Jegyzőkönyv az SZKP Elnöksége és az MDP PB delegációjának megbeszéléséről

1955. január 12.


Jelen voltak: Bulganyin, Vorosilov, Kaganovics, Malenkov, Molotov, Mikojan, Pervuhin, Szaburov, Hruscsov, Szuszlov elvtársak - a Szovjetunió Elnökségének tagjai és póttagja, Andropov elvtárs, a Szovjetunió magyarországi nagykövete és Sztyepanov e., a Szovjetunió Kommunista Pártja külügyi kapcsolatok osztályának vezetője.

Az MDP Politikai Bizpttságának delegációja a következő elvtársakból állt: Rákosi Mátyás, Nagy Imre, Farkas Mihály, Ács Lajos, Szalai Béla.

A tanácskozás időpontja: 1955. január 8. délután 3-7-ig.

Miután Rákosi, Nagy, Farkas, Ács és Szalai elvtársak elmondották véleményüket Magyarország politikai és gazdasági helyzetének egyes fő kérdéseiről, elsősorban a pártvezetésben meglévő ellentétekről és azok okairól, a Szovjetunió Kommunista Pártja Elnökségének tagjai szóltak hozzá a felvetett kérdésekhez.

Vorosilov elvtárs: Nagyon különös, hogy az MDP nagyszerű III. kongresszusa és a kongresszus után folytatott komoly beszélgetés után rövid idővel ilyen helyzet alakult ki a pártban. Elsősorban Nagy Imre elvtárs a hibás. De nemcsak Nagy elvtársat kell hibáztatni, meg kell látni a PB többi tagjainak hibáit és felelősségét is. De pártszerűen kell kritizálni.

Nagy elvtárs cikke nem pártszerű, egyes elvtársak diszkreditálására vezet. (Hruscsov elvtárs közbeszólása: Ilyen csak akkor történhet meg, ha valakinek külön vonala van. Nagy elvtársnak külön vonala van.)

Nem szabad az ország politikai és gazdasági kérdéseit csak a parasztság szemszögéből nézni. Magyarországon még igen sok a kisárutermelő paraszt. (Rákosi elvtárs: 1 600 000 parasztcsalád.) A kisárutermelő parasztgazdaság minden nap szüli a kapitalizmust. A föld Magyarországon nincs államosítva. Feltétlenül tévednek, hibás nézeteket képviselnek, akik mindezt nem veszik figyelembe. Nagy elvtárs okos, ügyes ember, de elvileg nem elég szilárd. A földreform végrehajtását is későbbre akarta halasztani.

Nagy elvtárs öntelt és fegyelmezetlen. Szégyen, hogy a Politikai Bizottságban nincs fegyelem. Miféle fegyelem lehet a pártban, ha a 9 tagú vezető szervben nincs fegyelem. Ki adott jogot Nagy elvtársnak, hogy azt csinálja, amit ő akar és ne azt, amit a többség akar, ha az ő álláspontja nem is egyezik a többségével. Neki azt kell csinálni, amit a többség meghatároz, nem pedig a lakossághoz fordulni a PB egyes tagjai ellen. [A] fegyelem a pártban a legfontosabb.

Nem helyes, sőt veszélyes az ipart elhanyagolni. Ha nem lesz nehézipar és lassan nem növekszik, akkor nem tudunk előremenni.

Nyugodtan és alaposan át kell gondolni ezeket a kérdéseket. Okos emberek és kommunisták valamennyien - ki lehet javítani a hibákat. Nagy elvtársnak feltétlenül el kell ismernie a hibákat. Nagy hibák ezek - a PB egyes tagjai ellen a lakossághoz fordulni -, majdnem árulás.

Van-e gazdasági és politikai krízis Magyarországon? Lehet, hogy a krízis erős szó, de a helyzet nagyon súlyos. Ha nem volna Magyarország szomszédja a Szovjetunió, és nem nyújtott volna Magyarországnak gazdasági segítséget, ha Magyarország körül nem volnának baráti államok - nem tudnának ilyen vitákat csinálni. Nem sokáig maradna fenn a népi demokrácia Magyarországon. Egész évben nem emelkedett a munka termelékenysége - ez a gazdasági bomlás jele (razlozsenyie). Olyan hangulatot teremtettek, hogy nem emelkedett a munka termelékenysége, e nélkül pedig egyetlen évet sem lehet élni. Mi lenne, ha a Szovjetunió és a baráti országok nem segítenének?

Nagy elvtárs 1953 júliusában beszédében fellépett azért, hogy a tagok kiléphessenek a mezőgazdasági termelőszövetkezetekből. (Nagy elvtárs közbeszólása: nem az én gondolatom volt. A tanácsot itt kaptuk. Dobi fel is szólalt ellene.) Valóban, Berija felszólalásában annak idején adott ilyen tanácsot, de Berija letartóztatása után figyelmeztettük magukat, hogy gondolják át még egyszer dolgaikat és óvatosak legyenek. Nagy elvtárs pátosszal lépett fel a szövetkezetekből való kilépés mellett, ami külön súlyosbítja a dolgot.

Nagy elvtárs 1954. október 20-i cikke nem a mi cikkünk. Nem kommunista pozícióból tárgyalja a kérdéseket. Fő kérdés a munkás-paraszt szövetség kérdése. A munkás-paraszt szövetség lényege a város és falu közti árucsereforgalom? Ez teljesen helytelen nézet. Amikor mi, kommunisták a munkás-paraszt szövetségről beszélünk, mindig arról szólunk, hogy meg kell erősíteni a munkás-paraszt szövetségen belül a munkásosztály vezető szerepét. A munkás-paraszt szövetségnek mindig a szocializmus építésének céljait kell szolgálni. Nagy elvtárs úgy gondolja, hogy nem helyes módszerekkel folyt a kollektivizálás a Szovjetunióban. De ha a kollektivizálást nem hajtottuk volna végre, mi lett volna a Szovjetunióval? Mi a Szovjetunióban minden évben emeljük a munka termelékenységét az iparban és a mezőgazdaságban és erősítjük a kolhozokat. Ez az út, melyen lehet járni. Az a nézet, amelyet Nagy elvtárs képvisel, kispolgári nézet. Magának ki kell javítani ezt a hibát.

1953 júniusában keletkezett a párt és a népi demokrácia? Az 1953. júniusi határozatuk manifesztuma? Akkor kezdték kijavítani azokat a hibákat, melyeket az előző évben elkövettek. Nem kevés hibát csináltunk mi is. De a mi munkánk és a maguk munkája is 1953. júniusig alapjában helyes volt. 1953 júniusa előtt nagy eredményeket értek el. Gondoljanak a népi demokratikus rend kivívására, az Alkotmányra stb. Súlyos hiba mindezt figyelmen kívül hagyni.

Az emberek nagy része nem kommunista Magyarországon. Ha Nagy elvtárs rájuk akar támaszkodni elsősorban, és nem a pártra, tönkreteszik azt, amit eddig építettek. A kispolgárságra irányt venni veszélyes játék.

Maga azt mondta, hogy nem tud Rákosi elvtárssal együtt dolgozni. Jobb vezetés nincs Magyarországon, mint Rákosi elvtársé. Rákosi elvtárs a Komintern régi vezető gárdájába tartozik. Tapasztalt ember, az egész világon ismerik. Két út áll Nagy elvtárs előtt, vagy a párttal, vagy ellene. A hibákat feltétlenül ki kell javítani - írásban ki kell javítani.

Kaganovics elvtárs:

Az 1954. október 20-i cikk olyan, mint az Ideiglenes Kormány manifesztuma. Ez igen veszélyes dolog. A Szovjetunió szabadította fel Magyarországot. Erről miért nem ír Nagy elvtárs? Mit csináltak az elmúlt 10 évben, erről sem ír. Maga szerint minden rossz. Ez a fellépés nem a mienk. Nagy elvtárs az ellenség erős nyomása alatt van. Agresszív fellépése igen veszélyes. Visszatükrözi a kispolgárság, sőt részben az ellenség véleményét. A Szovjetunió Kommunista Pártja is hajtott végre a múltban visszavonulást. De pátosszal sose vonultunk vissza. Igen helytelen, hogy pátosszal beszélnek a hibákról. Az új szakasz meghatározása nem helyes. Ez nem marxista meghatározás. Nagy elvtárs nem érti meg a marxizmust és az osztályharcot. A kulák erősödik. Amikor beszél az életszínvonalról, úgy beszél, hogy a falusi burzsoáziát erősíti. A gazdagodjatok jelszó - Buharin jelszava volt. Nincs a maga jelszavában semmi új. Egyes nézeteket felújít, amelyeket a Szovjetunióban szétvertek.

Miért ilyen agresszív Nagy elvtárs? Azért, mert támaszkodik környezetére. Farkas elvtárs helytelenül tette, hogy javasolta a cikk megírását. Nagy elvtárs támaszkodik rá. Úgy nézett ki, hogy Rákosi nincs otthon, Nagy Imre fellép manifesztummal, mint a magyar nép vezére. Elvtársiasan meg kell mondani a véleményünket, azt szeretnénk, ha belátná hibáit. Rákosi elvtársat ismeri az egész világ, a Komintern régi munkatársa. Hogyan lehet azt mondani, hogy én megyek vagy Rákosi? Miért kell magát nélkülözni a pártnak? Jó lenne, ha nem kellene, hanem kijavítaná a hibáit és dolgozna tovább.

Malenkov elvtárs:

Nagy nyugtalansággal olvasta a cikket. Ha nem írta volna alá Nagy elvtárs, azt gondoltuk volna, hogy idegen írta, a marxizmustól idegen személy. Rothadt irányzatok Nagy elvtárs mögé húzódnak. Például a DISZ feloszlatására vonatkozó javaslat.

Egy ilyen tény elég kellene, hogy legyen, hogy Nagy elvtársat is megriassza. Ha nyíltan fellép a cikkben a pártvezetés többsége ellen, mire vezet ez? Lépjenek fel a többiek is? Óriási kár ez a párt számára.

Helytelen nézetei vannak Nagy elvtársnak a parasztkérdésben, a népfront pártvezetése kérdésében, az ipar kérdésében és a fegyelem kérdésében. El kell ítélni ezeket a helytelen nézeteket. A pártnak igen nagy károkat okozott. Azt mondják, 50 ember hallotta az életszínvonal csökkentésére vonatkozó javaslatokat. Gondolta, ezek után én most már az egész országnak megírom a véleményemet. El kell ismerni, hogy a jobboldali veszély maguknál igen nagy. Erre a veszélyre kell mérni a csapásokat. Becsületesen el kell ismerni a hibákat. Nem kell mindig a múlt hibáit emlegetni. Nem helyes az új szakasz elnevezés.

Nagy elvtárs környzete nem jó. Megengedhetetlen egy párttag számára egy ilyen kérdésfelvetés, hogy nem dolgozik együtt Rákosival. Farkas elvtárs nem helyes magatartást tanúsított. Nem minden tényt ismerünk, de ő magatartásával bátorította Nagyot. Amikor a cikket megjelentették, Farkas elvtárs felháborodott, hogy nem mutatták be neki. És utána megjelent Vas cikke. Miért nem gondoskodott arról, hogy több ilyen cikk ne jelenhessen meg? (Hruscsov elvtárs közbeszólása: A Vas takarózik Nagy elvtárssal, Nagy elvtárs védi Vast.) (Vorosilov elvtárs közbeszólása: Vas nem rendes ember, le kell váltani.)

A vezetés tekintélye csökkent Magyarországon, főként azért, mert egyesek felléptek a KV ellen. (Nagy és Vas elvtársak.) Elsősorban Nagy elvtárs hibáiról kell beszélni. Neki el kell ítélni hibáit, ez az egyetlen helyes út. Farkas elvtársnak szintén tanulni kell belőle. Nagy elvtársnak a maga számára világosan le kell írni, hogy milyen hibákat követett el, és a PB elé kell terjeszteni. A határozatot esetleg a KV elé kell vinni, mivel az ügyet széles körben ismerik.

Bulganyin elvtárs:

Teljesen egyetért az előtte felszólalt elvtársakkal.

Nagy elvtárs, az ön vonalát pártszerűtlennek tartom. Hogyan viselkedhet így a Politikai Bizottság tagja? A PB határozott, hogy a gazdasági kédésekről tartson a Központi Vezetőség[b]en beszámolót, ez nagy megtiszteltetést és bizalmat mutat. Súlyos pártszerűtlenség volt, hogy a beszédet nem tartotta meg. Mit csinálnánk ilyen esetben a mi pártunkban? Nálunk el sem lehet ilyet képzelni.

Az október 20-i ujságcikkéről Molotov elvtárs elmondta a mi közös véleményünket.

Nagy elvtárs mai fellépése nem volt pártszerű. Azt mondta, nem tudok Rákosival dolgozni. Rákosi elvtárs az egész nemzetközi kommunista mozgalomban ismert vezető. Minden országban ismerik. Nagy nemzetközi tekintélyt élvez. Pártellenes az ilyen kérdésfelvetés és a lemondás hangoztatása.

Milyen célt követett, amikor a cikket megírta? Milyen erőket akart mozgósítani és ki ellen? Az egyszerű párttagokat és a pártonkívülieket akarta mozgósítani a KV ellen. Ez pártellenes politika. Ismerjük az ilyen harcnak a mechanizmusát és következményeit. Két út áll Nagy elvtárs előtt. Elismerni a hibákat és mozgósítani magát a hibák kijavítására, vagy szembefordul a párttal.

Nincs rend a Központi Vezetőségben. Rákosi elvtárs, a Központi Vezetőségben rendet kell teremteni. Maga is hibás azért, hogy nincs rend.

Farkas elvtárs nem foglalt el elvi pozíciót Nagy elvtárs hibái kérdésében.

Mikojan elvtárs:

Nem érthető Nagy elvtárs felszólalása. Egyedül maradt a Politikai Bizottságban. Durván elvetette a PB határozatát. A legrosszabb vonásait mutatta meg az egyéni vezetésnek. Amikor Rákosi elvtárs hibákat csinált, megbíráltuk, ő kijavítja a hibákat. De ő elvi alapon álló ember. Nem szabad tűrni a pártban az ilyen helyzetet. Frakció lesz. Nagy elvtársnak vannak már emberei. A platform megjelent az ujságban. Nem szabad ilyen helyzetet eltűrni.

Nagy elvtárs azt mondta: én nem tudok dolgozni Rákosival. Ez az ultimátum nyelve. Ez nem a mi nyelvünk. Idegen nyelv.

Nagy elvtárs hibái nagy hibák. Ha drága neki a párt érdeke és a marxizmus, elítéli a hibáit.

Hruscsov elvtárs:

Egyetért az előtte felszólalt elvtársakkal.

Annak van bizonyos alapja, amit Nagy elvtárs Rákosi elvtárssal kapcsolatban mondott. Még vannak olyan hibák, melyekért Rákosi elvtársat bírálták, de még nem küzdötte le őket. A fő azonban most nem ez, hanem Nagy elvtárs hibája. Látja, ezért most teljes erővel támogatjuk Rákosit Nagy ellen. Pártellenes nézeteket képvisel Nagy elvtárs és ezek ellen a pártellenes nézetek ellen támogatjuk a pártot és Rákosi elvtársat. Nagy elvtárs nem tud dolgozni Rákosi elvtárssal? Hogy lehet ezt értékelni? Magának nem adnak lehetőséget programja realizálására, ezért nem tud felelősséget vállalni és lemond. A maga félrevonulása és hallgatása is harc lenne a párt ellen. Hallgatása azt mondaná: én erőtlen vagyok, jót akartam, de nem engedtek. Kedves Nagy elvtárs, a maga lelkében lehet, hogy más van, hogy mi van a maga lelkében, azt csak maga tudja. Mi azt tudjuk, amit leír. Magának vannak érdemei, de Zinovjevnek, Rikovnak is voltak érdemei, talán nem is kevesebb, mint magának, mégis keményen felléptünk ellenük, mikor ártalmára voltak a pártnak. Fel kell lépni magával szemben is. Ha más bírálja, nehezebb lesz. Ha időben nem lépünk fel, később az egész párt lép fel maga ellen. Más kiút nincs.

Maguk jöttek hozzánk tanácsot kérni. Nem a baráti kézfogás és a mosoly segít, hanem a kemény baráti bírálat. Olvassa "Amerika Hangját", mit ír? Nagyon tetszik a burzsoáziának. Azt remélik, hogy áruló lesz. Remélik, hogy szovjet, jugoszláv és magyar szocializmus is lesz. Amit maga írt, legjobb ajándék a burzsoáziának. Churchill dörzsöli a kezét. Gondolja, megkezdődött. (Vorosilov elvtárs közbeszólása: Magyarországból második Jugoszláviát remélnek.) Nagy elvtárs előtt két út van, vagy a párttal, vagy a párt ellen, más út nincs.

A sztálinvárosi kohászati üzem építését miért hagyták abba? A túlzott iparosításért bíráltuk magukat, de az iparosítást ésszerűen folytatni kell, nem beszüntetni. Ha iparosítás nem lesz, ha nem lesz nagy gépipar, mi az ellenséggel nem tudunk versenyezni. Lesz vagy nem lesz háború, nekünk az ipart fejlesztenünk kell. Hiába lesz szalonna elég, ha nem lesz repülőgép, abból baj lesz.

Maga rossz elnöke a Minisztertanácsnak. Ilyen cikkel hogyan léphet fel a Minisztertanács elnöke? Milyen marxista közgazdász az, aki az önköltségről és a termelékenységről nem beszél. Magánál uszálypolitika érvényesül. A népnek igazat kell mondani. Csak akkor lesz életszínvonal-emelés, ha a nép maga többet termel. Ezt még a burzsoázia is tudja, Churchill is tudja. Többet kell termelni, mint a fogyasztás, hogy növelni lehessen a beruházásokat. Beruházások nélkül nincs győzelem.

Nem szabad összekeverni az önkéntesség elvét a kilépési elvvel. Az önkéntesség elvét fenn kell tartani, de a kilépési elvet nem. A termelőszövetkezetekből való kilépéseket meg kell szüntetni.

Azt mondja, hogy azok ellen folyt a harc a Központi Vezetőség[b]en, akik az életszínvonalat akarták csökkenteni, Gerő elvtárs ellen és munkatársai ellen. Maga szerint ez a régi vonal. Ez nem igaz, hogy ez volt a párt régi vonala. Ezt nem támogattuk volna, mert ez munkásellenes vonal. (Molotov elvtárs: A régi napok jobbak voltak, mint a maiak, több siker volt.)

Miért kell magának Vas Zoltán? Ő ártalmas ember. Lapjuk főszerkesztője sem rendes ember. Ha rendes ember lett volna, Nagy elvtárs cikkét nem közli le. Vas cikkét sem közli le. Neki van ehhez joga, de ő ezt nem csinálta.

Ki kell javítani a hibákat. Mi úgy javítjuk a hibákat, hogy erősödjön a párt tekintélye. Ezt tanácsoltuk maguknak is. Rákosi elvtárs tekintélyét védeni kell, mert az a párt számára tőke. Vigyázni kell rá, az a párt érdeke. Rákosi elvtárs maga bíráljon.

Farkas elvtárs nem volt azon a magaslaton, ahol kellett volna, pedig ő másodtitkár. Lökte Nagy elvtársat, pedig az lett volna a feladata, hogy visszatartsa. Energikus ember, rendes ember, de rossz szerepet játszott ebben a kérdésben.

Élesen bíráltuk Nagy elvtársat, de pártosan. Együtt akarunk magával menni. Gondolkozzon a bírálaton. Nagy elvtárs tekintélyét is meg kell őrizni. Az ő tekintélye is tőke a párt számára. Támogatjuk őt, csak javítsa ki hibáit.

(Vorosilov elvtárs közbeszólása: Mi van maguknál a népfronttal? Az egyéni tagság - bolondság. Jó a népfront, ha erősen a párt vezetése alatt van.)

A proletár nemzetköziségre való nevelés gyenge Magyarországon. Két példa: 1. A futballmeccsen, sportmérkőzéseken sok nacionalista megnyilvánulás tapasztalható. Baráti országok közül sehol nincs ilyen, mint Magyarországon. 2. Nemrégen kaptunk jelentést arról, hogy egy diák, aki a Szovjetunióban tanul, nyíltan szidalmazta a szovjet állapotokat. És ez nem egyedülálló jelenség. Többet kell törődni az ifjúság nevelésével.

A feljegyzés nem szó szerinti szövegét adja a felszólalásoknak, hanem rövidített. Részben teljesen pontos, részben megközelítő pontosságú.

Szalai Béla


(Megjelent: Múltunk, 1992. évf. 4. szám, 141-148. l.)