[1] Thaly, Irodalom- és műveltségtörténelmi tanulmányok a Rákóczi-korból.

[2] Bizonyosan a »pünktlich« szó rossz fordítása

[3] E cinterem-jelenet magját s egyáltalában az első beszély egy részének némi vázát Haller Hármas könyvének 305-ik lapjáról merítettem. Mikszáth Kálmán

[4] Amelyeknek a csősze ez idő szerint az én tisztelt barátom, Szépfaludy Ferenc.

[5] Bél Mátyás 1723-ban megjelent Prodromusában van a Kaszperek-legenda egy variációja megírva.

[6] Vilsinszky Ferenc városi nótárius 1718-ban jegyezte fel a Kaszperekről szóló csodatörténetet, a hivatalos jegyzőkönyveket és kihallgatásokat is hozzá csatolva. A zagyva lengyel nyelven írott quart kódexet a lublói levéltárban őrzik.

[7] Nem ember keze gyújtotta fel, hanem a holt »phantasmája« - jelenti Kozanovich szepesi kormányzónak Salgovics Ferenc »frumentator pro meliore fide et documento«.

[8] A városi magisztrátus Szembeck Mihály püspökhöz küldött levelének eredetije a lengyel nyelvű quart kódexhez van csatolva s a vége így hangzik:

»Invalescens enim ex mora et vires resumens Phantasmatis horror cogit totam civitatem noctes quieti destinatas vertere in dies, non deest tamen et vigilantibus illusio. Et quoniam similes effectus per exhumationem principalis causae sopiri consueverunt, uti mos toties his et in vicinis locis practicatus docuit, eandem vero exhumationem Rndus Loci Parochus non habeat in sua facultate, humillime Illrmam et Rndsmam Dnem Vram rogandam duximus, quatenus mediante ejus permissu, desideriorum nrorum compotes fieri valeamus, et ab ulterioribus periculis liberari, Promittentes praevia signorum practicabilium per deputatos inquisitione omnia debito ordine nos executuros. Interim pro salute et felicissimis successibus Illrmae Rndssmae Dnis Vrae Deum exorantes, manemus in cultu profundissime et debita oboedientia

humillimi et obsequentissimi servi

(Loc. sig. civ. Lubl.)                         Iudex cum Assesoribus

                                              Nomine totius Communitatis«.

[9] Szembeck Mihály krakkói püspök eredeti levele is ott őriztetik a Liber Actorum-ba bekötve.

[10] Néphit szerint szerencsétlenséget jelent.

[11] Az asztalnál. (A szőlővirág a bor, a búzavirág a lángos és a kendervirág az abrosz).

[12] A kos szarva üres belülről és meglehetős homályosság lehet benne.

[13] Célzás arra, hogy a szegényebb nemesek ládája régi királyi okmányokkal van csak tele.

[14] Az 1840-iki folyóiratok Európa-szerte sokat írtak D'Estany Jozefinről és különös szemeiről. M. K.

[15] Vigyázz, bolond, megígéri, megcsal. Megjárod pajtás. Légy engedő.

[16] Rándel: megborotvál. Mujalipe: bíróság, pháro: öreg.

[17] Több krónikások említik ezt a csodát, Bonfin is, de a tudákosabbak egy hegycsuszamlás következményének tartják az esetet.

[18] Abban az időben a legjobb fajtájú pisztoly, a bécsi Kuchenreitertől való.

[19] Szerelmi bájital a tótoknál.

[20] Vaskor egy gazdag, 200 holdas paraszt a vidéken M. K.

[21] Kedélyes német megszólítás: »Altes Haus«, öreg cimbora helyett.

[22] A népfantázia szerint egy rőzsét vivő ember alakja látszik a holdban. A demokratikus irányzat elcsapta onnan a hárfázó Dávid királyt és egy szegény napszámost tett helyére.