31. M. kir. Honvédelmi Minisztérium 1919-1945950ifm

A Tanácsköztársaság megdöntése után 1919 augusztusában a román megszállás alatt álló Budapesten létrehozott magyar Hadügyminisztérium néhány hónapig párhuzamosan működött a szegedi, majd siófoki fővezérséggel. Mindegyik a magyar fegyveres erő megszervezését tekintette fő feladatának. A nemzeti hadsereg budapesti bevonulása után megtörtént a hatáskörök szétválasztása és kialakult Magyarországon a hármas katonai vezetés: Honvédelmi Minisztérium, Vezérkari Főnökség, Honvédség Főparancsnoka.

Az 1920 márciusától ismét m. kir. Honvédelmi Minisztérium néven működő legfelsőbb katonai hatóság feladata a Honvédségnek az országgyűlés előtti képviseletén kívül elsősorban a hadsereg alkalmazásához szükséges személyi és anyagi feltételek biztosítása volt. Ezenkívül az 1920-as évek közepéig a HM tevékenyen közreműködött az ún. nemzetvédelem /katonapolitika/ irányításában és külön osztályt tartott fenn a trianoni béke végrehajtásával kapcsolatos ügyek intézésére. A fokozott antant-ellenőrzés kijátszására több HM osztályt ügykörük megtartása mellett más minisztériumok állományába utaltak át, rejtettek. Ugyancsak az antant ellenőrzése miatt vezették be a HM ügykezelésében addig használt "elnöki" és "általános" sorozatok mellé a "titkos" jelzésű sorozatot, ahová a katonai bizottság elől eltitkolandó iratok kerültek. Később a "titkos" sorozat helyét a 100 000-es nagyságú ún. "magas elnöki" iktatószámok vették át. Az 1930-as években az antant-ellenőrzés lazulásával fokozatosan fejlődött a Honvédség és nőtt a HM ügyosztályainak száma is. 1938 után visszatértek a HM kebelébe a rejtett osztályok, a második világháború folyamán pedig újabbak alakultak. Az 1920-as évek végétől fokozatosan nőtt a HM ügyforgalma. Ezt példázza az 1943-ig megmaradt iratok növekvő mennyisége. Sajnos, a HM 1944-es - Nyugatra történő - kitelepítése következtében az 1944-1945-ben keletkezett iratok döntő többsége megsemmisült.

A Honvédelmi Minisztérium 1919-1945 közötti iratanyaga az eredeti segédkönyvek hiányában évekre bontva osztályok szerint van rendezve. Ez bizonyos tematikus bontást eredményez, amely lényegesen megkönnyíti az egy-egy témára való kutatást. Az osztályokon belül az egyes iratok helyét alapszámuk, ezen belül iktatószámuk határozza meg. A személyi ügyekkel foglalkozó osztályok, így a 4./nyugdíj/, 8./tiszti személyügy/, 10./legénységi személyügy/, valamint 13./igazságügyi/ osztály ún. "egyneves" iratai a könnyebb kutathatóság végett alfabetikus rendben vannak elhelyezve. A fond iratai - miként az 1918 előtti HM iratanyaga - két nagyobb sorozatot alkotnak: az "elnöki" és az "általános" sorozatot. Az olyan kisebb sorozatok töredékei, mint a "titkos", az "M"/mozgósítási/, "omo"/országmozgósítási/, "biz"/bizalmas/, "bbk"/belsőleg bizalmasan kezelendő/ évenként a megfelelő ügyosztály elnöki iratai után kerültek elhelyezésre. A "bk"/belsőleg kezelendő/ sorozat ugyanilyen módon az általános iratok közt kapott helyet.

A kutatás általában csomójegyzék szerint történhet, amely megmutatja, hogy az egyes osztályok iratanyaga évenként mely csomókban található. Ezenkívül a 21./hadifogoly/ és a 13./igazságügyi/ osztály "többneves" irataihoz névmutató cédulák is készültek. /Folyamatban van a 13.osztály "egyneves" iratainak cédulázása is./ A HM Elnökség és az 1./szervezési/ osztály iratai pedig darabszintig lemenő, témakörök szerint rendezett tárgymutató cédulák alapján kutathatók.

A fond szerkesztésének rendezői elve azonos a HM levéltár ismertetésénél elmondottakkal: a., b. stb. jelöli az állagot, 1., 2. stb. a sorozatot, amelynél a cím aláhúzása a sorozat mesterséges voltára utal. /A megadott iratfolyóméter az adott témára vonatkozóan átnézendő iratanyag mennyiségét jelenti./

a. ELNÖKI CSOPORT
1. Elvi ügyek és belszervezés 20,50ifm
Elnöki A. osztály 1919-1921
Elnökség 1921-1929
Elnöki A. osztály 1930
Elnökség 1931-1935
Elnöki A. osztály 1936-1940
Elnökség 1940-1945
A szakosztályok ügykörén kívül eső ügyek intézése, az ilyen ügyek és általában minden elvi vonatkozású ügy kezdeményezése. A szakosztályoknak kiutalt elvi jelentőségű ügyekben közreműködés. A HM belszervezetének, a szakosztályok ügykörének és egymáshoz való viszonyának megállapítása. A Hadimúzeum és a Hadilevéltár elvi ügyei. Laktanyák és egyéb katonai intézetek elnevezése. Katonai személyek részvétele zászlóavatásokon, ünnepségeken stb. A Katonai Mária Terézia Rend és más egyesületek, valamint a Magyar Vöröskereszt Egylet elvi ügyei. Szervi határozványok szerkesztése. Névváltoztatásokkal és származási igazolásokkal kapcsolatos elvi kérdések.
2. Az ügykezelés irányítása, ellenőrzése, irodai és dologi szükségletek10,80ifm
Elnöki B. osztály 1919-1921
Elnökség 1921-1929
Elnöki A. osztály 1930
Elnökség 1931-1935
Elnöki A. osztály 1936-1940
Elnökség 1940-1945
A HM és általában az egész Honvédség ügykezelésének elvi szabályozása, ellenőrzése. Az ügyviteli szabályzatok kidolgozása. A honvédségi nyomtatványok szerkesztése. A HM működéséhez szükséges irodaszerek, bútorok, nyomtatványok megrendelése, beszerzése és nyilvántartása, elszámolása.
3. Politikai ügyek, hírszerzés, kémvédelem, sajtó ügyek 22,50ifm
5.a. és 5.b.osztály 1919
Elnöki A. osztály 1920
Elnöki C. és Elnöki E. osztály 1920-1921
Katonapolitikai osztály 1921-1925
Elnökség 1926-1929
Elnöki A. osztály 1930
Elnökség 1931-1935
Elnöki A. osztály 1936-1940
Elnökség 1940-1945
A belügyi helyzet általános megfigyelése, és az ezzel kapcsolatos jelentések, javaslatok. Belpolitikai és parlamenti ügyek. Pártalakulatok, körök, testületek, társadalmi alakulatok, irányzatok megfigyelése. A Honvédséggel szembeni propaganda kivizsgálása. Sajtó, mozi, színházi, postai, cenzúra, sztrájk ügyek. Az összes vörös- és nemzetvédelmi ügy központi irányítása, a bel- és külföldi munkásmozgalmak megfigyelése, jelentések szerkesztése. Baloldali személyek megfigyelése, nyilvántartása. Bel- és külföldi sajtótermékek megfigyelése baloldali mozgalmak szempontjából /1925-ig/. A felmerülő politikai ügyekben nyomozások, megfigyelések vezetése, a nyomozócsoportok központi irányítása. Letartóztatások megejtése a nyomozások alapján. A beosztott nyomozók személyi, anyagi ügyei /1921-ig/.
4. Béketárgyalási ügyek 2,20ifm
Béketárgyalási osztály 1920
Elnöki D. osztály 1920-1927
Elnöki B. osztály 1927-1945
A trianoni békeszerződésben foglalt katonai jellegű határozatok végrehajtásával kapcsolatos ügyek irányítása. A Szövetségközi Katonai Ellenőrző Bizottság, a Jóvátételi Bizottság és a Határmegállapító Bizottság anyagi ellátása. A Népszövetséggel kapcsolatos ügyek. Az utódállamokkal való érintkezés: határkérdések, határátlépési engedélyek, határincidensek, katonai személyek okmányainak kiadása, a békeszerződésben megjelölt irattári anyagok kicserélése, katonai személyeknek az elcsatolt területeken maradt ingóságai hazahozatala. A békeszerződésben foglaltak végrehajtásával, valamint a Katonai Ellenőrző Bizottság távoztával az a feladatkör, amiért az osztályt létrehozták, megszűnt, ezért az osztályt is feloszlatták. A Népszövetséggel és a szomszéd államokkal kapcsolatos ügyeket átvette az újonnan felállított Elnöki B.osztály.
5. Külföldi államokkal kapcsolatos, valamint attaché - és fordítási ügyek 10,70ifm
Elnökség B. 1927-1931
Elnökség 1932-1935
Elnöki B. osztály 1936-1940
Elnökség B. 1940-1945
A külfölddel felmerülő katonai ügyek irányítása a HM részéről. A külpolitikai helyzettel kapcsolatos katonapolitikai kérdések figyelemmel kísérése a honvédelmi miniszter szempontjából, a VKF 1. és 2.osztályával együttműködve. A katonai attachék ügyei, amennyiben nem tartoznak a VKF feladatkörébe. Mindennemű érintkezés a Budapestre akkreditált idegen katonai attachékkal, azok tájékoztatása és irányítása. A Népszövetséggel és a leszerelési konferenciával kapcsolatos ügyek. Külföldi kitüntetések. Légi és földi határsértési ügyek.
6. A honvédelmi miniszterhez intézett személyes panaszok, kérelmek 0,76ifm
Miniszteri iroda 1943-1944
Szülők, hozzátartozók kérelme katonai, ill. munkaszolgálatra behívott családtagjaik leszerelésére, szolgálati körülményeik javítására vonatkozólag.
b. KATONAI CSOPORT
7. A Honvédség általános békeszervezése és karhatalmi ügyek 9,00ifm
6.osztály 1919
1.osztály 1920-1930
/Közben: 1920-1921
2.osztály: lovasság szervezése
3.osztály: tüzérség szervezése
4.osztály: műszaki csapatok szervezése /
1.a.osztály 1931-1944
A Honvédség összes békebeli elvi szervezési ügye. Új parancsnokságok, alakulatok, intézetek felállítása, elhelyezése, régiek átszervezése, megszüntetése. Az összes honvédségi parancsnokság, hatóság, csapat, szerv szervezetének, tagozódásának, alárendeltségi és állományviszonyainak megállapítása. A Honvédség békehadrendjére vonatkozó szervezési és állománytáblák kiadása. Egyes magasabbparancsnokságok, ill. szervek szervi határozványainak szerkesztése /pl. hadtest-, folyamőr-, lovas- és gépkocsizó dandár stb. parancsnokságok, OLP, HTI stb./. Karhatalmi ügyek.
8. A Honvédség háborús szervezési ügyei 4,60ifm
6.osztály 1919
1.osztály 1920-1930
1.b.osztály 1931-1943
1.a.osztály 1944-1945
A mozgósított Honvédség összes szervezési ügye. Annak megállapítása, hogy mozgósítás esetén az egyes békealakulatok, szervek, parancsnokságok milyen alakulatokat, szerveket, parancsnokságokat állítanak fel. A hadilétszámra emelt Honvédség hadrendjének, hadiállomány - táblázatainak megszerkesztése. Az alárendeltségi viszonyok megállapítása háború esetére. A Honvédség hadiszervezetének, hadrendjének és az egyes hadrendi alakulatok hadiállományának részletes megállapítása a VKF követelményei és az ország adottságainak figyelembevételével. A hadiállomány - táblázatok megszerkesztése és kiadása.
9. A mozgósítás előkészítése, elrendelése és végrehajtásának ellenőrzése 4,60ifm
6.osztály 1919
1.osztály 1920-1930
1.b.osztály 1931-1945
A katonai mozgósítás, továbbá a fokozott készültségi állapot személyi, ló és jármű vonatkozású részeinek előkészítése, irányítása, vezetése és ellenőrzése. A katonai mozgósítás alapelveinek, rendszerének és részleteinek megállapítása és ezek alapján mozgósítási határozványok, segédletek, utasítások szerkesztése, kiadása és nyilvántartása. A kiegészítő területeknek és a kiegészítés elveinek meghatározása, egyes országrészek honvédségi kiürítésének megszervezése.
10. Országmozgósítási ügyek 4,60ifm
6.osztály 1919
1.osztály 1920-1930
1.b.osztály 1931-1942
1.om.osztály 1942-1945
Közreműködés az országmozgósításra vonatkozó utasításoknak, irányelveknek a Legfelsőbb Honvédelmi Tanács /LHT/ , valamint a minisztériumok által történő feldolgozásában. A háborús működésre tekintetbe jövő polgári szervek és magánüzemek megállapítása, ezek munkaerőszükségleteinek és működési tervének összeállítása. Közreműködés az ország lakosságával a béke- és háborús gazdálkodás előkészítésében. A mozgósítási /M/ és országmozgósítási /Om/ követelmények összeegyeztetése. A háborús személyi gazdálkodás, a honvédelmi munkaszolgálat elvi megszervezése és irányítása. Közreműködés az ipari mozgósítás megszervezésében. A honvédségi kiürítés megszervezése és közreműködés a polgári kiürítés szervezésében. A munkásság szociális helyzetével, a sztrájkokkal, az üzemfenntartással és az üzembiztosítással kapcsolatos ügyek. A hátország zavartalan működése érdekében a polgári foglalkozásban való meghagyás elvi ügyeinek szabályozása, a meghagyási bizottságok irányítása. Lovak, járművek katonai behívás alóli mentesítésének elvi ügyei.
11. Népmozgalmi nyilvántartási ügyek 3,50ifm
/Büm.III.osztály 1931 előtt/
10.osztály és 1.b.osztály közösen 1931-1942
1.ny.osztály 1942-1945
A katonai vagy egyéb honvédelmi szolgálatra kötelezettek nyilvántartásának irányítása a katonai állománytestek és népmozgalmi nyilvántartók útján. A rendelkezésre álló "van" egybevetése a katonai és polgári háborús szükségletekkel. A mutatkozó hiányok és feleslegek kiegyenlítése, az igénybevételre való kijelölés elvi irányítása. A népszámlálással vagy egyéb statisztikai adatgyűjtésekkel kapcsolatban személyi nyilvántartási követelmények megállapítása.
12. A Honvédség szervezésének biztosítása anyagi és gazdasági szempontból 7,00ifm
6.osztály 1919
1.osztály 1920-1930
1.c.osztály 1931-1938
III.csoportfőnökség 1938-1945
A Honvédség fegyverkezésével, felszerelésével kapcsolatos pénz- és anyaggazdálkodás irányítása, az ehhez szükséges előmunkálatok és intézkedések kidolgozása és ellenőrzése - egyetértésben az illetékes osztályokkal. A Honvédség felszerelésének tervszerű irányítása. Az anyagi vonatkozású szervezési és felszerelési munkálatok központi vezetése az anyagi osztályok bevonásával. Az ország energia - és anyaggazdasági mozgósításának előkészítése terén a honvédelmi kormányzatra háruló feladatok végrehajtása. A külföldi anyag - és energia vonatkozású mozgósítási előkészületek nyilvántartása. Közreműködés a közszállítások irányításában.
13. A Honvédelmi Minisztérium és a társminisztériumok 0,10ifm
közti szervezéssel kapcsolatos ügyek
1.d.osztály 1935-1938
A Honvédelmi Minisztérium és a társminisztériumok között felmerülő szervezési kérdések elvi, gyakorlati elintézése. Közreműködés a Honvédség szervezési kérdéseiben.
- Határőrizet -
/Püm.XIX.osztály 1938 előtt/
19.osztály 1938-1945
A határőrizet, valamint a határon átmenő személy-, áru- és gazdasági forgalom ellenőrzésének szabályozása az érdekelt miniszteri tárcákkal egyetértőleg. A határszolgálatra, a határügyekre, valamint a határon átmenő forgalomra vonatkozó nemzetközi egyezményekkel és szerződésekkel kapcsolatos ügyek intézése. A magyar állampolgárokat és határkerületi lakosokat az átellenes határkerület hatóságai vagy lakosai részéről ért jogsérelmek kivizsgálása. Határsértési ügyek a VKF 2. osztályával egyetértésben. Járőr- és őrkutyák ügyei. Kutyavezetők kiképzése.
14. Csendőrségi ügyek 27,00ifm
39.osztály 1919
5.osztály 1920-1921
/ Büm.XV.osztály 1922
Büm.VI.c.osztály / 1922-1938
20.osztály 1938-1945
A csendőrség szervezésével kapcsolatos ügyek, a csendőrkerületek beosztása. A csendőrség tiszti, legénységi és lóállományának megállapítása és rendszeresítése. A csendőrség elvi ügyei. A csendőrtisztek és a csendőrlegénység személyi ügyei. A csendőrség kiképzése és sportügyei, csendőrtanfolyamok felállítása. A csendőrség öltözeti és felszerelési szabályzatára vonatkozó előterjesztések. Csendőrségi szabályzatok, utasítások, szolgálati könyvek kiadása. A csendőrséggel kapcsolatos alapítványok és jutalmazások. Mozgósítási és belbiztonsági ügyek. Tábori csendőri szolgálat.
15. Hadifoglyok, katonai internáltak 2,60ifm
54., 55.a., 55.b.osztály 1919
Hadügyi felszámolást előkészítő hivatal 1920
36.osztály 1920-1923
21.osztály 1939-1945
1919 és 1923 között: Az első világháborús idegen hadifoglyok összegyűjtése, nyilvántartása és hazaszállítása. Az idegen államok fogságában lévő magyar hadifoglyok felderítése, hazaszállításukra vonatkozó tárgyalások vezetése. A hazaszállítások irányítása. A hadifogoly fogadóbizottságok és leszerelőtáborok munkájának irányítása. A hazatérő hadifoglyok élelmezésének, segélyezésének és leszerelésének szabályozása. A fentiekhez szükséges anyagi eszközök előteremtése.
1939 és 1945 között: A hadifoglyokkal, az idegen hadseregek szökevényeivel és a lengyel hadsereg internált tagjaival kapcsolatos ügyek. A gyűjtőtáborok nyilvántartása, berendezésükre, felszerelésükre, őrzésükre vonatkozó ügyek. A katonai internáltak és hozzátartozóik központi nyilvántartása. Együttműködés a Vöröskereszt nyilvántartási osztályával. Érintkezés a lengyel internáltak képviselőivel és polgári hatóságokkal. Az internáltak hazatérésének előkészítése és elhalálozásukkal kapcsolatos ügyek. A genfi hadifogoly egyezménnyel kapcsolatos intézkedések megtétele. Az osztály ügyköréből fakadó szabályzatok, utasítások szerkesztése.
16. Kiképzési ügyek 0,05ifm
6.osztály 1919
22.osztály 1920-1921
1.osztály 1921
VII.csoport 1921-1922
VI.csoport 1922
VI.b.csoport 1923-1924
Kiképzési osztály 1925-1945
A csapatok kiképzésével kapcsolatos elvi ügyek. A kiképzést érintő intézkedések kiadása, nagyobb csapatgyakorlatok előkészítése. Alapvető kiképzési utasítások szerkesztése, közreműködés a szabályzatok és anyagismereti utasítások készítésében. A kiképzéssel kapcsolatos mozgósítási ügyek. A Honvédség földi és /1940-ig/ légi erőinek kiképzésével kapcsolatos anyagi kihatású ügyek központi intézése. Gyakorlóterek, kiképzőtáborok, lövöldék stb. elvi kérdései, kiképzési segédletek és segédeszközök. Ezred-hívójelek és indulók. A honvéd zenekarok kiképzési és elvi ügyei. Véleménynyilvánítás a haderőn kívüli kiképzés lényeges ügyeiben. A HFP, később a VKF közvetlen alakulatok, intézetek /törzstiszti tanfolyam, jutasi altisztképző, lőiskolák, táborok stb./ kiképzési és fejlesztési ügyei. A katonai lapok és általában a katonai irodalom támogatása. Katonai sportügyek.
Az osztály kettős alárendeltségű volt: 1939-ig HFP és HM, 1940-től VKF és HM.
17. A haderőn kívüli kiképzés elvi irányítása 0,01ifm
Kiképzési osztály /és VKM/ 1925-1939
Haderőn kívüli kiképzési osztály /és VKF 6.osztály/ 1940-1941
40.osztály 1941-1942
40.e.osztály 1942-1945
Minden, a haderőn kívüli kiképzéssel kapcsolatos szervezési, nyilvántartási és személyi ügy elvi irányítása. A leventekötelezettség végrehajtásából keletkező ügyek intézése. Az egész levente - és lövészszervezetre vonatkozó szervezeti ügyek a HM 1.a.osztályával egyetértésben. Részvétel a leventeügyeket érintő jogszabályok előkészítésében. A cserkészettel és más ifjúsági mozgalmakkal kapcsolatos ügyek. A baráti államokban élő leventeköteles magyar ifjakból leventealakulatok szervezése, ezek kiképzése és irányítása a VKM-mal és a KM-mal egyetértésben. A leventeköteles ifjakkal kapcsolatos állásfoglalás. A zsidó és a nemzetiségi származású leventék ügyei a HM Elnöki és 15. osztályával együtt. Leventék, leventeoktatók, leventeparancsnokok, valamint a haderőn kívüli szakszolgálatos tisztikar személyi ügyei.
- Haderőn kívüli kiképzés -
Kiképzési osztály /és VKM/ 1925-1939
Haderőn kívüli kiképzési osztály /és VKF 6.osztály/ 1940-1941
40.osztály 1941-1942
40.k.osztály 1942-1945
A kötelező általános leventekiképzés irányítása és vezetése, ellenőrzése. A leventekiképzéssel kapcsolatos utasítások, szakkönyvek, segédletek szerkesztése, ill. véleményezése. A leventekiképzéssel kapcsolatos felmentések elbírálása. Leventebemutatók, kivonulások rendezése. A leventesport irányítása. A leventeparancsnokok, oktatók és ifjúsági vezetők továbbképzése. A lövészkötelezettségen belül a katonai utóképzés irányítása, vezetése és ellenőrzése. A lövészkötelezettek sportja. A lövészkiképzéssel kapcsolatos utasítások, segédletek, szabályzatok szerkesztése és elbírálása. Lövészünnepélyek, sportversenyek rendezése. A nemzetiségi lövészek kiképzése. A zsidó származású lövészkötelezettek foglalkoztatásának szabályozása.
- A leventeintézménnyel, mint ifjúsági mozgalommal kapcsolatos ügyek -
Leventeegyesületek Országos Központja / LOK / 1940-1945
A leventeegyesületekkel, leventealapokkal és választmányokkal kapcsolatos felügyeleti és jogi ügyek. A törvényhatósági leventebizottságok irányítása. A vállalati és iskolai leventeegyesületek felállításának és működésének ellenőrzése, a hadtest-leventeközpontok ügyei. Levente sportügyek: sportversenyek, ünnepélyek rendezése, sportfelszerelések, vándordíjak stb. beszerzése. Népművelési ügyek: Valláserkölcsi nevelés. A nemzeti alapműveltség terjesztése. A honvédelmi szempontból fontos készségek /írás, olvasás, számolás/ oktatása. A magasabb műveltség fejlesztése. Társadalmi, állampolgári ismeretek. A leventeegyesületek művelődési szakosztályainak ügyei. Összeköttetés a KALOT-tal és a KIE-vel. A leventeirodalom és újságok irányítása. Mozgalmi ügyek: Leventetáborozások, országjárások irányítása, a szórványmagyarság közti regős munka mozgalmi vezetőinek képzése. Szociális ügyek: Beteg leventék üdültetése, szegény leventék segélyezése, jogvédelmi tanácsadás. A Leventék Gazdasági Szövetkezetének ügyei. A külföldi ifjúsági mozgalmak szociális ügyeinek figyelemmel kísérése. A leventeegyesületek vöröskeresztes szakosztályának ügyei. Művészeti és irodalmi ügyek: Irodalmi és művészeti nevelés. Leventekönyvtárak és önképzőkörök ügyei. Ifjúsági irodalmi tanács felállítása, szavalásra alkalmas művek kiválogatása, verseskönyvek összeállítása. Az ifjúsági színjátszás ügyei, színpadi művek felülvizsgálata és engedélyezése. A magyar népi tánckultusz ápolása. A festő- és szobrászművészet felkarolása, őstehetségek felkutatása, levente művészkollégium szervezése. Rádióügyek: Összeköttetés a Magyar Rádióval, a levente rádió-félóra ügyei, műsorok összeállítása, leventeegyesületek szerepeltetése a Rádióban. Zenei ügyek: Leventezenekarok ügyei. Leventeindulók kiválasztása, ifjúsági daloskönyv szerkesztése és kiadása, zenei nevelés. Katonai előképzési ügyek: A leventeegyesületek keretében a gyorslevente, a híradó, a lövész, a repülő, a repülőmodellező és vízi szakosztályok ügyei. Nemzetiségi ügyek: A hazai nemzetiségek leventeügyei. A külföldi ifjúsági mozgalmak figyelemmel kísérése, különös tekintettel a szomszédos országokra. Propagandaügyek: A Leventehíradó szerkesztése. Kapcsolattartás a magyar sajtóval. Az írásbeli, film- és fényképpropaganda irányítása. Háború esetén háborús propaganda.
- MUNKASZOLGÁLATI ÉS MUNKAÜGYI CSOPORT
- A katonai irányítás alatt álló közérdekű munkaszolgálat és egyéb munkásalakulatok elvi ügyei -
Közérdekű Munkaszolgálat Országos
Felügyelője /KMOF/ 1940-1942
41.osztály 1943-1944
XII.csoportfőnökség 1944-1945
A katonai /közérdekű, kisegítő, különleges/ munkásalakulatok, továbbá a katonai vezetés alá helyezett egyéb munkaszolgálatok összes ügyének intézése - az egységes személyi gazdálkodásra hivatott osztályokkal egyetértésben. A munkaszolgálat fejlesztésével és a munkaszolgálatos alakulatok szervezésével és fejlesztésével, elhelyezésével kapcsolatos kérdésekben kezdeményezés és javaslattétel. A külföldi államokban folyó munkaszolgálat tanulmányozása és nyilvántartása, a saját munkaszolgálat kiértékelése. Szoros kapcsolattartás a társminisztériumokkal - a HM egyéb illetékes osztályaival összhangban.
- A katonai munkásalakulatok szervezése -
KMOF 1940-1942
42.osztály 1943-1945
A katonai /közérdekű, kisegítő, különleges/ munkásalakulatok megszervezése, kiképzése és szakosítása.
- A katonai irányítás alatt álló munkásalakulatok-
alkalmazása, valamint az ezzel kapcsolatos egyéni és panaszügyek
KMOF 1940-1942
43.osztály 1943-1945
A katonai irányítás alatt álló munkásalakulatok alkalmazása katonai létesítmények építésénél, valamint polgári vállalatoknál. A polgári cégeknél alkalmazott munkásalakulatok ellátása, illetve a munkájukért fizetendő ellenszolgáltatások megállapítása. A munkásalakulatok alkalmazásával kapcsolatos egyéni ügyek, panaszok felülvizsgálata.
- A munkaszolgálat munkaeszközökkel való ellátása -
KMOF 1940-1942
44.osztály 1943-1944
42.osztály 1944-1945
Munkaeszközök rendszeresítése, beszerzése, nyilvántartása és kiutalása a munkásalakulatok számára. A kellálladék megállapítása. Országos készletek nyilvántartása. Szertári ügyek. A munkaszolgálattal kapcsolatos költségvetés összeállítása.
- A katonai igénybevételre tervezett munkaerőn felül-
rendelkezésre álló tömegmunkaerő ügyei
45.osztály 1943-1945
A tervszerű országmozgósítási előkészületek vonalán biztosított munkaerőn felüli tömegmunkaerő rendelkezésre bocsátása az egyes főhatóságok igénylése szerint /őstermelés, út-, vasút- és víziépítés, erdőirtás stb./. Az ellenséges légi behatás okozta rongálások, rombolások helyreállításához szükséges szakosított tömegmunkaerő megszervezése és biztosítása.
- A női önkéntes honvédelmi munkaszolgálat ügyei -
Női Önkéntes Munkaszolgálat Országos
Felügyelője /Nőmof./ 1941-1942
46.osztály 1943-1945
A női honvédelmi munkaszolgálattal kapcsolatos ügyek. Az igénybevett női munkaerő felhasználásának, elhelyezésének, ellátásának, munkafegyelmének ellenőrzése.
c. KATONAI KÖZIGAZGATÁSI CSOPORT
18. Elvi tiszti személyügyek 70,00ifm
31.osztály /és 31.c.osztály: igazolások/ 1919
8.osztály 1920-1941
8.e.osztály 1941-1945
A magasabbparancsnokok, vezérkari - és hadiműszaki törzskari tisztek elvi vonatkozású beosztási és kinevezési ügyei. Egyéb tisztek és hasonállásúak elvi személyügyei. Minősítési, előléptetési, kitüntetési ügyek. Rendfokozatból becsületügyi vagy közigazgatási úton való elbocsátás. Szabadságolások, felülvizsgálatok és nyugállományba helyezések. Származási és nősülési ügyek intézése. A hadifogságból visszatértek igazolási ügyei. Az osztály ügyköréből kifolyó személyügyi szabályzatok és utasítások szerkesztése.
19. Tiszti és tisztviselői beosztási ügyek 91,00ifm
31.a.osztály /és 31.c.osztály: igazolások/ 1919
8.osztály 1920-1941
8.b.osztály 1941-1945
A hivatásos és nem tényleges tisztek, továbbá a honvéd tisztviselők beosztása, áthelyezése, vezénylése. A tiszti beosztási nyilvántartás vezetése. A katonaállományú és nem katonaállományú nem tényleges viszonybeli tisztek, tisztjelöltek és tartalékos tiszti képzésen megfelelt, valamint a tartalékos tiszti képzéssel egyenrangú szakkiképzésben résztvett és a szakvizsgán megfelelt karpaszományosok ügyei, fegyvergyakorlatra való behívásuk, előléptetésük, kitüntetésük és felülvizsgálatuk elrendelése. A tisztek forradalmak alatti magatartását igazoló eljárások irányítása. A visszacsatolt területekről származó nem tényleges tisztek igazolási és rendfokozat elismerési ügyei. Tisztek elbocsátása a Honvédség kötelékéből a hadkötelezettségi korhatár elérésével stb.
20. Tisztek, tisztviselők nyilvántartása 55,00ifm
31.osztály /és 31.b.osztály: nyilvántartás/ 1919
8.osztály 1920-1941
8.ny.osztály 1941-1945
A honvédelmi nyilvántartás egységes megszervezése és vezetése. A Honvédség állományvezetésének irányítása és ellenőrzése. A népmozgalmi nyilvántartás irányítása és ellenőrzése a BM-mel egyetértésben. A honvédelmi érdekek érvényesítése az országos statisztikai adatgyűjtésekkor és feldolgozásokkor. A honvéd tisztek és tisztviselők személyi adatainak nyilvántartása. Számszerinti nyilvántartás vezetése a Honvédség állományáról, a személyes honvédelmi kötelezettség alatt álló emberanyagról. A háborús veszteségek nyilvántartása. A honvéd-, csendőr- és rendőrtisztek rangsorolását tartalmazó névkönyv szerkesztése. A nyilvántartó tisztviselők kiképzése és utánpótlása. Közreműködés a nyilvántartó tisztviselők személyügyeinek intézésében. Kimagasló érdemeket szerzett harcosok külön elismerésben való részesítése, soron kívüli földhöz juttatása. Hősi temetők, sírok ügyei. Elesettek hazaszállítása. A Vöröskereszt Tudósító Iroda irányítása.
21. Vezérkari tisztek személyügyei, beosztása 49,00ifm
31.osztály 1919
8.osztály 1920-1939
8.vkf.osztály 1939-1945
A vezérkarba tartozó tisztek szolgálati és személyi ügyei. Közreműködés a vezérkarba pályázó tisztek elbírálásában, átvételében.
22. A hadmérnökök személyi és szolgálati ügyei 48,00ifm
31.osztály 1919
8.osztály 1920-1940
Hadmérnöki Tisztikar Főnöke /MTF/ 1941-től
A hadmérnöki karba tartozó tisztek szolgálati ügyei. A műszaki képzettséggel rendelkező és a hadmérnöki karba pályázó tisztek elbírálása, átvétele. Műszaki tisztek vezénylése a Műszaki Egyetemre, mérnöki továbbképzésük irányítása.
23. Tisztképzés és tiszti nevelőintézetek 14,50ifm
9.osztály 1919-1945
A honvéd akadémiák, hadapródiskolák, reáliskolák, a Honvédtiszti Leánynevelő Intézet, továbbá a tiszti gyerekek szünidei otthonának szervezésére vonatkozó javaslatok megtétele, közreműködés azok végrehajtásában, valamint a fenti intézetek központi irányítása. A honvéd nevelő- és képzőintézetekbe pályázók felvételi vizsgájának elvi irányítása. Az akadémikusoknak és növendékeknek adományozható államköltséges és fizetéses helyek ügyei. A növendékek és akadémikusok személyügyei. A honvéd képző- és nevelőintézetek anyagi szükségleteiről való gondoskodás. Javaslattétel és közreműködés a honvéd nevelő- és képzőintézetek oktatói, nevelői és egyéb személyzetének kiválasztásában, együttműködve a 8.osztállyal. A honvéd akadémiák tantervének megállapítása és ellenőrzése, továbbá a honvéd reáliskolák és a leánynevelő intézet tanulmányi ügyeinek ellenőrzése. A honvéd akadémikusok és növendékek oktatására és kiképzésére vonatkozó ügyek.
24. Legénységi ügyek 61,80ifm
35.osztály 1919
10.osztály 1920-1945
A legénység kiegészítésének irányítása. Közreműködés a véderőtörvény szerkesztésénél. A sorozottak fegyvernem, csapattest, iskolai végzettség, polgári foglalkozás szerinti elosztásának elvi irányítása. Behívások, tartós szabadságolások. Állományvezetés, állománytáblák szerkesztése. A legénység nyilvántartása. Tiszthelyettesek, tisztesek és a legénység szolgálati és személyi ügyei, beleértve a karpaszományosok ügyeit is, amíg a tartalékos tiszti képesítést meg nem szerzik. Tiszthelyettesek és rangosztályba nem sorolt tisztviselők kiképzési ügyei. A mozgósítással kapcsolatos legénységi ügyek a HM 1.b.osztállyal egyetértőleg.
25. Katonai igazságszolgáltatás, hadbírók ügyei, tisztek90,00ifm
nősülési kérelmének elbírálása
12. és 13. osztály 1919
13.osztály 1920-1945
A katonai büntető igazságszolgáltatásra és a honvéd bíróságok szervezetére vonatkozó szabályzatok, rendeletek szerkesztése. A katonai büntető igazságszolgáltatás felügyelete. A honvéd- és csendőr egyének, illetve a honvéd büntetőbíráskodás alá tartozó személyek elleni feljelentések és bűnvádi ügyek. Hűtlenségi és államellenes bűnügyek nyilvántartása. Fegyverhasználati ügyek. A polgári bíróságok által legénységi egyénekre hozott ítéletek végrehajtása. A katonai börtönök ügyei. Perújrafelvételi kérelmek, semmisségi panaszok, kegyelmi ügyek. A honvéd tisztviselők fegyelmi, lovagias és rehabilitációs ügyei. A katonai bűnügyi statisztika vezetése, véleményadás a katonai jog körébe eső kérdésekről. A honvéd igazságügyi személyzet ügyeiben véleménynyilvánítás és javaslattétel. Tisztek és hasonállásúak nősülési, óvadék /kaució/ ügyei.
26. Tiszti fegyelmi és becsületügyek 5,00ifm
6.osztály 1919
22.osztály 1920-1921
VII.csoport 1921
Fbü.osztály 1922-1945
Tábornokok és törzstisztek hadifogság és forradalmak alatti magatartásáról igazolási határozat hozása, főtiszti igazolási határozatok felülbírálása, az összes igazolás kihirdetése, nyilvántartása és a vonatkozó iratok megőrzése. Törzstiszti fenyítések ellenőrzése. Lovagias és becsületügyek. Becsületügyi nyilvántartás vezetése. A becsületügyi szabályzat szerkesztése. A rendfokozatról való lemondás elbírálása, rendfokozat elvonása közigazgatási úton. Rendfokozat visszaadásával kapcsolatos intézkedések. Kitüntetések és egyenruha viselési jogának megvonása, felfüggesztése. A tiszti és tisztjelölti kinevezések megsemmisítésére vonatkozó intézkedések.
/Kapcsolatos fondok: I.36. és I.37./
27. A tiszti - és altisztikar jóléti ügyei 1,00ifm
34.osztály 1919
33.osztály 1920-1921
2.osztály 1921-1934
Honvédségi Jóléti Alap 1934-1945
A tiszti- és altisztikar jólétének előmozdítására szolgáló javaslatok szerkesztése. A Honvédségi Jóléti Alap alapszabályainak nyilvántartása és a módosítására szolgáló javaslatok szerkesztése. Az Alap intézményeire vonatkozó utasítások kiadása. Az Alap vagyonának, ingatlanainak, valamint ingóságainak nyilvántartása és kezelése. A Honvéd Kölcsönintézménnyel kapcsolatos ügyek. Beutalások az Alap gyógyházaiba és üdülőibe. Ezeknek az intézményeknek az üzemgazdálkodására vonatkozó intézkedések.
28. Nyugdíj és utalványozási ügyek 120,00ifm
32.osztály 1919-1921
4.osztály 1921-1945
A honvéd egyének ellátásával kapcsolatos elvi kérdések. Az 1921.évi XXXII. és az 1929.évi XV. számú ellátási törvények végrehajtása és annak módosításai. Nyugállományúak, nyugdíjasok, kegydíjasok, különleges ellátás alatt állók, özvegyek, árvák ellátási díjainak, családi illetményeinek utalványozása és az összes ellátással kapcsolatos ügy. Tényleges állományúak felülvizsgálatánál közreműködés, sérülési pótdíjak engedélyezése és utalványozása. Rokkantházi, kegyelmi és kivételes ellátások. Elmebetegek elhelyezése.
29. Hadigondozási és hadisegély ügyek 90,60ifm
Hadigondozási osztály 1933-1940
22.osztály 1940-1942
22.g.osztály /gondozás/ 1943
22.h.osztály /hadigondozás,érdekvédelem/ 1944-1945
Az első világháború nem hivatásos állományú hadigondozottainak, valamint az 1939-es honvédelmi törvény alapján a katonai, levente, lövész, légvédelmi, munka- és egyéb szolgálatra való igénybevétel során szerzett sérülés, sebesülés, egészségkárosodás, illetve halál folytán gondozásra igényt szerzett nem hivatásos egyének vagy hátramaradottaik gondozása és érdekvédelme. A rokkanttá vált egyének polgári életbe történő visszavezetésének előkészítése, a munkaképesség visszaállítását célzó intézmények létesítése és berendezése. Rokkantak átképzését, továbbképzését biztosító tanfolyamok felállítása. Általában mind ama előkészületek végrehajtása, amelyek a hadirokkantakat keresethez, munkához juttatják. Hadirokkantak kedvezményekre jogosító igazolványainak kiadása, segély- és kölcsönügyei. A hadigondozottak és családtagjaik megélhetésének elősegítése, ez irányú kérelmeik támogatása. A hadiárvák nevelésének kérdései. Rokkantházi felvételek.
A katonai szolgálatra bevonultak polgári jogvédelme, a polgári állás fenntartásával kapcsolatos ügyek, a hozzátartozók érdekvédelme, hadisegély ügyei. A katonai szolgálatot teljesítettek és a tűzharcosok polgári életben való elhelyezkedésének előmozdítása. A hadigondozás elvi és anyagi ügyei. A hadigondozási költségvetés szerkesztése. A hadigondozottak érdekképviseletének /HONSZ/ főfelügyelete. A rokkantotthonok ellenőrzése. /1944.jan.1-től a polgári személyügyek átadva az Országos Hadigondozó Hatóságnak./
30. Hadigondozottak ellátási és járadékügyei 90,60ifm
Hadigondozási osztály 1933-1940
22.osztály 1940-1942
22.i.osztály /igénymegállapítás/ 1943
22.h.osztály /hadigondozás,érdekvédelem/ 1944-1945
Az első világháború hadigondozottjainak, nem hivatásos állományból származó rokkantjainak, hadiözvegyeinek, hadiárváinak, valamint a hadigondozottak családtagjainak ellátási és igénymegállapítási ügyei. Az 1939-es honvédelmi törvény alapján a katonai, levente, lövész, légvédelmi, munka- és egyéb szolgálatra való igénybevétel során szerzett sérülés, sebesülés, egészségkárosodás, illetve halál folytán gondozásra szoruló egyének és hátramaradottaik igénymegállapítási és ellátási ügyei. Rokkantigények, magasabb járadékba sorolások, özvegyi, árva és családi igények, árvanevelési pótlékok stb. megállapítása. Címhasználatok, kórházi, ápolási, gyógyszertérítési, testrészpótlási és fogyatkozási ügyek. Hadirokkantjelvények és alkalmatlansági bizonyítványok kiadása. /1944.jan.1-től a polgári személyek hadigondozási ügyei átadva az Országos Hadigondozó Hatóságnak./
31. Háborús veszteségek nyilvántartása és hadisírok ügyei 90,60ifm
Hadigondozási osztály 1933-1940
22.osztály 1940-1942
22.v.osztály /veszteség/ 1943-1945
Az első világháború alatti, valamint az 1938 óta lefolyt hadműveletek veszteségeinek nyilvántartása. A veszteségi adatok statisztikai feldolgozása, a veszteségi lajstrom összeállítása. A Vöröskereszt Tudósító Iroda irányítása. A háborús halálesetek állami anyakönyvezésének elrendelése, hősi halálesetek elbírálása, holttányilvánítások. Adatszolgáltatás hősi halál, sebesülés, hadirokkantság, hadiözvegység igazolása céljából. Az első világháborús hadifogság igazolása, leszerelési okmányok kiadása.
Bel - és külföldön lévő hősi /hadifogoly/ temetők gondozása. Hősi emlékművek felállítása, nyilvántartása és gondozása. A hadműveleti területeken lévő hősi sírok nyilvántartása. Az 1848-49-es hősi és honvédsírok gondozása. Hősi halottak hazaszállítása.
Az első világháborús és az azt megelőző katonai szolgálat megállapítása. Az első világháborús legénységi kitüntetések utólagos elismerése. A Károly - csapatkereszt igényjogosultságának igazolása.
/Kapcsolatos gyűjtemények: VI.34., VI.35. és VI.36.
számú fondok./
d. ANYAGI CSOPORT
32. A Honvédség anyagi ellátásának irányítása 3,50ifm
1.osztály 1920-1928
1.c.osztály 1928-1938
III.csoportfőnökség 1938-1945
Az összes elvi jellegű és nagyobb horderejű anyagi ügy kezdeményezése, feldolgozása, összefoglalások elkészítése. A vezetőségi értekezletek döntéseinek és a VKF szervezési, felszerelési és utánpótlási javaslatainak anyagi vonatkozású kiértékelése, érdemi elintézésének központi szabályozása. Közreműködés az országmozgósítási ügyekben a Honvédség anyagi ellátási rendszere és a hadigazdálkodás ellátási rendszere közti összhang biztosítása céljából. Mozgósítási, elhelyezési, szervezési és anyagi szervezési ügyek kezdeményezése, feldolgozása, nyilvántartása anyagi vonatkozásban. A mozgósítási kellálladék megállapítása és nyilvántartása. Felszerelési terv /sürgősségi sorrend/ beszerzési kezdeményezése. A Honvédség költségvetésének összeállítása anyagi szempontból. A HTI, a KÁB, a hadtest - javítóműhelyek ügyeinek központi intézése. A VKF haditechnikai irányelveinek nyilvántartása, kiértékelése. Találmányi és szabadalmi ügyek véleményezése. A mozgósítási utánpótlási szükségletek megállapítása és vezetése a hadrendi változásoknak megfelelően. Az utánpótlási terv /gyártás, tárolás, külföldi behozatal/ szerkesztése. A hadifontosságú anyagok igénybevételének, valamint a közszállításoknak a szabályozása.
33. A gazdászat-közigazgatás irányítása 0,01ifm
Gazdászat-közigazgatási főnök 1934-1944
A Honvédség gazdászat-közigazgatási szolgálatának irányítása. A fenti szolgálat ellátására rendelt határozványok, szabályzatok szerkesztése. Az első fokú gazdászat-közigazgatási hatóságok, hadbiztosságok megszemlélése. A hadbiztosi tisztikar szervezési és személyi ügyeinek kezdeményezése.
34. Költségvetési ügyek 11,50ifm
44.osztály 1919
30.osztály 1920-1921
6.osztály 1921-1922
6.k.osztály 1923-1945
A honvédelmi tárca és szervei évi költségvetésének összeállítása és indoklása, valamint az ezzel kapcsolatos munkálatok irányítása. A költségvetési hitel felosztására, az avval való gazdálkodásra, annak felhasználására, ill. átruházására vonatkozó javaslattétel. Az engedélyezett költségvetési hitel havi hányadának engedélyezése. Összeköttetés tartása a Pénzügyminisztériummal. Az engedélyezett hitellel való gazdálkodás ellenőrzése. Az összes pénzbeli kihatással járó ügydarab pénzügyi gazdálkodási és államszámviteli szempontokból való véleményezése. Az utalványrendeletek ellenőrzése. A költségvetési adatok megállapítása, a pénzfelhasználási kimutatások és egyéb, a költségvetéssel kapcsolatos jelentések feldolgozása. Közreműködés a Honvédség zárszámadásának elkészítésében. Állandó kapcsolat a m. kir. Legfőbb Állami Számvevőséggel.
35. Gazdászat-közigazgatási, illetmény és utalványozási ügyek17,30ifm
40.osztály 1919
27.osztály 1920-1921
6.osztály 1921-1922
6.i.osztály 1923-1932
2.osztály 1932-1938
2.i.osztály 1938-1945
A gazdászat-közigazgatási elvi ügyek. A Honvédség összes elvi illetményügye. Felszámítási fedezetek. Szigorlati leletek elleni fellebbezések, kárügyek, közigazgatási és bírói úton elrendelt levonások. Átköltözési és utazási hitelek. Közlekedési segélyek és havidíjelőlegek folyósítása. A gazdászati tisztek utánpótlási és beosztási ügyeinek kezdeményezése, kiképzése és továbbképzése. A számvivő altisztek utánpótlása és kiképzése.
36. Az ország élelmiszerkészleteinek nyilvántartása 1,60ifm
A Fővezérség meghatalmazott tábornoka a
Közélelmezési Minisztériumnál 1919-1920
Meghatalmazott tábornok a Közélelmezési
Minisztériumban 1920-1921
/1920.szept.29-től egyben határforgalmi felügyelő is/
Az ország élelmiszerkészleteinek nyilvántartása a Honvédség szempontjából. A hadsereg ellátásához szükséges élelmiszerek begyűjtésének és szétosztásának irányítása. Az élelmiszer rekvirálásokhoz katonai alakulatok kirendelése. A rekviráláskor felmerült panaszok kivizsgálása. A határon túlra szállított áruk - elsősorban élelmiszerek - forgalmának ellenőrzése.
37. Élelmezési, élelmezésfelszerelési, ágy - és ágynemű - ügyek21,30ifm
52.osztály 1919
29.osztály 1920-1921
2.osztály 1921-1938
2.é.osztály 1938-1945
Az élelmezési és lótáp cikkek rendszeresítése és biztosítása. A közétkezési gazdálkodás megszervezése, a végrehajtás központi irányítása. Az élelmezésre vonatkozó szabályzatok, szervi határozványok és szolgálati utasítások szerkesztése. Élelmezőraktárak, kincstári sütödék, malmok, mosodák, ágyraktárak ügyei. Az élelmezésre vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése, a piaci és gazdasági viszonyok figyelemmel kísérése, kiértékelése. Élelmezési anyag-, ágy - és ágyneműügyek. A rendszeresített felszerelési cikkek, valamint az ezekre vonatkozó vagy ezekkel rokonvonású értékes találmányok, szabadalmak nyilvántartása. Anyagcikkek beszerzése, valamint új anyagcikkek kivizsgálása, próbagyártása. Hadianyag kellálladék megállapításához javaslatok. Rendszeresített használati cikkek elavulttá nyilvánítása és kivonása a használatból. Ezekből emlék /minta/ gyűjtemények létrehozása a Hadimúzeum véleménye alapján. Az élelmezési tisztek, altisztek és legénység beosztási és kiképzési ügyei.
38. Kincstári /kert/ gazdaságok ügyei 13,30ifm
23.osztály 1920-1921
2.osztály 1921-1926
2.g.osztály 1927-1930
2.osztály 2.g.tétel 1930-1931
5.osztály 1931-1945
A kincstári kertgazdaságok összes ügye, működésük ellenőrzése. A honvéd csapatok gazdálkodásának ügyei.
39. Ruházati és felszerelési ügyek 32,40ifm
42. és 51.osztály 1919
28.osztály 1920-1921
14.osztály 1921-1932
2.osztály 1932-1938
2.r.osztály 1938-1945
A Honvédség ellátása ruházattal és személyi felszereléssel. Új anyagcikkek próbagyártása és rendszeresítése. A Központi Ruhatár elvi ügyei. Az Országos Ruházati Intézetnek a honvéd közigazgatással kapcsolatos ügyei. Az osztály ügyköréből fakadó gazdászat-közigazgatási ügyek: szállítási szerződések, gazdálkodás a hitelhányadokkal, ezek kezelése. A ruhatári műszaki tisztviselők és altisztek utánpótlási, beosztási és kiképzési ügyei. Tisztek és altisztek kedvezményes ruhabeszerzésének megszervezése, végrehajtása, ellenőrzése.
40. Gyalogsági és tüzérségi fegyveranyag 39,40ifm
50.a.osztály 1919
3.osztály 1921-1923
3.a.osztály 1924-1945
A rendszeresített gyalogsági és tüzérségi fegyverek, valamint optikai anyag, továbbá az ezekre vonatkozó találmányok, szabadalmak nyilvántartása, új anyagcikkek kivizsgálásának, próbagyártásának és rendszeresítésének elrendelése a HM javaslata és a VKF véleménye alapján. Találmányok és szabadalmak ügyeinek intézése. A központi fegyverműhelyek és szertárak ügyei. A fegyverbeszerzéshez szükséges hitelek igénylése, zárszámadási indoklása. A tüzér műszaki tisztviselők, műmesterek és fegyvermesterek beosztási, utánpótlási és kiképzési ügyei. A haderőn kívüli kiképzéshez fegyverek és lőszerek kiutalása.
41. Járművek, gépjárművek ügyei 33,40ifm
53. és 45.osztály 1919
26.osztály 1920-1921
3.osztály 1921-1923
3.b.osztály 1924-1945
A rendszeresített harc- és gépjármű, valamint kerékpáranyag, továbbá az ezekre vonatkozó találmányok és szabadalmak nyilvántartása. Új járművek kivizsgálásának, próbagyártásának, csapatpróbájának és rendszeresítésének elrendelése a HTI és a VKF javaslata, illetve véleménye alapján. Az osztály ügykörébe tartozó találmányok és szabadalmak ügyeinek intézése. A központi járműjavító műhelyek és szertárak ügyei. A gépkocsimérnökök, gépjármű-műszaki tisztviselők és műmesterek beosztási, utánpótlási és kiképzési ügyei. A honvédségi gépjárművek közúti közlekedésének és jelzéseinek szabályozása. A polgári gépjárművek nyilvántartása és az időszakos földi gépjárműszemlék megrendezése. A Honvédség befolyásának érvényesítése az ország gépjárműanyagának fejlesztésénél. A polgári gépjárművek különleges esetekben való felhasználása.
42. Lőszer - és robbanóanyag ügyek 26,20ifm
50.osztály 1919
3. és 25.osztály 1920-1921
3.osztály 1921-1923
3.a.osztály 1924-1940
3.c.osztály 1940-1945
Új lőszerfajták és lőszeralkatrészek rendszeresítése a HTI javaslata és a VKF követelményei alapján. A lőszergyártási kapacitási kérdések nyilvántartása, javaslatok a teljesítmény növelésére. A megrendelések elvi elosztása, üzemfoglalkoztatási tervek. Az összes lőszermegrendelés előkészítése, a gyártás menetének és a nyersanyagok biztosításának figyelemmel kísérése. A hazai gyártás bevezetésének kezdeményezése azokra a lőszerfajtákra vonatkozólag, amelyeknél ez nincs megvalósítva. A külföldi szállítások, illetve a gyárak külföldi foglalkoztatottságának elbírálása a saját ütőképesség szempontjából. A lőszergyártással kapcsolatos találmányok, szabadalmak elbírálása, nyilvántartása. A fűzfői lőszerüzemmel kapcsolatos elvi ügyek. A lőszer-, lőpor- és robbanóanyag készletek nyilvántartása és időnkénti felülvizsgálása. A lőszerraktárakkal kapcsolatos elvi ügyek. Az osztály ügykörébe vágó szabályzatok, utasítások szerkesztése.
43. Műszaki anyagi ügyek 3,00ifm
49.osztály 1919
4.osztály 1920-1921
3.osztály 1921-1923
3.a.osztály 1924-1932
3.c.osztály 1933-1936
7.m.osztály /kettős alárendeltségű
osztály: HM és VKF/ 1936-1945
A határmenti övezet műszaki megerősítésének és berendezésének ügyei. A műtárgyak nyilvántartása. Rombolások és megszakítások tervezése, egyéb katonai vonatkozású robbantások előkészítése és végrehajtása. A műszaki karhatalom megszervezése. Az árvízvédelmi intézkedések előkészítése és irányítása. A műszaki fejlődés figyelemmel kísérése, ennek alapján javaslattétel a műszaki /utász, fényszóró/, továbbá a gyalog - és lovas árkász alakulatok harcképességének emelésére. A műszaki felszerelés szabványosítása. Közreműködés a műszaki szabályzatok szerkesztésében. A csapatok ellátása műszaki anyagokkal. A műszaki anyagraktár és a gázvédelmi raktár szolgálatának irányítása és ellenőrzése. A műszaki anyagi szertárak tisztviselőinek személyügyei. Az utász műmesteri tanfolyam irányítása.
44. Gázvédelmi és vegyiharc ügyek 2,40ifm
49.osztály 1919
4.osztály 1920-1921
3.osztály 1921-1923
3.a.osztály 1924-1930
3.g.osztály 1930-1932
3.a.osztály 1933
3.c.osztály 1934-1936
7.c.osztály /kettős alárendeltségű
osztály: HM és VKF/ 1936-1945
Gázvédelmi és ködösítő felszerelés szabványosítása és az új berendezések rendszeresítése a HTI - vel egyetértőleg. A gázharc anyagi részéhez készülékek /fertőző és fertőtlenítő berendezések, füstgyertyák stb./, továbbá az ezekhez szükséges kémiai anyagok beszerzése az összes fegyveres testület számára. A csapatok, intézetek gázvédelmi, ködösítő anyagokkal való ellátása, anyagi kellálladékuk megállapítása, a készletek nyilvántartása. Az egyéni és tömeg-gázvédelmi anyagok, felszerelések, ruházatok, valamint a mesterséges ködök, füstök, lángszórókészülékek és az ezekhez szükséges anyagok beszerzése.
A baktériumháború külföldi előkészületeinek, védelmi rendszabályainak figyelemmel kísérése. Az ország elleni aerokémiai támadások kivédésével összefüggő ügyekben való közreműködés /katonai és polgári gázvédelmi tanfolyamok felállítása, ipari gázvédelem/. Közreműködés a csapatok gázkiképzésében. A hadianyaggyár gázvédelmi ügyeinek irányítása és ellenőrzése.
- Összekötő /távíró/ ügyek -
61.osztály 1919
7.osztály 1920-1922
7.ö.osztály /kettős alárendeltségű
osztály: HM és VKF/ 1922-1945
A béke - és hadi - híradóanyaggal a békekiképzés és a hadihíradás biztosítása. A rendszeresített híradó felszerelési cikkek, valamint az ezekre vonatkozó találmányok és szabadalmak ügyei. Az új híradóanyagok szerkesztése, bevizsgálása, rendszeresítése, a gyártás bevezetésének kezdeményezése. A híradással kapcsolatos szabályzatok szerkesztése. A híradó szaktisztviselők, szolgálati és személyi ügyei, kiképzése. A honvédségi intézmények ellátása híradófelszereléssel. A Honvédség képviselete a postai hatóságoknál.
- Közlekedési /vasúti, hajózási/ ügyek -
11.osztály 1919
6.osztály 1920-1921
7.osztály 1921-1922
7.k.osztály /kettős alárendeltségű
osztály: HM és VKF/ 1922-1945
A honvédelmi jelentőségű vasút - és útfejlesztési munkáknál a honvédségi érdekek érvényesítése. Az ország vasúti, vízi szállítási eszközeinek, magán gépjárműparkjának fejlesztésénél a honvédelmi érdekek érvényesítése. Az összes vasúti és hajózási igazgatósággal az összeköttetés fenntartása, rendeleteik tanulmányozása és kiértékelése a Honvédség részére. A vasúti és hajózási intézetek személyzetének a honvédelemmel kapcsolatos ügyei. Mindenféle katonai szállítással kapcsolatos ügy megszervezése és gyakorlati irányítása, az ezekkel kapcsolatos költségek biztosítása és az adminisztráció lebonyolítása.
- A hadihajózás anyagi vonatkozású ügyei -
14.osztály 1919
11.osztály 1920-1921
1. és 3.osztály 1921
A folyamőrségnél rendszeresített úszó és egyéb műszaki anyag, valamint az ezekre vonatkozó találmányok, szabadalmak nyilvántartása. A hadihajók és egyéb katonai vízijárművek, továbbá az ezekkel kapcsolatos műszaki berendezések kivizsgálásának, csapatpróbájának és rendszeresítésének elrendelése a HTI és a VKF javaslatai, illetve kívánalmai alapján.
Folyamőrtisztek, folyamőrszertári tisztviselők ügyei.
- Haditechnikai ügyek, kísérletek, anyagvizsgálatok -
60.osztály 1919
3.osztály 1920
Haditechnikai Intézet 1920-1921
Lőszer Átvételi Bizottság 1922-1926
3.d.osztály 1926-1931
Haditechnikai Intézet 1931-1945
A Honvédség technikai felszerelésével /fegyver, lőszer, harcjármű stb./ kapcsolatos beszerzések, találmányok vizsgálata, kipróbálása és javaslat a rendszeresítésre. Haditechnikai jellegű kísérletek végzése - együttműködésben a HM megfelelő anyagi osztályaival és azok elvi irányításával.
45. Katonai egészségügy, egészségügyi felszerelés 23,00ifm
56. és 57.osztály 1919
12.osztály 1920-1945
A Honvédség egészségügyi szolgálatának irányítása és ellenőrzése. A honvédelmi kötelezettség, valamint a sorozás egészségügyi vonatkozású ügyei. Levente egészségügy. Tábornoki, tiszti és legénységi felülvizsgálati ügyek intézése orvosi szempontból. Egészségügyi helyzetjelentésk és kimutatások összeállítása.
A hivatásos honvédorvosok, egészségügyi csapattisztek és gyógyszerészügyi tisztviselők nyilvántartása, közreműködés a tartalékos orvosok személyügyeinél. Az egészségügyi altisztek, valamint az egészségügyi intézetek polgári személyzetének ügyei. A fentnevezettek kiképzése és szakkiképzése.
A katonai egészségügyi intézmények ügyei. A Magyar Vöröskereszt Egylettel kapcsolatos ügyek, vöröskeresztes kitüntetések. Az önkéntes betegápolás szervezése. Katonai egészségügyi kérdésekben az összeköttetés fenntartása a polgári minisztériumokkal.
46. Ló - és állategészségügy 14,00ifm
38.osztály 1919
2.osztály 1920-1921
3.osztály 1921-1923
3.b.osztály 1924-1926
5.osztály 1927-1945
A Honvédség lóállományának beszerzésével, nyilvántartásával, elosztásával, átminősítésével és kiselejtezésével kapcsolatos összes ügy. A pótlovazások ügyei, a pótlóavató bizottságok irányítása.
Tisztek lovasítása. Vitézek, rokkantak, leventék selejtes lóval való ellátása. A hazai lóállomány fejlesztésére vonatkozó javaslatok. A lovassport, a katonai versenyistállók, kopófalkák ügyei.
A honvédségi, csendőrségi és méneskari állatorvosok ügyei, utánpótlása és kinevezése. A honvédségi állategészségügyi szabályzatok szerkesztése, az állategészségügyi anyag beszerzése. A Honvédség lovainak patkoltatása, patkolómesterek és patkolókovácsok kiképzése és utánpótlása. A csikótelepek, kincstári mező - és erdőgazdaságok ügyei, működésük ellenőrzése. A Honvédség csapatgazdálkodásának ügyei. A honvéd erdő - és mezőgazdasági tisztviselők ügyei.
47. Lófelszerelés - és vonatügy 47,40ifm
53.osztály 1919
26.osztály 1920-1921
3.osztály 1921-1923
3.b.osztály 1924-1926
5. és 3.b.osztály 1927-1945
A Honvédség fogatolt vonatanyagának és lófelszerelésének megállapítása és rendszeresítése. A lófelszerelés és vonatanyag fejlődésének figyelemmel kísérése mind technikai, mind gazdasági téren. Az esetleg erre vonatkozó újítások és találmányok feldolgozása és kipróbálása. A vonatanyag átvételével, beszerzésével, selejtezésével kapcsolatos ügyek. A vonatanyagra vonatkozó anyagi szolgálati könyvek szerkesztésének irányítása, vonatműszaki elvi ügyek.
48. Honvédségi építési és elhelyezési ügyek 48,70ifm
46. és 47.osztály 1919-1920
35.osztály 1920-1921
11.osztály 1921-1945
Anyaggazdálkodási ügyek / az építési, műszaki- és építésközigazgatási ügyek vonatkozásában/ : kincstári épületek építése, átalakítása, karbahelyezése, fenntartása, ingatlanok nyilvántartása, törzskönyvek vezetése, versenytárgyalások feletti döntés, műszaki tanulmányutak elrendelése, építési szolgálati utasítások szerkesztése. Gazdászat-közigazgatási ügyek: a Honvédség összes elhelyezési ügyének intézése, kincstári tulajdont képező ingatlanok vétele, felhagyása, elidegenítése, az építési szolgálattal kapcsolatos peres ügyek. Markotányosokkal, elárusítókkal, borbélyokkal kötendő szerződések elvi ügyei. Az építési és elhelyezési szolgálatból adódó kártérítési ügyek. A beszállásolási törvény alapján használatba vett épületek térítési ügyei. Az építési szolgálat ellátására alkalmazott műszaki tisztek, építészeti műszaki, számvevőségi és szertári tisztviselők, valamint műszaki altisztek szolgálati beosztásának kezdeményezése, illetve a fenti személyek műszaki és építészet-közigazgatási kiképzése.
49. A Monarchia hadseregének felszámolásával kapcsolatos ügyek 0,24ifm
Műszaki gazdasági főcsoport /Mgf./ 1919
Hadügyi Felszámolást Előkészítő Hivatal 1920-1921
A HM Liquidáló Hivatala 1921-1923
Meghagyási és Érvényesítő Hivatal 1923-1938
III.csoportfőnökség 1938-1945
Az első világháború, valamint a forradalmak alatti időkből eredő el nem intézett vagy be nem fejezett katonai vonatkozású anyagi ügyek felderítése és megállapítása a volt honvéd és közös katonai hatóságok, alakulatok, szervek és intézetek Magyarországon megmaradt anyagából. A megállapítások eredményének bejelentése a Pénzügyminisztériumnak, mint a felszámolást vezető és lebonyolító legfőbb hatóságnak.
e. HADIÜZEMI CSOPORT
50. Ipari üzemek engedélyezése és a fémtermelés nyilvántartása 0,90ifm
3.c.osztály 1924-1933
1.c.osztály 1934-1938
Ügyköre beolvadt a 17.osztályéba 1939-től
A Honvédség fegyverkezésének egységes központi irányításából adódó e tárgykörbe tartozó feladatok.
51. A hadiüzemek elvi és szervezési ügyei 0,38ifm
17.osztály 1939-1940
17.a.osztály 1940-1945
Haditermelési előkészületekre kötelezett üzemek nyilvántartása. A Honvédség felszerelésének és ellátásának, valamint a polgári lakosság alapvető ipari szükségleteinek kielégítése szempontjából igénybevételre tekintetbe jövő üzemeknek hadiüzemmé nyilvánítása. A hadiüzemi megbízottak szolgálatának irányítása és felügyelete az Ipari Minisztérium és a VKF közreműködésével. A haditermelési előkészületekre kötelezett ipari üzemek meghagyási és mentesítési ügyeiben elvi közreműködés. Közreműködés a hadiüzemi szakmunkások képzésében. A hadiüzemi munkásalakulatok szervezését és szolgálatát szabályozó utasítások szerkesztése. A hadiüzemi személyzeti parancsnokok beosztása és kiképzése. Közreműködés a katonai vezetés alatt álló hadiüzemek alkalmazottainak bérét, ellátását és gondozását szabályozó kormányrendeletek szerkesztésében. A hadiüzemekben az ipari érdekképviseleti szervek /munkaadók és munkavállalók/ működésének, a termelés rendjére gyakorolt befolyásának figyelemmel kísérése, káros kihatás esetén eljárás kezdeményezése. Közreműködés a hadműveletekkel kapcsolatos iparszervezési /kiürítés, megszállás/ előkészületekben. Ipari kémelhárítási és gyármegtekintési ügyek.
52. Hadianyaggyártási ügyek 1,00ifm
17.osztály 1939-1940
17.b. és Ip.Min. XVII.b.osztály 1940-1945
Állandó tájékozódás a hadianyagok /fegyverzet, tüzérségi és optikai anyag, lőszer, katonai járművek, repülőgépek, híradó, műszaki, egészségügyi és vonatanyag/ központi haditermelési tervéről. Az Iparügyi Minisztériummal egyetértőleg közreműködés a honvédségi megrendelések vállalatba adásánál. A hadianyaggyártás fejlesztésének kezdeményezése, illetve felülbírálása a fegyverkezési tervek keretében. A hadianyaggyártás racionalizálására vonatkozó javaslatok kidolgozása, különös tekintettel a termelés fokozására és a külföldről származó anyagok kiküszöbölésére. Az ilyen irányú kísérletek irányítása /a kísérletek kizárólag a hadianyaggyártással kapcsolatos eljárásokra vonatkoznak/. Közreműködés a motorizálási és gépkocsigyártási problémák megoldásában. Hadianyag behozatali és kiviteli ügyek. A hadianyaggyártásnál a nyersanyag és a munkabér árának megállapítása.
53. Honvédségi felszerelések gyártása és hadianyagkiviteli ügyek 0,50ifm
17.osztály 1939-1940
17.c. és Ip.Min. XVII.c.osztály 1940-1945
Állandó tájékozódás a Honvédség ruházati, bőrfelszerelési, élelmezési és gumiipari szükségleteinek központi hadiipari tervéről. A hadianyagok és a honvédségi felszerelések gyártásához szükséges ipari nyersanyagok ellátási helyzetének nyilvántartása. Az állami nyersanyagkészlet beszerzése, kezelése, kiutalása. A külkereskedelem irányításában a honvédelmi érdekek képviselete.
54. Repülőgépgyártási és iparszervezési ügyek 0,29ifm
17.osztály 1939-1940
17.b.osztály 1940-1942
17.c. és Ip.Min. XVII.r.osztály 1942-1945
Állandó tájékozódás a repülőgépek és a repülő felszerelési cikkek központi termelési tervéről. Közreműködés a repülőgépek és repülő felszerelési cikkek megrendelésében és vállalatba adásában. A nem honvédségi célokra szolgáló repülőgépek és tartozékaik megrendelésével kapcsolatban együttműködés a gyártási sorrend megállapításánál és szabályozásánál. A repülőgépgyártás - a felszerelési cikkeket is beleértve - fejlesztésének kezdeményezése és felülbírálása. Javaslattétel a repülőgépeket és repülési felszerelési cikkeket gyártó üzemek anyagi szükségleteinek biztosítására. Javaslatok kidolgozása a repülőgépgyártás racionalizálására, különös tekintettel a termelés fokozására és a külföldről származó anyagok kiküszöbölésére. Véleményezés a repülőgéptípus kiválasztásakor és rendszeresítésekor. Együttműködés az illetékes osztályokkal a repülőgépgyártással kapcsolatos pénzügyi és jogi kérdésekben. Külföldiek repülőgépgyártással kapcsolatos magyarországi látogatásának lebonyolítása.
55. Honvéd kincstári érdekeltségű vállalatok ügyei 0,02ifm
3.v.osztály 1942-1945
A honvédségi kincstári tulajdonban, illetőleg résztulajdonban lévő vállalatok üzemvitelének irányítása. Új ipari vállalkozások vagy vállalkozásokban való részvétel kezdeményezése. A honvéd kincstár tulajdonában lévő részvények kezelése. Műszaki berendezések létesítése, átalakítása. Átállítások a béketermelésről haditermelésre és fordítva. Az üzemek racionális termelésének folyamatos biztosítása. Új termelési ágak bevezetése, a meglévők kibővítése, átalakítása. A Honvédség és a piac szükségleteihez való alkalmazkodás. Együttműködés más vállalatokkal. Az alkalmazottak gazdasági és szociális ellátásának egyöntetű megoldása. A pénzgazdálkodás és az árpolitika irányítása, árellenőrzés, együttműködés az Árhivatallal.
56. A közszállításokkal kapcsolatos elvi ügyek 0,05ifm
6.g.osztály 1944-1945
A közszállító cégek felvétele, nyilvántartása, kizárása. Az árak, illetve az ártöbbletek nyilvántartása és vizsgálata.
Az állag /Hadiüzemi csoport/ ügykörével kapcsolatos fondtöredékek:
Hadiműszaki Tanács 1943
Hadiipari Bombakárügyi Bizottság /HABOB/ 1944-1945
Mindegyik a HM és az Ipari Minisztérium közös szerve volt.
f. LÉGÜGYI CSOPORT
57. A légierő anyaggazdálkodásának irányítása 0,05ifm
37.osztály 1919
LüH. 14.a.osztály 1933-1938
Le.Pság. vk. és gazd.-közig.osztály 1939-1941
31.osztály 1941-1943
V.csoportfőnökség 1943-1945
A légierőt érintő összes anyagi elvi ügy kezdeményezése, feldolgozása, összefoglalások készítése. A légierő fejlesztésére vonatkozó szervezési, felszerelési és utánpótlási javaslatok anyagi vonatkozású kiértékelése, érdemi elintézésének központi szabályozása. A légierőt érintő M.hadrendi, elhelyezési és szervezési ügyek kezdeményezése, feldolgozása, nyilvántartása. A légierő beszerzési tervének kezdeményezése, a sürgősségi sorrend felállítása. A légierő utánpótlási szükségleteinek megállapítása és vezetése. Az utánpótlási terv /gyártás, tárolás, külföldi behozatal/ szerkesztése. A légierő fejlesztési irányelveinek nyilvántartása, kiértékelése. A repüléssel kapcsolatos találmányok, szabadalmak véleményezése.
58. A hadirepüléssel kapcsolatos anyagi elvi ügyek 0,05ifm
37.osztály 1919
LüH. 14.a.osztály 1933-1938
Le.Pság. vk. és gazd.-közig.osztály 1939-1941
31.osztály 1941-1943
V.csoportfőnökség 1943-1945
A légierőt érintő minden anyagi ügy központi irányítása és ellenőrzése. Hadrendi, elhelyezési és anyagi szervezési ügyek kezdeményezése, feldolgozása, irányítása. A felszerelési és beszerzési tervek kezdeményezése, feldolgozása és nyilvántartása. Hadianyaggyártási ügyek. A légierő költségvetésének összeállítása és felhasználása anyagi szempontból. Az M.utánpótlási szükséglet /gyártás, tárolás, külföldi behozatal/ szerkesztésében való közreműködés. A Honvédség földi haderőrészeivel közös anyagok tekintetében együttműködés a III.csoportfőnökséggel.
59. A repülés jogi és közigazgatási ügyei, a polgári repülés ügyei0,02ifm
37.osztály 1919
LüH. 14.b.osztály 1933-1938
Le.Pság. jogi és közig.osztály 1939-1941
30.osztály 1941-1945
Az osztály részben középhatósági, részben honvédelmi miniszteri hatáskörben jár el. Középhatóságként a Légügyi Hivatalnak, mint a polgári repülés egész országra kiterjedő hatáskörű hatóságának feladatkörét végzi. Miniszteri hatáskörben a honvédelmi miniszternek, mint a legfőbb légügyi hatóságnak a feladatkörébe tartozó ügyeket intézi, valamint eljár az egyéb katonai és polgári repüléssel összefüggő kérdésekben.
Közigazgatási ügyek:
Külföldi légijárművek átrepülésének engedélyezése /polgári gépeknél a LüH., katonai gépeknél a HM hatáskörében/. Forgalmi rendszabályok, a nem menetrendszerű polgári repülés ügyei. Tilos területek, kötelező útvonalak kijelölése. A hazai polgári légijárművek és a repülőszemélyzet nyilvántartása. A polgári repülőszemélyzet kiképzését végző iskolák felügyelete. Légirendészeti ügyek, polgári repülőbalesetek kivizsgálása. Külföldi forgalmi szabályok, repülőterekre vonatkozó adatok gyűjtése. A légi ellenőrző szolgálat ellátása, légihatársértési ügyek. A Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap feletti felügyelet.
Jogi ügyek:
Katonai rész: Közreműködés a Honvédelmi Törvény légierőre vonatkozó részeinek megtárgyalásában. A légierőt érintő 2.500 pengő feletti megrendelések elbírálása jogi szempontból. A légierő részére megszerzendő ingatlanok kisajátításának, igénybevételének elrendelése, ezek tulajdonjogával kapcsolatos intézkedések megtétele. Mozgósítás esetén polgári légijárművek igénybevétele.
Polgári rész: A légiközlekedéssel kapcsolatos törvények, törvényjavaslatok. rendeletek szerkesztése. Együttműködés a külföldi légügyi hatóságokkal és nemzetközi légügyi szervekkel légi jogi kérdésekben. A légiközlekedésre vonatkozó kérdésekben érintkezés és együttműködés a társminisztériumokkal és egyéb hatóságokkal. Látványos repülések engedélyezése.
60. Repülőanyagi, műszaki ügyek 0,07ifm
37.osztály 1919
LüH. 14.c.osztály 1933-1938
Le.Pság. műszaki és anyagellátó osztály 1939-1940
32.osztály 1941
32.a.osztály 1941-1945
A légierőnek repülőgépekkel, repülőmotorokkal, repülőfelszerelésekkel, szerszámokkal, valamint nyersanyaggal való ellátása. Mindezeknek a hadrendi szükségletnek megfelelően és a légierő részére rendszeresített kivitelben való beszerzése. Az ezekhez szükséges hitelköltségi fedezet biztosítása. A repülőgépek lőszer, bomba és rádiófelszerelési ügyeinek intézése az illetékes HM osztályok útján.
61. Repülőműszaki és kísérleti ügyek 0,06ifm
37.osztály 1919
LüH. 14.a.osztály 1933-1938
Le.Pság. műszaki és anyagellátó osztály 1939-1940
31.osztály 1941-1945
Mindazoknak a repülőtechnikai kérdéseknek intézése, amelyek az új repülőanyag rendszeresítését megelőző műszaki kivizsgálásokkal és kiértékelésekkel szorosan összefüggenek. A VKF repülőműszaki követelményeinek kiértékelése és érdemi elintézése. A repülősárkányokkal, - felszerelésekkel, - motorokkal és műszerekkel kapcsolatos kísérletek elrendelése, irányítása és ellenőrzése. A Repülő Kísérleti Intézet munkatervének megállapítása. A hazai repülő tudományos intézetek honvédségi szempontból való irányítása, tudományos kérdésekben együttműködés a polgári repülési tudományos intézetekkel. Találmányok, szabadalmak véleményezése repülő vonatkozásban. Repülési kísérleti ügyekben együttműködés a külföldi kísérleti intézményekkel és hatóságokkal. Külföldi repülési segédletek felülbírálása és fordítása. A repülési kísérleti intézmények szervezési ügyei. A kísérletekkel kapcsolatos hitelügyek intézése, kísérleti eszközök beszerzése. Repülőmérnökök, repülési szertisztek szakkiképzésének és továbbképzésének irányítása.
62. Repülőfelszerelési ügyek 0,04ifm
37.osztály 1919
LüH. 14.c.osztály 1933-1938
Le.Pság. műszaki és anyagellátó osztály 1939-1940
32.osztály 1941
32.b.osztály 1941-1945
A légierő ellátása fegyverzettel, tüzérségi optikai anyaggal, műszaki, gázvédelmi, lófelszerelési, vonat - és üzemanyaggal, továbbá ruházattal és felszereléssel. A fenti anyagnemekből a földi erőkével közös anyagoknak az illetékes társosztályokkal együttes, a kifejezetten a légierő számára rendszeresített anyagoknak önálló beszerzése. A Légierő Gépkocsi Szertár és a légierő gépkocsiszolgálat központi irányítása és ellenőrzése.
63. Repülő egészségügy 0,02ifm
32.osztály 1941
32.b.osztály 1941-1942
32.eü.osztály 1943-1945
A légierő egészségügyi szolgálatának irányítása. A repülő szakorvosok, gyógyszerészek, egészségügyi személyzet személyi és kiképzési ügyeinek intézése béke és mozgósítási vonalon. A repülő szakszemélyzet szakorvosi kiválasztásával és ellenőrzésével kapcsolatos ügyek. A repülőcsapatok közegészségügyével kapcsolatos kérdések. A repülő szakszemélyzet kölönleges egészségvédelme. A légierőnél rendszeresített egészségügyi anyag nyilvántartási, javítási és pótlási ügyei. Új egészségügyi anyagok rendszeresítése, beszerzése, tárolása. A fenti célokra költségvetés, hitelek igénylése, azok kezelése. Közreműködés az egészségügyi elvi és szervezési kérdésekben. Egészségügyi szabályzatok szerkesztése. A légi mentőszolgálat irányítása.
64. Repülési építési ügyek 0,06ifm
33.osztály 1941-1945
A légierő elhelyezésével kapcsolatos mindennemű építésműszaki, közigazgatási és gazdászat-közigazgatási ügy. A légierő elhelyezési körleteinek, állandó és hadi repülőtereinek, az ezeken lévő épületeknek, bombázó - és lőtereknek, lőszerraktáraknak és üzemanyagtárolóknak építése, átalakítása, karbahelyezése és fenntartása. Az építési javaslatok és tervek felülbírálása. A légierő használatában lévő ingatlanok nyilvántartása. Építési versenytárgyalások feletti döntés. Közreműködés a repülőterek körüli biztonsági körzetek beépítési módjainak meghatározásánál. A hadi - és kitérő-repülőterek kiválasztásának és kiépítésének műszaki irányítása. A légierő elhelyezési ügyeinek intézése. Ingatlanok bérlete, vétele, eladása, hasznosítása, bérbeadása. Az építési és elhelyezési szolgálatból adódó kártérítési ügyek. Az építési hitelek nyilvántartása. A légierő építészeti szolgálatának ellátására rendelt mérnökök, építészeti szertisztek, műszaki és számvevőségi tisztviselők, tiszthelyettesek beosztása, kiképzése. A polgári alkalmazottak ügyei.
65. A repülés költségvetési ügyei 0,06ifm
34.osztály 1941-1945
A légierők költségvetésével kapcsolatos ügyek: hitelelosztás és - felhasználás, pénzellátás, zárszámadás. A honvédelmi tárca költségvetésének a légierőkre eső részével kapcsolatos munkák irányítása. A költségvetésen kívüli pót - és rendkívüli hitelek megállapítása és kieszközlése a HM 6.k. osztállyal egyetértőleg. A gazdálkodási és hitel-felhasználási elvek betartásának felügyelete és ellenőrzése. Adatszolgáltatás a HM 6.k. osztály által folytatott zárszámadási munkákhoz. A Horthy Miklós Repülő Alap, valamint a haderőn kívüli repülő kiképzés költségvetési ügyei.
- A légierő béke - és hadiszervezése -
37.osztály 1943-1945
Békeszervezés:
A légierő repülő rész összes békeszervezési ügyének intézése a HM vonalán. A légierő békeelhelyezésével kapcsolatos elhelyezési ügyek. Az összes békealakulat, szerv stb. személyi, ló- és járműállományának, alárendeltségi viszonyainak megállapítása. Közreműködés a szervi határozványok szerkesztésében. A légierő békeszervezésével kapcsolatos kiegészítési, fegyvergyakorlati, felszerelési, elhelyezési ügyekre vonatkozó elvi követelmények megállapítása. A légierő repülő részét érintő karhatalmi ügyek intézése. A légierőt érintő haderőn kívüli kiképzési ügyek.
Hadiszervezés:
A légierő repülő része hadiszervezetének /hadrendjének és az egyes hadialakulatok állományának/ részletes megállapítása a VKF követelményei és az ország adottságainak figyelembevételével. A légierő mozgósításának előkészítése, irányítása és ellenőrzése. A légierő háborús szervezetének megállapításához az adottságok és lehetőségek felderítése /adatgyűjtés, nyilvántartás, értékelés/. A repülőalakulatok írott hadrendjének megszerkesztése és a rajzhadrend kiadása a HM 1.b.osztállyal együttműködve. A légierők mozgósítása alapelveinek kidolgozása, közreműködés a mozgósítási utasítások szerkesztésében.
- A légierő személyügyei -
38.osztály 1943-1945
A légierő tiszti és tisztviselői személyügyeivel kapcsolatos összes elvi kérdésben kezdeményezés és véleményadás. A légierőhöz tartozó összes hivatásos katonaállományú és katonaállományon kívüli havidíjas kinevezése, előléptetése, áthelyezése, vezénylése stb. Repülőminősítések, a hajózó személyzet minősítésének szabályozása. A légierőkhöz tartozó nem tényleges viszonybeli tisztek, tisztjelöltek és hasonállásúak fegyvergyakorlatra való behívásának elrendelése stb. A légierőkhöz tartozó legénység szolgálati és személyi ügyei. A mozgósítással kapcsolatos legénységi ügyek.
- A légierő kiképzési ügyei -
5.rep.vkf.osztály 1943-1945
A légierő kiképzési elvi ügyei: a kiképzési rendszerek meghatározása, a kiképzés előfeltételeinek biztosítása. A légierő kiképzési szabályzatainak szerkesztése, a béke - és háborús tapasztalatok kiértékelése. A repülő oktató - és propagandafilmek készíttetése és forgalmazása.
A repülő kiképzés költségvetési ügyei. A légierő minden szakágazatában az alapkiképzés szabályozása. Új anyag beszerzése esetén az át - és továbbképzés megszervezése. A hajózó személyzet repülő kiképzése. A HM 9.osztállyal egyetértésben a Repülő Akadémián folyó kiképzés irányítása. A légierő állományába tartozó összes tiszt elméleti és gyakorlati továbbképzése. A repülőmérnökök, repülőszertári tisztviselők kiképzési ügyei, vezénylések a jutasi tiszthelyetteskpző iskola repülő tagozatára. Nem tényleges tisztek behívása továbbképzés céljából. A HMNRA és a MAESZ általi haderőn kívüli repülő elő - és utóképzés, valamint a levente ejtőernyős és vitorlázó kiképzés szakmai irányítása. A légierőkhöz önként jelentkezők ügyei.
- A légierő béke - és háborús alkalmazásának előkészítése -
7.rep.vkf.osztály 1943-1945
Mint a VKF repülő szakosztálya felöleli mindazokat a kérdéseket, amelyek a légierő fejlesztésével, ütőképességével, a háborúra való felkészítésével, hadműveleti és karhatalmi alkalmazásával szoros kapcsolatban állnak és arra befolyással bírnak. Ezért szorosan együttműködik a VKF 1. osztállyal. A HM légügyi főcsoport felé irányító befolyása van. Az osztály egyben az Együttműködési Bizottság Légügyi Bizottságának titkársága. A sajtó és propaganda útján az ifjúságban felkelti és ébren tartja a repülés gondolatát, az ország lakosságát meggyőzi a repülés szükségességéről. Irányítja a haderőn kívüli repülés propagandáját. Vezeti a légierő hagyományainak ápolását.
g. LÉGOLTALMI, LÉGVÉDELMI CSOPORT
66. Légvédelmi és légoltalmi ügyek 0,03ifm
OLP 1933-1938
Légvédelmi osztály 1938-1940
35.osztály 1941-1945
A HM hatáskörébe utalt légoltalmi ügyekben a legfelsőbb fokon való jogi és közigazgatási kérdések intézése. A katonai és polgári légoltalom irányítása, légoltalmi gyakorlatok elrendelése. A légoltalmi propaganda irányítása és ellenőrzése. A helyi /városi, községi, vállalati/ figyelő -, jelző - és riasztószolgálat megszervezése és ellenőrzése. Az országos energiagazdálkodás megfigyelése és befolyásolása légoltalmi szempontból. Közutak, víziutak, légiforgalmi berendezések, továbbá a posta - és távírószolgálat légoltalmának irányítása. A légoltalommal kapcsolatos kiürítés szabályozása. Az ejtőernyős elhárítás megszervezése és irányítása.
67. A légoltalom szervezési, igazgatási és anyagi kérdései 0,02ifm
OLP 1933-1938
Légvédelmi osztály 1938-1940
35.osztály 1941-1943
A légoltalommal kapcsolatos kormányhatósági ügyek intézése. A hadiközlekedés, a hadiipar, valamint a katonai létesítmények számára légoltalmi irányelvek megállapítása és ellenőrzése. A katonai objektumok légvédelméhez a hitelfedezet biztosítása. A hadtest légoltalmi parancsnokok, a különleges műszaki csoportparancsnokoknak alárendelt katonai légoltalmi alakulatok, valamint a ködalakulatok elvi, szervezési és anyagi ügyei. A polgári légoltalmi szervek /Légoltalmi Liga, területi felügyelőségek/ irányítása.
h. POLGÁRI CSOPORT
68. Törvényelőkészítés, közjogi kérdések 21,50ifm
1.osztály 1919
15.osztály 1920-1945
A honvédelemre vonatkozó törvényjavaslatok tárgyalása, azoknak szerkesztése, értelmezése és módosítása. A HM többi osztálya által kezdeményezett törvénytervezetek elkészítése, megtárgyalása és ezek végrehajtási utasításainak szerkesztésében való közreműködés. Közjogi és általában közigazgatási jogi kérdésekben véleményadás. Nemzetközi egyezményekre, vám - és kereskedelmi szerződésekre vonatkozó ügyek intézése. Parlamenti politikai ügyek. A bevándorlással és a kivándorlással kapcsolatos összes elvi kérdés, részvétel a kivándorlási tanácsban. Iratcsere egyezmények megkötésénél közreműködés.
69. Hadkiegészítési, állampolgársági és útlevél ügyek,
a külföldön lévő sorkötelesek ügyei 40,70ifm
1. és 3.osztály 1919
15.osztály 1920-1922
21.osztály 1923-1926
16.osztály 1927-1940
16.a.osztály 1940-1945
Az állításkötelesek összeírása és az eredmény feldolgozása. A sorozások lefolytatása és az eredmények gyűjtése. A külföldön tartózkodó magyar állításkötelesek tartózkodási helyének puhatolása és besorozásuk iránti intézkedések. A Honvédségbe való önkéntes belépők központi nyilvántartása. A téves besorozások helyesbítése, az elmebetegek és eskórosok elbocsátása a hadseregből. A sorozással kapcsolatos költségek. Állampolgársági ügyek általában, konkrét útlevéladási és kivándorlási ügyekben véleményadás. Határátlépési ügyekben döntés. /A hadkiegészítési és sorozási ügyeket 1942. márciustól átvette a HM 10.osztály/.
70. A véderő elleni visszaélések, a honvédelmi érdekeket43,50ifm
érintő polgári büntetőügyek; a Tanácsköztársaság idejéből visszamaradt jogi ügyek
16.osztály 1919-1940
23.a.osztály 1940-1942
18.osztály 1942-1945
A katonai szolgálati kötelezettség teljesítése alóli menekülés céljából elkövetett fondorlatok megtorlása. Engedély nélküli nősülések és az ország területének engedély nélkül történt elhagyása esetén szükséges közigazgatási intézkedések. Minden, a honvédelmi érdekek ellen elkövetett, a katonai büntetőbíráskodás alá nem tartozó kihágás, bűncselekmény esetén intézkedés. A fenti esetekben elvi, végrehajtási és kegyelmi intézkedések. Az előforduló esetekről szakvéleményadás a HM 13. és 15.osztályával együtt. Tájékozódás a polgári bíróságok előtt folyó honvédelmi érdekeket érintő ügyekben. A polgári bíróságok által hozott ítéletek elhalasztása, illetve félbeszakítása katonai érdekből. Felhatalmazás megadása a leventeintézmény ellen elkövetett becsületsértési ügyekben a bűnvádi eljáráshoz.
71. Távollevők puhatolása 43,50ifm
16.osztály 1919
18.osztály 1920-1921
/megszűnt 1921-ben/
16.osztály 1922-1940
23.a.osztály 1940-1942
18.osztály 1942-1945
A külföldre távozott és szökevénynek nyilvánított egyének nyomozása és felszólítása a külföldi képviseleti hatóságok útján a hazatérésre, valamint csapattestüknél való jelentkezésre.
72. A sorozásnál kedvezményt élvezők ügyei 36,00ifm
20. és 21.osztály 1919
18.osztály 1920-1921
17.osztály 1921-1931
16.osztály 1932-1940
16.b.osztály 1940-1942
10.osztály 1942-1945
A fősorozás után a sorozottak számbavétele és a fölös szám megállapítása, a fölösszámúak kiválasztása és póttartalékba osztása. A tartalékos tiszti képzésre jelentkezés elfogadásával kapcsolatos vitás ügyekben a végső döntés meghozatala. Végső döntés a papokat, papjelölteket megillető kedvezmények ügyében. Az örökölt mezei gazdaságok birtokosait, illetve a földbirtokrendezés vagy letelepítés során szerzett birtokokon gazdálkodókat, valamint a több katonát adó családokat megillető kedvezmények tekintetében a sorozóbizottságokban vagy fellebbezéskor a végső döntés meghozatala. Döntés végső fokon a családfenntartókat megillető kedvezmények ügyében.
73. Magánjogi ügyek 24,00ifm
24. és 25.osztály 1919-1921
19.osztály 1921-1926
18.osztály 1927-1940
14.osztály 1940-1945
Minden magán - és kereskedelemjogi vonatkozású kérdésben véleményadás. A honvédelmi igazgatás körében az összes nagyobb jelentőségű szerződés előkészítése, megszerkesztése és tárgyalása /pl. ingatlanok, haszonbérletek stb./. A kincstár ellen támasztott és polgári peres úton érvényesíthető kártérítési követelések tárgyalása. A kincstár által indított polgári perek előkészítése és irányítása. A Honvédség érdekében szükségesnek mutatkozó ingatlankisajátítások és az azokkal összefüggő ügyek. Részvétel a honvédelmi igazgatás alá tartozó vállalatok ügyeinek intézésében. A költségvetési előirányzat megszerkesztése, per - és kártalanítási összegek nyilvántartása, továbbá szabadalmi díjak utalványozása.
74. Alapok és alapítványok ügyei 24,00ifm
24. és 25.osztály 1919
22. és 21.osztály 1920-1921
19.osztály 1921-1925
18.osztály 1926-1940
14.osztály 1940-1945
A HM kezelése vagy felügyelete alá tartozó összes segélyezési, jutalmazási, nevelési vagy más különleges alapítványra és alapra vonatkozó minden ügy, beleértve az adományozást is. A volt közös Hadügyminisztérium megszűnése után a m.kir. honvédelmi miniszter felügyelete alá veendő összes alap, alapítvány és jótékonysági célra gyűjtött összeg átvétele és további felhasználásának intézése. Az összes alap, alapítvány nyilvántartása. Intézkedés a különféle árvaházaknál katonai egyének árvái részére létesített alapítványi helyekre való beutalások tekintetében. A honvéd tiszti özvegyek és árvák segélyellátási ügyei. A Honvédségi Jóléti Alap kezelésére vonatkozó ügyekben véleménynyilvánítás.
75. Iskolaügyek /polgári/ 24,00ifm
23.osztály 1919-1921
19.osztály 1921-1926
17.osztály 1927-1933
18.osztály 1934-1940
14.osztály 1940-1945
Intézkedés a polgári nevelő - és képzőintézeteknél, leányiskoláknál létesített és a honvédelmi miniszter felügyelete alá tartozó alapítványi helyekre való beutalásokról. Együttműködés a nevelésügyi osztállyal az ezen intézeteknél létesített fizetéses és államköltséges helyek betöltésével kapcsolatos ügyekben.
76. Polgári érdekvédelem, hadisegély 33,24ifm
26.osztály 1919
19.osztály 1920-1921
18.osztály 1921-1940
23.b.osztály 1940-1942
22.osztály 1942-1943
22.g.osztály 1943
22.h.osztály 1944-1945
A Honvédség nős /családos/ legénységi egyéneinek családi segéllyel kapcsolatos ügyei. A mozgósítás esetén bevonultak és a honvédelmi munkára igénybe vettek családtagjainak segélyezése. A katonai szolgálatra bevonultak polgári állásának fenntartásával és polgári illetményeikkel kapcsolatos ügyek. A katonai szolgálatot teljesítetteknek a polgári életben való elhelyezésének előkészítése és elősegítése. A katonai szolgálatra bevonultak és hozzátartozóik egyéb érdekeinek védelme. A honvéd egyének halálos baleseteire vonatkozó adatok gyűjtése és nyilvántartása.
Családi segélyügyek /1925-től/.
77. Igazolványos altisztek ügyei 42,00ifm
27.osztály 1919
20.osztály 1920
18.osztály 1920-1921
17.osztály 1921-1931
16.osztály 1932-1940
23.b.osztály 1940-1942
22.osztály 1942-1943
22.g.osztály 1943
22.h.osztály 1944-1945
Hadigondozottak, tűzharcosok, valamint a kivételes hadigondozási igazolvánnyal ellátott egyének polgári köz - és magánalkalmazásban való elhelyezésének támogatása. Az általuk betöltött, illetőleg betölteni kívánt állások és alkalmazási helyek "fenntartott" jellegének kérdésében döntés. Az 1933.évi VII.tc.-ben és az 1936.évi IV.tc.-ben említett közintézményeknek, vállalatoknak, társaságoknak, mezőgazdasági birtokoknak ellenőrzése abból a célból, hogy hadigondozottakat, tűzharcosokat a fennálló rendelkezéseknek megfelelően alkalmaznak-e. Amennyiben az ellenőrzés hibákat fed fel e téren, bírság kiszabása. A kiszabott bírság behajtása és a rokkant alapok és alapítványok részére történő átutalása.
78. A véderővel kapcsolatos költségek 17,70ifm
16.osztály 1919
18.osztály 1920-1921
17.osztály 1921-1925
18.osztály 1926-1938
16.osztály 1939-1940
16.a.osztály 1940-1942
10.osztály 1942-1945
A Honvédség anyagi szükségleteinek biztosítása végett a törvényhozás és a közigazgatás útján teendő intézkedések. A kivételes intézkedésekre vonatkozó törvények végrehajtásában való közreműködés, az osztály ügykörét érintő, a tárgyra vonatkozó törvényjavaslatok, végrehajtási utasítások szerkesztése, indoklása, értelmezése, valamint módosítása iránti tárgyalások.
79. Hadszolgáltatás 50,70ifm
28.osztály 1919
24.osztály 1920-1921
20.osztály 1921-1931
18.osztály 1932-1940
18.a.osztály 1940-1945
A honvédelmi szolgáltatásokkal és korlátozásokkal kapcsolatos elvi állásfoglalás. A honvédelmi munkára való igénybevétel módja, üzemek alkalmazottainak visszatartása, a honvédelmi munkáért járó térítések. Járművek, állatok igénybevétele és az azért járó térítési díjak megállapítása. A határsávban és a védőövekben fekvő ingatlanok tulajdonjogának, forgalmának a honvédelmi érdekkel kapcsolatos korlátozása és állásfoglalás az ilyen ügyekben. A fenti területeken új italmérési, fogadó stb. engedélyek kiadása. Takarmány, élelem beszolgáltatásával kapcsolatos ügyek, legelők igénybevétele. A dologi honvédelmi szolgáltatások körének kiterjesztése, az értük járó térítések, kártérítések szabályozása, az ebből eredő ügyek közigazgatási úton való elintézése. Jogi véleményadás a közlekedési és híradástechnikai eszközök honvédelmi igénybevételével kapcsolatban. A hadianyagok forgalmának szabályozása. A beszállásolásokra vonatkozó törvények végrehajtása, valamint az ebből adódó jogi ügyek. A honvédelmi érdekeket érintő polgári bűnügyek és kihágások.
80. A hadszolgáltatás alóli mentesítések 38,00ifm
28.osztály 1919
24.osztály 1920-1921
20.osztály 1921-1931
18.osztály 1932-1940
18.b.osztály 1940-1942
1.om.osztály 1942-1945
Háború esetén a termelésnek a honvédelmi érdekek szempontjából való zavartalan biztosítása érdekében a polgári foglalkozásban való meghagyások elvi ügyeinek szabályozása. Mozgósítás és háború esetén polgári alkalmazásukban nélkülözhetetlen magán - és közalkalmazottak meghagyását elbíráló bizottságok irányítása és ellenőrzése.
81. Beszolgáltatások, előfogatolások ügyei 38,00ifm
29.osztály 1919
25.osztály 1920
24.osztály 1920-1921
20.osztály 1921-1931
18.osztály 1932-1940
18.a.osztály 1940-1942
1.om.osztály 1942-1945
Fogatos járművek, személy - és teherhordó állatok, gépjárművek és kerékpárok, vízi és légi járművek igénybevétele, illetőleg az igénybevételért járó díjak megállapítása a megfelelő osztályokkal egyetértve. A katonai beszállásolások szabályainak kiterjesztése, ingatlanok igénybevétele, kivéve azok kisajátítását.
82. Mentesítések beszállásolás, előfogatolás alól 50,00ifm
29.osztály 1919
24. és 25.osztály 1920
20.osztály 1921-1931
18.osztály 1932-1940
18.b.osztály 1940-1945
A honvédelmi igénybevételre szóba jövő állatok, járművek mentesítésének elvi ügyei. A mentesítési ügyeket elbíráló Központi Bizottság és a hadtesteknél működő felmentő bizottságok tevékenységének irányítása és ellenőrzése.
83. Polgári személyügyek 30,30ifm
Elnöki A.osztály 1919
14.osztály 1920-1921
P.sz. /polgári személyügyi/ osztály 1921-1945
A HM összes polgári osztálya szervezési ügyeire és ügybeosztásaira vonatkozó javaslattétel. A HM egész polgári személyzetének összes személyügye: kinevezése, felfogadása, beosztása, szabadságolása, jutalmazása, segélyezése, nyugdíjazása, kedvezményei stb., továbbá törzskönyvlapjaik és minősítési táblázataik gyűjtése és megőrzése. A honvédelmi tárca körébe tartozó intézményeknél alkalmazott összes polgári munkaerő személyügyei, a különös szakképzettséggel bíró egyénekre vonatkozólag az illetékes osztályokkal egyetértőleg.
A polgári személyügyi iratanyagot a Magyar Honvédség Központi Irattára őrzi.
i. SZÁMVEVŐSÉG
84. A Honvédség központi kezelésével kapcsolatos számfejtés3,00ifm
Számvevőség 1919-1932
Számvevőség I. 1933-1945
Illetmény és házi pénztári számfejtés, csekkszámfejtés és kiutalások. Készpénz és értéktételek számfejtése a Honvédség központi kezelésével kapcsolatban. Utalványrendeletek fel- és ellenjegyzése. Könyvi kivonatok és zárszámadások szerkesztése a központi kezelésről és a tárca teljes pénz- és vagyonkezeléséről, beleértve a polgári minisztériumokat érintő részeket is. A félévi és évi hiteleltérések kimutatása és indoklása az érdekelt utalványozó osztályok által a hiteleltérésről szerkesztendő és a 6.k.osztály által előzőleg láttamozott indoklások alapján. A 6.k.osztály részére a hitelfelhasználás havonkénti kimutatása az utalványozási jegyzékek alapján. A kompenzálható térítvények kiutalása.
85. Honvédségi beszerzések, ingatlanok számfejtése 3,00ifm
Számvevőség 1919-1932
Számvevőség II. 1933-1945
Szakszámvevőségi érvényesítés. Szállítási költségek, előlegek nyilvántartása. A központi beszerzésekkel, valamint az összes építési munkálatokkal kapcsolatos szerződések nyilvántartása és megőrzése. A honvédségi számadótestek /beleértve a folyami- és légierőket is/ anyagi és leltárszámadásainak szigorlata. A honvédségi kezelésben lévő kincstári ingatlanok törzskönyvi és leltári nyilvántartása, kivéve a folyami- és légierők ingatlanait. A Honvédség ingó- és ingatlan vagyonértékének kimutatása. A honvédelmi miniszter felügyelete alá tartozó alapok és alapítványok nyilvántartása, az ezek részére nyitott csekkszámlák forgalmának könyvelése és szigorlata. Alapító oklevelek, alapszabályok megőrzése.
86. A Honvédség személyi állományával kapcsolatos pénzügyek számfejtése 2,50ifm
Számvevőség 1919-1932
Számvevőség III. 1933-1945
A Honvédség valamennyi tényleges és nem tényleges /nyugállományú, tartalékos, szolgálaton kívüli/ havidíjasa 2.számú anyakönyvi lapjának vezetése, azokról másolatok vagy kivonatok szerkesztése. A honvédelmi igazgatáshoz tartozó állami tisztviselők, műszaki, kezelő- és egyéb tisztek, díjnokok törzskönyvének vezetése. Valamennyi havidíjas szolgálati jelre való igényének megállapítása, illetve ellenőrzése. Közreműködés a nyugállományba helyezéseknél. A nyugállományba helyezendő katonai személyekről, illetve a honvéd közigazgatásban alkalmazott polgári egyénekről, ezek özvegyeiről és árváiról, a rendelkezési állományban lévőkről, a különböző pótdíjakra és járadékokra jogosultakról ellátási kimutatások szerkesztése, illetve javaslattétel. Az ellátásban részesülőkről nyilvántartás vezetése, javaslattétel az ellátás megvonására. A Központi Illetményhivatal és a HONSZ részére engedélyezett államsegélyek kiutalása. A nyugdíj és egyéb ellátások számfejtése, kiutalása, az ezeket terhelő levonások előjegyzése.
j. LYMBUS
87. Olyan, a HM levéltárába tartozó iratok összessége,1868-19451,10ifm
amelyek provenientiája, évköre nem állapítható meg pontosan