Szvatopluk, Metód, Cirill, Braszlav, Arnulf, Gonosz Arnulf

A magyarok bejövetele Pannóniába
Konstantin (Cirill) filozófus "Bölcs gondolatai"-ból
Cirill és Metód ábrázolása egy 11. századi kódexben (részlet)
Cirill és Metód egy kőnigsbergi évkönyvben (15. század)
SZVATOPLUK

862-től részfejedelem Nyitrán, 870-894 között fejedelem. Alakját az első nemzeti egység, a "Nagymorva Birodalom" létrehozójaként idealizálta a 19. században a cseh-morva-szlovák nemzeti romantika. Nyitrai fejedelemsége a magyarokkal hol szövetségesi, hol ellenséges viszonyban állt. A magyar hagyományban a Fehérló-monda őrizte meg az emlékét.

METÓD

A szlávok keresztény hitre térítője, Sirmium névleges, majd Morvaország valóságos érseke (825 körül - 885). Legendája megörökítette a magyarokkal való találkozását a Duna vidékén a 880-as évek első felében.

KONSTANTIN (CIRILL)

A szláv írásbeliség megteremtője 826-827 körül született. Konstantinápolyban tanult, majd filozófiát oktatott. III. Mikhaél bizánci császár utasítására bátyjával, Metóddal Morvaországba ment az ottani egyház megszervezésére. Elindulása előtt megalkotta az első szláv ábécét, a glagolita írást. Az általa beszélt szláv nyelvjárásra fordított görög szövegek szolgáltak alapul a szláv nyelvű liturgiának. Moráviai működése után Metóddal és tanítványaival Kocel vendége volt a dunántúli Mosaburgban (Zalavár). Kyrill néven szerzetes lett. A halála után keletkezett "Terjedelmes legendája" beszámol arról, hogy a kazároktól visszatérőben 860 körül a Krím félszigeten magyarokkal találkozott. 869. február 14-én Rómában hunyt el.

BRASZLAV

Szlovén származású Karoling gróf, Pannonia utolsó katonai kormányzója (884-900). 884-ben a tartományt Szvatopluk morva fejedelem ellen védte. 892-ben Arnulf frank király Morvaország ellen magyar szövetséges csapatokkal együtt támadó seregének vezetője. 896-tól a Kis-Balaton mocsaraival körbevett Mosaburg (urbs Paludarum, 'Mocsárvár', a mai Zalavár) védelmezője. Nevét megőrizte a pozsonyi Várhegyen 907-ben általa létesített Karoling-erőd (Brezalauspurc, Braslavespurch), később németül Pressburg, szlovákul Presporok elnevezéssel.

ARNULF

Karlman fia, Német Lajos unokája, Karoling uralkodó. 887-től frank király, 896-tól császár. 892-ben Szvatopluk morva fejedelem ellen szövetségre bírta a magyarokat, és Braszlav gróffal, Pannonia utolsó Karoling kormányzójával együtt pusztító hadjáratot vezetett a morvák ellen. 895-ben, amikor a magyarok a Kárpát-medence keleti részét elfoglalták, a Dunántúlt - éppen az Arnulffal kötött szerződésük miatt - még nem szállták meg. Erre akkor került sor, amikor 900-ban elhunyt Arnulf, s halálának hírére az Észak-Itáliából visszatérő magyar hadak birtokba vették.

GONOSZ ARNULF

Liutpold fia, bajor herceg (937-ben hunyt el). Az állandó magyar támadások miatt új sereget szervezett, ezért sok egyházi birtokot visszavett, hogy hűbéreseinek világi birtokként ossza szét, ezért kapta az egyháztól a "gonosz" jelzőt. Kezdetben a magyarok ellen sikeresen harcolt, később szövetséget kötött velük, biztosítva ezzel Bajorország békéjét. Szászországi és itáliai harcaihoz sokszor igénybe vette a magyar haderő támogatását.