I. FONDFŐCSOPORT
ORSZÁGOS KATONAI HATÓSÁGOK

A
A CS. KIR. MAGYARORSZÁGI FŐHADPARANCSNOKSÁG ÉS
A
CS. KIR. MAGYARORSZÁGI ÉS ERDÉLYI III. HADSEREGPARANCSNOKSÁG LEVÉLTÁRA

Történelmi bevezető

A 18.század első fele Magyarországon a korábbi háborús időszakokat követően az újjáépítésé, amely kormányzati, igazgatási reformokban is megnyilvánult. A Mária Terézia által 1740-ben életre hívott General Commando für Hungarn-on /székhelye Pozsony, 1784-től Buda/ kívül a történeti Magyarország területén az akkori területi - politikai - közigazgatási széttagoltságnak megfelelően működött még az erdélyi /Nagyszeben/, a szlavóniai /Eszék/, a horvátországi /Károlyváros/, a vendvidéki /Varasd/ és a bánáti /Temesvár/ General Commando is.

A magyarországi General Commando, mint az Udvari Haditanácsnak alárendelt szerv, az ország legfőbb területi parancsnokságaként a rend és biztonság fenntartása mellett ellátta a Magyarországon tartózkodó katonaság, a katonai objektumok és parancsnokságok tevékenységének irányítását, felügyeletét és ellenőrzését. A Habsburg Birodalom egészére jellemző volt, hogy a haderő nem hadászati /hadtest/, hanem területi parancsnokságok, az egyes tartományok nevét viselő főhadparancsnokságok /General Commando/ alá volt beosztva. A hadtestparancsnokságok a francia háborúkig csak ideiglenesen, hadi célzattal állíttattak fel.

1773-ban a Habsburg Monarchia területén 16 General Commando funkcionált: Itália, Németalföld, Tirol, Elő-Ausztria, Ausztria az Enns fölött és alatt, Csehország, Morvaország és Szilézia, Galícia, Erdély, a Temesi Bánság, Szlavónia, Magyarország /Buda/, Belső-Ausztria, a Károlyvárosi, a Varasdi, a Báni Határvidék.

1792-re a főhadparancsnokságok szervezete megszilárdult, s összevonások révén 12 General Commando alakult ki: Ausztria /az Enns felett és alatt, valamint az ún. "Vorland"-ok/ Bécs székhellyel, Belső-Ausztria és Tirol Graz székhellyel, Csehország - Prága, Morvaország és Szilézia - Brünn, Magyarország - Buda, Erdély - Nagyszeben, Szlavónia - Pétervárad, Horvátország /Károlyvárosi, Varasdi, Báni "Gränzgeneralat"/ - Zágráb, Bánát - Temesvár, Németalföld - Brüsszel, Galícia és Lodoméria - Lemberg, Itália - Milano székhellyel.

A magyarországi General Commando esetében az első lényeges szervezési változás 1849-ben, az alárendeltségi viszony kettéválásával jelent meg. A birodalom katonai erejét 4 hadsereg, amely összesen 14 hadtestből állt, képviselte. A hadtestparancsnokságok mellett minden országban egy Landes General Commando is működött, amely Magyarországon katonai ügyekben a III. hadsereg parancsnokságának, közigazgatásilag a Hadügyminisztériumnak volt alárendelve. 1856-ban a Landes General Commando-kat egyesítették az illetékes hadseregparancsnoksággal Armee- und Landes General Commando néven. 1866-ban újból kettévált a hadseregparancsnokság és a Landes General Commando, s ez utóbbi újból General Commando néven folytatta működését.

1869-ben a Monarchiát 16 katonai területre osztották fel. Mindegyik élén vagy egy General Commando /pl. Buda, később Budapest; Zágráb/, vagy egy önálló Militär Commando /pl. Pozsony, Kassa, Temesvár/ állott.

Ferenc József 1882-es hadseregszervezési utasítása következtében, amelynek célja az volt, hogy a hadtest-beosztás már békében megvalósuljon, megszűntek a korábbi területi parancsnokságok, így a General Commando is. Jogutódja a cs. és kir. 4. hadtestparancsnokság lett összes feladatkörével, egészen 1914-ig, a háború kitöréséig.

A General Commando elnevezései a különböző időszakokban:

1740-1772: General Commando in Hungarn
1773-1793: General Militär Commando in Hungarn
1794-1848: General Commando in Hungarn
1849: Armee General Commando in Ofen
1850-1853: III. Armee Commando für Ungarn und Siebenbürgen
/Armee General Commando für III. Armee/
1856-1859: III. Armee Commando /Landes General Commando für Ungarn/
ill. Armee und Landes General Commando für Ungarn
1860-1866: Landes General Commando für Ungarn zu Ofen
1867-1873: General Commando in Ofen /für Ungarn/
1874-1876: General Commando
1877-1882: General Commando zu Budapest

A General Commando iratanyaga a Juditium Delegatum Militare, ill. Landes Militär Gericht /az önállóan működő Országos Katonai Törvényszék/ fondjának kivételével középszinten rendezett, eredeti segédletekkel jól ellátott, így a kutatás nem ütközik nagyobb nehézségekbe. Az irategyüttes összterjedelme a Juditium Delegatum Militare, ill. Landes Militär Gericht anyagával együtt hozzávetőlegesen 1005 iratfolyóméter. Az iratcsomók száma 5395 db, amelyben a J.D.M., ill. L.M.G. rendezetlensége miatt még nem szerepel. A segédkönyvek száma a J.D.M., ill. L.M.G. segédkönyveivel együtt 2689 db, terjedelmük 159 polcfolyóméter.

/A IV.1. fondszámú Juditium Delegatum Militare /1802-1854/, illetve Landes Militär Gericht /1855-1871/ ismertetése a IV. fondfőcsoportnál található./

Források:

  1. Bőhm Jakab: A Magyarországi Főhadparancsnokság iratai a Hadtörténelmi Levéltárban. Levéltári Szemle 1969.évi 3.szám
  2. Elmer Sándor: Die Generalkommandos auf dem Gebiete des ehemaligen Österreich und Ungarn. Bécs, 1938. HL Tanulmánygyűjtemény 2660. sz.
  3. A Magyarországi Főhadparancsnokság levéltára /1740-1883/ Levéltári és kutatási segédlet. Összeállította Bőhm Jakab
  4. A m.kir. Hadtörténelmi Levéltár iratanyagának áttekintése. Bp. 1930.

1K. k. General Commando in Ungarn
Cs.kir. magyarországi főhadparancsnokság
1740-1848 183,10ifm
a. Nincsenek ügyosztályok, az iratok vegyesek 1740-1771 6,88 ifm
b. 1. Departamentum in oeconomicis
Gazdasági osztály
c. 2. Departamentum in publicis
Vegyes tárgyú ügyek
d. 3. Departamentum in iustitialibus
Hadbírósági osztály
e. 4. Departamentum: iuditium delegatum militare
Katonai bizottsági ügyek
f. 5. Departamentum in annonariis
Ellátási ügyek
b.-f. A rovatbeosztás miatt az állaghatárok
nem állapíthatók meg 1772-1801 27,95 ifm
g. Dep.P. - Militärische Abteilung
Katonai ügyosztály1802-1848 10,00 ifm
h. Dep.Q. - Politische Abteilung
Politikai ügyosztály 1802-1848 18,40 ifm
i. Dep.R. - Oeconomische Abteilung
Gazdasági ügyosztály 1802-1848 21,60 ifm
j. Dep.S. - Annonarische Abteilung
Ellátási ügyek 1802-1848 7,30 ifm
k. Dep.T. - Justiz Abteilung
Jogi, hadbírósági ügyek1802-1848 69,30 ifm
l. Präsidiale
Elnökségi iratok1802-1848 10,00 ifm
m. K. k. Genie und Fortifications Districts
Direction in Ungarn
Magyarországi mérnökkari és erődítési igazgatóság
1804-1849 11,67 ifm
2. K. k. General Commando, resp.1849-1859247,00ifm
III. Armee Commando
Cs.kir. magyarországi főhadparancsnokság, ill.
III. hadseregparancsnokság
a. Detail Kanzlei des III. Armee Commandos,1849-1859 16,24 ifm
später: I. Sektion, schon: General Adjutantur
Részletiroda, ill. I. szekció, majd Főhadsegédi iroda:
politikai, közigazgatási és igazságügyek
b. Operations Kanzlei, später II.Section1849-1859 11,34 ifm
Hadműveleti iroda, ill. II. szekció: menettervek,
hadrend, diszlokációk, személyi ügyek
c. P. und Q. Abteilung, später1849-1859 62,00 ifm
III/1. Mil.-Pol. Abteilung /1853/,
III/1. und III/2. Abteilung /1854-1855/,
I/1. Militär Abteilung /1856-1859/
Katonai ügyek
d. R. Abteilung, später III/2. /1853/1849-1859 37,00 ifm
III/3. Oeconomische Abteilung /1854-1859/
Gazdasági ügyek
e. S. Abteilung, später1849-1853 5,18 ifm
III/3. Annonarische Abteilung /1853/
Ellátási ügyek
f. T. Abteilung, später III/4. /1853-1855/,1849-1859 48,00 ifm
I/2. Justiz Abteilung /1856-1859/
Jogi, hadbírósági ügyek
g. III/5. Sanitäts Abteilung1853-1859 3,08 ifm
Egészségügyek
h. III/4. Verpflegs Abteilung1856-1859 6,58 ifm
Ellátási ügyek
i. I/6. Freiwilligen Abteilung, Correspondenz1849-1859 2,24 ifm
Önkéntesek ügyei
j. Präsidiale1849-1859 8,80 ifm
Elnöki iratok
k. Armee General Commando 1854-1855,
/A.G.C./ 5 departamentumban 1859 22,00 ifm
l. Reserve Truppen Commando1854-1855 1,40 ifm
des III. Armee Commandos
Tartalékcsapatok parancsnoksága
m. Interinsecum der Donau Armee, der III. Armee1849-1854 1,40 ifm
A hadsereg belső ügyei
n. Feldkriegskommissariat des Armee Obercommandos1849-1853 7,70 ifm
A tábori hadbiztosság iratai: gazdasági, felszerelési ügyek
o. Feld-Genie Direction der k. k. III. Armee1849-1855 1,60 ifm
A cs.kir. III. hadsereg műszaki igazgatósága
p. K. k. Feld-Spitäler Ober Direction1854-1859 0,57 ifm
der III. Armee zu Hermannstadt
A cs.kir. III. hadsereg tábori kórházainak főigazgatósága, Nagyszeben
q. Armee Oberkommando Verpflegsdirection1849 0,91 ifm
Ellátási igazgatóság
r. K. k. III. Armee Commando Justiz Sektion1848-1851 2,20 ifm
Igazságügyi iratok
s. K. k. III. Armee Commando Civil Sektion1849-1851 1,60 ifm
Polgári osztály
t. K. k. III. Armee Commando Polizei Sektion1848-1852 0,90 ifm
Rendőri osztály
u. K. k. Kriegsschaden Liquidierungs Kommission in Ofen1849-1853 4,43 ifm
Cs.kir. hadikárokat felszámoló bizottság, Buda
v. K. k. Liquidatur des Militär Praestations - Vergütungs -1855-1861 1,66 ifm
Forderungen aus der Vergangenheit
Cs.kir. bizottság a magyarországi múltbéli katonai szolgáltatások
kárpótlási követeléseinek felszámolására
3. K. k. General Commando 1860-1882263,20ifm
a. 1. Abteilung - Militär Abteilung /1860-1862/,1860-1868 19,60 ifm
Militär und General Stabs Abteilung /1863-1868/
Katonai, majd katonai és vezérkari osztály
b. 2. Abteilung - Justiz Abteilung1860-1868 76,20 ifm
Jogi osztály
c. 3. Abteilung - General Stab1860-1862 3,70 ifm
Vezérkari osztály
d. 4. Abteilung /1860-1862/, 3. Abteilung /1863-1868/ -1860-1868 5,82 ifm
Oeconomische Abteilung
Gazdasági osztály
e. 5. Abteilung /1860-1862/, 4. Abteilung /1863-1868/ -1860-1868 2,47 ifm
Verpflegs Abteilung
Ellátási ügyek
f. 6. Abteilung /1860-1862/, 5. Abteilung1860-1868 1,45 ifm
/1863-1868/ - Sanitäts Abteilung
Egészségügyi osztály
g. 7. Abteilung /1860-1862/, 6. Abteilung /1863-1868/ -1860-1868 2,75 ifm
Genie - Bauwesen
Műszaki építési ügyek
h. Präsidiale1860-1868 10,00 ifm
Elnöki iratok
i. Militär Abteilung1869-1882 87,00 ifm
Katonai osztály: a korábbi 1, 2., 5., 6. osztályok ügyei
j. Militär Intendantur1869-1882 29,77 ifm
Hadbiztosság: a korábbi 3., 4. osztályok ügyei
k. Präsidiale1869-1882 13,52 ifm
Elnöki iratok
l. Kanzlei Direktion1856-1882 2,52 ifm
Irodaigazgatóság
m. Befehle1834-1882 0,72 ifm
Parancsok
n. K. k. Genie Inspection in Ofen1850-1869 3,56 ifm
Cs.kir. budai műszaki felügyelőség
o. K. k. Genie Chef bei dem General Commando zu Ofen1869-1882 4,12 ifm
Cs.kir. budai főhadparancsnokság műszaki főnöke
p. K. k. Ofner Genie Directions-Filiale Stuhlweissenburg
Cs.kir. budai műszaki igazgatóság székesfehérvári kirendeltsége1860-1864 0,01 ifm
q. K.u.k. Genie Direction in Fünfkirchen1883-1894 0,16 ifm
Cs. és kir. pécsi műszaki igazgatóság


B
A M. KIR. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM LEVÉLTÁRA

Hivataltörténeti bevezető

A kiegyezésről szóló 1867. évi XII. törvénycikk értelmében a "védelmi rendszer megállapítására vagy átalakítására" vonatkozó magyarországi intézkedések irányítására, illetve az egyéb védelmi rendelkezések végrehajtására létrehozták a m. kir. Honvédelmi Minisztériumot. A minisztérium gyakorlati tevékenysége azonban csak az 1868. évi XL. és XLI. törvénycikk alapján felállított m. kir. honvédség megalakításával kezdődött. A Honvédelmi Minisztérium mint a m. kir. honvédség legfelsőbb hatósága dolgozta ki és terjesztette a parlament elé a honvédelemmel kapcsolatos törvényjavaslatokat, és gondoskodott az elfogadott törvények végrehajtásáról. Ezenkívül a Honvédelmi Minisztérium feladata volt a m. kir. honvédség szervezése, személyi, szellemi és anyagi szükségleteinek biztosítása az országgyűlés által megszavazott törvények és honvédelmi költségvetés alapján. A honvédelmi miniszter alkotmányos felelősséggel bírt, azaz ő képviselte a honvédség személyi, anyagi, szellemi és fegyelmi ügyeivel kapcsolatban a mindenkori kormányzatot az országgyűlés előtt. A m. kir. Honvédelmi Minisztérium e hármas funkciója - a haderőt, illetve annak tagjait érintő törvények kidolgozása, a honvédség mindennemű szükségleteinek kielégítése és az országgyűlés előtt való képviselete - mindvégig megmaradt. A Honvédelmi Minisztériumban a különböző jellegű ügyek intézésére ügyosztályokat hoztak létre, amelyeket ügykörük alapján ügycsoportokba, később csoportfőnökségekbe soroltak. A honvédség fejlődésével egyre bővült az ügyforgalom, ennek megfelelően folyamatosan növekedett az ügyosztályok száma. Az ügyforgalom bővülése és az ezzel járó szakosodás a m. kir. Honvédelmi Minisztérium 78 éves fennállása során többször "követelte" az osztályok ügykörének módosítását, illetve az osztályok átszámozását. Ezért gyakran fordul elő, hogy hasonló jellegű ügyek különböző években más - más osztályok hatáskörébe tartoznak.

A Honvédelmi Minisztérium iratanyaga rendezésekor - mivel az eredeti segédkönyvek nem maradtak fenn - egy olyan mesterséges rendet kellett kialakítani, amely a lehető legközelebb áll az eredeti irattározási szisztémához, és egyben lehetővé teszi a kutatást az eredeti segédletek nélkül is. Az így kialakított rendszer alapját az éves bontás képezi. Ezen belül az iratanyag az egyes ügyosztályok szerint rendezett - és ez egyben nagyobb témakörök szerint is csoportosítja az iratanyagot. Az osztályokon belül az iratok alapszám, azon belül iktatószám szerint vannak rendezve. A minisztérium működése során két nagyobb sorozatban iktatták az iratokat: az "elnöki" /eln./ sorozat a jelentősebb, elvi ügyeket, az "általános" /ált./ a kevésbé jelentős, mindennapi ügyeket tartalmazza. Mindezek alapján: a minisztérium évekre lebontott és osztályonként elhelyezett iratanyaga az osztályok emelkedő számsorrendjében elnöki és általános sorozatban van elhelyezve.

Az iratanyag középszinten rendezett, raktárjegyzékkel és a hivatal szervezetét, annak változásait bemutató kutatási segédlettel ellátott. Egyes osztályaihoz iratszintű segédletek /cédulák/ is készültek.

A Honvédelmi Minisztérium feladata fennállása évtizedei alatt alapvetően nem változott. Ez idő alatt azonban Magyarországon több olyan jelentős társadalmi változás történt, amelyek minőségileg változtatták meg a minisztérium működését és lényeges hatással voltak szerkezetére is. Ennek alapján a Honvédelmi Minisztérium levéltára négy önálló, de egymással összefüggő fondra tagolható:

I. M. kir. Honvédelmi Minisztérium 1867.május - 1918.október
II. Hadügyminisztérium 1918.november - 1919.március
III. Hadügyi Népbiztosság 1919.március - 1919.augusztus
IV.Hadügyminisztérium 1919.augusztus - 1920.március
  M. kir. Honvédelmi Minisztérium 1920.március - 1945.április

A minisztérium levéltárának fondokra és állagokra bontásánál mesterséges rendezői elvet kellett kialakítani. A hivatal eredeti szervezetét, regisztraturális rendjét alapul venni: az osztályokat tekinteni állagnak nem lehetett, mivel a működés hosszú időtartama alatt sok átszervezés történt, az osztályok számozása és főleg ügyköre alapvetően megváltozott - így a kutató számára egyes témák követése bonyolult, nehézkes lenne. Az iratanyag kutathatóságát szem előtt tartva alakítottuk ki a fondok szerkezetét, amely alapjaiban a hivatal történeti /ha úgy tetszik, eszményített/ felépítését tükrözi. A modern irattározásban /1867 után/ kialakított kútfő mintájára - a szervezetet is tükröző - tárgyi /tematikus/ alapon tagolódik az iratanyag, és ez az állagnak minősülő levéltári egység áll a sorozatokból, amelyek osztályokat magukban foglaló tárgyköröket jelentenek. Tehát a "csoport" az állag: a., b. stb. jelöléssel; a "témakör" a sorozat: 1, 2. stb. jelöléssel, amelynél az aláhúzás a sorozat mesterséges voltára utal. /A sorozatoknál megadott iratfolyóméter az adott témára vonatkozóan átnézendő iratanyag mennyiségét jelenti, és ezek összessége nem azonos a fond iratmennyiségével./ A fondok szerkezetére vonatkozóan fentebb leírtak alól a két rövid forradalmi időszak /1918 - 1919/ minisztériuma kivételt képez, ezek esetében az eredeti regisztraturális rendet vettük alapul - de erről az érintett fondoknál említés történik.

A minisztérium levéltára az osztályok iratsorozataiból álló törzsanyag mellett tartalmazza azon bizottságok, szervek fondjait, amelyek szervezetszerűen a minisztériumnak vagy a miniszternek voltak alárendelve.

Emellett olyan gyűjtemények is szerepelnek önálló fondonként, amelyek iratai valamely minisztériumi osztály működése során keletkeztek, de a minisztérium fennállása évtizedei alatt vagy az ügyintézés szempontjai, vagy őrzési, kezelési szempontok miatt az osztály anyagából kikülönítették és külön gyűjteményként kezelték azokat. /Ezek főleg személyügyi iratok./

Annak érdekében, hogy a minisztérium teljes hivatali szerkezete áttekinthető legyen, azokat az állagokat, sorozatokat is feltüntetjük, amelyeknek nincs őrizetünkben iratanyaga - ezeknél hiányzik az iratfolyóméter mennyisége.

28. M. kir. Honvédelmi Minisztérium 1867-1918 82,20ifm

A kiegyezés értelmében az 1867-ben megalakult m. kir. felelős minisztériumon belül a haderővel kapcsolatos ügyek intézésére létrehozták a m. kir. Honvédelmi Minisztériumot. A minisztérium gyakorlati tevékenysége azonban csak az 1868. évi XL. és XLI. tc. alapján a Magyar Királyság állampolgáraiból felállított, a Magyar Királyság területén elhelyezett, magyar vezényleti nyelv, akkor másodvonalbeli haderő, a m. kir. honvédség megalakulásával kezdődött. A m. kir. Honvédelmi Minisztérium mint legfelső magyar katonai hatóság készítette elő a honvédséggel kapcsolatos törvényjavaslatokat és képviselte a honvédséget a parlament előtt. Ezenkívül a minisztérium feladata volt a honvédség szervezetének kiépítése, személyi, anyagi és szellemi szükségleteinek biztosítása. A közös hadsereg ügyeire a m. kir. Honvédelmi Minisztérium nem gyakorolt hatást.

A különböző jellegű ügyeket a minisztériumon belül ügyosztályok intézték. A honvédség fejlődésével az ügyosztályok száma egyre nőtt. E növekedés az első világháború idején érte el csúcspontját. Az Osztrák - Magyar Monarchia széthullásával - 1918.novemberében - a dualista állam addigi hadszervezete is megszűnt. A m. kir. Honvédelmi Minisztérium - korábbi szervezetét és feladatait megtartva - Hadügyminisztérium néven az önállóvá váló magyar állam legfelsőbb katonai hatósága lett.

Az iratanyag évenként osztályokra lebontva, az osztályok növekvő számrendje szerint van elhelyezve. Az egyes osztályokon belül az ügydarabok alapszám szerint rendezettek. Áttekintő raktárjegyzék alapján kutatható.

a. ELNÖKI CSOPORT
1. Központi igazgatás 3,10 ifm
Elnöki osztály 1867-1911
Elnöki a. osztály 1912-1918
A minisztériumhoz érkező beadványok átvétele és kezelése iránti intézkedés. A felségfelterjesztések kiállítása és a legfelsőbb elhatározások eredetben való megőrzése. /A legfelsőbb elhatározások jelenleg külön sorozatot képeznek a Hadtörténelmi Levéltárban./ A HM működéséről - az 1897.évi XXXV.tc.5.§-a értelmében - az országgyűlés elé terjesztendő évi jelentés összeállítása. A HM belszervezésének, működésének irányítása. A szakosztályok ügykörén kívül eső ügyek intézése, a honvédség ügykezelésének irányítása. Egyesületi, kaszinó és sajtó ügyek.
2. Sajtó osztály 2,04 ifm
Elnöki osztály 1890-1911
Elnöki a. osztály 1912-1918
A honvédelmi tárca összes hivatalos hirdetése hírlapi közzétételének ügyei általában. Intézkedések a honvédség és a népfölkelés hivatalos nyomtatványainak kinyomtatására. A honvédségi Rendeleti Közlöny szerkesztése és szétküldése. A sajtóban megjelenő és a honvédségre, illetve a hadseregre vonatkozó közlemények figyelemmel kísérése.
3. Irodai és dologi szükségletek 1,86ifm
V. osztály 1868-1871
IV. osztály 1872-1883
X., ill. 10. osztály 1884-1905
Elnöki osztály 1906-1911
Elnöki a. osztály 1912-1918
A központi katonai vezetés számára engedélyezett költségvetés utalványozása, kivéve a segélyeket. A honvéd központi vezetés számára bútorok és irodaszerek beszerzése. A központi igazgatás terhére kifizetendő és a kinyomtatásokról szóló számlák utalványozása.
b. KATONAI CSOPORT
4. Szervezés 1,80ifm
I., ill. 1.osztály 1868-1915
1/a. osztály 1915-1918
A honvédség szervezése. Az elvi jellegű katonai kérdések és a hadkiegészítés elvi kérdéseinek tárgyalása, valamint közreműködés a véderőtörvények előkészítésében. A honvédség katonai szolgálatára és kiképzésére vonatkozó szabályzatok kidolgozása. A honvédség parancsnokságai, csapatai, intézetei szervezésére, elhelyezésére vonatkozó ügyek. Fegyvergyakorlatokra, gyakorló- és lőterekre vonatkozó intézkedések. A honvédség mozgósítási ügyei: mozgósítási utasítások szerkesztése és nyilvántartása, hadrendek megállapítása. A honvédség működéséről évi zárójelentések összeállítása. A közös hadseregbeli vezérkari utazásokra való kirendelések. A honvédség ruházatára, fegyverzetére, járműveire vonatkozó elvi kérdések.
5. Kiképzés, fegyelem 3,75ifm
I., ill. 1.osztály 1868-1918
A honvédség kiképzési és fegyelmi ügyei. Fegyver- és keretgyakorlatok tervezése, azokra vonatkozó intézkedések. Sátortábori ügyek tárgyalása.
6. Vezérkari képzés 3,75ifm
I.osztály 1884-1885
I.a. osztály 1886-1887
I., ill. 1.osztály 1888-1918
A közös hadseregbeli vezérkari utazásokra kirendelések és intézkedések, valamint általában a honvéd tisztek vezérkari szolgálatára vonatkozó ügyek, a vezérkari szolgálatra kirendelések a HM 2. osztályával egyetértőleg.
7. Mozgósítás 2,28ifm
I.osztály 1884-1885
I.a. osztály 1886-1887
I.osztály 1888-1899
XX., ill. 20.osztály 1900-1906
10.osztály 1907-1918
A mozgósítási és tábori alakulások állománykiegészítési és pótlási ügyei általában. Továbbá új felállítások szervezése /a tüzérség kivételével/ és a fenti ügyekből adódó alapvető kérdések tárgyalása a közös hadügyminisztériummal és mozgósítási ügyekben az egyéb központi hatóságokkal is. Közreműködés a menet- és pótalakulatok felállításában.
8. Karhatalom 3,75ifm
I.osztály 1868-1885
I.b. osztály 1886-1887
III.osztály 1888-1900
I., ill. 1.osztály 1901-1918
A honvédség alakulatainak alkalmazása az ország belső rendjének fenntartása érdekében. Az ezzel kapcsolatos intézkedések, elszámolások.
9. Népfelkelés 2,04ifm
I.osztály 1884-1885
I.a. osztály 1886-1887
IV., ill. 4.osztály 1888-1918
A népfelkelés szervezéséből és a népfelkelési törvény végrehajtásából eredő ügyek. A népfelkelő alakulatok felállítása, nyilvántartása és a részükre igényelt legénységi állomány kiállítása. A népfelkelésügyi honvéd tisztekre és népfelkelő tisztekre vonatkozó elvi ügyek és ezek személyes és szolgálati ügyei /kivéve a nemesítéseket, ranghelyesbítéseket, előléptetéseket/. A népfelkelő legénység nyilvántartása bevonultatása, felmentéseinek felülvizsgálata. A népfelkelés területi nyilvántartása.
10. Csendőrség 1,56ifm
II.osztály 1872-1881
XI.osztály 1882-1883
IV.osztály 1884-1887
XVI., ill. 16.osztály 1888-1918
A csendőrségi tisztek személyi ügyei. A csendőrség katonai szolgálatára vonatkozó kérdések; kiképzésével, öltözetével, felszerelésével kapcsolatos intézkedések. A csendőrség szervezésére vonatkozó összes munkálatok, továbbá a csendőrparancsnokságok területi beosztása. A csendőrség legénységi létszámához tartozó egyének szabadságolása, felülvizsgálata, nyugdíjazása. A csendőrség mozgósítási ügyei és a gyalog tábori csendőrség.
11. Hadműveleti és hírszerzési adatok feldolgozása 3,18ifm
1. és 1.a. osztály 1915-1918
A m.kir. honvédség első világháborús hadműveleteiről és az ellenséges erőkről érkező jelentések feldolgozása, lemásolása és összegyűjtése egy majdan felállítandó Honvéd Hadilevéltár számára. Hadrendi adatok gyűjtése, nyilvántartása. Kutatások eszközlése a hadműveleti iratokban. Az ezredtörténetek írásának vezetése. Részvétel az első világháború történetének megírásában, a háborúval összefüggő általános eseményeknek, mozgalmaknak és háborús jelenségeknek történelmi megörökítésében. A háborús viszonyok Magyarországra gyakorolt hatásának történelmi összefoglalása. Az ország háborúban való részesedésére vonatkozó statisztikai anyagok feldolgozása, valamint a háborúra vonatkozó fényképek, muzeális tárgyak gyűjtése.
12. Hadfelügyeleti bizottság 1914-19182,10ifm
A HFB-nek intézkedési joga /hatásköre/ nem volt. Előadója a Honvédelmi Minisztérium 1.osztályának kivételes intézkedés ügyi referense. A HFB kialakult működése abban állt, hogy a kivételes intézkedésekkel kapcsolatos és az egyes kormányzati intézkedésekre vonatkozó teendőkre nézve tanácsadóként szerepelt, hogy elősegítse a hadiérdekeket érvényesítő intézkedések egységes, gyors keresztülvitelét. Működése az alábbi ügykörökre terjedt ki: sajtóellenőrzés, kémkedés, kivitel - behozatal, valutaügyek, a hadivesztegzár alóli felmentés, közélelmezés, posta és távirda forgalom, nemzetiségi áramlatok, propaganda, útlevélügyek, hadifoglyok és internáltak ügyei. A háború folyamán a sajtóellenőrzés gyakorlására a HFB-ból egy speciális albizottság vált ki "sajtóalbizottság" néven.
13. Közlekedés, összeköttetés 2,88ifm
1.osztály 1915-1918
A közlekedési és összeköttetési /vasúti, postai, távíró, távbeszélő, távjelző/ ügyek általában. A távíró személyzet harctéri pótlása. A légi és gépjármű csapatok elvi kérdései, tisztek és legénység vezénylése a légjáró és gépjárműves csapatokhoz.
14. Leszerelés, felkészülés a háború utáni békeévekre 0,78ifm
1.a.osztály 1915-1918
A háború utáni szervezésnek az egész haderőre vonatkozó kérdései. A jövőbeli hadkiegészítés elvi kérdéseinek kidolgozása. A honvédség és a népfelkelés háború utáni szervezésének előkészítése. Közreműködés a leszerelés előkészítésében az egész fegyveres erőre vonatkozólag. A személyi és anyagi leszerelés előkészítése a Honvédelmi Minisztériumon belül. A leszerelés végrehajtásának egységes irányítása a honvédséget és a népfelkelést illetőleg. A szakminisztériumok tájékoztatása és támogatása a háborús gazdasági viszonyokról a békeviszonyokba való átmenet előkészítésében. A saját hadifoglyok hazaszállításának és az ellenséges hadifoglyok elszállításának megszervezése.
c. KÖZIGAZGATÁSI CSOPORT
15. Tiszti személyügyek 14,85ifm
II., ill. 2.osztály 1868-1918
A honvéd tábornokok, törzs- és főtisztek kinevezését érintő előterjesztésekre, rang- és állásviszonyára, fizetésére, pótlékaira, nyugdíjára és kegydíjára, szabadságolására, becsület- és fegyelmi ügyeire, a közös hadseregből a honvédségbe való átlépésére, adóssági és házassági ügyeire, nemesítésére és kitüntetésére vonatkozó minden ügy.
16. Tisztnevelés 0,30ifm
I.osztály 1868-1885
I.a.osztály 1886-1887
I.osztály 1888-1899
XXI., ill. 21.osztály 1900-1906
11.osztály 1907-1918
A honvéd nevelő és képző intézetek szervezése és vezetése katonai, gazdasági és tudományos tekintetben. A katonai nevelő intézetek parancsnokainak, tanári, nevelői karának és egyéb személyzetének kiválasztása, alkalmazása, minősítése. Közreműködés a honi nevelő intézetekbe pályázók kiválasztásánál. A növendékek személyi viszonyaira vonatkozó összes ügy. A honvéd nevelő intézetek végzős növendékei hadrendi beosztásának nyilvántartása. A nevelő és képző intézetek épületeinek, helyiségeinek megfelelő állapotban való tartásáról gondoskodás.
17. Legénységi ügyek 5,88ifm
III.osztály 1868-1883
I.osztály 1884-1885
I.b.osztály 1886-1887
III., ill. 3.osztály 1888-1918
A honvédség legénységi állományának kiegészítésére és nyilvántartására, továbbá kiképzésére és tényleges szolgálatára vonatkozó ügyek. A honvédség legénységi békeállományának megállapítása, kiegészítése vagy kiegyenlítése. Az újoncok és egyéves önkéntesek kiképzésére és tényleges szolgálatára vonatkozó ügyek. Mozgósítás esetén felmentésre javaslatba hozott legénység ügyei. A rangosztályba nem soroló havidíjasok, a továbbszolgáló altisztek, egyéves önkéntesek, a honvédség tényleges, tartalékos, póttartalékos és önként belépett legénységi állományának összes személyi és katonai ügyei. A honvédségi tisztviselők ügyeinek véleményezése. Legénységi kitüntetések. A háborúban meghalt, elesett, eltűnt, fogságba esett legénység nyilvántartása. Honvéd zenekarok ügyei.
18. Katonai igazságügy, igazságszolgáltatás 12,84ifm
IV.osztály 1868-1871
II.osztály 1872-1875
IX.osztály 1876-1883
III.osztály 1884-1887
XV., ill. 15.osztály 1888-1908
15.a. osztály /ig.szolg./ és 15.b. osztály /bírói sz.ü./ 1909-1918
A honvéd hadbírói személyzet minden személyes ügye. A honvéd igazságszolgáltatásra, a honvéd bíróságok szervezetére, katonai fegyelmi és becsületügyekre vonatkozó törvények, rendeletek szerkesztése. A honvéd és csendőr egyének fegyelmi, becsület- és bűnügyei. Az elítélt honvédekről és csendőrökről kimutatások szerkesztése. A honvédségi fegyházak ügyei. A honvéd és csendőr tisztek, havidíjasok nősülési ügyei.
19. Kivételes nősülések 0,60ifm
VII.osztály 1872-1883
XI.osztály 1884-1888
XVII., ill. 17.osztály 1889-1918
Nősülési folyamodványok intézése. Intézkedés nem állásszerű nősülés esetén.
20. Ellátás, nyugdíj ügyek 0,48ifm
VI.osztály 1868-1871
III.osztály 1872-1882
III.b.osztály 1883
VII.osztály 1884-1889
XVIII.osztály 1890-1904
6.osztály 1905-1913
6.a.osztály 1914-1918
A honvéd nyugdíjasok illetékeinek folyósítása, adóügyei. A honvéd nyugdíjasok országgyűlési képviselő választói névjegyzékének szerkesztése. A tiszti özvegyek és árvák segélyellátási intézete terhére engedélyezett járandóságok folyósítása.
21. Horvát-szlavón ügyek 0,06ifm
V.osztály 1868-1871
VIII.osztály 1872-1883
XII., ill. 12.osztály 1884-1906
22.osztály 1907-1918
A hadkötelezettség ellen elkövetett visszaélések iránti intézkedések, amennyiben horvátországi, illetve szlavóniai hadkötelesekre vonatkoznak. A Honvédelmi Minisztériumba beérkező és a többi osztálynak kiadott horvát nyelvű jelentések, beadványok fordítása. A horvát nyelven is kiadandó minisztériumi intézkedések, valamint a Rendeleti Közlöny horvátra fordítása. A horvát nyelvű csapat-nyomtatványok kefelevonatainak felülvizsgálata. /A fordítási ügyeket 1911-től a fordítási osztály intézte./
d. ANYAGI CSOPORT
22. A honvédséggel és a véderővel kapcsolatos költségek0,36ifm
V. osztály 1868-1871
IV. osztály 1872-1883
X. osztály 1884-1886
VIII. osztály 1887-1888
X., ill. 10.osztály 1888-1906
18.osztály 1907-1912
17.osztály 1913-1918
A felülvizsgálati költségek és általában az újoncozási költségek kérdésében felmerülő ügyek intézése. A hadiszolgáltatások és a hadsereg által okozott károk megtérítése iránti intézkedések. A karhatalom költségeinek megtérítése.
23. Honvédelmi költségvetés 0,66ifm
V.osztály 1869-1871
III.osztály 1872-1882
III.a.osztály 1883
VI.osztály 1884-1904
Elnöki osztály 1904-1909
Költségvetési osztály /Ko./ 1910-1918
A honvédelmi tárca költségvetésére vonatkozó javaslatokat tartalmazó beadványok feldolgozása. A honvédelmi költségvetés megállapítására nézve a Pénzügyminisztériummal folytatandó tárgyalások. A honvédelmi költségvetés és a költségvetési indoklás szerkesztése és kiadása. A tárca hitelének nyilvántartása. Javaslattétel a költségvetési javadalmazással való gazdálkodásra és a várható hitelmaradványok felhasználására.
24. Honvédségi illetékek 1,92ifm
VI.osztály 1868-1871
III.osztály 1872-1882
III.b.osztály 1883
VII.osztály 1884-1896
VI., ill. 6.osztály 1897-1918
Az illetékszabályzat szerkesztése, kiegészítése. A honvéd és népfelkelő csapatokhoz beosztott tisztek és tisztviselők illetményeinek tárgyalása. Az egyenruházati és a honvédelmi miniszter által engedélyezett egyszeri segélyek intézése. A gazdászati tisztek és tiszthelyettesek személyes ügyei és hadrendi beosztása. A kincstári tartozások behajtása. A gazdászati hivatalok utasításainak szerkesztése. A honvédelmi miniszteri tárcanapló és a honvéd számadótestek pénztári számadása vizsgálatából kifolyó fellebbezések és kegyelmi ügyek.
25. Élelmezés és vonatügy 0,96ifm
V.osztály 1868-1871
III.osztály 1872-1882
III.b.osztály 1883
VII.osztály 1884-1889
XVIII., ill. 18.osztály 1890-1906
8.osztály 1907-1918
A honvéd csapatok és intézetek összes élelmezési és ágynemű, valamint a gyalogság, a lovasság és a géppuskás alakulatok vonatanyag ügye. A Honvédelmi Minisztériumnak közvetlenül alárendelt élelmezési raktárak, vonatszertár, központi ágyraktár és gőzmosó intézet műszaki és gazdászatközigazgatási szolgálatának vezetése, felügyelete és ellenőrzése. A honvéd csapatok és intézetek mező- és kertgazdaságainak felügyelete. A honvéd és népfelkelő élelmezésügyi tisztviselők személyi és szolgálati ügyei. Vasúti szállítmányozási és tarifa-ügyek. Kincstári javak szállítmányozása, helyi fuvarok.
26. Ruházat, felszerelés 0,30ifm
VI.osztály 1868-1871
III.osztály 1872-1882
III.a.osztály 1883
VI.osztály 1884-1889
VII., ill. 7.osztály 1890-1918
A honvédség és a népfelkelés ruházati és felszerelés ügyei. Az ügykört érintő szabadalmak és találmányok elbírálása. A hadbiztossági tisztviselők és beosztottak, valamint a ruházati tisztek személyi és szolgálati ügyei. A tisztek, tisztviselők és altisztek családjának ruházkodását elősegítő intézkedések.
27. Fegyverzet és lőszer 1,02ifm
VI.osztály 1868-1871
III.osztály 1872-1882
III.b.osztály 1883
VII., ill. 7.osztály 1884-1909
14.osztály 1910-1918
Fegyverzet, lőszer, robbanó- és gyújtóanyagok, tüzérségi anyag /1912-től/ beszerzése, utánpótlása és kiutalása a honvédség számára. A csendőrség, a pénzügyőrség és az ifjúsági egyletek fegyverzeti ügyei. A fenti ügykört érintő találmányok és szabadalmak elbírálása. A műszaki tüzértisztek, fegyvertári műszaki tisztek és tisztviselők szolgálati és személyes ügyei.
28. Honvéd egészségügy 2,40ifm
VI.osztály 1868-1871
II.osztály 1872-1883
V., ill. 5.osztály 1884-1918
A honvéd egészségügyre, valamint az egészségügyi személyzetre vonatkozó szabályok, utasítások kidolgozása. Az egészségügyi intézetek felállítása. A honvéd egészségügyi személyzet szolgálati és személyi ügyei és nyilvántartása. A honvédség egészségügyi felügyeletének irányítása, a szükséges felszerelések, gyógyszerek biztosítása.
29. A honvédség ló-ügyei 0,24ifm
VI.osztály 1868-1883
I.osztály 1884-1885
I.b.osztály 1886-1887
III.osztály 1888-1896
XIX.osztály 1897-1904
22.osztály 1905-1906
12.osztály 1907-1918
A lóállomány kiegészítése és nyilvántartása. Pótlovazás és a lóstatisztika vezetése. A lóügyi szabályzat, továbbá az állatorvosokra, patkolómesterekre vonatkozó szabályzatok, utasítások, illetve szervi határozványok, szolgálati és kiképzési utasítások, valamint a méneskari tisztek kiegészítésére vonatkozó rendelkezések kidolgozása. Lóegészségügy. Kincstári lovak kiadása vállalkozóknak és mezőgazdasági célokra. Közreműködés a lovas szaktanfolyamokkal kapcsolatos ügyekben. A honvéd lókórházak, helyi fuvarparancsnokságok és csikótelepek ügyei. Törzs- és főtisztek hátaslóval való ellátása, a tiszti lóbeszerzési egylettel, a lovas sporttal kapcsolatos ügyek. Állatorvosok, patkolókovácsok szolgálati és személyes ügyei.
30. Építési és elhelyezési ügyek,
műszaki személyzeti és anyagi ügyek 0,42ifm
V.- VI.osztály 1868-1871
III.osztály 1872-1882
III.a.osztály 1883
VI.osztály 1884-1889
XVIII.osztály 1890-1894
XIX.osztály 1895-1904
19.osztály 1905-1906
9.osztály 1907-1911
9.a. és 9.b.osztály 1912-1918
A kincstári épületek építésére, karbantartására vonatkozó összes építési, műszaki ügy. Közreműködés kincstári ingatlanok vételére, cseréjére, bérletére, eladására vonatkozó tárgyalásokban. A honvéd építési szolgálat szervezése, irányítása, szabályozása. A honvéd mérnökkari tisztek és a műszaki segédszemélyzet személyi és szolgálati ügyei. A honvéd mérnökkari tisztek és műszaki segédszemélyzet, valamint az összes magyar honos tartalékos vagy népfelkelő szolgálatra kötelezett polgári okleveles mérnök, építőmester, pallér és állami ipariskolát végzett egyén nyilvántartása. A beszállásolási törvényen és bérleteken alapuló beszállásolási ügyek. Ingatlanok vétele, cseréje, eladása stb. Az elhelyezésből, a világítási költségekből, a legénység fürdőkben való tisztálkodásából, a markotányosi és tiszti étkezdei elhelyezésekből adódó illetékek. A honvéd elhelyezési ügyek tárgyalása az állami számvevőszékkel. Katonai objektumok építésére vonatkozó iratokat tartalmaz a VII.244. fondszámú gyűjtemény is.
e. POLGÁRI CSOPOR
31. Törvényelőkészítés, közjogi kérdések 1,32ifm
Elnöki b. osztály 1912-1918
A véderőre és az újoncjutalék megajánlására vonatkozó törvényjavaslatok, illetve a véderőtörvény végrehajtására vonatkozó utasítások megszerkesztése. /Ezt korábban lásd a hadkiegészítésnél./ Az Ausztriával fennálló viszonosság tekintetében a véderő szempontjából felmerülő kérdések. Közjogi és közigazgatási kérdések véleményezése. Idegen minisztériumok törvényjavaslatainak honvédelmi szempontból való elbírálása. Az országgyűlés és a delegáció tárgyalásainál felmerülő ügyek.
32. Polgári alkalmazottak ügyei 3,82ifm
VI.osztály 1867-1871
Elnöki osztály 1872-1911
Elnöki A. osztály 1911-1918
A honvédségi polgári alkalmazottak személyes ügyei: kinevezési, járandóság-utalványozási, fegyelmi, megintési, elbocsátási, fizetés-letiltási ügyek. A központi katonai hatóságoknál alkalmazott polgári személyzet segélyezése és jutalmazása.
33. Alapítványi ügyek 6,13ifm
V.osztály 1868-1871
IV.osztály 1872-1883
XIV.osztály 1884-1885
X.osztály 1886-1888
XIV., ill. 14.osztály 1889-1906
24.osztály 1907-1918
A honvédelmi miniszter kezelése vagy felügyelete alá tartozó összes segélyezési, jutalmazási, nevelési és más különös természetű alapítványra és alapra vonatkozó minden ügy, beleértve az adományozásokat is.
34. Iskola-ügyek 4,56ifm
V.osztály 1868-1871
VII.osztály 1872-1883
XIV., ill. 14.osztály 1884-1906
24.osztály 1907-1918
24.a.osztály 1918
A közös hadsereg nevelő- és képzőintézeteinél rendszeresített magyar állami és magán alapítványi helyek betöltése iránti intézkedések. Közös hadseregbeli nevelőintézeteknek Magyarország területén való felállítására és elhelyezésére vonatkozó tárgyalások. A cs. és kir. katonai nevelőintézetek tankönyveinek köz - és államjogi szempontból való elbírálása. Pályázat hirdetése a honvéd nevelőintézetekben rendszeresített helyekre és ezekre való kijelölések. A felvételi vizsgák lebonyolítása. Közreműködés a honvéd nevelő - és képzőintézetek növendékei számára államköltséges helyek adományozásában és tandíjleszállítások engedélyezésében. A honvéd tisztek leányainak nevelésére, ill. honvéd nevelőintézetekben való elhelyezésére vonatkozó ügyek. Intézkedés a katonai nevelőintézeteknél létesített és a honvédelmi miniszter felügyelete alá tartozó alapítványi helyekre való bemutatások ügyében és a jelölések megejtése.
35. Hadisegély-ügyek 4,56ifm
VI.osztály 1868-1882
VII.osztály 1883
XIV., ill. 14.osztály 1884-1906
24.osztály 1907-1918
24.b.osztály 1918
Közreműködés az 1848/49-es honvédek és özvegyeik ellátásban való részesítése céljából alapított bizottság munkájában. A mozgósítások esetén behívott egyének gyámol nélkül maradt családtagjainak segélyezése. A katonasághoz tartozó és rokkant magyar állampolgárok, valamint a háborúban elesett, eltűnt vagy meghalt magyar állampolgárok hátramaradottainak segélyezése. A honvéd tiszti özvegyek, árvák segélyellátási intézményeinek ügyei.
36. Nem hivatásos hadirokkantak és özvegyeik, árváik ellátása1,08ifm
6.h.osztály 1916-1917
28.osztály 1918
28.b.osztály 1918
A háború alatt vagy annak következtében rokkanttá vált és a katonaságnál a nem hivatásos állományba tartozott magyar állampolgárok segélyezése. A háború alatt vagy annak következtében elesett, eltűnt vagy meghalt és a katonaságnál a nem hivatásos állományhoz tartozott egyének hátrahagyottainak segélyezése.
37. A hivatásos állományba tartozó hadirokkantak1,08ifm
és özvegyeik, árváik ellátása
6.h.osztály 1916-1917
28.osztály 1918
28.a.osztály 1918
A háború alatt vagy annak következtében rokkanttá vált és a katonaságnál a hivatásos állományhoz tartozott magyar állampolgárok segélyezése, valamint a háborúban vagy annak következtében elesett, eltűnt vagy maghalt és a katonaságnál a hivatásos állományhoz tartozott egyének özvegyeinek és árváinak segélyezése.
38. HM Hadsegélyző Hivatal 1914-19180,06ifm
A világháború első hónapjában, 1914. augusztus 19-én alakult meg a hadsegélyező munka szervezésére és irányítására. Feladatai: A frontharcosok támogatása részint aktuális, részint folyamatos akciók révén. A háborúban elesettek vagy a hadifáradalmak, illetve a háborúban szerzett betegség következtében elhaltak hozzátartozói érdekében kifejtett céltudatos szociális tevékenység. A hadiözvegyek és árvák alapjának folyamatos növelése, a propaganda és a kereskedelmi tevékenység eszközeivel. A magyar hadsegélyezési munka irányítása és más hasonló intézményekkel való együttműködés.
39. Az igazolványos altisztek ügyei és az altiszti segélyalap2,88ifm
IV.osztály 1872-1883
X., ill. 10.osztály 1884-1906
20.osztály 1907-1909
20.a.osztály 1910-1918
A hat éven túl szolgáló altisztek polgári állásban való elhelyezkedésének támogatásáról szóló 1873. évi II. tc. végrehajtása, valamint a tárgyra vonatkozó törvényjavaslatok elkészítése. A polgári szolgálatba lépő u.n. igazolványos altisztek nyugdíj ügyei. A kiszolgált altisztek számára fenntartott állások betöltésének ellenőrzése. A honvéd altiszti segélyalap nyilvántartása és az utalványozások iránti intézkedések.
40. A véderő elleni visszaélések 0,12ifm
III.osztály 1868-1871
V.osztály 1872-1883
XI., ill. 11.osztály 1884-1906
21.osztály 1907-1918
A hadkötelezettség ellen elkövetett visszaélésekkel kapcsolatos intézkedések: Az összeírásra való jelentkezés elmulasztása, továbbá a sorozásról vagy a felülvizsgálatról való távolmaradás és az állítás előli szökés miatt hozott közigazgatási határozatok elleni fellebbezések intézése. Nem tényleges állományú katonák jelentkezési szabályok ellen elkövetett kihágásainak harmadfokon való elintézése. A lovak és járművek katonai igénybevételéről szóló törvénycikkekbe ütköző kihágások harmadfokon való elbírálása. A törvényes hadkötelezettség vagy másnemű szolgálatok alól való kibúvás célzatával elkövetett fondorlatok, szökés, öncsonkítás esetében a nyomozás elrendelése, büntetőbírói eljárás megindítása. A felmentések körüli visszaélések kivizsgálásának és megtorlásának elrendelése.
41. Hadszolgáltatás 2,46ifm
IV.osztály 1872-1883
X., ill. 10.osztály 1884-1906
20.osztály 1907-1909
20.b.osztály 1910-1918
A hadiszolgáltatásokról szóló 1912. évi LXVIII. tc. végrehajtása, valamint az e tárgyra vonatkozó törvényjavaslatok megszerkesztése. Az ipari üzemekhez kötött egyének bér-, szolgálati- és munkaviszonyaira vonatkozó elvi jelentőségű kérdések tárgyalása. A hadsereg fémszükségleteinek biztosítására felállított hivatalok és bizottságok működésével kapcsolatos elvi ügyek. A keletről behozott anyagok átvételével kapcsolatos elvi kérdések tárgyalása. A Hadszolgáltatási Miniszteri Bizottság szervezésére és ügyrendjére vonatkozó intézkedések és a bizottság működésére vonatkozó irányelvek megállapítása.
42. Beszállásolás, előfogatolás 2,46ifm
IV. és VI.osztály 1868-1871
IV.osztály 1872-1883
X., ill. 10.osztály 1884-1906
20.osztály 1907-1909
20.b.osztály 1910-1918
A hadsereg és a honvédség beszállásolásáról szóló 1879. évi XXXVI. és az 1895. évi XXXIX. tc. végrehajtása /kivéve a honvéd csapatok elhelyezési ügyeit/, valamint az e tárgyra vonatkozó törvényjavaslatok, végrehajtási utasítások, előterjesztések megvitatása. A lovak és járművek szolgáltatására vonatkozó 1912.évi LXIX.tc. végrehajtása, valamint az e tárgyra vonatkozó javaslatok szerkesztése. Az előfogatozási ügyek tárgyalása. A várak és erődített helyek környékén lévő ingatlanok használatának korlátozása iránti intézkedés.
43. Hadiüzemek, munkásügyek 2,46ifm
4. és 4.a.osztály 1914-1918
A hadseregszállító üzemek nyilvántartása. A szakmunkás-gyűjtőkeretek összes ügye. A női munkaerő alkalmazása és az ezzel kapcsolatos ügyek. A hadszolgáltatási törvény személyi részének alkalmazása. A hadszolgáltatási törvény alapján kirendelendő személyek /a szakmunkásokat is beleértve/ nyilvántartása. Üzemek, bányák és a vasút militarizálása. Munkabér kérdések és a munkás ügyek általában. A hadsereg részére dolgozó üzemek felügyelőjével való kapcsolat fenntartása. Munkás- és bérmozgalmak, sztrájkügyek.
- Felmentési ügyek -
4.f.osztály 1914-1918
A különbözó minisztériumok és hatóságok által hadiérdekből a katonai szolgálat alóli felmentésre javasolt egyének ügyeinek felülvizsgálása és elbírálása.
44. A mezőgazdaság fenntartása érdekében szükséges elvi intézkedések0,24ifm
Mg.a.osztály 1916-1918
A Honvédelmi Gazdasági Tanács feladatkörébe utalt ügyek tanulmányozása. A HM ügyosztályaiban elintézést nyerő gazdasági vonatkozású ügyekben szükséges vélemény megadása. A törvényhatósági gazdasági munkabizottságokkal a kapcsolat fenntartása. A mezőgazdasági üzemterületek nyilvántartása. A művelés alá nem vett földterületeknek a rendelkezésre bocsátott katonai munkaerővel való megműveltetése. A munkaerő szervezésére és kihasználására vonatkozó utasítások szerkesztése. A mezőgazdasági érdekekből történő szabadságolások, felmentések elvi szabályozása. A mezőgazdaság rendelkezésére bocsátott hadifoglyok ügyeinek szabályozása.
45. A mezőgazdaság fenntartása érdekében szükséges konkrét intézkedések0,24ifm
Mg.b.osztály 1916-1918
A hadsereg által rendelkezésre bocsátott munkaerő elosztása és kiutalása a gazdasági bizottságok részére. Az ezek alkalmazásából eredő kérelmek, panaszok, súrlódások intézése. A mezőgazdasági célokra egyénileg szabadságolt vagy felmentett legénység, illetve a mezőgazdasági munkálatokra kiadott hadifoglyok ügyeiben felmerült konkrét esetek intézése. Az összes, a hadsereg által kiadott, különféle kategóriájú munkaerőről, valamint a szabadságolt és felmentett legénységről szerkesztendő statisztikai adatok nyilvántartása.
46. HM munkásügyi panaszbizottság Vezető osztály1914-19180,18ifm
Az 1912. évi LXVIII. tc. alapján hadiszolgáltatásra kötelezett vállalatoknál alkalmazott munkások, valamint bármely üzemben a hadiszolgáltatási törvény vagy egyéb jogszabály alapján személyes szolgálatra kötelezett munkások, illetőleg vezényelt katonák, vagy a népfölkelő munkásszázadokba besorolt munkások szolgálat-, bér- és munkaviszonyaiból adódó panaszok kivizsgálása.
f. HADKIEGÉSZÍTÉS, NYILVÁNTARTÁS
47. Hadkiegészítés 0,55ifm
III.osztály 1868-1871
V.osztály 1872-1883
VIII.osztály 1884-1894
VIII.a., ill. 8.a.osztály 1895-1906
18.osztály 1907-1918
A véderő és a honvédség számára újoncjutalékok megajánlására vonatkozó törvényjavaslatok előkészítése. A véderő törvény végrehajtására vonatkozó utasítások szerkesztése és kiegészítése. Az újoncozási előmunkálatok iránti intézkedések. Az újonc- és a póttartaléki jutaléknak sorozójárásonkénti kivetése. Újoncállítás. Az ideiglenes és a szolgálat alóli végleges felmentést célzó kérelmek elbírálása. Sorozó és felülbíráló bizottságok szervezése.
48. Egyéves önkéntesek ügyei 0,24ifm
III.osztály 1868-1871
V.osztály 1872-1883
VIII.osztály 1884-1894
VIII.a., ill. 8.a.osztály 1895-1906
18.osztály 1907-1910
26.osztály 1911-1918
Az egyéves önkéntes /érettségivel vagy ennek megfelelő végzettséggel rendelkező, tartalékos tiszti képzésre számbajövő/ hadkötelesek nyilvántartása, továbbá kiképzésükre és tényleges szolgálatukra vonatkozó ügyek. Az egyéves önkéntesek és az egyéves önkéntesi kedvezményekben feltételesen részesítettek katonai kiképzéssel össze nem függő ügyei, úm.: kedvezményekben való részesítések vagy azoktól megfosztások, az egyéves önkéntesek kiegészítő vizsgáival kapcsolatos ügyek, egyéves önkéntesek áthelyezése a közös hadseregből a honvédséghez és viszont, az egyszerű sárga karpaszomány viselésének engedélyezése.
49. Papok, tanítók ügyei 0,24ifm
III.osztály 1868-1871
V.osztály 1872-1883
VIII.osztály 1884-1894
VIII.a., ill. 8.a.osztály 1895-1904
13.osztály 1905-1906
26.osztály 1907-1918
A papok /papnövendékek és papjelöltek/ kedvezmény ügyei. /A törvényesen elismert felekezetek papjait póttartalékba kellett helyezni, az ilyen besorozottak békében két hónapi tábori lelkészi kiképzésben részesültek./ A tanítóknak és tanítóképzős növendékeknek adható kedvezmények.
50. A távollevők puhatolása 0,001ifm
III.osztály 1867-1871
V.osztály 1872-1873
IX.osztály 1874-1883
VIII.osztály 1884-1894
VIII.b., ill. 8.b.osztály 1895-1906
26.osztály 1907-1912
17.osztály 1913-1918
A törvényellenesen távollevő hadkötelesek nyilvántartása, előállításukkal kapcsolatos intézkedések. Katonaszökevények körözése. Rendkívüli intézkedések tömeges szökések ellen.
51. Az öröklött mezőgazdák ügyei 0,12ifm
III.osztály 1868-1871
VI.osztály 1872-1883
XIII.osztály 1884-1903
XIII.a., ill. 13.a.osztály 1904-1906
26.osztály 1907-1918
Az öröklött mezei gazdaságok birtokosai, illetve a földbirtokrendezés vagy telepítés során szerzett birtokokon gazdálkodókat megillető kedvezmény tekintetében a sorozó bizottságban, illetőleg az elsőfokú kiegészítő hatóságok közt felmerült nézeteltérés vagy fellebbezés esetén döntés hozatala. Ellenőrzési eljárás elrendelése. Döntés végső fokon a kedvezmény megvonásáról. Pótlegények kiállításának elrendelése. / Az öröklött mezőgazdák kedvezménye abból állt, hogy az öröklött mezőgazdaság birtoka címén póttartalékba osztották be, ill. helyezték át azt a hadkötelest, aki olyan mezei, kert- vagy szőlőgazdasággal rendelkezett, amelyik egy öttagú család eltartására elég volt, de annak háromszorosát nem érte el. /
- Családfenntartók kedvezménye -
III.osztály 1868-1871
VI.osztály 1872-1883
XIII.osztály 1884-1904
13.b.osztály 1905-1906
23.osztály 1907-1912
23.a. és b.osztály 1913-1918
Döntés végső fokon a családfenntartókat megillető kedvezmény tekintetében a sorozó bizottságokban, illetőleg az elsőfokú kiegészítő hatóságok közt felmerülő nézeteltérés és fellebbezés esetén. Ellenőrzési eljárás indítása, végső döntés a családfenntartóknak már megítélt kedvezmények visszavonásáról. Rendelkezés pótlegények kiállítására. /A családfenntartóknak járó kedvezmény abból állt, hogy póttartalékba helyezték át vagy osztották be azokat, akik keresetképtelen felmenőik eltartásáról, mint családfenntartók gondoskodtak, illetve akiknek kereső tevékenységüktől való elvonása hozzátartozóik létfenntartását veszélyeztette volna./
52. Külföldiek puhatolása 0,10ifm
III.osztály 1868-1871
VI.osztály 1872-1883
XIII.osztály 1884-1885
XIV.osztály 1886-1888
XVII.osztály 1889-1899
VIII.b.osztály 1900-1906
27. és 28.osztály 1907
27.osztály 1908-1912
27.a. és b.osztály 1913-1918
A Monarchia határain kívül tartózkodó magyarországi illetőségű, valamint a Magyarországon tartózkodó osztrák és boszniai illetőségű hadkötelesek összes ügye.
53. Kivándorlási és útlevél ügyek 0,72ifm
III.osztály 1868-1871
VI.osztály 1872-1883
XIII.osztály 1884-1885
XIV.osztály 1886-1904
XI.osztály /útlevél/ 1899-1906
8.a.osztály /kivándorlás/ 1905-1906
25.osztály 1907-1918
A kivándorlás iránt benyújtott kérelmek elbírálása hadkötelezettségi szempontból és az ezzel kapcsolatos intézkedések. A védköteles korban lévő bevándorlók védkötelezettségi ügyei. A kétes honosságúak és illetőségűek védkötelezettségi ügyei.
- Statisztika, számbavétel -
III.osztály 1868-1871
VI.osztály 1872-1873
IX., ill. 9.osztály 1874-1906
19.osztály 1907-1918
Az újoncállítás eredményeiről szóló kimutatások adatainak vizsgálata és az újoncállítás eredményeinek időszakonkénti kimutatása. A különböző okok miatt a hadseregből kiváltak nyilvántartása és ezek helyére pótlegények kiállításának elrendelése. A fölös számúak kiválasztásával kapcsolatos intézkedések. A Központi Statisztikai Hivatallal közölhető véderő statisztikai adatainak összeállítása és a közlés iránti intézkedés.
54. A nem tényleges legénység nyilvántartása 0,84ifm
III.osztály 1868-1871
VII.osztály 1872-1883
XIV.osztály 1884-1896
XI., ill. 11.osztály 1897-1906
25.osztály 1907-1910
20.a.osztály 1911-1918
A nem tényleges állományú hadseregbeli és honvéd legénységnek a polgári hatóságoknál való nyilvántartása és ezen nyilvántartásokkal összefüggésben lévő mindennemű ügy ellenőrzése. A külföldön tartózkodó és elhalt hadkötelesek okmányainak beszerzése nyilvántartás céljából. A behívó-jegyek kezelése és a fegyvergyakorlatok alóli felmentések. A szabadságolási ügyek a hadsereghez /haditengerészethez/ és a honvédséghez tartozó legénységet illetően. A szabadságolt, tartalékos és póttartalékos katonák nyilvántartása és behívása. Tényleges szolgálatban nem álló honvédek nyilvántartása.
g. SZÁMVEVŐSÉG
- Számvevőség -
Számvevőség /szv./ 1868-1906
Szakszámvevőség /szksz./ 1907-1918
A honvéd és népfölkelő csapatok ruházati, felszerelési stb. anyagszámadásainak szigorlata. A ruházati és felszerelési szükségletek biztosítására kötött szerződések megőrzése, nyilvántartása, a vállalkozók számláinak érvényesítése. Az összes alapítvány vagyonának kezelése, róluk számadások készítése. A katonai intézmények javadalmazási naplóinak szigorlata. A kincstári ingó és ingatlan vagyon összeállítása. Nyugdíjak, ellátási illetmények megállapítása.
55. Számellenőrzés 1,02ifm
V.osztály 1868-1871
III.osztály 1872-1882
III.a.osztály 1883
VI.osztály 1884-1904
18.osztály 1905-1906
13.osztály 1907-1918
Közreműködés az összes szervezési, állomány- vagy illetményváltozással járó, valamint pénzbeli kihatással bíró ügyekben. A honvédelmi tárca pénzgazdálkodására vonatkozó nyilvántartások vezetése. A honvéd számellenőrzési szolgálat szervezése. A honvédség összes pénzügyi kimutatása és az ezzel kapcsolatos teendők. A honvéd számellenőrző hatóságok és a legfőbb állami számvevőszék közötti érintkezés közvetítése. A honvédelmi tárca és az idegen tárcák közti kifizetések elszámolása. A HM és a HFP havidíjasai és polgári alkalmazottai illetményének számfejtése. A számellenőrző tisztviselők személyi és szolgálati ügyei. Idegen államok hadügyi költségvetésének tanulmányozása. A honvédségi vagyon háború utáni rendezése. A leszerelési kérdések pénzügyi szempontokból való tárgyalása. Hadikölcsön ügyek.

29. Magyar Hadügyminisztérium 1918.nov.-1919.márc.3,70ifm

A Honvédelmi Minisztérium 1918.október 31. és 1919.március 21. között - az ún. polgári demokratikus forradalom időszakában - keletkezett iratait évtizedekkel ezelőtt kikülönítették a Honvédelmi Minisztérium levéltárából és a korszak egyéb katonai irataival együtt külön gyűjteményként kezelték. A gyűjtemény létrehozását, az iratok kikülönítését tartalmi szempont indokolta: az a történelmi tény, hogy az Osztrák - Magyar Monarchia felbomlásával és Magyarország függetlenné válásával önálló lett a magyar hadügyi tárca. Az önállóság a korábbiakhoz képest nagyobb terheket rótt a minisztériumra. A megváltozott feladatok a minisztérium átszervezését tették szükségessé. Az 1919.január 1-én életbelépett átszervezés megváltoztatta a HM egész struktúráját: változott a csoportbeosztás, az osztályok számozása és ügyköre. Az iratanyagból képet kaphatunk a Monarchia hadserege szétbomlásáról, ill. leszereléséről, a kialakult katonapolitikai, karhatalmi helyzetről, valamint a polgári kormányzat által felállítandó új hadsereg szervezéséről.

Az iratanyagban való kutatást áttekintő raktárjegyzék segíti, amely tartalmazza a fondok, állagok címét, az osztályok ügykörét, az iratok jelzeteit, dátumát. A jegyzéket táblázatok egészítik ki, amelyek áttekintést adnak a minisztérium szervezeti felépítéséről, ill. annak változásairól. A gyűjtemény mikrofilmlapon kutatható. A Honvédelmi Minisztérium e fondjának szerkezeti tagolásánál a hivatal eredeti szervezeti felépítését tartottuk meg, a rövid időszak lehetővé tette a változás egyszerű követését: az 1919.január 1-i átszervezés előtti /tehát 1918 végi/ adatot az osztály megnevezése után zárójelben közöljük. Az állagot a., b. stb betűvel, a sorozatokat 1, 2. stb számmal jelöljük. Az állagok időkörét csak abban az esetben adjuk meg, ha az eltér a fond időkörétől.

A/ FŐCSOPORT
a. ELNÖKI CSOPORT
1. Eln.A.osztály 0,12ifm
Központi igazgatás, polgári személyek ügyei, ill. /1918-ban/ dologi szükségletek és sajtó ügyek is
2. Eln.B.osztály 0,07ifm
Dologi szükségletek, szerződések, elhelyezés, berendezkedés, nyomdai és jóléti ügyek
3. Sajtó osztály 0,01ifm
Sajtóval kapcsolatos ügyek
4. Fordító osztály 0,01ifm
Fordítói tevékenység irányítása, végzése
5. Katonai különítmény 0,02ifm
Belső szolgálat, őrzés
b. I. KÖZJOGI CSOPORT
6. 1.osztály /Eln.B.osztály/ 0,04ifm
Törvényelőkészítés, közjogi kérdések
7. 2.osztály 1919 eleje0,01ifm
Parlamenti törvényhozással kapcsolatos és egyéb politikai ügyek
8. 3.osztály /18.osztály/ 1918 vége0,01ifm
Hadkiegészítés
9. 4.osztály /21.osztály/ 0,01ifm
Véderő, ill. katonakötelezettség elleni visszaélések
10. Szövetségi szakelőadó 1918 vége0,01ifm
Országos egyesületek és szövetségek szakelőadója
c. II. KATONAI ELVI CSOPORT
11. 5.osztály /részben 1.osztály/ 0,05ifm
Hadműveletek, hírszerzés, nyilvántartás, elvi ügyek
12. 6.osztály /1.a. és részben 1.osztály/ 0,05ifm
Szervezés
13. 7.osztály /Karhatalmi osztály/ 0,35ifm
Karhatalom, fegyelem, kiképzés
14. 8.osztály /Katonapolitikai osztály/ 0,70ifm
Katonapolitikai ügyek
15. 9.osztály /11.osztály/ 0,05ifm
Tisztképzés
16. 10.osztály 0,10ifm
Mozgósítás és 1919-től levéltári és térképészeti ügyek is
17. 11.osztály /Vasúti szállítási vezetőség/ 0,20ifm
Vasúti ügyek, irányítás
18. 62.osztály /30.osztály és Magyar Hajózási Intézőség/ 0,04ifm
Szállítási hajózás
19. Nemzetőri Kormánybiztosság 1918 vége0,01ifm
A karhatalmi feladatokat ellátó, önkéntesekből álló nemzetőrség szervezése, irányítása
d. III. BÍRÓI CSOPORT
20. 12.osztály /15.a.osztály/ 0,10ifm
Igazságszolgáltatás
21. 13.osztály /15.b.osztály/ 0,10ifm
Bírói személyügyek
e. A/ Főcsoport államtitkárának közvetlenül alárendelve
22. 14.osztály /32.osztály/ 0,04ifm
Hadihajózás
B/ FŐCSOPORT
f. IV. JOGI CSOPORT
- 15.osztály /19.osztály/ -
Statisztika
23. 16.osztály /17.osztály/ 1919 eleje0,001ifm
Véderővel kapcsolatos költségek, távollevők puhatolása, kivételes nősülések
- 17.osztály /27.a.osztály/ -
Európai külföldiek ügyei
- 18.osztály /27.b.osztály/ -
Európán kívüli külföldiek ügyei
24. 19.osztály /20.a.osztály/ 1918 vége0,001ifm
Nyilvántartás a nem tényleges állományú legénységről
g. V. JÓLÉTI CSOPORT
25. 20.osztály /23.a.osztály/ 1918 vége0,001ifm
Családfenntartók ügyei
26. 21.osztály /26.osztály/ 0,001ifm
Önkéntesek, papok, tanítók, mezőgazdák kedvezményi ügyei
27. 22.osztály /Mg.a.osztály/ 1918 vége0,01ifm
Mezőgazdasági ügyek
h. VI. ALAPÍTVÁNYI CSOPORT
28. 23.osztály /24.a.osztály/ 0,001ifm
Iskolaügyek
29. 24.osztály /24.a.osztály/ 0,01ifm
Alapítványok közigazgatási ügyei
30. 25.osztály /24.a.osztály/ 0,01ifm
Alapítványok jogi ügyei
31. 26.osztály /24.b.osztály/ 0,001ifm
Hadisegély ügyek
i. VII. HADISZOLGÁLTATÁSI CSOPORT
32. 27.osztály /20.a.osztály/ 0,01ifm
Igazolványos altisztek ügyei
33. 28.osztály /20.c.osztály/ 1918 vége0,001ifm
Hadiszolgáltatás
34. 29.osztály /20.b.osztály/ 0,005ifm
Beszállásolás, előfogatolás, lóügyek
- 30.osztály /Hmb./ -
Hadiszolgáltatási miniszteri bizottság
C/ KATONAI KÖZIGAZGATÁSI FŐCSOPORT
j. VIII. TISZTI ÉS ELLÁTÁSI CSOPORT
35. 31.osztály /2.a. és 2.b.osztály/ 0,03ifm
Törzs- és főtiszti személyügyek
36. 32.osztály /28.a. és 28.c.osztály/ 0,01ifm
A hivatásos tisztek és özvegyeik, árváik ellátásának elvi ügyei
37. 33.osztály /28.b.osztály/ 1919 eleje0,001ifm
A nem hivatásos tisztek és özvegyeik, árváik ellátása
38. 34.osztály /29.a. és 29.b.osztály/ 1919 eleje0,01ifm
Katonai jóléti ügyek
k. IX. CSAPATÜGYI CSOPORT
39. 35.osztály /3.osztály/ 0,02ifm
Legénységi ügyek
40. 36.osztály /4.osztály/ 0,002ifm
Népfölkelési ügyek
41. 37.osztály /Légügyi osztály/ 0,20ifm
Légügyek
42. 38.osztály /12.osztály/ 0,01ifm
Lóügyek
43. 39.osztály /16.osztály/ 0,005ifm
Csendőrség
l. X. HADBIZTOSI CSOPORT
44. 40.osztály /6.osztály/ 0,005ifm
Illetékügyek
45. 41.osztály /6.a.osztály/ 1918 vége0,01ifm
Nyugdíjszámvevőség, ill.csekkosztály
46. 42.osztály /7.osztály/ 0,005ifm
Ruházat, felszerelés
47. 43.osztály /13.osztály/ 0,005ifm
Számellenőrzés
48. 4.osztály /Költségvetési osztály/ 0,001ifm
Költségvetés
- Szakszámvevőség -
D/ LESZERELÉSI FŐCSOPORT
m. XI. MŰSZAKI CSOPORT
49. 45.osztály /33.m.osztály/ 1919 eleje0,001ifm
Gépkocsi ügyek
50. 46.osztály /9.a.osztály/ 0,005ifm
Építési ügyek
51. 47.osztály /9.b.osztály/ 0,005ifm
Elhelyezés
52. 48.osztály /9.c.osztály/ 1918 vége0,001ifm
Műszaki anyag
53. 49.osztály /9.d.osztály/ 0,005ifm
Műszaki személyek és csapatok ügyei
54. 50.osztály /14.osztály/ 0,50ifm
Tüzér-szervezés, fegyverzet, tüzérségi anyag
n. XII. ANYAGI CSOPORT
55. 51.osztály /7.a.osztály/ 0,001ifm
Ruházat, felszerelés kiadása
56. 52.osztály /8.osztály/ 0,15ifm
Élelmezés
57. 53.osztály /8.a.osztály/ 0,005ifm
Vonatügyek
o. XIII. HADIFOGOLY CSOPORT
58. 54.osztály /Hdf.A.osztály/ 0,01ifm
Ellenséges hadifoglyok ügyei
59. 55.osztály /Hdf.B.osztály/ 0,05ifm
Saját hadifoglyok ügyei
p. XIV. MUNKÁSÜGYI CSOPORT
60. 58.osztály /4.a.osztály/ 0,05ifm
Munkásotthonok ügyei, közvetítés
61. 59.osztály /4.b.osztály/ 0,10ifm
Katonai üzemek ügyei
62. 60.osztály /4.c.osztály/ 0,10ifm
Munkásjóléti ügyek
63. 61.osztály /4.d.osztály/ 0,01ifm
Munkaalkalom közvetítés, női munkaerő
64. Hkg.osztály, ill. H.K.V.I. 0,05ifm
Hazatérő katonákat gondozó osztály, ill.
Hazatérő katonákat védő iroda
r. XV. CSOPORT
65. Leszerelés elvi ügyei 1919 eleje0,01ifm
- XVI. CSOPORT --
Anyagi leszerelés közgazdasági ügyei
- XVII. CSOPORT
Anyagi leszerelés jogi ügyei -
- XVIII. CSOPORT
Anyagi leszerelés műszaki ügyei -
- XIX. CSOPORT
Anyagi leszerelés pénzügyei -
s. D/ Főcsoport államtitkárának közvetlenül alárendelve
66. 56.osztály /5.osztály/ 0,01ifm
Egészségügyi szervezés és tisztikar ügyei
67. 57.osztály /5.a. és 5.b.osztály/ 0,05ifm
Egészségügyi anyag és leszerelés30. Hadügyi Népbiztosság 1919.márc.-aug.5,55ifm

Hasonlóan a polgári demokratikus forradalom időszakához, a minisztérium 1919.március 21. és augusztus eleje között keletkezett iratanyagát - a Vörös Hadsereg csapatainak irataival együtt - külön gyűjteményként kezeljük, őrizzük levéltárunkban.

A Magyar Tanácsköztársaság forradalmi időszaka elevenebbé, mozgalmasabbá tette a minisztérium életét, és a hivatal nehézkes gépezetét alkalmassá kellett tenni az új politikai, honvédelmi feladatok minél egyszerűbb és gyorsabb intézésére. E cél érdekében került sor a Hadügyi Népbiztosság többszöri átszervezésére. A minisztérium működése szorosan kapcsolódott a fiatal proletárállam küzdelmeihez. Az ország akkori katonapolitikai helyzetét figyelembe véve a Hadügyi Népbiztosság legfontosabb feladata egy új, ütőképes hadsereg megteremtése volt. Ebből következik, hogy iratai nagy része a Vörös Hadsereg megszervezésével, fegyverzettel, ruházattal való ellátásával kapcsolatos. Emellett a Vörös Hadsereg hadműveleti irányítására, a katonai helyzet alakulására vonatkozóan is tartalmaz értékes és érdekes adatokat.

Az iratanyag középszinten rendezett, áttekintő raktárjegyzék alapján - mikrofilmlapon - kutatható. A jegyzéket függelékek egészítik ki, amelyek a minisztérium szervezeti felépítésére vonatkoznak. A gyűjteményhez névcédulák is készültek.

A Hadügyi Népbiztosság fondjának szerkezeti tagolásánál is eltértünk a Honvédelmi Minisztérium levéltára fondjai szerkesztési elveitől: ugyanis a rövid időszak - hasonlóan az előző fondhoz - lehetővé tette, hogy a hivatal szervezeti felépítése szerint bontsuk állagokra és sorozatokra a fondot. Az alapul vett szervezeti felépítés több kisebb - nagyobb átszervezés során alakult ki a Hadügyi Népbiztosságon, de mindenképpen jellemzőnek mondható a hivatal működésére. /Az állagok, sorozatok időkörét csak akkor adjuk meg, ha az eltér a fond időkörétől./

KÖZIGAZGATÁSI FŐCSOPORT
a. ELNÖKI CSOPORT
1. Eln.A.osztály 0,20ifm
Központi igazgatás, polgári személyügyek
2. Eln.B.osztály 0,30ifm
Dologi szükségletek, szerződések, elhelyezés, berendezés
3. Bőhm népbiztos házikezelősége és
Fiedler népbiztos házikezelősége 1919.márc.-ápr.0,12ifm
Megtalálhatók itt a Hünb különböző rendeletei.
4. Elnöki szervezési csoport 0,02ifm
Szervezési rendeletek és a belső szervezésre vonatkozó iratok
5. 2.osztály 0,05ifm
Anyagi jellegű panaszok, kérelmek
- 3.osztály -
Kiegészítés, sorozás
- 15.osztály -
Statisztika
- Fordító osztály -
Fordítások az ügyintézés számára
6. Sajtó osztály 0,03ifm
Sajtóközlemények közzététele és a Vörös Katona című hivatalos lap szerkesztése
b. KÖZIGAZGATÁSI CSOPORT
7. 24.osztály /áprilistól a 23. és 25.osztállyal/ 0,04ifm
Alapítványok, iskolák ügyei
- 26.osztály -
Hadisegély
8. 28.osztály /beolvadt a 29.osztályba/ 1919.márc.-ápr.0,01ifm
Hadiszolgáltatással kapcsolatos pénzügyek
9. Katonai különítmény 0,03ifm
Belső szolgálat, őrzés
A/ SZERVEZÉSI FŐCSOPORT
c. SZERVEZŐ CSOPORT
10. 6.osztály 0,70ifm
Hadműveleti szervezés, toborzás
11. Felmentési osztály 1919.máj.-aug.0,12ifm
Harctéri szolgálat alól felmentések
12. 7.osztály /10.osztállyal együtt/ 0,02ifm
Fegyelem, kiképzés és levéltári, múzeumi, térképészeti ügyek
13. 46.osztály 0,01ifm
Katonai építési ügyek
14. 47.osztály 0,01ifm
Beszállásolási, elhelyezési ügyek
15. 49.osztály 0,01ifm
Műszaki csapatok ügyei /főleg személyügyek/
d. FELSZERELŐ CSOPORT
16. 38.osztály 0,01ifm
Lóügyek /rekvirálás/
17. 42.osztály 0,01ifm
Hadfelszerelés /ruházat, felszerelés/
18. 52.osztály 0,02ifm
Élelmezési ügyek
19. 56.osztály 0,01ifm
Egészségügyi szervezés és személyügyek
20. 57.osztály 0,01ifm
Egészségügyi anyag és leszerelés
21. Katonai fürdőügyi osztály 1919.ápr.-aug.0,06ifm
Beutalások gyógy- és üdülőhelyekre
e. MŰSZAKI ÉS FELFEGYVERZŐ CSOPORT
22. 45.osztály 1919.márc.-jún.0,005ifm
Gépkocsi ügyek, a Vörös Hadsereg autócsapatának ügyei /1919.jún.8-tól a IV.hadtesthez tartozott/
- 48.osztály -
Műszaki anyag
23. 50., 50.a., 50.b. osztály 0,24ifm
A hadsereg fegyverzet és lőszerellátása /a csapatok igénylései, kiutalások, anyagi, személyi ügyek/
24. 53.osztály 0,01ifm
Vonatügyek személyi és pénzügyi vonatkozásban
f. Közvetlenül a Főcsoportnak alárendelve
25. 8.osztály 0,20ifm
Katonapolitikai osztály
26. 31.osztály /áprilistól a 9., 27., 35.osztállyal/ 0,70ifm
Katonai személyügyek
27. 39.osztály 1919.márc.-ápr.0,01ifm
Volt csendőrök ügyei
B/ HADMŰVELETI FŐCSOPORT
g. Közvetlenül a Főcsoportnak alárendelve
28. 5.osztály 1919.márc.-ápr.0,30ifm
Hadműveletek, karhatalom, hírszerzés, hadrendi ügyek /május 5-től a Vörös Hadsereg Parancsnokságához tartozott/
29. 11.osztály 1919.márc.-ápr.0,06ifm
Vasúti és ezzel kapcsolatos szállítási ügyek, páncélvonatok helyzete, hadiforgalmi helyzet /május 5-től a Vörös Hadsereg Parancsnokságához tartozott/
30. 14.osztály 0,04ifm
Hadihajózás /május 5-től hadműveleti vonatkozásban a Vörös Hadsereg Parancsnokságához tartozott/
31. 37.osztály 0,20ifm
Vörös Hadsereg Parancsnokságához tartozott/
32. 61.osztály 0,50ifm
Távíró és távbeszélő ügyek: felszerelés, anyagi ellátás /május 5-től hadműveleti vonatkozásban a Vörös Hadsereg Parancsnokságához tartozott/
33. 62.osztály 1919.márc.-ápr.0,10ifm
A hadsereg anyagi ellátása /május 7-től a Hünb. 6.osztály anyagi alcsoportja lett/
34. 63.osztály 0,01ifm
Csapatszállítási hajózás
C/ FŐCSOPORT
h. ELLÁTÁSI CSOPORT
35. 32.osztály /áprilistól a 34.osztállyal/ 0,12ifm
Katonai ellátás elvi ügyei, nyugállományba helyezések, nyugdíjasok és havidíjasok illetményei, ellátása
36. 33.osztály 0,05ifm
Özvegyek, árvák ellátása
- 41.osztály -
Nyugdíj számfejtőség
i. PÉNZÜGYI CSOPORT
37. 40.osztály 0,02ifm
Illetékügyek
38. 43.osztály 0,02ifm
Illetmény- és pénzügyek, számvevőtisztek ügyei
39. 44.osztály 0,01ifm
Pénzszükséglet biztosítása, pénzügyi elszámolás külföld felé
40. Szakszámvevőség 0,005ifm
Pénzügyi elszámolások
j. HADIFOGOLY CSOPORT
41. 54.osztály 0,01ifm
Az ország területén lévő ellenséges hadifoglyok ügyei
42. 55.osztály 0,01ifm
Saját hadifoglyok ügyei
k. MUNKÁSÜGYI CSOPORT
43. 51.osztály 1919.máj.-aug.0,12ifm
Gyári munkásezredek szervezése, nyilvántartása, személyi ügyei
44. 58.osztály 1919.máj.-aug.0,12ifm
Gyári munkásezredek kiképzése, anyagi ellátása, felfegyverzése
45. 60.osztály 0,36ifm
Munkásjóléti ügyek, katonai intézetek személyi vonatkozású pénzügyei, főleg munkabérügyek
46. 60.a. és 60.b. osztály 1919.máj.-aug.0,06ifm
Elesett, eltűnt vagy hadifogoly vöröskatonák illetményei, veszteségi kimutatások
l. IGAZSÁGÜGYI CSOPORT
47. 12.osztály 0,40ifm
Katonai igazságszolgáltatás politikai és bűnügyi iratai
48. 13.osztály 0,05ifm
Igazságügyi tisztek és elítéltek személyi ügyei
m. MŰSZAKI-GAZDASÁGI FŐCSOPORT
49. I. Anyagbeszerzési csoport 0,01ifm
- II. Katonai gyárak és javítóüzemek csoportja -
50. III. Katonai anyaggyűjtő csoport 0,02ifm
- IV. Közös javakat likvidáló csoport -