársak vagy szövetségesek? : Az USA és a Kínai Népköztársaság közötti kapcsolatok. Budapest : MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2002. Vélemények, kommentárok, információk 19. szám (2002. február 22.)

[Miao Zhuhuang, 苗祝皇] Miao Csu-huang: A Kínai Kommunista Párt rövid története. Ford. Szabó Mária. [Budapest] : Kossuth Könyvkiadó, 1959. (Краткая история коммунистической партии Китая). 245 p.

Nemzeti identitás és külpolitika a Közel-Keleten és Kelet-Ázsiában. Szerk.: N. Rózsa Erzsébet. Budapest : Teleki László Alapítvány, 2005. 349 p. ISBN 963 7081 04 6

Nemere István: Az igazi Sztalin : Mao, a diktátor. Budapest : Anno, [2001]. Ez volt a XX. század. [A két mű hátlapjával egybekötve]. 80 p.+80 p. ISBN 963 9199 02 8

Nyárády Gáborné Dr.: Külgazdasági sajtószemle kínai nyelven. Budapest : Külkereskedelmi Főiskola, 1993. Keleti Füzetek 8. 125 p. nincs ISBN szám

Polonyi Péter: A Kínai Kommunista Párt 9. kongresszusáról. Kiadja az MSZMP Központi Bizottságának Társadalomtudományi Intézete. Budapest : Kossuth Kiadó, 1970. 152 p.

Polonyi Péter: Birodalom-e Kína?. In: Nemzeti identitás és külpolitika a Közel-Keleten és Kelet-Ázsiában. Szerk.: N. Rózsa Erzsébet. Budapest : Teleki László Alapítvány, 2005. pp. 183-211.

Polonyi Péter: Mi történt? : Tienanmen-tér, ’89. [Budapest] : Hírlapkiadó Vállalat, [1991]. Tabu. 189 p. ISBN 963 7328 22 x

Polonyi Péter: Mao : A. Sajti Enikő: Tito. Budapest : Pannonica, 2000. Fekete-fehér. 307 p. ISBN 963 9252 24 7

Průšek, Jaroslav: A kínai nép szabadságharca. Ford. Úrhegyi Emilia. Budapest : Szikra Kiadó, 1950. (Činský lid v boji za svobodu). 172 p.

[Pu Yi, 溥仪] Pu Ji: Az utolsó kínai császár voltam. Kínaiból ford. és az utószót írta: Józsa Sándor. Budapest : Kossuth, 1969. (《我的前半生》溥仪 ). 420 p.

ua.: Budapest : Kossuth Kiadó, 1972. 420 p.

ua.: [3., teljes kiadás] Budapest : Láng Kiadó, 1990. 560 p. ISBN 963 02 5688 6

Dr.Rácz Lajos: A kínai katonai hírszerzésről. In: Felderítő Szemle, 2003/3. II. évf. 3. szám. pp. 47-57.

Dr.Rácz Lajos: A kínai „össznemzeti erő” növekedésének hatása a nemzetközi kapcsolatokra és a nagyhatalmak geostratégiai törekvéseire. In: Felderítő Szemle, 2006/2. V. évf. 2. szám. pp. 20-40.

[Dr.] Rácz Lajos: Sárkány új tükörben : Kína a 21. században. Budapest : Novella Kiadó, 2008. 282 p. ISBN 978 963 9886 01 8

Dr.Rácz Lajos: „Vattába burkolt acél” : A kínai kultúra világméretű terjeszkedése. In: Felderítő Szemle, 2006/4. V. évf. 4. szám. pp. 63-78.

Rickett, Allyn és Adele: Kémek voltunk Kínában. Ford. Makay György. [Budapest] : Kossuth Kiadó, 1957. (Prisoners of liberation). 333 p.

Russell, Bertrand [Arthur William]: Kína és a kínai probléma. Ford. Geszti Lajos. Budapest : Athenaeum, 1932. (The Problem of China). 261 p.

[Xiao San, 萧三] Siao, Emi: Mao Ce-tung gyermekkora és ifjúsága. Ford. Gellért György. Budapest : Ifjusági Könyvkiadó, 1951. (《毛泽东同志的青少年时代》). 55 p.

[Шикин, Иосиф Васильевич] Sikin, J[oszif] V[asziljevics], [Сапожников, Борис Григорьевич] Szapozsnyikov, B[orisz] G[rigorjevics]: A távol-keleti győzelem. Ford. Horváth Zoltán. Budapest : Zrínyi Könyvkiadó, 1978. (Подвиг на дальневосточных рубежах). 226 p. ISBN 963 326 639 4

[Shen Zhihua, ] Sen Cse-hua: Mao Ce-tung szerepe a katonai beavatkozásról hozott szovjet döntésben. [Mao and the 1956 Soviet military intervention in Hungary]. In: 2006-2007 : az 1956-os forradalom visszhangja a szovjet tömb országaiban. Szerk. Rainer M. János, Somlai Katalin. Budapest : 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete, 2007. pp. 109-125.

Smedley, Agnes: A hosszú menetelés hadserege. Ford. Gábor Jozefa. Budapest : Szikra Kiadó, 1950. (China's Red Army Marches). 275 p.

Smedley, Agnes: A vérző Kína. Ford. Benamy Sándor. Budapest : Epocha Kiadó, 1938. (Red Flood Over China). 192 p.

Smedley, Agnes: Kína harci dala. Ford. Gáspár Endre. Budapest : Szikra Kiadó, 1948. (Battle Hymn of China). 472 p.

Smedley, Agnes: Kína visszaüt. Szerk. Székely Sándor. Budapest : Szikra Kiadó, 1950. (China Fights Back : An American Woman With the Eighth Route Army). 274 p.

Sorman, Guy: Kifelé a szocializmusból. [Budapest] : Editorg, 1991. (Sortir du socialisme). 407 p. ISBN 963 7438 17 3

Spence Jonathan D.: Mao Ce-tung. Ford. Szántai János. In: Korunk : Kultúra, haza, nagyvilág., 1998. III. folyam. IX/8. pp. 60-68.

[Симонов, Константин Михайлович] Szimonov, Konsztantyin [Mihajlovics]: Harcoló Kína. Szerk. Székely Sándor. Budapest : Szikra Kiadó, 1950. (Сражающийся Китай). 156 p.

[Song Qingling, 宋庆龄] Szung Csing-ling: Az új Kína a haladás útján. Ford. Siklósi Mihály. Budapest : Szikra Kiadó, 1951. 54 p.

Tálas Barna: Japán Kínából nézve: A japán-kínai kapcsolatok In: Japán a kilencvenes években I., Gazdaság, politikai, külkapcsolatok, 1995, pp. ???

Tálas Barna: Kína az ezredforduló küszöbén. In: Korunk : Kultúra, haza, nagyvilág., 1998. III. folyam. IX/8. pp. 14-20.

Tálas Barna: Kína az ezredfordulón : (China at the Turn of Millennium). Budapest : Külkereskedelmi Főiskola, 1998. Keleti Füzetek 22. 99 p. nincs ISBN szám

Tálas Barna, Jordán Gyula: Kína az új évezred küszöbén : Tanulmányok Kínáról. Budapest : Stratégiai Védelmi Kutatóintézet, 1999. Védelmi tanulmányok 33. ISBN 963 8117 76 1

Vámos Péter: A magyar forradalom szerepe a Kínai Kommunista Párt politikájában. In: 2006-2007 : az 1956-os forradalom visszhangja a szovjet tömb országaiban. Szerk. Rainer M. János, Somlai Katalin. Budapest : 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete, 2007. pp. 154-176.

Vámos Péter: Együttműködő ellenfelek : Az Egyesült Államok Kína-politikája. In: Külügyi Szemle, 2003. [II. évf.] 4. szám. pp. 88-116.

Vámos Péter: EU-Kína kapcsolatok : A fegyverembargó vége?. In: Külügyi Szemle, 2005. [IV. évf.] 1-2. szám. pp. 181-196.

Vámos Péter – Sárdy Lóránt: Kína és Magyarország, 1959. In: História folyóirat, 2003. XXV. évf. 05-06. szám. pp. 47-49. letölthető

Vámos Péter: Nemzet és azonosságtudat. Megjegyzések a kínai külpolitika értelmezéséhez. In: Nemzeti identitás és külpolitika a Közel-Keleten és Kelet-Ázsiában. Szerk.: N. Rózsa Erzsébet. Budapest : Teleki László Alapítvány, 2005. pp. 213-241.

Várnai Ferenc: A maoisták útja. [Budapest] : Kossuth Könyvkiadó, 1976. Nemzetközi zsebkönyvtár. 314 p. ISBN 963 09 0605 8

Várnai Ferenc: A maoizmus a nemzetközi kommunista mozgalom ellen. [Budapest] : Kossuth Könyvkiadó, 1980. 124 p. ISBN 963 09 1687 8

Várnai Ferenc: A hosszú meneteléstől az agresszióig. Budapest : Zrínyi Kiadó, 1979. 241 p. ISBN 963 326 062 0

Vidal, Jean Emile: Jelentés Kínáról. Ford. Fekete Sándor. Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1967. (Ou va la Chine?). 253 p.

Vincze Attila: Kína bel- és külpolitikája a KKP XII. kongresszusának tükrében. Budapest : Magyar Külügyi Intézet, 1983. Tanulmányok. 82 p. ISBN 963 00 0614 6

Vlagyimirov, O.: A maoizmus ideológiájának osztályjellege. In: Kína és a maoizmus. Moszkva : Novosztyi Sajtóügynökség Kiadója (Маоистский Китая). 1976. pp. 8-24.

[Владимиров, Пётр Парфёнович] Vlagyimirov, P[jotr] P[arfjonovics]: Kína különleges körzete : 1942-1945. Ford. Fazekas István és Kassai Csaba. Budapest : Kossuth Kiadó; Uzsgorod : Kárpátia Kiadó, 1976. (Особый район Китая). 643 p. ISBN 963 09 0589 2

White, T[heodore] H. – Jacoby, A[nnalee]: Kínában reng a föld. Ford. Fraknói Júlia. Budapest : Magyar Könyvbarátok Kultúregyesülete, 1949. (Thunder Out of China). 378 p.

 

vissza a lap tetejére

 

Kínai irodalom (klasszikus, a XIX. századig):

 

A fej nélküli szellem [Jüan-kori drámák] : Régi kínai komédiák. Vál., ford., az utószót és a jegyzeteket írta Kalmár Éva : a verseket Eörsi István ford. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1978. (《秋胡戲妻》石君寶 著、《看錢奴》鄭廷玉 著、《生金閣》武漢臣 ). 221 p. ISBN 963 07 0991 0

A hét taoista mester : Kínai elbeszélés. [kínairól angolra] Ford. Eva Wong : [angolról magyarra] Ford. Kiss Zoltán. Budapest : Libruna Kft., 2005. (《七真因果傳》). (Seven Taoist Masters, A Folk Novel of China translated by Eva Wong). 195 p. ISBN 963 86839 0 2

A kilenc intés [Lianggong jiu jian]《梁公九諫》 : Régi kínai históriás elbeszélés. Kínaiból fordította: Kádár Zoltán Dániel, A fordítást az eredetivel egybevetette: Kalmár Éva. Szentendre : Tillinger Péter műhelye, 2002. 53 p. [a kínai szöveg 36 p.]. ISBN 963 440 861 3

A kínai bor dícsérete : 《古代酒頌》. Vál. és kommentálta Tőkei Ferenc : Ford. Eörsi István et al. Budapest : Eötvös József Könyvkiadó, 2001. Kínai-magyar füzetek. (《酒賦》鄒陽 著、《酒德頌》劉伶 著、《搜神記千日酒》、《飲酒-其一、三、七、十四》陶淵明 著、《五柳先生傳》陶淵明 著、《待酒不至》李白 著、《月下獨酌四首》李白 ). 41 p. ISBN 963 9316 28 8

[Chajiulun]茶酒論 : A tea és a bor vetélkedése. Az eredeti kínai szöveg Csongor Barnabás és Donga György fordításával : Tőkei Ferenc jegyzeteivel. Budapest : Balassi Kiadó, 1996. Kínai-magyar könyvek [5.]. 46 p. ISBN 963 506 093 9

A rászedett kísértet : Régi kínai kísértethistóriák és más különös történetek. Vál., szerk., az utószót és a jegyzeteket írta: Tőkei Ferenc : Ford. Csongor Barnabás et al. Budapest : Nippon Grafikai Stúdió, 1995. 142 p. ISBN 963 85356 0 1

A sárkánykirály lánya : Tang-kori történetek. [Angolból] ford. Viktor János. Budapest : Új Magyar Könyvkiadó, 1956. (The Dragon King’s Daughter). 129 p.

A sárkánykirály palotája : Kínai, tibeti … mesék. Ford. Viktor János et al. : Vál. Tőkei Ferenc. Budapest : Móra Ferenc Könyvkiadó, 1959. Népek meséi IV. 463 p.

ua.: 2. kiad. Budapest : Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1967. Népek meséi IV. 450 p.

ua.: 3. kiad. [Budapest] : Kossuth Könyvkiadó, 1996. 355 p. ISBN 963 09 3800 6

A szépség szíve : Régi kínai esztétikai írások. Vál., szerk., ford. és a bevezető tanulmányt írta Tőkei Ferenc : A verseket ford. Szerdahelyi István. Budapest : Gondolat Kiadó, 1973. 327 p.

ua.: 2. kiad. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1984. Mérleg sorozat. 356 p. ISBN 963 07 3206 8

A Távol-Kelet varázsa : Népmesék, legendák, történetek. Vál., ford., szerk. Maróczy Magda. [Budapest] : Gazella Kiadó, 1999. 142 p. ISBN 963 85628 1 1

Az olajárus és a kurtizán : Négy elbeszélés a Csin ku csi kuan gyűjteményből. Ford. Kemény Katalin : Az utószót írta Tőkei Ferenc. [Budapest] : Európa Könyvkiadó, 1958. Világirodalmi kiskönyvtár. (《賣油郎獨占花魁》、《灌園叟晚逢仙女》、《錢秀才錯佔鳳凰儔》、《金玉奴棒打薄情郎》). 155 p.

[Cao Zhi, 曹植] Cao Cse versei : [Cao Cao, 曹操] Cao Cao és [Cao Pi, 曹丕] Cao Pi verseiből. Ford. Csukás István et al. : Vál., kínai eredetiből magyar prózára ford., utószóval és jegyzetekkel ellátta Tőkei Ferenc. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1960. (《曹植詩選》). 126 p.

[Cao Xueqin, 曹雪芹] Cao Hszüe-csin, [Gao E, 高鶚] Kao O: A vörös szoba álma I-II. [Franz Kuhn rövidített német szövegéből] ford. Lázár György : A versbetéteket ford. Szerdahelyi István : Az előszót írta Tőkei Ferenc. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1959. A világirodalom klasszikusai. (《紅樓夢》). (Der Traum der roten Kammer). 348 p.+349 p.

ua.: 2. kiad. [egy kötetben]. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1962. 692 p.

ua.: 3. kiad. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1964. A világirodalom remekei. 679 p.

ua.: 1976

ua.: 1988

[Cao Xueqin, 曹雪芹] Cao Hszüe-csin, [Gao E, 高鶚] Kao O: A vörös szoba álma. [Franz Kuhn rövidített német szövegéből] ford. Lázár György : A versbetéteket ford. Szerdahelyi István : Az előszót írta Tőkei Ferenc. Bukarest : Kriterion Könyvkiadó, 1975. Horizont Könyvek. (《紅樓夢》). (Der Traum der roten Krammer). 683 p.

[Shi Nai’an, 施耐庵] Csi Nai Ngan: Vu Szung, a szegénylegény. A kínai eredeti után átköltötte Albert Ehrenstein, A német kiadásból ford. Jankovics András. Budapest : Dante Könyvkiadó, 1943. (《水滸傳》). 300 p.

[Qu Yuan, 屈原] Csü Jüan versei. Ford. Weöres Sándor : A verseket kínaiból magyar prózára ford., utószóval és jegyzetekkel ellátta Tőkei Ferenc. [Budapest] : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1954. (《屈原詩選》). 109 p.

[Qu Yuan, 屈原] Csü Jüan: Száműzetés. Ford. Nagy László : Kínai eredetiből magyar prózára ford., az utószót, a magyarázó jegyzeteket írta Tőkei Ferenc. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1959. (《離騷》). 61 p. letölthető

[Qu Yuan] 屈原, Csü Jüan: [Lisao] 離騷 : Száműzetés. Az első nagy kínai költő főművének eredeti kínai szövege Nagy László műfordításával, Tőkei Ferenc kommentárjaival. [Budapest] : Balassi Kiadó, 1994. Kínai-magyar könyvek. 110 p. letölthető

[Shijing] Dalok Könyve (Si King). Ford. Csanádi Imre et al. : Kínai eredetiből magyar prózára fordította és a magyarázó jegyzeteket írta Tőkei Ferenc. Budapest:Európa Könyvkiadó, 1957. (《詩經》). 473 p.

ua.: 2. kiad. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1959. 485 p.

Han mesék. Ford. Striker Judit : A válogatás Zalka Miklós munkája. Budapest : Littoria Könyvkiadó, 1994. (Folk Tales from China). 106 p. ISBN 963 7854 21 5

[Han Shan, 寒山] Han San: A bölcs vigyor. [Han Shan válogatott versei]. Ford. Károlyi Amy : Vál., kínaiból ford. és a jegyzeteket írta Tokaji Zsolt : Károlyi Amy részére a verseket vál., a nyersfordítást készítette, mindkét műfordító verseit az eredetivel egybevetette és az előszót írta Csongor Barnabás. Budapest : Terebess Kiadó, 1997. 119 p. ISBN 963 85723 7 X [TE 18] letölthető

[Shi Nai’an, 施耐庵] Hsi Nai An (Si Nai-an): Vízparti történet. Ford. Goda Géza. Budapest : Athenaeum Könyvkiadó, 1950. (《水滸傳》). 570 p.

Japán és kínai költők. Ford. Kosztolányi Dezső : Sajtó alá rend. Réz Pál. [Budapest] : Könyvesház Ker. és Kiadói Kft. : Pantheon Kiadó, 1995. 193 p. ISBN 963 225 035 4

Képes Géza: Fordított világ : Képes Géza műfordításai. Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1973. pp. 142-173.

[Jiuge] 《九歌》 : Kilenc varázsének (Csü Jüan [Qu Yuan, 屈原]: Kilenc dal). Az eredet szöveg Weöres Sándor műfordításával, Tőkei Ferenc előszavával, Tokaji Zsolt jegyzeteivel. Budapest : Balassi Kiadó, 1998. Kínai-magyar könyvek [7.]. (《九歌》). 68 p. ISBN 963 506 195 1

Kínai és japán költők. Ford. Kosztolányi Dezső. [Budapest] : Szépirodalmi Könyvkiadó, [1957]. Kosztolányi válogatott műfordításai sorozat. 237 p.

Kínai és japán költők. Ford. Kosztolányi Dezső. Budapest : Sziget Könyvkiadó, 1999. Sziget Verseskönyvek sorozat. 207 p. ISBN 963 8138 39 4

ua.: 2. kiad. Budapest : Sziget Könyvkiadó, 2004. Sziget Verseskönyvek sorozat. 207 p. ISBN 963 8138 88 2

Kínai és Japán versek. Ford. Kosztolányi Dezső. [Budapest] : Révai Kiadó, 1931. 139 p.

ua. [Budapest] : Révai Kiadó, 1940. 139 p.

ua. [Budapest] : Révai Kiadó, 1943. 139 p.

ua. [Budapest] : Révai Kiadó, 1947. 139 p.

ua. Budapest : Laude Kiadó, [1998]. 139 p. ISBN 963 9120 18 9

Kínai és Japán versek. Ford. és bev. Kosztolányi Dezső. Budapest : Genius, 1932. 104 p.

ua.: 2. kiad. Budapest : Genius, 1940.

ua.: Budapest : Genius, 1942.

ua.: Budapest : Genius, 1943.

ua.: Budapest : Genius, 1947. 104 p.

ua.: Budapest : Magyar Könyvklub, 1999. 139 p. letölthető

Kínai költészet [- kínai festményekkel]. Ford. Faludy György. Budapest : Glória Kiadó, 2000. Faludy Tárlata. 96 p. ISBN 963 9283 06 1

Kínai költők antológiája. [Eszperantóból magyarra] ford. Papp Tibor : [műfordítás] D. Kovács Éva. [Hajdúszoboszló] : [Hírforrás], 2000. (El cina poezio). 140 p. ISBN 963 00 4392 0 letölthető

Kínai szelence. Ford., a jegyzeteket és a bevezetést írta Illyés Gyula. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1958. 174 p.

Kínai verseskönyv : Négy évezred költészetéből. Ford. Franyó Zoltán. Bukarest : Állami Nyomda és Művészeti Könyvkiadó, 1959. 237 p. letölthető

Klasszikus kínai elbeszélések. Ford. Csongor Barnabás et al. : A verseket ford. Kalász Márton et al. : Vál. és az előszót írta Tőkei Ferenc. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1962. A világirodalom klasszikusai. 424 p.

Klasszikus kínai mesék. [Angolból] ford. Striker Judit. Budapest : Nótárius Könyvkiadói GMK, 1991. (Chinese Ancient Fables). 118 p. ISBN 963 7503 07 2 letölthető

Klasszikus kínai költők I-II. Ford. András László et al. : Vál., szerk. és életrajzi jegyzetekkel ellátta Csongor Barnabás (IV-VI. rész) és Tőkei Ferenc (I-III. rész) : Az előszót és a jegyzeteket írta Csongor Barnabás. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1967. 713 p.+660 p.

[Guan Hanqing, 關漢卿] Kuan Han-csing: Tou O ártatlan halála : Csao Pen-er, a mentőangyal. Két dráma. Ford. Tőkei Ferenc, Miklós Pál : A verseket ford. Nagy László : Az utószót írta Tőkei Ferenc. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1958. (《竇娥冤》、《救風塵》). 86 p.

[Li Xingdao, 李行道] Li Hszing-tao: A krétakör. [Dráma]. Ford. és az utószót írta Tőkei Ferenc : A verseket ford. Garai Gábor. [Budapest] : Magyar Helikon, 1960. (《灰闌記》). 254 p.

[Li Yu, 李漁] Li Jü: A szerelem imaszőnyege : Erotikus regény a Ming-korból. Angolból ford. Kiss Imre. Budapest : Medicina Könyvkiadó, 1989. (《肉浦團》). 339 p. ISBN 963 241 698 8

[Li Bai, 李白] Li Taj-po versei. Ford. András László et al. : Vál., az utószót és a jegyzeteket írta Csongor Barnabás. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1961. (《李白詩選》). 341 p.

[Li Bai, 李白] Li Taj-po, [Du Fu, 杜甫] Tu Fu, [Bai Juyi, 白居易] Po Csü-ji válogatott versei. Ford. András László et al. : Vál. és a jegyzeteket írta Csongor Barnabás. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1976. Lyra Mundi. (《李白、杜甫、白居易詩選》). 417 p. ISBN 963 07 0730 6

[Liu Zhang, 劉璋] Liu Csang: Csung Kuj, az ördögűző. Ford. Tokaji Zsolt. Budapest : Terebess Kiadó, 1999. (《鐘馗斬鬼傳》). 151 p. ISBN 963 9147 16 8 [TE 66] letölthető

[Liu Zongyuan, 柳宗元] Liu Cung-jüan: Megszeretem a száműzetést. Ford. Ecsedy Ildikó et al. Budapest : Terebess Kiadó, 1997. 131 p. ISBN 963 85631 2 5 [TE 7] letölthető

[Liu E, 劉鶚] Liu O: Öreg Can kóborlásai. Ford. és az utószót írta Polonyi Péter : A versbetéteket ford. Csongor Barnabás, Kiss Zsuzsa. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1985. (《老殘游記》). 301 p. ISBN 963 07 3612 8

Mennék én utánad : Kínai szerelmes versek. Vál. és az előszót írta Baranyi Ferenc. [Budapest] : General Press Kiadó, [2001]. Szép versek, szép köntösben. 63 p. ISBN 963 9282 50 2

Mostani és régi idők csodálatos látványai (Csin ku csi kuan) [Jin gu qi guan]. Ford. Kemény Katalin : A verseket ford. Kalász Márton : Az utószót írta Tőkei Ferenc. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1960. (《今古奇觀選》). 537 p.

Nagy László: Versek és versfordítások II. : Versfordítások 1957-1973. Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1975. pp. 551-600.

Ó, jössz-e már? : Szerelmes versek a világ minden tájáról. Ford. Baranyi Ferenc. Budapest : K.u.K. Kiadó, 2001. 114 p. ISBN 963 9384 03 8

Ó, jössz-e már? : A világirodalom szerelmes versei. Vál. Réz Pál : Ford. Áprily Lajos et al. Budapest : Sziget Könyvkiadó, 2003. 210 p. ISBN 963 8138 85 8

Ó-kínai tanmesék. Ford. Rozsnyai Katalin. Budapest : Littoria Könyvkiadó, 1993. (Wit and Humor from ancient China). 104 p. ISBN 963 7854 12 6

[Pei Xing, 裴鉶] Pej Hszing: A déltengeri rabszolga. Kínaiból ford., illusztrálta és az utószót írta Tokaji Zsolt. Budapest : Terebess Kiadó, 1999. (《裴航》、《昆侖奴》、《聶隱娘》、《陳鸞鳳》、《崔煒》). 68 p. ISBN 963 9147 07 9 [TE 43] letölthető

[Bai Juyi, 白居易] Po Csü-ji versei. Ford. Weöres Sándor : Nyersford. és jegyz.: Csongor Barnabás. Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1952. (《白居易詩選》). 139 p.

[Pu Songling, 蒲松齡] Pu Szung-ling: A pokolbíró : Kísértethistóriák és más különös történetek. Ford. Tőkei Ferenc. 2. átdolg. kiad. Budapest : Nippon Grafikai Stúdió, 1995. (《聊齋志異》(選集)). 190 p. ISBN 963 85356 1 X

[Pu Songling, 蒲松齡] Pu Szung-ling: A templom démona. Ford. Tokaji Zsolt. Budapest : Terebess Kiadó, 1997. (《聊齋志異》(選集)). 202 p. ISBN 963 85632 3 3 [TE 11] letölthető

[Pu Songling, 蒲松齡] Pu Szung-ling: Furcsa históriák. Ford., az utószót és a jegyzeteket írta Tőkei Ferenc. Budapest : Magyar Helikon, 1959. (《聊齋志異》(選集)). 294 p.

Régi kínai kísértetmesék : 《古代鬼記》. Vál. Tőkei Ferenc, Ford. Csongor Barnabás, Kara György, Tőkei Ferenc. Budapest : Eötvös József Könyvkiadó, 2001. Kínai-magyar füzetek. (《幽明錄新死鬼》、《列異傳張奮》、《列異傳宗定伯》、《列異傳談生》、《搜神記秦巨伯》、《搜神記干將莫邪》). 25 p. ISBN 963 9316 27 X

Régi kínai viccek : 《古代笑話》. Vál., ford. Tőkei Ferenc. Budapest : Eötvös József Könyvkiadó, 2001. Kínai-magyar füzetek. (《屁文章》、《腹內全無》、《醫生》、《醫屁》、《墜轎底》、《不哭》、《虱子》、《不留客》、《請客》、《和尚》、《遠近》、《懼內(避打)》、《不寡》、《一人好酒》、《好酒》、《好飲》、《善忘》、《廚子》、《僧與士人》、《想得我好》). 25 p. ISBN 963 9316 26 1

Sarkady Sándor: Régi kínai költők [versei Sarkady Sándor fordításában] : (Jegyzetek a nyersfordításból készült műfordításokról). In: Új Dunatáj, 2001. VI. évf. 3. szám. pp. 88-90.   letölthető

[Shijing] Si King : Dalok Könyve. Ford. Csanádi Imre et al. : [Kínai eredetiből a nyersfordításokat készítette Tőkei Ferenc]. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1974. Lyra Mundi. (《詩經》). 342 p. ISBN 963 07 0346 7

ua.: Budapest, Európa Könyvkiadó, 1976, Lyra Mundi

ua.: 3. kiad., Budapest, Európa Könyvkiadó, 19??, Lyra Mundi

ua.: 4. kiad. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1994. Lyra Mundi. 363 p. ISBN 963 07 5606 0

[Shi Nai’an, 施耐庵] Si Naj-an: Vízparti történet (Suj hu csuan) I-II. Ford., az előszót és a jegyzeteket írta Csongor Barnabás. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1961. A Világirodalom Klasszikusai. (《水滸傳》). 554 p.+614 p.

[Shi Nai’an, 施耐庵] Si Naj-an: Vízparti történet I-III. Ford., a jegyzeteket és az utószót írta Csongor Barnabás. 2., bőv. kiad. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1977. A Világirodalom Remekei. (《水滸傳》). 397 p.+402 p.+330 p. ISBN 963 07 1168 0

[Shiwen] 《十問》 : Tíz kérdés. [Ford. Vámos Péter]. In: A szeretkezés kínai tankönyveiből. Budapest : [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség : Balassi Kiadó, 1998. pp. 15-41.

Száz kínai vers. Ford. Ágner Lajos. Budapest : Bethlen Nyomda, 1937.141 p. letölthető

Szép asszonyok egy gazdag házban (Csin Ping Mej) [Jin Ping Mei] : Ismeretlen kínai szerző regénye a XVI. század végéről. [Franz Kuhn német szövegéből] ford. Mátrai Tamás : A verseket ford. Pór Judit : Az utószót írta Tőkei Ferenc. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1964. (Kin Ping Meh, oder die abenteurliche Geschichte von Hsi Men und seinen sechs Frauen). (金瓶梅). 447 p.+422 p.

ua.: 2. kiad. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1968. A Világirodalom remekei. 436 p.+403 p.

ua.: 3. kiad. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1971. 526 p.+491 p.

ua.: 4. kiad. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1973. 449 p.+416 p.

ua.: 5. kiad. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1978. 436 p.+405 p. ISBN 963 07 0967 8

ua.: [6. kiad.]. Budapest : Árkádia Könyvkiadó, 1983. 457 p.+429 p. ISBN 963 307 011 2

ua.: Budapest : Fátum-Ars Könyvkiadó, 1993[-1994]. 455 p.+415 p. ISBN 963 8214 33 3

ua.: [Budapest] : Tercium, [2002]. 437 p.+405 p. ISBN 963 8453 59 1

Titkos találkák : Részlet a Szép asszonyok egy gazdag házban című XVI. századi kínai regényből. Ford. Mátrai Tamás. Budapest : Népszava, 1989. Pajzán történetek. (金瓶梅). 55 p. ISBN 963 322 889 1

[Du Fu, 杜甫] Tu Fu versei. Ford. Illyés Gyula et al. : A verseket vál., kínaiból magyar prózára ford., az előszót és a magyarázó jegyzeteket írta Csongor Barnabás. Budapest : Új Magyar Kiadó, 1955. (《杜甫詩選》). 122 p.

[Dong Yue, 董悅] Tung Jüe: Ami a Nyugati utazásból kimaradt. Ford., a jegyzeteket és az utószót írta Csongor Barnabás. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1980. (《西游補》). 208 p. ISBN 963 07 2289 5

Tündérek, törpék, táltosok : Tündérmesék a világ minden tájáról. Vál. T. Aszódi Éva. Budapest : Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1973. 204 p.

[Wang Shifu, 王實甫] Vang Si-fu: A nyugati szoba. Kínaiból ford. és az utószót írta Tőkei Ferenc : A jegyzeteket írta Csongor Barnabás : A verseket ford. Károlyi Amy. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1960. (《西廂記》). 260 p.

Virágok árnya a függöny mögött : Ismeretlen kínai szerző regénye. [Franz Kuhn német szövegéből] Ford. Mátrai Tamás : A verseket ford. Pór Judit : Az utószót írta Tőkei Ferenc. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1965. (Mondfrau und Silbervase). (《隔帘花影》). 295 p.

Virágos gyertyák : Kínai regény. Magyarra átdolgozta Varga Ilona. [h.n.] : Auróra Kiadás. [é.n.]. 494 p.

ua. II. kiad. [h.n.] : Auróra Kiadás. [é.n.]. 494 p.

Virágos gyertyák avagy egy jó házasság története : Kínai regény a XVII. századból. [Franz Kuhn német szövegéből] ford. Varga Ilona : A verseket ford. Károlyi Amy : Az előszót írta Tőkei Ferenc. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1959. (Eisherz und Edeljaspis, oder die Geschichte einer glücklichen Gattenwahl). (《好逑傳》). 398 p.

ua.: [két kötetben]. Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1961. Olcsó Könyvtár 19-20. 223 p.+213 p.

ua.: 2. kiad. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1969. A Világirodalom Remekei. 317 p.

ua.: 3. kiad. [Budapest] : Európa Könyvkiadó, 1974. 310 p. ISBN 963 07 0315 7

[Wu Cheng’en, 吳承恩] Vu Cseng-en: Nyugati utazás avagy a majomkirály története I-II. Ford., a jegyzeteket és a bevezetőt írta Csongor Barnabás. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1969. (《西游記》). 607 p.+578 p.

ua.: 2. kiad. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1980. 569 p.+539 p. ISBN 963 07 2234 8

[Wu Jingzi, 吳敬梓] Vu Csing-ce: Írástudók [Rulin waishi]. Kínai eredetiből ford. s az utószót írta Polonyi Péter : A szöveget a kínai eredetivel egybevetette s a jegyzeteket írta Ecsedy Ildikó. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1966. (《儒林外史》). 723 p.

Weöres Sándor: A lélek idézése : Műfordítások. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1958. 904 p.

Zenepalota (Jo Fu). Ford. Fodor András et al. : Vál., kínai eredetiből magyar prózára ford., az utószót, a magyarázó jegyzeteket írta Tőkei Ferenc. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1959. (《樂府詩選》). 125 p.

 

A fentieken túl érdemes megnézni a Világirodalmi Lexikon és a Magyar Nagylexikon kínai tárgyú címszavait

 

Kínai szerzők versei találhatók az alábbi antológiákban is:

88 híres vers a világirodalomból. Ford. Bárdos László et al. Budapest : Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1996. 547 p. ISBN 963 11 7334 8

A világirodalom legszebb versei : Az ókortól a XIX. századig. Ford. Arany János et al. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1966. A Világirodalom Remekei sorozat. 549 p.

A világirodalom legszebb versei I-II. Ford. Arany János et al. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1971. 1137 p.

Egyetlen verseink. Vál. és szerk. Somos Béla. Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1991. 215 p. ISBN 963 15 4347 1

Énekek éneke : Az örök szerelem versei. Ford. Ady Endre et. al. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1957. 653 p.

Énekek éneke : A világirodalom szerelmes verseiből. Ford. Ady Endre et al. Budapest : Magyar Helikon, 1966. 721 p.

Énekek éneke : A világirodalom szerelmes verseiből. Ford. Ady Endre et al. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1966. 721 p.

Énekek éneke : A világirodalom szerelmes verseiből. Ford. Ady Endre et al. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1973. A Világirodalom Remekei sorozat. 511 p.

Esti Kornél éneke : Versek és műfordítások. Ford. Kosztolányi Dezső. Kolozsvár-Napoca : Dacia Könyvkiadó, 1979. 279 p.

Évszakok : Versek az örök természetről. Ford. Ady Endre et al. Budapest : Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1957. 365 p.

Ezernyi árnyalatban : A világirodalom legszebb versei. Ford. Ady Endre et. al. Budapest : Magyar Könyvklub-Sziget Kiadó, 1996. 387 p. ISBN 963 548 387 2

Fiúk évkönyve 1960. Budapest : Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1959. 470 p.

Idegen költők : Összegyűjtött műfordítások. Ford. Kosztolányi Dezső. Budapest : Révai, 1944. 541 p.

ua.: Budapest : Révai, 1947. 541 p.

Idegen költők : Összegyűjtött műfordítások. Ford. Kosztolányi Dezső. Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966. 1023 p.

Kezek dícsérete. Ford. Áprily Lajos et. al. Budapest : Kozmosz Könyvek, 1975. A világirodalom gyöngyszemei sorozat. 602 p. ISBN 963 211 084 6

Külföldi versek könyve. Ford. Ady Endre et. al. Budapest : Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1964. Az én könyvtáram sorozat. 430 p.

Mindenkori mesterek. Ford. Babits Mihály et. al. : Szerk. Sík Csaba. Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1977. 571 p. ISBN 963 270 574 2

Nyitott ajtó : Válogatott versfordítások. Ford. Illyés Gyula. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1963. 674 p.

Nyitott ajtók 1-2 : Összegyűjtött versfordítások. Ford. Illyés Gyula. Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1978. 985 p. ISBN 963 15 1245 2

Ó, jössz-e már? : A világirodalom szerelmes versei. Ford. Áprily Lajos et. al. Budapest : Sziget Könyvkiadó, 2003. 210 p. ISBN 963 8138 85 8

Örök barátaink I-II. : A költő kisebb lírai versfordításai. Ford. Szabó Lőrinc. Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1958. 1832 p.

ua.: Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1964. 1832 p.

Szárazvillám : Versek és műfordítások. Ford. Nemes Nagy Ágnes. Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1957. 206 p.

Szerelmes arany kalendárium : Háromszázhatvanöt költő háromszázhatvanöt verse. Ford. Áprily Lajos et. al. Budapest : Kozmosz Könyvek, 1965. 562 p.

Szerelmes ezüst kalendárium : Háromszázhatvanöt költő háromszázhatvanöt verse. Ford. Áprily Lajos et. al. Budapest : Kozmosz Könyvek, 1967. 532 p.

Szerelmes kalendárium : Háromszázhatvanöt költő háromszázhatvanöt verse. Ford. Arany János et. al. Budapest : Móra Ferenc Könyvkiadó, 1962. A világirodalom gyöngyszemei sorozat. 577 p.

Új szerelmes kalendárium : Háromszázhatvanöt költő háromszázhatvanöt verse. Ford. Áprily Lajos et. al. Budapest : Móra Ferenc Könyvkiadó, 1963. 448 p.

Új szerelmes kalendárium : Háromszázhatvanöt költő háromszázhatvanöt verse. Ford. Áprily Lajos et. al. Budapest : Kozmosz Könyvek, 1965. 448 p.

Vallomás : Szerelmes versek. Ford. Ady Endre et. al. Budapest : Ifjúsági Könyvkiadó, 1956. A világirodalom gyöngyszemei sorozat. 333 p.

Vallomás : Szerelmes versek. Ford. Ady Endre et. al. Budapest : Móra Ferenc Könyvkiadó, 1957. 282 p.

 

vissza a lap tetejére

 

Kínai irodalom (modern, a XIX. századtól):

 

[Ai Xuan, 艾煊] Aj Hszüan: Orchideaszerelem. [elbeszélés]. Ford. Kalmár Éva. In: Égtájak : Öt világrész elbeszélései. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1986. pp. 7-16. (兰花恋).

[Ai Xuan, 艾煊] Aj Hszüan: Virágeső-játék. [elbeszélés]. Ford. Kalmár Éva. In: Nagyvilág : Világirodalmi folyóirat, 1986. XXXI. évf. 3. szám. pp. 366-369. (《雨花棋).

[Ai Wu, 艾芜] Aj Vu: Vad hegyek között. [regény]. Ford. Józsa Sándor : A fordítást átdolg. Institoris Irén. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1958. (《山野》). 308 p.

[Cao Yu, 曹禺] Cao: Pekingi emberek : Dráma három felvonásban. Ford. és az utószót írta Mészáros Vilma. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1961. (北京人). 398 p.

[Cao Yu, 曹禺] Cao: Zivatar : Színmű négy felvonásban. Kínai eredetiből ford. és az utószót írta Miklós Pál. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1959. (《雷雨》). 262 p.

[Cao Ming, 草明] Chao Ming: Energia. [regény]. [oroszból] Ford. Szőllősy Klára. Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951 (《原动力》). 127 p.

[Zeng Bu, 曾补] Ceng Pu: Virág a bűn tengerében. [regény]. [Oroszból] ford. Háy Gyula : A verseket Polonyi Péter kínaiból készült prózája alapján ford. Szerdahelyi István. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1962. (Цветы в море зла, Перевод В. Семанова). (孽海花). 502 p.

ua.: 2. kiad. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1988. 550 p. ISBN 963 07 4685 9

[Zhang Rong, 张戎] Jung Chang, Halliday, Jon: Mao : Az ismeretlen történet. Ford. Frank Orsolya, Latorre Ágnes, Révész Ágota. Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006. (Mao, The Unknown Story).878 p. ISBN 963 07 8158 1

[Zhang Rong, 张戎] Jung Chang: Vadhattyúk : Kína három lánya. [regény]. [Angolból] ford. Kalmár Éva [1-13. fej.], Révész Ágota [14-28. fej.]. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1994. (Wild Swans, Three Daughter of China), (《鸿》). 590 p. ISBN 963 07 5680 3

ua.: Budapest : Magyar Könyvklub, 1995. 590 p. ISBN 963 548 129 2

ua.: Budapest : Európa Könyvkiadó, 1995. 590 p. ISBN 963 07 5778 8

ua.: Budapest : Európa Könyvkiadó, 1997. 590 p. ISBN 963 07 6175 0

ua.: Budapest : Európa Könyvkiadó, 2002. 590 p. ISBN 963 07 6890 9

ua.: Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006. 609 p. ISBN 963 07 8148 4

[Zhao Shuli, 赵树理] Csao Su-li: Kis Er-hei házassága. [elbeszélések]. [angolból] Ford. Kürti Pál és [oroszból ford.] Makai Imre. [Budapest] : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1952. (《小二黑结婚》 (短篇小说选集). 140 p.

[Zhao Shuli, 赵树理] Csao Su-li: Li Ju-caj dalocskái. [elbeszélés]. Kínaiból ford. Csongor Barnabás. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1959. (《李有才板话》). 126 p.

[Zhao Shuli, 赵树理] Csao Su-li: Változás Lic Jac Zsuanban. [regény]. [oroszból] Ford. Vargyas Lajos. [Budapest] : Révai Könyvkiadó, 1950. (《李家庄的变迁》). 211 p.

[Sheng Cheng, 盛成] Cheng Tcheng: Egy kínai anya. [regény]. Ford. Pap László. Budapest : Bibliotheca, [é.n.]. (Ma Mère). 158 p.

[Zheng Nian, 郑念] Nien Cheng: Élet és halál Sanghajban. [regény]. Ford. Németh Ferenc. Pécs : Alexandra Könyvkiadó, 1986. (Life and Death in Shanghai). 510 p. ISBN 963 8086 99 8

ua.: Budapest : Novotrade Kiadó, 1989. 630 p. ISBN 963 585 035 2

ua.: [Pécs] : Alexandra Kiadó, 1995. 510 p. ISBN 963 8086 99 8

[Zhou Libo, 周立波] Csou Li-po: Orkán. [regény]. Kínai eredetiből ford. Somogyi Györgyné. [Budapest] : Szépirodalmi Kiadó, 1951. (《暴风骤雨》). 211 p.

[Chen Da, 陈达] Da Chen: Féltestvérek. [regény]. [angolból] Ford. Loósz Vera. [Budapest] : Trivium, 2008. (Brothers). 504 p. ISBN 978 963 9711 22 8

[Dai Sijie, 戴思杰] Dai Sijie: Balzac és a kis kínai varrólány. [regény]. Ford. Gulyás Adrienn. Budapest : Európa Könyvkiadó, 2002. (Balzac et la Petite Tailleuse Chinoise). 210 p. ISBN 963 07 7130 6

[Dai Sijie, 戴思杰] Dai Sijie: A Di-komplexus. [regény]. Ford. Tótfalusi Ágnes. Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006. (Le Complexe de Di). 293 p. ISBN 963 07 8159 X

[Ding Ling, 丁玲] Din Lin: Felkelt a nap a Szangan folyó felett. [regény]. Ford. Gyöngyi László. Budapest : Szikra, 1950. (《太阳照在桑干河上》). 296 p.

[Gao Xingjian, 高行健] Gao Xingjian: Lélekhegy. [《灵山》]. [regény]. (részlet). Ford. Zombory Klára. In: Vigilia 2004. 69. évf. 7. szám. pp. 532-538.

[Gao Xingjian, 高行健] Gao Xingjian: Lélek-hegy. [regény]. Ford. Kiss Marcell. Budapest : Noran Kiadó, 2008. (《灵山》高行健 ). 604 p. ISBN 978 963 9716 57 5

[Ha Jin, 哈金] Ha Jin: Várakozás. [regény]. [angol eredetiből] Ford. Loósz Vera. Budapest : Ulpius-ház Könyvkiadó, 2000. (Waiting). (《等待》). 283 p. ISBN 963 85931 6 4

[He Jingzhi, 贺敬之] Ho Csing-cse, [Ding Yi, 丁毅] Ting Ji: A fehér hajú lány. [opera-dráma]. A prózai részeket Galla Endre : a verseket Molnár Imre ford. : Az utószót írta Galla Endre. [Budapest] : Magyar Helikon, 1961. (《白毛女》贺敬之、丁毅 执笔). 227 p.

[Hong Ying, 虹影] Hong Ying: A szerelem művészete. [regény]. [angolból] Ford. Sipos Kitti. [Budapest] : Jokerex Kiadó, 2004. Világsiker sorozat. (K : The Art of Love). (K). 277 p. ISBN 963 9368 32 6

[Xie Bingying, 谢冰莹] Hszieh Ping-Ying: Lázadó lányok. [Önéletrajz és naplórészletek : Lin Yutang előszavával]. Ford. Szinnai Tivadar. [Budapest] : Pantheon Irodalmi Intézet, [1941]. (《女兵自传》). 289 p.

Huszadik századi kínai novellák. Vál. és szerk. Kalmár Éva. Budapest : Noran-Kiadó, 2008. Modern dekameron. 486 p. ISBN 978 963 9716 67 4

[Jiang Rong, 姜戎] Jiang Rong: Farkastotem. [regény]. [kínai eredetiből] Ford. Zombory Klára. Budapest : Magvető, 2008. (《狼图腾》). 686 p. ISBN 978 963 14 2626 7

Kao Ping: Mai kínaiak : a budapesti Iparművészeti Múzeumban[Kalmár Éva nyersfordítása alapján] ford. Tandori Dezső. In: Nagyvilág : Világirodalmi folyóirat, 1986. XXXI. évf. 3. szám. p. 365. (现代的中国人 : 参观匈牙利工艺美术博物馆)

Kína 1958 : A nagy kohó. [elbeszélések, versek]. Ford. Árvay János et al. : Az utószót írta Galla Endre. Budapest : Európa Kiadó, [1959]. Modern könyvtár 26. 145 p.

Kínai versek. [Rewi Alley: The People Speak Out (Pekig, 1954) című angol nyelvű gyűjteménye nyomán] Ford. Szemlér Ferenc. In: Szemlér Ferenc: Ötsarkú égi csillag : Műfordítások angol, kínai, német, román és szovjet versekből. Bukarest : Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, 1959. pp. 55-64.

[Gu Hua, 古华] Ku Hua: Hibiszkuszháza. [regény]. Ford. és az utószót írta Polonyi Péter. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1987. (《芙蓉镇》). 369 p. ISBN 963 07 4514 3

[Kong Jue, 孔厥] Kung Csue, [Yuan Jing, 袁静] Juan Csin: Új hősök. [regény]. Oroszból ford. Zalai Edvin. [Budapest] : Ifjúsági Könyvkiadó, 1954. (《新儿女英雄》孔厥、袁静 合作). 290 p.

[Guo Moruo, 郭沫若] Kuo Mo-zso: Csü Jüan : Tragédia öt felvonásban. Kínai eredetiből ford. és az utószót írta Miklós Pál. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1958. (《屈原》). 210 p.

[Guo Moruo, 郭沫若] Kuo Mo-zso: Egyetemi éveim. Kínai eredetiből ford. és a jegyzeteket írta Miklós Pál. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1962. (《学生时代》). 376 p.

[Guo Moruo, 郭沫若] Kuo Mo-zso: Ifjúkor. Kínai eredetiből ford. Miklós Pál : A jegyzeteket írta Csongor Barnabás. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1961. (《少年时代》). 322 p.

[Lao She, 老舍] Lao Sö: A tigriskisasszony meg a férje. [regény]. Kínai eredetiből ford. Miklós Pál. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1957. (《骆驼祥子》老舍 ). 270 p.

[Lao She, 老舍] Lao Sö: Fekete Li és Fehér Li : A holdsarló. [elbeszélések]. Kínaiból ford. Lomb Kató : A fordítást az eredetivel egybevetette és az utószót írta Miklós Pál. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1959. (《黑白李》、《月牙儿》老舍 ). 123 p.

[Lao She] Lao Sö: Macskaváros krónikája. [regény]. Ford. és az utószót írta Galla Endre. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1981. (《猫城记》老舍 ). 246 p. ISBN 963 07 2318 2

[Lao She, 老舍] Lao Sö: Teaház. [színmű 3 felvonásban]. Kínaiból ford. s az utószót írta Miklós Pál. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1960. (《茶馆》老舍 ). 124 p.

[Liu Fulian, 刘福莲] Lau, Evelyn: Szökevény : Egy utcagyerek naplója. Ford. Nagy Veronika. [Budapest] : Konkrét Könyvek, 2005. (Runaway : Diary of a Street Kid). 285 p. ISBN 963 86486 9 4

[Lin Yutang, 林语堂] Lin Yutang: A bölcs mosoly. [Angolból] ford. Benedek Marcell. Budapest : Révai [Nyomda], 1939. (The Importance of Living). (《生活的艺术》). 383 p.

ua.: Budapest : Révai [Nyomda], [1940]. 383 p.

ua.: Budapest : Révai [Nyomda], [1940]. 383 p.

ua.: Budapest : Révai [Nyomda], [1941]. 383 p.

ua.: Budapest : Révai [Nyomda], 1942. 383 p.

ua.: Budapest : Révai [Nyomda], 1943. 383 p.

ua.: Budapest : Révai [Nyomda], 1944. 383 p.

ua.: Budapest : Révai [Nyomda], 1946. 383 p.

ua.: Budapest : Révai [Nyomda], 1947. 383 p.

[Lin Yutang, 林语堂] Lin Yutang: Az élet sója, avagy az élet megélésének fontosságáról. [Angolból] ford. Pavlov Anna. Budapest : Tercium, 2000. [korábban: A bölcs mosoly]. (The Importance of Living). 558 p. ISBN 963 8453 49 4

[Lin Yutang, 林语堂] Lin Yutang: Egy múló pillanat. I-II. [regény]. [Angolból] Ford. Pünkösti Andor. Budapest : Révai [Nyomda és Kiadó], 1941. (Moment in Peking). (《京华烟云》). 475 p.+633 p.

ua.: Budapest : Révai [Nyomda], [1942]. 475 p.+633 p.

ua.: Budapest : Révai [Nyomda], 1943. 475 p.+633 p.

ua.: Budapest : Révai [Nyomda], 1944.

ua.: Budapest : Révai [Nyomda], 1945. 475 p.+633 p.

ua.: Budapest : Árkádia Könyvkiadó, 1990. 484 p.+662 p. ISBN 963 307 162 3

ua.: Budapest : Tercium, 2006. 371 p.+504 p. ISBN 963 9633 17 8

[Lin Yutang, 林语堂] Lin Yutang: Falevél a viharban. [regény]. Ford. Németkéry Zoltán. Budapest : Révai Irodalmi Intézet, 1945. (Leaf in the Storm). (《暴风雨中之落叶》).435 p.

ua.: Budapest : Révai Irodalmi Intézet, 1946. 435 p.

[Lin Yutang, 林语堂] Lin Yutang: Fehérek és színesek. Budapest : Révai Kiadás, 1943. (Between tears and laughter). (《眼泪与笑之间》(论文集)).

ua.: Budapest : Révai [Irodalmi Intézet], 1947. 251 p.

ua.: Budapest : Révai [Nyomda], 1949.

[Lin Yutang, 林语堂] Lin Yutang: Méz és bors. [Angolból] ford. Hertelendy István. Budapest : Révai, 1943. (With Love and Irony). (《热爱和冷嘲》(散文集)). 348 p.

ua.: Budapest : Révai, 1944. 348 p.

ua.: [Budapest] : Filum Kiadó, [2002]. 360 p. ISBN 963 9351 17 2

ua.: [hangk.]. Előadó: Korompai Vali. [Budapest] : Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, [2006]. [7 hangk. közös műanyag dobozban].

[Lin Yutang, 林语堂] Lin Yutang: Mi, kínaiak. Budapest : Révai [Nyomda és Kiadó], 1939. (My Country and My People). (《吾国与吾民》(散文集)). 371 p.

ua.: Budapest : Révai, 1943. 371 p.

ua.: Budapest : Révai, 1945. 371 p.

[Lin Yutang, 林语堂] Lin Yutang: Mi, kínaiak. Ford. és az utószót írta Mártonffy Attila. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1991. (My Country and My People). (《吾国与吾民》(散文集)). 357 p. ISBN 963 07 5337 5

[Lin Yutang, 林语堂] Lin Yutang: Mi, kínaiak. Ford. Kulcsár Dalma és Sümegi Balázs. Budapest : Tercium, 2002. (My Country and My People). (《吾国与吾民》(散文集)). 414 p. ISBN 963 8453 58 3

[Liu Qing, 柳青] Liu Csing: A kezdet kezdete. [regény]. [kínai eredetiből] Ford. Éliás Béláné (Hszie Kun-hua). Budapest : Európa Könyvkiadó, 1963. (《创业史》). 372 p.

[Liu Baiyu, 刘白羽] Lju Paj-jü: A három harcos. [elbeszélések]. Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951. (《无敌三勇士》). 65 p.

[Lu Xun, 鲁迅] Lu Hszin: A-Q hiteles története : Válogatott elbeszélések. Ford. R. Bakonyi Vali et al. : A bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta, a fordításokat az eredeti kínai szövegekkel egybevetette Mészáros Vilma. Budapest : Új Magyar Könyvkiadó, 1956. A Világirodalom Klasszikusai. (《阿Q正传》 (小说选集). 342 p.

[Lu Xun, 鲁迅] Lu Hszin: A vihar visszhangja. [Elbeszélések, kisebb írások, cikkek]. [Oroszból] Ford. Makai Imre. [Budapest] : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1953. 186 p.

[Lu Xun, 鲁迅] Lu Hszün: Hajnali virágok alkonyi csokorban. Ford. és az utószót írta Galla Endre : A jegyzeteket Galla Endre és Kalmár Éva írta. Budapest : Európa Könyvkiadó, 2008. (朝花夕拾). 155 p. ISBN 978 963 07 8572 3

[Lu Xun, 鲁迅] Lu Hszün: Irodalom, forradalom, társadalom : Válogatott irodalompublicisztikai írások. Vál. és ford., az utószót és a jegyzeteket írta Galla Endre. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1981. 308 p. ISBN 963 07 2552 5

[Lu Xun, 鲁迅] Lu Hszin: Szülőföldem. Elbeszélések. Ford. Gyöngyi László. Budapest : Szépirodalmi Kiadó, 1951. (《故乡》).

[Lu Xun, 鲁迅] Lu Hszin: Régi mesék mai szemmel. [elbeszélések]. Kínaiból ford. és az utószót írta Tőkei Ferenc. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1959. A Világirodalom Klasszikusai. (《故事新编》). 188 p.

[Lu Xun, 鲁迅] Lu Hszin: Vadfüvek : Versek prózában. Ford., az utószót és a jegyzeteket írta Tőkei Ferenc. [Budapest] : Magyar Helikon, 1961. (《野草》). 188 p.

[Ma Feng, 马烽] Ma Feng – [Xi Rong, 西戎] Hszi Zsung: A lüliangi hegyekben. [regény]. Ford. Kürti Pál. Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1952. (《吕梁英雄传》). 463 p.

[Mao Zedong, 毛泽东] Mao Ce-tung huszonegy verse. Ford. Weöres Sándor et al. : A nyersfordítás, a jegyzetek és az utószó Józsa Sándor munkája. Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1959. (《诗二十一首》) 42 p. letölthető

[Mao Dun, 茅盾] Mao Tun: A selyemhernyó. [elbeszélés]. A nyersfordítást Józsa Sándor készítette : A szöveget gondozta és az utószót írta Wessely László. [Budapest] : Európa Könyvkiadó, 1958. (《春蚕》). 62 p.

[Mao Dun, 茅盾] Mao Tun: Éjfél. [regény]. [Angolból] ford. Szíjgyártó László : Az előszót írta Galla Endre. Budapest : Magvető Kiadó, 1977. Világkönyvtár. (Minuit). (《子夜》). 625 p. ISBN 963 270 526 2

[Mao Dun, 茅盾] Mao Tun: Hajnal előtt. [regény]. Ford. Kemény Ferenc. Budapest : Új Magyar Könyvkiadó, 1955. (《子夜》). 440 p.

MetaGalaktika 10.: Kína : a kultúrák bölcsője. Főszerk. Burger István. [a 14 kínai Sci-fi elbeszélést kínai eredetiből ford. Bancsi Judit et. al.] Budapest : Metropolis Media, 2008. 194 p. HU-ISSN 0209-9934

[Min, Anqi, 闵安琪] Min, Anchee: Katherine. [regény]. Ford. Császár Mariann. [Budapest] : Tiara Rt., 2001. (Katherine). (《卡瑟琳》). 205 p. ISBN 963 00 6737 4

[Min, Anqi, 闵安琪] Min, Anchee: Madame Mao. [regény]. Ford. Tóth Zsuzsa. [Budapest] : Tiara Rt., 2001. (Becoming Madame Mao). (《江青传》). 302 p. ISBN 963 00 6034 5

[Min, Anqi, 闵安琪] Min, Anchee: Vörös azalea : Élet és szerelem Kínában. [regény]. Ford. Burns Katalin. [Budapest] : Tiara Rt., 2001. (Red Azalea). (《红杜鹃》). 253 p. ISBN 963 008085 0

[Min, Anqi, 闵安琪] Min, Anchee: Vörös azalea : Kína leánya. [regény]. Ford. Hazai Attila, Turai Katalin. [Budapest] : Ulpius-ház, 2007. (Red Azalea). (《红杜鹃》). 348 p. ISBN 978 963 254 073 3

Modern kínai elbeszélők : Tanulmányok és fordítások Galla Endre 80. születésnapjára. Szerk. Hamar Imre, Salát Gergely. Budapest : Balassi Kiadó, 2007. Sinológiai műhely 6. 203 p. ISBN 978 963 506 91 9

Modern kínai költők. Ford. Demény Ottó et al. : Vál. s kínaiból magyar prózára ford. Galla Endre és Miklós Pál : A jegyzeteket írta Galla Endre. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1961. 146 p.

[Mo Ying-feng, 莫应丰] Mo Jing-feng: Túl szép a menyasszony. [kisregény]. Ford. Polonyi Péter. Budapest : Kossuth Kiadó, 1987. Nők Magazinja Kiskönyvtára. (《难与人言的故事》). 110 p. ISBN 963 09 2822 1

Modern kínai tanmesék. [Németből] ford. Striker Judit. Budapest : Littoria Könyvkiadó, 1993. (Moderne chinesische Fabeln). 107 p. ISBN 963 7854 11 8

[Nie Hualing, 聂华苓] Nie Hua-ling: Két asszony Kínából. [regény]. [Angolból] ford. Rakovszky Zsuzsa : Az utószót írta Tóth Éva. Budapest : Magvető Kiadó, 1986. Világkönyvtár. (Two women of China, Mulberry and Peach). (《桑青与桃红》). 325 p. ISBN 963 14 0905 8 [MA 5085]

Nők egy fedél alatt : Mai kínai kisregények. Vál., ford. és az életrajzi jegyzeteket írta Zombory Klára. Budapest : Európa Könyvkiadó, 2003. (《妻妾成群》苏童 著、《世事如烟》余华 著、《一地鸡毛》刘震云 著、《虚构》马原 著、《爸爸爸》韩少功 ). 395 p. ISBN 963 07 7314 7

[Ouyang Shan, 欧阳山] Ou-jang San: A nép szolgája. [regény]. Ford. Nánási György. Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1952. (《高干大》). 214 p.

[Ba Jin, 巴金] Csin: A család. [regény]. Kínaiból ford. Lomb Kató : A jegyzeteket összeáll. Csongor Barnabás. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1957. (《家》). 351 p.

[Ba Jin, 巴金] Pa Csin: A nyugalom kertje. [elbeszélés]. [kínai eredetiből] Ford. Pálos István : [Az utószót írta Tőkei Ferenc]. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1962. (《憩园》). 215 p.

[Ba Jin, 巴金] Pa Csin: Az örök élet tornya. [elbeszélések]. [kínai eredetiből] Ford. Pálos István. [Budapest] : Európa Könyvkiadó, 1959. (《长生塔》 (童话集). 112 p.

[Pu Yi, 溥仪] Pu Ji: Az utolsó kínai császár voltam. [önéletrajzi regény]. Kínaiból ford. és az utószót írta: Józsa Sándor. Budapest : Kossuth, 1969. (《我的前半生》). 420 p.

ua.: Budapest : Kossuth Kiadó, 1972. 420 p.

ua.: [3., teljes kiadás] Budapest : Láng Kiadó, 1990. 560 p. ISBN 963 02 5688 6

[Qiu Xiaolong, 裘小龙] Qiu Xiaolong: Egy vörös hősnő halála. [regény]. Ford. Uram Tamás. Budapest : Európa Könyvkiadó, 2002. (Death of a Red Heroine). 510 p. ISBN 963 07 7215 9

[San Mao, 三毛] San Mao: A kő története. [石头记]. Ford. Kalmár Éva. In: Korunk : Kultúra, haza, nagyvilág., 1998. III. folyam. IX/8. pp. 52-59.

[Shao Zinan, 邵子南] Sao Ci-nan: Mindenütt aknák. [elbeszélések]. Budapest : Ifjúsági Könyvkiadó, 1951. (《地雷阵》).

[Shan Sa, 山飒] Shan Sa: A gójátékos. Ford. Tótfalusi Ágnes : a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.. Budapest : Ulpius-ház, 2007. (La Joueuse de go).263 p. ISBN 963 9752 59 7

[Shen Rong, 谌容] Sen Zsung: Az élet derekán. Kisregény. Ford. Krasznai Márton : Az utószót Kalmár Éva írta. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1989. Modern Könyvtár 590. (《人到中年》).111 p. ISBN 963 07 4940 8

[Su Tong, 苏童] Szu Tung: Így éltem császár koromban : Riasztó álom egy esős éjszakán. [Angolból] ford. Juhász Viktor. Budapest : Ulpius-Ház, 2007. (My Life as Emperor). (《我的帝王生涯》). 326 p. ISBN 978 963 254 071 9 letölthető

[Tan Enmei, 谭恩美] Tan, Amy: A Mennyei Örömök Klubja. [regény]. Ford. Arató Katalin. [Budapest] : Geopen Könyvkiadó, 2006. (The Joy Luck Club). 364 p. ISBN 963 9574 73 2

[Tan Enmei, 谭恩美] Tan, Amy: A száz titkos érzék. [regény]. Ford. Ladányi Katalin. [Budapest] : Magyar Könyvklub, 2003. (The Hundred Secret Senses). 422 p. ISBN 963 547 811 9

[Tan Enmei, 谭恩美] Tan, Amy: Tűzisten asszonya. Ford. Tandori Dezső. [Budapest] : JLX Kiadó, 1994. (The Kitchen God’s Wife). 463 p. ISBN 963 7822 65 9 [! 963 7822 65 8]

[Tian Jian, 田间] Tien Csien: Egy kordé története. [elbeszélő költemény]. Ford. Kormos István : A nyersfordítást készítette Csonka Ernő, Nagy Bálint. Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1954. (《赶车传》). 130 p.

[Tian Han, 田汉] Tien Han: Egyfelvonásosok : Dokumentumok a kínai polgárháború korszakából, az 1920-30-as évekből. Ford. Ecsedy Ildikó és Tőkei Ferenc. Budapest : MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1991. Történelem és kultúra 7. (《咖啡点之一夜》、《南归》、《洪水》、《江村小影》). 113 p. ISBN 963 7450 67 X

Új kínai elbeszélők. Ford. Csanádi Imre et al. Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1952. 224 p.

[Wang Lulu, 王露露] Wang, Lulu: Tavirózsa Színház : Egy kínai lány visszaemlékezései. [Németből] ford. Nagy Imre. Budapest : Trivium, 2001. (Das Seerosenspiel). (Lelietheater). 488 p. ISBN 963 9367 08 7

[Wang Meng, 王蒙] Vang Meng: A csirizgyár igazgatója. [elbeszélések]. Ford. Polonyi Péter. [Budapest] : Európa Könyvkiadó, 1985. Modern könyvtár. (《悠悠寸草心》、《最宝贵的》、《蝴蝶》、《说客盈门》、《春之声》). 170 p. ISBN 963 07 3529 6

[Wei Hui, 卫慧] Wei Hui: Shanghaj Baby, Igaz történet szerelemről, szexről és önmagunk megtalálásáról. [regény]. Budapest : BestLine, 2001. (Shanghai Baby), (《上海宝贝》). 249 p. ISBN 963 528 546 9

[Wei Liang, 暐梁] Wei Liang, Diane: A jáde átka. Ford. Gálvölgyi Judit. Budapest : Ulpius-ház, 2007. (The Eye of Jade). 255 p. ISBN 963 9752 57 3

[Wu Yimao, 巫一毛] Wu, Emily, Engelmann, Larry: Madártoll a szélben. [regény]. Ford. Mártha Bence. Budapest : General Press, 2008. (Feater in the Storm : A Childhood Lost in Chaos). (《暴风雨中一羽毛》). 376 p. ISBN 978 963 6430 44 3

[Wu Fan, 吴帆] Fan Wu: Február virágai : Kína leánya. [regény]. Ford. Zombory Klára. Budapest : Ulpius-ház, 2008. (February Flowers). (《二月花》). 293 p. ISBN 978 963 254 092 4

Zombory Klára: Gao Xingjian [Életrajz]. In: Vigilia 2004. 69. évf. 7. szám. p. 531.

 

A fentieken túl érdemes megnézni a Világirodalmi Lexikon és a Magyar Nagylexikon kínai tárgyú címszavait.

 

vissza a lap tetejére

 

Kínai irodalom-, művészet- és kultúrtörténet:

 

A forradalmi Kína fametszetei. [Budapest :] Művészeti Alkotások N. V., 1950. 91 p.

A terrakotta hadsereg : Az első kínai császár agyaghadserege. Szerk. Roberto Ciarla : Ford. Leyrer Ginda. Pécs : Alexandra, 2005. (The eternal army). 287 p. ISBN 963 369 273 3

A Tíz Bambusz Csarnoka : Könyv- és nyomdászattörténeti kiállítás a Kínai Nemzeti Könyvtár kincseiből : The Ten Bamboo Studio, Ancient Rare Books with Block Printing and other Treasures from the Collection oh the National Library of China : 《書墨香》中國古代版刻印刷珍品展,  中國國家圖書館. Szerk. és a bevezető szöveget írta: [Dr.]Ferenczy Mária. Budapest : Országos Széchenyi Könyvtár, National Széchenyi Library, 2003. 267 p. ISBN 963 200 471 x

Az első kínai császár cseréphadserege : A Művelődési Minisztérium, a Kínai Népköztársaság Senhszi Tartománya Kultúrjavak Külföldi Kiadóvállalata, a Magyar Nemzeti Múzeum és az Artunion közös időszaki kiállítása : Magyar Nemzeti Múzeum 1988. március 8. - május 15. [katalógus]. A kiállítást rend. Nagy Mihály : a katalógus szövegét írta Miklós Pál. [Budapest] : Artunion Széchenyi Kiadó, [1988]. [60 p.] ISBN 963 01 8901 1

Bányász Edit: Kínai irodalom a népköztársaság első évtizedeiben. [Szakdolgozat]. Budapest : ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 2001.

Bányász Edit: Az „Új Érzék” irodalmi társaság rövid története. In: Kínai nyelv és irodalom : Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára. Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely. Budapest : Balassi Kiadó, 2003. pp. 110-132.

Baráth [Béla], Éber [László], [Felvinczi] Takács [Zoltán]: A művészet története. Budapest : Világirodalom Könyvkiadóvállalat, 1926. 671 p.

ua.: [kétkötetes]. Budapest : Dante Kiadó, 1934. 780 p. [a kínai művészetről szóló rész: pp. 633-735.]

ua.: [egykötetes]. Budapest : Dante Kiadó, 1934. 798 p.

ua.: [egykötetes]. bőv. és jav. kiad. Budapest : Dante Kiadó, 1939. 802 p.

ua.: lényegesen bőv. és jav. ötödik kiad. Budapest : Dante Kiadás, 1943. 804 p.

ua.: [hasonmás kiad.]. Budapest : Maecenas Könyvkiadó, 1993. 674 p. ISBN 963 7425 89 6

Chinart, Kínai kortárs művészet /Chinese Contemporary Art, 《中国当代艺术》, [Az azonos című kiállítás buletinje]. Budapest : Ludwig Múzeum Budapest – Kortárs Művészeti Múzeum, 2003.

Cotterell, Maurice M.: Az agyagharcosok : A császár seregének titkos jelei. Ford. Tamás Gábor. [Debrecen] : Gold Book, [2004]. (The terracotta warriors). 307 p. ISBN 963 425 010 6

[Sheng Cheng, 盛成] Cheng Tcheng: Egy kínai anya. [regény]. Ford. Pap László. Budapest : Bibliotheca, [é.n.]. (Ma Mère). 158 p.

Csibra Zsuzsanna: Buddhista barlangtemplomok faragott Buddha-szobrai az Északi Wei-dinasztia korából [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1994.

Csibra Zsuzsanna: Tenyérnyi selymen végtelen tér : Kínai költők magyar fordításokban. Budapest : Argumentum, 2006. Irodalomtörténeti füzetek 159. 245 p. ISBN 963 446 363 0

Csongor Barnabás: Emberi világ egy kínai regényben. In: Kína kultúrája Magyarországon. Szerk. Ferenczy Mária. Budapest : MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1985. pp. 44-56.

Dawson, Raymond: A kínai civilizáció világa. Ford. Salát Gergely (1-3. fejezet), Antóni Csaba (4-10. fejezet) : A fordítást az eredetivel egybevetette Antóni Csaba, Salát Gergely. Budapest : Osiris Kiadó, 2002. (The Chinese Experience). 271 p. ISBN 963 389 322 4

Demény István Pál: Kínai és magyar dalok hasonlóságai. In: Honismeret, 1993. XXI. évf. 2. szám. pp. 58-60.

ua.: In: Demény István Pál: Táltosok, kerekek, lángok. Csíkszereda : Pallas-Akadémiai Kiadó, 1999. pp. 11-16.

[Du Yaxiong, 杜亚雄] Du Ya-xiong: Rokon vonások a magyar és észak-kínai népzene között. Ford. Végvári József. Debrecen : [Dél-nyírségi Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület], 1998. Főnix Könyvek sorozat. 58 p. ISBN 963 03 6079 9

Ecsedy Ildikó: A magyar „Attila sírja” hagyomány keleti hátteréről. In: Kínai nyelv és irodalom : Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára. Szerk. Hamar Imre, Salát Gergely. Budapest : Balassi Kiadó, 2003. pp. 205-219.

Ecsedy Ildikó: Álom és álomfejtés a régi Kínában. Budapest : Eötvös József Könyvkiadó, 2001. 46 p. ISBN 963 9316 25 3

Ecsedy Ildikó: Ex oriente lux : Bevezetés a régi Kína társadalmának és kultúrájának történetébe : Tanulmányok Kínáról Európa ókorában. Miskolc : Miskolci Bölcsész Egyesület, 1992. Keleti művelődéstörténeti tanulmányok 1. 253 p.

Ecsedy Ildikó: Hétköznapok és ünnepek a régi Kínában. Budapest : Corvina, 1990. Irisz [sorozat]. 93 p. ISBN 963 13 2894 5

Fajcsák Györgyi: A kínai buddhizmus művészete a 10-19. században. Budapest : Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum, 1994. A buddhizmus művészete 1. 82 p. ISBN 963 7098 40 2

Fajcsák Györgyi: A lélek útja a túlvilágra: A Song-kor (960-1279) taoista túlvilágkép-ábrázolása urnavázák vallomása alapján. In: Mítoszok és vallások Kínában. Szerk. Hamar Imre. Budapest : Balassi Kiadó, 2000. pp. 22-36.

Fajcsák Györgyi: Az irodalmi hagyomány és az archaizálás néhány kérdése a kínai kerámiaművességben. In: Kínai nyelv és irodalom : Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára. Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely. Budapest : Balassi Kiadó, 2003. pp. 276-291.

Fajcsák Györgyi: A Ming-bútor : A kínai bútorművesség fénykora a 16-18. században. Budapest : Terebess, 2001. 136 p. ISBN 963 9147 38 9 letölthető

Felvinczi Takács Zoltán: A Kelet művészete. Budapest : Dante Kiadó, 1943. 234 p.

Felvinczi Takács Zoltán: Buddha útján a Távol-Keleten I. Budapest : Révai [Kiadó], 1938. 260 p. [kínai vonatkozású részek: pp. 148-153.]

ua.: Budapest : Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete, 1938. A SZEFHE magyar regényei. 260 p.

ua.: [hasonmás kiad.]. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1990. Az Akadémiai Kiadó Reprint Sorozata. 260 p. ISBN 963 05 5602 2

Felvinczi Takács Zoltán: Buddha útján a Távol-Keleten II. Budapest : Révai [Kiadó], 1938. 242 p. [kínai vonatkozású részek: pp.5-121.]

ua.: Budapest : Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete, 1938. A SZEFHE magyar regényei. 242 p.

ua.: [hasonmás kiad.]. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1990. Az Akadémiai Kiadó Reprint Sorozata. 242 p. ISBN 963 05 5603 0

Ferenczy Mária: Kína kultúrája magyarul : Válogatás az utolsó harmincöt év könyvterméséből. Függelék: Harmincöt év prózafordítói és nyersfordítói kínai eredetiből; Harmincöt év kínai műfordítói; A kiállított könyvek jegyzéke In: Kína kultúrája Magyarországon. Szerk. Ferenczy Mária. Budapest : MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1985. pp. 83-95.

Halzer Györgyi: Válogatás a császári Kína és Japán díszítő motívumaiból : Kína és Japán. Budapest : Komáromy Publ., 2003. Díszítőművészeti mintakönyv 3. 64 p. ISBN 963 86423 2 7

Hamar Imre: Buddhista kommentárirodalom Kínában. In: Kínai nyelv és irodalom : Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára. Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely. Budapest : Balassi Kiadó, 2003. pp. 253-275.

Hatvany Bertalan: Ázsia lelke. Budapest : Franklin-Társulat, [1935]. 446 p.

Horváth Tibor: Kína szobrászata. Budapest : Egyetemi Nyomda, 1955. Útmutató a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat előadói számára 7. 20 p.

Horváth Tibor: Ázsia művészete a Budapesti Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeum gyűjteményében. Budapest : Képzőművészeti Alap, 1954. 26 p.

Kalmár Éva: A kínai színjáték és a magyar színpad. In: Kína kultúrája Magyarországon. Szerk. Ferenczy Mária. Budapest : MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1985. pp. 21-26.

Kalmár Éva: Lelkes kövek. In: Korunk : Kultúra, haza, nagyvilág., 1998. III. folyam. IX/8. pp. 60-68.

Kalmár Éva: Mutatványok és átváltozások : A kínai színjáték előtörténetéből. In: Kínai nyelv és irodalom : Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára. Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely. Budapest : Balassi Kiadó, 2003. pp. 92-109.

Kádár Zoltán Dániel: A kilenc intésről. In: Kínai nyelv és irodalom : Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára. Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely. Budapest : Balassi Kiadó, 2003. pp. 66-91.

Kárpáti Andrea: India, Kína, Japán és a prekolumbián Amerika művészete 7-8. o.. Pécs : JPTE PSZM Projekt Programiroda, 1997.

Kárpáti Andrea: Művészettörténet IV. : India, Kína, Japán és a prekolumbián Amerika művészete. Pécs : JPTE PSZM Projekt Programiroda : Budapest : Tárogató Kiadó, 1995. 68 p.

Kárpáti János: Kelet zenéje. Budapest : Zeneműkiadó, 1981. 326 p. ISBN 963 330 375 3

ua.: Budapest : Gemini Budapest Kiadó, 1998. 240 p. ISBN 963 8168 30 7

Keleti művészeti lexikon. Szerk. Fajcsák Györgyi. [Budapest] : Corvina Kiadó, 2007. 387 p. ISBN 978 963 13 5558 1

Kína kultúrája Magyarországon. Szerk. Ferenczy Mária. Budapest : MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1985. Történelem és kultúra 2. 99 p.

Kínai nyelv és irodalom : Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára. Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely. Budapest : Balassi Kiadó, 2003. Sinológiai Műhely 4. 319 p. ISBN 963 506 559 0

Kinaiak a színházról. Ford. Miklós Pál. Budapest : Színháztudományi Intézet, 1960. Korszerű szinház, a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Színházművészeti szakosztályának Kiskönyvtára [16.]. 87 p.

Major Kornélia: Mérleg és ökrösszekér: irodalom és társadalom Taiwanon az 1920-30-as években. In: Kínai nyelv és irodalom : Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára. Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely. Budapest : Balassi Kiadó, 2003. pp. 133-150.

Mártonfi Ferenc: Az írástól a versig, [Különböző kiadóknál megjelent tanulmányok hasonmás kiadása], Budapest : Kőrösi Csoma Társaság, 1992. Keleti értekezések 4. 334 p.

Mészáros Klára: Kína-kutatás a Világgazdasági Intézetben. In: Kína kultúrája Magyarországon. Szerk. Ferenczy Mária. Budapest : MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1985. pp. 74-77.

Miklós Pál: A kínai művészet és műgyűjtés hazánkban. In: Kína kultúrája Magyarországon. Szerk. Ferenczy Mária. Budapest : MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1985. pp. 27-30.

Miklós Pál: A sárkány szeme : Bevezetés a kínai piktúra ikonográfiájába. Budapest : Corvina Kiadó, 1973. 271 p.

Miklós Pál: A tunhuangi Ezer Buddha barlangtemplomok. [Budapest] : Magyar Helikon, 1959. 125 p.

Miklós Pál: A Zen és a művészet. Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1978. Gyorsuló idő. 169 p. ISBN 963 270 689 7

ua.: Szeged : Lazi Bt., 2000. 129 p. ISBN 963 9227 40 4

Miklós Pál: Csi Paj-si (1862-1957). Budapest : Képzőművészeti Alap, 1962. A művészet kiskönyvtára XXXIII. 35 p.

Miklós Pál: Kína művészete : Vezető a Keletázsiai Művészeti Múzeum Kína Múzeumának kiállításához. Budapest : Iparművészeti Múzeum, 1956. 32 p.

Miklós Pál: Kína művészete / Chinese Arts : Az Iparművészeti Múzeum Ráth György Múzeuma Budapest, 1987. Budapest : Iparművészeti Múzeum, 1990. 58 p.

Miklós Pál: Tus és ecset : Kínai művelődéstörténeti tanulmányok. [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 1996. 209 p. ISBN 963 7907 52 1

Oláh Csaba: Kínai irodalom, kínai nyelv és a gozan-szerzetesek a középkori Japánban. In: Kínai nyelv és irodalom : Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára. Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely. Budapest : Balassi Kiadó, 2003. pp. 292-312.

[Образцов, Сергей Владимирович] Obrazcov, Sz[ergej Vlagyimirovics]: A kínai színház. Ford. Siklósi Mihály. Budapest : Gondolat Kiadó, 1960. (Театр китайского народа). 321 p.

Pajor Géza: Kínai kerámiaművészet : Vezető a Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeum Kínai kerámia kiállításához. Budapest : Népművészeti Propaganda Iroda, [1975]. [24 p.]

P. Szabó Sándor: Újonnan felfedezett ókori kínai szövegleletek. In: Kínai nyelv és irodalom : Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára. Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely. Budapest : Balassi Kiadó, 2003. pp. 192-204.

Rajkai Zsombor: Történelem és irodalom: képzelet és valóság a kínai elbeszélő irodalomban. In: Kínai nyelv és irodalom : Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára. Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely. Budapest : Balassi Kiadó, 2003. pp. 178-191.

Révész Ágota: Opera, pekingi módra. In: Korunk : Kultúra, haza, nagyvilág., 1998. III. folyam. IX/8. pp. 69-75.

[Шнеерсон, Григорий Михайлович] Snejerszon, Grigorij Mihajlovics: Kína zenekultúrája. Ford. Hídvégi István. Röv. kiad. Budapest : Művelt Nép Tudományos és Ismeretterjesztő Kiadó, 1954. (Музыкальная культура Китая). 194 p.

Szabolcsi Bence: Zenei tanulmányúton Kínában. [Budapest] : MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály, [1956]. Klny. a MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményeiből. VIII. kötet 1/4.

Távol-keleti festmények és kalligráfiák a Prágai Nemzeti Galéria gyűjteményéből. Rend. Oldrich Král : A katalógust szerk. Miklós Pál : Ford. Kozlovszky Kázmér. Budapest: Iparművészeti Múzeum, 1987. 55 p. ISBN 963 01 7990 3

Thilo Thomas: Hagyományos kínai építészet. Ford. Halmy Ferenc. Budapest : Corvina Kiadó, 1985. (Klassische chinesische Baukunst). 172 p. ISBN 963 13 1172 4

Tőkei Ferenc: A kínai elégia születése : K'ü Jüan és kora. Budapest : Akadémiai, 1959. Esztétikai Kiskönyvtár. 236 p.

ua.: [Budapest] : Kossuth Könyvkiadó, 1986. Esztétikai Kiskönyvtár. 201 p. ISBN 963 09 2827 2

Tőkei Ferenc, Miklós Pál: A kínai irodalom rövid története. [Budapest] : Gondolat Kiadó, 1960. 292 p.

Tőkei Ferenc: Műfajelmélet Kínában a III-IV. században : Liu Hie elmélete a költői műfajokról. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1967. 325 p.

Tőkei Ferenc: Sinológiai műhely. Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1974. Elvek és utak. 438 p.

Tőkei Ferenc: Vázlatok a kínai irodalomról. [Budapest] : Kossuth Könyvkiadó, 1970. Esztétikai Kiskönyvtár. 197 p.

Tőkei Ferenc: A régi kínai „hálószobai” tankönyvekről. In: A szeretkezés kínai tankönyveiből. Válogatta és bevezetéssel ellátta Tőkei Ferenc : A jegyzeteket írta Vámos Péter. Fordította Tőkei Ferenc, Vámos Péter. Budapest : [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség : Balassi Kiadó, 1998. pp. 7-14

[Bacильeв, Лeoнид Cepгeeвич] Vasziljev, L[eonyid] Sz[ergejevics]: Kultuszok, vallások és hagyományok Kínában. Ford. Kovács Zoltán : A fordítást ellenőrizte és a jegyzeteket kiegészítette dr. Ferenczy Mária. Budapest : Gondolat Kiadó, 1977. (Культы, религии, традиции в Китaе). 386 p. ISBN 963 280 475 9

Várnai András: A Kína-kép változásai a magyar történelmi szemléletben (Szemelvények a kezdetektől századunkig). In: Kína kultúrája Magyarországon. Szerk. Ferenczy Mária. Budapest : MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1985. pp. 31-43.

 

A fentieken túl ajánlható még az Iparművészeti Múzeum évkönyvei közül számos kötet, különösen a VII (1964), VIII (1965), X (1967), XIII (1971)

 

vissza a lap tetejére

 

Kétnyelvű könyvek (kínai-magyar):

 

A szeretkezés kínai tankönyveiből. Vál. és bevezetéssel ellátta Tőkei Ferenc : A jegyzeteket írta Vámos Péter : Ford. Tőkei Ferenc, Vámos Péter. Budapest : [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség - Balassi Kiadó, 1998. Történelem és kultúra 16. (《十問》、《合陰陽》、《天下至道談》、《素女經玄女經》、《洞玄子》). 130 p. ISBN 963 506 241 9

A kínai bor dícsérete : 《古代酒頌》. Vál. és kommentálta Tőkei Ferenc : Ford. Eörsi István et al. Budapest : Eötvös J. Könyvkiadó, 2001. Kínai-magyar füzetek. (《酒賦》鄒陽 著、《酒德頌》劉伶 著、《搜神記千日酒》、《飲酒-其一、三、七、十四》陶淵明 著、《五柳先生傳》陶淵明 著、《待酒不至》李白 著、《月下獨酌四首》李白 ). 41 p. ISBN 963 9316 28 8

[Chajiulun]《茶酒論》 A tea és a bor vetélkedése. Az eredeti kínai szöveg Csongor Barnabás és Donga György fordításával : Tőkei Ferenc jegyzeteivel. Budapest : Balassi Kiadó, 1996. Kínai-magyar könyvek [5.]. 46 p. ISBN 963 506 093 9

[Jiuge] 《九歌》 Kilenc varázsének (Csü Jüan [Qu Yuan, 屈原]: Kilenc dal). Az eredet szöveg Weöres Sándor műfordításával : Tőkei Ferenc előszavával : Tokaji Zsolt jegyzeteivel. Budapest : Balassi Kiadó, 1998. Kínai-magyar könyvek [7.]. (《九歌》). 68 p. ISBN 963 506 195 1

[Qu Yuan] 屈原, Csü Jüan: [Lisao] 《離騷》 Száműzetés. Az első nagy kínai költő főművének eredeti kínai szövege Nagy László műfordításával : Tőkei Ferenc kommentárjaival. Budapest : Balassi Kiadó, 1994. Kínai-magyar könyvek. 110 p. ISBN 963 7873 92 9 Letölthető

A kilenc intés [Lianggong jiu jian]梁公九諫 : Régi kínai históriás elbeszélés. Kínaiból ford. Kádár Zoltán Dániel : A fordítást az eredetivel egybevetette: Kalmár Éva. Szentendre : Tillinger Péter műhelye, 2002. 53 p. ISBN 963 440 861 3

[Kong-zi] 孔子, Konfuciusz: [Lunyu] 論語 Beszélgetések és mondások. A kínai szövegeket vál., gond. és magyarra ford., valamint a jegyzeteket írta Tőkei Ferenc. Budapest : Argumentum - [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség, 2001. 158 p. ISBN 963 446 168 9

[Lao-zi] , Lao-ce: [Daodejing] 道德經 Az Út és Erény Könyve. Versbe fordította Weöres Sándor : Kínaiból magyar prózára fordította és kommentálta Tőkei Ferenc. Budapest : Balassi Kiadó, 1996. Kínai-magyar könyvek [4.]. 169 p. ISBN 963 506 094 7

[Mou Guoliang, ] Mou Guoliang (szerk.): Tisztelet a Dunának : A kínai-magyar baráti kapcsolatok dokumentumai a 90-es években. Budapest : Duo Nao Nemzetközi Kereskedelmi Kulturális és Művészeti Kft., 1996. 156 p. ISBN 963 04 6413 6

[Sunzi bingfa] 孫子兵法 Szun-ce: A hadviselés törvényei. Az eredeti szöveg Tőkei Ferenc fordításával. Budapest : Balassi Kiadó, 1995. Kínai-magyar könyvek [2.]. 118 p. ISBN 963 506 052 1

ua.: 2. kiad. Budapest : Balassi Kiadó, 1998. Kínai-magyar könyvek [2.]. 118 p. ISBN 963 506 194 3

[Gushi shijiu shou]《古詩十九首》 Tizenkilenc régi vers. Az eredeti kínai szöveg Tellér Gyula műfordításával : Tőkei Ferenc jegyzeteivel. Budapest : Balassi Kiadó, 1996. Kínai-magyar könyvek [3.]. 86 p. ISBN 963 506 081 5

[Zhonnguo huishu xuan] 《中國繪書選》 A kínai festészet elmélete. Vál., a kínai szövegeket gondozta és magyarra ford. Tőkei Ferenc. Budapest : [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség - Argumentum Kiadó, 1997. 86 p. ISBN 963 446 066 6

[Zhongguo wenlun xuan] 《中國文論選》 A kínai költészet elméletéből. Vál., a kínai szövegeket gondozta és magyarra ford. Tőkei Ferenc. Budapest : Argumentum - [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség, 1998. 75 p. ISBN 963 446 080 1

[Zhongguo yinyue lun] 《中國音樂論》 A kínai zene elméletéből. A kínai szövegeket vál., gondozta és magyarra ford. Tőkei Ferenc. Budapest : Argumentum - [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség, 2000. 101 p. ISBN 963 446 125 5

[Yuefu shi xuan] 《樂府詩選》 A Zenepalota verseiből : Az eredeti szöveg magyar műfordításokkal : Vál., magyar prózára ford., az előszót írta és jegyzetekkel ellátta Tőkei Ferenc : Versbe öntötte Fodor András [et al]. Budapest : Balassi Kiadó, 1997. Kínai-magyar könyvek [6.]. 156 p. ISBN 963 506 150 1

[Zhong Xiong wenxuan, di yi] 《中匈文選》第一 : Kínai-magyar irodalmi gyűjtemény I.. Az eredeti szövegek magyar műfordításokkal : Szerk. Tőkei Ferenc. Budapest : Balassi Kiadó, 1997. ISBN 963 506 157 9

[Zhong Xiong wenxuan, di er] 《中匈文選》第二 : Kínai-magyar irodalmi gyűjtemény II.. Az eredeti szövegek magyar műfordításokkal : Szerk. Tőkei Ferenc. Budapest : Balassi Kiadó, 1999. ISBN 963 506 301 6

Régi kínai kísértetmesék : 《古代鬼記》. Vál. Tőkei Ferenc : Ford. Csongor Barnabás : Kara György : Tőkei Ferenc. Budapest : Eötvös J. Könyvkiadó, 2001. Kínai-magyar füzetek. (《幽明錄新死鬼》、《列異傳張奮》、《列異傳宗定伯》、《列異傳談生》、《搜神記秦巨伯》、《搜神記干將莫邪》). 25 p. ISBN 963 9316 27 X

Régi kínai viccek : 《古代笑話》. Vál., ford. Tőkei Ferenc. Budapest : Eötvös J. Könyvkiadó, 2001. Kínai-magyar füzetek. (《屁文章》、《腹內全無》、《醫生》、《醫屁》、《墜轎底》、《不哭》、《虱子》、《不留客》、《請客》、《和尚》、《遠近》、《懼內(避打)》、《不寡》、《一人好酒》、《好酒》、《好飲》、《善忘》、《廚子》、《僧與士人》、《想得我好》). 25 p. ISBN 963 9316 26 1

 

vissza a lap tetejére

 

Kínai tárgyú szakdolgozatok és egyéb tudományos értekezések:

 

Diploma- és Szakdolgozatok:

Anyiszonyán Diána: Arany sárkányok, vörös denevérek : A férfiak udvari ruházkodása a Qing-korban. [Szakdolgozat]. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2003. 125 p.

Apatóczky Ákos Bertalan: Szintaktikai sajátosságok a kínai nyelvben (A ba és bei szerkezetek esete), [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 2002

Bancsi Judit (ford.): Lü Dong-bin megmenekíti a vasbotos Lit. [Szakdolgozat]. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2001. (《鐵拐李岳》岳伯川 ). 87 p.

Bányász Edit: Kínai irodalom a népköztársaság első évtizedeiben, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 2001

Bartos Huba: Some problems of Chinese syntax: topic, ba-phrase, and thematic roles, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1992

Bukta Orsolya: Szent nász : A nemek egyesülésének misztériuma a taoista és a tantrikus hagyományban. [Szakdolgozat]. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2001. 67 p.

Csibra Zsuzsanna: Buddhista barlangtemplomok faragott Buddha-szobrai az Északi Wei-dinasztia korából, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1994.

Csornai Katalin: Mani és tanításai a kínai szövegek. [Szakdolgozat]. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 1999. 118 p.

Czékmány Péter: Mao Dun élete és munkássága, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1996

Dobos Diana: Kína turizmusfejlődése napjainkban. [Szakdolgozat]. Székesfehérvár : Kodolányi János Főiskola Idegenforgalmi Szakmenedzser szakirány, 2005. 32 p.

Fajcsák Györgyi: A kínai lakkművesség története a kezdetektől a Yüan-korig, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1991

Farkas Gábor: A taoista gyakorlat. [Szakdolgozat]. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 1999. 82 p.

Fehér Tamás: A Három Szurdok Erőmű és annak társadalmi, környezeti és gazdasági problémái, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 2001

Fődi Attila: Kínai-magyar bibliográfia 1980-2000. [Szakdolgozat]. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2004. 66 p.

Földes Péter: „A kínai fenyegetés”. [Diplomadolgozat]. Budapest : Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2003. 126 p.

Galambos Imre: Csuang-ce filozófiája (tanulmány és fordítás), [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1993

Gerhard Ákos: A Naxi kultúra. [Szakdolgozat]. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2000. 78 p.

Hamar Imre: A függő keletkezés. [Szakdolgozat]. Budapest : ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1992.

Havassy Dóra: Ai Qing és a francia költészet, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1995

Horváth Brigitta: A Feng Shui lényege és népszerűsége a nyugati világban. [Diplomadolgozat]. [Budapest] : Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar. 2004. 71 p.

Joanovics Ákos: Kína és a fenntartható fejlődés. [Szakdolgozat]. Budapest : Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Gazdaságföldrajz Tanszék, 2005. 100 p.

Jokán András: Az akupunktúra és a nyugati medicina kapcsolódásának lehetőségei, [Szakdolgozat], Budapest, Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar, 2004

Juhász Katalin: Kína, a jövő tudományos világhatalma?. [TDK dolgozat]. Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Szekció, 2007. 39 p.

Kátai Zsuzsanna: Mezőgazdasági munkák és földművelési szertartások a régi Kínában, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1999

Kevély Flóra: Mu-lientörténete. [Szakdolgozat]. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 1997. 38 p.

Kicsi László: Kü ju: Cien-teng szin-hua első részének műfordítása és kommentálása, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1989

Koncz Viktória: A két Kína : Van közös út?. [Diplomadolgozat]. Budapest : Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2006. 107 p.

Kósa Gábor: Hegyek és tengerek könyve (Shanhaijing), [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1997.

Lehr Ágnes: Az álom motívuma a buddhizmusban és a kínai hagyományban. [Szakdolgozat]. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 1998. 48 p.

Major Kornélia - Verestói Nárcisz: Kankovszky Ede fényképhagyatéka (feldolgozási kísérlet és háttér), [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1993

Magyar Vilma: Áttöri-e a tőke a kínai Nagy falat?, [Diplomadolgozat], Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2004

Mártonffy Attila: Lin Jü-tang – elmúlt pillanat?, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1989

Medve Linda: Holografikus merián-dörzsöléses terépia. [Szakdolgozat]. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2003. 53 p.

Megyeri Luca: A Kínában élő nemzeti kissebbségek lakodalmi szokásai. [Szakdolgozat]. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2005. 52 .

Miklós Katalin: Az egykikötős kereskedelem - külföldiek Kantonban 1757-1842 között, A kereskedés sajátos feltételei, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 2000

Mohr Richárd: A kínai nyomtatás története a nyomódúctól a számítógépig, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 2001

Nagy Ibolya: A kínai beutazó turizmus lehetőségei és feltételei Magyarországon. [Diplomadolgozat]. Budapest : Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2003. 69 p.

Nagy Réka: Néhány gondolat Mao Ce-tung és a „vörösgárdista” mozgalom viszonyáról, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1994

Nagy Zoltán (ford.): Bodhidharma: Yijin jing, azaz „Értekezés az inak és izmok átalakításáról” c. műve a taoista belső alkímia tükrében. [Szakdolgozat]. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2002. (《易筋經》). 95 p.

Németh Zoltán: Új piac a magyar beutazó turizmusban : a kínaiak. [Szakdolgozat]. Székesfehérvár : Kodolányi János Főiskola Idegenforgalmi és Szálloda Szak, 2004. 39 p.

Őri Sándor: Konfuciusz élete, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 2001

Pap Melinda: A buddhizmus hatása a Song-kori festészetre. [Szakdolgozat]. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2006. 62 p.

Pál Adrien: A prefekturális rendszer és a centralizáció összefüggései a Tang-korban, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 2001

Petőcz Zsolt: Kínai gondolkodás és gyógyászat kapcsolata. [Szakdolgozat]. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 1997. 38 p.

Prutkay Csaba: A kínai taoista talizmánok hagyománya régen és ma, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 2000.

Prutkay Csaba: A taoizmus gyakorlata. [Szakdolgozat]. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 1997. 82 p.

Rajkai Zsombor: A tajvani családszerkezet átalakulása az elmúlt ötven évben, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1998

Sallai Ervin: Tang Kalendárium. [Szakdolgozat]. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2001. 100 p.

Sárközi Ildikó Gyöngyvér: Kép(más)világ : A buddhizmus térhódításának folyamata Kínában a dunhuangi Mogaoku szakrális művészetének tükrében : különös tekintettel a 249-es barlang mennyezeti festményeire. [Szakdolgozat]. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2007. 103 p.

Schäffer Ildikó: Wu császárnő, Egy erőskezű asszony a sárkánytrónon, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 2001

Somfai Vera: A kínai beutazó turizmus Magyarországon. [Diplomadolgozat]. Budapest : Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2004. 79 p.

Szabó Anikó (ford.): Gyűjteményes példázatok könyvének fordítása. [Szakdolgozat]. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 1999. (《雜譬喻經》). 77 p.

Szabados Levente: Alkímia a buddhizmusban : avagy a nem-kettős szemlélet gyakorlati hátteréről. [Szakdolgozat]. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2006.

Szegő László: Zsou Si (kor- és műelemzés), [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1972

Térmeg Vera: Tajvan, Európa egyik kelet-ázsiai partnere, [Diplomadolgozat], Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2003

Tokaji Zsolt: Wuzi: A hadviselés törvényei, A Wuzi bingfa fordítása és történeti vonatkozásai, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1998 (武子兵法)

Vámos Péter: Az egészségmegőrzés kínai módja: a qigong fogalma, elmélete és módszerei, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1992.

Vértes Róbert: A kínai „nyitás politika” különös tekintettel annak politikai hátterére és a bankrendszer reformjára, [Diplomadolgozat], Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2002

Vizi Balázs: Egy Lu Xun esszé fordítása, Filológiai apparátus és kísérő tanulmány, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1996

Wortmann Gabriella: Esküvői rítusok az ókori Kínában – a Qing-kor, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1997

Zilahi Gábor: A kínai gondolkodók világképe : Miért támadta Modi mester Konfuciusz mester tanításait. [Szakdolgozat]. Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2002. 65 p.

Zólyomi Ágnes: Kelet és Nyugat találkozása Shanghaiban, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1992

 

Disszertációk:

[Dr.] Bajcsy Előd: A Harco tojóhibrid baromfi piacának sajátosságai, különös tekintettel a kínai piacra. [Disszertáció]. Budapest : Külkereskedelmi Főiskola, 1995. 66 p.

[Bao Xin] Bao Xin: A Chinese Travel Service how to entry Hungarian market : Hungarian CM Travel case study. [Disszertáció]. Budapest : Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2005. 57 p.

Cseke Miklós: A délkelet-ázsiai gazdasági válság elemzése és hatásai. [Disszertáció]. Budapest : Külkereskedelmi Főiskola, 1998. 75 p.

Éltető Éva: A kínai kommunikáció sajátosságai. [Disszertáció]. Budapest : Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2000. 76 p.

Ferkó Adrienn: A kínai gazdasági csoda és a környezetvédelem. [Disszertáció]. Budapest : Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2007. 57 p.

Fülöp Andrea: A 90-es évek gazdasági robbanása Kínában és annak következményei. [Disszertáció]. Budapest : Külkereskedelmi Főiskola, 1997. 61 p.

Gulyás Olivér: Gazdasági válságok az ázsiai gazdasági válságokon keresztül, [Disszertáció], Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2001

Hamar Imre: Változások a huayan hagyományban a 8-9. században : Chengguan élete és a négy dharma-dhátu elmélete. [Disszertáció]. Budapest : ELTE BTK Kelet-ázsiai Tanszék, 1997.

Jacsó Boglárka: A diplomáciai protokoll sajátosságai a Magyar Köztársaság és Japán, valamint a Kínai Népköztársaság viszonylatában. [Disszertáció]. Budapest : Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2005. 97 p.

Kövecses Linda: A kétfejű sárkány : A Kínai Köztársaság és a Kínai Népköztársaság feszültségei. [Disszertáció]. Budapest : Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2005. 94 p.

Kubát Erzsébet: A kínai bankrendszer fejlődése. [Disszertáció]. Budapest : Külkereskedelmi Főiskola, 1996. 65 p.

Kucsora Erika: A jelszó: ”Irány Kína!” : Útmutató a kínaiakkal való kereskedésre. [Disszertáció]. Budapest : Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2004. 79 p.

Lafferthon Ágnes: A Kínában tanuló külföldiek kommunikációs és beilleszkedési problémái. [Disszertáció]. Budapest : Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2007. 74 p.

László Róbert: Felnőttek a kistigrisek?, [Disszertáció], Budapest, Külkereskedelmi Főiskola, 1995

Mészáros Klára: Tudományos-technikai modernizáció és gazdasági fejlődés Kínában : A multipoláris világrend egy új nagyhatalmának születése. [PhD értekezés]. Budapest : Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem, Posztgraduális Kar, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Program, 1999. 260 p. [Forrás: http://phd.lib.uni-corvinus.hu/128/]

Nagy Katalin: Egy távol-keleti import ügyletről közelről, [Disszertáció], Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2001

Pintér Veronika: A ”900-pound gorilla” running amok in the world trading system : Economic and political aspects of China's entry to the World Trade Organisation. [Disszertáció]. Budapest : Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2000. 26 p.

Rádl Nikolett: A kínai nagy faltól a ”világ műhelyéig” avagy a magyarországi kínaiak beilleszkedése, megítélése a hazai közvéleményben és megjelenése a magyar médiában. [Disszertáció]. Budapest : Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2006. 88 p.

Takács Mónika: A kínai gazdasági csoda árnyoldala. [Disszertáció]. Budapest : Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2007. 75 p.

Vida Krisztina: A sanghaji és sencseni értéktőzsdék története, az A-, B-, és H-részvénykategóriák alakulása, [Disszertáció], Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2001

[Wang Xin] Wang Xin: A kínai mezőgazdaság jelenének és jövőjének egyes kérdései. [Disszertáció]. Budapest : Külkereskedelmi Főiskola, 1996. 61 p.

 

Tudományos értekezések:

Állandóság a változásban : T'ung-pien : Tőki Ferenc 70. születésnapjára. Szerk. Puskás Ildikó. Budapest : Politika+Kultúra Alapítvány, 2000. 467 p. ISBN 963 00 4426 9

Ecsedy Ildikó: A magyar keletkutatás útjai a Nagy Falon innen és túl (Az Orientalisztikai Munkaközösség Kőrösi Csoma-Emlékülésének anyagából). In: Kína kultúrája Magyarországon. Szerk. Ferenczy Mária. Budapest : MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1985. pp. 96-100.

Kína kultúrája Magyarországon. Szerk. Ferenczy Mária. Budapest : MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1985. Történelem és kultúra 2. 99 p.

Kínai filozófia és vallás a középkor hajnalán. Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely. Budapest : Balassi Kiadó, 2005. Sinológiai Műhely 5. 299 p. ISBN 963 506 634 1

Kínai nyelv és irodalom : Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára. Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely. Budapest : Balassi Kiadó, 2003. Sinológiai Műhely 4. 319 p. ISBN 963 506 559 0

 

vissza a lap tetejére

 

Harcművészeti könyvek:

 

Kung-fu 功夫:

Baló Júlia: Harcos szerzetes : Kelet bölcsessége és harcművészete a szívünkben. Pécs : Alexandra, 2004. 231 p. ISBN 963 368 982 1

Chow, David - Spangler, Richard: A Kung Fu történelme, filozófiája és technikái. Budapest : Hunor Vállalkozás, 1992. Budo Ismeretterjesztő Kiskönyvtár. (Kung fu history, philosophy & techniques). ISBN megj. nélkül

ua.: Budapest : Hunor Vállalkozás, [1995]. 120 p. ISBN 963 85364 9 7

Esztergomi László: Ki ölte meg Bruce Lee-t?. [Budapest] : Esztergomi László, 1990. 118 p. ISBN 963 400 197 1

[Liang Ting, 梁挺] dr. Leung Ting: A legendás Shaolin hosszúbot technikája. Ford. Szabó Dénes. Kecskemét : Magyar Wing Tsun Egyesület, 1992. 95 p.ISBN 963 02 9375 7

[Liang Ting, 梁挺] dr. Leung Ting: Wing Tsun Kuen 1. Ford. Mádai Norbert. Kecskemét : magánkiadás, 1992. (咏春拳》梁挺 ). 186 p. ISBN szám megj. nélkül

Leyrer Richárd, Szabó Julianna: A kung-fu királya : Bruce Lee és a Jeet Kune Do. [Budapest] : Lapkiadó Vállalat, [1987]. 199 p. ISBN 963 272 075 X

Mádai Norbert: A Gyönyörű Tavasz Virága. Kecskemét : magánkiadás, 1994. 74 p.ISBN megj. nélkül

Dr. Molnár Csaba: Wing Chun Kung Fu. Debrecen : magánkiadás, 1991. 116 p. ISBN 963 400 656 6

ua.: 2. kiad. Debrecen : magánkiadás, 1991. 121 p. ISBN 963 400 727 9

ua.: 3. kiad. Debrecen : Tigrisszív Bt., 1995. 119 p. ISBN 963 04 6120 X

[Dr.] Molnár Csaba: Tapadó kezek : [Harmónia és önvédelem]. Debrecen : Tigrisszív Bt., 1997. 32 p. ISBN 963 03 6728 9

Pataki Ferenc, Márton László: Az önvédelem művészete II. : A Hong Lung Ch’uan Tao (紅龍拳道館). [Budapest] : Lunarimpex Kiadó, 2005. Mesterek és harci művészetek. 128 p. ISBN 963 9219 50 9

Plavecz Tamás, Plavecz Nándor: Bruce Lee. Budapest : Népszava Kiadó Vállalat, 1987. 159 p. ISBN 963 322 602 3

Plavecz Tamás, Plavecz Nándor: Bruce Lee mozaik : Harcművész, ember, legenda. [2. kiad.]. Budapest : Hunor Vállalkozás, 1995. 144 p. ISBN 963 85365 4 3

Tóth Zoltán - Kiss Zsolt: Ving Chun : Önvédelem és harci művészet. Budapest : Lunarimpex Kiadó, 2001. Mesterek és harci művészetek 19.231 p. ISBN 963 9219 13 4

[Yang Junmin, 扬俊敏] dr. Yang Jwing-Ming: A Shaolin-kolostor Chin Na-technikái : Oktatói kézikönyv minden harcművészeti rendszerhez. Ford. Pavelcze István. [Budapest] : Lunarimpex Kiadó, 1996. Mesterek és harci művészetek VIII. (Analysis of Shaolin Chin Na). 218 p. ISBN 963 85565 7 9

ua.: utánny. [Budapest] : Lunarimpex Kiadó, 2000. 218 p. ISBN 963 85565 7 9

[Yang Junmin, 扬俊敏] dr. Yang Jwing-Ming: Shaolin Chin Na haladóknak : [Gyakorlati önvédelmi útmutató a cseles fogások kínai művészete alapján minden harcművészeti irányzat részére]. Ford. Szalai Balázs. [Budapest] : Lunarimpex, 2004. Mesterek és harci művészetek. (Comprehensive Application of Shaolin Chin Na). 413 p. ISBN 963 9219 36 3

 

Tai Chi Chuan [Taijiquan] 太极拳:

Crompton, Paul: Taj Csi : A kínai hagyomány ajándéka : Több ezer éves mozgásrendszer a test és a lélek egészségéért és harmóniájáért. Ford. Vásárhelyi Mária. Budapest : Édesvíz Kiadó, 1994. (The Elements of Tai Chi). 206 p. ISBN 963 528 010 6

Crompton, Paul: Taj Csi : gyakorlati útmutató. Ford. Nagy Attila. [Pécs] : Alexandra Kiadó,[1999]. (Tai Chi : A practical introduction). 119 p. ISBN 963 367 640 1

Havasi András: Gyakorlati Tai Chi Chuan és Chi Kung. [Budapest] : Lunarimpex Kiadó, 1994. Mesterek és harci művészetek I. 82 p. ISBN 963 04 4690 1

ua.: utánny. [Budapest] : Lunarimpex Kiadó, 1996. 82 p. ISBN 963 85565 0 1

ua.: 3. utánny. [Budapest] : Lunarimpex Kiadó, 1999. 82 p. ISBN 963 85565 0 1

Havasi András: A nagy Tai Chi Chuan könyv : Yang-stílus. [Budapest] : Lunarimpex Kiadó, 1996. Mesterek és harci művészetek VII. 358 p. ISBN 963 85565 6 0

Havasi András: A Taijiquan elmélete és filozófiája. [Budapest] : Lunarimpex, 2004. Mesterek és harci művészetek sorozat. 288 p. ISBN 963 9219 32 0

[Huang Zhongliang, ] Huang, Chung-liang Al: Öleld át a tigrist, és vidd vissza a hegyekbe! : a taj csi lényege. Ford Somogyvári Szabolcs. Budapest : Édesvíz Kiadó, 1998. (Embrace Tiger, Return to Mountain : The Essence of Tai Ji). 207 p. ISBN 963 528 308 3

Panther, John: The Art of Taoist Tai Chi : Cultivating Mind and Body : A reference Guide for the Student of Taoist Tai Chi / A taoista Tai Chi művészete : A szellem és test művelése : A taoista Tai Chi tanulók útmutató kézikönyve. Fót : Mo. Taoista Tai Chi Társaság, 2002. 108 p. ISBN 963 202 456 7

Rácz József - Molnár Csaba: A csodálatos Tai Chi Chuan : [Az önvédelemtől a testformálásig]. Debrecen : Tigrisszív Bt, 1995. ISBN 963 04 6119 6

ua.: Debrecen : Tigrisszív Bt., 1996. 155 p. ISBN 963 04 3119 6

Rochford, Matthew: Taj Csi mindenkinek. Ford. Béresi Csilla. [Budapest] : Kossuth Könyvkiadó, [2005]. (Total Tai Chi). 192 p. ISBN 963 09 4650 5

[Cao, Fengshan, 曹风山] Tsao, Jesse: Tai Chi szűk térben : Kis helyigényű kombinált tai chi gyakorlatok. Ford. Matolcsi Gábor. Budapest : Bioenergetic, 2001. (Compact Tai Chi, Combined Forms for Practice in Limited Place). 241 p. ISBN 963 9343 22 6

Tóth Zoltán: Wu stílusú Tai Chi Chuan, A 37 lépéses formagyakorlat és alkalmazási lehetőségei, Budapest, Lunarimpex, Szeged, T-M Worldtrade Kiadó, 2005, Mesterek és harci művészetek, ISBN 963 9219 47 9

Tucker, Paul: Tai Chi : Áramló mozdulatok: a harmónia és az egyensúly megteremtése. Ford. Pete Klára és Sudár Balázs. Pécs : Alexandra, [2000]. New Life könyvek. (Tai Chi). 64 p. ISBN 963 367 770 X

Vadas Mihály: Taijiquan. [Budapest] : Spirit Kft. : Lunarimpex Kiadó, 1998. Mesterek és harci művészetek különkiadás. 106 p. ISBN 963 85739 7 X

van Loo, Geert: Tai Chi Chuan : Harmónia, egészség, harcművészet. Ford. Szigeti Lívia. [Budapest] : Print-X, 2004. (Tai Ch Chuan). 212 p. ISBN 963 212 10 8

[Yang Junmin, 扬俊敏] dr. Yang Jwing-Ming: A legendás mesterek Taiji-titkai. Ford. Drimál István. [Budapest] : Lunarimpex Kiadó, 2004. Mesterk és harci művészetek. (Taichi Secrets of the Ancient Masters). 119 p. ISBN 963 9219 31 2

[Yang Junmin, 扬俊敏] dr. Yang Jwing-Ming: Klssziukus Yang-stílusú Taijiquan : a teljes formagyakorlat és qigong. Ford. Kovács Magda. [Budapest] : Lunarimpex, 2001. Mesterek és harci művészetek 11. (Taijiquan : Classical Yang style). 342 p. ISBN 963 9219 15 0

[Yang Junmin, 扬俊敏] dr. Yang Jwing-Ming: Yang-stílusú Tai Chi Chuan. Ford. Pavelcze István. [Budapest] : Lunarimpex Kiadó, 1997. Mesterek és harci művészetek XI. (Yang Style Tai Chi Chuan). 235 p. ISBN 963 85739 2 9

[Yu Funian, 于福年 博士] Dr.Yu Fu-nian, Schwanberger József: A Taiijiquan művészete : elmélet és gyakorlat. Budapest : Lunarimpex Kiadó, 1997. Mesterek és harci művészetek X. 232 p. ISBN 963 85565 9 5

[Yu Cuixia, 余翠霞] Yu, Tricia: Taj Csi : a test és szellem számára. Ford. Stern Gabriella. [Budapest] : Magyar Könyvklub, 2004. (Tai Chi). 160 p. ISBN 963 549 134 4

 

A harcművészet ókori klasszikusai : Forrásgyűjtemény. [Szerk. és bev. Hahn István]. Budapest : Zrínyi Kiadó, 1963. 693 p.

Az egyik ”Út” a harcművészetekhez a Tao. Szerk. Zsolt Péter. [Budapest] : Hunor Vállalkozás, 2007. 81 p. ISBN 978 963 87109 3 2

[Cheng Long, 成龙] Chan, Jackie, Yang, Jeff: Íme Jackie Chan : Akciófilm az életem. Budapest : Lunarimpex Kiadó, 1999. (I am Jackie Chan, My Life in Action by Jackie Chan with Jeff Yang). 345 p. ISBN 963 921902 9

Kapecska Attila: Xing yi quan : A forma és a tudat ökle. [Budapest] : Kapecska Attila, 2005. 105 p. ISBN 963 219 747 X

[Liang Shouyu, 梁守渝] Liang Shou-Yu, [Yang Junmin, 扬俊敏] Dr. Yang Jwing-Ming: Xingyiquan : Teória, gyakorlat, küzdőtechnika és szellemiség. Ford. Héjjas Balázs. Budapest : Lunarimpex Kiadó, 2005. Mesterek és Harci művészetek. (Xingyquan, Theory, Applications, Fighting Tactics and Spirit). 270 p. ISBN963 9219 52 5

Ralston, Peter: Cheng Hsin : Az erőfeszítés nélküli erő alapelvei. Ford. Kis Zsuzsanna. [Budapest] : Lunarimpex Kiadó, 2004. Mesterek és harci művészetek. (Cheng Hsin: The Principles of Effortless Power). 224 p. ISBN 963 9219 39 8

[Sunzi bingfa] 孫子兵法 Szun-ce: A hadviselés törvényei. Az eredeti szöveg Tőkei Ferenc fordításával. Budapest : Balassi Kiadó, 1995. Kínai-magyar könyvek [2.]. 118 p. ISBN 963 506 052 1

ua.: 2. kiad. Budapest : Balassi Kiadó, 1998. Kínai-magyar könyvek [2.]. 118 p. ISBN 963 506 194 3

[Sun-zi] Sun Tzu: Ping-Fa : A hadviselés művészete. Magyarra átdolg. Hahn István. [Budapest] : Kobudo-Iaido Távolkeleti Harcművészetek Baráti Köre, [1996]. Budo Ismeretterjesztő kiskönyvtár. (《孫子兵法》). 118 p. ISBN 963 04 2882 3

ua.: [Budapest] : Kobudo-Iaido Távolkeleti Harcművészetek Baráti Köre, [1997]. Budo Ismeretterjesztő kiskönyvtár. 70 p. ISBN 963 04 4882 3

ua.: Budapest : Kobudo-Iaido Távolkeleti Harcművészetek Baráti Köre, [1998]. 70 p. ISBN 963 04 2882 3

ua.: [Budapest] : Hunor Vállalkozás, [2003]. Budo kiskönyvtár 8. 70 p. ISBN 963 04 4884 3

ua.: 4. jav. kiad. Budapest : Hunor Vállalkozás, 2007. Budo kiskönyvtár. 69 p. ISBN 978 963 87109 5 6

[Sun-zi] Szun Ce: A hadviselés tudománya. Ford. Édes Bálint. Budapest : Göncöl Kiadó, 1996. (A ford. Lionel Giles "The art of war" c., 1906-ban megjelent fordítása alapján készült). (孫子兵法). 125 p. ISBN 963 7875 85 9

ua.: 2. kiad. Budapest : Göncöl Kiadó, 1998. 125 p. ISBN 963 9183 03 2

ua.: 3. kiad. Budapest : Göncöl Kiadó, 2002. 125 p. ISBN 963 9183 39 3

[Sun-zi] Szun Ce: A háború művészete. Ford. Tokaji Zsolt és Szántai Zsolt. [Wu-zi] Wu Ce: A hadviselés szabályai. Ford. Tokaji Zsolt. [Sima Rangju] Sima Rangju: A tábornagy metódusa. Ford. Tokaji Zsolt. Budapest : Cartaphilus Kiadó, 2006. (《孫子兵法》《武子兵法》 《司馬法》 司馬穰苴). 173 p. ISBN 963 744 854 3

[Sun-zi] Szun mester: A’ hadakozás regulái. [Zrínyi Miklós XVII. századi stílusában] ford. Tokaji Zsolt. Budapest : Terebess Kiadó, 1997. (孫子兵法). 62 p. ISBN 963 85631 8 4 [TE 9] letölthető

[Sun Bin, 孫臏] Szun Pin: A hadviselés művészete. Ford. és a jegyzeteket összeáll. Tokaji Zsolt. [Szeged] : Szukits Könyvkiadó, 2003. (孫臏兵法》). 239 p. ISBN 963 9344 63 X

[Dr.] Ujvári Miklós: Kung fu-technikák és edzésmódszerek. [Budapest] : Origo-press, 1989. 170 p. ISBN 963 7405 26 7

[Dr.] Ujvári Miklós: A délkelet-ázsiai harci művészetek. Budapest : szerzői kiadás, 1990. 239 p. ISBN 963 500 390 0

[Wu-zi] Vu Ce: A háború útja. Kínai eredetiből ford., az előszót és a jegyzeteket írta Tokaji Zsolt. Budapest : Terebess Kiadó, 1999. (子兵法). 67 p. ISBN 963 9147 09 5 [TE 45] letölthető

 

vissza a lap tetejére

 

Kínai orvoslás:

 

Általános művek:

A hagyományos kínai orvoslás (TCM) gyógyszertani alapjainak rövid összefoglalása és kínai receptúrák ismertetése. Összeáll. [Dr.] Pálos István. München : Budapest : Egészség Biztonság Alapítvány, 2004. 58 p. ISBN 963 214 969 6

[Zhang Xutong, 张绪通] Dr. Chang, Stephen T[homas]: Az öngyógyítás teljes rendszere : Belső taoista gyakorlatok. Szerk. Tészabó Júlia. [Budapest] : Top Trading Hungary Ker. Kft., [1992]. (Le système complet d’autoguérison). 240 p. ISBN 963 7881 05 0

ua. [Budapest] : Top Trading Hungary Ker. Kft., 1995. 241 p. ISBN 963 7881 05 0

ua. [Budapest] : R.A. Kft., [1997]. 241 p. ISBN 963 7881 05 0

ua. [Budapest] : Duna Könyvkiadó, 1998. 242 p. ISBN 963 7881 05 0

ua. [Nyíregyháza] : Black&White Kiadó, 2005. 216 p. ISBN 963 7095 54 3

Eckert, Achim: A gyógyító Tao : Az öt elem egyensúlyán alapuló egészség. Ford. Márton Ferenc. Budapest : Bioenergetic Kft, 1998. (Das Heilende Tao). 117 p. ISBN 963 8120 47 9

Dr. Eke Károly: A keleti gyógyítás útjain. Budapest : Medicina Kiadó, 1986. 255p. ISBN 963 241 514 0

Gascoigne, Stephen: Kínai gyógymódok : Gyógyulás a hagyományos kínai orvoslás segítségével. Ford. Haiman Ani. Budapest : Magyar Könyvklub, 2001. (The Chinese way to Health). 160 p. ISBN 963 547 257 9

Harper, Jennifer: A tudatos test : Kínai orvoslástan és természetgyógyászat az öngyógyítás szolgálatában. Ford. Márton Ferenc. Budapest : Bioenergetic Kft., 1999. (Body Wisdom). 213 p. ISBN 963 8120 77 0

Kaptchuk, Ted J.: Évezredek hagyománya: A kínai orvostudomány : Filozófiai, elméleti és gyakorlati alapok. Ford. Dr. Decastello Aliz et al. Budapest : Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület, 1992. A hagyományos kínai gyógyászat kiskönyvtára, (The web that has no weaver). 397 p. ISBN 963 04 2202 6

Lencz László: A hagyományos kínai orvoslás elméleti alapjai és gyakorlati módszerei. Budapest : Medicina, 2001. 379 p. ISBN 963 242 741 6

[Liao Yuqun, 廖育群] Liao Jü-csün: Hagyományos kínai orvoslás. Ford. Bódogh-Szabó Pál. [Budapest] : Kossuth, 2008. (Traditional Chinese Medicine). (《中国传统医药》). 134 p. ISBN 978 963 09 5766 3

[Ni Huajing, 倪华经] Ni Hua-Ching: Belső alkímia : A halhatatlansághoz vezető természetes út. Ford. Berkics Mihály. Budapest : Lunarimpex Kiadó, 2000. Mesterek, életek, tanítások. (Internal Alchemy: The Natural Way to Immortality by Ni, Hua-Ching). 271 p. ISBN 963 9219 03 7

Dr. Pálos I[stván]: A hagyományos kínai orvoslás. Budapest : Gondolat Kiadó, 1963. 206 p.

Schramm, G.: A klasszikus kínai orvostudomány segédeszközei. In: Orvosi Hetilap, 1961. 102. szám. pp. 12-35.

Simoncsics Péter: Betegségeink jelei : Távol-keleti diagnosztika. [Budapest] : Westinvest Magyar-Osztrák Befektetési és Külkereskedelmi Kft., [1992]. 247 p. ISBN 963 7609 09 1

Svoboda, Robert, Lade, Arnie: A Tao és a Dharma : A kínai orvoslásról és az ajurvédáról. Ford. Bokor Erzsébet. [Pilisszentiván] : Forever Kiadó, 2003. (Tao and Dharma : Chinese Medicine and Ayurveda). 183 p. ISBN 963 204 144 5

 

Akupunktúra 针灸:

A legsikeresebb kiegészítő gyógymódok : Akupunktúra, aromaterápia, homeopátia, masszázs. Ford. Bódizs Barbara. Budapest : Jószöveg Műhely, 2001. Családi zsebkönyvtár. (Complementary Therapies). 173 p. ISBN 963 9134 49 X

Az akupunktúra problémája In. Orvosi Hetilap, 118. szám, p. 2641, 1977, (Szerkesztőségi közlemény)

Akupunktúra az állatorvoslásban : [a kínai állatorvoslásban alkalmazott akupunktúra pontok gyűjteménye]. Főszerk. Li Chang-qing, Fan Wen-xue. Ford. Szegedi Andrea, Szentkirályi Zoltán. Budapest : AniVet, [1992]. (Sammlung der Akupunkturpunkte von der chinesischen Tier Medizin). 402 p. ISBN 963 85097 0 8

Auteroche, B. et al.: Hagyományos kínai orvoslási technikák: A tűk, a moxák, a köpölyök, a kézi módszerek gyakorlata, Fordította: Berendy Éva, 3*8*3 Publishing Ltd. (Ireland), 1993, Az akupunkturista a mindennapi gyakorlatban [3.], (中医技术针灸拔罐手法实际), ISBN 963-04-3635-3

Boros M.: Az akupunkciós dilemma: paramedicinális mágia vagy potenciális anaesthesiológiai módszer? In: Orvosi Hetilap, 118 szám, 1977, pp. 26-27

Boros M. - Matkó I. - Kovács G. - Tanos B. - Tárnoky K.: Az elektroakupunktio alkalmazása és hatásai a szívsebészeti anaesthesiában In: Orvosi Hetilap, 118 szám, 1977, pp. 26-32

Dalet, Roger: Gyógyító pontok enciklopédiája. Ford. Nyerges Mária. Budapest : Victoria, 2007. (Encyclopédie des points qui guérissent). 320 p. ISBN 978 963 9803 07 7

[Dr.] Debreceni László: A korszerű akupunktúra elmélete és gyakorlata. Pécs : Victoria, 1996. 371 p. ISBN 963 7660 64 X

Dr. Debreceni László: Akupunktúra a gyógyításban. Budapest : Medicina Könyvkiadó, 1989. 134 p. ISBN 963 241 770 4

[Dr.] Debreceni László: Klinikai akupunktúra. Budapest : Medicina, 1988. 299 p. ISBN 963 241 683 X

ua. 2. kiad. Budapest : Medicina, 1994. 299 p. ISBN 963 242 230 9

Dravetzky Éva: Akupunktúra, Elmélet, gyakorlat, A hagyományos kínai orvoslás Pálos professzor előadásai alapján, Pécs, Dr. Haller Média Kiadó, 2000, ISBN 963 85884 0 3

Hempen, Carl-Hermann: Atlasz Akupunktúra : 361 akupunktúrás kezelés, 135 színes oldal. Ford. Dr. Pesztenlehrer István és Dr. Pesztenlehrer Norbert : Szerk. Dr. Laboda Edit. Budapest : Athenaeum 2000 Kiadó, 2000. Atlasz [sorozat] 7. (Atlas Akupuntur). 303 p. ISBN 963 9261 25 4

ua.: utánny. Budapest : Athenaeum 2000 Kiadó, 2004. 303 p. ISBN 963 9261 25 4

Hrabovszki Mihály, Rédey Tibor: Az akupunktúra alapjai. 3 vol. Pécs : Pécsi Szikra Nyomda, 1989. ISBN 963 02 7140 0

Jokán András: Az akupunktúra és a nyugati medicina kapcsolódásának lehetőségei, [Szakdolgozat], Budapest, Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar, 2004

Dr. Józsa László: Akupunktúra és moxibusztió : Gyógymód vagy mágia?. Budapest : Medicina Könyvkiadó, 1986. 141 p. ISBN 963 241 519 1

Kalmár I. - Százados M.: Nyitott és zárt szívműtétek során végzett kombinált elektro-akupunktúrás érzéstelenítéssel szerzett tapasztalataink In: Orvosi Hetilap 118 szám, 1977, pp. 26-41

Laner Antal: Dissertatio de Acupunctura : Az akupunktúráról. Ford. Magyar László. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1988. 109 p. ISBN 963 05 4667 1

Lipóczki Imre: Amit az akupunktúráról tudni érdemes : egészségmegőrzés és gyógyítás az alternatív orvoslás lehetőségeivel. Nyíregyháza : Napfény Életmód és Közművelődési Egyesület, 2008. Egészségvédő füzetek 12. 80 p. ISBN 978 963 06 3978 1

Marton Sándor.: 1390 beteg akupunktúrás kezelésének tapasztalatairól In: Akupunktúra-szimpózium, 1984. V. 12., ed. SZOT, Hévíz, 1984, pp. 32-35

Marton Sándor, Csáki László: Akupunktúra therápiás ABC, Budapest, Med-Contact Kft., Budapest, Alfa Trade Bt., 1994, ISBN ???

Marton Sándor: Kritikus bevezetés az akupunktúra elméletébe és gyakorlatába. Kaposvár : szerzői kiadás, 1986. 42 p. ISBN 963 500 545 8

Dr. Pálos István, Dr. Werner, Inge: Akupunktúrás kézikönyv A-tól Z-ig : Esetismertetések a TCM alapján a keleti és a nyugati orvoslás tünettanának párhuzamba állításával. Ford. Borodi Judit. Budapest : Golden Book, 1997. (Consilium Cedip acupuncturae). 252 p. ISBN 963 8232 54 4

ua.: 2. jav. kiad. Budapest : Golden Book, 2003. 252 p. ISBN 963 9275 31 X

Polónyi Károly: Ráckeve '85 : Sebészet helyett akupunktúra. In: Ráckeve '85 : Sebészet helyett akupunktúra : A minimális beavatkozás stratégiája : Építészhallgatók Nemzetközi Alkotótábora. Főszerk. Polónyi Károly. [Budapest] : BME, [1986]. pp. 5-8.

Ráckeve '85 : Sebészet helyett akupunktúra : A minimális beavatkozás stratégiája : Építészhallgatók Nemzetközi Alkotótábora. [Rend. a Budapesti Műszaki Egyetem és a Magyar Építőművészek Szövetsége]. Főszerk. Polónyi Károly. [Budapest] : BME, [1986]. 155 p. ISBN 963 420 044 3

Rédey Tibor: Beszámoló a Szovjetunióban tett tanulmányútról In: Akupunktúra-szimpózium, 1984. V. 12., Ed. SZOT, Hévíz, 1984, pp. 49-58.

Rédey Tibor, Kozma László: Laser terápia – akupunktúra kézikönyv, Pécs, Kozág Bt., 1995, ISBN ???

Simoncsics Péter: Akupunktúra, életenergia, egészség. [Budapest] : Téka, 1990. 206 p. ISBN 963 7392 96 3

Simoncsics Péter: A kínai akupunktúra régen és ma. Budapest : Gondolat Könyvkiadó, 1988. 326 p. ISBN 963 282 145 9

Simoncsics Péter: A tradicionális kínai integrálterápia In: Akupunktúra-szimpózium, 1984. V. 12., Ed. SZOT, Hévíz, 1984, pp. 12-17

Simoncsics Péter: Az akupunktúra csodája. [Budapest] : Lunarimpex Kiadó, 2003. Mesterek, életek, tanítások. 477 p. ISBN 963 9219 21 5

Simoncsics Péter: Az akupunktúrás érzéstelenítés neurophysiológiai alapjairól In: Anaesthesia és reanimáció, 3. szám, 1975. pp. 155-160

Széchenyi István: Fülakupunktúra a gyakorlatban : terápiás javaslatok különböző betegségek kezelésére. Budapest : Széchenyi Eü. Központ, 2007. 124 p. ISBN 978 963 06 4023 7

Vinai A.: A kínai akupunktúra és filozófiai alapjai In: Orvosi Hetilap, 100. szám, 1959, pp. 8-74

Zaharján, Ruben: Meridiánok közötti energetikai kapcsolatok a modern értelmezés szerint : akupunktúra. Ford. Németh Rita. [közreadja] Budapest : Ármád Kft., 1999. 61 p. ISBN 963 03 6296 1

 

Akupresszúra és különböző masszázstechnikák:

Auteroche, B. et al.: Hagyományos kínai orvoslási technikák: A tűk, a moxák, a köpölyök, a kézi módszerek gyakorlata, Fordította: Berendy Éva, 3*8*3 Publishing Ltd. (Ireland), 1993, Az akupunkturista a mindennapi gyakorlatban [3.], (中医技术针灸拔罐手法实际), ISBN 963 04 3635 3

Chia, Mantak: Tao Yin, Élénkítő, egészségmegőrző és életmeghosszabbító gyakorlatok, Ford. Kovács Magdolna, Budapest, Lunarimpex, 2005, Mesterek és harci művészetek, (Tao Yin), ISBN 963 9219 48 7

Benesch, Horst: Kopogtass az egészségedért! : Blokkok feloldása és a fájdalom megszüntetése EFT kopogtatós akupresszúrával. Ford. Makra Júlia. Budapest : Bioenergetic, 2007. (Klopf dich gesund). 122 p. ISBN 978 963 9652 28 6

Dalet, Roger: Egészség és szépség akupresszúrával. Ford. Nyerges Mária. [Budapest] : Jokerex Kiadó, 2005. (Sauvegardez vous-même votre santé et votre beauté par simple pression d'un doigt). 160 p. ISBN 963 9368 41 5

Dalet, Roger: Gyógyító pontok enciklopédiája. Ford. Nyerges Mária. [Budapest] : Jokerex Kiadó, 2004. (Encyclopédie des points qui guérissent). 320 p. ISBN 963 9368 31 8

Dalet, Roger: Gyógyító pontok enciklopédiája. Ford. Nyerges Mária. Budapest : Victoria, 2007. (Encyclopédie des points qui guérissent). 320 p. ISBN 978 963 9803 07 7

De Langre, Jacques: Dō-in 1 klasszikus hagyományai : A tested és lelked harmóniáját ezeid formálják. Ford. Keömley Anna. Átd., bőv. kiad. [Budapest] : JLX Kiadó, [2007]. (The ancient tradition of Dō-In 1 : Your body and spirit... nurtured and cared-for by your own hands). 81 p. ISBN 978 963 305 252 5

Dr. Eőry Ajándok: A kínai masszázs hatása az iskoláskori rövidlátásra. Budapest : Egészség Biztonság Alapítvány, 1996. 39 p. ISBN 963 04 6663 5

Dr. Eőry Ajándok: Akupresszúra. [Kecskemét] : Magyar Természetgyógyászok Tudományos Egyesülete, 1988. 90 p. ISBN 963 01 8613 6

ua.: 2. jav. bőv. kiad. Budapest : Budapesti Természetgyógyászok és Egészségvédők Tudományos Egyesülete, 1988. 93 p. ISBN 963 01 9164 4

ua.: 3. kiad. Budapest : BRG Fejlesztési Intézet, 1990. Természetes gyógymódok. 93 p. ISBN 963 04 0915 1

ua.: 4. átd., bőv. kiad. [Budapest] : Editorg Kiadó, 1992. 101 p. ISBN 963 7438 29 7

ua.: 5. átd. és bőv. kiad. [Budapest] : Egészség Biztonság Alapítvány, 1996. 109 p. ISBN 963 04 6518 3 4

ua.: 6. kiad. [Budapest] : Egészség Biztonság Alapítvány, 2004. 109 . ISBN 963 214 260 8

Házi természetgyógyász, Gyógynövény terápia, korszerű táplálkozás, reflexológia, gyógymasszázsok, akupresszúra, csípésterápia, vízkúrák, Szerk. Koronczai Magdolna, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1995, ISBN 963 09 3788 3

ua.: Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1996, ISBN 963 09 3874 X

Hillebrecht, Maitri: Akupresszúra, Egy út az egészséghez, Ford. Magyar Vivien, Piliscsaba, Bioenergetic Kft., 1998, (Akupressur), ISBN 963 8120 40 1

Jarmey, Chris, Tindall, John: Akupresszúra hétköznapi bajokra, Budapest, Magyar Könyvklub, 1996, (Acupressure for common ailments), ISBN 963 548 238 8

Kaiser, Jürgen - Scharmann, Alexander - Poyck-Scharmann, Beate: A kéz reflexmasszázsa, [Hatásos fájdalomcsillapítás és gyógykezelés], Ford. Körber Ágnes, Budapest, Magyar Könyvklub, 1997, (Handreflexzonenmassage), ISBN 963 548 463 1

Kínai akupresszúra otthon, Nyíregyháza, Black & White, 2002, ISBN 963 9407 35 6

Kínai akupresszúra otthon. [Tyukod] : Black & White, 2006. 142 p. ISBN 963 7095 92 6

Kircher, Nora: Drágakő-akupresszúra : Holisztikus gyógyítás drágakő rudakkal. Ford. Szabó Judit. Budapest : Bioenergetic, 2007. (Edelstein-Akupressur). 109 p. ISBN 963 9652 15 6

Penzel, Willy: Penzel-féle Akupunkt-Massage 1. : F.K.M. Feszültség-kiegyenlítő masszázs. Ford. Zeberer Ervin. Sopron : Magánkiadás, [2003]. (Akupunkt-Massage nach Penzel). 109 p. ISBN 963 430 073 1

Penzel, Willy: Penzel-féle Akupunkt-Massage 2. : Energiatan. Ford. Zeberer Ervin. Sopron : Magánkiadás, [2004]. (Akupunkt-Massage nach Penzel). 76 p. ISBN 963 430 380 3

Temesvári Gabriella: Gyógyító eleink hagyatéka, Pontmasszázsakupresszúra, Budapest, BioTer Bt., 2002, ISBN 963 204 387 1

dr. Wagner, F[ranz]: Akupresszúra otthon, Ford. Brencsán János, Budapest, Medicina Könyvkiadó, 1988, (Akupressur leicht gemacht), ISBN 963 241 689 9

ua.: 2. kiad., Budapest, Medicina, 1990, ISBN 963 241 244 3

dr. Wagner, Franz: Reflexzóna-masszázs mindenkinek, [Ford. Brencsán János], Budapest, Medicina Könyvkiadó, 1989, (Reflexzonen Massage für jeden), ISBN 963 241 921 9

ua.: 2. kiad., Budapest, Medicina, 1990, ISBN 963 241 243 5

Dr. Wagner, Franz: Akupresszúra, A gyógyító pontok, A gyors önsegély gyakori panaszok, fájdalmak ujjnyomással történő gyógyításához, energiafeltöltéshez és belső nyugalom megteremtéséhez percek alatt, Ford. Kovács Melinda, [Kaposvár], Holló és Tsa., 2001, Egészséges életmód, (Akupressur), ISBN 963 9388 03 3

Wright, Janet: Reflexterápia és akupresszúra. Ford. Sárközy Judit. [Budapest] : Gabo, 2004. (Reflexology and Acupressure). 127 p. ISBN 963 9526 94 0

Dr. Wang Jun: Hagyományos kínai orvoslás, A kínai felnőttmasszázs technikái, Budapest, n.a.

 

Diagnosztikai módszerek:

Chi An Kuei: Arcunk titkai, Hogyan lehet egyetlen pillantással felismerni azt, aki szembejön velünk, felismerni jó és rossz tulajdonságait, reményeit és félelmeit, Ford. Almássy Ágnes, Budapest, Magyar Könyvklub, 1997, (Geheimnisse, die das Gesicht verrät), ISBN 963 548 480 1

Maciocia, Giovanni: Nyelvdiagnózis a kínai orvoslásban. Ford.: Michael O. Lentulay. 3*8*3 Publishing Ltd. (Ireland), 1994. Az akupunkturista a mindennapi gyakorlatban [4.]. (中医舌诊). 155 p. ISBN 963-04-4169-1

Rosta Erzsébet: A kezed nem hazudik, Nagy tenyérkönyv, Budapest, Hungaprint Kiadó, 1994, ISBN 963 8413 31 X

Rosta Erzsébet: Kézdiagnosztika avagy Milyen betegséghajlamokat hordoz a kezünk?, [Budapest], Szerzői kiadás, 1996, ISBN 963 650 489 X

Rosta Erzsébet: Kínai kézdiagnosztika, Budapest, Terebess Kiadó, 1998, ISBN 963 9147 03 6 letölthető

 

Qigong [Qigong] 气功:

Chia, Mantak: Chi-fejlesztő önmasszázs, A fiatalság megőrzésének és visszaszerzésének taoista módszere, Ford. Erdei Edit, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1996, Mesterek és harci művészetek VI., (Chi Self-massage), ISBN 963 85565 5 2

Chia, Mantak, Chia, Maneewan: A Tao Gyógyító fényének felébresztése I., Ford. Pavelcze István, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1997, Mesterek és harci művészetek IX/1., (Aweken Healing Light of the Tao I.), ISBN 963 85565 8 7

Chia, Mantak, Chia, Maneewan: A Tao Gyógyító fényének felébresztése II., Ford. Pavelcze István, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1997, Mesterek és harci művészetek IX/2., (Aweken Healing Light of the Tao II.), ISBN 963 85739 1 0

Clark, Angus: Csi-kung. Ford. Gebula Judit. Budapest : Scolar, 2008. Titkok nélül. (Secrets of Qigong). 223 p. ISBN 978 963 244 010 1

[Lin Jinquan, 林锦全] Lam Kam Chuen: Éltető erő : Gyakorlatok a test és az elme hatékony működésének segítésére. Ford. Csordás Dóra. Budapest : Bioenergetic, 2004. (The Way of Power, Reaching Full Strenght in Body and Mind). 160 p. ISBN 963 9569 21 6

Pálos István: A kínai légzésterápia : Qigong. A fordításban közreműködött: [Dr.] Eőry Ajándok, Kovács Ildikó, Virágh Dénes. Budapest : Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület, 1994. A hagyományos kínai gyógyászat kiskönyvtára. (Atem und Meditation). 242 p. ISBN 963 04 3750 3

ua.: 3. kiad. Budapest : Egészség Biztonság Alapítvány, 1996. A hagyományos kínai gyógyászat kiskönyvtára. 242 p. ISBN 963 04 6566 3

Qigong. In: [Dr.] Urbán István, [Dr.] Saáry Kornélia: Qi, avagy az életerő megőrzésének ősi, kínai módjai. Budapest : M Sprint Kiadó és Nyomda, 1990. pp. 159-192

[Dr.] Urbán István, [Dr.] Saáry Kornélia: Qi, avagy az életerő megőrzésének ősi, kínai módjai. Budapest : M Sprint Kiadó és Nyomda, 1990. 190 p. ISBN 963 028764 1

[Tōhei Kōichi, 藤平光一] Tohei, Koichi: A Ki a mindennapi életben. Ford. Edelényi Gyula. Budapest : Lunarimpex Kiadó, 1995. Mesterek és harci művészetek IV. (Ki in Daily Life). ISBN 963 04 6047 5

ua.: 2. kiad., Budapest, Lunarimpex Kiadó, é.n., ISBN megj. nélkül

ua.: 3. kiad., Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1999, ISBN 963 85739 9 6

Vámos Péter: Az egészségmegőrzés kínai módja: a qigong fogalma, elmélete és módszerei, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1992

[Dr. Xu Mingtang, 许明堂] Dr. Xu Mingtang, Dr. Berend Róbert: A Chi Kung világa 1-2., Ősi kínai egészségmegőrző módszer, Budapest, Bioenergetic Kiadó, 2002, ISBN 963 9343 72 2

ua.: 2. kiad., [1 kötetben], Budapest, Bioenergetic Kiadó, 2005, ISBN 963 9659 73 9

[Xu Mingtang, 许明堂] Hszü Mingtang, [Мартынова, Тамара] Martinova, Tamara: Csung Jüan Csikung, A Felemelkedés Iskolája, Első szint – Megtalálni az Utat, Elmélet és gyakorlat, Ford. Nagy Zsuzsanna, Budapest, 8 Kincs Kiadó, 2005, (Чжун Юань Цигун, Книга для чтения и практики), ISBN 963 86731 0 9

[Xu Mingtang, 许明堂] Hszü Mingtang, [Мартынова, Тамара] Martinova, Tamara: Csung Jüan Csikung, A Felemelkedés Iskolája, Első szint – Megtalálni az Utat, Gyógyulás és gyógyítás, Ford. Nagy Zsuzsanna, Budapest, 8 Kincs Kiadó, 2005, (Чжун Юань Цигун, Книга для чтения и практики), ISBN 963 86731 1 7

[Xu Mingtang, 许明堂] Hszü Mingtang, [Мартынова, Тамара] Martinova, Tamara: Csung Jüan Csikung, A Felemelkedés Iskolája, Második szint – Elérni a Csendet, Elmélet és gyakorlat, Ford. Cseh Artúr, Budapest, 8 Kincs Kiadó, 2005, (Чжун Юань Цигун, Книга для чтения и практики), ISBN 963 86731 2 5

[Yang Junmin, 扬俊敏] dr. Yang Jwing-Ming: A Nyolc Brokáttekercs : Egészségmegőrző és fejlesztő Wai Dan Chi Kung gyakorlatsorozat. [Budapest] : Lunarimpex Kiadó, 1995, Mesterek és harci művészetek II. (The Eight Pieces of Brocade). 92 p. ISBN 963 04 4995 1

ua.: 2. kiad. [Budapest] : Lunarimpex Kiadó, 1996. 92 p. ISBN 963 85565 1 X

ua.: 2. utánny. [Budapest] : Lunarimpex Kiadó, 1998. ISBN 963 85565 1 X

ua.: 3. utánny. [Budapest] : Lunarimpex Kiadó, 1999. 92 p. ISBN 963 85565 1 X

[Yang Junmin, 扬俊敏] dr. Yang Jwing-Ming: A Nyolc Brokáttekercs : nyolc egyszerű, egészségfejlesztő chikunggyakorlat. 2. bőv. átdolg. kiad. Budapest : Lunarimpex, 2007. Mesterek és harci művészetek. (The Eight Pieces of Brocade). 111 p. ISBN 978 963 9219 66 3

[Yang Junmin, 扬俊敏] Dr. Yang Jwing-Ming: A kínai Qigong gyökere : Az egészség, a hosszú élet és a megvilágosodás titkai. Ford. Puppán Dóra. [Budapest] : Lunarimpex Kiadó, 2002. Mesterek és harci művészetek. (The root of Chinese qigong : Secrets for Health, Longevity & Enlightenment). 338 p. ISBN 963 9219 20 7

[Yang Junmin, 扬俊敏] dr. Yang Jwing-Ming: Chi Kung : Egészség és a harci művészetek. Ford. Edelényi Gyula. [Budapest] : Lunarimpex Kiadó, 1996. Mesterek és harci művészetek V. (Chi Kung : Health & Martial Arts). 135 p. ISBN 963 85565 4 4

ua.: 2. kiad., [Budapest] : Lunarimpex Kiadó, 1999. 135 p. ISBN 963 85565 4 4

[Yang Junmin, 扬俊敏] Dr. Yang Jwing-Ming: Qigong, az örök fiatalság forrása : Da Mo (Bodhidharma) híres tanításai az izmok és inak átalakításáról valamint a velőtisztításról : Válogatott Qigong-gyakorlatok haladóknak. Ford. Szabados Levente. Budapest : Lunarimpex Kiadó, 2005. Mesterek és harci művészetek. (QigongThe Secret of Youth). 335 p. ISBN 963 9219 43 6

Yuan Xiang: Csikung : Gyógyító golyók az ősi Kínából. Illusztrálta Lacza Márta. Budapest : Walzer Kft., 1991. 31 p. ISBN 963 8507 00 4

ua.: 2. kiad. Budapest : Terebess Hungária Kft., [1996]. 37 p. ISBN 963 04 6198 6 letölthető

ua.: Kínai gyógygolyók : A természetgyógyászat csodája. Illusztrálta Lacza Márta : A szöveget Steiner Ágota gondozta. 3. kiad. Budapest : Terebess Kiadó, 1998. 48 p. ISBN 963 9147 06 0 [TE 42]

Yudelove, Eric Steven: 100 nap a jobb egészségért, a jó szexért és a hosszú életért : A taoista jóga útmutatója és a chi kung. Ford. Mihajlovic Andrea. Budapest : Bioenergetic, 2002. (100 days to Better Health, Good Sex & Long Life : A Guide to Taoist Yoga & Chi Kung). 255 p. ISBN 963 9343 69 2

[Zhu Zongxiang, 祝总骧 教授] Dr. Prof. Zhu Zong-xiang, [Qiao Zhigui, 乔治贵] dr. Qiao Zhi-gui: Élj száz évet egészségesen a "3-1-2" meridián gyakorlatokkal. Ford. Szász Éva. Fót : Víztérítő Kiadó, 2001. Vis vitalis sorozat M1. (《三一二经络锻炼法 : 中老年百岁健康之路》). 86 p. ISBN 963 00 6427 8

 

Szexuális egészség:

A szeretkezés kínai tankönyveiből. Vál. és bevezetéssel ellátta Tőkei Ferenc : A jegyzeteket írta Vámos Péter. Ford. Tőkei Ferenc, Vámos Péter. Budapest : [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség : Balassi Kiadó, 1998. Történelem és kultúra 16. (《十問》、《合陰陽》、《天下至道談》、《素女經玄女經》、《洞玄子》). 130 p. ISBN 963 506 241 9

Chang, Jolan: A Tao tanítása a szerelemről és szexről : Ősi kínai módszer a gyönyör elérésére, eredeti illusztrációkkal. Ford. Temesi Ferenc. Budapest : Arany Lapok Kiadó, 1990. (The Tao of Love and Sex). 180 p. ISBN 963 02 8724 2

Chang, Jolan: A tao tanítása a lelki és testi szerelemről : Ősi kínai módszer a gyönyör elérésére. Ford. Temesi Ferenc. Budapest : Seneca Kiadó. 1998. (az előző kiadás címe: A Tao tanítása a szerelemről és szexről) : (The Tao of Love and Sex). 194 p. ISBN 963 9162 17 5

Chang, Jolan: A tao tanítása a lelki és testi szerelemről : Ősi kínai módszer a gyönyör elérésére. Ford. Temesi Ferenc. Budapest : Réka Könyvműhely 21 Kft. 1999. Seneca Könyvek. (az előző kiadás címe: A Tao tanítása a szerelemről és szexről) : (The Tao of Love and Sex). 194 p. ISBN 963 9162 17 5

Chia, Mantak, Chia, Maneewan: Gyógyító szerelem, Titkos kínai tanítások a nő szexuális energiájának gondozásához, fejlesztéséhez és finomításához, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1997, Mesterek és harci művészetek XII., (Cultivating female sexual energy), ISBN

ua.: 2. kiad., Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1997, ISBN 963 85739 3 3

ua.: 3. utánny., Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1999, ISBN 963 85739 3 7

Chia, Mantak, Winn, Michael: Taoista szerelmi titkok, Ősi kínai tanítások a férfi szexuális energiájának gondozásához, fejlesztéséhez és finomításához, Ford. Berkics Mihály et al., Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1998, Mesterek és harci művészetek XIII., (Taoist Secrets of Love), ISBN 963 85739 4 5

[Dong Xuan-zi] 《洞玄子》 : Tung-hszüan mester. [Ford. Tőkei Ferenc]. In: A szeretkezés kínai tankönyveiből. Budapest : [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség : Balassi Kiadó, 1998. pp. 107-131.

Gecse Mariann: Szexualitás Kínában, Szemérmes hallgatás In: HVG XXV. évfolyam 34. szám (2003. augusztus 23.) pp. 31-33

[He yin yang] 《合陰陽》 : A jin és jang egyesítése. [Ford. Vámos Péter]. In: A szeretkezés kínai tankönyveiből. Budapest : [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség : Balassi Kiadó, 1998. pp. 45-51.

[Xue Xinran, 薛欣然] Hszin Zsan: Asszonysorsok Kínában : Szexualitás és történelem. Ford. Szűr-Szabó Katalin. Budapest : Magyar Könyvklub, 2003. (The Good Women of China). 283 p. ISBN 963 547 896 8

Russell, Stephen, Kolb, Jürgen: A szexuális masszázs és a Tao, Ford. Tótisz András, Budapest, Officina Nova Könyv- és Lakpkiadó Kft., Magyar Könyvklub, 1998, (The Tao of sexual massage), ISBN 963 548 681 2

[Su nü jing, Xuan nü jing] 《素女經玄女經》 : Az Egyszerű Lány könyve és A Titokzatos Lány könyve. [Ford. Vámos Péter]. In: A szeretkezés kínai tankönyveiből. Budapest : [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség : Balassi Kiadó, 1998, pp. 69-105.

[Tianxia zhi dao tan] 《天下至道談》 : Az égalatti legnagyobb tanításáról. [Ford. Vámos Péter]. In: A szeretkezés kínai tankönyveiből. Budapest : [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség : Balassi Kiadó, 1998. pp. 53-67.

Tissier, Alain: A távol-keleti nők titka. Ford. Horváth Aranka. [Budapest] : Top Trading Hungary Kereskedelmi Kft. é.n. (Le secret des femmes thailandaises). 84 p. ISBN 963 7881 21 2

Yudlove, Eric Steven: 100 nap a jobb egészségért, a jó szexért és a hosszú életért, A taoista jóga útmutatója és a chi kung, Budapest, Bioenergetic, 2003

Zettnersan, Chian: A tao hálószobatitkai : Tao Chi-kung : Az ősi kínai gyógyászat az egészségért és a hosszú életért : A szerelem szexuális tudományának mélységeiről. Ford. Márton Ferenc. Budapest : Bioenergetic Kft., 2001. (Taoistische Schlafzimmergeheimnisse). 311 p. ISBN 963 9343 24 2

 

Táplálkozástudomány és kínai szakácskönyvek:

A 100 legjobb kínai étel, Szerk. Korpádi Péter, Kistarcsa, STB Könyvek, 2004, A 100 legjobb… sorozat, ISBN

Ahmed, Lalita: Kínai szakácskönyv. Ford. Szabó Olimpia. A magyar vonatkozású kiegészítéseket és magyarázatokat írta Farkas Erzsébet. Kaposvár, Holló és Társa Kiadó, 1994. A világ konyháinak legjobb ételei 1. (Chinese cooking). 64 p. ISBN 963 8380 06 3

[Chen Zhen, 陈震博士] Dr. Chen Zhen: A gyógyító kínai konyha : Válogatás ötezer év hagyományos gyógyító receptjeiből. Kínai nyelvről ford. [Chen Siwen, 陈斯文] Ms. Chen Si Wen : Nyelvi lektor Dr.Sajó Tamás. Budapest : Oriental Herbs, 2002. (《藥膳與驗方》). 192 p. ISBN 963 204 235 2

ua.: 2. kiad. Budapest : Oriental Herbs, 2003. Dr.Chen gyógyító könyvtára. 192 p. ISBN 963 204 235 2

ua.: 3. kiad. Budapest : Oriental Herbs, 2007. 192 p. ISBN 963 204 235 2

Cey-Bert Róbert Gyula: A kínai konyha : Az erotika és a jin-jang filozófia titokzatos világa. Budapest : Paginarum Kiadó, 2002. 95 p. ISBN 963 9392 030

Cey-Bert Róbert Gyula: A szerelem gasztronómiája : A kínai császárok titkos szeretkezési szertartásaitól a nemi potenciát erősítő afrodiziákum-ételek rejtélyes világáig : [nászéjszakák bora, csóközön bájital, kéjre éhes vargabéles, szerelemittas mangó-mambó]. Budapest : Mezőgazda, 2005. 127 p. ISBN 963 286 171 x

Fahrnow, Ilse-Maria, Fahrnow, Jürgen: Az öt elemen alapuló táplálkozás : [a hagyományos kínai orvosláson alapuló életmód és konyhaművészet]. Ford. Striker Judit. Budapest : Mérték, 2007. (Fünf Elemente Ernährung). 192 p. ISBN 978 963 9693 27 2

Heinen, Martha P.: Ételünk és életünk az öt elemmel : Vitalitás, egészség és örömteli élet a hagyományos kínai táplálkozás segítségével. Ford. Balázs Ildikó. Budapest : Bioenergetic Kft., 2003. (Kochen und Leben mit den fünf Elementen). 214 p. ISBN 963 9569 00 3

Ilies, Angelika et al: Wok, Gyorsan és könnyedén, Ford. Kovács Melinda, Kaposvár, Holló [és Társa Kiadó], [2002], (Wok blitzschnell und leicht), ISBN 963 9388 41 6

Kínai ízek, Sütés-főzés wokban, Ford. Török Irén, Budapest, Grafo Könyvkiadó és -terjesztő Kft., 1998, (Dr. Oetker, Wok), ISBN 963 8280 61 1

ua.: Grafo Könyvkiadó és –terjesztő Kft., 1999, ISBN 963 8280 68 9

Kínai ízek, Szerk. Lenkei Júlia, Ford. F. Nagy Angéla, Budapest, Vince Kiadó, 1998, A család konyhája, (Step by step Chinese cooking), ISBN 963 9069 86 8

Kínai konyha, Szerk. Kieslich Sabine, Pécs, Alexandra Kiadó, [1999], Egyszerűen jó, ISBN 963 367 526 X

Kínai konyha, Szöveg: Szabó Zsolt, Ford. Mészáros Orsolya, Kisújszállás, Újhold, 2005, Ízvarázslat sorozat, ISBN 963 9555 35 5

Kínai szakácskönyv, Összeáll. Makarész Miklós, Budapest, Új Ex Libris Kiadó, [1996], Konyhavarázs, ISBN 963 9031 02 X

Korpádi Péter: Kínai és távol-keleti konyhák, [Budapest], Officina Nova, [1991], Nova szakácskönyvek, ISBN 963 7836 38 1

ua.: 2. kiad., Budapest, Officina Nova, 1994, Nova szakácskönyvek, ISBN 963 8185 81 3

[Liu Zihua, 刘子华] Liu Zihua: Az igazi kínai konyha, [Jellegzetes receptek és gasztronómiai benyomások a négy leghíresebb régióból], Ford. Kiszlinger Henrietta, Kaposvár, Holló és Társa Kiadó, 2003, (Die echte chinesische Küche), ISBN 963 684 118 7

[Lu Yu, 陸羽] Lu Yu: Teáskönyv, A teázás szent könyve a nyolcadik századi Kínából, Ford. és a tanulmányt írta: Nyiredy Barbara és Tokaji Zsolt, Budapest, Terebess, 2005, (《茶經》), ISBN 963 9147 69 9

Lurz Gerda: A 100 legjobb kínai recept, Mindennapi és különleges recept nem csak ínyenceknek, Kistarcsa, Sajgó és Tsa. Bt., 2000, ISBN 963 9266 48 5

Lusztig Tamás: Kínai konyha, Budapest, Anno, 2000, ISBN 963 375 127 6

Sauerborn, Marlies: A varázslatos wok, Ford. T. Bíró Katalin, Utánny., [Budapest], K. u. K. Könyvkiadó, 2000, (Gerichte aus dem wok), ISBN 963 9173 69 X

ua.: utánny., [Budapest], K. u. K. Könyvkiadó, [2002], ISBN 963 9173 77 0

[Su Xinjie, 苏欣洁] So Yankit: Yan-kit klasszikus kínai szakácskönyve, Ford. Szűr-Szabó Katalin, Budapest, Park Könyvkiadó, 1994, (Yan-kit’s classic Chinese Cookbook), ISBN 963 530 158 8

Stacey, Jenny: Kínai konyha, Ford. Piros Christa, Budapest, Vince Kiadó, 2005, A legjobb receptek sorozat, (Cookshelf Chinese), ISBN 963 9552 60 7

Szécsi (Märcz) Ari: Ételtől lélekig, Makrobiotika, avagy az Öt Elem szerinti táplálkozás, ételkészítés elmélete és fortélyai, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1999, Mesterek, életek, tanítások 3., ISBN 963 9219 00 2

Terebess Gábor: Ezerízű Kína : A kínai táplálkozás kultúrtörténete. Budapest : Helikon Kiadó, 1986. 131 p. ISBN 963 207 613 3, elektronikus kiadás: letölthető

Wok, Ford. Horváth Zsuzsa, Budapest, Magyar Könyvklub, 2001, (Wok), ISBN 963 547 522 5

 

Relaxáció, meditáció és belső folyamatok:

Chia, Mantak: A stressz életerővé alakításának taoista módszerei, A belső mosoly - A hit gyógyító ereje, Ford. Erdei Edit, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1995, Mesterek és harci művészetek III., (Taoist Way of Transform Stress into Vitality), ISBN 963 04 5887 X

ua.: 2. kiad., Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1996

ua.: 3. kiad., Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1996

ua.: 4. kiad., Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1996, ISBN 963 85565 2 8

Chia, Mantak, Chia, Maneewan: Az Öt Elem fúziója I. szint, Alapfokú és haladó meditációk a negatív érzelmek átalakításához, Ford. Erdei Edit, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1998, Mesterek és harci művészetek XIV., (Fusion of the Five Elements I.), ISBN 963 85739 6 1

 

vissza a lap tetejére

 

Kínai csillagászat és asztrológia:

 

A kínai csillagászatról. In: Couderc, Paul: A csillagászat története. Budapest : Gondolat Kiadó, 1964. Gondolattár 22. pp. 35-37, pp. 62-68.

A kínai csillagászatról. In: Herrmann, Dieter B.: Az égbolt felfedezői. Budapest : Gondolat Kiadó, 1981. p. 36.

A kínai csillagászatról. In: Kulin, György - Róka, Gedeon (szerk.): A távcső világa. 2. bővített kiadás. Budapest : Gondolat Kiadó, 1980. pp. 589-590.

A kínai űrkutatásról. In: Horváth András (szerk.): Űrhajózási Lexikon. Budapest : Akadémia Kiadó : Zrínyi Kiadó, 1981. pp. 327-329. : p. 615. : p. 820.

Aubier, Catherine: A kínai horoszkóp. 12 vol. Budapest : Mahír, 1990. Denevér könyvek. ISBN 963 7860 30 4

Barabás Péter – Markotay Csaba: Sikeresen Földet ért az első kínai asztronauta. In: Népszava 2003. október 17. (243. szám) p. 8.

Craze, Richard: Kínai asztrológia. Ford. Kerner Barbara. Pécs : Alexandra, [2000]. Ne