NAGY KÉPES VILÁGTÖRTÉNET

VIII. KÖTET
AZ ELLENREFORMATIO KORA

írta
MARCZALI HENRIK

Kiadják
FRANKLIN-TÁRSULAT
Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda
RÉVAI TESTVÉREK
Irodalmi Intézet Részvénytársaság

Budapesten

 

TARTALOMJEGYZÉK

i. rész
A spanyol hegemonia kora

 
i. fejezet. Spanyolország II. Fülöp korában.
  A nemzet jelleme.II. Fülöp és kormánya.Harcz a protestánsok és a mórok ellen.Don Carlos.Spanyolország és az iszlám. A lepantói csata.Fülöp és Aragonia.Portugallia elfoglalása.Pénzügy és hadügy.A spanyol birodalom belviszonyai.
ii. fejezet. Olaszország a spanyol túlsúly korában.
  Közállapotok.A spanyol birtokok.Az egyházi állam, Firenze és Genua.Velencze és Savoya.Az olasz műveltség.
iii. fejezet. Spanyolország és Németalföld.
  A németalföldi kormány.Alkotmányos és vallásos zavarok.Alba kormánya. A rémuralom.A gazdasági elnyomás. A tengeri gueuxök.A németalföldi szabadságharcz. A genti béke.Don Juan.Farnese Sándor. A Németalföld kettészakadása.
iv. fejezet. A reformatio diadala Angliában és Skótországban.
  Anglia és Skótország európai helyzete. Erzsébet és tanácsosai.A társadalmi és gazdasági átalakulás. A hajózás fejlődése.Erzsébet és a parlament.Az életmód és műveltség.Irország meghódítása.Stuart Mária és a skótok.Stuart Mária tragédiája.
v. fejezet. A franczia vallásos- és polgárháborúk.
  Az udvari és felekezeti pártok.A vallásháborúk.A vérnász. Sz. Bertalan éje.A negyedik polgárháború.A katholikusok szervezkedése: a liga.
vi. fejezet. A döntés évei.
  Nyugoti Európa egysége.A győzhetetlen armada.A döntés Francziaországban. IV. Henrik trónralépése s diadala.A nantesi edictum.
vii. fejezet. Németalföld.
  Az egyesült tartományok szervezkedése. Orániai Móricz.Gazdasági fejlődés.Földrajzi és csillagászati felfedezések.A katholikus Németalföld állapota.A háború folytatása és befejezése.
 

ii. rész
A harmincz-éves háború kora

 
viii. fejezet. Németország az ellenreformatio korában.
  Közállapotok.A vallás ügye és a császárok.A protestáns felekezetek küzdelme.Az ellenreformatio Németországban.Az ellenreformatio Ausztriában és Csehországban.Bajor Miksa. Az unio és a liga.
ix. fejezet. Lengyelország és Oroszország.
  Báthory István.Trónviszályok Oroszországban. A Demetriusok.
x. fejezet. Magyarország, Erdély és a török.
  A Báthoryak Erdélyben.A hosszú háború.A háború folytatása. Erdély pusztulása. Mihály vajda.
xi. fejezet. Magyarország belső állapotai.
  Alkotmányos viszonyok. Az országgyülés.Igazságszolgáltatás és hadügy. A megye.Erdély alkotmányos viszonyai.A török hódoltság.A jobbágyság.
xii. fejezet. A felekezeti viszonyok. Bocskay István felkelése. A rendi alkotmány biztosítása.
  A reformatio terjedése Magyarországon.A reformatio Erdélyben.Az ellenreformatio kezdetei.A szabadságharcz.A bécsi béke.Török béke. Bocskay halála.Testvérharcz a Habsburg házban. Az 1608-iki országgyűlés.Erdély. A felséglevél.Báthory Gábor és Bethlen Gábor.Az örökösödés kérdése. II. Ferdinánd megválasztása. A rendi alkotmány kiépítése.
xiii. fejezet. A harminczéves háború a svéd beavatkozásig.
  A cseh felkelés.A téli királyság.Az osztrák monarchia megalapítása.A pfalzi háború. Wallenstein és a dán beavatkozás.A restitutio edictuma. Wallenstein bukása.
xiv. fejezet. Svéd és franczia beavatkozás. Westfaliai béke.
  A franczia politika befolyása.Svédország. Gusztáv Adolf és hadjárata.Wallenstein katastrophája.A franczia háború.A westfáliai béke.
 

iii. rész
Az absolut királyság megalapitása Francziaországban
és a parlamentaris alkotmány győzelme Angliában

 
xv. fejezet. IV. Henrik és Richelieu kora.
  A személyes kormány.A korlátlan királyi hatalom megalapítása.Gazdasági és pénzügyi viszonyok.Hadi szervezkedés. Külső politika.A politikai utópia. IV. Henrik halálaA reactio.Richelieu kormánya.
xvi. fejezet. A franczia hegemonia és a királyi absolutismus megalapítása.
  Spanyolország belső viszonyai.Az olasz ügyek. Veltlin és Mantua. Németalföldi háború.Richelieu közbelépése. A spanyol birodalom felbomlása.A háború befejezése.A pyrenaei béke.Mazarin belső kormánya. A fronde.
xvii. fejezet. A Stuartok és az angol alkotmány.
  Erzsébet utolsó évei.I. Jakab uralkodása. Politikai rendszere.A parlament és a presbyteriánusok ellenhatása.Ir és skót ügyek. A királyság tekintélyének bukása.
xviii. fejezet. A polgárháború.
  A király és a nemzet.A hosszú parlament és Cromwell Olivér.A vallásos és demokratikus mozgalom diadala. Károly kivégeztetése.
xix. fejezet. Az angol köztársaság és a protectoratus.
  Állam és egyház.A köztársaság.Irország és Skótország meghódítása.A tengeri hatalom megalapitása. Háború Hollandiával és Spanyolországgal.A protectoratus.