HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁRI KIADVÁNYOK

Sine praeteritis futura nulla  —  Múlt nélkül nincs jövő

Sorozatszerkesztő: dr. Szijj Jolán

Saját kezébe,
ott, ahol...

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
Hadtörténelmi Levéltárban őrzött katonai irataiból

A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális alap, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum támogatta
Szerkesztette Farkas Gyöngyi tanácsos főlevéltáros
A kötet iratanyagát válogatta és a német nyelvű iratokat fordította dr. Bőhm Jakab nyugalmazott főlevéltáros
A bevezető tanulmányt írta dr. Csikány Tamás alezredes egyetemi docens
ISBN 963 85827 1 5
ISSN 1417-9598

Ajánlás

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum a forradalom és szabadságharc évfordulójára készülve,
pár évvel ezelőtt kezdte el
a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával közgyűjteményei 48-as anyagainak feldolgozását.
E munka keretében került sor a Hadtörténelmi Levéltár gyűjteményes fondjának feldolgozására.
Dr. Bőhm Jakab nyugdíjas főlevéltáros gondos és szakértő munkával
a 74 levéltári csomóból 21 doboznyi iratanyagot válogatott ki, jegyzetelt, fordított és készített elő kiadásra.
Örülünk, hogy anyagi lehetőségeink - párosulva a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Kollégiuma támogatásával -
lehetővé tették e nagyméretű munka kiadását.
A kötet iratai a Hadtörténelmi Levéltár 1848-1849-es gyűjteményéből valók. Ez a fond nem nagy,
de igen értékes, sok érdekességet tartalmaz, sokat kutatott, ezzel együtt mégis nagy részben feltáratlan.
A gyűjteményből válogatott kiadvány forrásanyag a forradalom és a szabadságharc katonai eseményeinek,
hadműveleteinek megismeréséhez. Ez különösen azért is izgalmas, mert lehetőség nyílik
- az iratok osztrák és magyar eredetűek lévén - ugyanazon eseménynek mindkét oldalról történő vizsgálatára.
A magyar származású iratok zömét az Országos Honvédelmi Bizottmány, a Hadügyminisztérium,
a honvéd fővezérség, valamint a Országos Főhadparancsnokság iratai
és természetesen Kossuth Lajos levelei, rendelkezései adják. Nagy számban vannak
a különböző csapatokhoz és seregparancsnokokhoz írt parancsok, utasítások, illetve ezek válaszjelentései.
Megtalálhatók benne a katonai egységek szervezetére, hadrendjére, elhelyezésére,
valamint harci tevékenységére vonatkozó adatok.
Nyomon követhetők a katonai közigazgatási rendeletek,
a kormánybiztosok politikai, szervezési és ellátási intézkedései.
Részletes leírások olvashatók mindkét fél jelentéseiben a szabadságharc nagy csatáiról,
például a medgyesi, a kápolnai, a komáromi, a nagysallói csatáról, a cibakházi ütközetről stb.
A szabadságharc bukása után
a magyar eredetű katonai iratok is az osztrák hatóságok kezébe kerültek,
amelyeket azután a Kriegsarchivban helyeztek el.
Az 1926-os badeni egyezmény alapján kerültek vissza Magyarországra, levéltárunk őrizetébe ezek az iratok.
Ezenkívül az osztrák levéltártól a proveniencia elve alapján tartós kikölcsönzés révén
megkaptuk a magyar szabadságharc katonai történetének feltárásához szükséges egyéb iratokat.
Például: Akten der Insurgentenarmee unter Görgei, Klapka, Vetter, Perczel, Vécsey, Mészáros stb.
A Hadtörténelmi Levéltár bécsi kirendeltsége által hazaküldött iratmásolatok,
a vásárolt és ajándékba kapott,
valamint a Magyar Országos Levéltár által átadott iratok
(például a Német Légió) egészítik ki a forradalom és szabadságharc katonai iratainak körét.
A hadműveleti eseményeken túl információkat kaphatunk az iratok alapján
például a bírósági és a hadifogolyügyekről, a felszerelési, a ruházati és a fegyverzeti ellátásról,
a kémek működéséről, a hadsereg hangulatáról,
a mezőhegyesi lótenyésztésről, a népi megmozdulásokról stb.
Ezt az iratanyagot egészíti ki
a tizenkilenc hírlapból álló hírlapgyűjtemény, a számos korabeli parancskönyv és névkönyv.
Az iratok legnagyobb része eredeti tisztázat és fogalmazvány.
A fentiekből kiviláglik, hogy a forráskiadványt egyaránt jól használhatják
a szakemberek, a helytörténészek, a tanárok és a történelem iránt érdeklődő olvasók.
A kötetben található iratmásolatok helyi kiállítások anyagául is szolgálhatnak.
Örömömre szolgál,
hogy a Hadtörténelmi Levéltár újólag indított kiadványsorozatának e kötetét
ajánlhatom a tisztelt Olvasónak.

dr. Korsós László dandártábornok a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója

Budapest, 1998. február


Tartalom

Szerkesztői megjegyzések

A rövidítések jegyzéke

A szabadságharc foglalata
Bevezető tanulmány

IRATOK JEGYZÉKE

Iratok, képek, térképek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről

Felhasznált és ajánlott irodalomSzerkesztői megjegyzések

A dokumentumokat szoros időrendben közöljük, a keltezetlen iratokat a hozzávetőlegesen megállapított helyükre soroltuk be. Szögletes zárójelben adjuk meg a feltételezett keletkezési helyet vagy időt. Az ugyanaznap keltezett iratoknál a jelzetük sorrendje alapján történt a besorolás. Az iratokat teljes terjedelmükben közöljük. A német nyelvűeket magyar fordításban, a magyar nyelvűeket eredeti helyesírásuk meghagyásával. Az akkori magyar helyesírásnak még nem voltak szilárd alapelvei, a szavak egybe és külön írásánál, a nagy és kisbetűk alkalmazásánál nagy ingadozás mutatkozik egy iraton belül is. Betűhív átírásunk ezért nem mindenben követi az eredeti szöveget. Elhagytuk a hiányjeleket, az írásjeleket a mai helyesírásnak megfelelően alkalmaztuk. Meghagytuk a mássalhangzók hosszúságának jelölését, a kétjegyű hangzók kettőzését. Elhagytuk viszont a cs betű írására szolgáló ts-t, valamint a cz helyett csak c betűt írtunk. Megtartottuk a szöveg ingadozását a szavak egybe vagy különírásánál, hacsak nem volt értelemzavaró.


Rövidítések jegyzéke

AFA Alte Feldkarten
alez. alezredes
br. báró
cs.kir. császári-királyi
ezd. ezred
ezds. ezredes
fasc. fascikulus
fhdgy. főhadnagy
fhg. főherceg
gh. geheim
gr. gróf
hdgy. hadnagy
hdt. hadtest
hg. herceg
HL Hadtörténelmi Levéltár
hm. hadügyminiszter
ho. hadosztály
hu. huszár
KAW Kriegsarchiv Wien
KiU Krieg in Ungarn
KLÖM Kossuth Lajos Összes Művei
m.p. manu propia
MK Ministerium des Kriegswesens
okm. okmány
op.vagy Op. operation
őrgy. őrnagy
pk. parancsnok
SchA Schriftenabteilung
szds. százados
T.K. táborkar
tbk. tábornok
vőrgy. vezérőrnagy
zlj. zászlóalj


Iratok, képek, térképek az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc eseményeirőlGörgei Artúr

Bem József

Klapka György

Felhívás a nemzetőrségbe való belépésre
HL 1848/49; 52/92.

A szenttamási vár térképei az 1848. augusztus 19-i magyar támadás alkalmával
HL 1848/49; 52/93. 1/2.

Rendelet arról, hogy a magyar kormány által kibocsátott bankjegyek elfogadása ellen bujtogatókra rögtönítélő bíróság vár
HL 1848/49; 52/100.

Rendelet arról, hogy a honvédseregbe belépő újoncok 20 Ft foglalópénzt kapnak és ezért 4 évi szolgálatot kell teljesíteniük
HL 1848/49; 52/107.

Felhívás: A magyar kormány megjutalmaz mindenkit, aki az ellenség ellen munkálkodik
HL 1848/49; 52/125.

A nemzetgyűlés képviselőinek határozata az 1848. szeptember 29-én Jellačic fölött aratott győzelem alkalmából
HL 1848/49; 52/124.

Az országos honvédelmi bizotmány a Jellačic fölött aratott győzelem alkalmából: a magyarországi, az erdélyi, a szlavóniai, a horvátországi katonai egységek jelezzék hűségüket a magyarkormány iránt
HL 1848/49; 52/137.

Felhívás a Lajta melléki magyar tábor katonáihoz a győzelem kivívására Bécs megtámadásakor
HL 1848/49; 52/153.

Közbocsánat azon katonák részére, akik elszöktek a cs. kir. hadseregből, azonban három hónapon belül visszatérnek oda
HL 1848/49; 52/159.

Hirdetmény általános népfelkelés szervezésére az erdélyi részeken a császárhoz való hűség védelmében
HL 1848/49; 52/160.

Windisch-Grätz herceg szózata Magyarország és Erdély lakosaihoz a császár támogatására
HL 1848/49; 52/177.

A feldunai magyar hadsereg szózata a hűségért Magyarország királyi esküvel szentesített alkotmányához
HL 1848/49; 52/184.

Puchner Antal báró fölszólítása Erdély lakosaihoz: Ha nem szűnnek meg az erőszakos cselekmények, rögtönítélő eljárást fog bevezetni
HL 1848/49; 52/186.

Hirdetmény Ferenc József trónra lépése alkalmából
HL 1848/49; 52/190.

Bem Józsefnek, az erdélyi hadsereg parancsnokának hirdetménye: Erdély minden lakosa - nemzetiségi, vallási és rangkülönbség nélkül - egyenlő
HL 1848/49; 52/194.

A feldunai magyar hadsereg nyilatkozata arról, hogy Ferenc József trónra lépését nem ismeri el, és hűek maradnak Magyarország törvényes függetlenségéhez
HL 1848/49; 52/199.

Windisch-Grätz herceg felszólítása: Ha fellázadnak Ferenc József császár ellen, hazaárulókká válnak
HL 1848/49; 52/204.

Kossuth Lajos rendelete: a lelkészek álljanak ki a haza szabadsága mellett, és híveiknek is ezt oktassák
HL 1848/49;52/215.

Garass Samu verse a miskolci nemzetőrök számára
HL 1848/49; 52/263.

A borsod megyei nemzetőrség Lándzsával való oktatásának szabályaiból
HL 1848/49; 52/236.


A kápolnai csata - 1849. február 26-27.

A komáromi csata - 1849. április 26.

A nagysallói csata - 1849. április 26.

Felhasznált és ajánlott irodalom

Asbóth Lajos emlékiratai az 1848.-i és 1849.-i magyarországi hadjáratból
1-2. kötet. Pest, Ráth, Vodianer 1862.

Az aradi vértanúk. 1-2 kötet (Válogatta, szerkesztette, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Katona Tamás)
Budapest, Európa Könyvkiadó. 1983. (Pro Memoria), 2. kiadás

(Bánlaky) Breit József: Magyarország 1848-1849 évi függetlenségi harcának katonai története. 1-3 kötet
Budapest, Márkus-Grill Kiadó. 1897-1898.

Budavár bevételének emlékezete 1849. (Válogatta, szerkesztette, a tanulmányt irta, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Katona Tamás. Sajtó alá rendezte Hermann Róbert, Pelyach István)
Budapest, Európa Kiadó. 1989. 621 p. (Pro Memoria)

Czetz János: Bem erdélyi hadjárata 1848-1849-ben. Fordította Komáromi Iván
Pest, Gyurian-Deutsch K. 1868. 183 p.

Forradalom és szabadságharc (1848-1849) levelestára 1-4 kötet. (Összeállította, szerkesztette és jegyzetekkel ellátta V. Waldapfel Eszter
Bp. Közoktatási K. - Művelt Nép - Gondolat 1950-1965.

Gelich Richard: Magyarország függetlenségi harca 1848-1849-ben. 1-3 kötet
Bp. Aigner K. 1882-1889.

Görgei Artúr: Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben (fordította Görgei István, átdolgozta és jegyzetekkel ellátta Katona Tamás)
1-2 kötet, Bp. Európa K. 1988. (Pro Memoria)

Honvédek könyve. Történeti adattár az 1848-1849-i magyarországi hadjáratból. (Írták: Horváth Mihály, Dobay Ágoston stb., Kiadja, szerkeszti Vahot Imre, Gánóczy Flóris) 1-3 kötet
Pest, Emich K. 1861.

Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harcának története 1848-1849-ben. 1-3 kötet
Bp. Ráth K. 1871. 2. kiadás

Klapka György: Emlékeimből (Szöveget gondozta, az eredeti iratokkal egybevetette, kiegészítette, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Katona Tamás)
Bp. Szépirodalmi K. (1986). 637 p.

Kosáry Domonkos: A forradalom és a szabadságharc sajtója 1848-1849. (Magyar sajtó története II/a kötet. Főszerkesztő Szabolcsi Miklós)
MTA Irodalomtudományi Int., Magyar Újságírók Szövetsége, Bp. Akad.K. 1985.

Kossuth Lajos összes munkái 1-15. kötet
Bp. Akadémiai K. 1948-1955.

Okmánytár az 1848-1849-ki erdélyi eseményekhez. Összegyűjtötte Kővári László
Kolozsvár, Demjén K. 1861. 204 p.

Pap Dénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi harcainak történetéhez 1848-1849. 1-2. kötet
Pest, Heckenast K. 1868-1869.

Ramming Wilhelm v. Riedkirchen: Der Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen im Sommer des Jahres 1849.
Landerer-Heckenast K. 1850. 549 p.

Rüstow Wilhelm: Az 1848-1849-i magyar hadjárat történelme. (Fordította Vértesi Arnold- Áldor Imre) 1-2 kötet
Pest, Emich K. 1866.

Szemere Bertalan: Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból (gróf Batthyány Lajos, Görgei Artúr, Kossuth Lajos valamint okmánytár). Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta, az okmánytárt, a jegyzeteket és a mutatókat összeállította Hermann Róbert, Pelyach István. Ford. Kurucz György
Bp. Szépirodalmi K. (1990). 733 P.

Szeremlei Samu: Magyarország krónikája az 1848. és 1849. évi forradalom idejéről. 1-2 kötet
Pest, Emich K. 1867.

Szinnyei József: Komárom 1848-1849-ben. (Napló jegyzetek)
Bp. Aigner K. 1887. 518 p.