Kéri Katalin: Mi a neveléstörténet? (JPTE Tanárképző Intézet, Pécs, 1997.)
Előszó

"A történelem elsajátítása által az
örökkévalóságba vetünk horgonyt."

(Karl Jaspers)


Köszöntöm a kedves olvasót! A könyv, amelyet kezében tart, a neveléstörténet lényeges kérdéseinek rövid kifejtése. Foglalkozik ez a munka a neveléstörténet tárgyával, tudományrendszertani helyével, kutatásával, forrásaival, a tanításával összefüggő problémákkal. Felvillantja azoknak a gondolkodóknak a véleményét, akik az idők során e kérdésekre választ kerestek. A könyvet gondolkodásra, beszélgetésre sarkalló műnek szánom, önálló kutatásra vagy vitákra ösztönző írásnak.

Mivel e fiatal diszciplína, melynek története alig másfélszáz évre tehető, a történelem (művelődéstörténet) keretei között értelmezhető, szükséges volt annak vázolása is, hogy mi a történelem. Több helyen elengedhetetlen volt pedagógiai kérdések felvetése, amelyek a neveléstörténeti kutatások kiindulópontját jelentik.

A könyv a magyar és nyugat-európai szakirodalom áttekintésével készült. A lábjegyzetben közölt bőséges bibliográfiai leírás remélhetőleg további vizsgálódásokra ösztönzi az olvasót a könyv tárgyát illetően, és neveléstörténeti tárgyú kutatásai során is hasznos segítségnek bizonyul majd. Törekedtem ugyan arra, hogy több nyelven is (angol, francia, spanyol, olasz és német) ajánljak olvasnivalót az általam felhasznált könyvekből, ám az olvasó tapasztalni fogja, hogy a könyvek egy jelentősebb részének spanyol nyelvű változatára utalok a jegyzetben. Ennek az a magyarázata, hogy a könyvvel kapcsolatos nemzetközi kutatásokat Spanyolországban végeztem, a Madridi Autonóm- és a Salamancai Tanárképző Egyetemek könyvtáraiban. E kutatóhelyeken ugyan tetemes mennyiségű idegennyelvű szakirodalmat gyűjtenek, mégis - természetesen - nagyobb hányadot tesznek ki a spanyol nyelvre lefordított külföldi szakmunkák és a hazai művek.

A mellékletben megadom azoknak a fontosabb hazai és nemzetközi szakfolyóiratoknak a címlistáját, amelyek segíthetik a neveléstörténet kutatóit, oktatóit és az érdeklődő olvasókat a jobb, naprakész tájékozódásban. Feltüntetem továbbá az Interneten át elérhető néhány site címét.

Könyvem - szándékaim szerint - a neveléstörténet múltjáról, jelenéről és jövőjéről szól. Ez utóbbi dimenziójára is próbáltam nagy hangsúlyt fektetni, vázolva a neveléstörténészek előtt álló feladatokat, új kihívásokat és a XXI. század küszöbén esedékes szemléletváltás szükségességét. Szerettem volna hangsúlyozni a nem intézményes nevelés kutatásának fontosságát a neveléstörténet hagyományos vizsgálódási területei mellett, hiszen évezredeken át a kultúra javainak és a tudásnak a megőrzése és átörökítése e színtéren is zajlott és zajlik ma is. Jövőnk építése során nem mellőzhetjük a nem intézményes nevelés történetének tapasztalatait.

A jövő felé vezető hídnak szántam az új információs csatornák lehetőségeinek felvillantását, és e helyen utalnék rá, hogy e könyv és számos más, az új szemléletű neveléstörténet tanítását és kutatását szolgáló anyag 1998. január elsejétől olvasható lesz az alábbi címen:

http://nostromo.pte.hu/~carry/


E könyvvel és a neveléstörténettel kapcsolatosan szeretném tudni az olvasók véleményét, megismerni felvetődött kérdéseiket, gondolataikat, amelyeket az alábbi címekre juttathatnak el hozzám:

Levélcím: JPTE Tanárképző Intézet, 7624 Pécs, Ifjúság u. 6.

E-mail: kerikata@ajk.pte.hu


Könyvemmel szerettem volna érzékeltetni, hogy a neveléstörténet nem lezárt és megkövesedett diszciplína, hanem élő, fejlődő színes szövet, melynek anyagába bárki - tehetségétől, kitartásától és érdeklődésétől függően - változatos mintákat és árnyalatokat szőhet a jövőben.