A DUNÁNTÚLI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKERÜLET TÖRTÉNETE.

 

A DUNÁNTÚLI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKERÜLET MEGBIZÁSÁBÓL

IRTA

PAYR SÁNDOR,
A M. KIR. ERZSÉBET EGYETEM EVANG. HITTUDOMÁNYI KARÁN
AZ EGYHÁZTÖRTÉNET TANÁRA.

 

I. KÖTET.
(A MŰ ELSŐ FELE.)

 

 

SOPRON.
NYOMATOTT SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
1924.


TARTALOM

ELŐSZÓ.

BEVEZETÉS.
Néprajzi viszonyok és kiterjedés. A megalakulás rövid áttekintése.
Korszakok és terület szerint való felosztás.

ELSŐ KORSZAK. AZ ALAPVETÉS ÉS ELSŐ VIRÁGZÁS KORA (1522-1647)

ELSŐ RÉSZ.
Az egyes dunántúli egyházközségek története.

I. Sopron és a hozzátartozó falvak.
II. Az Ausztriához tartozó és egyéb határszéli urodalmak Sopronmegyében.
III. Az egyházkerület törzse a Nádasdyak urodalmaiban.
IV. Pápa, E. Török Bálint városa és a veszprémmegyei egyházak.
V. A Batthyányak urodalmai Vas megyében.
VI. Kőszeg és vidéke.
VII. A vend gyülekezetek a Széchyek és Batthyányak urodalmaiban.
VIII. A hegyháti és rábamenti gyülekezetek Vasmegyében.
IX. Kemenesalja.
X. Győr és a győrmegyei gyülekezetek.
XI. A zalamegyei gyülekezetek.
XII. A somogymegyei gyülekezetek.
XIII. A reformáció Tolnában és Baranyában.
XIV. A reformáció Székesfehérvárott és Fehérmegyében.
XV. Révkomárom és a komárommegyei gyülekezetek.
XVI. Magyaróvár és a mosonmegyei gyülekezetek.
XVII. Horvátország és Szlavónia.

MÁSODIK RÉSZ.
Az egyházkerület általános története.

I. Az útegyengetők és az alapvetők.
II. Az egyházalkotmány fejlődése.
III. A tanfejlődés és a hitviták.
IV. Az evangelikus istentisztelet.
V. A vallásos erkölcsi élet.
VI. Az egyházi irodalom.
VII. Az iskolák és a nevelés ügye.
VIII. Evang. egyházunk a magyar nemzeti szellem szolgálatában.


Főtisztelendő és méltóságos GYURÁTZ FERENC,
nyugalomba vonult dunántúli evang. püspök urnak,

méltóságos Dr. BERZSENYI JENŐ urnak,
a dunántúli evang. egyházkerület volt felügyelőjének,

főtisztelendő és méltóságos KAPI BÉLA urnak,
a dunántúli evang. egyházkerület püspökének,

méltóságos Dr. MESTERHÁZY ERNŐ urnak,
a dunántúli evang. egyházkerület felügyelőjének,

méltóságos Dr. OSTFFY LAJOS urnak,
Ostffy Mihály első dunántúli felügyelőnk sarjadékának, volt egyházmegyei felügyelőnek,


mély tisztelettel ajánlja

a szerző.