Ötfokú ereszkedő és emelkedő dalok

050

Lë

jesëtt a makk a fárul, Most jöttem mëg a tanyárul,
Ingëm, gatyám de szennyes, Magam vagyok szerelmes.

AP 2534/hi Csurgó (Somogy) 77 é. asszony 1957 Olsvai

051

1. Szereti ja tik a mëggyet,

1. Szereti ja tik a mëggyet,
Ketten szeressünk mink ëgyet.
Jaj Istenëm milen furcsa,
Mikor ketten mëgyünk oda.

2. Zöld a kökény, maj mögkékül.
Mozs vagyok szerető nélkül.
Maj mögérik feketére,
találok én szeretőre.

3. Gyere babám a kert mellé!
Nézzünk ëgymás szöme közé!
Had nézzem ki két szömödből,
Szeretsz-ë tiszta szivedből!

4. Ere gyere, amerre jén!
Maj mögtudod, hul lakom én.
Vijasz gyërtyát égetők én,
Barna kislányt szeretök én.

Gr 58/A/a Nemespátró (Somogy) 61 é. férfi 1936 Seemayer

{420.} 052

Se nem a víz hozott ide,

Se nem a víz hozott ide,
Se nem a szél vetett ide.
Barna kislán szemöldöke
Csalogatott minket ide.

2. Barna kislán szemöldöke
Többet ér, mint a hat ökre,
A hat ökör az apjaé,
Barna kislány a babájaé.

3. Ki ja fiát házasítja,
Legyen bora, pálinkája!
Ki ja lányát férjhez adja,
Legyen bukros dunnahaja!

4. Ki ment boré’, de soká jár!
Jaj Istenëm, mért nem jön má’!
Még ma egy csëppet se ittam.
Bizony, majd meghalok szomjan!

AP 6710/c Szuha (Nógrád) 43 é. asszony 1969 Borsai I.

053

Vígan, vígan, víg galambom,

Vígan, vígan, víg galambom,
Víg órában termëtt rajom.
Mindég illen víg voltam én,
Víg asszony lánya vagyok én!

2. Ha kihúzom a lábomat,
Otthon hagyom a bújomat.
A bújomat, a bajomat,
Azt a részeges uramat, Ijjú!

AP 6626/d Hollókő (Nógrád) 64 é. asszony 1963 Borsai I.

054

Ki van boré’, de soká jár,

Ki van boré’, de soká jár,
Jaj Istenem, mért nem jön már!
Még ma jegy cseppet se ittam,
Bizony, maj’ meghalom szomjan!

{421.} 2. Ki a fiát házasitja,
Legyen bora, pálinkája!
Ki a lányát férhez adja,
Legyen bukros dunnahaja!

3. A füzfának nincsen töve.
A vendégnek nincsen szëme.
Mert ha jannak szëme volna,
Ilyen soká jitt nem volna!

4. Menj ki, vendég, a házamból,
Mert fát kapok (a) lóca jalól!
Csiviritom, csavaritom,
Majd a hátadra lapitom! Ujjujuju jujuju!

AP 6710/g2 Mátraverebély (Nógrád) 67 é. asszony 1969 Borsai I.

055a

1. Elhajtanám a libám

1. Elhajtanám a libám
Komáromig mezitláb.
Még tovább is elhajtom,
Ha ja babám mëglátom.

2. Kis piszke fölmënt a zöld fára,
Ződ ágat szakítt a szájába
Így babám, úgy babám, így lesz jó.
A libám a rétbe lakik jó(l).

055b

1. Mikor még én kicsiny voltam,

1. Mikor még én kicsiny voltam,
A dióér maj mëghaltam.
De mivel már nagyobb vagyok,
A szép lányér maj meghalok.

b) 2. Sój laj stb.
De mivel már nagyobb vagyok,
A szép lányér majd meghalok.

3. Aki engem nem mond jónak,
Teremtse az Isten lónak!
De lónak is ollyan lónak,
Hol deresnek, hol fakónak.

{422.} 055c

055d

Gr 75/B/abcd Kishartyán (Nógrád) férfi 1939 Dincsér

056

Beteg a szeretőm szegény,

{423.} Beteg a szeretőm szegény,
én vagyok az orvoslegény.
A muskátli levirágzott,
adok érte orvosságot.

2. Befogom az ökröm szarvát,
Felszántom az országútját.
Vetek belé árpát, buzát,
Közepibe csokros rózsát.

AP 4681/c. Gyimesközéplok-Jávordipataka (Csík) 26 és 55 é. férfi 1962 Kallós

057

Eltört már a mázos csésze

Eltört már a mázos csésze
Ángyomasszony megvér érte
Ne bántson kend ángyom-asszony
Van még több is a piacon.
Eltört már a mézes csésze

{424.} 2. Ángyom-asszony kutyát lopott,
Nékem dudát csináltatott.
Süsse meg, kend ángyomasszony,
Mindig morog, mikor fúvom.

3. Jó gazdám volt nékem Balog.
Mindig mondta: ne járj gyalog.
Ülj fel a fakó hátára,
Úgy erëggy bé Ágotára!

AP 4055/gh, 4056/abc Dévaványa (Békés) 69 é. férfi Sárosi = Sárosi 1976 55/hj 56/abc

058a

1. Aki dudás akar lënni,

1. Aki dudás akar lënni,
Annak pokolba kell mënni.
Ott vannak a jó nagy kutyák,
Abbó lësznek jó nagy dudák.

2. Megdöglött a tarka ludam,
Kóbolygó lett az én uram.
De az uramat nem bánom,
Csak a ludamat sajnálom.

Gr 8/A/b Borsosberény (Nógrád) férfi 1937 Lajtha = Pt 248

058b

Azért adtam egy polturát,

Azért adtam egy polturát,
Hogy fújja meg kend a dudát.
Majd megjárom a kotyogót,
Öszveütöm a sarkantyút.
Szeretőm ölébe megyek,
Hogy világ közepin legyek.

Bartha 1935 15. 058 változata 1787–1792 közt följegyezve.

{425.} 059

Pista bácsi, János bácsi,

Pista bácsi, János bácsi,
Csak a ládám, azt vigyék ki!
Vigyék ki a kis kert mögé,
Hogy onnan el ne vihessék!

Gr 7/A/b Borsosberény (Nógrád) 49 é. férfi 1937 Lajtha = Pt 258

060

Kerek az én szűröm allya,

Kerek az én szűröm allya,
Piros selemmel kivarrva.
Magamról ha lëvetkëzëm,
Szűröm fejem alá tëszëm.

Gr 7/A/a Borsosberény (Nógrád) 49 é. férfi 1937 Lajtha = Pt 257

061

1. Haja haja, mégis haja,

1. Haja haja, mégis haja,
Bodor a galambom haja.
Bodor vagyon én magam is,
Bodor az én galambom is.

2. Haja, haja, még is haja,
Beteg a szeretőm anyja.
Anná Isten, hogy meghalna!
Barna lyánya rám maranna.

Gr 51/B/e Rimóc (Nógrád) 75 é. férfi 1938 Dincsér = Pt 259.

{426.} 062

1. Apró marok, petrezselëm,

1. Apró marok, petrezselëm,
A vénasszoñ veszëdelëm.
Allig várom az ördögöt,
Hogy elvigye a vén dögöt!

2. Vén asszonnak nëm kár volna,
Ha pokolba láncon volna.
Ollyan ráncos annak bőre,
félrehúz a vér is tőle.

Gr 60/A/b Nemespátró (Somogy) 60 é. asszony 1936 Seemayer=Pt 250

063

János bácsi dudáljon kend,

János bácsi dudáljon kend,
Hosszú nótát në húzzon kend!
Gyëngék vagyunk, kifáradunk,
Talán bizony mëg is halunk.

AP 3485/i Béd (Nyitra) 45 é. asszony 1958 Vikár L.

064

Azt hittem, hogy nem kellek katonának,

Azt hittem, hogy nem kellek katonának,
Gondját viselem az édesanyámnak.
De már látom, katonának kell menni,
Ferenc Jóska csákóját kell viselni.
De már látom, katonának kell menni,
Ferenc Jóska csákóját kell viselni.

Gr 54/A/b Szentes (Csongrád) 49 é. asszony

{427.} 065

1. Felsütött a nap sugára

1. Felsütött a nap sugára
Minden ember ablakára.
Az enyimre nem süt soha.
Hej Istenem, mi az oka?

2. Hej Istenem, mi az oka?
Talán meg vagyok átkozva?
Vagy apámtól, vagy anyámtól,
Vagy a legjobb barátimtól?

AP 6223/f Gyimes-Libaváros (Csík) 42 é. asszony 1963 Kallós–Andrásfalvy

066

Vágják az erdei utat.

Vágják az erdei utat.
Viszik a magyar fiúkat.
Viszik, viszik szegényeket.
Szegény magyar legényeket.

AP 4696/b Magyarszovát (Kolozs) 32 é. 1962 Kallós

067

1. Kaszálómba van egy nyirfa

1. Kaszálómba van egy nyirfa
Az alatt van három árva
Mind a három talpig gyászba,
Mind a három talpig gyászba.
{428.} 2. Merre mëntëk, három árva?
Merre mëntëk, három árva?
Elindútunk hosszu jútra,
Hosszu jútra, szógálatra.
3. Vágak néktëk aranyvesszőt,
Csapjátok meg a temetőt!
Kejën, kejën, édësanyá(nk)!
Mer elszakadt a gyászruhánk.
4. Nem kelhetëk, édës fijam,
Me’ béfogott a főd moha.
Vëgye jelő záros kóccsát,
Kóccsolja ki koporsoját!
5. Csókoljuk mëg kezit-lábát,
S ammellett a két arcáját.
Csókoljuk meg kezit-lábát,
S ammellett a két arcáját.
6. Fijam, fijam, édës fijam,
Mënjetëk el tik már haza!
Vagyon néktëk mostohátok,
Ki gondoskodjék rëjátok.
7. Vagyon apánk, de jostoba,
anyánk ës vã, de mostoha.
Mikor fejünköt fésüli,
Gyënge hajunk min kitépi.
8. Mikor fejért ad rëjátok,
Vérvel habzik a hátotok,
Mikor fejért ad rëjátok.
Vérvel habzik a hátotok.
9. Panaszkodjuk idegënnek,
Am mëgmondja mindënkinek,
Am mëgmondja mindënkinek.
Panaszkodjunk fűnek-fának,
tudtjával adja világnak.
10. Panaszkodjunk a seprünek,
An nem mondja mëg sënkinek vagy ism,
An nem mondja mëg sënkinek,
Csak az ëgy szëmëtvetőnek.

Gr 195/A 1932–1952–1954 Lészped (Moldva) – Mekényes majd Szárász (Baranya) 1954-ben 57 é. asszony = Domokos–Rajeczky 51

068

1. Gyere pajtás katonának!

1. Gyere pajtás katonának!
Jobb lesz dolgod, mint apádnak.
Nem kell kaszálj, nem kell kapálj,
Csak a kaszárnyába sétálj.

{429.} 2. Édesanyám sok szép szava,
Kit fogadtam, kit nem soha.
Megfogadnám, de már késő,
Mer az idegen az első.

3. Idegenét megfogadtam,
Az anyámét elhallgattam.
Idegenét megfogadtam,
Az anyámét elhallgattam.

AP 7348/g Méra (Kolozs) 71 é. férfi 1968 Pesovár F.

069

Tőtik a nagy erdő útját,

Tőtik a nagy erdő útját,
Kiviszik a csángó katonát,
s Viszik-viszik szegényeket
Szegény csángó legényeket.
2. s Mikor a nagy erdőn tul mész,
Arra kérlek, vissza ne nézz!
Szivemnek ne legyen nehéz,
Hogy te idegen földre mész.
3. Ugy elmegyek, meglássátok,
Sose hirem se halljátok.
Mikor hiremet halljátok,
Levelemet olvassátok.
Levelemet olvassátok
S könnyeitek hullassátok.
4. Sir a szemem, hull a könnyem,
(ej) De igazán fáj a szivem.
Ha ja tied is igy tud fájni,
Sohase tudunk megválni.

AP 7249/d Gyimesfelsőlok (Csík) 60 é. asszony 1970 Kallós

070

A szilágyi halastó, halastó,

A szilágyi halastó, halastó,
Belejestem kocsistól, lovastól,j-
Jaj Istenem, ki vesz ki, ki vesz ki,
l-Lessz-e hozzám ojan szíves valaki? j-

{430.} 2. Ördög bujjon, babám, a szivedbe!
Mért válogatsz assz szegény legénybe?
Te sem vagy a lejányoknak elejje.
Egyen meg a válogatós fityfene!

AP 7042/d Szilágyi (Bács-Bodrog) 67 é. asszony 1969 Kiss L.

071

1. Hová mész, te három árva,

1. Hová mész, te három árva,
Hová mész te három árva?
Hosszú útra, szolgálatra,
Hosszú útra szolgálatra.
Minden sor kétszer (végig)!
2. Ne menjetek, három árva,
Nem találtok jó gazdára!
3. Adok nektek három vesszőt:
Verjétek meg a temetőt!
4. Keljen, keljen, édesanyám!
Mert elszakadt a gyászruhám.
5. Vagyon nektek mostohátok,
Aki fehért ad rejátok.
6. Nem kelhetek, három árva,
Koporsóba vagyok zárva.
7. Elhervadtak az orcáim,
Pornak változtak csontjaim.
8. Én Istene, valahára
Viselj gondot az árvára!
9. Hogy ne jusson hányodásra,
Egyik ajtóról a másra!

AP 7392/i Magyarvista (Kolozs) 38 é. asszony 1964 Kallós

{431.} 072a

{432.} 072b

Le is szálnok, fel is szálnok a fecskék.

Le is szálnok, fel is szálnok a fecskék.
Jaj de búsan telnek tüled az esték.
S látod, babám, elgyöhetnél egy este.
Meglátnád a bús szívemet befestve.

2. El is mennék én hozzátok egy este,
Ha jaz anyád a kapuba nem lesne.
De jaz anyád ujan huncút menyecske,
Meghallgatta, mit beszéltünk az este.     Ismétlés: 3–4 sor

AP 6611/f Szék (Szolnok-Doboka) 42 é. férfi (ének) 60 é. prímás, 36 é. brácsás, 30 é. bőgős 1969 Kallós–Martin–Sztanó

073

1. Mikor a juhász bort iszik,

1. Mikor a juhász bort iszik,
Szőke szamár szunnyadozik.
Ne szunnyadozz, szőke szamár!
Majd elmënünk a nyáj után.

2. Két hete mán, vagy má’ három,
Mióta a gazdám várom.
Amoda jön, amint látom,
Keselylábú tejszamáron.

3. Azt kérdezi a bojtártúl:
Van-ë károm a falkábúl?
Nincsen károm, de nem is lësz,
Míg ez a nyáj kezemën lësz.

4. Ejnye, ejnye, hogyne volna!
Hát az a hat ürü hol van?
Kutya mëgette a vérit,
Zsidó elvitte a bőrit.

AP 4144/d Besenyszög (Szolnok) 73 é. férfi 1961 Paulovics

{433.} 074

1. Ha fölülök a bugaci halomra,

1. Ha fölülök a bugaci halomra,
Onnan nézöm, mere legel a csorda,
Onnan nézöm, hogy űk mĕre legĕlnek,
A balszárnya megfordul a cserénynek.
Ereggy, babám, fordícs’ meg az elejét,
Lelegeli bazsarózsa levelit.

2. Ha fölülök kis pejlovam hátára,
Mögnizöm a más lovát az állásba.
Föl is fogok három pirost, hat derest.
Engem a vármegye hiába keres.

3. Pakszust kérnek a lovamról, de korán.
Csak tizennyolc éves vagyok még, babám.
Nem féllök a vármegye fegyveritül,
Letegadom a csillagot az égről.

4. Belenyúlok a kis lajbim zsebibe.
Ötös bankó, jaj de kevés van benn!
Majd elhajtja bëtyár gyerëk a Bimbót,
Kupec ember azé aggya a bankót.

AP 4200/a Kiskunmajsa (Pest) 81 é. férfi 1961 Szomjas

075

1. Szaladj

1. Szaladj Duna, áradj
Essőből, perméből!
Essőből, perméből,
S az én könyveimből.

2. Mikor a bút felosztották,
Háromfelé j szakasztották.
Nekem e nagyobbját adták,
Hogy ne kelljen többet osszák.

3. Én Istenem, teremtettél
Búra, bánatra neveltél.
jéletem, bánat napom,
Fekete gyász alatt lakom.

4. Fekete gyász, fehér üröm.
Nekem e bú nem nagy öröm.
Én Istenem, adj egy napot,
Kivel szabaditsd rabakot!

AP 6162/c Klézse (Moldva) 70 é. asszony 1963 Kallós

{434.} 076

1. Fehér László lovat lopott

1. Fehér László lovat lopott
A Fekete halom alól.
Lovat lopott kantárostól,
Cifra nyeregszerszámostul.

2. Rajta érte hat vármegye,
Hat vármegye, hatvan rabló.
Fehér Lászlót ott megfogták,
Börtön fenekére dobták.

3. Fehér László, édes bátyám,
Aluszol-e, vagy megholtál?
Feleli a többi rablók:
Ne keresd itt a bátyádat!

4. Zöld erdőben, zöld mezőben,
Akasztófa tetejében.
Zöld erdőben, zöld mezőben,
Akasztófa tetejében.

AP 7170/n Tacs (Beszterce-Naszód) 20 é. férfi 1966 Kallós

077

Tavaszi szél utat száraszt,

Tavaszi szél utat száraszt,
Tavaszi szél utat száraszt,
Minden madár társat választ.
De jén immár kit válasszak,
Vagy tán véled megmaradjak,
Da la la la la la la

AP 7362/h Vise (Kolozs) 35 é. asszony 1964 Kallós–Pesovár F.

078

1. Édësanyám sok szép szava,

1. Édësanyám sok szép szava,
Kit fogadtam, kit nem soha, Kit nem soha,
s Mos fogadnám, de már késő,
Mer az idegëny(?) az eső, Seje-ha.

{435.} 2. s Ha mëghalok, szélës utonn,
Szélës utonn vigyetëk, Vigyetëk!
s A babám kapujába,
s A babám kapujába lë –Tëgyetëk!

3. s Nyissátok fel a koporsóm,
s A koporsóm fëdelét, Fëdelét!
Hadd hullassa babám gyászos,
Babám gyászos könnyeit, de Könnyeit!

4. s Úgy elmënnék, ha mëhetnék,
Ha szabad madár lëhetnék, Sejeha.
Szabad madár vagy te rózsám,
Mégis ritkán jössz el hozzám, Sejeha.

5. s Kinek nincsen szeretője,
Mënjën ki a zöld erdőbe,
Irja fel ëgy zöld levélre:
Hogy neki nincs szeretője.

AP 4693/h Válaszút (Kolozs) 67 é. asszony 1962 Kallós

079

1. de Szőke vize ja Tiszának
Szőke vize ja Tiszának de-da
de Mondd meg kislány az anyádnak
Mondd meg kislány az anyádnak de la la

2. (de) Hogy az egész Tisza mentén
Hogy az egész Tisza mentén dana
(de) Nincsen olyan legény, mint én,
Nincsen olyan legény, mint én, jaj.

AP 7368/a Visa (Kolozs) 60 é. férfi 1964 Kallós–Pesovár F.

080

1. Édesanyám is vót nékem, de már nincs,

1. Édesanyám is vót nékem, de már nincs,
Mer elvitte a szegedi nagy árvíz
{436.} A szegedi nagy árvize zavaros.
Nem vagyok én édesanyám fia most.
2. Árva vagyok, árvának is születtem.
Nem is édesanya nevelt fel éngem.
Mostoha volt énhozzám a világ is.
Az árvát még jobban tépi az ág is.
3. Kis koromtól fogva tartok szeretőt.
Aj, de engem mennyi keserüség ölt.
Megtanultam, hogy kell türni, szenvedni,
Azt is tudom, hogy kell szivből szeretni.     3–4. sor ismételve

AP 7348/j Méra (Kolozs) 71 é. férfi 1968 Pesovár F.

081

Mikor Csíkból kiindultam,

Mikor Csíkból kiindultam,
Színnyem nem volt, úgy búsultam,
E lábam megporosodott
Üdőm se volt hogy megpallyam.
2. Idegen füödre siétettem,
Met hazámba nem iélhettem.
Idegen füöd az én hazám,
s E jó Isten az én apám.
3. s E jó Isten az én apám,
Sok jó jasszony az ién anyám.
(ej) Iédesanyám, ha most iélne,
Hezzám látni csak eljőne.
4. Csontjaimat összegyüjtné,
Koporsóba biététetné,
Keservesen elsiratná,
Senk azt meg nem kacagná.
5. Ién Istenem, adj egy napot,
Szabaditsd a bánatokot!
Hogy ién iéljek bánat niélkül,
A szüvem vigasztalással.

AP 6164/b Klézse (Moldva) 70 é. asszony 1963 Kallós = Kallós 1973 55/C

{437.} 082

1. Annyi irígyem van nékem,

1. Annyi irígyem van nékem,
Valahány csillag az égen,
Nincsen annyi hajam szála,
Mennyi rosszam akarja.
Mer én jól tudok beszélni,
Méges alig tudok élni.
2. Kicsi madár, ej de fenn jársz!
Mi dolog, hogy alább nem szállsz?
Alább szállnék, de nem merek,
Sok az irígy, s attól félek.
3. Kicsi madár, hogy tudsz élni,
Mikor te nem tudsz beszélni?
Mer én jól tudok beszélni,
Méges alig tudok élni.
4. Kicsi madár, ej de fenn jársz!
Minden háztetőre leszállsz!
Mindenütt azt csirikójja:
Nem leszek a tiéd soha. Nem leszünk egymásé soha.
5. Hidegségi hegyek alatt
Van egy forrás titok alatt.
Aki abból vizet iszik,
Babájától elbúcsúzik.
6. Én nem tudtam, s vizet ittam,
A babámtól elbúcsúztam.
Ugy elbúcsúztam szegénytől,
Mint az elmult esztendőtől
Mint ősszel fa levelitől.

AP 7575/c Gyimesközéplok–Hidegség (Csík) 63 é. asszony 1969 Ujváry

{438.} 083

1. Én mos olyan vagyok

1. Én mos olyan vagyok
Mim mezőn a talló
Kinek ékességit Lêvágta ja salló mer
2. Nékëm is levágta
Ëgy semmire való.
Szëdje ki a szemit
Két fekete holló!
3. = 2.
4. Köves utca mellett
Páratlan gelice.
Kinek evvilághoz      3–4. ism.
Nem vót szerencséje.
5. Cserefát égetëk,
Gyermeket rengetëk.
Cserefának füstje      3–4. ism.
Hozta ki könyvemët.
6. Aludjál, aludjál
Istennek báránya!
Szerelembül jöttél
Erre a világra.
7. Irigyim, irigyim
Sok rossz akaraim,
Hagyjátok, hogy éljek,
S babámval beszéljek!
8. Annyi irigyem van nékem,
Valahány csillag az égen.
s Nincsen annyi hajam szála,
Mennyi rosszam akarója.
9. Kicsi madár, ej de fënn jársz!
Mi dolog, hogy alább nem szállsz?
Alább szállnék, de nem merek,
Sok az irigy, s attól félek.
10. Kicsi madár, hogy tudsz élni,
Mikor te nem tudsz beszélni!
Mer én jól tudok beszélni,      3–4. ism.
Mégës alig tudok élni.
11. Kicsi madár, ej de fënn jársz!
Minden ágtetőre lëszállsz.
Mindenütt azt csirikója:      3–4. ism.
Nem leszek a tied soha
leszünk egymásé
12. Hidegségi hegyek alatt
Van egy forás titok alatt.
Aki aból vizet iszik,
Babájától elbúcsúzik.
{439.} 13. (mer) Én nem tudtam, s vizet ittam.
s A babámtól elbúcsuztam.
s Ugy elbúcsuztam szegéntől,      3–4 ism.
Mind az elmúlt esztendőtől.
ősszel fa levelitől.

AP 7575/b Gyimesközéplok–Hidegségpataka (Csík) 63 é. asszony 1969 Ujváry

084

1. Fényes csillag jaj de sokat utazol!

1. Fényes csillag jaj de sokat utazol!
Nem láttad-e a rózsámat valahol?
Láttam biz én lipótvári fëgyházba.
Csikót lopott, azér van odazárva.
2. Debrecenbe sütik a jó kenyeret.
Tizenhat esztendős kislánt szeretek.
Ugy szeretem, szóval ki sem mondhatom.
Majd meghalok, ha egy napig nem látom.

GR 73/B/b Áj (Abaúj) 64 é. férfi 1940 Vargyas = Pt 150

085

Víg voltam én, víg ezelőtt, míg babám járt házam előtt,

Víg voltam én, víg ezelőtt, míg babám járt házam előtt,
de mijota nem járogat, szívemet nyomja a bánat,
La-la-la-la-la la-laj-la.
„Demeter János Bece nótája”

AP 8318/j Vice (Szolnok-Doboka) 71 é. asszony 1971 Novák.

{440.} 086

Elveszett a lovam citromfa erdőbe.

Elveszett a lovam citromfa erdőbe.
Elszakadt a rámás csizmám a ló keresésbe.

2. Ne keresd a lovad,
Mert be van zárva.

Szolgabiró udvarába
Szól a csengő rajta.

AP 6264/a Istenmezeje (Heves) 20–25 főnyi csoport. 1967 Dobszay

087

1. Bëtyárgyerëk alatt csörög a haraszt.

1. Bëtyárgyerëk alatt csörög a haraszt.
Nyár derekán egyre izzad a paraszt.
Úgy elhánya, hányja-veti a helyéit,
Ha jel alszik, elhajtom a hat ökrit.
Nem këll annak sem jótálló, nem bíró,      3–4 sorra
Találkozik bëtyárgyerëk, jó iró.
Ki lëirja az ökrömnek a nevéit,
Gazdájának szülőföldjét, lakhelyét.
2. Kutya paraszt, mindig kint vagy a tanyán.
Az a csuda, meg nem öl a melëg nyár.
Télën hideg, nyáron nagyon melëg van.
Az a csuda, hogy a lélëk benned van.

AP 5905/f Felsővály (Gömör) 65 é. férfi 1963 Sárosi

{441.} 088

Fölszállott a páva Vármegye házára,

Fölszállott a páva Vármegye házára,
Sok szegény legénynek Szabadulására.

AP 5863/c Tápiószele (Pest) 52 é. asszony 1964 Paulovics

089

1. N-nëm tudja

1. N-nëm tudja jazt sënki csak a jó Isten,
Milyen bánat nyomja jaz én szívemet.
Ha kicsapna, tënge’ lënne belőle,
N-nagy a világ, elboritná örökre.
2. Arra kérëm az én jó Istenëmet,
Gyógyitsa mëg az én gyënge szivëmet.
Gyógyitsa mëg csak még ëgyszër, ha lehet,      3–4. ism.
Ha nëm, pedig most vëgyën el engëmet!

Gr 27/A/a Körösfő (Kolozs)

090

1. Országúton masirozom,

1. Országúton masirozom,
A lábammal nagy port hajtok.
Olyan nehéz maradásom,
Keserves az elválásom.

2. Nézz ki rózsám ablakidon!
Ki jár kerek udvaridon?
Vess utánam ëgy pillantást!
Többet úgyse látjuk ëgymást.

3. Ne sirj rózsám, ne keserëgj,
Hogy a tied nem lëhetëk!
Már én mostan másé vagyok,
Magam válta gazda vagyok.

{442.} 4. Szabad élet, szabad madár,
Jaj de vig, ki szabadon jár!
Jártam ín es ëgy ideig,
Tizenkilenc esztendeig.

AP 7667/f Lészped (Moldva) 44 é. asszony 1962 Kallós

091

Ëj de megvert Isten ostorával

Ëj de megvert Isten ostorával
Az anyósom leányával
Én Istenem mér vertél meg
Mer én nem érdemlettem meg tyuhajja.

2. Túl a vizen veress virág.
A szeretőm szërre bírják.
Én is bírom a másokét,
Úgy fizetek meg azokért tyuhajja.

3. (e de) Megvert Isten ostorával,
Az apósom jó fiával.
Én Istenem, mér vertél meg!
Mer én nem érdemlettem meg, tyuhajja.

AP 4461/a Gyergyócsomafalva (Csík) 40 é. férfi 1962. Domokos P. P. „A Gábor Ignácé”

092

1. Bánat, bánat keserüség, még a testvér is ellenség, csuhajja

1. Bánat, bánat keserüség, még a testvér is ellenség, csuhajja
Bánat, bánat keserüség, még a testvér is ellenség, csuhajja
Mind azt mondja, ki nem tudja, hogy én nem busúlok soha csuhajja
Pedig nincsen az az óra, hogy a könnyem ne csurogna csuhajja.
2. Édesanyám is volt nékem, édesanyám is vót nékem, csuhajja.
Keservesen nevelt engem, keservesen nevelt engem, csuhajja.
La la la la stb.
La la la la stb.
{443.} 3. Édesanyám sok szép szava, kit fogadtam, kit nem soha, csuhajja.      Ismételve
Megfogadnám, de már késő, én előttem más az első, csuhajja.      Ismételve
4. Annyi nékem az irigyem, mint a fűszál a mezőben, csuhajja.      Ismételve
La la la la stb.      Ismételve

Ap 5228/c Válaszút (Kolozs) 49 é. asszony 1962 Kallós

093

1. Addig éli lány világát, míg szél fújja pántlikáját.

1. Addig éli lány világát, míg szél fújja pántlikáját.
A pántlika könnyű gúnya, mert azt a szél könnyen fújja.
De a fükötő nehéz gúnya, mer azt mindég a bú nyomja.
La la la la la la la la la la.

2. Fekete pántlikám fújdogálja a szél.
Köszönöm édesem, hogy eddig szerettél.
Nem én vagyok első, akivel így tettél.
Verjen meg az Isten, hamar megvetettél!

3. A bazsarózsának lehajlott a szára,
Hej én is hajlottam a rózsám szavára.
Mit ér a rózsafa piros bimbó nélkül.
Mit ér a szerelem igaz hüség nélkül.

4. Istenem, nagy dolog, ki egymást szereti,
Mégis a jó Isten össze nem vezeti!
De még nagyobb dolog, ki egymást gyülöli,
Mégis két vénasszony összeköszörüli.

AP 5250/h Magyarpalatka (Kolozs) 62 é. asszony 1963 Kallós–Andrásfalvy

094

1. Három bëtyár a csárdába

1. Három bëtyár a csárdába
Piros bort iszik bújába,
Így gondolkozik magába:
Hová mënjünk éccakára?
{444.} 2. Ëggy közüllök kitalálta:
Özvegyasszony ablakára.
Özvegyasszony ablakára,
Hol az ajtó nincs bezárva.
3. Bekopogtat bëtyár módra:
Van-ë idehaza gazda?
Nincsen idehaza gazda,
Kerűlj, bëtyár, az ágyamra!
4. Nem fekszëk én az ágyadra,
Nem kőtöl fël éjfél tájba.
Fëlkőtölek korán, jókor,
Éjfél után ëggy órakor.
5. Éjfél után ëggy az óra.
Kelj fel, bëtyár, űlj a lóra!
Még a kutyák sëm ugatnak,
Irigyejid mind alusznak.
6. Akármilyen ködös idő,
Akárhogy esik az esső,
Én a babám fëlkeresem,
Mer én igazán szeretëm.

AP 7471/f Cserépváralja (Borsod) 53 é. asszony 1960 Víg

095

1. Túl a Tiszán Kadarcs mellett

1. Túl a Tiszán Kadarcs mellett
Három juhom hatot ellett.
Van már juhom, van bárányom.
Szeretőm is tizenhárom.
2. Csütörtökön virradóra
Találtam egy kis kunyhóra.
Alig hogy elszenderedtem,
Három zsandár áll mellettem.
3. Mind azt kérdi: mi a nevem,
Hol az utazólevelem?
Várjon az ur, megmutatom,
Csak a lajbim kigombolom.
4. Kivettem a levorverem,
Kettőt máris agyonlőttem.
Látod, kutya, ez a nevem!
Ez az utazólevelem!
5. Jaj Istenem, mi csináljak!
Szaladjak-e, vagy megálljak?
Ha szaladok, agyonlőnek,
Ha megállok, megkötöznek.

AP 7342/h Nyírlugos-Szabadság TSz. 46 é. asszony 1968 Vargyas

095b


{445.} A további versszakokban a két rész ismétlése a következőképp történt:
ABB/ABB/ABBBB/ABBB/ABB/ABBB/ABB/ABBB/
ABBBB/ABB/ABB/ABB/ABB/ABBB/
ABB/ABBB/ABB

AP 6940/a Magyarlapád (Alsó-Fehér) 46 é. prímás és bandája 1969 Martin

096

1. Kutyakaparózi csárda

1. Kutyakaparózi csárda
Körül van pandúrral álva.
Azert van az körülálva:
Vidrócki van a csárdába.
2. Na Vidrócki, most gyere ki!
Hat vármegye vár ideki.
Mit ér nékem hat vármegye!
Tizenkettő váljon ide!
3. Be is lüttek az ablakán.
Piros vér foj az ajakán.
Szeretője zsebkendője      3–4. ism.
Tiszta piros vér lett tülle.
4. Sir az apja, sir az anyja,
Sir mind a két testvérbátyja.
Ne sirj, apám, ne sirj, anyám:
Nem leszek mán többet betyár.
Elég vót már húsz esztendő.      3–4. sorra.
Fogadjon be ja temető!
5. Jaj de szépen harangoznak!
Talán bizony Vidróckinak?
Annak bizony, Vidróckinak,
Annak a hires betyárnak.
6. Adsz-i szüröm, adsz-i baltám,
Hagy menjek a nyájam után!
Mer levágják a kanomat,
A legszebbik jószágomat!
7. Vidróckinak hires nyája
Dörög-morog a Mátrába.
Dörög-morog a Mátrába,
Mer Vidróckit nem találja.

AP 7337/c Vaja–Rákóczi tanya (Szabolcs) 63 é. férfi 1968 Vargyas

{446.} 097

Gr 95/B/a Szék (Szolnok-Doboka) = Lajtha 1954 17 sz.

{447.} 098

1. Nem loptam én életembe,

1. Nem loptam én életembe,
Csak egy csikót Debrecenbe.
Csak egy csikót, mög hat tinót,
Mind a hat daruszőrű volt.
2. Elhajtottam a vásárba.
Azt kérdik, hogy mi az ára.
Eladom a lopottakat,
Veszek rajta igazakat.
3. A vásárból elindultam,
Szöröncsésen szabadultam.
Rácberényi Becsalinál
Elébem állt kilenc zsandár.
4. Azt kérdik, hogy mi a nevem,
Hol az utazólevelem?
Várj egy kicsit, megmutatom,
Csak a lajbim kigombolom.
5. Belenyultam a zsebömbe,
Pisztoly akadt a kezembe.
Rögtön hetet fejbelőttem:
Ez az utazólevelem!
6. Ej Istenem, micsináljak,
Szaladjak-e, vagy megálljak?
Ha szaladok, fejbe lőnek,
Ha megállok, vasra vernek

AP 3651/f Sándorfalva (Csongrád) 76 é. férfi 1959 Sárosi

099

Kondorosi csárda előtt szomorú fűz lehajlik,

Kondorosi csárda előtt szomorú fűz lehajlik,
Odakötöm a lovamat jövő szombat hajnalig.
Üljön fel a kondorosi szép csárdásná egyetlenegy édes kedves Marcsa nevű leánya a lovamra,
Elviszem az eszterházi öreg herceg gulásának bojtárjának a legszebb tanyájára.
2. Kis pejlovam első lábán sárga patkó de fényes!
Kondorosi szép csárdásné egyetlenegy édes-kedves Marcsa lánya de kényes!
Svigre vágott göndör haja, frizurája ráhajlott a vállára,
Zöld selyemből százforintos selyem kendőt teritett a nyakára.
{448.} 3. Kondorosi szép csárdásné, mi bajod?
Talán bizony ellopták az egyetlenegy édes-kedves Marcsa nevű leányod?
El ám bizony ellopták a múlt szombaton hajnalba,
Kilenc zsandár, lovashuszár jár utána, keresgeti, nem találja, de sehol.
4. Kondorosi szép csárdásné, engedd el a boromat!
Visszahozom egyetlenegy édes-kedves Marcsa nevű lányodat.
Gulásbojtár, elengedem borodat,
Hozd vissza jaz egyetlenegy, ides-kedves Marcsa nevü lányomat!

AP 4852/a Söjtör (Zala) 61 é. asszony 1963 Fülöp–Kertész

0100

1. Lám mëgmondtam, bús gelice,

1. Lám mëgmondtam, bús gelice,
Në rak fészket az útszélbe,
Mer az úton sokan járnak,
A fészkedre rátalálnak.

2. Lám mëgmontam, rigó-madár,
Zavaros vizet në igyál!
Ha zavaros vizet iszol,
A párodtul elmaradol.

3. Fecském, fecském, édes fecském,
Vidd el az én levelecském!
Vidd el esztet messze földre,
Tëdd a rózsám kebelibe!

4. Ha kérdi, hogy honnan jöttél,
Vajon ki póstája lettél,
Mondjad, hogy egy szegény rabé,
A të kedves galambodé!

AP 4199/a Kiskunmajsa (Pest) 81 é. férfi 1961 Szomjas

0101

1. Ucca

1. Ucca j ucca, bánatucca,
Bánatkővel van kirakva.
Az én rózsám kirakatta, hogy én ne járhassak rajta,
Hogy ne járhassak rajta, éhajja!
{449.} 2. Édesanyám mondta nékem:
Minek a szerető nékem?
De én arra nem hajtottam, titkos szeretőt tartottam,
Titkos szeretőt tartottam, éhajja.
3. Mikor megyek hazafelé,
Hasad az ég három felé.
Sirnak engem a csillagok, mert tudják, hogy árva vagyok,
Mert tudják, hogy árva vagyok, éhajja.

AP 7348/c Méra (Kolozs) 71 é. férfi 1968 Pesovár F. „Cigánytánc”

0102

1. Ëgy kicsi madárka

1. Ëgy kicsi madárka
Hozzám kezde járni,
Virágos kertëmbe
Fészket kezde rakni.
2. De azt az irigyëk
Észre kezdék vënni,
Kicsiny madár fészkét
Széjjel kezdék hánni.
3. Madárka, madárka,
Te kicsi madárka,
Mënj el az én rózsám
Üvegablakjára!
4. Ha nem tudod, hová,
Kérdëzz a szomszédját!
Mëgmutassa nekëd
Pázsintos udvarát.
5. Pázsintos udvarát,
Sétálaó gazdáját,
Ablakjában kinyilt
Csokros tulipántját.
6. Átokul mëghagyom
Mindën éfiunak,
Ne tartson szeretőt
Titokba magának!
7. Mer én úgy maradtam,
Mind ősszel a talló,
Melnek ékësségit
Levágta ja solló.

Gr 44/B/a Kászonimpér (Csík) 56 é. asszony Domokos P. P.

{450.} 0103

1. Hallottad-e hírét

1. Hallottad-e hírét
Zalaegerszegnek,
Annak az átkozott
Fekete börtönnek?
2. Mikoron csinyáták,
Jaj de esett a hó!
Az átkozott börtön
Lejány-szomorító.
3. Ne csodáld angyalom,
Hogy ily sárga vagyok:
Elmult kilenc éve,
Mijóta rab vagyok.
4. Kilenc egész vasat,
Amit elszaggattam,
A tizediket is
Jól megváslitottam.
5. Elfagynak a rózsák
Aj a tető dombján.
Én is elhervadok
A tömlöc ajtaján.

AP 639/d Vörs (Somogy) 75 é. férfi 1952 Bartók J.

0104

1. ej de Búsulok es, bánkódom es,

1. ej de Búsulok es, bánkódom es,
A síromra azt írom es,
de Búsulok es, bánkódom es,
A síromra azt írom es:
2. (ej de) Megvert Isten ostorával,
s Mindennapi bánatával.      (Ismétlődik)
3. (ej de) Sír a szemem, hull a könnyem,
s Jaj de tisztán fáj a szívem!      (Ismétlődik)
4. (ej de) Ugy elmegyek, meglássátok,
Soha hírem nem halljátok.
Mikor híremet halljátok,
Koporsómat takarjátok.

AP 6172/n Háromkút (Csík) 59 é. férfi 1963 Kallós

{451.} 0105

1. Bú életem, bánatom napom

1. Bú életem, bánatom napom
Bú életem bánat napom
Bánat csillag alatt lakom
Bánat csillag alatt lakom

Minden sorát ismétli
2. Annyi bánat a szivemen,
Két rét hajlott meg az égen.

3. Ha még egyet hajlott volna,
Szivem ki is szakadt volna.

AP 814/k Székelyvaja (Maros-Torda) – Kisújszállás (Jász-Nagykun-Szolnok) 46 é. asszony Gárdonyi

0106

1. Virágos kendërëm

1. Virágos kendërëm
Elázott a tóba,
Ha nëm szeretsz, rózsám,
Në járj a fonóba.

2. Elejtëttem orsóm,
Nincs, aki fëladja.
Bánatos szivemet
Nincs, ki vigasztalja.

AP 4490/f Lövéte (Udvarhely) 26 é. lány 1962 Vikár

0107

1. (S a) magyarózdi torony alja

1. (S a) magyarózdi torony alja
(S a) magyarózdi torony alja
Körös körül bazsa rózsa
Körös körül bazsa rózsa

2. Nem szakitok, nem kell rózsa,
Tiéd úgy sem leszek soha.
Tiéd úgy sem leszek soha, csuhaja1

3. s Kertem alatt ne fütyöréssz!
kertem alatt ne csinálj rést!
Mert én szegén ylegény vagyok,
Hozzád való én nem vagyok.

AP 8144/r Magyarózd (Alsó-Fehér)? 1968 Horváth

{452.} 0108

1. Hej az ózdi nagy híd alatt

1. Hej az ózdi nagy híd alatt
Hej az ózdi nagy híd alatt
Folyik a szerelem patak
Folyik a szerelem patak.

Minden sor ismételve
2. Aki abból vizet iszik,
Babájától elbúcsuzik.

3. Én is abból vizet ittam,
A babámtól elbúcsuztam.

AP 8143/o Magyarózd (Alsó-Fehér) 6 férfi 44–50 é. 1968 Horváth

0109

1. Mikor megyek a falumból kifelé,

1. Mikor megyek a falumból kifelé,
Lányok kisérnek az állomás fele.
Úgy elmegyek mint egy szegény vándorló,
Kinek az élete vesztenivaló.
2. Ugy elmegyek, hirt sem halltok felőlem!
Párja-veszett kis madár lesz belőlem.
Leszállok egy zöld erdőbe zokogva,
Fészket rakok egy nefelejts-bokorra.
3. Nincsen kedvem, mer elvitte a fecske.
Egy nagy száraz jegenyefára tette.
Mikor az a jegenyefa kivirit,
Akkor leszek, kis angyalom, a tijéd.

AP 7348/d Méra (Kolozs) 71 é. férfi 1968 Pesovár F.

{453.} 0110

Bújj el, kicsi a rengőbe,

Bújj el, kicsi a rengőbe,
Apád elment az erdőbe
A fészét elvették tőle,
Néki nem maradt fészéje.

AP 7799/k Oroszhegy (Udvarhely) 42 é. asszony 1960 Pesovár E.–Petró „Altató”

0111

1. Virág ökröm kiveretëm a rét

1. Virág ökröm kiveretëm a rétre,
Elveretëm a harmatot előlle.
Nëm hallom a Virág ökröm kolompját,
Az én babám mással éli világát.
Nëem hallom a Virág ökröm kolompját,
Az én babám mással éli vilá’.
{454.} 2. Árva, árva, joan árva nincs mint én,
Aki olyan igazán sirjon, mint én.
Sirok biz én, siratom a lányságom.
Mindég sirok, még élëk e világon.
3. Vót énnékëm édësanyám, de már nincs,
Mer elvitte a tavaszi nagy árviz.
Három hete, mijóta mind halászom,
Könnyeimtől még a vizet së látom.
4. Kihalásztam édës anyám kendőjét,
Ződ selyëmmel rávarrattam a nevét.
Közepébe bubánatot varrattam.
Édës anyám, jaj de árván marattam!

Gr 18/B Körösfő (Kolozs) 41 é. asszony 1938 Bartók

0112

1. Szép a tavasz, de szëbb a nyár,

1. Szép a tavasz, de szëbb a nyár,
De szép aki párjával jár.
Jaj de szép a párosulás,
Aki jeltalálja ëgymást.
2. Tavaszi szél utat száraszt,
Mindën madár társat választ.
Jaj Istenëm, kit válasszak,
Hogy ëgyedül ne maradjak?
3. Elmém bojog, mind a fölleg,
Szivem romlik, mind az évek.
Mind azt mondják, nem busulok,
Hogy az utcákon nem sírok.
4. Elmém bojog, mind a fëlhő.
Hull a könnyem, mind az eső.
Árkot mosott az orcámra,
Mind a zápor az utcára.      3–4. sorra
Hjaj Istenëm, kérlek, verd mëg,
Aki miatt gyászt viselek!

Gr 46/A/a Kászonimpér (Csík) 56 é. asszony 1938

0113

1. Édesanyám rózsafája

1. Édesanyám rózsafája
Éngem nyillott utoljára.
{455.} Bár sohase nyillott volna!
Maradtam volna bimbóba!
Aj da dajda dajda da dana.
2. Engem anyám megátkozott,
Mikor a világra hozott:
Szerencsém ne legyen soha,
Egész ifijuságomba,
Egész ifijuságomba!
3. Ne sir rózsám, nekeseregj,
Mer a tiéd nem lehetek!
Tiéd lennék, ha lehetnék,
Ha jaz egek megengednék,
Ha jaz egek megengednék.
4. Megengedik azt az egek,
Megengedik azt az egek,
Azok a szép fellegesek,
Azok a szép fellegesek.
Aj da daj daj daj daj daj dana.
5. Édesanyám, kis koromba
Mér nem zárt bé koporsóba!
Ne nevelt vóna jennyire,
Ennyi sok keserüségre,
Ennyi sok keserüségre!

AP 7348/i Méra (Kolozs) 71 é. férfi 1968 Pesovár F.

0114

1. Mikor gulásbujtár voltam,

1. Mikor gulásbujtár voltam,
Az állásban elaludtam.
Fölébredtem éjféltájba:
Ëgy barmom sincs az állásba.

2. Körülkerültem a járást,
Egész gula belé-állást.

Még sem találtam barmomra,
Csak a kedvezs galambomra.

Gr 58/B/a Surd (Somogy) 68 é. férfi 1936 Seemayer

{456.} 0115

1. Feketefa gyűrűs sátor,

1. Feketefa gyűrűs sátor,
Csikós, gulyás benne táncol
Benne táncol két katona
Szépen peng a sarkantyúja

2. Ugy hijják a libát: őke.
Szomszédasszony lánya szőke.
Édes annak zuza, mája,
Piros mind a két orcája.

3. Csaplárosné lánya Trézsi.
Nem akarja a bort mérni.
Válogat a réziccébe:
Melyik illik a kezébe.

AP 4244/1 Nagyecsed (Szatmár) 47 é. férfi 1961 Avasi–Dancs

0116

S úgy elmenek rózsám arra here:

S úgy elmenek rózsám arra here:
Bukovina s köress közepibe
S ott leszállok tulipán képembe
S ott es kötnek gyöngyöt e nyakamra.
2. S ott es kötnek gyöngyöt e nyakamra,
Seljem övet karcsu derekamra.
Megüzenem kocsomárosnénak:
Küldjön jó bort borivó Jánosnak!
3. Bort nem iszom, fogadásom tartsa.
Pályinkát sem, mer anyám nem hagyja.
Vizet iszom, mikor kedvem tartsa,
S azt es csak úgy, ha éldesem adja.
4. S azt es csak úgy, ha éldesem adja,
Min küs galamb e párját itassa.      1–2. ismétlődik

AP 7180/e Somoska (Moldva) 55 é. asszony 1966 Kallós

{457.} 0117

1. Éj rab

1. Éj rab vagyok, rab vagyok,
Szabadulázsd várok.
Tudja ja jó Isten, Mikor szabadulok!

2. Láttam az urakat,
Tizënhárman voltak.
Mind a tizënhárman
Rólam törvényt szabtak.

3. jElömbe tërjeszti
jA fekete könyvet,
jAbból kiszámlálják (a)
Rabi jéletömet.

Gr 59/A/b Berzence (Somogy) 53 é. férfi 1936 Seemayer

0118

1. Elhervad cédrusfa

1. Elhervad cédrusfa
Magas domb tetején.
Én is elhervadok
A börtön fenekén.
2. Ne csodáld angyalom,
Hogy ily hervadt vagyok!
Kilenc esztendeje,
Mióta rab vagyok.
3. Kilenc fontos vasat
Hármat elszaggattam,
A negyediket is
Jól megváslitottam.
4. Anyám, édesanyám,
Menj el az urakhoz!
Kérd el levelemet,
Szabad életemet!
5. Anyám, édesanyám,
Mit mondtak az urak?
Azt mondták az urak,
Hogy fölakasztanak.
6. Anyám, édesanyám,
Kár volna azt tenni,
Sárga göndör hajam
Szélnek ereszteni!
7. Rab vagyok, rab vagyok,
Szabadulást várok.
A jó Isten tudja,
Mikor szabadulok.

AP 7605/f Náprádfa (Zala) 75 é. férfi 1968 Paksa K.

{458.} 0119

1. Fehér László lovat lopott

1. Fehér László lovat lopott
A Feketemalom alól,
Lovat lopott kantárostól,
Csikót, féket, szerszámostól,
Utána ment Gönc városa.
Őtet elfogni meglássa?
2. Fogjátok el a huncutot,
Az akasztófára valót!
Mert pártádat széjjel tépi,
Bátyádnak fejét véteti.
Verjétek rája a vasaat,
Szive, lelke maj megszakad.     5–6. sor ismételve.

AP 6613/d Türe (Kolozs) 60 é. férfi 1969 Kallós–Martin

0120

1. Árok, árok, de mély árokba

1. Árok, árok, de mély árokba jestem.
Rólad babám minden gondom levettem,
Úgy levettem, hogy még eszembe se jutsz,
Jóságodért fizessen meg a Jézus.
2. Két fa közé besütött a holdvilág.
Az én babám abba fésüli haját.
Göndör haját százfelé fujja a szél.
Kár vót babám, hogy idáig szerettél.

AP 3119/a Disznajó (Maros-Torda) – Törökbálint (Pest) 45 é. asszony 1960 Gábor J.

{459.} 0121

1. Rég mëgmondtam, bús gerlice,

1. Rég mëgmondtam, bús gerlice,
Në rakj fészket út széjire,
Mert az uton sokan járnak,
A fészkedből kihajdásznak.
2. Rakjál fészket a sürübe,
Bánatfának tetejébe!
Aki kérdi: ezt ki rakta,
Mondjátok: egy árva rakta.
Kinek sem apja, sem anyja,      3–4. sorra
Sem egy igaz atyjafia.

MF 1023/b Csikkarcfalva (Csík) 20 é. asszony 1907 Bartók

0122

1. Anyám, édesanyám, rejtsen el ingemet,

1. Anyám, édesanyám, rejtsen el ingemet,
Jönnek a törökök, rabolnak el ingem,
Anyámé, anyámé, hová rejtselek el?
Menj be kamarádba, bújj el egy ládába.
2. Csak odazújdula hetvenkét katona,
Hetvenkét katona, egész kompánia.
Hol van a leányod? Viszünk el tégedet!
Hol van a leányod? Viszünk el tégedet!
3. Nincsen nékem lányom, me’ meg vagyon halva,
Me’ meg vagyon halva, s el is van temetve.
Agyad a lányodat, viszünk el tégedet!
Agyad a lányodat, viszünk el tégedet!
4. Menj bé kamarába, ott van egy ládába!
Menj bé kamarába, ott van egy ládába!
Anyám, édesanyám, z Isten engedje meg,
z Isten engedje meg, s a nyüvek egyék meg!
5. Ruhájim, ruhájim, szép rostos ruhájim,
Mikor én meghalok, fődre lehulljatok,
Fődre lehulljatok, s ingem sirassatok!
Fődre lehulljatok, s ingem sirassatok!

AP 6160/c Gerlén (Moldva) 20 é. lány 1963 Kallós

{460.} 0123

1. Annyi bánat a szívemen,

1. Annyi bánat a szívemen,
Kétrét hajott az egeken.
Ha még egyet hajlott volna,
Szívem meg is hasadt volna.
2. Elbujdosnám, de nincs kivel,
Kenyerem sincsen, amivel.
Kérnék kölcsön, de nem kapok,
Mert tudják, hogy szegény vagyok.

AP 6606/h Méra (Kolozs) 38 é. asszony 1969 Kallós–Martin

0124

1. Sohase loptam éltëmba,

1. Sohase loptam éltëmba,
Csak egy lovat Debrecënbe.
Éj Ez is a fölbírójé volt,
Kötőfékje mind ingyen volt.
Sohase lop
2. Eladom a lopott lovat,
Vëszëk vele igaz lovat.
(Éj) Eladom a lopott lovat,
Vëszëk vele igaz lovat.
3. Teli grázsdom lopott lóval,
A zsebem es réz bangóval.
Éj) Teli grázsdom lopott lóval,
A zsebem es réz bangóval.
4. Kilenc csendőr áll elémbe,
Mind az kérdi, mi a neve(m).
(Éj) Mind azt kérdi, mi a nevem,
Hol az útazólevele(m)
5. Már engemet ott megfogtak,
Rögtön a biróhoz vittek.
(Éj) Ott éngemet törvényeztek,
Örökösen rekesztettek.
6. Ja Istenem, adj egy napot,
Szabaduljanak a rabok!
(Éj) A rabok es a rabságból,
Már engemet a fogságból.

grázsd = istálló
AP 7675/b Lészped = Rácsila (Moldva) 52 é. asszony 1962 Kallós

{461.} 0125

1. Iszom a bort, rúgom a port

1. Iszom a bort, rúgom a port
Szeretöm én a szép asszont
Szép asszonnak ábrázatja
Vitt engöm a gyalázatra.
2. Azt gondolod, mindig így lësz,
Hogy szeretőd sohasëm lëssz?
Dehogynëm lësz, de már van izs,
Tënálodnál szöbb is, jobb is.
3. Irigyëjim sokan vannak,
Mind a kutyák, ugy ugatnak.
Adjung nekik vig napokat,
Hadd ugassák ki magukat.
4. Elmëhetsz a házom előtt.
Nëm vigyázlak, mind azelőtt.
Lám, ezelőtt vigyáztalak,
Szivem ujjult, ha láttalak.
5. Üröm, üröm, fehér üröm.
Ëgy vén asszony az irigyöm:
Azt is tudom, mér irigyöm
Hogy a lányát nëm szeretöm.
6. Fejik a fekete kecskét.
Verik a barna mönyecskét.
Ugy köll ne ki, mögilleti,
Mer az urát nëm szereti.
7. Szeretőmnek szeretnélek,
De elvönni nem mernélek.
Mert csak azt hallom felőled:
Sohasëm lësz jó belőled.
8. Ki az urát nëm szereti,
Sárgarépát főzzön neki.
Jól megfőzze, paprikázzo,
Hogy a fene is kirázza!

AP 2697/a Ötvöskónyi (Somogy) 67 é. férfi 1959 Kiss L.