IX. FEJEZET
A KINCS

Most már úr lett volna Veres László, csinos ruháját utcahosszat megbámulták a gyulafehérvári lányok, hát még a kardja, hogy csörömpölt; hanem mit ért mindez, ha a zsebben nem csörgött semmi? A kutya örökségéből már a legutolsó dénár is elfogyott. Hát bizony csak megint le kell szállani az uraságból, a jó emberektől kéregetni. S az ebben a ruhában százszorta nehezebb, mint előbb volt! Aztán végre is: nemesember inkább meghal, de nem koldulhat.

Meg-megállt az utcákon, és a homlokát törülgette: tűnődött, ne forduljon-e vissza a fejedelmi várba, hogy ott Apafi elé jutva, térdre vesse magát: vegye be valami udvari szolgálatba. Hiszen olyan jó szívvel volt iránta.

Csakugyan visszament a fejedelmi lakhoz, de az őrök nem akarták beereszteni a kapun.

- Mit akar?

- Bemenni a fejedelemhez.

- Megbolondult? Hogy jut ilyesmi eszébe?

- Hiszen ott voltam ezelőtt egy fél órával.

Egy ragyás arcú őr csúfondárosan megpirongatta:

- Még hagyján, hogy nem azt kívánja: hívjuk le a fejedelmet ide a kapu alá, mert beszélni akar vele. Hátrább az agarakkal, nagy jó uram! A fejedelem nem a bécsi császár ám, akinek a háza keresztüljáró az egyik utcáról a másikra. Tanulja meg, kiről beszél!

Egy fiatal fickó, aki a kapu előtti gömbölyű kövön ült, kíváncsian fordult a beszélő felé:

- Aztán volt kend Bécsben, Istók bácsi?

- Már hogyne lettem volna, ha voltam.

- Hogy, azt mondják, ott vannak még csak nagy házak.

- A házak nagyobbak, de már a kertek kisebbek. Egyszóval, a többi aztán minden kisebb.

- Az emberek is?

- Azok is.

- De a veréb csak nem kisebb?

- Az is kisebb.

- Hát a méh, Istók bácsi?

Az öreg katona (a vén katonák már két század előtt is hazudtak) dühösen rivallt rá:

- Kisebb, ha mondom! Azonfelül ott a méheket pányván legeltetik. Olyan kicsinyek a kertek, mint a kalickák, s hogy a méhek át ne menjenek a szomszéd kertbe, vékony cérnákra vannak a köpűhöz kötve.

- Ej, no! - csodálkozott a suhanc elgondolkozva, hogy milyen ostoba a világ Gyulafehérváron túl.

Veres László még mindig ott állott a kapunál.

- Mit vár még?

- Várom, míg nyájasabb lesz.

Erre aztán egyszerre csupa nyájasság lett Istók bácsi.

- Mi a kívánsága, édes fiam?

- Hogy legalább azt mondja meg kegyelmed, mi módon lehetne a fejedelemhez jutni.

- Csak egy módja van. Teleki Mihály uramnál kell feliratkozni audienciára.

- Merre lakik Teleki uram?

- Az is itt a palotában.

- Akkor hát eresszenek Teleki uramhoz.

- Az lehetetlen, mert Teleki uramhoz meg sehogy sem lehet bejutni.

Elszomorodva fordult meg, s amilyen feszesen, kevélyen lépkedett innen jövet egy óra előtt, éppoly csüggedten, lehorgasztott fejjel bandukolt most. A nap már lement volt, szürke szoknyát váltott a világ, hogy csakhamar feketét öltsön fölébe. Vándorlegények bús figyelmeztető jele: »Hol alszol az éjjel?«

A piacon a kofák kezdték összeszedni a sátorfájukat, s az el nem fogyott tordai pecsenyét és a gyümölcsöt nagy kosarakba gyömöszölték.

Az illat megcsiklandozta csábítón az új nemes orrát, kedve lett volna odamarkolni és elfutni. De hogyan tehesse azt ezzel a karddal?

Erőt vett magán, és tovább vánszorgott. A traktérről kacéran integetett feléje a himbálózó borókacsomó. Két cigánygyerek elibe szaladt, a hegedűjét cincogtatva.

- Parancsoljon valami szép nótácskát, nemzsetes vitézs lovag úr.

- Szaladjatok el innen, purdék, mert ha kihúzom a kardomat, a fejetek szalad el a nyakatokról!

Sietve lépdelt odább egy szűk sikátoron át a város alsó részébe fordulva, hol nagy tűz lehetett nemrégen, mert kormosan, csonkán meredeztek hosszú darabon a házfalak. Egy fekete mező volt ez, szénné vált gerendák és szarufák hevertek szanaszét, imitt-amott egy-egy üszöghalom, melyet az eső megcsapdosott és összevert, rongyot, üvegdarabot, hamut, földet, cserepet, megolvadt vasat együvé. A szél megszedte magát pernyével, s röpködött vele a város fölött...

A fehér kutyának, mely Laci mellett poroszkált, a leeresztett lompos farka olyan fekete lett, mintha befestették volna. Néhol odadörzsölődött a gerendákhoz, s tarka foltokat kapott. Az bizony komolyan kecskének készül, hogy a címerbeli portréjához hasonlítson.

Nincs szomorúbb, mint az ilyen elpusztult utca. Száz jel mutatja még, hogy itt kevéssel azelőtt nyájas otthonok voltak. Itt egy szakajtó, amott megégett bölcsőnek darabja. A kis kertben, melynek a füve leperzselődött, öreg fák között áll egy puha gyeppadka. Be kedves kis fészek lehetett! A fekete mező egyik falánál törpe szilvafa maradt meg épnek, még a gyümölcs is ott van rajta megpörkölve, összezsugorodva.

Laci legott észrevette a szilvafát. Hiszen ez valóságos kincs, gondolá, s mohón hozzálátott a szilvaevéshez. Biz az nemigen lehetett ízletes, mert hol van még a szilvaérés ideje, de az éhes gyomor nem okoskodik, Laci annyiba vette, mintha aszalt szilvával csillapítaná éhségét.

A kutya ezalatt úgy tett, mintha csontokat keresne, szaglált, turkált és kapart. Egyszerre fölnyihogott, majd üvölteni kezdett, Lacihoz szaladt meg vissza, ugyanarra a helyre.

- Hívsz, kedves kutyácskám? Ugye, oda hívsz? Mit találtál? Csontot találtál? No, majd mindjárt odamegyek, hanem még hadd egyem előbb. Megyek, megyek, no, ne voníts hát! Majd ketten keresünk aztán itt magunknak éji szállást.

Hát amint odament, káprázat-e, álom-e, az ott ült a két hátsó lábán, mint egy guggoló ember, s az első két lábával egy, a pernyés földből előkapart üstöt fogott át, mintha féltékenyen őrizné.

Az Ezeregyéjszaka minden regéje igaz már, ha az igaz, amit a két szeme látott, pedig kétszer is megtörülgette.

Az üst telided-tele volt aranypénzekkel, drágaságokkal; csattok, gyűrűk, násfák, gyémántok, gyöngyök és smaragdok csillogtak bent vakító pompában. Soha ennyi kincset egy rakáson.

Fölsikoltott örömében, azután remegve nézett körül, ha nem látja-e valaki.

Egyetlen lélek sem járt a leégett városrészben a romok között. Az est leszállt, minden egyforma színű lett, házak, fák összeolvadtak, csak a réten fehérlett egy ezüstcsík, a Maros vize folyt ott csendesen. Fent pedig az égbolton kibújt a felhőrongyok közül a fényes lámpa, most az egyszer olyan, mint az Aladdin lámpája.

Laci lehajolt az üsthöz, fel akarta szedni tartalmát, de nem lehetett, mert mozdulni sem bírt a teher alatt, és helye sem volt, ahova elrakhassa; amint ott turkált közte, halálos verejték csurgott a képéről, jobban szerette volna, ha nem annyi. Megrettent a saját szerencséjétől. Mit csináljon ő most, mihez kezdjen? Hideg borzongás futott keresztül tagjain, s úgy érezte, nem fog tudni megmozdulni helyéről, itt roskad össze, itt hal meg.

A felét visszaöntötte a kincseknek, de megint visszavett abból egy marékkal, no, még egy marékkal és még eggyel. Nem, ezt a nagy aranykösöntyűt itt nem hagyhatom, de ezt a topázt sem.

Ismét azon vette magát észre, hogy a katlan kiürült. Újra vissza kellett raknia a fölösleget. Nehezen vált meg tőle. Még csak néhány perc óta lett nábob, és máris kapzsi. A pénzzel együtt kapja az ember a pénznek betegségeit.

Milyen könnyedén osztotta meg eddig útszéli koldusokkal filléreit, s most milyen nehezen válik meg egy nagy vagyonnal annak másik felétől.

De mégis engednie kellett az ésszerűségnek, mert kalapjában csak nem vihette a kincseket, hiszen azok végre is nem az övéi, ő csak egyszerűen a megtaláló.

Meglehet, nem él már, elpusztult az, aki azokat ide elásta, aki igényt tarthatna rájok, de az ellenkező sem lehetetlen. Laci megnézte holdfénynél az aranyakat, mind Lipót idejebeli verés, még nem is lehetnek régen a föld alatt!

Azért hát ott maradt a kincs fele az üstben, visszatette helyére úgy, ahogy volt, aztán behányta földdel, megtaposta, és pernyét szórt rá, melléje pedig karót szúrt, hogy visszajöhessen érte.

Izgatottan fordult vissza, azt hitte, lázas nyugtalansága rögtön elmúlik, mihelyt a romokat elhagyja, de a nyugtalanság vele ment azontúl is. Ott ült a penészes aranyokon.

Az izgatottság annyira kimerítette, hogy alig bírt vánszorogni a fáradtságtól. Leült egy kőre egy alacsony ház előtt, s bágyadt fejét a kutyája hátára támasztotta.

- Kedves kutyácskám, te most úrrá tettél! Te vagy az én gondviselésem!

Simogatta, veregette szeretettel, s az olyan okosan, szomorúan nézett rá, mintha sajnálná.

- Fogjátok el, fogjátok! - hangzott föl e pillanatban a csöndes utcán, s szaladó emberek robaja hallatszott közeledőben.

A Laci szíve megdobbant, felugrott ijedten, azt gondolta, őt kergetik, s lélekszakadva kezdett futni a város felé.

Hanem egyszerre csak megállította a leghatalmasabb ösztön, az utca olyan részébe jutott, ahol a levegőnek pecsenyeillata volt. A kocsma mellett volt ez, melynek nyitott ajtaján át illant ki a konyha csábító gőze.

Oda rontott be Laci pihegve.

Ijedtében észre sem vette, hogy az utcai fenyegető zaj vidám kurjongatásokba csap át. Nem akartak senkit elfogni, csak a fejedelem pajkos apródjai kergetőztek.

Az »Arany medvé«-ben, mert így hítták a híres gyulafehérvári kocsmát, lévén a kocsmárosok ősapjainak nagy szimpátiája a ragadozó állatokhoz, többnyire ezek nevére keresztelték vendéglőiket; később azután a kocsmárosok is megszelídültek, de roppant lassan: a »medvé«-ből vagy »tigris«-ből századok folyása után »farkas« lett, még később megelégedtek a »biká«-val is, ma már a »griff« és a »sas« is jó nekik (ámbár iszen nálunk tulajdonképpen a sas az igazi ragadozó állat), hát, mondom, az »Aranymedvé«-ben nagy feltűnést keltett az új vendég, aki úgy rontott be, mintha kergetnék.

A vendégek, nehány nemesúr, akik egy asztal körül ültek és vacsoráztak vidám beszélgetésbe eredve, abbahagyták a diskurzust, a kocsmáros, Nagy Gergely uram pedig hirtelen fölvágta a báránybőrsipkát a fejére, ami azt jelentette nála, hogy ő most úr akar lenni.

- No, mi az? - szólt oda mogorván.

- Enni akarok - lihegte a vendég.

- Azt hittem, neki akar az úr szaladni a falnak. Aztán a jó járatban levő ember, hallja kegyelmed, meg szokta billenteni a süvegét, ha valahova belép.

Az egyik a játékosok közül közömbösen jegyzé meg:

- Kilyukadt a zsebe, nagy jó uram, ha jól nézem, valami csecsebecséket hullajtgat el.

Laci ijedt mozdulattal hajolt le a földre, amint látta, hogy a smaragdok és gyémántok kipotyognak s végiggurulnak a földön.

Nyilván úgy kellett történnie, hogy a futásban kilyukadt a mentezseb a nagy tehertől.

Bátran felszedhette különben, mert senki sem ügyelt rá, még Nagy Gergely sem, kitől négyszer is meg kellett kérdeznie félénken: lesz-e valami ennivaló?

- Az, amit magával hozott - viszonzá végre Nagy Gergely kegyetlen flegmával.

- Hiszen ha hoztam volna, hát nem kérnék.

- No, már én pedig nem adhatok semmit.

- Pedig édes örömest fizetném.

Kihúzott a zsebéből egy aranyat, s fölhajigálta a tenyerén.

- Hiába ingerkedik ked azzal a sárga csikóval - mordult fel Gergely gazda. - Ételt a Herkópáter sem kap ma, mert itt csak a vadász uraknak főztünk, azt, amit ők lőttek. Különben miféle szerzet, hékám?

- Nemes Fáradi Veres László vagyok.

- Aha - rikkantott fel Gergely -, ked hát az atyámfia, akit ma tett meg a fejedelem koldusból nemesnek! Látom, aranyat is adott őnagysága. Persze, van neki bőven - tette hozzá keserű gúnnyal -, ha elfogy, ad az ország.

A vadász urak is mind hallották már, ami a várpalotában történt; minden pletyka gyors lábon jár, de hát még az udvari pletyka! Nosza, egy pár perc műve volt fölugrálni s parolát váltani a jövevénnyel.

- Hát mért nem szólasz, komám, hogy te is vérbeli vagy? Mert az nem tesz semmit, hogy még nagyon is nedves a kutyabőröd.

- És borszagú - vágott közbe a másik úr.

- Az csak annyit jelent, hogy te ős vagy, mi pedig pusztán ivadékok. Azért ha úgy tetszik, ülj le az asztalunkhoz, cimbora, egyél-igyál velünk.

Azzal leültették az asztalfőre, elébe tolták az ételt-italt, vetélkedve, mint ahogy szokás, mikor valakinek a jelenléte által nagyon meg vannak tisztelve.

- Én Naláczi Farkas vagyok - mutatta be magát egy barna, pörge bajuszú -, ez itt Veér István, amaz Petki Gábor, Kovasóczi Miklós. Most már ösmersz bennünket. Egytől-egyig víg fickók vagyunk. Vadásztunk egy kicsit, és az elejtett zsákmányt megfőzettük, megsüttettük Gergely gazdánál. Az hát ingyen megy, a bort azonban az fizeti, akinek valamennyink között a legkevesebb pénze van, mert már mi ezt így szoktuk. Remélem, nincs semmi kifogásod ellene?

Laci mosolyogva rázta meg fejét, hogy nincs semmi ellenvetése.

- Szemtelen a fickó - mondá halkan Petki Kovasóczinak -, mert ha nem az lenne, nem fogadta volna el.

- No, én még teszek vele egy próbát - súgta vissza Kovasóczi.

Míg ő mohón evett-ivott, ezalatt a fiatal urak ott folytatták, ahol elhagyták; vadászkalandokat mondtak el, tücsköt, bogarat összehordva, hazudtak retteneteseket. Szerencséje báró De Manxnak, hogy még akkor nem exisztált, mert elbújhatott volna előttük. Veér Istvánnal az történt, hogy egyszer a Retyezáton egy veszekedett nagy sasmadár ráült a puskacsövére, le kellett rázni előbb, hogy aztán kényelmesen lelőhesse. Még csodálatosabb eset a Kovasóczi Miklósé, aki elé egy nyúl csörtetett a minap Rózsamál felül, aztán mikor éppen rácélzott, nemhogy elszaladt volna a bolond, hanem megállt vakmerően a két hátulsó lábára, fölemelte karcsú testét egyenesre, mint a majom, és a bal lábával megfenyegette. Mire megborzongott Kovasóczi s ijedten ejté ki kezéből a gyilkos fegyvert.

Laci elnevette magát a fenyegető nyúl históriáján.

- Kikérem magamnak a gúnyos nevetgélést! - kiáltá Kovasóczi dühösen, s úgy vágott a falhoz egy cserépkancsót, hogy annak ezerfelé frecsegtek szét a porcikái. - Nekem elégtétel kell!

A cimborák mind felugráltak, csillapítani a dühöngőt.

- Ugyan, ugyan! egészen kidagadt a nyakad, vörös vagy. Hiszen nem sértett meg senki.

- Dehogy nem! Látom az arcán, a szemein Veres uramnak, hogy nem hiszi, amit mondtam. Aki pedig nekem nem hisz, az, követelem, mérje össze velem a kardját!

Laci csodálkozva dadogta:

- Énrólam van szó?

- Igenis, rólad - felelte Naláczi -, hát mármost neked kell nyilatkoznod, de nemesi szavadra, hiszed-e a nyúl históriáját vagy sem, mert ezen fordul meg a kérdés.

Most már észrevette, hogy ugratni akarják, bolonddá teszik, azért kitérőleg válaszolt:

- Ha ti hiszitek, hát mért ne hinném én is?

- Gyáva is - súgta most Petkinek Kovasóczi, ki alkalmasint csak azért kísérlette meg az összezörrenési játékot, hogy új oldaláról ösmerje ki az új nemest.

- Alkalmasint még ostoba is - jegyzé meg Petki Gábor -, majd erre nézve én próbálom ki.

Aztán fennhangon így szólt:

- No, hát akkor szent a béke, azt mondja Veres László, hogy hiszi a nyúl-dolgot, adjatok kezet egymásnak. Hanem most aztán te is mondj el egy vadászkalandot, új cimbora!

- Úgy van! Halljuk! Mi már mindnyájan elbeszéltünk egyet-egyet.

- Nem vadásztam én sohasem.

- Tesz is az valamit olyan embernél, mint te! Hisz a másvilágon sem voltál, mégis el tudtad mondani a fejedelemnek, hogy ott mi lesz, mi nem lesz.

- Aztán, ha vadászkalandod nem esett még, tudom, esett egyéb. Valami csak történik mindenkivel.

- Isten neki - mondá Veres László -, akkor hát elbeszélem a dolgomat a medvével.

- Halljuk, halljuk, de igyunk előbb!

Koccintottak, s Laci elkezdte nagy figyelem közt:

- Mikor Erdélybe átjöttem a Királyhágónál, majdnem egy évig tartózkodtam ott az erdőben a szénégetők közt. Egyszer bolyongva csörtetést hallok, s a bokrok sűrű gallyain át két fényes villogó szemet pillantok meg. Összeborzadtam, medve volt. A halálos rettegés fogott el, mert nemhogy fegyver lett volna nálam, de csak egy bicska sem. Egy tisztás közepén állottam, s a mackó, mihelyt kilépett a bozót közül, megpillantott és felém lépdelt. Első dermedtségemben semmi sem jutott eszembe, önkénytelenül futni kezdék. Szerencsére széles szakadék szelte keresztül a tisztást, s egy, a vihar által valamikor kitépett fa keresztül volt dőlve az óriási mélység fölött. - Meg vagyok mentve! - kiálték fel. Hiszen csak a túlsó partra kellett átfutni, s alátaszítani a fát, a medve nem jöhet oda. Így is lett, a mackó utánam rohant, fogvicsorgatva bár, tehetetlenül kellett megállnia a parton. Én a recsegő faderekon lépkedve, már mentve hittem magamat, midőn borzadva látom, hogy a túlsó parton is egy medve vár. Képzeljék, uraim, a helyzetet!...

- No, és mi történt aztán? - kérdék és lélegzetelfojtva hallgatták.

- Istennek ajánlottam a lelkemet...

- De hát a medvék mit csináltak?

- Hát mit csináltak volna? Megfogtak és megettek!

Ah? Oh! Ilyen feleletre nem számítottak!

Petki Gábor volt az első, aki kirúgta maga alól a széket.

- Ejnye - kiáltá Laci nyakába esve -, hiszen te pompás fiú vagy, aki hatalmasan kigúnyoltál minket! Úgy kellett nekünk, minek kötekedtünk veled! Lefőztél, cimbora, beismerjük. Kovasóczi a bátorságodat akarta próbára tenni, én meg az eszedet. No, tehát te bebizonyítottad egy füstre mind a kettőt. Volt bátorságod nevetségessé tenni bennünket és az eszedet is megcsillogtatni ugyanekkor.

Sorban kezet fogtak Lacival, s ezentúl egészen más hangon ment a társalgás. Laci érezte, hogy respektusa lett, s hogy ennek a nagy barátságnak most már csak a fele tréfa.

Késő éjfélutánig mulattak együtt, míg végre azt indítványozta Veér István: »Megöregedett az idő; fizessünk, és igyuk meg a Szent János áldását.«

Kovasóczi Petkivel éppen sugdosni kezdett, hogy nem lenne-e méltányos nem hozni többé zavarba a szegény Verest, hanem abbahagyni a tréfát és kifizetni a mulatság költségeit, midőn maga Veres hozta elő:

- Bizony már magam is elálmosodtam, alig várom, hogy lefekhessem. Hadd lássuk, ki fizet, aztán oszoljunk.

Hadd lássuk, ki fizet?... Megszúrta ez a megjegyzés Kovasóczit. Hát ő még nem is bizonyos abban, hogy kinek kell itt fizetni? No, hát próbáljuk meg.

- Nagy Gergely uram, fizetünk! Hej, fiúk, mennyi pénz van nálatok? Kié a legkevesebb?

Ő maga kivett negédesen a zsebéből egy zacskót, s odatartotta csörgetve:

- Ebben százhúsz arany van.

- Nálam is van vagy száz - mondá Petki, és kiszórta az asztalra a zsebei tartalmát.

Veres Laci mosolyogva jegyzé meg:

- No, már akkor látom, hogy nem én fizetek.

- Hogy-hogy? - kiálták csodálkozva. - Miből látod?

- Miből? Hát, mert nálam sokkal több pénz van!

S kiönté a dolmánya egyik zsebéből az aranyakat és drágaságokat, úgyhogy mindnyájoknak a szemei kápráztak ennyi kincs láttára.

- Hiszen ez rengeteg pénz! - szörnyülködék Veér István.

- Van annak, aki meg nem issza! - felelte Laci tréfálózva.

Majd sóbálvánnyá váltak a cimborák, míg végre így szólt Naláczi Farkas:

- Valld be, hogy bolonddá tetted ma a fejedelmet.

- Mivel?

- Azzal a kopott ruhával.

Laci nevetett, de nem felelt semmit.

Mikor kimentek a kocsmaajtón, odafordult a fiúkhoz:

- Ki ad nekem közületek éji szállást?

Mindnyájan készen voltak rá, de Laci a Petki ajánlatát fogadta el.

- Hány órakor kelsz? - kérdé Petki.

- Korán, mert tovább megyek innen.

- Hova mégy?

- A testvérbátyámat keresni.

- Hol van a testvérbátyád?

- Nem tudom, de fel kell őt találnom.

Reggel érdekes mendemondákra ébredtek a gyulafehérváriak, amiknek a fele igaz volt.

Az a fele tudniillik, hogy többen, akik korán keltek, egy-egy aranyat leltek az utcán, amerre Veres László a múlt este futott a kilyukadt zsebbel. A gyerekek apró, tündöklő kövecskéket találtak, amikről egyszerre elterjedt a hír, hogy azok keleti gyöngyök és drágakövek volnának. Egész a fejedelemnő füléig jutott a híresztelés, úgyhogy őnagysága maga is kíváncsi lőn, s felkéretett a várba néhány ilyen talált kövecskét; a legszebb smaragdok és gyöngyök voltak. Aranyokat is kéretett fel a fejedelemnő, de azoknak igazán csak a híre volt meg már, mert aki talált, eltitkolta. Szana Albert uram, a gyulafehérvári ötvös beszaladgálta az utcákat, mint az őrült, felhajszolta az egész város gyerekeit: hol találták, merre találták a kincseket? Fent az udvarnál és Teleki Mihály uramnál egész nap nem beszéltek egyébről, mint a csodálatos esetről, amelynek nyitját senki nem bírta kiszimatolni, míg végre déltájban, amint az »Arany medve« ivószobáját söpörték, megcsillant a seprű alatt egy szem igazgyöngy, amivel Nagy Gergelyné asszonyom nyomban a fejedelmi palotába futott, hogy ő azt is tudja, kinek a zsebéből esett ki. Egy fiatalember mulatott náluk a többi urakkal, egy fehér kutyával jött, a zsebe kilyukadt, s abból ilyenek hulltak a földre. De biz az nem nagyon törődött velök, csak úgy ímmel-ámmal szedegette fel.

No, most már csak azt kellene kitudni: ki volt az a fiatalember.

Olyan kis városban, mint Gyulafehérvár, nem maradhatott sokáig titokban. Az éji cimborák telebeszélték az egész várost a tegnapi idegen esetével, aki Petkinél hált, korán reggel egy paripát vett tőle, s azon elvágtatott valahova Kolozsvár felé. Rémítő kincs volt nála. Csak úgy dűltek zsebéből az ökölnyi nagyságú gyémántok. Ez pedig nem volt más, mint Veres László, az a kóbor, piszkos diák, akit a fejedelem tegnap délután tett meg nemesembernek.

Hát ebből aztán nem volt nehéz megszőni a többit.

Nem lehetett az kóbor diák. Képtelenség! Hol venne a diák annyi kincset? Lopta tán valahol? De ugyan kitől lopta volna? Hát kinek hiányzanak tegnap óta a kincsei? Aztán volt is itt annyi valakinek! A fél zsebéből kifizethette volna a leggazdagabb erdélyi urat!

Mind jobban-jobban nagyítva szállongott a hír, míg végre abba lyukadtak ki, hogy az nem lehetett más, mint egy átöltöztetett királyfi.

De akkor mit keresett itt?

Ej, hát mit szoktak keresni az átöltöztetett királyfiak?

Feleséget.

S ha már feleséget keresett, kire vethette volna vajon a szemét másra, ha nem a hatalmas Teleki Mihály uram szép hajadon leányára?

Telekiék valóságos nyomozást indítottak meg, amelyből ki is sült, hogy a fenséges királyfi csakugyan be akart tegnap jutni Telekihez, de az őrök nem eresztették.

Bezzeg meggyűlt a baja Istók bácsinak, nyomban vasra verték, s kémek indultak mindenfelé, a királyfi hollétét kipuhatolni.

X. FEJEZET
NESSELROTH ÁGNES

Laci Bécsnek vette útját, ott fogja ő Pistát föllelni valahol a császári udvarban. Mert ha őt a szerencse kísérte, egész természetesnek találta, hogy Pista is elérte, amit akart.

Könnyen utazhatott, sok pénze volt, jutott váltott lovakra, szekerekre. Mindenütt főúrnak gondolhatták útközben.

Kolozsvárra jutva, arról értesült, hogy Leopold császár most nemsokára Budára jön. Már el is indult Bécsből. No, az nagy ritkaság Magyarországnak. Amióta a szegény II. Lajosnak a Csele-patakban vetett fekvőágyat a halál, azóta üres lett a budai vár, s élettelen, csöndes a két város a Duna jobb és bal partján. A nemzet is elárvult. Azazhogy még rosszabb történt vele: mindig volt egy mostohaapja Bécsben.

Laci tehát egyenesen Pestnek tartott. Éppen akkor várták a császári udvart, s mindenféle pompával készültek azt fogadni. Diadalkapuk voltak felállítva szerte, s lobogók lengtek a házakról és kolostorokról.

Ami magát Pestet, a mi mostani gyönyörű fővárosunkat illeti, melynek láttára ma sebesen dobog minden magyar szív, biz azon nem sok néznivaló volt.

Leopold uralkodása idejében az egész akkori város nem állt egyébből, mint a belvárosból. Falak- és bástyákkal övezve csak három kapuja volt: a váci kapu, a mai Váci utca végén, a hatvani kapu, a mai Hatvani utca végén, s a kecskeméti kapu, a mai Kálvin tér táján.

Az emeletes ház ritkaság: a piaristák épülete volt a legszebb, legnagyobb háza Pestnek; a többi számos kolostor alig jöhetett figyelembe. A mai megyeháznak még semmi nyoma, a Károly-kaszárnya helyén üres tér volt, ahol tavaszkor pocsolya állott, melyben kedvükre kuruttyolhattak a békák. A plébánia-templom már akkor is megvolt, és a fennhéjázó »Kathedrále« nevet viselte. A jámbor nyárspolgárok abban a hitben éltek, hogy ez a legszebb épület a világon.

Lipótot nem szerették a magyarok, s ha Pest mégis ilyen nagy pompával fogadta, annak bizony nem volt más oka, mint a polgármester, Nesselroth Tamás uram, aki minden áron ki akart magáért tenni.

Dicsvágyó, gonosz ember, akit gyűlöltek a polgárok, s mikor a tanácskozások folytak a városházán (mely éppen azon helyen állt, ahol a mostani városház), hogy miként kellene fogadni a császárt, úgy, hogy meg legyen lepetve, a népnek is öröme legyen, és sok pénzbe se kerüljön (mert bizony a város egész jövedelme nem volt több ezen időben, mint 13 430 rhénusi forint), fölszólalt az egyik bátor magyar polgár:

- Ezen plánumhoz képest, uraim, a legcélravezetőbb lenne, ha polgármester uram őkegyelmét fölakasztanák a váci-kapura, ahonnan őfelsége jönni fog; elérnénk mindent, mert őfelsége nagyon meg lenne lepetve, a nép roppant örülne neki, és nem is kerülne sok pénzbe.

Nagy hahota támadt. Nesselroth uram elvörösödött, s dühösen kirohant a tanácsteremből. De mi annak a polgártársak gúnyja és megvetése, aki szemét a hatalom felé vetette? Az nem érez mást, nem hall mást, annak örökké az a képzeletbeli napfény csiklandozza az idegeit, s így aztán Nesselroth uram olyan fogadtatást csinált őfelségének, hogy Mátyás király budai bevonulása óta nem látott olyat a két város. Ha ebből sem háramlik majd kitüntetés, rendjel, akkor nem érdemes élni a világon.

Bizony háromlott volna, őfelsége már bizonyosan bele is jegyezte a Nesselroth nevét a kis jegyzőkönyvébe, mert mindennel kegyesen meg volt elégedve - de az ádáz végzet (az is a forradalom javára dolgozott már) nem engedte, hogy a Nesselroth hő óhaja teljesedjék, a legszebb lojalitást átváltoztatta a legnagyobb gorombasággá.

Lehetséges-e ez? Igen, mégpedig maga Nesselroth uram volt a sors kezében az eszköz. Ővele esett meg, hogy amint a fölségnek átnyújtandó instanciák beszedésével volt megbízva (özönnel nyújtogatták az érkező király felé), ugyanakkor a díszítőmester is átnyújtotta a számláját a diadalkapukért és mindennemű dekorációkért (kétezer rhénusi forint), őkegyelme azt sem tudván, hol áll a feje, ezt a szerencsétlen iratot is az instanciák közé vágta. Természetesen tudtán kívül, mert ő maga csak akkor jött rá e szörnyű dologra, amint nehány hét múlva (mikor már éppen a rendjelt várta) kétezer forint érkezett az udvarmesteri hivataltól azzal a megjegyzéssel, hogy ezúttal hajlandó volt őfelsége a benyújtott kontót kegyesen kifizetni, de figyelmezteti a hatóságot, hogy ha jövőre Pestre jön, ne legyen semmi ceremónia.

De ez mind mellékes dolog a mi történetünkben, hanem van egy, ami előtt sehogy sem hunyhatunk szemet, s ez Nesselroth kisasszony, a polgármester leánya, aki többet ért minden rendjelnél a világon.

Nesselroth Ágnes a legkülönb hajadona volt akkor Pestnek; termetben, arcban és erkölcsökben. Kék szemeiben a szelídség tükröződött, minden mozdulatán báj és kellem ömlött el. De ha még tízszerte szebb és jobb lett volna, ez a krónika most hallgatna felőle, ha a császár bejövetele napján nem véletlenül arra a tribünre ül a fényes menetet nézni, amely a nagy tömeg alatt leszakadt, s a rajta ülők, ki fejjel, ki háttal, a hegyes kövezetre zuhantak.

Ágnest szintén ez a sors éri, ha nincs ott kapóra egy szép fiatal nemes úrfi, aki a végzetes pillanatban, úgyszólván esés közben, derékon kapta a halálra ijedt leányt. Ágnes még hallotta a deszkák recsegését, látta dűlni, összeomlani az egész hitvány alkotmányt, sikoltott és eszméletét veszté. Nem tudta többé, mi történt vele.

Aléltan maradt karjai közt, és fel nem nyitotta szép szemeit, hiába hömpölygött végig a tömegen, mint az áradat, a kiáltás: »Jön, jön!« Majd amerre jött, felzúgott a földrengető »vivát«. Négyszáz bandérista lovának patkói dübörögtek a kövezeten, de a leányka szeme csukva maradt.

A lovag lekapcsolta fekete mentéjét, és a földre terítette, hogy reá fektesse. A zűrzavarban és tolongásban azonban majd agyontaposták a szép beteget, úgyhogy ismét karjára kellett vennie, s elvinni a szomszéd házig, hol egy szegény szabó lakott a négy leányával.

Babó János uram mint nagy népszónok volt ismeretes, torzsalkodó ellensége mindannak, ami hatalom. Beillett volna biz az ezzel a lelkülettel a nemes csizmadia céhbe is. Szerencsére verseket komponált otthon, ahelyett, hogy a császár-bevonulást ment volna nézni. Látott már ő annál különb urat is: Thököly Imre uram őnagyságát. Még a leányait sem eresztette ki.

Jó is volt, legalább rögtön ápolásba vették Ágnest, fellocsolták, melegített zabzacskókkal életre kényszerítették, kinyitotta a szép beszédes szemeit.

- Hol vagyok? - kérdé bágyadtan.

- Itt van, jó emberek közt - felelte az ifjú, aki elfáradva, izgatottan várta eszmélését -, ne ijedjen meg, nincs semmi baja.

- Hogy jutok én ide? - hebegte zavartan, nyugtalanul körülhordozván tekintetét az idegen helyen.

- Leszakadt az ülőke, kisasszony, én éppen ott álltam, s fölfogtam a kezembe. Ennyi az egész.

- Jaj, istenem, a néném! - kiáltott fel ijedten. - A Francka néni! Jaj, istenem, emlékszem már! Mi lett a nénikéből?

- Nem tudom - felelte a lovag kedélyesen -, csak gondolom, hogy ha a bordáit nem is, de legalább az orrát mindenesetre betörte, mert nagyon magasan ültek.

A gyermekleányka (mert valóságos feslő bimbó volt még) zokogásba fakadt, s keservesen siratta: »Jaj, édes kedves Francka néni!«

- Örüljön, kisasszony - mondá az egyik szabóleány, aki Ágnes körül sürgött -, hogy maga megmenekült.

Mire Ágnes, mintha akár éppen Francka néni figyelmeztetné valamely elkövetett helytelenségre, egyszerre összeszedte magát, s kellemmel nyújtott kezet a megmentőjének.

- Bocsássa meg, hogy aggodalmaim közt, melyeket jó néném bizonytalan sorsa okoz, feledékeny vagyok. Köszönöm kegyelmednek, amit értem tett, sohasem fogom elfelejteni, valamint atyám sem, ki hálásan lesz lekötelezve ezért. Oh, bárcsak a nénémet is megmentette volna!

- Én csak önt láttam, kisasszony!

- Pedig mellettem ült szegényke - felelte Ágnes naivul.

- Hiszen ültek ott elegen, de megvallom, úgy jártam, mint utas a mezőn, ki millió fű között ha egy tulipánt lát, csupán a tulipán után nyúl.

Ágnes csak most nézett először végig a beszélőn, s elpirult egész fülig, szemeit szendén lesütve. Csalhatatlan jel ez, hogy túlcsinosnak találta az ifjút ehhez a mondáshoz. Öregebb embertől lovagi bókszámba siklik el az ilyen; fiatal úrtól, csinostól, csintalan udvarlás. Egy Nesselroth Ágnesnek nem szabad ilyen vakmerőségeket mondani - így egyszerre!

Rideg pillantást vetett lovagunk felé.

- Rosszabbul van? - kérdé az természetes aggodalommal.

- Köszönöm, sőt inkább magamhoz jöttem egészen, úgyhogy képes vagyok hazamenni.

- Elkísérem, kisasszony.

- Nem szükséges - szólt hidegen, elutasítón, de csakhamar megbánta, mert rögtön hozzátette szelíden: - megszólnának, uram.

Azzal fölkelt, s megköszönve nyájasan a háziak szívességét, könnyedén, fürgén távozott az ifjúval együtt, ki egy aranyat tett le ajándékba az ápolásért a szabó asztalára.

- Istenem! Ezt értem teszi! - sopánkodott a leány. - Mármost hogy adom én azt meg kegyelmednek? Nekem nincs pénzem, uram.

- No bizony! - nevetett fel a kedélyes úrfi. - Hát egy kontraktust ad róla. Jó lesz?

- Igen, igen, atyám vissza fogja fizetni, de ő most nincs otthon, s én nagy zavarban vagyok... Megálljunk csak!...

Mosolyogva futott vissza a küszöbről a szabóék szobájába.

- Valamit ott felejtett talán? - kérdé az ifjú, aki az udvaron várta meg, hogy ott búcsút vegyen tőle.

- Én Nesselroth Ágnes vagyok, a polgármester leánya; följegyeztem kegyelmednek a nevemet erre a fehér lapra. Ha úgy tetszik, írja fölé azt is, amivel tartozom, és küldje el hozzánk, hogy beválthassam. Kontraktus lesz az reám nézve!

- Jól van, kisasszony. Elfogadom ezt a papirost emlékül. Ámbár úgyis emlékezném én erre a félórára örökké.

- Nem, nem, vissza kell azt küldenie. Hát kegyelmednek mi a neve, hogy én is megőrizzem? - kérdé aztán kissé szégyenlősen.

- Fáradi Veres László.

A kapunál elváltak, balra ment Ágnes a Dunaparton hazafelé, mert Nesselrothék ott laktak valahol a török császár leányának a háza mellett, Laci pedig a hullámzó néptömeg közé keveredett, hisz itt van most boldog-boldogtalan, az egész ország, hátha megtudhatna valamit a testvéréről, vagy ha talán össze is jöhetne vele.

Oh, be ragyogóra színezte ki lelke ezt a találkozást! Gyulafehérvártól egész idáig ez volt egyedüli álma ébren, alva, azaz, hogy alva minden éjjel összetalálkozott Pistával, mindenféle tarka viszonyok közt. Egyszer mint koldust találta útfélen fekve, líceum-kerítés alatt, máskor ragyogó ruhában, fényes hintón ülve robogott el mellette, utána kiáltott: »Pista, Pista!« - s felébredt. Látta sebektől véresen a csatatéren, haldokolva, egy éjjel temetőben sétált, s egy nagy márványkövön ez volt felírva: »Itt nyugszik Veres István«, máskor a debreceni katedrán ült és Cicerót magyarázta. Egyszóval annyit gondolkozott róla nappal, hogy aztán az éji tündérek rendesen eleibe hozták vagy szomorú, vagy jó helyzetben, a saját szeszélyeik szerint.

De a nappali tündérek lassú népség. Nehéz csizmában járnak! Nemcsak elő nem hozták, de csak meg sem súgták a Pista hollétét. Pedig mennyire vágyott már utána: milyen boldogság lesz, mikor azt mondhatja neki: »Nemesember vagyok, s azonfelül gazdag, úrrá teszlek téged is. Van pénzünk, hála istennek, busásan, ha nem lenne elég, majd visszamegyek a másik feléért. Megveszünk egy kastélyt, szép birtokot hozzá, erdőt, szántóföldet, gazdag réteket, négy prüszkölő lovat szerzünk a debreceni vásáron, befogjuk őket festett hintóba, úgy megyünk el Szegedre, s hintón hozzuk el a kastélyba Dobos nénit a férjével. Ez lesz az első utunk.

Oh, be szép lesz, be gyönyörűség lesz, mikor az öregek ott fognak tipegni a márványos ambitusokon, s el fogják mondani egymásnak: »Bizony derék fiúk ezek a mi diákjaink!« Hanem a második utunk se lesz ám unalmasabb. Találd ki no, Pista, hova megyünk a hintón aztán? Oh, be nehéz fejed van! Hát hova mennénk egyebüvé, te golyhó, mint hogy beállítunk csengősen, bongósan Debrecenbe, a Szilágyi professzor uram udvarára... ha még ott virít az a kedves jószág, aki valamikor a kardkötőt adta. De hát azután, azután? - fogja kérdezni a Pista. No hát azután is lesz még valami, a harmadik elmenetel, de ezt már te ki nem találhatod, mert ezt már csak én tudom, merre lesz.

S utánanézett a távozó Ágnesnek merengő arccal. Biz az már eltűnt a tömegben, még csak a szoknyája csücskét sem láthatta.

Lassan hatolt a csoportok közt, mert a kutyájára is folyton vigyáznia kellett, nehogy elmaradjon, miközben részint tovább szőtte a rózsaszínű mesét a jövőből, részint pedig igazítgatott rajta. Mert az is nagy mulatság.

Hogy mégis jobb lenne talán, ha már Dobos néniéket a kastély udvarán fogadná a szép Szilágyi Magdaléna, mint háziasszony. Persze, mert a konyháról sem szabad megfeledkezni, a szép asszony főztje gazdagon terített asztalon várná már őket. Ez volna az igazi! Úgy bizony, a Magdáért megyünk el legelőbb. Rideg a ház, még ha kastély is, asszonyi mosoly nélkül. Az adja meg a fényét. De hátha még Ágnes is ott lenne! A szép Nesselroth Ágnes! Ha ő mondaná üde, nyájas hangjával: »Isten hozta, Dobos néni!« - s megölelné, megcsókolná a jó öregeket, kiknek erre könny peregne végig a ráncos arcukon. Úgy, úgy, az Ágnes lesz a legelső dolgunk!

Annyit gondolkozott Ágnesről, hogy lassanként nemcsak elsőnek jött a kastélyba, hanem majdnem kiszorította a többit...

...Az udvar bevonulásának már ekkor vége volt. Az emberek csak azért hullámzottak, hogy még egyszer elfecsegjék, amit láttak, a pompát, a császár kinézését (bizony nem volt elöl, mikor az ábrázatokat osztogatták), a Nádasdy lovának csörgős pokrócát, az Esterházy mentéjét, a sok mulatságos epizódot, amely előadta magát. Néha jött egy-egy udvari furír vagy gazdagon öltözött főúr, s az is jó látványnak, ha nagyobb nincs.

Laci remélte, hogy találkozni fog a sok nép közt valamely debreceni ismerőssel, aki tán hírt mond Pista felől, de az óriás emberseregben egyetlen ismerős arcot sem látott. Végre egészen lemondott a reményről, midőn a hajóhídnál egyszerre örömkiáltásban tört ki. Megpillantotta Rozsomák Jánost, egy pár gazdagon öltözött úrral beszélgetve. Ő maga egyszerűen volt öltözve, hétköznapias feketében.

Szíve nagyot dobbant, keresztültörte magát, egy pár asszonyt fellökött, néhány embernek a tyúkszemére hágott.

- Rozsomák uram, Rozsomák uram! - kiáltá, és hozzáfutva, bizalmasan a vállára ütött a derék férfiúnak.

Az visszafordult mogorván, és végignézte:

- Miféle magaviselet ez? Mit akar?

- Hát nem ösmer már, Rozsomák úr?

- Elment az esze? - mordult rá amaz bosszúsan. - Én nem vagyok Rozsomák!

- Nem Rozsomák? - szólt ez kétkedő ámulattal. - De hát ki akkor?

- Én gróf Bercsényi Miklós vagyok.

Nem volt ez még akkor híres név, szíveket gyújtogató. Sőt inkább úgy hatott Lacira a fölcsillant remény után, mintha egy dézsa vízzel öntötték volna nyakon. Búsan sompolygott el, s egész estig céltalanul ődöngött az utcákon.

Éjjel be nem hunyta szemeit. Álmatlanul hánykolódott puha ágyában, a budai »Griff«-ben, ahol szállva volt.

Ágnesről ábrándozott. Előállította a kalandját a legkisebb részletekig, s átélte még vagy kilencszer. Miképp vitte be aléltan a szabóhoz, hallotta csengni minden szavát, melyet hozzá intézett. Ott volt a fehér lap is, amit adott. Ezzel akarta megjutalmazni, s milyen finom, nemes modorban. Azt gondolta magában: »Ha szegény ember, írjon fel oda nevem fölé nehány aranyat, ha pedig gazdag ember, hát akkor tegye el emlékül.«

Hanem Laci egyiket sem cselekedte. Alig várta, hogy reggel legyen, türelmetlenül kért tintát a vendéglőstől, s kitöltötte a fehér lapot. Ezt írta a »Nesselroth Ágnes« név fölé:

»Én alulírott kötelezem magam, Veres Lászlót holtomiglan híven szeretni.«

Akkor azután borítékba zárta, piros pecsétet ütött rá, s elküldte a vendéglő szolgájával Nesselrothékhoz.

Izgatottan várta a választ, feje égett, szíve félelmesen dobogott, levegőre volt szüksége a tüdejének. Kiment sétálni a Vár felé, s nézte a sok sürgő-forgó udvari népséget. Hát amint ott bámul a rácsnál, látja az udvaron gróf Bercsényit, akinek most már nem olyan mogorva, rideg az arca, mint tegnap volt. Feléje jön s nyájasan kérdi:

- Nem lát Óbuda felől egy lovas embert? Az én szemeim gyöngék kissé.

- Senkit se látok. Egy csepp porfelleg sincs az úton, gróf úr.

- Miért szólít grófnak?

- Hát nem mondta, nagyságos uram, tegnap, hogy gróf Bercsényi? - kérdé megütődve Laci.

- Én? - felelt az szemmeresztve. - Én Rozsomák János vagyok, az udvari intendáns.

- No, hála istennek! - rikkantott fel Laci. - Csakhogy megtaláltam végre, kedves Rozsomák bácsi! Mit, hát nem ösmer?

- Nem én, uram. Kicsoda ön?

- Hát én vagyok abból a két fiúból a másik, akikkel az erdőben találkozott ezelőtt egy esztendővel... Tudja, mikor a nyulat megettük.

- Nem voltam én ott soha - felelte Rozsomák idegenül, de a félreismerhetetlen őszinteség hangján.

- A bátyámat, a Pistát, magával vitte Bécsbe - folytatá Laci habozva.

- Nem vittem én senkit. Itt valami tévedés van. Azt már én is hallottam, hogy nagyon hasonlítok egy Bercsényi nevű grófhoz - tette hozzá némi kevélységgel -, de nem is ösmerem azt a grófot.

- Az, aki a bátyámat elvitte, szakasztott mása volt kegyelmednek, s Rozsomák Jánosnak mondotta magát.

- Teringette, nem értem, hacsak az ördög nem vette fel az alakomat és nevemet. Vagy pedig ön van megbolondulva, fiatalember! Nézze csak meg, kérem, jön-e már az a lovas!

A lovas most sem jött, minélfogva nagy dünnyögéssel távozott a vár felé, ott hagyva Lacit, kinek feje zsibongott a hullámzó benyomásoktól.

- De hát ki volt akkor az a Rozsomák? Két ember-e, vagy egy ember? Ha ez az, miért tagadta el a bátyámat, ha pedig a másik, miért tagadta el, hogy Rozsomáknak hívják?

Megfoghatatlan rejtélynek látszott előtte, melyből nincs semmi kivezető fonal.

E pillanatban érkezett meg a várpalota elé a lovas, akit Rozsomák várt, tajtékzó lovának patkói szikrázva csattogtak a köveken.

Rögtön körülállták udvari szolgák a lova kantárját fogva:

- Szálljon le sebesen, és ne is öltözködjék át. Őfelsége már türelmetlenül várja.

*

Egy félóra múlva csomagolni kezdett az udvar, a déli órákban már kiszivárgott a hír, hogy az elfogott II. Rákóczi Ferenc megszökött a bécsújhelyi börtönből, s Lengyelországba menekült.

Mindennap egy futár jött a császár után Bécsből. Az öreg császár, mintha sejtette volna a bajt, mindennap türelmetlenül, izgatottan várta a futárokat.

A mai rossz hírt hozott. Az utolsó Rákóczi szabadon van.

Sápadtan jártak-keltek a miniszterek és udvari tisztek. A kocsisok a lovakat szerszámozták, a lakájok a málhákat rakták a társzekerekre.

A polgárság közt mindenféle cicomákkal megnövekedve hömpölygött a sokat jelentő hír.

S ettől a naptól kezdve óriási tömegek jártak ki esténkint nézegetni a Dunapartra, ha nem piroslik-e még az ég Lengyelország felől...

Mindenki hitte, hogy piroslani fog.

De Lacira elveszett e hír bűbája, mert mikor a vendéglőbe ért, már otthon volt a szolga a Nesselroth Ágnes válaszával.

Csak két szót írt, de az sokat ért.

Visszaküldte a kis kötelezvényt azon módon, csak azt írta alája finom fonott betűkkel:

»Láttam. - Megtartom.«

Felsikoltott örömében.

Bánta is ő most, hogy Rákóczi szabad, egész szívét betöltötte az az édes tudat, hogy ő fogoly.

XI. FEJEZET
AZ ELTŰNT SZERENCSE

Addig nézték Budán azt a pirosló eget Lengyelország felől, hogy csakugyan piros lett. Először csak egy kis szegély, azután köröskörül az egész égbolt.

A földből nőttek ki maguktól a kemény daliák, a nyalka kurucok.

Még akkor »üzenni« sem kellett, csak beküldeni a zászlókat. Összekiabálták azok némán az egész országot; mikor Rákóczi bejött Lengyelországból, kész hadserege volt, s az úgy nőtt, mint a hógomoly.

Régi kuruc nóta jobban elbeszéli azt nálamnál:

Kiállott Rákóczi
A munkácsi sáncra,
Reá támaszkodék
Pántos pallosára,
Reá rivalkodék
A rézdobosára:
«Dobosom, dobosom,
Udvari dobosom,
Most néked megmondom:
Ne úgy verjed, mint eddig:
»Isten tudja, hogy lesz mint?«
Hanem úgy verd: Rajta,
Rajta, rajta, rajta!
Úgy verd, a föld rengjen,
Ég is visszazengjen.
Aki él, meghallja,
Sőt azt is, ki halva
Fekszik, felriassza:
Rajta, rajta, rajta!»

A forradalom levegője minden réteget áthatott, s Rákóczi zászlai diadalmasan nyomultak előre mindenfelé.

Hiába rakott a lőcsei kalendárium bölcs összecsinálója éppen annyi S. S.-t, mint V. C. betűt a napok mellé (mert a kurucok azt tartották, hogy a két s-sel jelzett napok a labanc fegyvereknek kedvezők: »Superat Soldat«, míg ellenben kuruc győz a V. C. jel alatt, mely azt jelenti, hogy »Curutz Vincit«), a kurucok győzelme gyakoribb volt, s Rákóczi csakhamar ura lett egész Felső-Magyarországnak.

Ott volt már majd minden fiatal dalia vagy a Rákóczi zászlói alatt, vagy a labancok közt, csak még a mi hősünk, Veres László nem.

Mert végre százszor mulatságosabb a haditárogatónál az a gitár, melyből a kedves leányka parányi ujjai csalják ki az édes hangokat. Ugyan dobolhatott Veres Lászlónak a Rákóczi rézdobosa, hogy »rajta, rajta, rajta«, ha a szép Nesselroth Ágnes verte ki folytonosan: »Ne menj el, maradj itt!«

Egyébként is nehéz helyzete lett volna, mert szándéka lévén mindenáron megnyerni az Ágnes kezét, nem akart semmi olyat tenni, ami az öreg Nesselroth előtt bevághatta volna az útját.

Nesselroth uram pedig ravasz ember volt, aki a világért sem árulta volna el, miféle párton van; azaz hogy el sem árulhatta, mert nem volt ő egy párton sem, gondolta magában: ki tudja, mi lesz, hogy lesz, majd a végén tudódik ki: mi az én meggyőződésem!

És hogy ne kelljen sem a magaviseletével, sem a szavával elárulni, a császáriakhoz szít-e vagy Rákóczihoz, süketnek tette magát, és a legöregebb szenátort bízta meg, hogy helyettesítse az ügyek vezetésében. Ő maga csak hümmögött, és a kezeit dörzsölte, ha kérdeztek tőle valamit.

De azért Veres László mégis megkérdezte egyszer, mikor már nagyon bántani kezdte a lelkiismeret, amiért tunyán lebzsel ebben a nagy munkaidőben: »Adja a leányt, vagy nem?«

Az öreg ötölt-hatolt, míg végre ő is egy kérdéssel állott elő: »Mi lenne, ha nem adnám?«

- Hát az lenne - felelte Veres László -, hogy elvenném a kegyelmed akarata nélkül is.

- Akkor inkább od'adom - szólt gúnyosan -, hanem előbb szerezzen a lányomhoz méltón vagy megfelelő rangot, vagy megfelelő vagyont. Nekem egyre megy, akár az egyik, akár a másik.

- Nekem megvan az egyik; a vagyon. Tehát szavánál fogom.

- Vagyon! Mit ért kegyelmed az alatt, Veres öcsémuram? Mert a szegény ember a száz forintot is gazdagságnak nézi. S én nem azért gyűjtöttem az egyetlen leányom számára, hogy azt akárki fölmarkolja. Azért hát jöjjünk tisztába, mi az a vagyon.

- Majd meglátja - mondá Laci hencegő hangon, s miután már meglehetősen leolvadtak azok az ékszerek, melyeket magával hozott (nem tudott bánni a pénzzel), elhatározta, hogy visszamegy Gyulafehérvárra, s elhozza onnan a kincs másik felét. Hadd vakuljon meg tőle az öreg Nesselroth.

Pedig Nesselrothnak talán untig elég lett volna az is, ami most van Lacinál.

Csakhogy Lacit fölháborította a polgármester modora, s úgy akart neki visszavágni, hogy az igazán csattanjon. Hadd lássa a kapzsi nyárspolgár, hogy mit nevez Veres László vagyonnak, s akkor álljon el szeme-szája.

Legott útra kelt Gyulafehérvárra, magához véve a hű Dráva kutyát, melyet soha el nem hagyott; éjjel-nappal vele aludt egy szobában, s annyira megbecsülte, hogy mikor egyszer a szép Ágnes valami főbenjáró oknál fogva megrúgta a derék állatot, emiatt képes volt rá megneheztelni, napokig kerülni a házukat.

A kutyán kívül csak még a legényét, Boncz Mártont vitte magával, akit Pesten fogadott. Marci víg fickó volt, mindenféle zsírral megkenekezett, roppant svádával és furfanggal megáldva, s amellett olyan ostoba arca volt, mint egy birkának.

Amint Gyulafehérvárra értek egy nap délben, alig várta Laci, míg beesteledik kissé, hogy a járókelők meggyérüljenek, a legényt beküldte az »Arany medvé«-hez, s ő maga a kutyával dobogó szívvel ment a leégett városrész felé. Az volna a cifra - gondolta magában, s a hideg verejték kezdte kiverni arra a gondolatra -, ha már azóta házat építettek volna arra a helyre.

Azt ugyan nem tették; nem arra való világ van most, házakat építeni, mikor egyebet se csinálnak, mint örökké pusztítják a házakat. A labanc felgyújtja őket a kurucok elől, s a kuruc a labanc elől.

Azon módon állt a fekete mező, mint mikor utoljára volt itt. Bizonyosan ott van még a jel is, amit az üst mellé szúrt. Szívdobogva nézett szét. A jel nem volt ott. Ej, hiszen megösmerni anélkül is! De mégis elfogta az aggodalom, s mintha tanácsot akarna tőle kérni, önkénytelenül a Drávát nézte.

A hű eb haragosan morgott valamit, de meg se mozdult. Pedig valamikor ő maga szaladt oda, ahol a katlan volt.

De minek toldjam-foldjam, röviden is el lehet mondani a tényt, hogy Laci nem bírt ráakadni a kincs helyére. Pedig ott van a kis kiszáradt szilvafa is, ettől jobbra tíz-tizenöt lépésnyire lehetett az üst. De hátha amaz a másik szilvafa volt az. Egyszóval elvesztette az irányt, s azzal a fejét is. Úgy turkált ott, majd ide rohant, majd amarra rohant, mint egy őrült, de az üstnek se híre, se hamva, s a kutya se segít, hanem érzéketlenül nézi.

No, majd megtalálom holnap - hebegte, mikor már majdnem rogyásig elfáradt, s elment aludni az »Arany medvé«-hez.

- Ösmer-e még kegyelmed? - kérdé az ivóban pipázgató Nagy Gergelytől, ki fontos beszélgetésben volt már akkor eredve Boncz Marcival.

A goromba kocsmáros megismerte a hangjáról, s ijedten kapta le szokása ellenére fejéről a süveget.

- Oh, fenséges uram, ismerem bizony!

No, erre meg aztán nemcsak Veres Laci, de Boncz Márton is nagy szemeket meresztett: (Hát ki az ördögnél szolgálok én?)

- Be tréfás kedvében van kegyelmed - vágott közbe Laci fanyar mosollyal, mert ő ugyan nem volt tréfának hangolva -, hogy megfenségezi a szegény embert!

Amire Nagy Gergely elkezdett a mély alázat dacára, melyet egész arca visszatükrözött, a szemeivel hunyorgatni.

- Tudjuk, amit tudunk, kérem alássan.

- Lesz-e itt éjszakára szállás, Nagy Gergely uram, mert pogányul el vagyok fáradva.

- Hát ha csak az az egy ágy lenne Erdélyországban, nem-e keríteném meg azt is?

Másnap, amint felkelt, újult erővel indult az elhagyott telkek felé a kincset keresni.

Egy lovag jött rá szemben almás-szürke paripán.

Laci összerezzent, mikor megszólította.

- Te vagy, cimbora? - szólt a lova léptét meglassítva.

Laci fölnézett, ismerősnek látszott az arca, de nem bírta eltalálni, honnan.

- Hát nem ösmersz? Én Petki vagyok. Ejnye, hát nem emlékszel a víg mulatságra az »Arany medvé«-nél? Mikor aztán nálam háltál, s lovat vettél tőlem reggel?

- Emlékszem.

- Megvan-e még a Muci ló?

- Hol van az már azóta! Honnan jössz? - kérdé Laci.

- Messziről. Bercsényi uramtól hozok levelet a fejedelemnek. Igaz, megtaláltad-e akkor a testvéredet?

- Nem biz én - felelte Laci röstelkedve, s átnyilallott szívén a szemrehányás, hogy nem is igen kereste.

- No, én pedig aligha rá nem találtam, ha Istvánnak hívják.

- Hol van? - kiáltá Laci mohón. - István a neve.

- Mindjárt gondoltam, mert hasonlít rád.

- Hol van? merre van? - sürgeté reszketeg hangon.

- Sárospatakon van - felelte kissé húzódozva Petki.

- Mit csinál ott?

- Biz az nem sok okosat csinál: ül.

- Ül? Hogy érted azt?

- Be van csukva.

- A börtönbe? Szent istenem!

- Ott biz az.

- Mit csinált?

- Azt már nem tudom. Hanem az bizonyos, hogy nem szeretném, ha az én fejem olyan gyengén állana a nyakamon. Isten veled, cimbora, mert sietős a levél, amit a fejedelemhez viszek.

Sarkantyúba kapta lovát, otthagyván Lacit az út közepén forró fejével, tépő gondolataival.

Mit tegyek? Rögtön indulok. Ez volt az első gondolata. S néhány lépést tett visszafelé. A Dráva kutya vígan ugrándozva szaladt előtte a kocsma felé.

- Ki kell mentenem. Meg fogom szabadítani életem árán is. Odaborulok a fejedelem lábaihoz, s ha nem adja, kiveszem a börtönből erővel is. Sereget gyűjtök, s megostromlom, ha kell, a sárospataki börtönöket. De hát ha még a kincs is meglenne, mert az aranykulcs legkönnyebben nyitja meg a börtönöket. Oh, kedves testvérem, csakhogy végre megtaláltalak! Ha vasban ülsz is, nem tesz semmit. Öcséd elég erős, elég gazdag... Kivált, ha még a többi kincset is magammal vihetném. Ej, egy fél nap nem a világ! Forduljunk vissza. Dráva! Pszt! Hé, Dráva!

Megfordult Laci, de az eb nem hajtott rá. Utána iramodott, s úgy akarta erővel visszaterelni a nyakszíjánál fogva, melyre madzagot kötött, de a kutya rámordult, s beleharapott a csizmaszárába, mire Laci dühös lett és megrúgta.

A Dráva elkezdett keservesen vonítani, s kiszabadítván magát, rohant a kocsma irányába.

- Süllyedj el a pokolba! - dünnyögte hősünk bosszankodva, s egyedül indult az elhagyott telkek felé.

Hasztalan volt minden fáradsága, a kincs helyére rá nem tudott többé akadni, s minél izgatottabb lett, annál kevésbé. Vége van! Itt nem segítene más, csak az ásatás. De ásatni már nem lehet titokban, nyíltan pedig meg sem engednék a telektulajdonosok, vagy ha megengednék, a legjobb esetben osztályt kérnének a kincsekből. Legvalószínűbb azonban, hogy magok ásatnák fel a telkeket.

Egyetlen mód van még csak: megvenni a telköket örök áron a tulajdonosoktól, aztán felásatni. Úgy van, ezt fogom tenni. Mindjárt megbízom vele Nagy Gergely uramat.

Visszament a kocsmába, melynek ajtajában vígan szalonnázott Boncz Márton.

- Hol hagyta, uram, a Drávát? - kérdé egykedvűen.

- Hát nincs itt? - szólt ijedten Laci. - Hisz visszafutott.

- Nem jött az vissza, uram.

Laci elsápadott.

- Az nagy baj lenne - hebegte. - Isten ments! Inkább vágatnám le a jobb kezemet, mintsem azt a kutyát elveszítsem.

- No bizony! Hiszen száz különb kutya van, csak füttyenteni kell.

- Hallgass! Te azt nem érted. Nézz körül, nincs-e itt valahol.

Beszaladgálták a kertet, az udvart, bekukucskáltak az ólak mögé, a kocsiszínbe, a szalmakazlak zig-zugába, nem-e oda húzódott meg a szegény Dráva, aki olyan zokon vette, aki annyira elérzékenyült, amiért a gazdája megrúgta.

Laci hovatovább jobban a szívére vette, szemei megüvegesedtek, homlokán hideg verejték gyöngyözött a megdöbbenéstől, hangját lassú reszketegség fogta el. Kiállott az »Arany medve« elé a kőre, s onnan kezdte kétségbeesett hangon hívni:

- Dráva! Dráva! Gyere elő, kedves kutyácskám! Ne haragudj meg rám! Bocsásd meg, hogy megsértettelek, nem bírtam a haragommal. Táto, ne! Dráva, ne!

De a Dráva csak nem akart előjönni.

- Most hagysz el, a legnagyobb dolgomban magamra maradok. Nem szép tőled, Dráva! Gyere vissza, édes kutyám!

Nosza, utána szalasztotta az »Arany medve« összes cselédségét.

Négy arany a díja, aki visszahozza a Dráva kutyát. Amire aztán még Nagy Gergely uram is kutyakeresőbe indult, de üres kézzel szállingóztak vissza harangszókor. Se híre, se hamva a Dráva kutyának.

Sajátságos nyomasztó érzés szorította össze a Laci szívét. A júliusi ég derülten ragyogott, az ódon házfedelek nyájasan mosolyogtak a napfénytől, de őneki ridegnek látszott az egész világ, sohasem volt ő még ilyen egyedül.

- El kell szaladni a városi főbíróhoz, hadd doboltassa ki mindenfelé a Drávát. Száz arany a díja, aki visszahozza.

Egy óra múlva már pergett a dob, hogy »tudtára adatik mindenkinek, miszerint...« Egész Gyulafehérvár nem csinált egyebet, mint a kutyát kereste. Jöttek is becsületes megtalálók bőven az »Arany medvé«-hez, fehér ebeket vezetve kötélen, de egyik se volt a Dráva. Az örökre odalett.

Laci eközben behítta Nagy Gergelyt a legbelsőbb kamrába, s így szólt hozzá:

- Mit gondol kegyelmed, meg lehetne-e venni az összes fundusokat az elégett városrészben?

- Pénzért mindent lehet, kérem alássan.

- Kinek a telkei azok?

- Többnyire jámbor örmény kereskedőké, azok pedig a lelkük üdvösségét is eladják, ha nyerni lehet rajta.

- Akkor hát vegye meg nekem azokat a telkeket.

- De mire valók azok a fens... akarom mondani a nemzetes úrnak?

- Házat és kertet akarok ott csináltatni.

Nagy Gergely uram ravaszkásan mosolygott:

- Hát mégis igaz lesz, hüm...

És megcsavarintotta a deres bajuszát.

- Mi?

- Derék leány ez, instálom, akár egy mesebeli tündérkisasszony, magas, vékony, nagy szemű, az bizony megérdemli, hogy új házat építsen neki fenséges uram.

- Ugyan hagyja el már azt a bolondozást azzal a fenséges címmel. Miféle leányról beszél keed?

- Hát a Teleki-kisasszonyról. Tudjuk mi már azt, instálom. A verebek is csiripelik Gyulafehérvárt. Hogy nem tetszik róla semmit tudni? Jó, jó. Legyen titok, ha titok. Még estig minden fundus a mienk lesz. Hanem egyet előre is megmondok, hogy a »pro libertate« pénzeket ezek a gazemberek el nem fogadják.

- Aranyban fizetek.

- Az már szó! Az arany olyan a pénzek közt, mint a tudós: minden nyelven beszél, s mindenkinek a szívéhez szól; a réz csak olyan, mint a szajkó, egyetlen szót makog, amit belevernek.

Amit ígért, Nagy Gergely megtartotta, a fundusokat összevásárolta még aznap, megkötvén a Veres László nevére az örök adásvételi kontraktusokat, amelyben lemondanak a földről, s még arról is, ami fölötte vagy alatta van. Bánták is azt az örmények.

A városban most már kész bizonyossággal terjedt el a hír, hogy egy királyfi van itt, aki a Teleki Mihály uram leányát veszi el, s palotát építtet Gyulafehérvárott, sokkal fényesebbet, különbet a fejedelmi laknál.

Az együgyűbbek megijedtek: Micsoda, itt fog lakni? Hát ezután már két király lesz Erdélyben? Nem jó dolog ez, atyafiak! Apafi Mihály uramat még csak megbírtuk valahogy - de ha még egy másik fejedelem is lesz, biz isten, ki kell vándorolni innen!

Másnap, harmadnap hozzáfogtak az ásatásokhoz, s lázasan folyt a munka. Laci felásatta az egész területet, futkosott egész nap az egyik ásótól a másikhoz, s kínos volt nézni, amint egyre borultabb lett a homloka, s egyre zavartabb a tekintete. Az emberek azt suttogták: »meg van őrülve.«

- Csak ássatok, ássatok - sürgette őket -, megfizetem a munkátokat; s az aranyait csörgette.

Még éjjel is ástak, de az nem volt sem fundamentum-ásás, sem ültetmény alá való, csak éppen hogy föltúrták a kemény, engedetlen földet. Tisztára megbolondult a szegény királyfi.

Már arra is gondoltak, hogy megjelentik a szomorú esetet Gernyeszegre, ahol a hatalmas tanácsúr és családja tartózkodott ez idő tájt.

Egy hétig folyt a munka; sok rozsdás vas, öreg cserép fordult ki a kapa alatt, de az üstnek semmi nyoma sem volt.

Azt hitte volna, hogy álmodta ő az üstöt, ha nem emlékeztetné rá minden: a nagy gyűrű az ujján, a címeres vésésű zöld kövek, az aranyak zsebeiben és a kis vasládában, melyet Boncz Marci őrzött, mint a két szeme világát.

Hanem hiszen nem sok van már azokból az aranyakból. Nincs annyi kincs, hogy el ne fogyjon. A telkek roppant pénzt emésztettek fel. A Drávát még most is keresik kiküldött emberek az egész környéken. Mindennap merül fel valamely nyom, itt látták, ott látták a fehér kutyát - de nem egy fehér kutya van a világon.

A munkások méregdrágák, Nagy Gergely uram pedig valóságos nadály, ért a szipolyozáshoz. Ha a kincset meg nem találják, hát az elemelt fele éppen rámegy a megtalálhatatlan felére. Ott lesz Veres László, ahol volt, mikor idejött. Akár visszamehet megint koldusdiáknak.

A keresés szenvedélyévé lett; mint a kártyásnál, a csillogó remény folyton ösztökélte. Mindig azzal feküdt le reggel, hogy »majd holnap« - míg egyszer csak üres lett a zseb is meg a vasláda is. Az utolsó arany is elgurult, és mégsem volt meg sem a kutya, sem a kincs.

- Hej, ha én akkor meg nem rúgtam volna azt a kutyát! - sóhajtott fel, majd leborult sírva az asztalra az »Arany medvé«-ben -, ha én akkor egyenesen Sárospatak felé indultam volna! Megvolna most a pénz is, kutya is, és tán bátyámat is kiszabadíthattam volna.

- Egy szóm volna kegyelmedhez, Nagy Gergely uram.

- Mit parancsol?

- Menjen el az örmény kereskedőkhöz, és adja el nekik a fundusokat, ahogy veszik.

- Hát nem építkezünk már?

- Nem kérek belőle.

Nagy Gergely uram azt se bánta, elsinkófálta a fundusokat potom áron, s másnap útra kelt Laci azzal a pénzzel, szomorúan, lehangoltan.

- Hova megyünk, uram? - kérdé Boncz Marci.

- Nem vagyok én többé urad, hanem ha beveszel, beállok cimborádnak.

- Hogyhogy? - szólt ez, nagy szemeket meresztve -, hát nem királyfi az úr?

- Szegény fickó vagyok.

- Én pedig azt hittem, gazdag bolond.

- Hja, volt, nincs. Elfogyott a pénz, szolgám. Majd máskor beszélem én azt el neked.

Vígan kurjantott erre Marci:

- Annál jobb, ha így van!

- Velem jössz-e, Marci?

- Akár a világ végére!

- Sárospatakra megyünk.

- No, azt éppen szeretem!

- Ott van a testvérbátyám elfogva, azon szeretnék segíteni.

- Teremtette, ha ezt tudtam volna! De csak nem a kurucok foglya?

- Úgy hallom, azoké.

- No, ez furcsa dolog - mormogta fejcsóválva. - Ejnye, ejnye! Hát mibe keveredhetett a kurucok ellen?

- Éppen ezt nem tudom. De majd meglássuk.

Így indult meg nehéz szívvel Veres László, szegényesen. A nagy kincsből nem volt már semmi, csak az eladott fundusok csekély ára és a címeres gyűrű az ujján, meg egy fényes álom emléke.

Nem tudta, kit sajnáljon jobban, a pénzét-e, Ágnest-e, vagy a Drávát?

XII. FEJEZET
A RAB

Nagyot sóhajtott Laci, mikor végre hosszú, fáradságos út után ott álltak a sárospataki várnál. Zászló nem lengett a homlokzaton. A fejedelem nincs most itt.

- Itt vagyunk, Marci bácsi; most már a legelső dolgunk utánajárni a bátyám ügyének, aztán valami alkalmazást keresünk magunknak.

Megtudták nagynehezen, hogy csakugyan ott ül Veres István az egyik várbeli tömlöcben; egy jóakaratú lándzsás őr meg is mutatta neki az ólmos ablakot, ahol ül.

- Mit vétett?

Az őrök vállat vontak:

»Ki tudná azt? Sokat nem kötnek a mi orrunkra.«

- Nem hallották kegyelmetek, mi fog vele történni?

- Fölakasztják! - felelte kurtán a porkoláb.

Laci szemeiből kicsordultak a könnyek.

- Úgy tetszik, nagyon sajnálja az úrfi, talán valami atyafia?

- Testvérem.

- Én bizony azt hittem, senkije sincs. Csak egy nagy fekete kutya jár ide vonítani. Azt mondják, övé.

- Igen, kellett lennie egy kutyájának. Megismerném én, ha itt van.

Az őr szétnézett az udvaron és füttyentett, mire a kerek bástya mögül előugrott egy lompos fekete kuvasz, mogorván vicsorgatva a fogait. Laci megismerte: ugyanaz volt, melyet a haldokló boszorkány testált rájok.

- Ragaszkodó állat, itt van szüntelen és őrzi a gazdáját. Pedig iszen eleget őrizzük azt mi is.

- Ragaszkodóbb, mint a mi fehér kutyánk volt - jegyzé meg Boncz Márton.

- Én csak azon tűnődöm - folytatá a porkoláb -, hogy mit eszik. Itt még csont sincs.

Laci megtört, tompa hangon kérdé: lehetne-e beszélni a fogollyal?

- Nincs rá eset. Amiatt kár is volna a várnagyhoz fáradni.

- Ki a várnagy?

- Krucsay.

Laci megrázkódott erre a névre, s dacosan hebegte:

- Hol tudhatnám én azt meg, mit vétett a szegény testvérem?

- Azt Bercsényi uram őnagysága mondhatná meg, mert az ő emberei hozták ide vasban Sátoraljaújhelyről.

Bercsényi éppen Sárospatakon időzött, de Lacit elutasították, nem kapott kihallgatást. Azt mondták, köszvényben szenved a gróf, és nem ereszt be magához csak javasasszonyokat és jósokat. Amazokkal gyógyíttatta magát, ezeket pedig szerette, mert a jóslataik, ha jók, kiszivárognak a nép közé, s emelik a hangulatot.[1] Ugyanazt teszik, amit a dupla lénung.

- Mármost mit csináljunk? - tördelte kétségbeesetten a kezeit Laci.

- Én még tudok egy módot.

- Mi lenne az?

- Be kell menni hozzá vagy jósnak vagy javasasszonynak a képiben, de minthogy az utóbbi nehezen menne...

- Igaz, kiadom magamat jósnak.

- Az nagy bolondság lenne tőled, mert ahogy én sejtem azon dolgokból, melyeket útközben elmondtál életed tarkaságai közül, ama Rozsomák János nem lehetett más, mint gróf Bercsényi.

- Azt gondolod?

- Meg vagyok róla győződve. Hiszen a fölkelés sikere mutatja, hogy neki előzetesen be kellett járnia és kapacitálnia az urakat. Ezt pedig csak álruhában és álnév alatt tehette.

- Mondasz valamit.

- Azért hát engedd, hadd környékezzem meg én a grófot. Majd jóslok én neki olyanokat, hogy mindjárt kiszalad az őkelme lábaiból a köszvény.

Boncz Márton regényes hajlamú fickó volt, ki két év előtt még ott molnárkodott a tallósi malomban, melyet a Dudvág vize hajt; ábrándos lelke fölkergette Budára szerencsét keresni, s itt találkozott Lacival elzüllötten; az szolgálatába vette az öreget. Nagy színészi tehetség volt benne, bámulatosan tudott utánozni másokat s tettetni magát.

Ott kullogott vagy két napig a Bercsényi cselédjei közt, bibliás jóslatokat mondván Rákóczi királyi székéről, Bécs falainak leomlásáról. Bercsényinek elújságolták szolgái, kíváncsivá tették, maga elé hívatta, s Marci fanatikus arccal, ég felé fordított szemekkel jósolt rémítő vérfürdőket a labancoknak, olyan furfangos jósdabeli nyelven, hogy az a köszvényes grófot (ki félig-meddig hitt is az ilyeneknek) részint mulattatá, részint lelkesítette.

Egy hét alatt Marci, vagy amint Bercsényi nevezte el: »Habakuk próféta« bennfentes lett. Bercsényi sokszor hívatta maga elé, hogy mulattassa, s ilyenkor lehetséges volt előhozni a szegény rabot.

Egy vasárnap délután éppen ő maga kérdezte:

- Nos, mit álmodtál, Habakuk?

- Kegyelmes jó uram, egy rabról álmodtam az éjjel.

- És mit álmodtál felőle, derék Habakuk?

- Egy fehér galamb jelent meg álmomban, aki azt súgta fülembe: »Ül itt a sárospataki várban, nehéz vasban egy legény, akinek Veres a neve, s aki, ha kiszabadul, hét mezőt tesz veressé az ellenség vérétől.«

- Valóban ül itt ilyen nevű rab, de amiatt ugyan nyugodtan alhatnak a labancok. Nem öl az már meg egy patkányt sem.

- Talán meghalt?

- Nem, de meg fog halni. Éppen a ma reggeli stafétával küldte a fejedelem aláírva a halálos ítéletét.

- Úgy? - kérdé Marci megrendülve. - Mit vétett a szerencsétlen?

- Lopott, sikkasztott, elárulta a fejedelmet. Ne is emlegesd Habakuk, mert csak rossz vért csinálsz. Egy fél esztendeje vallatjuk, tortúrázzuk, de olyan konok, hogy nem vall. Majd talán az akasztófa alatt magához tér. Pedig úgy bíztam benne, mint a saját fiamban.

Szomorú arccal kereste fel ezzel a hírrel Lacit. Az magánkívül lett, mikor hallotta.

- Lehetséges-e, hogy lopott volna? - kiáltá szívszaggató hangon. - Az én testvérem! Nem, én nem hiszem. Én azt gondoltam, a labancoktól fogták el, hadifogoly, de nem tolvaj. És mit lopott? Kitől lopott? Borzasztó! Azt mondod, alá van írva a halálos szentenciája? Istenem, istenem, mit csináljunk?

Boncz Marci vállat vont. »Nem segít már itt semmi. Szinte hallom már a varjúkárogást. Valamelyik reggel kivégzik, észre sem vesszük.«

- Ha tán a fejedelem elé mennék és lábaihoz borulnék, kegyelmet kérni?

- Későn érkeznél, a fejedelem Munkácson van, maga Bercsényi is reggel indul Szenicére. Engemet magával visz. Jobb bizony, ha te is beállasz a hadak közé és együtt megyünk.

- Nem, én itt maradok, bevárom szegény testvérem sorsát. Nem tudom én, mit csinálok, de valamit csinálok.

- Hát akkor isten áldjon meg, mert én addig bolondoztam a jóslásokkal, hogy most már visznek - prófétának.

Laci egyedül maradt, s az egész éjszakát álmatlanul töltötte. Töprengett, vajon mi történhetett a bátyjával. Ha legalább a bűnt tudhatná, amivel vádolják. Mindjárt könnyebb lenne valamit kifőzni. Ha legalább egy félórára láthatná és beszélhetne vele. Hátha mégis elmenne a várnagyhoz és megostromolná a szívét. Hiszen az is ember!

Reggel csakugyan azt tette, hogy megjelent a várnagy lakásán.

Egy fiatal hadnagy ült a szobában, mikor benyitott.

- Mit akar? - kérdé.

- A tekintetes várnagy úrral szeretnék beszélni - felelte Laci félénken.

- Milyen járatban van?

- A szegény elítélt Veres István miatt.

- Nem lehet - viszonzá emez nyersen. - Krucsay uram nem ér rá most.

Laci könyörögve tette össze a kezeit, mire a hadnagy, amint odatekintett, tiszteletteljesen hajtotta meg magát.

- Bocsánatot kérek kegyelmedtől. Azt hittem csak kér, nem tudtam, hogy parancsolhat.

Mire fürgén futott a belső szoba felé, a küszöbről hátraszólva:

- Menten szolgálatjára lesz a várnagy.

Laci azt hitte, álmodik. Mi eshetett ebbe az emberbe, hogy úgy egyszerre megváltozott?

A következő percben lihegve gurult be a pocakos Krucsay, piros-pozsgás arcával, kanáriszín hajzatával, melyet hátul fésű fogott össze kurucosan.

Laci elhalványodott. Előtte állt ez az arc sokszor azóta! E gonosz ráncok a homlokon, e ravasz, kegyetlen tekintet a szemekben. Atyjának gyilkosa.

Az öreg Krucsay meghajtotta magát az ifjú előtt.

- Mit parancsol a fejedelem? - kérdé ünnepélyesen.

- A fejedelem? - hebegte Laci, de csakhamar összeszedte magát. - Nem értem kegyelmedet, várnagy uram. Én...

- Látom a »secretum sigillum«-ot, uram. Kész vagyok engedelmeskedni.

- Ah! - kiáltott fel Laci önkéntelenül, s rendkívüli zavar festékezett arcán.

- Ismerem a fejedelem őnagysága titkos mandátumát. Itt van az oldalzsebemben. Vagy úgy? Igaz, hagyjon kegyelmed magunkra, Gencsy uram.

A fiatal hadnagy eltávozott, mialatt Laci némileg észhez jött, hogy valami rendkívüli tévedés foroghat itt fenn, amit ki kell zsákmányolnia.

- Tehát magunkra maradtunk, most bízvást szólhat kegyelmed a fejedelem parancsáról.

- Én ama bizonyos Veres István ügyében vagyok itt.

Krucsay meghajtotta magát.

- Mi történjék vele?

- Szabadon eresztendő - hörögte Laci, és e vakmerő mondatára minden arcizma megrándult.

De Krucsay éppen nem csodálkozott rajta, hanem egyszerűen kinyitotta az ajtót, s kiszólt a huszárnak:

- Küldje fel kend a porkolábot - miközben Laci felé fordult, s közönyös arccal mondá: - Pedig éppen ma kaptam az elutazott Bercsényi gróftól kezembe a halálos ítéletet, holnap kivégeztettem volna. Jó, hogy sietett kegyelmed a paranccsal.

A Laci szíve lázasan dobogott, egy szót sem bírt volna kiejteni. Szerencsére jött a porkoláb.

- Eressze legott szabadon Veres Istvánt - rendelé Krucsay, majd újra az ifjútól kérdé: - Nincs erre nézve valami külön intézkedés?

- Én viszem magammal.

- Amint tetszik - mondá a várnagy udvariasan. - Porkoláb, kend átadja a rabot e nemes úrnak.

Laci sietett künn lenni, mohón igyekezett a porkoláb után, de Krucsay gyöngéden visszatartotta:

- Oh, nagy jó uram; nem oda Buda! Nini, engem ugyan szépen megtett volna! Ha a rabot elviszi kegyelmed, hát akkor hagyja itt a gyűrűt. Az ördögbe, ha én is olyan feledékeny volnék!

Laci csak most nézett le az ujjára remegve, csak most tudta meg, mi az a csodatalizmán: a zöld köves, címeres gyűrű, melyet az ujján viselt. Lehúzta, és egy tettetett mosollyal átnyújtá Krucsaynak, ki egy hódoló csókot cuppantott rá.

- Most már rendben vagyunk - mondá, s Laci megkönnyebbült szívvel rohant le a garádicsokon: abban a hitben, abban az ámulatban, hogy ez mind csak álom.

A fejedelem titkos gyűrűje az ő kezén! Hát miként lehetséges az? Egy gondolat cikázott át elméjén. Hátha azok a fejedelem kincsei voltak, amiket Gyulafehérvárott talált!

De nem volt ideje gondolkozni. Három garádicsot is ugrott egyszerre, hogy utolérje a porkolábot, ki elöl ment rozsdás kulcsaival a börtönök felé.

Ott voltak végre a vaspántos, nehéz ajtónál.

Egyet csikordult a kulcs a zárban, s a következő percben egymás keblén pihent a két elszakadt testvér szótalanul.

A fekete kutya viháncolva ugrándozott mellettük.

*

- Menjünk innen - sürgeté Laci, mihelyt szóhoz jutott -, menjünk, menjünk!

- De miként szabadítottál ki?

- Majd elmondom, ha egyszer távol leszünk innen. Menjünk.

- De merre menjünk?

- Akármerre, csak itt ne maradjunk.

Elindultak ismét, mint ezelőtt régen, céltalanul a kietlen mezőkön, s csak mikor messze hagyták el magok mögött Sárospatakot, indult meg a beszélgetés.

- No, most már hadd hallom, miképp szabadítottál ki!

- Mondd el előbb magad, miként jutottál be.

- Nagyon rövid az én történetem - kezdé -, és nagyon szomorú. Rozsomák, akivel Bécs felé indultam, senki más, mint Bercsényi gróf.

- Mindjárt gondoltam.

- Ő csakugyan Bécsbe vitt engem, s csakhamar megszeretett. A legbizalmasabb dolgaiba beavatott. A fölkeléshez tett előkészületeket, s erre nézve egyik legfontosabb dologban mentünk akkor Bécsbe, hogy onnan a Rákócziak kincseit elszállítsuk Magyarországra, valamely rejtett helyre, hogy ha esetleg baj támad, azokat el ne kobozhassák. Sokáig titkolódzott előttem, mígnem kiismert, s együtt szállítottuk a kincseket álruhában. Egy nagy katlanban elástuk. Csak én tudtam a helyet meg ő. Más halandó azt meg sem álmodhatta. S mégis mi történt?

- Mi? - kérdé Laci tompán.

- Mikor a hadjárat megindult, és szükség volt az ékszerekre, Bercsényi az elásott kincseknek csak a felét találta meg. A többit ellopták.

- Ah!

- Borzasztó dühre lobbant. Engem rögtön elfogtak, pedig isten a tanúm, olyan ártatlan vagyok benne, mint a ma született gyermek. Oh, öcsém, mennyit szenvedtem én a börtönben! Nem az éhség, nem a tortúra, hanem a gyalázat miatt. Vallattak, kínoztak: kinek árultam el a kincs hollétét? Váltig mondtam, ártatlan vagyok, de nem hitték. S én magam sem tudom fölfogni, hogyan történhetett.

- És hová ástátok el az ékszereket? - unszolá Laci remegő hangon.

- A fejedelemnek volt egy lakatlan szerény háza Gyulafehérvárott, melyet még az apja építtetett ott egy öreg tiszttartója számára, abba ástuk el a nagy rézüstöt.

- Szent isten! - kiáltá Laci, és térdei megrogytak, mialatt halántékaihoz kapott, érthetetlen szavakat motyogva.

- Akartál talán mondani valamit, kedves öcsém?

Laci rábámult megüvegesedett szemeivel, habozott egy pillanatig, valami láthatatlan szellem mintha azt suttogta volna neki: »Vallj be mindent« - de a fekete kutya, mely ott settenkedett a lábaik alatt, közbevakkantott, s elzavarta a jó szándékát. »Ej, mit használna, ha mindent elmondanék? Úgyis csak ott volnánk, ahol vagyunk, legfeljebb engem érne örökös szemrehányás.«

Majd hangosan mondá:

- Nem, semmit sem akartam mondani; csak azt, hogy siessünk minél jobban, mert nem vagyunk kellő biztonságban, míg labanc tábort nem érünk.

- Hogyan? Nem értelek. Hisz nem szökünk. Szabadon eresztettek.

- Az ám! Ott a halálos szentencia ellened Krucsaynál. Csellel szabadítottalak ki, mely előbb-utóbb kisül, s akkor aztán mind a ketten veszve vagyunk.

- Miféle csel lehetett az, el nem bírom gondolni.

- Ne firtasd. Majd eljön az ideje, hogy elbeszéljem.

- Ez már baj - szólt Pista elszomorodva.

- Olyan baj, amelynek jó oldala is van: hogy Krucsay uram keserüli meg.

- Hát most már mitevők legyünk?

- Mind a ketten beállunk labancoknak.

- Azt már nem teszem. Hanem a becsületemet megyek keresni.

- Az ugyan nehéz lesz.

- Már én pedig mégis utána nézek. Csak még azt nem tudom, melyik úton kezdjem.

Estére beértek Óliszkára, ahol legelőbb is a bozontos, kuszált, börtönben nőtt szakállát vétette le Pista.

- Egészen más ember vagy! - kiáltá Laci, végignézve a szép, sudárnövésű ifjún. - Ugyancsak kihuzakodtál két év alatt! Rád nem ismer senki.

- Éppen azt akarom én - mondá Pista halkan -, hogy rám ne ismerjenek.

XIII. FEJEZET
AKIT A GOLYÓ NEM FOG

Ama kalandor főnökök közül, kik mikor Rákóczi a lengyel határon belépett, még mindjárt Beszkednél csatlakoztak hozzá, legtöbbre vitte Ocskay László brigadéros uram, aki az ünnepelt hősök közé küzdötte fel magát. Sok labancvérbe került. Vitézségének híre legendák alakjában járt az országban, épp úgy, mint később Vak Bottyáné vagy a Bezerédy Imréé, akit nem fogott a kard éle, mert talizmánt viselt az övén; egy lapos, kerekded lemezt e hátulról-elülről egyforma kabalisztikus mondattal: »Sator Arepo tenet Opera Rotas.«

De mind e dicsőségkoszorúzta kuruc vezéreknél népszerűbb volt Magday István: katonáknak kedvence, népdaloknak tárgya, Bottyán hadának szemefénye.

Magday Istvánról az volt a hiedelem, hogy testét a golyóbis nem fogja, s kit anya szült, nem árthat neki, mert meg van kenekezve a Szent-György éjszakáján pont éjfélkor talált gyík zsírjával.

Honnan jött, hová való, senki sem tudta. Maga Bottyán is csak annyit tudott mondani, hogy Érsekújvár körülzárolásánál nevezte ki közlegényből hadnagynak, s később, mert úgy harcolt a csatákban, mint egy oroszlán, egy csapat parancsnokságát bízta rá.

»Csodálatos katona« - írta Bottyán 1705-ben Tata mellől Bercsényinek, ki érdeklődni kezdett Magday iránt - »múltkor egy golyó horzsolta lábát az ostromnál, de ő nem engedte csizmáját lehúzni, mely tele volt aludt vérrel. »Vétek volna« - így szólt - »azt a hitet elmúlni hagyni, hogy a golyó engem meg nem vérez, inkább tovább szenvedek egy kicsit a sebben«, s úgy is tett, fennjárt a sebesült lábával, ráfogta, azért sántít, mert az új csizmája szorítja.« (Így keverik a szegény csizmadiákat rossz hírbe!)

Azok voltak ám a derék napok, mikor egyszerre két hadvezért szalasztottak meg Bottyánnal.

Pálffy bán Szombathely felé sietett, hogy a Szt.-Gotthárd táján táborozó Heister Hannibállal csatlakozzék.

Bottyán elejébe kerülve, körültáborolta seregét Szombathelynél.

- Tudja-e kegyelmed, generális uram, mit gondoltam? - szólítá meg Magday.

- Mit?

- Heister azt hiszi, mert már megvitték neki a hírt a kémek, hogy mi most itt farkasszemet nézünk Szombathellyel, és ássuk a víárkokat, amint igaz is. Képzelem, olyan nyugodtan érzi magát, mintha az édesanyja kötényével volna letakarva. Jó tréfa lenne, ha mi most a sereg egy részével rátámadnánk.

- Nem egészen bolond gondolat! - hagyta rá a vezér. - Tegyük meg!

Szóból tett lett, felültettek lóra hat ezred lovast, és szekerekre ültették a gyalogságot (azóta se volt még olyan úri állapota a bakának), és sebes vágtatva vitték Szt.-Gotthárd alá, hol a semmit sem gyanító Heistert teljesen meglepték, ködös téli nap lévén, hadait összetörték, s azokat, akik életben maradtak, kikergették a határokig, sőt még azon túl is egy nagy darabon Styriába.

Magday magát Heistert vette üldözőbe, bontalábú kis pej lovával mindenütt utánajárt.

- Megállj, megállj!

Mikor egy sík mezőn messze előrelovagolt Magday az övéitől, Heister hátrafordult.

- No, hát mérjük össze a kardunkat. Látom, hogy önnek különös kedve van rám!

- Az én fejszém a nagy fákat keresi.

Kihúzták a kardjukat mind a ketten, de Heister szerencsétlenül járt, lova megijedt valamitől, és kissé félreugrott, miközben összerezzent a vezér, s a legszerencsétlenebb pillanatban kiesett a kardpenge a kezéből.

- Sacrebleu! - káromkodott a vezér, önkéntelenül hátrahajolva nagy deres lován, hogy legalább az első vágás ne érje.

De Magday, egy perc műve volt, lehajolt lováról a kardért, oly ügyességgel, mint egy erőművész, és átnyújtotta Heisternek.

- Hogyan? Ön visszaadja kardomat, ahelyett, hogy lekaszaboljon? Hiszen megtehette volna!

- Meg is tettem volna, ha üldözőben esik meg ez, de ne feledje, tábornok úr, hogy kegyelmed önként fordult vissza. Ez hát párbaj, s nem verekedhetem fegyvertelennel.

- Igaza van, uram. Ön igazi nemesember. Szeretném a kezét megszorítani, ha időnk lenne az ilyesmire. Íme, jönnek! Siessünk!

Valóban már hallani lehetett a kuruc huszárok lovainak dobogását, mert a nagy köd miatt látni éppenséggel lehetetlen volt. Összecsaptak ádáz hevességgel; villámlott a két kard, és messze csengett. Egy roppant vágást mért Magday Heisterre, jó szerencse, félreugrott; nosza újra kezdik, de most meg a kurucok rontották el, mert amint közel érve látták, hogy Magday István izzad itt erős munkában, valamelyik huszár segíteni akart rajta, rálőtte a karabélyát Heisterre, de bizony csak a lovat találta, mégpedig a Magdayét, mely azonnal összerogyott.

- Isten önnel! - kiáltá elvágtatva Heister. - Ha egyszer önnek is le találna esni a kardja, számítson rám, én azt akkor fölemelem.

Friss lóra ült Magday villámgyorsan, s kergette tovább az ellenséget; ahol utolérte, vágta, mint a répát.

Néhányat levágott, két vasas németet el is fogott, s úgy hozta az istenadta labancait, hogy kihúzatta velök a kardjaikat, úgy mentek elöl fogoly gyanánt is kivont karddal, míg ő hátul kullogva, hüvelyébe dugta a magáét.

Mire visszatértek Szombathelyre, már azalatt hűlt helye volt ott Pálffy bánnak, magától megfutott Németújhely felé.

Az egész Dunántúl megtisztult az ellenségtől. Magday olykor magához vett vagy ezer lovast, s egész Bécs külvárosáig száguldozott, nagy rémületet gerjesztve a birodalmi székvárosban.

Mindezen vitéz cselekedetei, de különösen Simontornyánál tanúsított hősies magatartása eljutott a fejedelem füléhez is, ki neki a Heisterrel vívott párbaj után saját munkácsi istállójából egy gyönyörű fekete mént küldött ajándékba a lelőtt pej helyett.

Rákóczi ajándékát jóval megelőzte a híre; a fejedelem, aki Miskolcon volt téli szálláson, elragadtatva beszélt környezetének az újonnan támadt kuruc hősről, Magdayról: portyázás közt hetedmagával miként kaszabolt le egy harminc emberből álló labanc csapatot: hírmondó sem maradt belőle; - máskor, amint a szitási völgykatlanban lovagolt társaival, a hegyről egy egész dandár labanc rájok tüzelt, a társai mind elhullottak, de a golyózápor közepett neki annyi baja sem lett, mint a kisujjamnak. Az ilyen ritka ember megérdemli, hogy a legszebb lovat válassza ki a fejedelmi istállókból.

Hanem még többet ér, ha egyenesen maga a fejedelem választ ki neki egyet.

Palotásy Kristóf, aki leveleket hozott Bottyánhoz, beszélte el, hogy Magday István uramat nemsokára olyan lóra ültetik, amilyenen még az öregapja sem ült; aranyozott lesz a kantárja, pirinyó ezüstlemezekkel csörgősre kivarrva a nyeregtakarója. Csakhogy azt még meg kell élni. A fejedelem is messze van Munkácstól, Munkács is messze van Szombathelytől; gebe lesz a csikóból, míg azt az utat megjárja. Aztán minden a levegőben van minálunk. Maga a felséges fejedelem mondotta nemrég egy kérelmező telhetetlen küldöttségnek: »Kedves barátim, én semmit sem ígérhetek; még talán ez a mente sem az enyim, ami rajtam van.« (Egy viseltes kamukaposztós mente volt őfelségén.)

Örült az egész sereg a hírnek, pedig irigykedni szoktak máskor, de Magdayt mindenki kedvelte, szerény volt és áldozatkész: barátaiért mindent megtett, de tőlük soha semmit nem kívánt. Az alárendeltjeivel szemben nem volt gőgös, de szolgai sem volt a feljebbvalók iránt. Ha vitézséget követett el, arról mélyen hallgatott, ha más vitt véghez derekas dolgot, annak ellenben ő volt a legélénkebb magasztalója.

Azért énekelte meg olyan lelkesen egy akkori kuruclant, mely (magunk közt legyen mondva) nem sokkal szebben csengett, mint a »libertas«-garasok.

Bontalábú lovon jár Magday István,
Ragyogó név lesz ez a mennyei listán.
Amerre ő lépdel, ott jár a dicsőség,
A Halálnak István bizony nagy segítség.

Ebből világosan látszik, hogy a versezet keltekor még a kis pej ló hordta Magdayt, s nem a fejedelemé.

Bár ne is hordta volna soha!

Egy nap, amint egy közeli látogatásból hazatért (a Bottyán egyik kimustrált gebéjén), riadó éljennel fogadta a hadiszálláson az egész sereg.

- Mi történt? - kérdi félig tréfásan, félig csodálkozva. - Engem éljeneznek kegyelmetek vagy a lovamat?

- Mind a kettőt - felelte Bónis János -, megjött a fejedelem küldeménye: egy fölséges vasderes. Bottyán már kerestette is kegyelmedet. Várja a sátorban.

Magday arcán tündökölt az öröm, legott lepattant a nyeregből, odavetve a kantárt egy közlegénynek, maga szapora léptekkel a vezér sátorába ment.

A zsibongó hadból, mely a sátor előtti téren tanyázott, tüzek mellett, párolgó üstök körül, egy Fekete László nevű közlegény, aki iránt nagy gyöngédséget árult el Magday minden alkalomkor, s nem egyszer lehetett őket látni bizalmas, meghitt suttogásban, eléje futva, a kezeivel integetett, hogy ne menjen be a sátorba!

De utolérni nem bírta a közlegény, s maga Magday az örömteli izgatottságban észre sem vette a Fekete László sajátszerű integetését. Belépett a sátorba.

Vak Bottyán eleibe ugrott vidáman, s aztán hátrafordulva mondá az ott álló alakhoz:

- Íme, méltóságos nagy uram, Magday István, akit a felséges vezérlő fejedelem kegye...

A háttérben álló alak előlépett erre, s kinyújtotta a kezét, hogy megszorítsa a Magdayét, s az abban a pillanatban ismerte csak fel, hogy Bercsényi gróf áll előtte és elsápadott.

Bercsényi visszarántotta a kezét; sötét árnyék vonta be csontos, férfias arcát.

- Ah! - kiáltá önkéntelenül. - Te vagy az? Hallatlan!

Magday testét lassú reszketegség fogta el.

- Hogyan, hát már ismerte vitéz Magdaymat, méltóságos uram? - kérdé meglepetve Bottyán.

- Nagyonis ismerem - felelte Bercsényi gúnyosan. - Bizonyosan jobban, mint kegyelmed. Adja át a kardját! - tette hozzá szigorú hangon.

Magday megtörten, halotthaloványan oldotta le derekáról a kardot.

Vak Bottyán fölháborodva hebegte:

- De hát mit cselekszik kegyelmed, főgenerális uram?

- Majd mindjárt megmagyarázom. - Ismét Magday felé fordult: »Takarodj ki addig!«

Az engedelmesen, szemlesütve tántorgott ki a sátorból.

Ott künn a sátor előtt két díszhuszár állt, panyókás mentében, forgós kalpagokkal várva, míg ott benn elvégzi a fejedelmi biztos a ceremóniákat, addig is féken tartva a prüszkölő, toporzékoló ajándék paripát, aranyos csótárral, ezüstös nyereggel, virágokkal átvert selyemtakaróval, míg annak a gazdája, az ünnepelt hős kilépne.

Végre kilépett, s egy égreszkettető éljen hangzott fel a lelkesült, feléje tolongó kuruc vitézek ajkán. Azt senki sem vette észre, hogy kardja nincs az oldalán, csak azt látták, hogy nagyon sápadt, de hát a dicsőségtől is megfehéredhet az arc.

Magdaynak egy gondolata támadt. Amint eleibe vezették a huszárok a gazdagon díszített lovat, egy merész ugrással rajta termett a hátán, egyszer-kétszer megficánkoltatta, mintha próbálná, aztán gyű... belevágta sarkantyúját, kivált a táborból, s elszáguldott, köd előtte, köd utána.

A kurucok bámulva néztek utána, hogy micsoda bolond kedvtelés az ilyen ünnepélyes pillanatban elkalandozni, itt hagyni őket a faképnél, mikor még csak most jönnek a többi ceremóniák, amint azokat Bottyán tudtul adta: gróf Bercsényi felolvassa a fejedelem Magdayt magasztaló levelét a hadsereg előtt, azután az ökörsütés jön. A csapraverendő hordókat el is felejtettem mondani.

- Majd visszatér az, csak egy kicsit kipróbálja a lovat! - mondák némelyek.

- Kedve telik benne; de nem is csoda! Fölséges állat!

Mindenki azt hitte: visszajön rögtön, pedig már csak mint egy fekete pont látszott a láthatáron. Csupán egy ember tudta a seregből, hogy nem fog többé visszajönni, s nyergelt is legottan, így szólva a társakhoz:

- No, fogadjunk, hogy utolérem!

Amire azok fölkacagtak:

- Te akarnád a fejedelem lovát utolérni, ezen a gebén? Uccu, kehes, változz át tátosnak!

De az nem sokat törődött a gúny nyilaival, felült és utána vágtatott a pókos fehér lován, a többiek hahotája közt.

Ugyanaz az alak volt, aki az imént integetett Magdaynak, hogy ne menjen be a sátorba.

Ott benn pedig ezalatt, amint magára maradt a két úr, mohón ragadta meg Bercsényi a Bottyán vállát:

- Tudja-e kegyelmed, ki ez a fiatalember?

- Hát ugyan ki? - kérdé türelmetlenül és bosszúsan a vak vezér, miközben a látó szemét is behunyta; abban a hitben volt, hogy Bercsényit bizonyosan ellenszenve ragadta e brutális elbánásra. Nála ugyanis gyakran esett ez meg.

- Ez az ember egy Veres István nevű tolvaj, aki a rabságból megszökött.

- Nem lehet az! - szisszent fel Bottyán, s hirtelen kinyitotta a szemét, ha nem tréfál-e a gróf. - Jobban szerettem a fiamnál.

- A halálos ítélet elől szökött meg Sárospatakról infámis ravaszsággal, a fejedelemtől lopott gyűrűvel szedette rá a szegény öreg Krucsayt, a csavargó öccse által. De ez egy egész hosszú történet.

S azután elbeszélte elölről az egészet.

Bottyánnak nyitva maradt a szája, és sokáig nem bírt szóhoz jutni.

- Úgy, úgy, generális uram, a fickó egy közönséges gonosztevő. Mondhatom, szép meglepetés volt rám nézve, aki magam vállalkoztam rá, hogy a fejedelmi biztos helyett elhozom neki az ajándékot, s körülnézvén a kegyelmed táborában, egy jó napot csinálok a katonáinak. No, majd nagyot néz a fejedelem, ha megtudja. Még ma megírom neki.

- A legvitézebb katonám - sóhajtott fel Bottyán. - Mi fog vele történni?

- Az a fejedelemtől függ.

- Én a kegyelmezést fogom kérni. Itt mindig a legszebben, legnemesebben viselte magát. Még a kutyája is többet ér egy labancnál. Notabene, nagy fekete kutyája van, mely a sereggel jár s az ütközetben közibe megy az ellenségnek; harap, marcingol, mint egy dühös tigriskölyök. Ugyan, ugyan, főgenerális uram, puhítsa meg a szívét kegyelmed.

Addig, addig rimánkodott neki Bottyán, míg végre kiengedett a hirtelen természetű gróf:

- Isten neki, én nem bánom, terjessze fel kegyelmed a kegyelmezés iránti instanciáját »őfelségéhez«. (Ezt a címet kapta Rákóczi Erdélyben.) Én nem leszek ellene - ha megmondja, hol vannak a kincsek. Hívassa be, kérem, egy szóra.

De a sátor mellé állított díszőr azt mondta, ellovagolt.

- Miféle lovon?

- A fejedelmi vasderesen.

- Nem is fog akkor soha többé visszatérni - mondá Vak Bottyán szomorúan.

*

És igaz is lett. Magday, vagyis Veres István, mert ő volt, s a Fekete László név alatt is Veres Laci lappangott, meg sem állott, csak a Heister táborában. »Ha itt nem kellettem - gondolta magában -, majd kellek odaát.«

Szíve keserűséggel volt tele. Érezte ártatlanságát, ki akarta böjtölni, megpróbálta átváltoztatni a rettenetes balvégzetet, mely büntetlenül leteperte, de a fátum rátalált, s új csapást mért ellene. Mit tehetett volna egyebet: menekült, ahova tudott.

Hiszen megmondta neki Heister: »Ha az ön kardja esik le egyszer, jöjjön hozzám, én is fölemelem.«

Szavának állott. A két kuruc legényt jó szívvel fogadta, s mindjárt egy portyázó csapatot bízott Istvánra; míg ellenben Lacit beosztá egy másik hadtesthez, mert annyira mégsem bízott a két testvérben, hogy együtt hagyja őket.

De a bizalom is megjött apródonkint.

Veres István lassankint egyike lett a legjobb császári csapatvezéreknek, akit sűrűn és dicsérőleg emlegettek a Bécsbe küldözött bulletinek.

Mikor Rákóczinak megírta Bercsényi a Magday-esetet, miként találta hős álarca alatt a tolvajt, s miként tűnt el az ajándék lovon hirtelen, a fejedelem bosszúsan toppantott a lábaival:

- A tolvaj nem lehet hős. Magday pedig igazi hős.

Rögtön kiadta a parancsot, hogy bárhol érjék: kegyelem Magday Istvánnak.

De mikor aztán hónapok múltán híre jött, hogy a császári seregnél szolgál, s félelmetes most a kurucnak, a fejedelem ingerülten dörmögé:

- A becsületes ember nem lehet soha áruló.

Aztán kiadta a parancsot, hogy bárhol érjék Magday Istvánt: halál a fejére.

XIV. FEJEZET
A VÉRPAD

Magday ezentúl is annyi kárt okozott a fejedelmi hadakban, hogy Rákóczi kétszáz aranyat tűzött ki annak, aki élve-halva elhozza.

Körülbelül egy félév múlt el.

Az iblói mezőn kemény csetepaté volt egy júliusi délután Heisternek egy cirkáló csapata és a kuruc legények között.

A kurucok alig voltak nyolcvanan, az öreg »Jóska apó« vezette őket, a legöregebb káplár a felkelő hadak közt, aki, ha munka nem volt, mesélgetett a katonáinak vígan lobogó tábortüzek mellett, ha pedig munka volt, régi fringiájával úgy vagdalá a németet, mint a szabó a posztót.

A labancok lehettek vagy százan, amint az iblói erdőnél feltűntek.

- Hajrá! - kiáltá Jóska apó azokra, akik a számerőt kezdték aggódva mérlegelni. - Ne olvassuk őket most! Majd kényelmesebb lesz összeszámolni, hogy hányan voltak, ha már meg sem moccannak.

Nekidurálták magukat a kurucok, s majdnem úgy lett egy jó óra múlva, ahogy Jóska apó mondta. Kit megöltek, kit megsebesítettek, kit elfogtak, ki meg elfutott.

Ő maga a vezénylő tisztre vetette magát, s noha az vitézül viselkedék, foglyául ejtette s vitte a többi foglyokkal; mintegy harmincat ejtettek.

A császári tiszt fürkésző tekintetet vetett Jóska apóra, mintha ismergetné, de nem szólt semmit, csak a fejét hajtotta le búsan.

Az öreg káplárnak magának is ismerősnek látszott a tiszt, de csak belenyugodott, hiszen nem egy labancot látott már, hát nincsen benne semmi különös, ha hasonlít valamelyikhez.

Különösen a tiszt hímzett kardöve tűnt fel neki.

- Ejnye, ejnye, láttam már valahol ezt a kardkötőt. (Az öreg katona homlokát nyomogatta.) Hol is csak? Ejnye, ejnye! (Végre egy nagyot kurjantott.) Hopp, megvan! (Vállon ragadta a fogoly tisztet.) Hol vette az úr ezt az övet?

- Mi köze hozzá? - felelte dacosan a labanc tiszt.

Éppen ebben a pillanatban ért oda Hajdú János, aki ezelőtt Bottyán alatt szolgált, s élénken fölkiáltott:

- Teringette, hisz ez Magday István!

A fogoly összerezzent, s fülig vörösödött, Jóska apó pedig kíváncsian kérdezte:

- Miféle Magday István?

- Akinek az előkerítésére kétszáz aranyat tűzött ki Rákóczi fejedelem.

- Az ám? - hitetlenkedék az apó. - Nem lehet az!

- Hogy mi nem lehet?

- Vagy az nem lehet, hogy a fejedelem kétszáz aranyat tűzött ki Magday Istvánra, vagy ha ez úgy van, akkor az nem lehet, hogy ez Magday legyen. Nincs nekem, ecsém, akkora szerencsém.

- Márpedig az így van, Dobos uram - lelkendezék Hajdú János. - Ha százkilencvenkilenc aranyom volna, mindjárt odaadnám kegyelmednek érte, még akkor is nyernék egy aranyat, de mivelhogy nincsen több három libertásomnál...

- Jó lesz a kétszáz arany magamnak is - csettentett nyelvével Jóska apó -, elviszem haza az anyjukomnak.

Aztán a fogolyhoz hajolt, és bizalmasan súgta:

- Igazán kegyelmed az a Magday?

Mire visszasúgta amaz:

- Én a Pista diák vagyok, a kegyelmed egykori diákja.

Egyet hőkölt erre Dobos bácsi, és fölszisszent, mintha valami kígyó marta volna meg.

- Lehetetlen! - hebegte, de amint jobban megnézte a hosszú hajú, szőke ifjút, fölkiáltott: - Az vagy, igenis, az vagy! Teringette, hát hogy jutottál ennyire? (Elkezdte a fejét vakarni.) Ej, ej! Hát azért tápláltalak én téged?

Addig, addig nézte az öreg, míg kibuggyant a könnye:

- Szegény fiú! Hát így kell nekünk találkozni? Az öcséd hol van?

- Az is ott szolgál Heister alatt.

- Az is? No, mondhatom, szép örömet éltem meg belőletek. Adta kölyke, kétszáz aranyat húztál most ki a bátyád zsebéből, amiért te vagy és nem az, akinek gondoltunk. Hát illik ez?

- Ne búsuljon, Dobos bácsi, mert az a Magday István is én vagyok - mondá a fogoly keserűen.

- Te vagy? Hát hogy lehet az?

- Azt a nevet vettem fel.

- Mi? Hát oly vitéz lett belőled, hogy annyit adnak a fejedért? Szegény fiam, szegény fiam!

Odahajolt hozzá, megsimogatta szeretettel, összecsókolta, miközben forró könnyei úgy hulltak, mint a záporeső. A császári tiszt is sírva fakadt.

- Megszakad a szívem - zokogta -, megszakad. Jaj, mit fog a nénétek mondani, hogy általam pusztultál el? Mert ne hidd azt valahogy, édes fiam, hogy én szabadon eresztelek. Becsületes ember vagyok, ha megfogtalak, elviszlek, én a fejedelmet meg nem csalom. A saját fejemet odakínálom a tiedért, de a tiedet ki nem hagyom siklani a kezemből.

S hogy valahogy kísértetbe ne jöjjön, előkereste Hajdú János uramat, aki a szekerek körül foglalatoskodék.

- Hallja-e kegyelmed, azt mondta az imént, százkilencvenkilenc aranyat adna a foglyomért.

- Ha volna, igenis, mert készpénz a fogoly.

- No hát odaadom én kegyelmednek ingyen.

- Csak tán nem bolondult meg?

- De meglehet, hogy megbolondultam, azonban ne törődjék keed azzal. Nekem nem kell a fogoly, mert attól félek, hogy elereszteném, sem a kétszáz arany, mert attól félek, hogy rám kiabálna. Kelmedé a fogoly, kelmed fogta, én nem tudok róla semmit.

- Hát akkor köszönöm alássan, Dobos uram. Majd elviszem én Sárospatakra olyan szépen, mintha tojás volna.

»Hanem én is utána megyek« - gondolá magában Dobos bácsi.

*

A fejedelem éppen országgyűlést tartott Sárospatakon. Rosszul mentek a dolgok, csillaga hanyatlott. Felette ingerlékeny és búskomor volt.

Minden gondolkozás nélkül írta alá a Veres István halálítéletét. Hadd legyen példaadás. Kétszeresen megérdemli. Bakó üsse le a fejét.

Szerdára tűzték ki a végrehajtást. Kedden este megjött a hóhér Kassáról. Cudar mennydörgős éjszaka köszöntött be; virradóra olyan vihar támadt, hogy a házak fedeleit a földhöz paskolta, s tövestül csavarta ki a fákat. A fejedelem kastélyát Borsiban felgyújtá a villám, s az ősi épület egész Sárospatakig önté rémletes világát.

A kivégzés reggelén korán kelt a fejedelem, egész éjjel nyugtalan álmai voltak, a gyermekeit látta levágott fejjel. És az nem is volt nagy lehetetlenség, hiszen Bécsben voltak, úgyszólván fogságban.

A várnagy, Krucsay uram szokott mindig legelőbb belépni a fejedelemhez. Ő informálja őfelségét reggelenkint az éjjel történt dolgokról (már tudniillik, ha történik valami), ő referálja, kik vannak odakünn az előszobában, s mit akarnak, úgyhogy a fejedelem még el is gondolhatja a válaszokat. Krucsay uramnál azonfelül mindenféle udvari pletyka megakad, melyet a reggelihez tálal fel őfelségének.

- Mi újság van odakünn, Krucsay uram?

- Pest és Debrecen városok küldöttségei vannak itt.

- Mit akarnak?

- Éppen az a baj, hogy nem akarnak, felséges uram.

- Mit nem akarnak?

- Adót fizetni.

- Elég hazafiatlanság - dünnyögte a fejedelem. - Majd megmosom a fejüket. Hadd várakozzanak. Hát ki van még?

- Egy öreg kuruc katona.

- Hogy hívják?

- A »József apó«.

- Mi baja lehet az öregnek? - kérdé a fejedelem élénken. - Hallottam hírét, derék vitéz.

- Nem tudom, mit akarhat. De a legtürelmetlenebb egy fiatal, köpönyeges ember, aki erőnek erejével be akar jutni, s nagy rakoncátlanságokat csinál az előteremben a szolgákkal, amiért be nem eresztik.

- Eresztesse be kegyelmed legelőször a kuruc katonát.

Dobos bácsi lépett be.

- No, mi baj van, bátya? - kérdé a fejedelem nyájasan.

- Egy nagy kérésem van, fölséges uram.

- Helyes, öreg, helyes. Aki már annyit tett érettünk, mint kegyelmed, az nem kér, az már kívánhat. Mi hát a kívánsága?

Dobos bácsi féltérdre ereszkedék.

- Kegyelem, kegyelem, felséges uram!

- Kinek a számára? - kérdé Rákóczi megütődve.

- Ama fiatal Veres István számára, akit én fogtam el.

- Hogyan? Hiszen én más valakinek adattam ki a kétszáz aranyat!

- Jaj, eljárt a szájam, könyörgöm alássan, de ha már elszóltam magamat, hát bevallom az igazat, mert tudom, hogy itt, ahol állok, nem szabad hazudni. Én fogtam el Verest, de átengedtem Hajdú Jánosnak, mert attól tartottam, hogy ha nálam lenne, szabadon ereszteném, mert az nekem fogadott fiam, én neveltem. Gondoltam magamban, mégiscsak legyen ő rab, ha rab lett. Szebb lesz az úgy, ha én külön megyek pardont kérni felségedtől, hiszen cudar dolog, szörnyű bűn, az igaz, hogy magyar vér létére nem átall a német mellett verekedni - de isten lát a vesékbe, miért tette. Hátha még becsületes ember lenne belőle.

- Hát egyéb bűnét nem tudja?

- Nem tudom, felséges uram - szólt érzékenyen Dobos bácsi, és könnyektől nedvesedett át az arca.

- Azt nem tudja, hogy lopott, s hogy saját gyűrűmmel rászedte nevemben a várnagyot, aki szabadon bocsátotta?

- Lopott? - motyogta az öreg, és kitörülte a könnyeket a szemeiből. - Oh, felséges uram, oh felséges uram! - kiáltá fájdalmasan. - Akkor én semmit sem szóltam.

Ezzel egyet fordult katonásan és kitámolygott a teremből. Most a küldöttségek következtek. Nesselroth vezette a pestit, Szilágyi professzor a debrecenit. Nagy szónoklatokban adták elő hosszú, kerülő mondatokkal, hogy nincs pénzük, hogy halasztást kérnek, mire egyetlenegyszer szólt közbe ingerülten Rákóczi:

- Kérdezzék meg kegyelmetek a katonák gyomrát, ha vajon adnak-e azok nekem halasztást?

Ezen az egy megjegyzésen kívül aztán meglehetős közömbösen hallgatta a hosszú lére eresztett perorációkat, midőn élénk zsivaj keletkezék odakünn, s amint az ablaknál állt, önkénytelenül kihajolt: mi történik lent?

Veres Istvánt vitték a vesztőhelyre. Nagy sokaság kísérte, asszonyok, gyerekek, darabontok. Mellette lépdelt skarlátveres ruhában a hóhér.

E pillanatban lépett be ismét a várnagy:

- Felséges uram, kegyelmet kérők esedeznek bebocsáttatásért.

- Nincs kegyelem - felelte a fejedelem rekedtes hangon, hátrahajolva egy percig.

Alul is megpillantá az elítélt Veres a fejedelem arcát az ablakban, s bilincseit megrázva kiáltott fel a fejedelemhez:

- Kegyelem, kegyelem!

A menet megállapodott az ablaknál, várta a fejedelem intését.

- Ha kegyelmet ád fölséged, majd megmutatom én még, mi lakik ebben a két karban!

Rákóczi fásultan intett a kezével, hogy bátran mehetnek odább, s betette az ablakot.

De e pillanatban szétlökve az ajtónállókat, erőnek erejével berohant lihegve egy férfi, német katonaruhában. A köpönyeg, mellyel ruháját eltakarta künn, lecsúszott róla.

Rákóczi tartózkodón lépett hátra, azon hitben, hogy tán gyilkos tört rá ily vakmerően.

- Felséges úr! - hörögte szívszaggató hangon, térdre esve - a testvéremet viszik a vesztőhelyre. Én vagyok az oka, én vagyok a bűnös!

- Hogy beszélhetsz botorságokat? Ő az áruló. Ő a tolvaj - szólt a fejedelem indulatosan. - S a tolvajlást még elengedném neki, de az árulást nem engedhetem el, példa kell. Távozz! Őrök!

- Ha meghallgat felséged, sohasem fogja elfelejteni, mert esküszöm az egy élő istenre, ártatlan vért ontatna különben.

- Beszélj! - mondá a fejedelem. - Mit hozhatsz fel?

- Azt, felséges uram, hogy nem tolvaj.

- Ki vitte hát el akkor a kincseimet?

- Én - felelte.

- Hallgatlak - szólt Rákóczi, s leült egy zsöllyébe.

*

Veres László gyorsan, lélegzetet sem véve, mondta el a legszükségesebbeket, amiből megértvén a dolgok menetét a fejedelem, élénken felkiáltott:

- Hamar, rohanjatok a fehér zászlóval! Ha még nem lesz késő!

Nosza, hirtelen kendőt kötöttek egy póznára, lovas csatlós vagy négy úgyis mindig ott ült éjjel-nappal nyeregben a fejedelem ablakai alatt, ha az netán valami parancsot adna.

Bezzeg gyorsan szedte a lábát a ló, mert volt a sarkantyúnak dolga. A fejedelem kinyitotta az ablakot, s utána kiáltott:

- Tíz arany a díjad, ha sikeresen jársz!

S olyan izgatott lett, hogy el nem eresztette a két küldöttséget, hadd szórakoztassák, míg az eredményt meg nem tudja.

De akármilyen gyorsan ment a lovas, mégis hamarébb volt ott Veres Laci, ki kerülő utakon nyargalt ungon-berken lihegve, kiöltött nyelvvel, dobogó szívvel a vesztőhely felé.

Csak akkor lassította kissé a rohanást, mikor már meghallotta messziről a fölharsanó éljenrivalgást.

Áldott légy, isten, aki a mennyekben vagy! Ez bizonyosan azt jelezte, hogy észrevették már a fehér zászlót - s hogy még jókor vették észre.

De Laci is csak most vette észre a nagy izgatottsága miatt, hogy nem egyedül van: hol mellette, hol előtte versenyt fut egy kutya.

Nini ni, hiszen ez az ő fehér kutyája!

Fölsikoltott örömében: Dráva! Dráva!

A kutya vígan ugrott hozzá, és a kezeit nyalogatta. Csakugyan a Dráva volt.

- Te vagy? Igazán te vagy? Megjöttél? Oh, kedves kutyácskám, csakhogy megkerültél! Pedig mennyit kerestelek, te cudar! Hát illett az, elhagyni a kedves gazdádat, aki téged olyan nagyon szeretett? Hát megérdemeltem én azt tőled?

Megrázkódott, és egy babonás sejtelem fogta meg érzékeit.

- Megérdemeltem-e? Hátha csakugyan megérdemeltem, és a gondviselés büntetett meg, amiért nem úgy cselekedtem, amint kellett, s most, hogy végre úgy cselekedtem, ahogy illő, visszaadta a kutyámat. Hátha csakugyan igaza volt annak az öregasszonynak, aki azt mondta a halálos ágyán: »Mit tudjátok ti azt, nem-e én osztom a szerencsét«, s szegény bátyámnak adta a fekete kutyát, a balszerencsét, nekem pedig a fehér kutya jutott, a jó szerencse - de nem tudtam becsülni...

*

A fehér zászló jókor tűnt fel a láthatáron. Éppen már az ujjasát is lehúzta a hóhér a vitéz Veres Istvánnak. Felesleges mondanom, hogy nagy öröm lett, amit még kitörőbbé tett a két testvér érzékeny összeölelkezése. A katonák, akik sok jeles cselekedetét hallották mesélni, diadallal, víg kurjongatásokkal kísérték be a városba. Útközben egy másik csatlósa jött a fejedelemnek, hogy föl kell hozni a két Veres-testvért az ő színe elé. Mindezekről kilátszott, hogy őfelsége nyugtalankodik.

Rákóczi még együtt volt a pesti és a debreceni urakkal, midőn a két Verest bebocsátották.

Veres István odajárult és leborulván, kezet csókolt:

- Köszönöm, felséges uram, majd meglássa, még megszolgálom.

- Ne nekem köszönd, hanem a testvérednek.

- Hogyan, fölséges uram?

- Ő vallotta ki nekem, hogy nem tudsz a kincsekről semmit, mert ő ásta ki azokat.

- De hát az nem igaz, felséges uram! - szólt fölháborodva István.

- Igaz, bátyám, az utolsó betűig, de én elég nyomorult voltam elhallgatni előtted.

István ámulva nézte öccsét, nem tudva, mit higgyen.

A fejedelem közbeszólt:

- A dolog csakugyan nem elég világos már előttem sem, mert nem volt időm körülményesebben meghallgatni. Ám most ráérünk. Beszéljétek el életfolyásotokat.

Laci volt a simább, jobb elbeszélő, ő mondta el az egész történetüket, Krucsaytól kezdve, mint karolta fel őket Dobos néni, hogy nyerte el Pista a kardkötőt a nagy erdőn, s hogy szeretett belé Szilágyi Magdába (Ejha! - dünnyögte közbe a jelenlevő Szilágyi uram), s ebből a szikrából nőtt nagyra a vágy, nemességet szerezni. Hogy indultak el a világba, miképp kapták a fekete és fehér kutyát; szerencsét hozott az egyik, szerencsétlenséget a másik. Azután találkoztak Rozsomákkal, és elváltak. Itt aztán mindenik külön mondta el a maga dolgát, de csak a Lacié volt tarka, ki mikor a sok pénzfélét magához vette, a bátyját indult megkeresni, de Pesten ott ragadt, mert beleszeretett a Nesselroth uram leányába! (Ejha! - dünnyögte Nesselroth is.)

A fejedelem érdekkel figyelt a történetre, s aztán így szólt:

- Sokat szenvedtetek, s mondhatom, emberül megálltátok a sarat, te ugyan haboztál egy keveset (mond Laci felé fordulva), de helyrehoztad ma, bebizonyítva, hogy emberséges szíved van, az pedig a fődolog. Igazán tanulságos történet. Hanem egy tanácsot adok mégis, noha nem vagyok babonás. Azt a fekete kutyát üssétek agyon, azt a fehéret pedig küldjétek ajándékba Bercsényinek, hadd járjon ott a sereggel, és hozzon rá szerencsét.

Ez tréfás célzás volt őfelségétől a jósokban, babonákban hiszékeny Bercsényire.

- A kutyát nem adom ki a kezemből többé, felséges uram - mondá Laci -, hanem vele szívesen elmegyek a táborba, ha megengedi felséged.

- Én pedig nem üthetem agyon a magamét - felelte István -, mert a múlt éjjel vége lett. Egész éjjel nem aludtam, hallanom kellett kínos nyögéseit börtönöm előtt, hajnalban aztán, ahogy kivezettek, láttam szegény ebemet, hogy kiszenvedett.

- Veszedelmes ajándék volt! - jegyzé meg Rákóczi. - Hanem kegyelmedről, Krucsay uram, föl nem tettem volna azt a nagy gonoszságot. Hallotta, amit beszéltek a fiúk?

- Hallottam, fölséges uram.

- És igaz?

- Igaz bizony - szólt a fejét lehajtva szomorúan -, valaha én is elbizakodott ember voltam, míg az Isten meg nem látogatott a súlyos balkezével. Mind a három fiamat elvette. Egyedül állok, s higgye meg fölséged, azóta én is megtörtem, és éjjelenkint sokszor hallom annak a holtra vert jobbágynak a jajgatásait. Föl is tettem magamban, hogy ha valaha megtalálnám az elüldözött gyermekeit, mindenemet nekik hagynám.

- Íme, itt vannak - vette át ismét a szót a fejedelem élénken.

- Én is itt vagyok. Amit mondtam, mondtam.

- Hatalmasan van, Krucsay - kiáltá a fejedelem egész vidáman -, most már legalább tovább szőhetjük még egy fokkal a történetet!

Mire a még mindig ott ácsorgó küldöttségekhez fordult őfelsége:

- Nos, Nesselroth és Szilágyi uraimék, most már megadom kegyelmeteknek a halasztást, de csak egy föltétel alatt.

- A legmélyebb alázattal várjuk felséged parancsát.

- Ha a hajadon lányaikat odaadják az én két katonámnak, mert most már lesz mit aprítani a tejbe a Krucsay-birtokokon.

- Fölséged kívánsága parancs előttem! - hajlongott Nesselroth.

- Semmi kifogásom ellene! - nyilatkozék Szilágyi.

A két fiatal vitéznek az arca a legverőfényesebb örömben tündökölt.

- Oh, istenem! Sohasem leszünk képesek meghálálni felséged jóságát.

- No, no - végzé a fejedelem -, nem kell ám olyan nagyon előre örülni, mert még azokat a Krucsay-birtokokat előbb vissza kell szedegetni a labancoktól.

Aztán egy kegyteljes kézintéssel eleresztette az összes jelenlevőket.
Hátra Kezdőlap Előre