Neutra, Burgberg
Neutra, Burgberg
Alexander Frický: Mestské pamiatkové rezervácie na Slovensku. Martin, 1986, 156.