[1] Lónyai pártja, kiknek klubjuk nem lévén, többnyire vacsorálni jönnek össze, amikor egyszersmind követendő eljárásukról is tanácskoznak. Innen a »vacsorapárt« elnevezés.

[2] »Veres könyv«-nek azt hívják, melyben a külügyminiszter a nagyhatalmasságokkal váltott levelezései foglaltatnak, miket a külügyér kötelessége évenkint bemutatni a delegációnak. nem fog megemlíttetni; ami még inkább bizonyítja azt, hogy a jegyzék nem osztja a pápa kissé túlzott álláspontját, melyet még az osztrák püspökök sem osztanak egészen, s mert nem osztja, kíméletből hallgattatik el.

[3] A 48-as ellenzék újabban e névre keresztelkedett ki. Ez már, úgy látszik, ez idén a hatodik neve. Ha így folytatja, isten nevében - még sokra viheti!

[4] Ha irigyli - vigye el magának. Szerk.

[5] Remélem, az új esztendő nem választ el bennünket. Szerk.

[6] Lónyai Menyhértet nevenapján 79 képviselő köszönté fel s emlékül díszalbumot nyújtott neki át.

[7] Bizony már csak üres név itt a Deák Ferenc neve. Éppen úgy nevezhetnénk akár Borsszem Jankó körnek is. Szerk.

[8] Értjük őexcellenciáját. Valószínűleg egy-két ágyúkereket csináltat valamelyik magyar kerékgyártónál. Ilyenformán szokás megtartani az ígéreteket.

[9] No, meg az »Egyetértés« is; csakhogy abban meg nincs köszönet.M. K.

[10] A cirkuszokban bizonyos kevert italt kapnak a paripák, hogy annál több kedvvel nyargaljanak.[M. K.]

[11] Ugocsa non coronat. A szerk.

[12] Ez a míveletlen kifejezés idézet az ő nyilatkozatából. Nem természetem ilyeneket használni.

[13] E kedélyes cikket a Nemzeti Színház egy jeles tagja írta e füzetbe, ezzel váltva ki belőle a saját fotografiáját. Senki ki nem kerülheti a sorsát. Benne van ebben is élethíven.

[14] Lásd bővebben az Ellenőr-ben.

[15] Cukrász-boltajtón. Fagylalt értendő alatta.

[16] A megyei statutum szerint ugyanis a szolgabírák nem voltak kénytelenek a falujokbeli ember ügyében ítéletet hozni, nehogy ellenségeikké tegyék szomszédjukat s bosszúállásra ingereljék. Találóan jellemzi ez a táblabírói hogy a kecske is jóllakjék, a káposzta is megmaradjon-féle igazságszolgáltatást.

[17] Lásd Nógrádmegye tiszti orvosának jelentését a Nógrádi Lapok-ban, 1873. évi folyam.

[18] Már maga az eléggé illusztrálja ízlésünket, hogy az adoma epigrammai élét bunkónak nevezzük.

[19] Jelen sorok írójának egy nővére van eltemetve a szi katolikus temetőben, kinek 1867-ben emlékkövet állítottak, de az odavaló plébános ezt a lutheránus halottnak csak azon esetre vélte megengedhetőnek, ha kereszt lesz rajta. De már ezt meg a család nem engedhette semmi áron, s a dolog pörre került. A bíró az eklézsia javára döntött azon indokból, hogy a felekezeti temetőben joga van a plébánosnak a felekezeti jelleg kitüntetését követelni. Nem volt egyéb tehát hátra, mint akarva nem akarva: föltenni a keresztet. Hanem hát nem volt benne köszönet. A pervesztett család egy lyukat fúratott a másfél öl magas gránitkő tetejébe s minthogy a szimbólum nagysága nem volt az ítéletben meghatározva, akkora keresztet tétetett a lyukba, mint két egymásra fektetett varrótű. Nagyító üveggel is bajosan láthatta emberi szem.

[20] Somogymegye bort nem termelő vidéke.

[21] »Drapák«-nak Tóth Ede a bor azon elvetemedett nemét hívta, melyet itt az Alföldön lőrének csúfolnak.

[22] Palóc dialektusom csúfolva.

[23] Ezzel a »kié volt a puská«-val az írói körben haragítottak, mert egy novellámban elfelejtettem megmagyarázni, hogy a puska kié volt. Mai napig is rajtam maradt ez a csorba. M. K.

[24] Lásd "Tisza a vádpadon" című múlt vasárnapi cikkünket.

[25] Nehogy valaki a fejét törje rajta, kijelentem, hogy ez a János képzelt alak.

[26] Ez az a Borcsa, akiről olyan gyakran megemlékszem, s akit vidékies ízetlenséggel hibásan azonosítanak Szegeden élő, s előttem merőben ismeretlen egyénekkel; csupán azon okból, mert azok talán véletlenül éppen ilyen keresztnevet viselnek.

[27] Nem azt a »vizi«-t értem, ami a ferbliben van.

[28] Még e sorok írója is kirendeltetett, dacára annak, hogy nincsenek elég érdemei arra, hogy már ily rövid idő alatt honosíttassék.

[29] E helyen kívánom tönkre tenni Tisza Kálmán úrnak amaz argumentumát, melyet a képviselőház március 19-i ülésén a szegediek ellen egy szegedi hírlap idézetével fölhozott, hogy »összetett kézzel várta a nép a veszélyt«. A miniszterelnök úr csak fölületesen ér rá a lapokat olvasni, s csak fölületesen kapkod ki belőlük egyes kiszakított helyeket, mert különben láthatná, hogy e frázis csak a nép biztatására irányult, s az nem viselte magán a »tény-konstatálás« jellegét. De a kormány hivatalos közegeinek viselt dolgait is úgy látszik csak fölületesen ismeri Tisza úr, mert akkor tudomásának kellene lennie azon az »Egyetértés« és »Pesti Napló« március 12-i számában megjelent táviratról, mely március 11-én este (tehát még a katasztrófa bekövetkezése előtt néhány órával) lett föladva Szegeden, s mely Herrich tanácsos azon hivatalos távirata ellen volt intézve, amiben azon ráfogással piszkolja be Szeged népét, hogy nem dolgoznak a töltéseken.

[30] Nem tudom megértette-e, mert én, isten bűnömül ne vegye, dacára, hogy magyarul van, a tartalmát nem értem. K. A.

[31] Az intézők azt hozzák föl e szemrehányás ellen, hogy ők azt hitték, miszerint a víz legföljebb reggelre ér a városba.

[32] Az intézők azzal beszélik ki magukat, hogy Metz puskaműves, akire az elsütés volt rábízva, megszökött.

[33] Nyolc vízbefúlt ismeretlen, a szilléri töltés oldalába lett eltemetve.

[34] Ha az árvíz, ami fájdalom, még sokáig elborítva tartja a várost, e házak egy része is össze fog dőlni.

[35] Vonatkozván Zombory tanácsnok azon fogadására, melyet még az árvíz előtt tett, hogy nem vesz addig új kalapot, míg az új híd föl nem épül.

[36] M.K.

[37] E fotográfia - eltérőleg a többitől - még a múlt évben lett megírva s közzétéve. Hogy találó volt, igazolja a következés. Bakay azóta kilépett a tanácsból s a királyi biztos működése ellen izgat.

[38] A valóságos jó öreg, Dáni volt főispán, távozása óta ő vezeti a közgyűlések tanácskozásait.

[39] Ez a história a tavalyi naplómból van véve, október 6-áról, midőn a képviselőházban az elnökök választásával Bakay is kapott egy szavazatot.

[40] Igazságot szolgáltatnak maguknak, amidőn egymást megvetik.