Kéri Katalin: Mi a neveléstörténet? (JPTE Tanárképző Intézet, Pécs, 1997.)
JEGYZETEK


 1. Toynbee, Arnold J.: Válogatott tanulmányok. Gondolat, Budapest, 1971. 5. o.

 2. Frank, Erich: Philosophical Understanding and Religious Truth. 1945. 116. o. Idézi: Bultmann, Rudolf: Történelem és eszkatológia. Atlantisz, Budapest, 1994. 11. o.

 3. Delgado, Buenaventura (ed.): Historia de la educación en Espana y America I. Morata, Madrid, 1992. 42. o.

 4. Schopenhauer, Arthur: A történelemről. In: Ész - Élet - Egzisztencia IV. Történetfilozófia I. Szerk.: Csejtei D., Dékány A., Laczkó S., Simon F., Szeged, 1994. 15. o.

 5. Moreno, Juan Manuel G.: Historia de la educación. B.I.E. Parainfo, Madrid, 1978. 11. o.

 6. Carr, E. H.: Mi a történelem? Századvég K., Budapest, 1993. 8. o.

 7. Collingwood: A történelem eszméje. Gondolat, Budapest, 1987.

 8. Nietzsche, Friedrich: A történelem hasznáról és káráról. Akadémiai K., Budapest, 1989. 37. o.

 9. Croce, Benedetto: A történelem filozófiája. In: A szellem filozófiája - Válogatott írások. Gondolat, Budapest, 1987. 563. o.

 10. Uott.

 11. Kelemen János: Benedetto Croce. Kossuth, Budapest, 1981. 85. o.

 12. Jaspers, Karl: Bevezetés a filozófiába. Európa, Budapest, 1989. 109. o.

 13. Delgado i. m. 22. o.

 14. Larroyo: Historia general de la pedagogia. Ed. Porrúa, Mexico, 1982. 40. o.

 15. Gunst Péter: A magyar történetírás története. Csokonai K., Debrecen, 1995. 1-2. o.

 16. Carr i. m. 106. o.

 17. Herder, Johann Gottfried: Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról. Gondolat, Budapest, 1981.

 18. Fukuyama, Francis: A történelem vége és az utolsó ember. Európa, Budapest, 1994. 96-97. o.

 19. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Előadások a világtörténet filozófiájáról. Akadémiai K., Budapest, 1979. 54. o.

 20. Carr i. m. 107-110. o.

 21. L.: Iggers, Georg G.: A német historizmus - A német történetfelfogás Herdertől napjainkig. Gondolat, Budapest, 1988.

 22. Fukuyama i. m. 111. o. és l.: Spengler, Oswald: a Nyugat alkonya. Európa, Budapest, 1994. illetve Toynbee i. m.

 23. Jaspers i. m. 119. o.

 24. Carr i. m. 111. o.

 25. Zubiri, Xavier: Naturaleza, Historia, Dios. Ed. Nacional, Madrid, 1959. 101., 331. o.

 26. Zeldin, Theodore: Társadalomtörténet és totális történet. Világtörténet, 1986/3-4. 40-53. o.

 27. Best, John W.: Cómo investigar en educación. Morata, Madrid, 1982. 75. o.

 28. Duby, Georges - Lardreau, Guy: Párbeszéd a történelemről. Akadémiai K., Budapest, 1993. 38. o.

 29. Aries, Philip: La nouvelle histoire. Magazine Littéraire. Paris, No. 123. 1023. o.

 30. Duby - Lardreau i. m. 37. o.

 31. Best i. m., 75. o.

 32. Zeldin i. m. 49.o.

 33. Schopenhauer: A történelemről. i. m. In: Ész - Élet - Egzisztencia... 10. o.

 34. Delgado i. m. 29-30. o.

 35. Best i. m. 76. o.

 36. Delgado i. m. 33. o.

 37. Uott. 36. o.; Lefebvre, Georges: La naissance de l’historiographie moderne. Flammarion, Paris, 1971.; Faire de l’histoire I-III. Ed.: Le Goff, Jacques-Nora, Pierre, Paris, 1974.

 38. Idézi: Olabarri, Ignacio: En torno al objeto y carácter de la ciencia histórica. Anuario filosófico. Pamplona, XVII/1. 1984. 159. o.

 39. Magyarics Tamás: Klió és/vagy Kalliopé? - a posztmodern amerikai történetírás néhány kérdése. Aetas, 1996/1. 87-97. o.

 40. Uott. (Az idézet White: Metahistory c. művéből való; London - Baltimore, 1973.)

 41. Németh G. Bélát idézi Gazda István: Fejezetek a magyar művelődéstörténet forrásaiból. Tárogató, Budapest, 1996. 7. o.

 42. Mészáros István: Iskolatörténet - művelődéstörténet. Magyar Pedagógia, 1983/2. 148. o.

 43. Révai Nagy Lexikona XIV. Révai Rt., Budapest, 1916. 154. o.

 44. Kriston Pál i. m. 63. o.

 45. Gazda István (szerk.): Fejezetek a magyar művelődéstörténet... i. m. 7. o.

 46. Ma is nagy haszonnal forgatható számos régebbi mű, például az alábbiak: Domanovszky Sándor (szerk.): Magyar művelődéstörténet I-V. Magyar Történelmi Társulat, Budapest, é. n. Hasonmás kiadás: Babits K., Szekszárd, 1993., Lederer Emma: Egyetemes művelődéstörténet. Káldor, Budapest, 1935. Hasonmás kiadás: Aqua, Budapest, 1992.

 47. Mészáros I.: Iskolatörténet - művelődéstörténet.. i. m. 148. o.

 48. Uott.

 49. Uott.

 50. Brickman, W. W.: Early development of research and writing of educational history in the United States. Paedagogica Historica. vol. XIX/1. 1979. 41-76. o.

 51. Ferrer, Antonio Tiana: La investigación Historico-educativa actual. Enfoques y métodos. UNED, Madrid, 1988. 17. o.

 52. Idézi: Delgado i. m. 39. o.

 53. Raumer, Karl von: Geschichte der Pädagogik von Wiederaufblühen Klassicher Studien bis auf unsere Zeit. 1843.

 54. Schmid, Karl Adolf: Geschichte der Erziehung vom Aufang an bis auf unsere Zeit. 1884-1902.

 55. Gunst P. i. m. 148. o.

 56. Pedagógiai Lexikon III. k. Akadémiai, Budapest, 1978. 161-162. o. és Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái IX. k. Hornyánszky, Budapest, 1903.

 57. Főbb írásainak bibliográfiai adatait l.: Pedagógiai Lexikon I. Akadémiai, Budapest, 1976. 128. o. és Szinnyei J.: Magyar írók élete... i. m. I. k., Budapest, 1891. 750-751. o.

 58. Pedagógiai Lexikon III. k. i. m. 425. o. és Szinnyei J.: Magyar írók élete... X. k. i. m. Budapest, 1905. 528-534. o.

 59. Életével, műveivel kapcsolatosan l.: Pedagógiai Lexikon III. 160-161. o.

 60. Pedagógiai Lexikon I. 495. o.

 61. Kelemen Elemér: A neveléstörténeti forráskiadás eredményei és feladatai. In: Neveléstörténet és neveléstörténet-írás. Szerk.: Balogh László, OPKM, Budapest, 1996. 23. o.

 62. Kriston Pál: A történetírás története. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995. 182. o.

 63. Pedagógiai Lexikon I. 130. o.

 64. Fináczy Ernő műveiről bibliográfia található a Pedagógiai Lexikon I. kötetében 468-469. o.

 65. Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777. Akadémiai K., Budapest, 1981.

 66. Vág Ottó: Tanulmányok az egyetemes neveléstörténet köréből. ELTE, Budapest, 1977. 13-14. o.

 67. Mészáros István megfogalmazása.

 68. Larroyo i. m. 35. o.

 69. Brickman, W. W.: Theoretical and critical perspectives on educational history. Paedagogica Historica. No. 1. 1978. 42-83. o.

 70. Erre vonatkozóan több mű is említhető a nemzetközi szakirodalomból, pl. Larroyo idézett műve, vagy a 4 kötetes francia mű: Mialaret, G. - Vial, J.: Histoire mondiale de l’éducation. Presses universitaires de France, Paris, 1981.

 71. Compayré, Gabriel: Histoire de la pédagogie. Delaplane, Paris, 1886. Idézi: Léon, Antoine: La historia de la educación en la actualidad. UNESCO, Paris, 1985. 14. o.

 72. Több más mű mellett ez a meghatározás olvasható az alábbi, Bangha Béla által szerkesztett könyvben: Katolikus Lexikon III. k. Magyar Kultúra Kiadó, Budapest, 1932. 405-409.o.

 73. Delgado i. m. 20. o.

 74. Mészáros István: A neveléstörténet funkciója a korszerű tanárképzésben. Felsőoktatási Szemle, 1981/4.

 75. Uott.

 76. Uott.

 77. Bereczki Sándor írása. Neveléstörténet. Szerk.: Komlósi Sándor, Tankönyvkiadó, Budapest, 1976. 5. o.

 78. Vág Ottó: A neveléstörténet kutatási területeinek és interdiszciplináris kapcsolatainak rendszere. In: Tanulmányok a neveléstudományok köréből 1971. Akadémiai K., Budapest, 1972. 319. o. és Pedagógiai Lexikon III. k. Főszerk.: Nagy Sándor, Akadémiai, Budapest, 1978. 291. o.

 79. Mialaret, Gaston: Introduction aux sciences de l’éducation. UNESCO - Delachaux et Niestlé, Paris-Lausanne, 1985. 9-10. o.

 80. Zsolnai József: A pedagógia új rendszere címszavakban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.

 81. Vág Ottó: A neveléstörténet kutatási területeinek... (1972) i. m. 319-320. o.

 82. Idézi: Zsolnai J. i. m. 20. o. L. még: A tudomány térképe. Budapest, 1995.

 83. León i. m. 42. o.

 84. Piaget, J.: Problemas generales de la investigación interdisciplinaria y mecanismos comunes. In: Piaget, J. - Mackenzie, W. J. M. - Lazarsfeld, P. F. és mások: Tendencias de la investigación en las ciencias sociales. Alianza-UNESCO, Madrid, 1973. 205. o.

 85. Mészáros I.: Iskolatörténet - művelődéstörténet... i. m. 153. o.

 86. E kötet szerzője eredeti végzettségét tekintve maga is történelem-orosz szakos középiskolai tanár.

 87. Mészáros I.: Iskolatörténet - művelődéstörténet... i. m. 153. o.

 88. Uott.

 89. E tizenkét nagyobb egység körvonalazásánál felhasználtam Larroyo gondolatait. I. m. 48-50. o. és Mészáros István tanácsait.

 90. Mészáros István: A magyar iskolatörténet kronológiája. 996-1996. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996. és Balogh László (szerk.): 1000 éves a magyar iskola. 996-1996. Korona K., Budapest, 1996.

 91. Ennek az 5 korszaknak a leírása teljes egészében Mészáros István "Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777 között" című művének alapján készült, de egyes periódusokról írt jellemzéseinek a lerövidítésével. Akadémiai, Budapest, 1981. 13-14. o.

 92. Ezt a periodizálási elvet követték például "A magyar nevelés története I." című kötet szerkesztői a 996 és 1848 közötti időszakra vonatkozóan. Főszerk.: Horváth Márton, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988.

 93. Lásd például Horváth Márton: Neveléstörténet-írásunk hagyományai és közoktatási rendszerünk átalakulása című tanulmányának részletét. In: Balogh László (szerk.): Neveléstörténet és neveléstörténet-írás. OPKM, Budapest, 1996. 13-14. o.

 94. Vág Ottó: A neveléstörténet kutatási területeinek... (1972) i. m. 314. o.

 95. Goff, Jacques Le-Nora, Pierre (ed.): Faire l’histoire III. Nouveaux objets. Gallimard, Paris, 1974.

 96. Horváth Márton: Neveléstörténet-írásunk hagyományai... i. m. 20-21. o.

 97. E törekvések szellemében születtek például az utóbbi időszak alábbi írásai: Péter Katalin (szerk.): Gyermek a kora újkori Magyarországon. MTA - TTI, Budapest, 1996. Szabolcs Éva: Fejezetek a gyermekkép történeti alakulásából. ELTE, Budapest, 1995. Ambrus Attiláné Kéri Katalin: A kisgyermeknevelés története Nyugat-Európában - Adalékok a középkortól a XIX. század végéig. In: Szocializációs zavarok korai megelőzése. Pécs, 1992. 270-285. o. és újabban említhetőek Pukánszky Bélának és munkatársainak törekvései a témával kapcsolatos külföldi kutatási eredmények magyarországi megjelentetésére vonatkozóan.
  Néhány külföldi mű e témáról: Aries, Philippe: Gyermek, család, halál. Gondolat, Budapest, 1987. Shahar, Shulamith: Childhood in the Middle Ages. Routledge, London-New York, 1990. Golden, Mark: Children and Childhood in Classical Athens. The Johns Hopkins University Press, Baltimore-London, 1989. Lloyd de Mause (ed): The history of childhood. The Psychohistory Press, New York, 1974. Becchi, Egle: I bambini nella storia. Laterza, Roma-Bari, 1994.)
 1. Mészáros István: "Összehasonlító" neveléstörténet. Magyar Pedagógia, 1979/4.

 2. L.: Kovács Sándor: Hagyományos és új közelítések az összehasonlító pedagógiában. JPTE, Pécs, 1997.

 3. Mészáros I.: "Összehasonlító" neveléstörténet... i. m.

 4. E probléma részletes felvetését l.: Mészáros István "A humanizmus és a reformáció-ellenreformáció nevelésügye a 15-16. században" című művében. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984. 143. o.

 5. A hatásvizsgálat valódi mibenlétének megértéséhez álljon itt egy olyan mű címe, amely ugyan csak nagyon kevéssé érint neveléstörténeti (pedagógiai) kérdéseket, ugyanakkor művelődéstörténeti szempontból kiválóan mutatja be a hatásvizsgálatok lényegét: Bitterli, Urs: "Vadak" és "civilizáltak" - Az európai-tengerentúli érintkezés szellem- és kultúrtörténete. Gondolat, Budapest, 1982.

 6. A kutatómunkáról általában - számos, a pedagógiai és/vagy történeti tárgyú kutatások során is hasznosítható részlettel - szólnak például az alábbi művek: Bevezetés a neveléstörténeti kutatómunkába. Budapest, 1976. Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Gondolat-Kairosz, Budapest, 1996. Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszertanába. Keraban K., Budapest, 1993. Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi, Budapest, 1996. 1993. Estelle, Phillips M. - Pugh, D. S.: How to get a PhD - A Handbook for students and their supervisors. Open University Press, Buckingham, Philadelphia, 1995. Best, John W.: Cómo investigar en educación. Morata, Madrid, 1982. Garraghan, Gilbert J.: A Guide to a historical method. Fordham University Press, New York, 1957.

 7. Dovring, Folke: History as a social science - An Essay on the Nature and Purpose of Historical Studies. Martinus Nijhoff, The Hague, 1960. 23-25. o.

 8. Berlász Jenő: A történettudományi tájékoztatás segédkönyvei. Budapest, 1975. 9. o.

 9. Magyarics Tamás: Klió és/vagy Kalliopé? i. m. 91-92. o.

 10. White, Hayden: Metahistory - The historical imagination in nineteenth-century Europe. The Johns Hopkins University Press, Baltimore & London, 1987. 29. o.

 11. Magyarics T. i. m.

 12. L.: Blazovich László - Müller Veronika (szerk.): Magyarország levéltárai. Budapest-Szeged, 1996. Kiss Dezső: Levéltárak. - Helyismereti kutatók kézikönyvei; Intézményi adattárak. Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, 1979. Simon Gyula: Neveléstörténeti kutatás levéltárakban. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Akadémiai, Budapest, 1963. 249-278. o.

 13. Kiss Dezső i. m. 12-13. o.

 14. L. részletezve Kiss Dezső i. m.

 15. A könyvtárhasználattal és bibliográfia-készítéssel kapcsolatosan l.: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás... i. m. 37-67. o.

 16. L. uott: Tóthné Környei Márta: Korszerű információkereső rendszerek a kutatás szolgálatában. 68-86. o.

 17. Kávássy Sándor: Bevezetés a történettudományba. Tankönyvkiadó, Budapest, 1983. 153. o.

 18. Az OPKM kiadványaival és gyűjteményével kapcsolatos főbb információkat 1995-ben Kelemen Elemér egy előadásban foglalta össze: A neveléstörténeti forráskiadás eredményei és feladatai. In: Neveléstörténet és neveléstörténet-írás... i. m. 23-35. o.

 19. Bán Péter (szerk.): Magyar Történelmi Fogalomtár I. Gondolat, Budapest, 1989. 139. o. Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába. 1-3. MTA, Budapest, 1951-58.

 20. L.: A magyar középiskolai értesítők bibliográfiája. 1850/1-1948/49. I. k. Szerk.: Gráberné Bősze Klára, Léczes Károly. OPKM, Budapest, 1995.

 21. L.: Felekezeti gimnáziumi tantervek 1850-1948. Összeáll., bevezetőt írta: Mészáros István. OPI, Budapest, 1991. és Ballér Endre: A hazai tantervtörténeti kutatások jellemzői. In: Neveléstörténet és neveléstörténet-írás... i. m. 89-94. o.

 22. L. pl.: Népiskolai tankönyvek 1867-1945. OPKM, Budapest, 1984.

 23. A szerző e helyen Mészáros Istvánt idézi.

 24. E témával kapcsolatosan l. pl.: Baranyai M. - Keleti A.: A magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája 1841-1936. Fővárosi Pedagógiai Könyvtár, Budapest, 1937.; Rónai Béla: A pedagógus sajtó Baranyában a XIX. század második felében. Művelődésügyi Tájékoztató, 1963/6. 128-131. o. stb.

 25. L.: Mawdsley, Evan - Munck, Thomas: Számítógép a történettudományban. Osiris, Budapest, 1996.

 26. L. pl.: A Magyar Szent Korona országai népoktatásügyének fejlődése 1904/05-1907/08. Magyar Statisztikai Közlemények. 31. Athenaeum, Budapest, 1913.

 27. Seibert, Ilse: A nő az ókori Keleten. Corvina, Budapest, Lipcse, 1975.

 28. L. pl.: László Gyula: A honfoglaló magyar nép élete. Múzsák, Budapest, 1988. 241-247. o.

 29. Erről l. pl.: Kéri Katalin: A Nagyenyedi Bethlen Könyvtár kisdedneveléssel foglalkozó könyvei. Egészségnevelés, 1997/2. 93-96. o.

 30. L. pl.: Cunnington, Phillis - Buck, Anne: Children’s costume in England - From the Fourteenth to the end of the Nineteenth Century. Adam & Charles Black, London, 1978.

 31. Idézi: Ritoók Zsigmond: Mit játszottak a görög gyerekek? c. írásában. História, 1979/2.

 32. Vives, Juan Luis: Latin gyakorlatok - Dialógusok. Obras completas II., M. Aguilar, Madrid, 1947.

 33. Például: Horváth Márton (szerk.): A magyar nevelés története I. Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. Pukánszky Béla - Németh András: Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994. Mészáros István: A tankönyvkiadás története Magyarországon. Tankönyvkiadó, Budapest, 1989. Verédy Károly (szerk.): Paedagogiai encyclopaedia, különös tekintettel a népoktatás állapotára. Budapest, 1886. Matlekovits Sándor (szerk.): Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota 1000 éves fennállásakor I-II. Budapest, 1897-98. és sok más mű.

 34. Például: Márkus Gábor - Mészáros István - Gazda István (szerk.): Magyar neveléstörténeti irodalom 1800-1944. Könyvértékesítő Vállalat, Budapest, 1985. Bartoniek Emma: Magyar történeti forráskiadványok (MTT, Budapest, 1929.)

 35. L. pl.: Komlósi Sándor (szerk.:) Neveléstörténeti olvasókönyv. Tankönykiadó, Budapest, 1976.
  Dokumentumok a magyar nevelés történetéből 1849-1919. Tankönyvkiadó, Budapest, 1979.
  Kéri Katalin (szerk.): A tudás kapui. PSZM-Tárogató, Budapest, 1995. Egle Becchi: I bambini nella storia. Ed. Laterza, Roma-Bari, 1994. Coulon, Marion (szerk.): L’éducation telle qu’elle fut. Collection Mélanges Pédagogiques, No. 1. Bruxelles, 1970. Forgione, Jose D.: Antologica pedagogica universal I-II. El Ateneo, Buenos Aires, 1950. stb.

 36. L. pl.: Manacorda, Mario Alighiero: Storia illustrata dell’ educazione. Giunti, Firenze, 1992.

 37. Arisztotelész: Hermeneutika. Kossuth, Budapest, 1994.

 38. Marrou, H. I.: El conocimiento historico. Laboral, Barcelona, 1968. 78. o. és Magyar Történelmi Fogalomtár i. m. 140. o.

 39. Hoz, Victor Garcia: Principios de pedagogia sistematica. Rialp, Madrid, 1990. 97. o.

 40. Gadamer, Hans-Georg: Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata. Budapest, 1984.

 41. Delgado i. m. 54. o.

 42. L.: Magyari Beck István: Alkotáselméleti (kreatológiai) tanulmányok. Budapest, 1982. Oech, Roger von: Kupán csapott észszerűség. Édesvíz, Budapest, 1993.

 43. Pethő Bertalan: A posztmodern. Gondolat, Budapest, 1992. 19. o.

 44. Glatz Ferenc: Tudományos-technikai forradalom - tudománypolitika - Akadémia. Magyar Tudomány, 1997/5. 515. o.

 45. Mészáros István hívta fel erre a figyelmet "Neveléstörténeti disszertációkat olvasva" című tanulmányában. Magyar Pedagógia, 1982/3. 268-277. o.

 46. Mészáros István: Iskolatörténet - művelődéstörténet... i. m. 152. o.

 47. Léon, Antoine: Introduction - l’histoire des faits éducatifs. Presses universitaires de France. Paris, 1980. 248. o.

 48. Részlet a "Művelődés- és neveléstörténet tanártól elvárandó és elvárható kompetenciák - I. Kultúraközvetítésből adódó kompetenciák" című kéziratból. Zsolnai József mintatervét figyelembe véve készítette Kéri Katalin.

 49. Mészáros István: A neveléstörténet funkciója a korszerű tanárképzésben... i. m.