Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc, az abszolutizmus kora, az 1948-49-es honvédmenház, az 1848-49-es honvédegyletek iratainak ismertető- és raktárjegyzéke

HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁRI KIADVÁNYOK

Levéltári segédletek

Sine praeteritis futura nulla  —   Múlt nélkül nincs jövő

Sorozatszerkesztő: dr. Szijj Jolán

A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta

Összeállította: dr. Bőhm Jakab főlevéltáros
ISBN 963 858227 6 6
ISSN 1417-9598


Bem tábornoknak, a Felső Erdélyi Hadsereg parancsnokának 1848. december 25-én kelt nyílt rendelete, amellyel Pongrátz Móritz főhadnagyot főhadiszállására rendelte

A Hazánk című napilap 1894. április 1-jei számának címlapja Pósa Lajosnak Kossuth Lajos temetése alkalmából írott versével

Hadtörténelmi Levéltár
Tartalomjegyzék


Ajánlás

AZ 1848/49. ÉVI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC IRATAINAK RAKTÁRJEGYZÉKE

  Bevezetés
  Iratok
    a/ magyar eredetű iratok
    b/ Osztrák eredetű iratok
  Hírlapok és segédletek
  Függelék
    1/a Az 54. dobozban elhelyezett német nyelvű újságok és egyéb nyomtatványok jegyzéke, 1848/49.
    1/b Az 54. dobozban elhelyezett német nyelvű újságok és egyéb nyomtatványok jegyzéke 1848/49.
    2. Az 55. dobozban elhelyezett magyar nyelvű 1848/49-es, egyes példányszámú újságok jegyzéke.
    3. Az 57. dobozban elhelyezett emlékiratok és naplók jegyzéke
    Az 57/a. dobozban elhelyezett emlékiratok és naplók jegyzéke


ABSZOLUTIZMUSKORI IRATOK JEGYZÉKE

  Bevezető
  Hadseregparancsnokság, főhadparancsnokságok, katonai kerületi parancsnokságok, állomásparancsnokságok, térparancsnokságok
    Cs. Kir. Magyarországi és erdélyi III. Hadsereg parancsnoksága
      Rendőri osztály
      Igazságügyi osztály
      Polgári osztály
    Főhadparancsnokságok
      Temesvár
      Nagyszeben
      Zágráb
      Brünn
      Bécs
    Katonai kerületi parancsnokságok
      Kassa
      Nagyvárad
      Sopron
      Pest
      Pozsony
    Város-, állomás- és térparancsnokságok
      Pest-Buda városparancsnokság
      Budapesti térparancsnokság
      Nagyszebeni térparancsnokság
      Hatvani állomásparancsnokság
      Félegyházai állomásparancsnokság
      Vadkerti állomásparancsnokság
  Cs. Kir. Katonai törvényszékek, vizsgálóbizottságok, rögtönítélő bíróságok, helyőrségi bíróságok, és különböző vizsgálati iratok
    Katonai törvényszékek
      Arad
      Kassa
      Kolozsvár
      Nagyvárad
      Pest
      Pécs
      Pozsony
      Temesvár
      Pest-Buda
    Helyőrségi bíróságok
      Arad
      Buda
      Kassa
    Rögtönítélő bíróságok
      Gyöngyös
      Győr
      Kecskemét
      Nagykanizsa
      Veszprém
      Kaposvár
    Vizsgálóbizottságok
      Cs. Kir. Katonai és Politikai Központi Bizottmány Vizsgálóbizottsága, Pest
      Pozsonyi
      Sopron
      Losonc
      Óbuda
    Különböző személyek peranyaga
      Cseremisky Miklós periratai
      Wargha István periratai
      Libényi János és társai periratai
      Bakowsky Ferdinánd gróf periratai
      Goslar Julián periratai
      Dr. Landendorf és Dr. Falkenthal periratai
      Potocky Ádám gróf periratai
      Dr. Schütte Anton periratai
      Scheithauer József főhadnagy periratai
      Rakias Antal periratai
    Rendőri nyilvántartási lapok
      Gyanús Személyek Nyilvántartási Lapjai
      Nem Gyanús Személyek Nyilvántartási Lapjai
  Egyéb jellegű és vegyes iratok
      A Magyar Emigrációra Vonatkozó Hírszerző Iratok
      Cs. Kir. Radetzky 5. Huszárezred
      Olaszországi Magyar Segélysereg
      Északi Honvéd Sereg Főparancsnoksága (Klapka-Légió)
      Cs. Kir. Székesfehérvári Magy. Fedeztető és Pótlovazási Osztály
      Cs. Kir. Erdélyi Polgári- és Katonai Kormányzóság Irataiból
      Cs. Kir. Magyarországi Katonai- És Polgári Kormányzóság) Irataiból
      Megállapíthatatlan Hovatartozású Vegyes Iratok
  Fondokhoz nem kapcsolható könyvek
  Fondok növekvő számú jegyzéke:


AZ 1848-49-ES HONVÉDMENHÁZ ÉS AZ 1848-49-ES HONVÉDEGYLETEK IRATAINAK RAKTÁRJEGYZÉKE

  Az 1848/49-es Honvédmenház
  Az 1848/49-es Honvédegyletek Országos Egyesületének Központi Választmánya 1867-1924.
  Békés megyei Honvédegylet
  Csík megyei Honvédegylet
  Nyitra megyei Honvédegylet
  Torna megyei Honvédegylet
  Torontál megyei Honvédegylet
  Háromszék megyei Honvédegylet
  Zala megyei Honvédegylet


AJÁNLÁS

A Hadtörténelmi Levéltár e kötettel megkezdi az őrizetében lévő iratanyag levéltári segédleteinek kiadását. Eddig ezek a segédletek mindössze 4 példányban készültek, és csak a levéltári kutatóteremben használhatták a kutatók. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy ennél szélesebb körű megismertetésére - megismerésére - van igény. Tekintettel arra, hogy a Levéltárnak - különböző szponzori segítséggel - lehetősége nyílott önálló kiadványok megjelentetésére, e kiadványok sorát bővítjük most a levéltári segédletekkel, és tesszük ezt a továbbiakban is.

A Hadtörténelmi Levéltár őrizetében jelenleg hat és fél ezer iratfolyóméternyi katonai vonatkozású történelmi forrásanyag van. Ennek több mint 90%-a középszinten rendezett, mintegy 1000 iratfolyóméterhez pedig darabszintű segédletek is vannak. A rendezettségi szintnek megfelelően készültek el a segédletek, amelyeknek többsége áttekintő raktárjegyzék vagy ismertetőjegyzék. A kisebb tematikus gyűjteményekről repertóriumok, lajstromok adnak tájékoztatást.

A levéltári segédletek sorozata nem előre meghatározott rend szerint kerül kiadásra, nem követ kronológiai, sem fondszerkezetbeli sorrendet. Azokból a segédletekből válogatunk, amelyek levéltári irategyüttesének rendezettségi szintje és az ezt tükröző levéltári segédlete véglegesnek mondható. Természetesen tekintettel leszünk arra is, hogy az egyes levéltári források iránt milyen az érdeklődés. Terveinket azonban személyi és technikai, s nem utolsósorban anyagi lehetőségeinkhez kell igazítanunk - de bízunk abban, hogy a jövőben is számíthatunk az eddigi támogatókra, és újabb szponzorok is segítik elképzeléseink megvalósítását.

Reméljük, kiadványunkat haszonnal és megelégedettséggel fogadják a kutatók, a történelem iránt érdeklődők.

A levéltári segédletek sorozatának ezen első kötete tisztelgés az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emlékének. Ugyanakkor a késői munkatársak tisztelgése egy kiváló levéltáros kolléga, dr. Bőhm Jakab előtt, aki évtizedek során példamutató szorgalommal, hivatástudattal gondozta a rábízott gyűjteményeket, köztük azokat, amelyeknek levéltári segédletét - az ő munkáját - most közreadjuk.

Budapest, 1998. október

dr. Szijj Jolán
a Hadtörténeti Levéltár igazgatója
AZ 1848/49. ÉVI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC IRATAINAK RAKTÁRJEGYZÉKE

Bevezetés

A Hadtörténelmi Levéltár nem nagy, de érték szempontjából annál jelentősebb és egyik legkutatottabb egysége az 1848/49. évi magyar forradalom és szabadságharc iratanyaga. A szabadságharc katonai eseményeit tükröző hadműveleti iratok zömét itt találja meg a kutató, és ezek jelentőségét különösen növeli az a tény, hogy magyar, illetőleg osztrák eredetük lehetővé teszi egyazon esemény kétoldalú összevetését.

A jelenleg meglévő iratmennyiség járom úton került a Hadtörténelmi Levéltár, illetőleg jogelődjének, a m.kir. Hadilevéltárnak az őrizetébe: a bécsi Kriegsarchiv, illetőleg a Magyar Országos Levéltár átadásából, valamint vásárlás és felajánlás útján.

A szabadságharc leverését követően lefoglalt, illetőleg az elrejtett, de később feltalált magyar származású katonai eredetű iratokat - különböző célú felhasználásuk után - az osztrák hatóságok a Kriegsarchivban helyezték el, ahol fél évszázadnál hosszabb ideig őrizték azokat, és csak a Monarchia széthullás után kerültek újból vissza Magyarországra. Az Ausztria és Magyarország között 1926. május 28-án Baden bei Wienben megkötött levéltári egyezményben Ausztria kötelezte magát arra, hogy a magyar eredetű, illetőleg kizárólag magyar vonatkozású iratanyagokat átadja Magyarországnak. Így kerültek 1927-ben a m.kir. Hadilevéltár őrizetébe - egyéb átadott iratok mellett - a szabadságharc magyar eredetű, alábbi katonai dokumentumai:

1. Akten der Insurgentenarmee unter Görgei, Klapka, Vetter, Perczel, Vécsey, Mészáros 181-187. és 189. fasc.
2. Insurgententenarmee in Siebenbürgen unter Bem 188. fasc.

Az említett levéltári egyezmény egyúttal lehetővé tette a proveniencia-elv alapján Bécsben maradó, de a magyar történelem szempontjából fontos dokumentumok időkorlátozás nélküli kikölcsönzését. A m.kir. Hadilevéltár e lehetőséggel élve 1927. január 12-én az osztrák hadsereg következő alakulatainak az iratait kérte kölcsön:

1. Brigade Wyss 153.fasc
2. Division Kempen 154-155.fasc
3. Stretfkorps unter Althan und Horváth 156.fasc
4. Division Vogel, die Brigaden Götz, Hentzi, Pott, Reischach, Lederer 158.fasc
5. Division Edmund Schwarzenberg und Simunic 159-161.fasc
6. Division Ramberg, Herzinger, Jablonowski, Brigaden Barco, Teuchert, Perrin und Sossay 163.fasc
7. Festung Temesvár 166.fasc
8. Division Simunić, später Blokadekorps vor Leopolsdstadt und Komorn 167-169.fasc
9. Brigaden unter FMLt. Jellačić: Neustädter, Rastić, Kriegern, Karger, Schmidt, Budiszavljević, Grammont, Lang, Fejérváry, Gastiglione, Marsano, Lederer, Horváth 170.fasc
10. Division Simbschen, Brigade Schütte, Sartori, Schneider 171.fasc
11. Division Moltke, Herzinger, Bechtold, Wallmoden, mit den Brigaden Simbachen, Lederer, Jablonowski, Benedek, Bianchi und Perrin 172-173.fasc
12. Gernierungskorps vor Komorn, Csorich, Nugent, Haynau 174.fasc
13. Brigade Liebler und Barco 175.fasc
14. Österreich-serbisches Armeekorps unter Thodorovich 176.fasc
15. Brigade Leiningen 179.fasc
16. Division Collodero-Mannsfeld und Lobkowitz 180.fasc

A kikölcsönzött iratok mellett az osztrák hadsereg-főparancsnokság és más alakulatok iratairól a mk.kir. Hadilevéltár bécsi kirendeltsége zömében gépelt, kisebb részben kézzel írott másolatokat készített a két világháború közötti években.

A Kriegsarchivból végleges megőrzésre átvett magyar eredetű és a tartósan kölcsönkért 22 csomónyi osztrák provenienciájú anyag alkotta és alkotja ma is a szabadságharc iratainak a gerincét, és csak kisebb részét képezik az Országos Levéltár által átadott (pl.: Debreceni Térparancsnokság, Német Légió) vagy vásárlás, illetőleg felajánlás útján szerzett iratok.

A szabadságharcnak az egykori m.kir. Hadilevéltár őrizetébe, illetőleg kezelésébe került iratanyag igen sok iratképző szerv irattermékét, vagy az esetek többségében azok töredékét foglalta magában, és ezért rendezése és kezelése bizonyára már közvetlen kialakulása után is problémát jelentett. A Kriegsarchivban a szabadságharc katonai iratait katonai egységek (hadsereg, hadtest, hadosztály, dandár stb.) szerint csoportosították. 27 regiszterben tartották nyilván az iratokat, amelyeknek mindegyikét feltűnő levéltári jelzettel látták el az akta felső szélén. A jelzet három részből állott: bal oldalt az évszám, középütt a hónap száma, jobb oldalt pedig az iratnak a hónapon belüli, kronológián alapuló sorszáma (pl.: 1849-6-123). Megállapíthatatlan időrend esetén középütt 13-as számmal látták el az iratokat. A sorszámozás havonként elölről kezdődött. Mivel azonban valamennyi egység anyagánál hasonló levéltári jelzeteket használtak (egy jelzet annyiszor fordulhatott elő, ahány alakulat, vagy szerv volt), az irat hovatartozásának megállapítása céljából körülbelül 1 cm-nyi nagyságú színes számmal feltüntették a fascikulus számát is. (Pl.: 1849-5-1, 166, ami azt jelenti, hogy az akta a Temesvár iratait tartalmazó 166. számú fascikulusba tartozik, 1849. májusában keletkezett és e hóban ez az első számú irat. (A regiszterek alapján pedig könnyűszerrel meg lehetett állapítani, hogy egy-egy egység anyaga mely csomóban vagy csomókban található.)

A Bécsből kikölcsönzött iratok levéltári rendszerét a m.kir. Hadilevéltár változatlanul hagyta, és a feldolgozás megkönnyítésére tárgymutatók készítéséhez fogott hozzá. (Jelenleg a Kriegsarchiv által 153-159-es fasc. számokkal megjelölt iratok tárgymutatói vannak meg. Számuk 5 db.) Ezenkívül iratjegyzék másolatot készítettek - egyebek között - az osztrák hadsereg-főparancsnokság hadműveleti iratairól is (számuk 6 db).

A Kriegsarchivtól végleges megőrzésre átvett, valamint a vásárlás és felajánlás útján szerzeményezett, körülbelül 8500 darabot számláló, összesen 28 iratcsomót kitevő hadműveleti okirat rendjét nem proveniencia elve, hanem az időrend képezte. Minden egyes iratot sorszámmal, illetőleg iratcsomónként folytatólagosan folyószámmal jelöltek meg és ellátták azokat a Hadilevéltár tulajdonjogi bélyegzőjével is.

Egykorú segédkönyvek hiányában név- és tárgymutatóval ellátott iratjegyzékek készítésével kívánták biztosítani a kutatást és az iratok nyilvántartását. Az iratjegyzékek tartalmazták az irat tárgyát, keltét és helyét, továbbá, hogy kitől származik és kihez intézték. (Jelenleg 6 db van meg.)

A gondosan rendezett és kiváló segédletekkel ellátott anyag rendje egyrészt a 2. világháború során, de főként a felszabadulást közvetlenül követő évek gyakori személyváltozásai és az ezzel járó különböző egyéni szempontok érvényesítési törekvése következtében felbomlott. Az iratanyag kezelőinek kutatási témájától függően új, mesterséges csoportosítások keletkeztek, a m.kir. Hadilevéltár által készített segédletek egy része elkallódott, az iratanyag új szerzeményekkel bővült. Mindezek azt eredményezték, hogy a szabadságharc iratai az 1950-es évek elejére olyannyira kaotikus állapotba kerültek, hogy 1954-ben szükségessé vált a rendezés. A rendezési munkálatok tervével egyidőben merült fel az az elgondolás is, hogy az iratanyag könnyebb áttekinthetősége és kezelhetősége céljából a hiányos és használhatatlannak minősített egykori segédletek helyett készüljön minden egyes iratról karton. A helyes elgondolás gyakorlati megvalósítása azonban nem volt szerencsésnek nevezhető, ugyanis a különböző alakulatok, szervek és hivatalokiratainak szétválasztása és provenienciájuk visszaállítási kísérlete -, vagy ennek tehetetlensége esetén valamilyen jól átgondolt tárgyi csoportosítása helyett az időrend - ennek is teljesen mechanikus értelmezése - képezte a rendezés alapját. Így tehát a legkülönbözőbb irattermelő szervek legkülönbözőbb tárgyú iratai keverednek egymással. De még egy napon belül sincs semmilyen csoportosítás: eredeti iratok az 1930-as években készült másolatokkal váltogatják egymást, osztrák és magyar eredetűek keverednek egymással, hadműveleti iratok mellett számlák fekszenek, sőt egy iratképző azonos napon keletkezett iratai sem követik folyamatosan egymást. Arra is van példa, hogy a melléklet elkerült attól az irattól, amelyhez mellékelték, pusztán azért, mert más volt a keltezése, vagy egy alakulat hadműveleti naplója több jelzet alatt található, mivel a részletek nem egy időben készültek.

A rendezés áldozatául esett az osztrák provenienciájú, még a m.kir. Hadilevéltár által kikölcsönzött 22 csomónyi iratanyag is. A felszabadulás után az újjászervezett Hadtörténelmi Levéltár ezeket az iratokat is - egyrészt a kikölcsönzés tényének nem ismeretében, másrészt pedig a kikölcsönzés óta eltelt több évtized miatt - a sajátjának tekintette, és ezért a rendezés során ezek is a Hadtörténelmi Levéltár tulajdonát képező törzsanyagban nyertek elhelyezést, aminek következtében elvesztették eredeti levéltár rendjüket és a magyar eredetű iratokhoz hasonlóan új levéltári jelzetet kaptak, amely a doboz számából és a dobozon belüli sorszámból áll.

A cédula-regiszterhez fűzött elgondolások beváltak, és hozzávetőleges képet nyújtanak a teljes anyagról azáltal, hogy mindeniratról (mellékletekkel együtt) készült karton. Számuk mintegy 25-30 000. A kartonok készítésénél természetesen nem érvényesülhetett az a törekvés, hogy az egy iratban előforduló valamennyi tárgy helyet kapjon. Ezt a karton mérete sem tette lehetővé. Ilyen esetben fontossági sorrendben vették fel a karton készítői az irat különböző tárgyait, a kevésbé fontosaknak látszókat pedig mellőzték. A fontossági sorrend természetesen erősen szubjektív jellegű és lehetséges, hogy az általuk kevésbé fontosnak tartott tárgy a kutatónak elsődleges fontosságú. Feladatuk azonban nem az volt, hogy tárgyi szempontból is az iratok teljességét adják, hanem általános tájékozódási és kutatási lehetőség megteremtése, valamint az iratanyag kezelhetőségének a megvalósítása.

A kartonok négy példányban készültek, ennek megfelelően négy sorozat lett felállítva. Az első sorozat az iratok tényleges elhelyezési sorrendjét követi, a második pedig az időrendet. A harmadik sorozat csoportosításának az alapja a tárgykör, a negyediké pedig az irattermelő szervek, illetőleg személyek. Az első sorozatnál a sorszámozás töretlenül folytatódik 1-től a csomó utolsó iratának a számáig. A második sorozatnál az időrend elvének érvényesítésével a sorszámozás megtörik. A harmadik sorozatnál az egyes tárgykörökön belül a sorszámok szolgálnak alapul. A negyedik sorozatnál az egyes szervek eredeti irattári rendszerének a rekonstruálását tűzték ki célul, ezt azonban csak a nagyobb egységeknél (pl.: hadsereg-főparancsnokság, Országos Főhadparancsnokság stb.) sikerült megvalósítani.

Ezért e sorozat felállításánál két elv érvényesült. Ahol lehetséges volt, ott a bécsi Kriegsarchiv levéltári jelzete alapján állították fel az egyes szervek karton-anyagát, ahol azonban ez a levéltári jelzet vagy iktatószám hiányában lehetetlen volt, ott a saját, időrenden alapuló sorszámozást vették alapul egy szerven belül. A kartonok iratképzők szerinti szétválasztását igen megnehezítette az, hogy azok nem tartalmazhatták az iratoknak azokat a külső formajegyeit (a papír méretét, minőségét, színét, a tinta színét, az írás sajátosságát stb.), amelyek megkönnyítik az eredeti iratok szétválasztását. A csoportosításnál a proveniencia érvényesült, a kisebbeknél vagy ahol csak fondtöredékek voltak meg, mind a kimenő, mind a beérkező iratokat egy szervhez sorolták. Ez utóbbiak között vannak olyanok is, amelyeknek fondja megtalálható a Hadtörténelmi Levéltárban (pl.: General Commando), az Országos Levéltárban vagy másutt. Ma már megállapíthatatlan, hogy ezek az iratok a fondjukba történő visszahelyezésük helyett, hogyan és miért kerültek a szabadságharc iratai közé.

A tárgykör szerint feloszlott harmadik cédula-sorozat a következő témákat tartalmazza:

1. Adó, sarc, hadizsákmány
2. Állományügyek, szervezés
3. Bírósági ügyek
4. Börtönügyek
5. Dicséretek
6. Erkölcsi állapot
7. Fegyelmi ügyek
8. Felszerelés, fegyver, ruha
9. Hadműveleti iratok
10. Hadrendek
11. Hadsereghangulat
12. Hadifogoly-ügyek
13. Hadtápügyek
14. Karhatalmi ügyek
15. Kémügyek
16. Kiképzési ügyek
17. Kinevezések, áthelyezések, előléptetések
18. Közigazgatási ügyek
19. Közlekedési ügyek
20. Leszerelés, rokkantság, nyugdíjazás
21. Megszállási intézkedések
22. Mezőhegyesi lóügyek
23. Naplók
24. Népi megmozdulások
25. Polgári ügyek
26. Személyügyek
27. Szökések, általában
28. A nádorhuszárok szökése
29. A Radetzky-huszárok szökése
30. A Württemberg-huszárok szökése
31. Vagyonelkobzás
32. Veszteség

A negyedik cédula-sorozatban a következő szervek, illetőleg személyek kartonjai találhatók:

Osztrák szervek és személyek

1. Osztrák hadsereg-főparancsnokság (Windisch-Grätz, Welden, Haynau)
2. Erdélyi osztrák hadsereg (Puchner)
3. Erdélyi osztrák hadtest (Clamm-Gallas)
4. Jellasics a.) I. osztrák hadtest
b.) osztrák déli hadsereg
b. Osztrák déli hadsereg
5. Csorich-hadosztály és hadtest
6. Liechtenstein-féle tartalékhadtest
7. Osztrák-szerb hadtest (Thodorovich vezérőrnagy, Puffer ezredes
8. Osztrák tartalékhadtest (Duca die Serbelloni)
9. Ramberg-hadosztály és hadtest
10. Schlik hadtest
11. Simunich-hadosztály, hadtest, komáromi ostromsereg
12. Schwarzenberg-hadosztály, -hadtest
13. Vogel-hadtest
14. Wohlgemuth-hadtest
15. Wrbna-hadtest
16. Bechtold-hadosztály
17. Burits-hadosztály
18. Colloredo-Mannsfeld hadosztály
19. Herzinger-hadosztály
20. Leiningen-hadosztály
21. Lobkowitz-hadosztály
22. Barco-dandár
23. Benedek-dandár
24. Bianchi-dandár
25. Götz-dandár
26. Jablonowski-dandár
27. Lederer-dandár
28. Liebler-dandár
29. Neustädter-dandár
30. Pott-dandár
31. Reischach-dandár
32. Schütte-dandár
33. Schwazenau-dandár
34. Simschen-dandár
35. Sartori-dandár
36. Sossai-dandár
37. Wyss-dandár
38. Komáromi ostromsereg (Nugent)
39. Althan és Horváth-féle portyázó csapat
40. 18. illir-bánáti határezred
41. V. Ferdinand és I. Ferenc József
42. Osztrák Hadügyminisztérium
43. Katonai és polgári kormányzóság, Bécs (Welden)
44. Udvari Haditanács
45. Brucki General Commando (AGC.)
46. Galiciai General Commando
47. Linzi General Commando
48. Magyarországi General Commando
49. Nagyszebeni General Commando
50. Prágai General Commando
51. Temesvári General Commando
52. Zágrábi General Commando
53. Pozsonyi katonai kerületi parancsnokság (Kempen)
54. Budai város- és várparancsnokság
55. Eszéki várparancsnokság
56. Lipótvár
57. Temesvári várparancsnokság
58. Tábori mérnökkari igazgatóság
59. Mezőhegyesi méntelep
60. Losenau ezredes

Magyar szervek és személyek

1. Országos Honvédelmi Bizottmány
2. Magyar Hadügyminisztérium
3. Országos Haditanács
4. Belügyminisztérium (Szemere Bertalan)
5. Országos Főhadparancsnokság
6. Magyar hadsereg-főparancsnokság
7. Táborkari központi iroda
8. Aldunai mozgó hadsereg
9. Erdélyi magyar hadsereg (Bem)
10. Felső-magyarországi hadsereg
11. Alsó-tiszai hadsereg
12. Felső-tiszai hadsereg
13. I. hadtest (Klapka, Nagy-Sándor)
14. II. hadtest (Aulich, Asbóth, Kászonyi)
15. III. hadtest (Damjanich, Knezich, Leiningen)
16. V. hadtest (Vécsey)
17. VII. hadtest (Görgei, Gáspár, Pöltenberg)
18. VIII. hadtest (Klapka, Kosztolányi)
19. IX. hadtest (Dembinski, Wysocki)
20. X. hadtest (Perczel)
21. Tartalék hadtest
22. Asbóth-hadosztály
23. Máriássy-hadosztály
24. Kazinczy-hadosztály
25. Kmety-hadosztály
26. Knezich-hadosztály
27. Pöltenberg-hadosztály
28. Bobich-dandár
29. Dessewffy-dandár
30. Driquet-dandár
31. Eszéki-dandár
32. Sulczi-dandár
33. Zákó-dandár
34. Lengyel Légió
35. Német Légió
36. Olasz Légió
37. Román Légió
38. Beniczky és Görgei portyázó különítménye
39. Torda megyei mozgó csapat
40. Gyalogezredek
41. Huszárezredek
42. 21. honvédzászlóalj
43. 63. honvédzászlóalj
44. Honvédzászlóaljak
45. Tábori főhadbíróság
46. Tábori tüzérségi főigazgatóság
47. Budai General Commando
48. Péterváradi General Commando
49. Eszéki várparancsnokság
50. Komáromi várparancsnokság
51. Munkácsi várparancsnokság
52. Péterváradi várparancsnokság
53. Szegedi várparancsnokság
54. A népfelkelés országos parancsnoka (Korponai ezredes)
55. A 4. hadmegye főparancsnoksága
56. A 7. hadmegye főparancsnoksága
57. Aradi térparancsnokság
58. Budafoki térparancsnokság
59. Ceglédi térparancsnokság
60. Debreceni térparancsnokság
61. Kecskeméti térparancsnokság
62. Kisújszállási térparancsnokság
63. Kolozsvári térparancsnokság
64. Miskolci térparancsnokság
65. Nagyváradi térparancsnokság
66. Nyíregyházi térparancsnokság
67. Pápai térparancsnokság
68. Pesti térparancsnokság
69. Szolnoki térparancsnokság
70. Vereckei térparancsnokság
71. Aradi és szentannai hadfogadó kormány
72. Mezőhegyesi méntelep
73. Pesti Nemzetőrség
74. Nemzetőrség, vegyes
75. Batthyány Lajos
76. Dembinski Henrik
77. Duschek Ferenc
78. Görgei Artúr
79. Harbovszky János
80. István nádor
81. Kiss Ernő
82. Móga János
83. Pulszky Ferenc
84. Répássy Mihály
85. Szalay László
86. Vasvári Pál
87. Vetter Antal
88. Almássy Pál kormánybiztos
89. Beniczky Lajos kormánybiztos
90. Beöthy Ödön kormánybiztos
91. Bernáth Zsigmond kormánybiztos
92. Bónis Samu kormánybiztos
93. Boronkay Lajos kormánybiztos
94. Csáky László kormánybiztos
95. Csányi László kormánybiztos
96. Csernovits Péter kormánybiztos
97. Eötvös Tamás kormánybiztos
98. Farkassányi Sámuel kormánybiztos
99. Halassy Ede kormánybiztos
100. Hatzel Márton kormánybiztos
101. Hódossy Miklós kormánybiztos
102. Irányi Dániel kormánybiztos
103. Jeszenák János kormánybiztos
104. Kállay Ödön kormánybiztos
105. Luzsénszky Pál kormánybiztos
106. Németh László kormánybiztos
107. Noszlopy Gáspár kormánybiztos
108. Repetzky Ferenc kormánybiztos
109. Sillye Gábor kormánybiztos (Bocskai szabadcsapat)
110. Szemere Bertalan kormánybiztos
111. Szintay László kormánybiztos
112. Török Gábor kormánybiztos
113. Újházy László kormánybiztos
114. Vukovich Sebő kormánybiztos

A kartonokon az irat keltezési helyén, idején, tárgyán, a küldő és címzett személyen, illetőleg szerven kívül szerepel még a bal felső sarokban a régi csomószám, a bal alsó sarokban az irat iktatószáma, típusa és nyelve, a jobb felső sarokban a rendezés során adott új levéltári jelzete, a jobb alsó sarokban pedig - amennyiben az irat Bécsből került a Hadtörténelmi Levéltárba - a Kriegsarchiv által adott levéltári jelzet. A különböző szempontok szerint felállított kartonsorozatok segítségével messzemenően biztosíthatók a kutatási igények. Hátránya a karton-rendszernek, hogy a cédulák könnyen elkallódnak, vagy elkeverednek. Nyilvántartás szempontjából sem ideális, ugyanis a levéltár őrizetébe kerülő új iratok a rendezési elvből kifolyólag a törzsanyag megfelelő keltezésű irataihoz kerülnek és valamelyik egész szám lezáratlan törtszámát kapják levéltári jelzetként.

A rendezés és a kartonok befejezése után a kutatás további megkönnyítése céljából név- és helységnévmutató készült, amelyek azonban csak az iratok keletkezési helyét, valamint a küldő, illetve a címzett személy nevét tartalmazzák.

A szabadságharc teljes iratanyaga jelenleg 73 raktári egységet tesz ki. A keltezéssel megfelelően ellátott - és ennek alapján időrendi felállításba besorolható iratanyag 1848. január 4-től kezdődőleg és 1849. december 31-ig bezárólag 48 raktári egységből áll. A 49. doboz hadrendeket és vázlatokat tartalmaz. Két dobozban (50-51.) nyertek elhelyezést a keltezés nélküli iratok, és ugyancsak 2 dobozt (52 és 52/a.) tesznek ki a nyomtatványok (proklamációk, falragaszok, röpcédulák stb.). Egy dobozban (53.) található Windisch-Grätz, Jellacic, Schlik, Vogel, Hammerstein, Nugent egyes iratainak magyar fordításai, illetőleg kivonatai. Az 54. és 55. dobozban az 1848/49-es bécsi, illetőleg magyarországi újságok egyes számai vannak. Az 56-ban a centenáris kiállításon volt, s a Kriegsarchiv tulajdonát képező iratok reprodukció találhatók. Az 57. doboz az emlékiratokat, naplókat őrzi, az 58. pedig kimutatásokat, nyugtákat a felső-magyarországi tábor, az osztrák - és orosz csapatok számára -, Gömör- és Nógrád megyékben kiszolgáltatott élelmiszerekről, fuvarokról és egyéb szolgáltatásokról.

A 15 raktári egységet kitevő osztrák provenienciájú iratokat jelenleg kikülönítve tároljuk. Ennek oka az, hogy a badeni levéltári egyezményhez csatolt melléklet V-E. X. cikkelye nemcsak az időkorlátozás nélküli kölcsönzést tette lehetővé, hanem azt is leszögezte, hogy az így kikölcsönzött iratokat Ausztria sürgős és megindokolt felszólítására vissza kell juttatni. A Kriegsarchiv a fenti cikkelyre hivatkozva 1961-ben kérte az 1927-ben kikölcsönzött iratok visszaküldését.

A Hadtörténelmi Levéltár - eleget akarván tenni az egyezményből rá háruló kötelezettségének, és mivel az iratok kétséget kizáróan osztrák alakulatok anyaga és ilyenekként a bécsi Kriegsarchiv jogos tulajdonát képezik - visszaküldésük mellett foglalt állást. Ennek alapján a már korábban ismertetett alakulatok iratait az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc fondjából ki kellett gyűjteni és vissza kellett állítani azok eredeti levéltári rendjét. Ennek megtörténte után valamennyi iratról mikrofilm készült, és 1964 tavaszán-nyarán a 153-156. (Brigade Wyss, Division Kempen, Streifkorps unter Althan und Horváth) és 158-159. fascikulusokkal (Division Vogel, die Brigaden Schwarzenberg und Simunic) megkezdődött a visszaszállítás. Mivel a két részletben történő visszaszállítás második részlete átvételének visszaigazolása nem történt meg, ezért a további visszaküldés megszakadt és mind a mai napig nem folytatódott.

A kikölcsönzött iratok eredeti levéltári rendjének visszaállítása és azok tervezett visszaküldése szükségessé tette egy konkordancia-jegyzék elkészítését, amely a Kriegsarchiv és a Hadtörténelmi Levéltár által eltérő elvek szerint rendezett és őrzött dokumentumok levéltári jelzeteit egymással összevetve biztosítja a mikrofilm felhasználását és a zavartalan kutatást mind a filmben, mind a kikülönített iratanyagban.

A Kriegsarchiv által benyújtott igényt megelőzően 1960-ban Jugoszláviának adtuk át a párizsi békeszerződés értelmében a Brigaden unter FMLt. Jellacic (170. fasc., 2 csomó), az Österreich-serbisches Armeekorps unter Theodorovich (176. fasc., 2 csomó), a Slavonisch-Syrmisches General Commando 1848-49 (95 db), a Südarmee 1849 (9 db), a Croatisch-Slavonische Truppen unter FMLt. Dahlen (5 db), az Illyrischbanater Grenzregiment (130 db) iratait, amelyek szintén a Kriegsarchivból kerültek Magyarországra, valamint az Országos Levéltár átadásából származó Essegger Truppen-Brigade (2 könyv + 12 akta) iratait.

Az iratanyagot 19 hírlapból álló hírlapsorozat egészíti ki, valamint különböző, korabeli nyilvántartási és segédkönyvek, így a honvédzászlóaljak és szabadcsapatok tisztjeinek névkönyvek (6 db), a debreceni térparancsnokság iktatókönyve, az Országos Főhadparancsnokság mutatókönyve 1849-ből, a Német Légió felszerelési és ellátási könyvei (3 db), a Pest megyei nemzetőrség IV. zászlóalj 1. századának névkönyve, szolgálati jegyzőkönyve és parancskönyve 1848-ból (3 db), valamint a 49. honvédzászlóalj parancskönyve 1848. november 13-tól 1849. október 3-ig.

A magyar származású iratok eredetét tekintve megállapítható, hogy a zömük az Országos Honvédelmi Bizottmánynak, a Hadügyminisztériumnak, a honvédsereg fővezérségének és az Országos Főhadparancsnokságnak különböző csapat-, illetve seregparancsnokhoz intézett parancsaiból, utasításaiból, illetőleg ezeknek válaszjelentéseiből és egyéb hivatalos okmányokból áll.

Típusukat tekintve az iratoknak mintegy 80-85 %-a eredeti tisztázat vagy fogalmazvány, elenyészően csekély a korabeli másolatok száma, és körülbelül 10-15 %-ra becsülhető az 1930-as években készített másolatok mennyisége.

Tartalmi vonatkozásban az iratanyag túlnyomórészt harcintézkedésekből, harcjelentésekből, hadrendekből, különféle napiparancsokból és létszámkimutatásokból, kémjelentésekből, kormánybiztosok politikai, szervezési és ellátási intézkedéseiből, katonai közigazgatási rendelkezésekből áll.

A magyar eredetű iratok nagy részének is - különösen vonatkozik ez a hadműveleti iratokra - német a nyelve. Ennek okát egyrészt abban kell keresni, hogy a honvédsereg tábornokainak és tisztjeinek jelentős része a császári királyi hadsereg tagjaként a német vezényleti nyelvet sajátította el, következésként ezen a nyelven tudta magát félreérthetetlenül kifejezni és megértetni, másrészt pedig abban, hogy magyar hadsereg nem lévén, megfelelő magyar nyelvű szabályzatok és irodai ügyviteli utasítások kidolgozása után kezdett fokozatosan a honvédsereg ügyvezetési nyelve magyarrá válni.

A szabadságharc iratai viszonylag jó állapotban vannak, a második világháború során nem érte őket jelentős károsodás. A kisebb-nagyobb sérülések restaurálással orvosolhatók. Az 1954-es rendezéssel egyidejűleg megkezdődtek a restaurálási munkálatok is, azonban mind a papír, mind a kötőanyag korszerűtlen volt. Jelenleg japán papírral és szintetikus ragasztóval folyik a sérült iratok restaurálása. Sokkal súlyosabb és pótolhatatlan az a kár, amit barbár kezek okoztak azáltal, hogy a szabadságharc néhány kiemelkedő alakjának aláírását kivágták, nem törődve azzal, hogy a csonkítás következtében a túloldali szöveg hiányossá és ezáltal sok esetben érthetetlenné válik.

Az 1960-as évek közepéig befejeződött a teljes iratanyag filmezése is.

Iratok

a/ magyar eredetű iratok

Doboz számaAz iratanyag ideje, megnevezéseÉvMegjegyzés
1. 1848. jan. 4-től aug. 31-ig 1848.
2. 1848.szept.1-től okt. 31-ig 1848.
3. 1848. nov. 1-től nov. 24-ig 1848.
4. 1848. nov. 25-től dec. 7-ig 1848.
5. 1848. dec. 8-tól dec. 19-ig 1848.
6. 1848. dec. 20-tól dec. 27-ig 1848.
7. 1848. dec. 28-tól 1849. jan. 1-ig 1848-1849.
8. 1849. jan. 2-től jan. 11-ig 1849.
9. 1848. jan. 12-től jan. 17-ig 1849.
10. 1849. jan. 18-tól jan. 27-ig 1849.
11. 1849. jan. 28-tól febr. 2-ig 1849.
13. 1849. febr. 9-től febr. 16-ig 1849.
14. 1849. febr. 17-től febr. 23-ig 1849.
15. 1849. febr. 24-től márc. 3-ig 1849.
16. 1849. márc. 4-től márc. 11-ig 1849.
17. 1849. márc. 12-től márc. 20-ig 1849.
18. 1849. márc. 21-től márc. 27-ig 1849.
19. 1849. márc. 28-tól ápr. 1-ig 1849.
20. 1849. ápr. 2-től ápr. 9-ig 1849.
21. 1849. ápr. 10-től ápr. 15-ig 1849.
22. 1849. ápr. 16-tól ápr. 20-ig 1849.
23. 1849. ápr. 21-től ápr. 24-ig 1849.
24. 1849. ápr. 25-től ápr. 30-ig 1849.
25. 1849. máj. 1-től máj. 5-ig 1849.
26. 1849. máj. 6-tól máj. 9-ig 1849.
27. 1849.máj.10-től máj. 14-ig 1849.
28. 1849. máj. 15-től máj. 18-ig 1849.
29. 1849. máj. 19-től máj. 24-ig 1849.
30. 1849. máj. 25-től máj. 31-ig 1849.
31. 1849. jún.1-től jún. 7-ig 1849.
32. 1849. jún. 8-tól jún. 14-ig 1849.
33. 1849. jún. 15-től jún. 20-ig 1849.
34. 1849. jún. 21-től jún. 25-ig 1849.
35. 1849. jún. 26-tól jún. 30-ig 1849.
36. 1849. júl. 1-től júl. 8-ig 1849.
37. 1849. júl. 9-től júl. 15-ig 1849.
38. 1849. júl. 16-tól júl. 21-ig 1849.
39. 1849. júl. 22-től júl. 25-ig 1849.
40. 1849. júl. 26-tól júl. 29-ig 1849.
41. 1849. júl. 30-tól aug. 4-ig 1849.
42. 1849. aug. 5-től aug. 11-ig 1849.
43. 1849. aug. 12-től aug. 21-ig 1849.
44. 1849. aug. 22-től szept. 3-ig 1849.
45. 1849. szept. 4-től szept. 15-ig 1849.
46. 1849. szept. 16-tól szept. 30-ig 1849.
47. 1849. okt. 1-től okt. 31-ig 1849.
48. 1849. nov. 1-től dec. 31-ig 1849.
49. Hadrendek és vázlatok 1849.
50. Keltezés nélküli iratok 1848-1849.
51. Keltezés nélküli iratok 1848-1849.
52. Nyomtatványok, falragaszok 1848.
52.a Nyomtatványok, falragaszok 1849.
52.b Vegyes, vásárolt iratok 1848-18491849 utáni iratok is vannak a dobozban
53. Windisch-Grätz, Jellacic, Schlik, Vogel, Hmmerstein, Nugent stb. egyes iratainak magyar fordítása, illetőleg kivonata
54. 1848-49-es bécsi újságok Az újságok jegyzéke a 20-22. oldalakon található.
55. 1848-49-es magyarországi újságok Az újságok jegyzéke a 22-26. oldalakon található.
56. A centenáris kiállításon volt, s a bécsi Kriegsarchiv tulajdonát képező 1848-as iratanyag reprodukciói. 190 db
57. Emlékiratok, naplók Részletezve a 26. oldalon található.
57.a Emlékiratok, naplók Részletezve a 26. oldalon található.
58. Kimutatások, nyugták a felső-magyarországi tábor, az osztrák- és orosz csapatok számára Borsod-, Gömör- és Nógrád megyékben kiszolgáltatott élelmiszerekről, fuvarokról és egyéb szolgáltatásokról.1848-1850Növ. napló: 144/1965.

b/ Osztrák eredetű iratok

Doboz számaAz iratanyag ideje, megnevezéseÉvMegjegyzés
I. 160-161. fasc. Dion. Schwarzenberg und Simunic 1849-3-1 1849.
II. 163. fasc. Dion, Ramberg, Herzinger, Jablonowski, Brigaden Benedek, Barco Teuchert, Perrin, Sossay 1848-12-1, 1849-3-91 1848-1849.
III. 163. fasc. mint fent 1849-4-1, 1849-5-98; 1849-13-1, 1849-13-20 1849.
IV. 166. fasc. Festung Temesvár 1849-5-1, 1849-8-3; 1849-13-1-2 1849.
V. 167. fasc. Dion, Simunic 1848-10-1, 1848-12-43 1848.
VI. 168. fasc. Dion, Simunic 1849-1-1, 1849-4-126 1849.
VII. 168. fasc. Dion, Simunic 1849-4-127, 1849-5-157 1849.
VIII. 169. fasc. Dion, Simunic, Blokadekorps vor Leopoldstadt und Komorn 1849-13-1, 1849-13-26 1849.
IX. 171. fasc. Dion, Simbschen, Brigade Schütte, Sartori Schneider 1849-3-1, 1849-11-5, 1849-13-1-4 1849.
X. 172. fasc. Dion, Moltke, Herzinger, Bechtold, Wallmoden mit den Brigaden Simbsen, Lederer, Jablonowsky, Benedek, Bianchi und Perrin 1849-6-1, 1849-6-236.1849
XI. 173. fasc. mint fgent 1849-7-1, 1849-11-1; 1849-13-1-18 1849.
XII. 174. fasc. Cernierungskorps vor Komorn 1849-7-1, 1849-10-95; 1849-13-1-6 1849.
XIII. 175. fasc. Brigade Liebler und Barco 1849-4-1, 1849-10-1; 1849-13-1-11 1849.
XIV. 179. fasc. Brigade Leiningen 1848-12-1, 1849-8-7; 1849-13-1-18 1848-1849.
XV. 180. fasc. Dion, Colloredo-Mannsfeld und Lobkowitz 1849-3-1, 1849-10-4; 1849-13-1-3 1849.

Hírlapok és segédletek

Kötet számaMegnevezése és idejeÉvMegjegyzés
1. Budapesti Híradó Bp., 1848. jan. 1.-jún. 30. 723-875. sz. 1848 Bekötve.
2. Ellenőr Kolozsvár, 1848. júl. 4-nov. 10. 35-109. sz. 1848 Bekötve.
3. Erdélyi Híradó Kolozsvár, 1848. jan. 4-máj. 30. 314-374. sz. 1848 Bekötve.
4. Jelenkor Bp., 1848. jan. 2- jún. 29. 1-76. sz. 1848 Bekötve.
5. Jövő Bp., 1848. dec. 1-30. 1-25. sz. 1848 Bekötve.
6. Kolozsvári Híradó Kolozsvár 1848. jún. 1- nov. 10. 1-94. sz. 1848 Bekötve.
7. Kolozsvári Híradó Kolozsvár 1848. aug. 1 - nov. 10. 36-94. sz. 1848 Bekötve.
8. Közlöny Bp., 1848. jún. 8-dec. 31. 1-203. 1848 Bekötve.
9. Nemzeti Újság 1848. jan. 2-ápr. 30. 618-687. sz. Nemzeti. Politikai Hírlap Bp., 1848. máj. 2-jún. 30. 1-43. sz. 1848 Bekötve.
10. Nemzeti. Politikai Hírlap Bp. 1848. júl. 1-okt. 7. 48-127. sz. 1848 Bekötve.
11. Pesti Hírlap Bp., 1849. ápr. 24-jún. 30. 271-328. sz. 1849 Bekötve.
12. Opposition Bp., 1849. máj. 1.-júl 8. 227-284. sz. 1849 Bekötve.
13. Respublica Bp., 1849. jún. 17-júl. 9. 1-18 sz. 1849 Bekötve.
14. Der Ungarn Bp., 1849. máj. 1-jún. 26. 79-125 sz. 1849 Bekötve.
15. Komáromi Lapok Komárom, 1849. júl. 13- szept. 29. 3-67. sz. 1849 Bekötve Hiányos.
16. Honvéd Kolozsvár, 1849. ápr. 25-aug. 11. 101-195 sz. 1849 Bekötve.
17. Honvéd Kolozsvár, 1849. jún. 15-aug. 14. 153-197. sz. 1849 Bekötve.
18. Pester Zeitung Bp., 1850.júl.2-dec. 31. 155-310 sz. 1850 Bekötve.
19. Index aus dem Közlöny 1848-49. 1848-1849 Bekötve.
20. Charivari (Dongó) 1848.jún.1-szept.13. 1-22 sz. 1848 Bekötve 88 lap.
21. Armee.-Befehle der k.k. Armee vom 1. Nov. 1849 bis 28. Dez. 1850. No. 1-228 1849-1850 Bekötve egykorú.
22. A debreceni térparancsnokság iktatókönyve, 1-95; 663-1158. sz. 1849 Bekötve egykorú.
23. Az Országos Főhadparancsnokság mutatója 1849. 1849 Bekötve egykorú.
24. Az Országos Főhadparancsnokság parancskönyve 1849.ápr.4-júl.26. 1849 Bekötve egykorú.
25. Deutsche Legion, Armirungs- und Monturs-Protocoll 1848. nov. 17. - dec. 13. 1848 Bekötve egykorú.
26. Deutsche Legion, Löhnuns-Protocoll 1848. nov. 15- 1849. márc. 27. 1848-1849 Bekötve egykorú.
27. Deutsche Legion, Montirungs- und Verpflegungs-Protocoll 1848.nov.15-1849.márc. 27. 1848-1849 Bekötve egykorú.
28. A Pest megyei nemzetőrség IV. zászlóalj 1. századának alapkönyve 1848. Névsorkönyv. 1848 Bekötve egykorú.
29. A Pest megyei nemzetőrség IV. zászlóalj 1. századának szolgálati jegyzőkönyve, 1848. 1848 Bekötve egykorú.
30. Pest megyei nemzetőrség IV. zlj. 1. szd.: Parancsolatok és rendelvények könyve 1848.júl2-szept.19. 1848 Bekötve egykorú.
31. Levélkönyv 1849.márc.30-aug.11. 1849 Bekötve ismeretlen szerv.
32. Befehls-Protocoll des 49. Honvéd-Bataillons vom 13. Nov. 1848. bis 3. Okt. 1849. 482-623. fol. 1849 Bekötve Bécsi jelzet: 189. fasc. 1849-13-115..
33. Exhibiten Protocoll über die Acten der magyarischen Insurrections Armee vom Mai bis Mitte August 1849. 1849.ápr.10-aug. 6. 711-772. fol. 1849 Bekötve egykorú Bécsi jelzet: 189. fasc..
34. Officiers Standes Listen der Honvéd 1848 sammt Index 1-49. Honvéd Bataillon 1848 Bekötve egykorú.
35. Index und Officiers Standes Listen 1848. 50-73. Honvéd Bataillon 1848 Bekötve egykorú.
36. Officiers Standes Listen der Honbvéd Bataillone 1 bis 77. 1849. 1849 Bekötve egykorú.
37. Honvéd Officiers Standes Listen der Honvéd Bataillone 78. bis 140. 1849 Bekötve egykorú.
38. Indes. Officiers Standes Listen der Honvéd. 1849. 1849 Bekötve egykorú.
39. Officiers Standes Listen der ungarischen Frei Corps sammt Index. 1849. 1849 Bekötve egykorú.
40. I. számú iratjegyzék a magyar hadseregre vonatkozó politikai és hadműveleti iratokról (+ névmutató) 1848.márc.15.-1848.dec. 1848 Bekötve Bécsi jelzet: 1818. fasc. Index 27, Reg. 27. 1926 után készült, ma már csak ellenőrzésre használható..
41. II. számú iratjegyzék Bem erdélyi hadseregére vonatkozó hadműveleti iratokról (+ névmutató) 1849. márc.16-aug.7. 1849 Bekötve Bécsi jelzet: 188. fasc. Index 27, Reg. 27. A többi mint a 40. sorszámnál..
42. III. számú iratjegyzék a magyar hadseregre vonatkozó, túlnyomóan hadműveleti iratokról (+ névmutató) 1849. jan. 1.-aug.11. 1849 Bekötve Bécsi jelzet: 182., 183., 184., 185., 186., 187., 189. fasc. Index 17. Reg. 27. A többi mint a 40. sorszámnál..
43. Melléklet a III. számú iratjegyzékhez. Névmutató a 42. sorszám alatt feltüntetett csomók irataihoz. 1849 Bekötve A többi mint a 40. sorszámnál..
44. IV. számú iratjegyzék a Windisch-Grätz parancsnoksága alatt álló osztrák fősereg hadműveleti iratairól. 1848.nov.-dec. 1848 Bekötve Bécsi jelzet: 72. fasc. Index 9. Reg. 9. A többi mint a 40. sorszámnál..
45. V. számú iratjegyzék a Windisch-Grätz parancsnoksága alatt álló osztrák fősereg hadműveleti iratairól 1849. jan.-ápr. 1849 Bekötve Bécsi jelzet: 73-76. fasc. Index 9, Reg. 9. A többi mint a 40. sorszámnál..
46. VI. számú iratjegyzék az osztrák fősereg hadműveleti iratairól (Welden, Haynau) 1849. ápr.-máj. 1849. Bekötve Bécsi jelzet: 77-81. fasc. Index 10, Reg. 10. A többi mint a 40. sorszámnál.
47. VII. számú iratjegyzék az osztrák fősereg hadműveleti iratairól (Haynau) 1849. jún.-szept. 1849 Bekötve Bécsi jelzet: 82-91. fasc. Index 11, Reg. 11. A többi mint a 40. sorszámnál..
48. VIII. számú iratjegyzék az Erdély területén működött osztrák és orosz hadtestek iratairól. 1848 - 1852. 1848-1852 Bekötve A többi mint a 40. sorszámnál..
49. IX. számú iratjegyzék a cs. kir. hadsereg hadműveleti iratairól, hadm. naplóiról, ütközetjelentéseiről, hadrendjeiről, stb. 1848.okt.-1849. okt. 1848-1849 Bekötve Bécsi jelzet: 150-080. fasc. A többi mint a 40. sorszámnál..
50. X. számú iratjegyzék a magyar és osztrák hadsereg be nem sorolt iratairól. 1848. jan.-1853. dec. Többek között: Kossuth, Bem és más honv. tábornokok iratait, Battyhány Lajos öngyilkossági kísérletét és kivégzését, az aradi vértanúk ítéletmásolatait stb. tartalmazza. 1848-1853 Bekötve A többi mint a 40. sorszámnál..
51. XI. számú iratjegyzék, mely főként az osztrák fősereg hadműveleteire, a délvidéki szerb és horvát lázadásra, az erdélyi eseményekre, valamint Noszlopi és társai ügyére vonatkozik. 1848-1853 1848-1853 Bekötve Bécsi jelzet: 89-111., 114-162. fasc. A többi mint a 40. sorszámnál..
52. XII. számú iratjegyzék magyar és német nyelvű hirdetményekről (1848-59), családi jellegű iratokról (1824-1910), huszárok hazaszökéséről (1848-50), tanulmányok a Feldunai hadtest visszavonulásának és a tavaszi hadjáratnak a történetéhez. 1848-1859, 1824-1910 Bekötve A többi mint a 40. sorszámnál..
53. Tárgymutató a Wyss ddr. hadműveleti irataihoz. 1848.okt.6-1949.jún.19. I. kötet 1848-1949 Bekötve Bécsi jelzet: 153-154. fasc. A többi mint a 40. sorszámánál..
54. Tárgymutató a Kempen-hadosztály hadműveleti irataihoz, 1849. márc.1-ápr.7. II. kötet 1849 Bekötve Bécsi jelzet: 155. fasc. A többi mint a 40. sorszámnál..
55. Tárgymutató Horváth és Althan portyázó hadtestének hadműveleti irataihoz. 1848.okt.25-1849.ápr.26. III. kötet 1848-1849 Bekötve Bécsi jelzet: 156. fasc. A többi mint a 40. sorszámnál..
56. Tárgymutató a Vogelho., a Hentzi, Götz, Pott, Reischach, Lederer-dandárok hadműveleti irataihoz. 1848.dec.21-1849.aug.18. IV. kötet 1848-1849 Bekötve Bécsi jelzet: 158. fasc. A többi mint a 40. sorszámnál..
57. Tárgymutató a Schwarzenberg-hadosztályok hadműveleti irataihoz. 1848.nov.22-1849.febr.28. V. kötet 1848-1849 Bekötve Bécsi jelzet: 159. fasc. A többi mint a 40. sorszámnál..
58-59. Mutató az 1848/49-i szabadságharc alatti vezetőkről, csapatokról és fontosabb eseményekről. (A mutató a XI. iratjegyzékhez készült 1929-ben. Ma csak az iratjegyzékben feltüntetett keltezés alapján találhatók meg az iratok.) 1848-1849 Bekötve Két példány van belőle..
60. A Bem-iratok névmutatója. 1848-1849 Bekötve Az 58-59. számú jegyzékhez hasonlóan használható..
61-62. Névmutató az I. és a III. számú iratjegyzékhez 1848-1849 Bekötve A többi mint a 40. sorszámnál.
63. A szabadságharc hadtörténelmi helységnévtára csonka-Magyarország területén. 1848-1849 Bekötve Készült 1926 után..
64. Harcok: A-K I. kötet 1848-1849 Bekötve Használható.
65. Az 1848/49. évi magyar szabadságharcban részt vett lengyel lövész zászlóalj katonáinak névjegyzéke.1848-1849Bekötve. Készült 1926 után
66. Iratjegyzék a felvidéki hadműveletekről 1848-1849 Bekötve A többi mint a 40. sorszámnál..
67-68. Az aradi cs. kir. helyőrség halotti anyakönyvének névmutatója. 1824-1851 Bekötve Két példány van belőle..
69. Név- és iratjegyzék: 1.) A világosi fegyverletételnél jelen volt honv. tisztek névmutatója; 2.) Az aradi hadbíróság által elítéltek névmutatója; 3.) Politikai szempontból gyanúsak és nem gyanúsak nevei; 4.) Kimutatás az alosztály letéti iratanyagáról; 5.) különféle jegyzékek és feljegyzések.  Bekötve Áthelyezve: 1848/49: 51/17 és 51/17a. Az aradi hadbírósági anyagnál található.
70. Verstorbone: der k.k. Armee; der k. ungarische Armee; Politisch Inhaftierte. A magy. honv. sereg kb. 5000 elesettjét tartalmazza. 1848-1849 Bekötve 1910-ben készült másolat..
71. Büntetések könyve 1849 Bekötve A honvéd-alakulat megnevezése hiányzik..
72. Verzeichnis sämtlicher Natural Lieferungen und Leistungen, welche durch das Wieselburger Comitat vom 4. Oct. 1848. bis 31. Oct. 1849. an die k.k. Armee abgegeben wurden. 1848-1849 Bekötve Egykorú.

Függelék

1/a
Az 54. dobozban elhelyezett német nyelvű újságok és egyéb nyomtatványok jegyzéke, 1848/49.

Egy kötetbe bekötve

1. Metternich, Mörder des jungen Napoleon.
1/a. Geschichte der grossen Freiheits-Erhebung in Wien.
2. Die drei Tage in Wien, oder: Die Entfernung des alten Uebels, den 13., 14. und 15. März 1848.
2. Ausseordentliche Beilage zur österreichisch-deutschen Zeitung. (Wien, Mittwoch den 3. Mai. 1848.
2. So hat's kommen müssen! oder: Wer ist noch gegen die Studenten?
3. Der Unpartheyische. No1. Donnerstag, den 1. Juni 1848.
4. Die Wehrsagerin. 1848. No5.
5. Wiener Gassen - Zeitung. Nr. 1. Samstag den 3. Juni 1848.
6. Wiener Gassen - Zeitung. No.13. Samstag den 17. Juni 1848.
7. Rebellische Geistliche gegen die Constitution, auf welche Weise sind sie unschädlich zu machen?
8. Wiener Gassen - Zeitung. No. 17. Mittwoch den 21. Juni 1848.
8/a. Wiener Gassen - Zeitung. No. 18. Freitag den 23. Juni 1848.
8/b. Volksblatt.
8/c. Offene und ehrliche Bitte der getreuen Oestreicher an ihren geliebten Kaiser.
9. Wiener Studenten - Zeitung. Nr. 12.
10. Wiener Studenten - Zeitung. Nr. 17.
11. Die Geheimnisse von Wien.
12. Probeblatt und Programm der gemeinnützigen und wohlfeilsten Zeitschrift: Die österreichische Biene.
13. Der Unpartheyische. No. 18. Montag, den 19. Juni 1848.
14. Wiener Bürgerblatt. No.3. Freitag den 23. Juni 1848.
15. Wiener Katzen Musik. No.8. Freitag, den 23. Juni 1848.
16. Wiener Studenten Zeitung. No. 19.
17. Der Dienstfreund. No. 1. Wien, Samstag den 1. Juli 1848.
18. Nationalgarde, Pressfreiheit und Constitution.
19. Das freie Bürgerwort. No.1. Wien, Samstag den 8. Juli 1848.
20. Ungarn und Deutschland. Nr. 10. Wien, Samstag den 15.
21. Nazional - Zeitung. No. 2. den 21. Juli 1848., No.4. den 24. Juli 1848.
22. Politischer Studenten - Courier. No.32. Donnerstag, den 27. Juli 1848.
23. Die Eroberung von Mailand und der Einzug des Feldmarschall Radetzki.
24. Politischer Studenten - Courier. No. 33. Freitag, den 18. Juli 1848.
25. Wiener Gassen - Zeitung. No.55. Sonntag den 30. Juli 1848.
26. Politischer Studenten - Courier. No. 35. Sonntag, den 30. Juli 1848.
27. Abendblatt. Gerad'aus! No.69. Dienstag den 1. August 1848.
28. Nazional - Zeitung. No.11. den 1. August 1848.
29. Aufruf!
30. Nazional - Zeitung. No.12. den 2. August 1848.
31. Politischer Studenten - Courier. No. 37. Mittwoch, den 2. August 1848.
32. Nazional - Zeitung. No.13. den 3. August 1848.
33. Wiener - Charivari. No.40. Donnersatag, den 3. August 1848.
34. Der Omnibus. Donnerstag, den 3. August 1848. No.34.
34. An die Gesammtbevölkerung des österreichischen Kaiserstaates.
35. Politischer Studenten - Courier. No.39. Freitag, den 4. August 1848.
36. Wiener Studenten - Zeitung.
37. Abendblatt. Gerad'aus! No.75. Dienstag den 8. August 1848.
38. Politischer Studenten - Courier. No. 42. Dienstag, den 8. August 1848.
39. Nazional - Zeitung. No. 18. den 9. August 1848.
40. Der politischer Esel. Nr. 3. Wien, den 11. August 1848.
40. Politischer Katechismus eines neugebornen Oesterrreichers-
41. Der Omnibus. Mittwoch, den 16. August 1848. No.44.
42. Politischer Studenten - Courier. No.50. Donnerstag, den 17. August, 1848.
43. Abendblatt. Gerad'aus! No.86. Sonntag den 20. August 1848.
44. Politischer Courier. No.55. Mittwoch, den 23. August 1848.
45. Politischer Courier. No.56. Donnerstag, den 24. August 1848.
46. Die Engländer und Franzosen verpantschen uns den Kaffeh in Italien.
47. Nazional - Zeitung. No.32. den 25. August 1848.
48. Wiener Studenten Zeitung. No.34. 1848
49. Wiener Studenten Zeitung. No.31. 1848.
50. Politischer Courier. No.58. Samstag, den 26. August 1848.
51. Was ist denn jetzt g'schehn in Wien?
52. Politischer Studenten Courier. No.59. Sonntag, den 27. August 1848
53. Politischer Studenten Courier. No.60. Dienstag, den 29. August 1848
54. Politischer Courier. No.61. Mittwoch, den 30. August 1848.
55. Politischer Courier. No.62. Donnerstag, den 31. August 1848.
56. Der Stürmer. Studenten Zeitung. Freitag den 1. September.
57. Die Aufhebung der Klöster, oder die dicken und die dünnen Pfaffen.
58. Der Omnibus. No.58. Freitag, den 1. September 1848.
59. Abendblatt. Gerad'aus! No.96. Freitag den 1. September 1848.
60. Der Omnibus. No.59. Samstag, den 2. September 1848.
61. Wiener Charivari. No.65. Samstag den 2. September 1848.
62. Nazional - Zeitung. No.39. den 2 September 1848.
63. Der Stürmer. Studenten Zeitung. Sonntag den 3. September 1848
64. Wiener Gassen - Zeitung. Nr.116. Wien, Sonntag den 8. October 1848.
64/a. Nazional - Zeitschrift für Volks-Interessen.
Nr. 25. Wien, Sonntag den 25. März 1849.
Nr. 26. Wien, Dienstag den 27. März 1849.
Nr. 27. Wien, Mittwoch den 18. März 1849.
65. Neuer Aufstand in Berlin.
66. Das ist die Studentenschaft, die sich nennt: die akademische Legion, die sich nennt: einen Theil der Nationalgarde, die sich nennt: die ganze Nation. Die grosse Litanei.
67. Ausserordentliches Extrablatt.
68. Kundmachung. Die interimistischen Minister: Pillersdorff. Sommaruga. Krauss. Latour. Doblhoff. Baumgartner., Wien am 17. Mai 1848.
Der Deutsche Adler. Das Comité: J.U. Bachmayr, M.Bruk, S. Deutsch, Dr. Hammerschmidt, Dr. Ad. Ungár. Wien, am Ábende des Ostermontages 1848.
Ignaz Rössler ein Polizey-Spitzel vom Bezirke Widen wird am 3. Mai 1848 vom den Studenten arretirt.

1/b
Az 54. dobozban elhelyezett német nyelvű újságok és egyéb nyomtatványok jegyzéke 1848/49.

Bekötetlen

1. Nur keine Juden - Emancipation!
2. Die Geissel. No.66. Wein, Mittwoch den 8. November 1848.
3. Wiener Volkshalle. Nr. 6. Wien, Sonntag den 6. Mai 1849. Nr.5. Wien, Samstag den 5. Mai 1849.
4. Wiener Gassen - Zeitung. Nr. 117. Wien, Dienstag den 10. Oktober 1848., Nr. 120. Wien, Samstag den 14. Oktober 1848.
5. Die Presse. No. 57. Wien, Donnerstag den 8. März 1849. den 22. Ápril, den 29 Ápril, den 4. Mai, den 6. Mai 1849.
6. Nazional - Zeitung. No. 64. Wien, Donnerstag den 5. Oktober. 1848.,
No. 66. Wien, Sonntag den 8. Oktober 1848.
No. 68. Wien, Mittwoch den 11. Oktober 1848.,
No. 70. Wien, Freitag den 12. Oktober 1848.,
No. 72. Wien, Sonntag den 15. Oktober 1848.,
No. 73. Wien, Dienstag den 17. Oktober 1848.
No. 74. Wien, Mittwoch den 18. Oktober 1848.
7. Die Universität.
8. An den Kaiser Ferdinand I. von Oesterreich.
9. Lieder der National - Garde der Stadt und Vorstädte Wiens gewidmet von Johann Friedl, Garde. Wien 1848.
10. Für die Burger, die am Montag den 13. März 1848 in Wien gefallen.
11. Der ersten deutschen Frau, Gemahlin des deutschen Reichsverwesers.
12. Wie verlassen nicht eher die Barrikaden, als bis das Militär für immer von Wien abzieht. - wir wollen nicht gehetzt werden.
13. Gerad'aus! Extra-Beilag zu No.12. Mittwoch den 24. Mai 1848.
14. Bürger von Wien!
15. Wo steckt der Fehler?
16. Neueste Berichte.
17. An sämmtliche Herren Garden des VIII. Bezirkes. Kameraden!
18. Grosses Naturalien - Cabinet der Riesenzöpfe Wiene im Jahre der Freiheit und des Heils 1848.
19. Ein ernstes Wort für den alten katholischen Glauben.
20. Tapferes Volt von Wien! Vom Ausschusse der Studenten. Wien, den 24. Oktober 1848.
21. Proclamation. Wien am 16. Mai 1848. Ferdinand. Pillersdorff, Minister des Inneren und provisorischer Präsident. Sommaruga, Minister der Justiz und des Unterrichtes. Krauss, Finanzminister. Latour, Kriegsminister, Doblhoff, Minister des Handels Baumgartner, Minister der öffentlichen Arbeiten.

2.
Az 55. dobozban elhelyezett magyar nyelvű 1848/49-es, egyes példányszámú újságok jegyzéke.

1. Brassói Lapok. 1849. április 26. 3. szám
  1849. május 3. 6. szám
2. Csiki Gyutacs 1849. április 22. 1. szám
  1849. június 11. 2. szám
3. Esti Lapok (Pest) 1849. április 3. 34. szám
  1849. április 7. 38. szám
  1849. június 14. 10. szám
  1849. június 15. 11. szám
  1849. június 25. 19. szám
  1849. június 27. 21. szám
  1849. június 28. 22. szám
4. Figyelmező (Budapest) 1849. február 15. 22. szám
  1849. február 16. 23. szám
  1849. február 17. 24. szám
  1849. február 18. 25. szám
  Fotókópia 1849. február 18-tól márc. 17-ig 25-48. szám
5. Honvéd (Kolozsvár) 1849. április 28. 104. szám
  1849. július 5. 162. szám
  1849. július 6. 163. szám
  1849. július 7. 164. szám
  1849. július 9. 165. szám
  1849. július 10. 166. szám
  1849. július 11. 167. szám
  1849. július 12. 168. szám
  1849. július 13. 168. szám
  1849. július 17. 172. szám
  1849. július 20. 175. szám
  1849. július 21. 176. szám
  1849. július 23. 177. szám
  1849. július 26. 181. szám
  1849. július 27. 182. szám
  1849. július 30. 184. szám
  1849. július 31. 185. szám
  1849. augusztus 1. 186. szám
  1849. augusztus 2. 187. szám
6. Jövő (Pest) 1848. december 19. 16. szám
  1848. december 20. 17. szám
  1848. december 21. 18. szám
  1848. december 22. 19. szám
  1848. december 29. 24. szám
7. Kossuth Hírlapja (Pest) 1848. július 15. 13. szám
  1848. október 5. 83. szám
  1848. október 6. 84. szám
  1848. november 4. 109. szám
  1848. november 21. 123. szám
  1848. december 15. 144. szám
8. Közlöny (Budapest, Debrecen)1848. december 19. 192. szám
  1848. december 30. 202. szám
  1848. december 31. 203. szám
  1849. január 16. 2. szám
  1849. január 18. 4. szám
  1849. január 19. 5. szám
  1849. január 30. 14. szám
  1849. február 9. 23. szám
  1849. február 11. 25. szám
  1849. február 13. 27. szám
  1849. február 14. 28. szám
  1849. február 18. 32. szám
  1849. május 11. 104. szám
  1849. május 22. 111. szám
  1849. május 26. 115. szám
  1849. május 27. 116. szám
  1849. május 29. 117. szám
  1849. május 30. 118. szám
  1849. június 26. 141. szám
9. Marczius Tizenötödike (Pest)1848. szeptember 18. 160. szám
  1848. szeptember 21. 163. szám
  1848. szeptember 26. 167. szám
  1848. október 17. 184. szám
  1848. november 24. 217. szám
  1848. december 9. 230. szám
  1848. december 12. 232. szám
  1848. december 21. 239. szám
  1848. december 30. 247. szám
 (Debrecen) 1849. március 23. 33. szám
  1849. április 11. 50. szám
  1849. április 12. 51. szám
  1849. április 13. 52. szám
  1849. április 14. 53. szám
  1849. április 16. 54. szám
  1849. április 17. 55. szám
 (Pest) 1849. május 2. 68. szám
  1849. május 14. 78. szám
  1849. május 3. 12. szám
  1849. május 26. 32. szám
  1849. június 13. 47. szám
  1849. június 14. 48. szám
  1849. június 15. 49. szám
  1849. június 16. 50. szám
  1849. június 17. 51. szám
  1849. június 19. 52. szám
  1849. június 20. 53. szám
  1849. június 21. 54. szám
  1849. június 22. 55. szám
  1849. június 23. 56. szám
  1849. június 25. 57. szám
  1849. június 27. 59. szám
  1849. június 28. 60. szám
  1849. június 29. 61. szám
  1849. július 2. 63. szám
  1849. július 3. 64. szám
10. Miskolci Értesítő (Miskolc)1848. december 22. 51. szám
  1848. december 23. 52. szám
  1848. december 24. 53. szám
11. Munkások Újságja, Fotókópia (Budapest)1848. április 2. 1. szám
12. Nemzeti (Pest) 1848. október 4. 124. szám
  1848. október 8. 128. szám
 Melléklet a Nemzeti Újsághoz1848. március 31.
13. Neue politische Ofner-Pesther Zeitung (Budapest)1848. október 7. 83. szám
  1848. október 8. 84. szám
  1848. október 10. 85. szám
  1848. október 12. 86. szám
14. Die Opposition (Budapest)1848. május 11. 27. szám
  1848. május 15. 30. szám
  1848. május 16. 31. szám
  1848. május 17. 32. szám
  1848. május 21. r.k. szám
  1848. május 22. 36. szám
  1848. május 23. 37. szám
  1848. május 24. 38. szám
  1848.május 26. 40. szám
  1848. június 2. 46. szám
  1848. október 1. 149. szám
  1848. október 12. 157. szám
  1848. október 20. 164. szám
  1848. október 24. 167. szám
  1848. november 25. 195. szám
  1849. június 10. 260. szám
  1849. június 14. 263. szám
  1849. június 23. 271. szám
  1849. július 3. 279. szám
  1849. július 5. 281. szám
  1849. július 6. 282. szám
  1849. július 8. 284. szám
15. Pesti Hírlap 1849. május 25. 298. szám
  1849. június 21. 320. szám
16. Pester Zeitung (Pest) 1848. október 1. 789. szám
  1848. október 3. 790. szám
  1848. október 4. 791. szám
  1848. október 5. 792. szám
  1848. október 6. 793. szám
  1848. október 7. 794. szám + r.k. szám
  1848. október 8. 795. szám
  1848. október 10. 797. szám
  1848. október 11. 798. szám
  1848. október 12. 799. szám
  1848. október 13. 800. szám
  1848. október 14. 801. szám
  1848. október 15. 802. szám
  1848. október 17. 803. szám
  1848. október 18. 804. szám
  1848. október 19. 805. szám
  1848. október 20. 806. szám
  1848. október 21. 807. szám
  1848. október 22. 808. szám
  1848. október 24. 809. szám
  1848. október 25. 810. szám
  1848. október 26. 811. szám
  1848. október 27. 812. szám
  1848. október 28. 813. szám
  1848. október 29. 814. szám
  1848. november 2. 817. szám
  1848. november 11. 825. szám
  1848. november 12. 826. szám
  1848. november 16. 829. szám
  1848. november 17. 830. szám
  1848. december 27. 862. szám
  1848. december 29. 865. szám
  1849. április 29. 965. szám
  1849. május 5. 970. szám
  1849. május 8. 972. szám
  1849. május 11. 975. szám
  1849. május 13. 977. szám
  1849. május 25. 987. szám
  1849. június 7. 997. szám
  1849. június 20. 1008. szám
 Extrablatt zur Pester Zeitung. 1849. augusztus 18.
17. Der Ungar. (Allgemeine Zeitung für Politik und Belletristik.) (Budapest)1848. október 10. 8. szám
  1848. október 13. 11. szám
  1848. október 15. 13. szám
  1848. október 20. 17. szám
  1848. október 22. 19. szám
  1848. október 24. 20. szám
  1848. október 26. 22. szám
  1848. október 27. 23. szám
  1848. október 31. 26. szám
  1848. november 4. 30. szám
  1848. november 11. 36. szám
  1848. november 12. 37. szám
  1848. december 1. 53. szám
  1848. december 3. 55. szám
  1848. január 3. 1. szám
  1848. január 7. 4. szám
18. Der Ungar. (Zeitschriftliches Organ für ungarisches Interesse, Kunst, Eleganz, Literatur, Theater und Mode.) (Pest)1848. március 24. 71. szám
  1848. március 25. 72. szám
  1848. március 26. 73. szám
  1848. március 28. 74. szám
  1848. március 30. 76. szám
  1848. április 2. 79. szám
  1848. április 5. 81. szám
  1848. április 9. 85. szám
  1848. április 16. 91. szám
  1848. április 18. 92. szám
  1848. május 14. 115. szám
19. Der vierzehnte Ápril (Pest)1849. június 14. 12. szám
  1849. június 29. 25. szám
  1849. július 7. 33. szám
20. Der Volksfreund. (Wochen-Schrift für Belehrung und Erheiterung des Volkes.) (Budapest) 1848. október 6. 18. szám
  1848. november 15. 20. szám
21. Der wahre Ungar. (Zeitschirftliches Organ für politische und sociale Interessen)1848. november 8. 32. szám
  1848. november 12. 36. szám
  1848. december 29. 75. szám
 1848-as vonatkozású későbbi lapok:
1. 1848-49. Történelmi lapok.II. évf. 3. sz. 1893. február 1.
 II. évf. 13. sz. 1893. július 1.
 II. évf. 14. sz. 1893. július 15.
 II. évf. 15. sz. 1893. aug. 1.
 II. évf. 16. sz. 1893. aug. 16.
2. Tolna vármegye IX. évf. 22. sz. 1899. május 28.

3.
Az 57. dobozban elhelyezett emlékiratok és naplók jegyzéke

1. Sztankó Samu őrnagy naplója 1814-1852. 1-49. fólió.
2. Tóth vezérkari százados naplója, 1849-18500. 50-59. pagina.
3. Beniczky Lajos emlékeiratai az 1848/49-es szabadságharcról és a pánszlávizmusról. 1-10. füzet (Az első füzet hiányzik.) - ld. 50/115. sz. 60-1091. pagina Bécsi jelzet: 99. fasc., 1848/49-13-323-331.
4. Kolowrat cs. kir. lovassági százados emlékirata: Die Einnahme Wiens und der Krieg in Ungarn im Jahre 1848 und 1849. 1092-1259. pagina. Bécsi jelzet: 91. fasc. 1849-13-86 (Dupl.)
5. Leírás Buda vára 1849. május 4-e és 21-e közötti ostromáról. Buda, 1850. február 19. Terjedelme 166 fraktur oldal. A leírás végén egy vázlat található a budai várról és ehhez mellékelve egy 1893-ban készült oleáta. Eredeti helye k.k. Genie Direktion zu Ofen volt. A kézirat megjelent 1893-ban Bécsben Die Vertheidigung der Festung Ofen von sz. bis 21. ellai 849 címmel. Szerzője: kin Veteran.
6. A szolnoki Ferences rendház naplókönyve 1847 novembertől 1849 decemberig (52b/15) 36 oldal fényképmásolat, magyar nyelvű.
7. A Hardegg vértesezred Max nevű tisztjének naplója 1849. február 26-tól szeptember 8-ig (52b/16) Másolat másolata, német nyelvű, 30 gépelt oldal.
8. Meg nem állapítható nevű volt honvédtiszt visszaemlékezése a cibakházi hídfő megszállásáról és a hídfő ellen intézett február 26-i császári támadás visszaveréséről. A visszaemlékezés 1887 után készült. Mellékelve egy vázlat. Magyar nyelvű kéziratról készült fotómásolat. Hiányos. 15 oldal.
9. Szabó György: Honvéd életem. Kiadásra szánt, 100 oldalas, magyar nyelvű kézirat 1872-74-ből. Növ.napló száma: 1/1983.

Az 57/a. dobozban elhelyezett emlékiratok és naplók jegyzéke

1. Gyulai Gaál Miklós honvédtábornok tanulmánya az 1848/49. évi forradalomról és szabadságharcról. 662 pagina, német nyelvű kézirat. Növ.napló száma: 24/1983. Be nem sorolható lapok: 1-11 o. Iratmásolatok: 1-52a.
2. Asbóth Lajos: Emlékiratai az 1848-iki és 1849-iki magyarországi hadjáratról. 48 oldal. (A Pesten 1862-ben kiadott emlékirat német nyelvű kézirattöredéke)
3. (Bitner) Emil honvéd ezredes 1848/49-es levelei édesanyjához, amelyekben beszámol hadi élményeiről a szabadságharcban. Növ.napló száma: 25/1990. Xerox 1. rész 1-100. p. 2. rész 101-193. p.3. gépiratos másolat - tisztázat
4. Szalay (volt gyalogsági huszár káplár) hadnagy (Bethlen Gábor lovassága) - Bem erdélyi hadserege - visszaemlékezései 1848/49-ről eredeti
5. Azonosítatlan személy: Érsekújvári napló 1848 és 1849. évekről. Hermann Róbert adomány xeroxmásolatban. 26 oldal. (Hozzá csatolva: 1859-61. évi események, a Bécs-pesti vasút megnyitása 1810-ben)
6. Reéh József emlékirata (1848/49 57/12.) az 1848/49-i szabadságharcos élményeiről. 49 oldal, 4 térkép, 35 oldal életrajzi adatok, fényképek, újságkivágások, bélyeg.