IMRICH MADÁCH

TRAGÉDIA ČLOVEKA

PRELO®IL [PAVOL ORSZÁGH] HVIEZDOSLAV
NÁKLADOM „SLOVENSKÝCH POHĄADOV”
TURČIANSKY SV. MARTIN, 1905
[Autentická, dokumentárna podoba textu bez zásahov podµa
súčasného pravopisného úzu. Poznámka redaktora.]PRVÁ SCÉNA
DRUHÁ SCÉNA
TRETIA SCÉNA
©TVRTÁ SCÉNA
PIATA SCÉNA
©IESTA SCÉNA
SIEDMA SCÉNA
ÔSMA SCÉNA
DEVIATA SCÉNA
DESIATA SCÉNA
JEDENÁSTA SCÉNA
DVANÁSTA SCÉNA
TRINÁSTA SCÉNA
©TRNÁSTA SCÉNA
PÄTNÁSTA SCÉNA