NAGY KÉPES VILÁGTÖRTÉNET

IX. KÖTET
AZ ABSOLUTISMUS KORA

írta
MARCZALI HENRIK

Kiadják
FRANKLIN-TÁRSULAT
Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda
RÉVAI TESTVÉREK
Irodalmi Intézet Részvénytársaság

Budapesten

 

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés

 
i. fejezet. A XVII. század szellemi mozgalma.
 A tekintély és az igazság.Giordano Bruno, Galilei és Verulami Bacon.A mathematika. A gregorianus naptár. Descartes, Hobbes és Spinoza.Bossuet és tana.A tudós világ. Leibnitz. Az irodalom.A társadalom.
 

i. rész
A nagyhatalmak alakulása
Az állami élet kifejlése

 
ii. fejezet. XIV. Lajos kora. Az állami hatalom mindenhatósága.
  XIV. Lajos trónralépése.A ministerium. Fouquet, Colbert és Louvois.XIV. Lajos és udvara.A jansenismus és a jezsuiták. A Port Royal.A gallikán egyház szervezése. Bossuet.A nantesi edictum visszavonása.Az irodalom és művészet.
iii. fejezet. Francziaország hegemoniája.
  XIV. Lajos és Európa.A devolutiós háború.A hollandus háború.A réuniók. XIV. Lajos erőszakossága.A pfalzi háború. A tengeri hegemónia.
iv. fejezet. Hollandia fénykora.
  Alkotmányos és vallásos küzdelmek.A köztársaság szárazföldi és tengeri politikája.A közélet és műveltség.
v. fejezet. Anglia a restauratio korában.
  A nemzet és a Stuartok. A «Cabal».A franczia szövetség és a katholikus irány.II. Jakab. A Stuartok bukása.Orániai Vilmos.Az angol forradalom.Vilmos trónralépése. A parlamentáris kormány megalapítása.Anglia társadalmi és műveltségi fejlődése a XVII. században.A tudomány és a politikai tanok fejlődése.Az irodalom és művészet.
 

ii. rész
Ausztria, mint nagyhatalom és Magyarország

 
vi. fejezet. Bethlen és a Rákócziak kora.
  A dynastia és politikája.Bethlen Gábor és I. Rákóczi György.I. Rákóczi György fölkelése. A linzi béke.Az északkeleti háború. II. Rákóczi György bukása.A török háború megújulása. Szentgotthárdi csata.
vii. fejezet. Magyarország belső viszonyai a török kiüzéséig.
  Az ellenreformatio. Pázmány Péter és Esterházy Miklós.Zrinyi Miklós és a török háború.Az 1662-iki országgyülés és Wesselényi összeesküvése.Az alkotmány felfüggesztése. A protestánsok üldözése.A kurucz-labancz háború. Tököly Imre.
viii. fejezet. Az ország felszabadítása.
  A török birodalom válsága.A háború kezdete. Bécs ostroma és felmentése.Magyarország felszabadítása. Buda ostroma.Az eperjesi vértörvényszék és a pozsonyi országgyűlés.Erdély visszafoglalása.A török háború befejezése. A karloviczi béke.Velencze és Lengyelország háborúja a török ellen.A karloviczi béke.
ix. fejezet. A spanyol örökösödési háború.
  A spanyol Habsburgok kihalása. Alkudozások.A nagy szövetség. A háború kezdete.Eugén és Marlborough hadjáratai.A háború Spanyolországban.Angolország politikájának változása. A háború befejezése.Az utrechti, rastadti és badeni békekötések.Rákóczi Ferencz felkelésének okai.II. Rákóczi Ferencz felkelése.A háború. A szécsényi gyűlés.Az ónodi gyűlés. A felkelés hanyatlása.A felkelés vége. A szatmári béke.
x. fejezet. A Pragmatica Sanctio.
  A dynastia és birodalma.A trónörökösödés.A török háború. Magyarország belső állapotai.Magyarország a szatmári béke után.
 

iii. rész
A felvilágosodott absolutismus kora

 
xi. fejezet. Az északkeleti államrendszer kifejlése, Poroszország emelkedése.
  Svédország hegemoniája.A békekötések. A királyi hatalom megszilárdulása Svédországban és Dániában.Brandenburg emelkedése. A nagy választó.III. Fridrik. A porosz királyság megalapítása.A porosz állam szervezése. I. Fridrik Vilmos.A hadsereg és pénzügy szervezése.A közigazgatás. A jobbágyság.A király és fia.Külföldi politika. Fridrik Vilmos halála.
xii. fejezet. Oroszország emelkedése és szervezése.
  Általános szempontok.Az első Romanovok.Nagy Péter ifjúsága. Utazásai.Nagy Péter reformjai.Külső politika. Az északi háború kezdete.XII. Károly diadalai.Az orosz hódítás. Sz-Pétervár alapítása. A poltavai csata.A török háború. XII. Károly halála.A béke. Oroszország, mint nagyhatalom.Nagy Péter és Alexei.Nagy Péter utódai.III. Péter és Katalin.A török háború.Lengyelország első felosztása.Belső reformok. Pugacsev.
xiii. fejezet. Nyugot-Európa az utrechti béke után
  XIV. Lajos halála. Francziaország a régens alatt.A financiák és a belügyek.A külső politika. Spanyolország. Alberoni.Angolország a hannoverai ház uralma alatt. Walpole.A szellemi mozgalom. A methodisták.Francziaország Fleury korában.
xiv. fejezet. Mária Terézia és Nagy Fridrik kora.
  A királynő és a magyarok.Az osztrák örökösödési háború.A hétéves háború.A bajor örökösödési háború.Nagy Fridrik uralkodása.Sans-souci.Mária Terézia uralkodása.A külügyi viszonyok. Kaunitz.A császárné és családja. II. József.