Wolphardus, Fortunatus, Taurinus, Francofordinus

Gregorius-kódex
elemi iskola
deák
Adrianus Wolphardus (Enyedi Adorján, 1491-1544)

Humanista költő, filológus, költeményei nagyrészt elvesztek. 1521-1522-ben Bolognában jogot tanult, ott adta ki három kötetben Janus Pannonius Marcello-panegyricusát, görög fordításait és elégiáit. A kéziratokat Gyulafehérváron találta, ahol 1516-tól kanonok volt. A kiadásokat iskolai használatra szánta.

PK


Matthaeus Fortunatus (Szerencsés Máté, †1528)

Padovában, ahol egyetemre járt, végezte el Seneca Maior természettudományos művének (Naturales Quaestiones) szövegkritikai munkáját és kommentálását, kiadása 1523-ban Velencében jelent meg. Erasmus nagyra értékelte, saját, revideált Seneca-kiadásában (1529) a nevét feltüntette és javításait átvette.

PK


Stephanus Taurinus (Stieröxel István, 1480 ? - 1519)

Bakócz Tamás esztergomi érsek jogtanácsosa, 1517-től Várdai Ferenc mellett vikárius és kanonok Gyulafehérváron. Stauromachiájában a Dózsa-háború okait és eseményeit a nemesség ízlésének és érdekeinek megfelelően adta elő.

PK


Bartholomeus Francofordinus Pannonius (1490 körül - 1540 előtt)

A krakkói és a bécsi egyetemen tanult; 1517-ben Budán, majd Selmecbányán iskolamester, evangélikus prédikátor Besztercebányán. Szatmári György pécsi püspök humanista körébe tartozott.

PK