NAGY KÉPES VILÁGTÖRTÉNET

XII. KÖTET
KORUNK ÁLLAMI ÉS TÁRSADALMI ALKOTÁSAI

írta
MARCZALI HENRIK

Kiadják
FRANKLIN-TÁRSULAT
Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda
RÉVAI TESTVÉREK
Irodalmi Intézet Részvénytársaság

Budapesten

 

TARTALOMJEGYZÉK

i. rész
A forradalmak kora. 1848–1849.

 
i. fejezet. Szellemi mozgalom.
  A pessimismus és materializmus.A fejlődés tana. Darwin.A társadalmi mozgalom. A socialismus.A proletáriátus szervezése. Marx. A sociáldemokratia.
ii. fejezet. A forradalom előzményei.
  A Sonderbund. Svájcz uj alkotmánya.Az ifju Olaszország. Mazzini és Gioberti.
iii. fejezet. A forradalom előzményei Magyarországon.
  A forradalmi szellem terjedése.Széchenyi és Kossuth.A gazdasági kérdések.A radikális irány. Kossuth az ellenzék élén.Az administratori rendszer. A centralisták.
iv. fejezet. A februáriusi forradalom.
  A bourgeoisie uralma.A forradalom kitörése.A forradalom győzelme. A második köztársaság.A vörös és a kék respublica.A munka szervezése. A nemzeti műhelyek.A nemzetgyűlés és a munkások. Proudhon. A juniusi csata.Az új alkotmány. Napoleon Lajos elnöksége.
v. fejezet. A forradalom Olaszországban.
  Az alkotmányos forradalmak.A milanoi forradalom. A nemzeti háború.
vi. fejezet. A forradalom Németországban.
  A német nemzet állapota.A porosz forradalom.A német parlament.Az osztrák-porosz ellentét. A császárválasztás.
vii. fejezet. Az utolsó magyar diéta.
  Az ország állapota.A választások.A felirati vita.
viii. fejezet. A forradalom Ausztriában és Magyarországon.
  A márcziusi napok. Kossuth beszéde. Metternich bukása.A felelős ministerium.A törvények.
ix. fejezet. Az összeütközés.
  A nemzetiségi mozgalom. Az unio.A magyar és az osztrák kormány. A honvédség.A nemzetgyűlés és a katonai kérdés.Az «államirat.»
x. fejezet. A szabadságharcz.
  A szervezkedés. Harcz a szerbek és horvátok ellen.A bécsi forradalom. A trónváltozás.A tavaszi hadjárat.
xi. fejezet. A katastrófa.
  A függetlenségi nyilatkozat.Kossuth és Görgey.Az orosz beavatkozás. Világos. Arad.
 

ii. rész
Az uj államalakulások

 
xii. fejezet. A reactio kora.
  Francziaország.Olaszországban.Németországban.Ausztriában.
xiii. fejezet. A nagy keleti háború.
  A szent sír kérdése.
xiv. fejezet. Az olasz egység.
  A nemzetiségek és az emigratio.Cavour. A franczia-osztrák háború.Az annexiók. Garibaldi, Róma és Velencze.
xv. fejezet. A német egység.
  Poroszország belső állapotai és az új aera.Schleswig-Holstein.Az osztrák-porosz-olasz háború.
xvi. fejezet. Ausztria-Magyarország megalakulása.
  Alkotmányos kisérletek.A kiegyezés.
xvii. fejezet. Nyugot-Európa.
  Francziaország a második császárság korában.A német-franczia háború.Anglia fejlődése 1846 1872.Spanyolország és Portugália.
xviii. fejezet. Északi és keleti európa és a keleti kérdés.
  A reformkorszak Oroszországban.A lengyel felkelés.A reactio és a panszlavismus.A keleti kérdés fejlődése.Az orosz-török háború.A berlini congressus.
xix. fejezet. A gyarmatvilág fejlődése.
  Az amerikai Egyesült-Államok.India.Khina és az idegenek.Japán.
 

iii. rész
Az utolsó évtizedek

 
xx. fejezet. Külső történet.
  Európa.A föld felosztása.
xxi. fejezet. Belső fejlődés.
  Általános észrevételek.A román országok.Nagy-Britannia és Irország.Németország.Ausztria.Magyarország.Oroszország.Észak-Amerika.Khina.