Annales (évkönyv), Pozsonyi Évkönyv

ANNALES (évkönyv)

Középkori történetírói műfaj, mely Nagy Károly idejében jelenik meg és válik népszerűvé. A világkrónikától eltér tartalmilag, nem egyetemességre, hanem a helyi események bemutatására törekszik, a krónikával megegyező kronologikus formában, de objektívebb módon. Szigorú időrendre törekszik, az eseményeket röviden írja le. Egymás mellé kerül lényeges és lényegtelen, jelentős és jelentéktelen. Az időbeli egymásutániság hamis oksági kapcsolatot, logikailag téves elvet mutat ("post hoc, ergo propter hoc"( azután, tehát azért ). Így következhet egy üstökös megjelenéséből egy háború kitörése. Szerzetes szerzője, akárcsak a krónikaíró, igyekszik háttérben maradni. Az ezredfordulótól a krónika és az annales műfaja közelít egymáshoz, nehezen szétválaszthatókká válnak. Magyarországon a Pozsonyi Évkönyv maradt fenn teljességében.

POZSONYI ÉVKÖNYV

A Pozsonyi Évkönyv az egyetlen ránk maradt magyarországi évkönyv. A 11-12. századi magyar történelem jelentős forrása, a 997-1203 közötti időszak híreit tartalmazza. Szövegmegfelelésekre találhatunk a 14. századi krónikakompozícióval, valószínűleg az utóbbi előbb keletkezett. Feltételezések szerint a 997-1060 közötti feljegyzések a pannonhalmi bencés monostor évkönyvének szövegét őrzik.