II. József vezérkara élén
II. József vezérkara élén
Deutsche Geschichte 8. Aufklärung und Ende des Deutschen Reiches 1740-1815.
Bertelsmann, Gütersloh, 1987, 93. oldal
Historisches Museum der Stadt, Bécs